Hotărârea nr. 315/2016

Hotãrârea nr. 315 privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăpezire în iarna 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 315

privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăpezire în iarna 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Alina Florina Sorescu, Aurelian Dumitru Tudor și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăpezire în iama 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene; .

ținând cont de Raportul Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 15.09.2016;

luând în considerare faptul că aceste tronsoane de drumuri județene sunt proprietatea Județului Prahova, conform prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere adresa Consiliului Județean Prahova nr. 12975/06.07.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 13270/06.07.2016 și la Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 4250/11.07.2016;

în temeiul articolului 36, alineatul (1), alineatul (2), litera c) și articolul 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă Protocolul încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, conform anexei la prezenta hotărâre, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A., a activității de deszăpezire în iama 2016-2017, pe următoarele tronsoane de drumuri județene:

  • -  DJ 102 între km 2+640 - km 4+920 Spitalul Județean Ploiești - DN 1B -câte două fire de circulație pe sens, cu excepția sensului giratoriu suspendat de la intersecția cu DN 1B;

  • -  DJ 101D între km 4+314 - km 6+420 ieșire Ploiești (pasaj Ghighiu) -centura Est Ploiești (giratoriu Barcanesti) - câte două fire de circulație pe sens, cu excepția sensului giratoriu Barcănești.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Protocolul prevăzut la art. 1, încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A., a activității de deszăpezire în iama 2016-2017, pe următoarele tronsoane de drumuri județene:

  • -  DJ 102 între km 2+640 - km 4+920 Spitalul Județean Ploiești - DN 1B -câte două fire de circulație pe sens, cu excepția sensului giratoriu suspendat de la intersecția cu DN 1B;

  • -  DJ 101D între km 4+314 - km 6+420 ieșire Ploiești (pasaj Ghighiu) -centura Est Ploiești (giratoriu Barcanesti) - câte două fire de circulație pe sens, cu excepția sensului giratoriu Barcănești.

Art.3. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Preș ”[nte\de ședință, Georg lorin\NicuIae BBotez


Contrasemnează Secretar,

Georgiana Popa(1^


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești ș pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității dc deszăpezire în iarna 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale, bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Potrivit articolului 36, alineatul 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin adresa nr. 12975/06.07.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 13270/06.07.2016 și la Regia Autonomă de Servicii Publice cu nr. 4250/11.07.2016, Consiliul Județean Prahova a solicitat un punct de vedere cu privire la oportunitatea ca activitatea de deszăpezire in iarna 2016-2017, pe anumite tronsoane de drumuri județene, sa fie executata de Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate.

Ca urmare discuțiilor purtate în data de 13.09.2016 între conducerea Municipiului Ploiești și a Județului Prahova, s-a stabilit încheierea unui Protocol pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăpezire în iarna 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene, aprobat printr-o hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.
REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Pri

Adrian Fior


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul oiești și Județul Prahova, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăpezire în iarna 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor, bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel, in Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, figurează si drumurile de interes județean, proprietatea Județului Prahova. Printre acestea se regăsesc si DJ 102 si DJ 101D.

Prin adresa nr. 12975/06.07.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 13270/06.07.2016 și la Regia Autonomă de Servicii Publice cu nr. 4250/11.07.2016, Consiliul Județean Prahova a solicitat un punct de vedere cu privire la oportunitatea ca activitatea de deszăpezire in iama 2016-2017, să fie executata de Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, pe următoarele tronsoane de drumuri județene:

  • - DJ 102 între km 2+640 - km 4+920 Spitalul Județean Ploiești - DN 1B - cate doua fire de circulație pe sens, cu excepția sensului giratoriu suspendat de la intersecția cu DN 1B;

  • - DJ 101D între km 4+314 - km 6+420 ieșire Ploiești (pasaj Ghighiu) - centura Est Ploiești (giratoriu Barcanesti) - câte două fire de circulație pe sens, cu excepția sensului giratoriu Barcănesti.

