Hotărârea nr. 316/2016

Hotãrârea nr. 316 privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

fv z AKFFlHpwj


HOTĂRÂREA NR, 316

privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Ștefan Dănescu, Gabriel Constantin Minea, Aurelian-Dumitru Tudor, Florina Alina Sorescu și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,Contracte, prin care se propune constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești, prin procedura de licitație deschisă;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. 1, art. 8 alin. 1, 2 și 3 lit.a, d, art. 29 alin.9, art. 39 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

Potrivit prevederilor Legii nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

In temeiul prevederilor Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009 și Ordinul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009;

Ținând cont de raportul din data de 15.09.2016 al Comisiei nr. 3 - Utilități Publice, Calitatea Vieții si Protecția Mediului;

Potrivit prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Aproba constituirea Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești prin licitație publică deschisă, conform Legii nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în următoarea componență:

 • - Domnul Ursu Răzvan-Ion

 • - Domnul Minea Constantin Gabriel

 • - Domnul Sîrbu-Simion Gheorghe

 • - Domnul Tudor Aurelian-Dumitru

 • - Doamna Stanciu Marilena

Colectivul numit la art. 1 se completează cu membrii din aparatul de specialitate al Primarului și din instituțiile și serviciile publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local, numiți prin Dispoziție a Primarului.

ART.2. Colectivul numit la art.l., în termen de 90 de zile, va proceda la elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești prin licitație publică deschisă.

ART.3. Colectivul de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești prin licitație publică deschisă, îți va desfășura activitatea până la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești.

ART.4. Regia Autonomă de Servicii Publice și Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinta de ședință, Georafe Sorin Niculae Botez
Contrasemnează Secretar,

Georgiana PopaROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind constituirea colectivului de coordonare si supervizare


pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești


In urma organizării licitației deschise, inițiata prin publicarea in SEAP a anunțului de participare nr. 2669/24.06.2015 si in JOUE a anunțului de participare nr. 2015/S 122-222086, in termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in data de 16.09.2015, ora 10,00, a fost depusa o singura oferta, motiv pentru care comisia de evaluare a constatat neindeplinirea condițiilor imperative prevăzute de art.29 alin.9 din Legea nr.51/2006 Q privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, autoritatea contractanta, Municipiul Ploiești, fiind obligata, in acest context de fapt si de drept, sa anuleze procedura de achiziție publica.

Conform art.29 alin.9 „Delegatarul are obligația de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitație publică deschisă. Procedura de licitație se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunțului de participare la licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte și cel puțin 3 ofertanți îndeplinesc criteriile de eligibilitate. în cazul în care, în urma publicării anunțului, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puțin 3 ofertanți, delegatarul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, în termen de maximum 60 de zile de la data anulării procedurii.”

în urma anulării procedurii de licitație deschisă având ca obiect atribuirea (2) contractului de servicii „delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești”, conform dispozițiilor art. 29 alin. 9 din Legea nr.51/2006, nu a fost reluată procedura în termenul de 60 de zile din lipsa sursei de finanțare pentru obiective de investiții noi fără a fi finalizate cele în continuare, conform raportului nr.682/14.12.2015 semnat de Direcția Economica a Municipiului Ploiești.

Având în vedere că în componența Consiliului Local al Municipiului Ploiești nu se mai regăsesc toți membrii colectivului de supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești prin licitație publică deschisă, iar colectivul desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr.384/30.10.2015 nu își mai poate desfășura activitatea, situația actuală impune constituirea unui nou colectiv de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești prin licitație publică deschisă.


Autoritatea publica locala conform Legii nr. 51/2006 actualizata, comunitare de utilitati publice si a Legii nr. 230/2006 a serviciului de^jdq actualizata, are competente exclusive in ceea ce privește inflintare^, coordonarea, monitorizarea, administrarea bunurilor proprietate publica shpfivata'â tgi administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice.               M

Fata de cele prezentate mai sus propunem constituirea unui colectiv de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

Pentru aceste considerente supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

Comisia nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului,Florin-Daniel NEAGUFlorina Alina SORESCU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind constituirea colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești

In urma organizării licitației deschise, inițiata prin publicarea in SEAP a anunțului de participare nr. 2669/24.06.2015 si in JOUE a anunțului de participare nr. 2015/S 122-222086, in termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in data de 16.09.2015, ora 10,00, a fost depusa o singura oferta, motiv pentru care comisia de evaluare a constatat neindeplinirea condițiilor imperative prevăzute de art.29 alin.9 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, autoritatea contractanta, Municipiul Ploiești, fiind obligata, in acest context de fapt si de drept, sa anuleze procedura de achiziție publica.

Conform art.29 alin.9 „Delegatarul are obligația de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitație publică deschisă. Procedura de licitație se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunțului de participare la licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte și cel puțin 3 ofertanți îndeplinesc criteriile de eligibilitate. în cazul în care, în urma publicării anunțului, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puțin 3 ofertanți, delegatarul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, în termen de maximum 60 de zile de la data anulării procedurii.”

în urma anulării procedurii de licitație deschisă având ca obiect atribuirea contractului de servicii „delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești”, conform dispozițiilor art. 29 alin. 9 din Legea nr.51/2006, nu a fost reluată procedura în termenul de 60 de zile din lipsa sursei de finanțare pentru obiective de investiții noi fără a fi finalizate cele în continuare, conform raportului nr.682/14.12.2015 semnat de Direcția Economica a Municipiului Ploiești.

