Hotărârea nr. 314/2016

Hotãrârea nr. 314 privind constituirea unei comisii pentru monitorizarea actiunilor de reducere a riscului seismic in Municipiul Ploiesti

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 314 privind constituirea unei comisii pentru monitorizarea acțiunilor de reducere a riscului seismic in Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului consilier Botez George Sorin Niculae si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnic - Investiții a Municipiului Ploiești prin care se propune constituirea unei comisii ce va avea ca obiect monitorizarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor multietajate avand destinația de locuințe,

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 (actualizata) privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente ;

conform Hotărârii Guvernului nr. 1364/2001 (actualizata) pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba constituirea unei comisii care va avea ca atribuții coordonarea demersurilor necesare pentru realizarea acțiunilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, incadrate in clasa I de risc seismic;

Comisia va fi formata din:

 • - Domnul Bolocan Iulian, consilier local

 • - Domnul Ursu Răzvan, consilier local

 • - 4 (patru) reprezentanți ai executivului, numiți prin dispoziția primarului din cadrul Direcției Tehnic Investiții; Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; Direcției de Gestiune Patrimoniu și Direcției Generale de Dezvoltare Urbană.

Art. 2. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Generala de Dezvoltare Urbana vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Direcția Tehnic Investiții


RAPORT PE SPECIALITATE


privind constituirea unei comisii pentru monitorizarea actiunilolM^^d^ riscului seismic in Municipiul Ploiești

Reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice.

Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, au obligația de a acționa pentru:

 • - urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor din proprietate sau administrare,

 • - expertizarea tehnică a construcțiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri,

 • - transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnica și a încadrării construcției în clasa de risc seismic către autoritățile administrației publice locale competente precum și către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea înscrierii în partea I a cărții funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată construcția.

3

Pentru construcțiile de interes și utilitate publică aflate în patrimoniul instituțiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și care aparțin proprietății publice/private a statului/unităților administrativ-teritoriale, ori după caz, proprietății private a acestor instituții, conducătorii instituțiilor publice vor acționa, cu prioritate, pentru:

 • a) identificarea construcțiilor din proprietate sau administrare realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică PI00-78 și care sunt amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,16 g, potrivit hărțif de tonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică PI00-1, aprohătmotriyitlegilA

11 §t

 • b) expertizarea tehnică obligatorie a construcțiilor prevăzute lajjl             |

 • c) înștiințarea autorităților publice locale, precum și a comitetefor-jndețene^p'entru situații de urgență cu privire la construcțiile identificate conform lit. â),J;expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică.

Proprietarii și, după caz, administratorii spațiilor publice cu altă destinație, situate la parterul și, după caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligația să acționeze proporțional, în solidar cu proprietarii locuințelor și cu asociația de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii construcții, în termen de 2 ani de la data primirii notificării transmise de primarul municipiului, conform obligațiilor ce îi revin.

In conformitate cu prevederile art. 4, alin. (8) din Ordonanța nr. 20/1994, republicata și actualizată, Consiliul Local al municipiului Ploiești va acționa pentru:

 • a)    stabilirea și aplicarea restricțiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condițiilor locale de amplasament impuse prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;

 • b)    identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, și monitorizarea acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție;

 • c) fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Consiliul Local va asigura locuințele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor, pe perioada executării intervențiilor care nu se pot efectua în construcții ocupate. Consiliile județene, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții, obligațiile ce le

revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic ^cdhsfrucțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele; potențiale.' al.e seismelor în situația în care nu se conformează obligațiilor legale; \ ț        \ /£ I

 • d) realizarea și amplasarea panourilor de înștiințare în dreptul intrărilor principale în construcțiile cu destinația de locuință expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică în vederea avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremure.

Pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de importanță, proprietarii construcțiilor/ asociațiile de proprietari vor proceda la:

 • - realizarea proiectării lucrărilor de intervenție, în termen de doi ani de la data notificării încadrării în clasa de risc seismic a construcției expertizate;

 • - execuția lucrărilor de intervenție de către persoane juridice, în termen de doi ani de la data finalizării proiectului de consolidare.

Finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile existente aflate în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice se asigură după cum urmează:

 • - din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiții ale ordonatorilor principali de credite;

 • - din veniturile proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare;

Pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție se vor asigura astfel:

 • a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru expertizarea tehnică;

 • b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societățile de asigurare și/sau din credite, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție.

Construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție

pentru reducerea riscului seismic, elaborate de Ministerul Dezvoltării jgjpnale și


Administrației Publice.

Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proieH^al&^ecutiap

......


lucrărilor de intervenție la construcțiile incluse în programele astfel:


 • a) din transferuri de la bugetul de stat și/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice;

 • b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale;

 • c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinație pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituții publice, în funcție de subordonarea instituțiilor respective;

 • d) din fondurile proprii ale operatorilor economici, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;

 • e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice și/sau juridice, după caz, ai spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

Consiliul Local care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziție Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

Proprietarii locuințelor și spațiilor publice cu altă destinație decât aceea de locuință, persoane fizice, din construcțiile incluse în programele anuale vor acționa potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din O.G. nr. 20/1994 și vor beneficia de finanțare din transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, în următoarele condiții:

 • a) existența hotărârii asociației de proprietari, adoptată cu acordul majorității proprietarilor, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, precum și a documentațiilor cadastrale în yedereă<stabilirii /y®. ~~? cotei-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei propri’etătiindividuale;

f ; \

 • b)    notarea dreptului de creanță, în partea a IlI-a a cărții funciare a imobilelor

Ur- C              ' i           j

■y ■ r‘               t /& ‘-W

incluse în programele anuale, cu menționarea cuantumului sumelor -ce urmeâză/a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de intervenție;^

 • c)    restituirea, la terminarea lucrărilor de intervenție, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru execuția lucrărilor de intervenție, în rate lunare egale fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de intervenție;

Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrărilor de intervenție, consiliul local, la cererea proprietarului, îl poate despăgubi cu valoarea locuinței, asigurându-i totodată calitatea de chiriaș în spațiul deținut.

Radierea notării dreptului de creanță se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilqr efectuate din transferuri de la bugetul de stat și, după caz, de la bugetul local pentru execuția lucrărilor de intervenție.

Proprietarii locuințelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiți de la plata ratelor lunare, obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de intervenție diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare.

A

înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de intervenție, a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de intervenție finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizată la data înstrăinării.

Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligației privind expertizarea tehnică;

 • b) nerespectarea obligației de a proceda la proiectarea lucrărilor de intervenție, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a construcției

expertizate;

'3!î


 • c) neînceperea execuției lucrărilor de intervenție în termen finalizării proiectului de consolidare;


 • d) nerespectarea obligației de a depune documentația pe baza^Sbiaprimăi^^poate să stabilească obligația de plată, în raport cu cotele-părți indivize.',dm_pr^)pri etatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale, în termen de 60 de zile de la

solicitarea acesteia de către autoritățile administrației publice locale;

 • e) nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, precum și îndepărtarea acestora înainte de începerea execuției lucrărilor de intervenție;

 • f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea construcțiilor prevăzute la art. 2

alin. (4) și notificarea în scris a proprietarilor/asociațiilor de proprietari a obligațiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de intervenție;

 • g) nerespectarea prevederilor ordonanței privind contractarea proiectării/execuției lucrărilor de intervenție în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de

risc seismic a construcției, respectiv de la data finalizării proiectului de consolidare.

 • h) nerespectarea   prevederilor art. 2   alin. (6A1) de către proprietarii

construcțiilor/spațiilor din aceste construcții, persoane fizice sau juridice, asociațiile de proprietari, respectiv de către persoanele fizice sau juridice care au în administrare construcții/spatii din aceste construcții

Consiliile locale, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, vor asigura, după caz, locuințe de necesitate destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de intervenție ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

In perioada 1995-2009 Municipiul Ploiești, în conformitate cu obligațiile ce îi revin în aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, a realizat, la solicitarea asociațiilor de proprietari, mai multe expertize tehnice la blocurile de locuințe multietajate.

Rapoartele de expertiză tehnică, și după caz, Notele tehnice justificative, întocmite de experți tehnici au fost predate asociațiilor de proprietari. Conform rapoartelor de expertiză întocmite, clădirile expertizate au fost încadrate în clasa de risc

__________ "V \ seismic I sau II.                                                                f >.■'

Conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente si a Hotărârii nr. 1.364/27.12.2001, asociațiile de proprietari au fost notificate privind asumarea riscului și răspunderii pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință.

5

De asemenea, lista cu blocurile expertizate și încadrate în clasele de risc seismic I si II a fost afișată pe site-ul oficial al Municipiului Ploiești.

Având în vedere complexitatea operațiunii de consolidare, dar mai ales acțiunea de convingere a cetățenilor care locuiesc în imobile cu bulină să accepte altă locuință pe perioada consolidării, precum și necesitatea ca lucrările de consolidare să aibă o durată precisă, limitată în timp, previzibilă, propunem înființarea unei comisii care să se ocupe exclusiv de toate etapele procesului de consolidare.

Comisia va fi formata din:

..................................., consilier local

...................................., consilier local

4 (patru) reprezentanți ai executivului, numiți prin dispoziția primarului (D.T.I., D.A.P.J.C.A.P.C., D.G.P., D.G.D.U.)

Față de cele prezentate supunem aprobării proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru monitorizarea acțiunilor de reducere a riscului seismic in Municipiul Ploiești.

Direcția Tehnic-Investiții


Director executiv

Sorina ȘOM


Direcția Economică, Director Executiv Nicoleta CRACIUNO1
Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv,

Mihaela ZAHARIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru monitorizarea acțiunilor de reducere a riscului seismic în Municipiul Ploiești

Reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice.

Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, au obligația de a acționa pentru:

 • - urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor din proprietate sau administrare,

 • - expertizarea tehnică a construcțiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri,

 • - transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnica și a încadrării construcției în clasa de risc seismic către autoritățile administrației publice locale competente precum și către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea înscrierii în partea I a cărții funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată construcția.

Pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de importanță, proprietarii construcțiilor/ asociațiile de proprietari vor proceda la:

 • - realizarea proiectării lucrărilor de intervenție, în termen de doi ani de la data notificării încadrării în clasa de risc seismic a construcției expertizate;

 • - execuția lucrărilor de intervenție de către persoane juridice, în termen de doi ani de la data finalizării proiectului de consolidare.

/X

In conformitate cu prevederile art. 4, alin. (8) din Ordonanța nr. 20/1994, republicata și actualizată, Consiliul Local al municipiului Ploiești va acționa pentru:

 • a)    stabilirea și aplicarea restricțiilor din punct de vedere aj^i^ului seismic datorită condițiilor locale de amplasament impuse prin document^nle'jde urbârîișm și

li                                 ..          '                   Y

amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale; I 7/       .£ ).

 • b)    identificarea și inventarierea construcțiilor cu desfip^ia <:de;..lpgWință, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în propWtateâ sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, și monitorizarea acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție;

 • c)    fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Consiliul Local va asigura locuințele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor, pe perioada executării intervențiilor care nu se pot efectua în construcții ocupate. Consiliile județene, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții, obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor în situația în care nu se conformează obligațiilor legale;

 • d)    realizarea și amplasarea panourilor de înștiințare în dreptul intrărilor principale în construcțiile cu destinația de locuință expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică în vederea avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremure.

în vederea avertizării populației, pe clădirile încadrate în clasa I de risc seismic se amplasează panouri de înștiințare, în dreptul intrărilor în spațiile respective.

în perioada 1995-2009 Municipiul Ploiești, în conformitate cu obligațiile ce îi revin în aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, a realizat, la solicitarea asociațiilor de proprietari, mai multe expertize tehnice la blocurile de locuințe multietajate.

riscului seismic al construcțiilor existente si a Hotărârii nr. 1.364/27.12.2001, asociațiile de proprietari au fost notificate privind asumarea riscului și răspunderii pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință.

5

De asemenea, lista cu blocurile expertizate și încadrate în clasele de risc seismic I si II a fost afișată pe site-ul oficial al Municipiului Ploiești.

Consiliile locale, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, vor asigura, după caz, locuințe de necesitate destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de intervenție ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Având în vedere complexitatea operațiunii de consolidare, dar mai ales acțiunea de convingere a cetățenilor care locuiesc în imobile cu bulină să accepte altă locuință pe perioada consolidării, precum și necesitatea ca lucrările de consolidare să aibă o durată precisă, limitată în timp, previzibilă, propunem înființarea unei comisii care să se ocupe exclusiv de toate etapele procesului de consolidare.

Comisia va fi formata din:

..................................., consilier local

...................................., consilier local

4 (patru) reprezentanți ai executivului, numiți prin dispoziția primarului (D.T.I., D.A.P.J.C.A.P.C., D.G.P., D.G.D.U.)

Față de cele prezentate supunem aprobării proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru monitorizarea acțiunilor de reducere a riscului seismic in Municipiul Ploiești.

RGE SORIN NICULAE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 7

i bftd \

nV.       \!    Ar           rzu

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru monitorizarea acțiunilor de reducere a riscului seismic în Municipiul Ploiești

9

șiaemis