Hotărârea nr. 310/2016

Hotãrârea nr. 310 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 310 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor

de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.09.2016;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de prevederile art. 3 al. 2 lit. a) și art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Având în vedere prevederile articolului unic din Ordonanța de Urgență nr. 53-14.09.2016 pentru modificarea si completarea art. 14 din ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

în temeiului prevederilor art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

în baza art. 36 al. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea CAP. 4 - TERMENUL CONTRACTULUI - ART. 4 din Contractele de Mandat aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2016, capitol care va avea următorul conținut:

“Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea comercială “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016


Contrasemnează Secretar.Georgiana PopaEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Cdflisiliul®^tajțș,o. nr.297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local         ipiiilui


Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor

de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2016 au fost numiți doi reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești și au fost aprobate contractele de mandat ale acestora.

Având în vedere prevederile articolului unic din Ordonanța de Urgență nr.53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, este necesară modificarea contractelor de mandat aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.297/2016.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CPl^ENCIO^ ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor

de Ia S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2013 a fost reorganizată Regia Autonomă de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, iar prin actul constitutiv a fost înființat organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială, și anume Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. 2 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „autoritatea publică tutelară are competențe să numească reprezentanții statului sau ai unității

administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul

acestora”.


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2016 au fost numițmjpkre] în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ‘TRANSPtfef xS EXPRESS” S.A. Ploiești și aprobate contractele de mandat ale acestfc&K

Având în vedere prevederile articolului unic din Ordonanța ue=^rgență nr.53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, „(1) Se interzice operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor”, (1!) “în exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrative-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți.

Astfel, se propune modificarea CAP. 4 - TERMENUL CONTRACTULUI -ART. 4 din Contractele de Mandat aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.297/2016.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela Zaharia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

și a emis

/LtJ A