Hotărârea nr. 312/2016

Hotãrârea nr. 312 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 312

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petitii si reclamatii din data de 28.09.2016;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de prevederile art. 3 al. 2 lit. a) și art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Având în vedere prevederile articolului unic din Ordonanța de Urgență nr. 53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

în temeiului prevederilor art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

în baza art. 36 al. (1) si art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea CAP. 4 - TERMENUL CONTRACTULUI - ART. 4 din Contractele de Mandat aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2016, capitol care va avea următorul conținut:

“Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la societatea comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit."

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 299/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului* nr.299/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2016 au fost numiți doi reprezentanți în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și aprobate contractele de mandat ale acestora.

Având în vedere prevederile articolului unic din Ordonanța de Urgență nr.53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, este necesară modificarea contractelor de mandat aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2016.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

PRIM

ADRIAN FL


OBRE


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTEN ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE    U


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local

nr.299/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Asociaților la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. este compusă din reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. 2 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „autoritatea publică tutelară are competențe să numească reprezentanții statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2016 au fost numiți doi reprezentanți


în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gosp££lâJa Ploiești S.R.L. și aprobate contractele de mandat ale acestora.

ă dor&îța


Având în vedere prevederile articolului unic din Or| nr.53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art. Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiar^lâ^niVelut unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, „(1) Se

interzice operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor”, (l1) “In exercitarea

calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație

unică sau majoritară, statul și unitățile administrative-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți. ”

Astfel, se propune modificarea CAP. 4 - TERMENUL CONTRACTULUI -ART. 4 din Contractele de Mandat aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.299/2016.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela Zabaria


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA B LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECL

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

si a emis

5
PREȘEDI

George Sorin Nifeulhe