Având în vedere că în componența Consiliului Local al Municipiului Ploiești nu se mai regăsesc toți membrii colectivului de supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești prin licitație publică deschisă, iar colectivul desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr.384/30.10.2015 nu își mai poate desfășura activitatea, situația actuală impune constituirea unui nou colectiv de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești prin licitație publică deschisă.


Colectivul de coordonare si supervizare pentru elaborarea doctft a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat publicllh|l prin licitație publica deschisa va intocmi documentația de atribuie delegare a gestiunii serviciului de iluminat public putând folosi docunîb^ HCL nr.69/26.02.2015 modificata si completata, documentație careia^i

actualizări determinate de noile prevederi legislative in vigoare precum si a revizuirii anumitor aspecte privind documentația. Acesta isi va desfasura activitatea pana la data atribuirii contractului contractului de delegare a gestiunii a serviciului de iluminat public in


municipiul Ploiești.

Autoritatea publica locala conform Legii nr. 51/2006 actualizata, privind serviciile comunitare de utilitati publice si a Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata, are competente exclusive in ceea ce privește infîintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea bunurilor proprietate publica si privata a unitatii _ administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice.

O

Legea nr 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala stipulează in art. 36 alin 6 lit a pct. 8 coroborat cu art. 62, 63 (1) lit. d obligația autoritatilor locale de a lua masuri pentru rezolvarea situațiilor de urgenta.

Potrivit ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in Romania, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.l517/2009 si Ordinul ANRMAP nr.9574/2009 la secțiunea 1.3.1. se prevede necesitatea infiintarii colectivului de coordonare si supervizare in vederea pregătirii atribuirii contractului de concesiune:

„Conducătorul Autorității contractante are obligația de a numi Colectivul de coordonare si supervizare (CCS) in vederea pregătirii atribuirii oricărui tip de Contract de concesiune. Membrii CCS sunt numiți din cadrul specialiștilor Autorității contractante. Se O recomanda ca in cadrul CCS sa existe specialist! din cadrul Autorității contractante cu diferite pregătiri; de exemplu expertiza juridica, tehnica si financiara. Profilul exact al Specialiștilor depinde de caracteristicile si complexitatea proiectului. In completare, pot fi numiți si experti externi cooptați.”

Numărul minim al membrilor CCS nu este expres prevăzut in cuprinsul legislației. De asemenea, trebuie sa se tina cont de faptul ca in etapa atribuirii contractului de concesiune, membrii CCS pot fi numiți in cadrul Comisiei de evaluare (a se vedea Secțiunea 2.1.1). In acest sens, componenta Comisiei de evaluare, in conformitate cu prevederile legale, va conține minim 5 membri, numiți de regula din cadrul CCS.


Fata de cele prezentate mai sus propunem constituirea unui colectiv de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

Pentru aceste considerente supunem aprobării Consiliului Local alaturat.


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PL


DIRECTQR,  ing.Vasile/onescu°7^0lEȘ'O

a 1Sef Birou Iluminat Public ing. Marian ManeaVizat,

Sef Birou Juridic Contencios A.P.U.C. cons. jr. Madalin^ChivuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE


DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela Zaharia r


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, CarmenlRaduCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PR()fS^A/ MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

5

și a constatat:

<7o-      //Data:     -Z?  ~ Z. O
Având in vedere:

1. Prevederile art.14 alin.4 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale conform carora <enicio cheltuiala.din fondurile publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii, si daca nu are prevedere bugetara si surse de finanțare”.

. 2. Prevederile Legii, nr.. 186/2014. - Legenbugetului-de stat pe anul 2015 art. ' • 42 alin. 2, “ordonatorii principali de credite au obligația ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare derulării programelor si proiectelor cu finanțare internaționala inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora”.

 • 3. Prevederile OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice art. V alin. 4 "in programul de investiții publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiții noi a căror finanțare poate fi asigurata integral, conform documentațiilor tehnico-economice aprobate”

 • 4. Prevederile art. 41 alin. 2 Legea 273/2006 “ pot fi cuprinse in programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual”.


 • 5. Art. 45 Legea 273/2006 “ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile in repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris in programul de investiții, in limita fondurile-" cuprinse in proiectul de buget cu aceasta destinație asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții in cadrul duratelor de execuție aprobate”.

 • 6. Faptul ca sistemul de iluminat public a fost modernizat, intocmindu-se PV


Direcția Economica

Telefon: (+40 244) 516699int.368 Telefon/Fax: (+40 244) 522203

E~maîl: bue'etțalDloiestt.ro: laura@ploiesti.ro
de recepție conform adresa RASP nr. 2017/9553/21.05.2014 si, potq evidentei contabile, valoarea investiției “Reabilitare sistem de il Municipiul Ploiești” este de 48.389.377,60 lei,

 • 7.  Ținând cont ca din analiza creditelor contractate de Municipiurfe^^tJx^ rezulta ca in general pentru un credit angajat pe o perioada de aproximativ 12 ani, rambursarea acestuia inseamna dublarea sumei împrumutate.

 • 8.   Având in vedere urgenta asigurării finanțării, proiectelor din fonduri europene, apreciez ca nu exista sursa de finanțare si ca nu este oportuna începerea de obiective de investiții noi fara a fi finalizate cele in continuare.

Director executiv, Nicoleta Craoiunoiu


Direcția Economica

Telefon: (+40 244) 516699lnt.368

Telefon/Fax: (+40 244) 522203 E-mail: bueet@ploiesti.ro: laura@ploiesti.ro