Hotărârea nr. 317/2016

Hotãrârea nr. 317 privind aprobarea statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE A Nn 317

privind aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a viceprimarului Municipiului Ploiești, Ganea Cristian Mihai și raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, prin transformarea unui număr de 16 posturi de muncitor necalificat, în posturi de muncitor, treapta 1, ca urmare a obținerii certificatelor de competențe profesionale cu calificarea lucrător în creșterea animalelor,

având în vedere prevederile art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.09.2016;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă statul de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2016.

Art.2.Drepturile salariate vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.10.2016.

Art.3.începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 145/26.04.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4.Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

fă în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinte de ședință, Georse Sdrin Niculae Botez


A Â'.i X

Contrasemnează Secretar, "p / A Georgiana Popa ță I ‘ 1

/O’ 7

--y

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPI


Art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014.

Astfel, ca urmare a obținerii certificatelor de competențe profesionale cu calificarea lucrător în creșterea animalelor, se transformă un număr de 16 posturi de muncitor necalificat, în posturi de muncitor, treapta 1.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR.

GANEA CRISTIAN MIHAI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

In conformitate cu art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind


salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, propunem trasnformarea unui număr de 16 posturi de muncitor necalificat, în posturi de muncitor, treapta 1, ca urmare a obținerii certificatelor de competențe profesionale cu calificarea lucrător în creșterea animalelor, după cum urmează:

  • 1. transformarea a 15(cincisprezece) posturi de muncitor necalificat în posturi de muncitor, treapta I în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare pentru salariații care au absolvit cursurile de pregătire profesională, conform certificatelor anexate;

  • 2. transformarea unui post de muncitor necalificat în post de muncitor, treapta I în cadrul Serviciului Zoo și Ocrotirea Mediului, pentru salariatul care a absolvit cursurile de pregătire profesională, conform certificatului anexat;

Aceste modificări se efectuează cu încadrarea în bugetul aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/01.02.2016

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Zaharia Mihaela


Director Administrația Parculu i Memorial „Constantin Stere’

Moagher Laura Mihaela / <

I V J


Consilierjuridic, Eftimi iorel


Șef Serviciu Resurse Umane, Organi

Ang


și ^dministrativ, ‘ na - DanielaL v

*

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate '

Tătaru LilianaUy

Sef Birou Resurse Umane și Protecția MunciiADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD |TREA‘PȚA/

PROFESIONAL(A) '

CONDUCERE

1

1 [DIRECTOR

s

I

DIRECTOR ADJUNCT

2| 1

DIRECTOR ADJUNCT

s

r

BIROUL ADMINISTRATIV3

1

SEF BIROU

S

4

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

5

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

7

4

REFERENT

M

l-A

8

5

MAGAZINER

G

SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

9

1

SEF SERVICIU

S

10

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

11

2

REFERENT (ASISTENT MEDICAL)

M

I

12

3

ȘOFER

I

13

4

ȘOFER

l

14

5

MUNCITOR

I

15

6

MUNCITOR

I

16

7

MUNCITOR

I

17

8

MUNCITOR

I

18

9

MUNCITOR

I

19

10

MUNCITOR

I

20

11

MUNCITOR

I

21

12

MUNCITOR

I

22

13

MUNCITOR

I

23

14

MUNCITOR

I

24

15

MUNCITOR

I

25

16

MUNCITOR

I

26

17

MUNCITOR

I

27

18

MUNCITOR

I

28

19

MUNCITOR

I

29

20

MUNCITOR

I

30

21

MUNCITOR

I

31

22

MUNCITOR

I

32

23

MUNCITOR

I

33

24

MUNCITOR

I

34

25

MUNCITOR

I

35

26

MUNCITOR NECALIFICAT

I

36

27

MUNCITOR NECALIFICAT

I

COMPARTIMENT STERILIZARE ANIMALE COMUNITARE

37

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I-A

38

2

MUNCITOR

I

39

3

MUNCITOR

l

40

4

MUNCITOR

I

41

5

ȘOFER

I

SERVICIUL TEHNIC

42

1

SEF SERVICIU

S

43

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

44

2

ȘOFER

I


NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD ,

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROFER

45

3

ȘOFER

r

46

4

ȘOFER

L-

47

5

ȘOFER

48

6

ȘOFER

FORMAȚIA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

49

1

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

50

1

MUNCITOR

I

51

2

MUNCITOR

I

52

3

MUNCITOR

I

53

4

MUNCITOR

I

54

5

MUNCITOR

I

55

6

MUNCITOR

I

56

7

MUNCITOR

I

57

8

MUNCITOR

I

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII

58

1

SEF BIROU

S

59

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

60

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

61

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

62

4

FUNCȚIONAR

G

I-A

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

1  631   1 |CONSILIER JURIDIC

SERVICIUL ZOO SI OCROTIREA MEDIULUI


S

64

1

SEF SERVICIU

S

65

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I


BIROUL ZOO

66

1

SEF BIROU

S

67

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

68

2

MUNCITOR

I

69

3

MUNCITOR

I

70

4

MUNCITOR

I

71

5

MUNCITOR

I

72

6

MUNCITOR

I

73

7

MUNCITOR

I

74

8

MUNCITOR

I

75

9

MUNCITOR

I

76

10

MUNCITOR

I

77

11

MUNCITOR

I

78

12

MUNCITOR

I

79

13

MUNCITOR

I

80

14

MUNCITOR

I

81

15

MUNCITOR

I

82

16

MUNCITOR

I

83

17

MUNCITOR

I

84

18

MUNCITOR NECALIFICAT

I


BIROUL IGIENIZARE ZOO

85

1

SEF BIROU

S

86

1

REFERENT

M

II

87

2

MUNCITOR

I

88

3

MUNCITOR NECALIFICAT

I

89

4

MUNCITOR NECALIFICAT

l


SERVICIUL AGREMENT

90

1

SEF SERVICIU

S

91

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

92

2

MAGAZINER

M

93

3

CASIER

M

94

4

CASIER

GNR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD iTREARTAj

PROFESIONALA)-^

95

5

CASIER

G

96

6

CASIER

G

97

7

CASIER

G

SERVICIUL SPATII VERZI


98

1

SEF SERVICIU

S

99

1

MUNCITOR

vi

100

2

MUNCITOR

i

101

3

MUNCITOR

i

102

4

MUNCITOR

i

103

5

MUNCITOR

i

104

6

MUNCITOR

i

105

7

MUNCITOR

i

106

8

MUNCITOR

i

107

9

MUNCITOR

i

108

10

MUNCITOR

i

FORMAȚIA PRODUCȚIE SI IGIENIZARE PARC


109

1

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

110

1

MUNCITOR

I

111

2

MUNCITOR

I

112

3

MUNCITOR

I

113

4

MUNCITOR

I

114

5

MUNCITOR

I

115

6

MUNCITOR

I

116

7

MUNCITOR

I

117

8

MUNCITOR NECALIFICAT

I

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE


118

1

SEF SERVICIU

S

119

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

120

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

121

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

122

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

123

5

REFERENT

M

l-A

124

6

CASIER

G

BIROUL RESURSE UMANE SI PROTECȚIA MUNCII

125

1

SEF BIROU

S

126

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

127

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

128

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A