Ca urmare a acestei adrese și a discuțiilor purtate în data de 13.09.2016 între conducerea Municipiului Ploiești și a Județului Prahova s-a stabilit incheierea unui Protocol, între Județul Prahova și Municipiul Ploiești, aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Situația sus menționată a fost prezentată Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecției mediului^ care a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăpezire în iarna 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene.

Director R.A.S.P. Ploiești, ing. Vasile Ionescu

Sef Birou Saliibritate, Florentin Ilie


PROTOCOLîncheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, pentru rea Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăp 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene încheiat in data de...................................

Părțile,

Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Republicii nr. 2-4, reprezentat de domnul Bogdan Toader, in calitate de Președinte,

si

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, județul Prahova, reprezentat de domnul Adrian Florin Dobre, în calitate de Primar, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul in Piața Victoriei, nr. 17, reprezentata prin domnul Vasile Ionescu, in calitate de Director,

Ca urmare a adresei nr. 12975/06.07.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 13270/06.07.2016 și la Regia Autonomă de Servicii Publice cu nr. 4250/11.07.2016

au convenit:

ART. 1. Asigurarea activitatii de deszăpezire in iama 2016-2017 pe următoarele tronsoane de drumuri județene:

  • - DJ 102 intre km 2+640 - km 4+920 Spitalul Județean Ploiești - DN 1B - cate doua fire de circulație pe sens, cu excepția sensului giratoriu suspendat de la intersecția cu DN 1B;

  • - DJ 101D intre km 4+314 — km 6+420 ieșire Ploiești (pasaj Ghighiu) - centura Est Ploiești (giratoriu Barcanesti) - cate doua fire de circulație pe sens, cu excepția sensului giratoriu Barcănesti.

ART. 2. Pentru a preintampina blocaje in traficul auto, este necesara asigurarea circulației rutiere in condiții normale pe timpul iernii 2016-2017 pe aceste tronsoane de drumuri județene, deoarece sunt intrari/iesiri din municipiul Ploiești.

OBLIGAȚIILE PÂRTILOR:

ART. 3. Consiliul Județean Prahova va suporta toate cheltuielile cu privire la realizarea activitatii de deszăpezire in iama 2016-2017, pe cele doua tronsoane de drumuri județene prevăzute la art. 1.


ART. 4. Municipiul Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Pubj^/i^i contractelor de salubritate, va interveni prin intermediul operatorul Rosal Grup S.A. in activitatea de deszăpezire in iama 2016-2017, pe c drumuri județene prevăzute la art. 1, ori de cate ori este necesar si va p£e Județean Prahova situația cu numărul de intervenții, aplicând tarifele apro Local al municipiul Ploiești.

DREPTURILE PÂRTILOR:

ART. 5. In baza situațiilor de lucrări lunare din timpul iernii 2016-2017 (noiembrie -martie), confirmate de către Consiliul Județean Prahova, Municipiul Ploiești va incasa contravaloarea activitatii de deszăpezire, realizata pe cele doua tronsoane de drumuri județene prevăzute la art. 1, de către operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A.

ART. 6. Municipiul Ploiești nu va avea nicio responsabilitate in ceea ce privește calitatea tramei stradale la finalul iernii 2016-2017 pe cele doua tronsoane de drumuri județene prevăzute la art. 1, in situația in care respecta prevederile legale in domeniu (Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice, indicativ AND 525/2013).

ART. 7. Consiliul Județean Prahova nu va avea nicio responsabilitate in ceea ce privește deszăpezirea celor doua tronsoane de drumuri județene prevăzute la art. 1, odata cu semnarea acestui Protocol, Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A., urmând sa răspundă pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere pe timpul iernii 2016-20117, pe aceste doua tronsoane de drum.

Prezentul protocol s-a incheiat in doua exemplare si intra in vigoare odata cu semnarea acestuia.

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA Președinte,

Bogdan Toader

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Primar, Adrian Florin Dobre


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăpezire în iarna 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene

și a emis:Data: