Hotărârea nr. 313/2016

Hotãrârea nr. 313 referitoare la completarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2016-2017, modificată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 313

referitoare Ia completarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modificată

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduvă, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune completarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 22.09.2016;

în baza adresei Centrului Județean de Excelență Prahova cu numărul 1299/13.09.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu numărul 18387/20.09.2016;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006,

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Completarea anexei 1- poziția 72 cu încă un reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Excelentă Prahova, pentru anul școlar 2016-2017, respectiv doamna Stanciu Marilena.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 200/2016, modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 269/2016, rămân neschimbate.

Art.3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinte de ședință, George\Șorin Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

Georgiana Popa


EXPUNERE DE MOTIVEreferitoare la completarea Hotărârii 200/2016 privind repartira^^oj^t * reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de

Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modoficată

Raportul de specialitate evidențiază rolul important al consiliului de administrație, dar si al comisiei de evaluare și asigurare a calității în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în aceste comisii se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea școlii, în baza propunerilor consiliului de administrație. Legătura permanentă dintre școală și Consiliul Local, prin intermediul consilierului local permite elaborarea de hotărâri care să asigure calitatea procesului instructiv-educativ. în acest sens pot fi menționate ca priorități pentru administrația locală, următoarele:

  • - optimizarea finanțării școlilor;

  • - asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație;

  • - dezvoltarea în continuare a culturii digitale;

  • - dezvoltarea rețelei unităților de învățământ preșcolar;

  • - promovarea spiritului de angajare la toate nivelele administrației publice locale.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de hotărâre alăturat.Florina Alina Sorescu


Sorin Văduvă


Dinu Marius Andrei

Direcția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente


RAPORT DE SPECIALITATE referitoare la completarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modificată

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/201L

în unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri.

Potrivit art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.

Centrul Județean de Excelență - Prahova, are misiunea de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile. Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate.

Prin adresa nr. 1299/13.09.2016 a Centrului Județean de Excelență Prahova, se solicită desemnarea a incă unui reprezentant al Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administrație a acestuia.

în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, a Regulamentului nr. 5577/2011 de funcționare a centrelor de excelență, în baza hotărîrii consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova din ședința din data de

06.03.2015 privind structura consiliului de administrație al Centrului de Excelență, dar și a ședinței din data de 31.08.2016 privind numărul membrilor acej&H propune desemnarea a încă unui reprezentant al Consiliului Local în administrație al centrului.


In urma acestei desemnări, Consiliul Local Ploiești va avea doi ip in Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Excelentă Prahova

5                                                             5                                                9                            \

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de

Direcția Comunicare, Relșții publice Director Execu


Alina Istrăte

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice -Contracte

Director Executiv,

Zaharia Mihaela

întocmit, Consilier Danila SteK;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017


PREȘEDINTE, Marilena Stanciu


SECRETAR, Larisjf BăzăvanNR 1299/13.09.2016

Către Consiliul Local al Municipiului Ploiești,
Prin prezenta, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, a Regulamentului nr. 5577/2011 de funcționare a centrelor de excelență, în baza hotărîrea consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova din ședința din data de 06.03.2015 privind structura consiliul de administrație al Centrului de Excelență și a ședinței din data de 31.08.2016 privind numărul membrilor acestuia, vă rugăm să ne transminteți decizia dumneavoastră privind desemnarea unui nou reprezentant în în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Excelență Prahova, în anul școlar 2016-2017. în urma acestei decizii, Consiliul Local Ploiești va avea doi reprezentanți în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Excelență Prahova.