Hotărârea nr. 31/2016

Hotãrârea nr. 31 privind aprobarea Planului urbanistic zonal „ Modificare indicatori urbanistici cut de la 1,5 la 1,8”, str. Călărași, nr. 5A, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.31

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8” Str. Călărași, nr.5A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea si a domnilor consilieri George Botez, Razvan Ursu, Radu Socoleanu, Nicolae Sugă, Iulian Bolocan si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. GANIRA IMOBILIARE S.R.L., Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”, str.Calarasi, nr.5A, Ploiești,

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic Zonal, Regulamentului local de urbanism aferent acestuia;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri

privind:

o

utilități urbane :

o

alimentare cu apa, canalizare :

adresa nr.2636/25.05.2015

o

alimentare cu energie electrică :

nr.6360/29.05.2015

o

telefonie:              nr.!00/05/03/01/PH/0575/20.05.2015

o

protecția mediului:

nr.5519/21.05.2015

o

altele:

o

poliția rutieră:

nr.918458/08.12.2015

o

Comisia Municipală ptr. Transport

: BMTU 2284/14.12.2015


Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură” din data de 15.01.2016;

In baza Dispoziției nr.36197/18.12.2015 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

In baza Hotărârii Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”, str. Călărași, nr.5A, Ploiești, la solicitarea S.C. GANIRA IMOBILIARE S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 027 din 04.01.2016 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară conform contractului de vanzare cumpărare nr.2264/01.10.2014 având suprafața de 367 mp.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”

Str.Calarasi, nr.5A, Ploiești

Beneficiar : S.C. GANIRA IMOBILIARE S.R.L.

Proiectant: S.C. BIG STUDIO - ARH DESIGN - arh.Bogdan GEORGESCU

O

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal „ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”, Str.Calarasi, nr.5A, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la cererea S.C. GANIRA IMOBILIARE S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal este proprietate particulară conform contractului de vanzare cumpărare nr. nr.2264/01.10.2014 având suprafața de 367 mp .

o

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 reglementările sunt:

■ U.T.R. V-5; (POT"50%, CUT=1,5);

 • •  suprafața totala teren 367 mp(masuratori), acces direct la strada Calarasi si la strada Cristianul;

 • •  parcela construibila;

 • •  parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • •  a)front la strada de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • • b)suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • •  c)adancime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei;

 • •  d)parcela sa aiba acces la un drum public sau privat.

 • •  distanta dintre clădiri trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc (conform O.M.S. 119/2014) aceasta condiție nu poate fi respectata, se va întocmi, obligatoriu^

INSORIRE, care va fi analizat, la faza de Autorizație de Constmi^L inl^§u)iîie’yde amplasamentul propus pentru noua construcție;                                    t /

 • •  distanta intre clădirile amplasate pe aceeași parcela : minim 3 ml5^fe|țtru--a, peânîte întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum^a^ffijlbacelor de salvare;

 • •  se va respecta regimul de aliniere a clădirilor existente sau retragerea minima obligatorie fata de aliniamentul străzii va fi de 3-5 ml;

 • • regim de inaltime minim P+2;

 • •  orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 cm fata de linia de hotar; orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul pârtilor, exprimat printr-un înscris autentic;

 • •  pentru locuințe limitele laterale si limita posterioara, se vor realiza din împrejmuiri opace cu inaltimi de max.2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltimea de max.1,80 m;

o Utilizări permise : locuințe individuale/in bloc cu regim de inaltime P-l-2-4, P-î-5-10, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, comerț; activitati nepoluante; anexe gospodărești cu regim de inaltime parter;

o Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima front la strada (conf. Art. 30 din R.G.U.).

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.510 Z15.05.2015.

Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propun :

o Se propune ca pe terenul studiat sa se modifice coeficientul de utilizare a terenului cu valoarea maximala admisa de 20%, rezultând valoarea CUT=1,8.

o Regimul de inaltime propus P+2E+3E retras.

Nota:

o Beneficiarul a preluat prin cesiune si Autorizația de construire nr. 443/29.09.2014 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, acesta fiind pentru LOCUINȚA P+2E , care respecta reglementările din PUG.

o Prin aceasta documentație se propunea realizarea pe amplasament a unui corp de clădire cu următoarele caracteristici: regim de inaltime P+2E+3EpartiaL, cu Scd=657,7mp, cuprinzând spatii pentru locuire. Se propun 2 unitati locative.

o Zone si subzone funcționale -UTR V5.1

o ZONA Lb-zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime P+2-4, P+5-10

o Utilizări admise: locuințe collective, instituții, servicii si comerț complementare locuirii, construcții aferente echipării tehnico-edilitare si amenajari(cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, spatii plantate, împrejmuiri.

o Utilizări interzise : comerț la etajele superioare ale imobilului, activitati poluante

Orientarea construcțiilor fata de punctele cardinale: camerele de locuit vor avea lumina naturala minim 2 ore/zi la solstitiul de iama. Pentru toate categoriile de construcții administrative se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea-public si a birourilor


Amplasarea clădirilor fata de aliniament '.retragerea fata de alinsfiâaâhtu®^^ existente va fii de minim 3 m.

Amplasarea clădirilor fata de limitele parcelei '.amplasarea noii con^^țiFjf^ cuplat de construcțiile existente pe limitele laterale sau retras conform OMS

o Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: clădirile vor respecta intre ele minim % din inaltimea la comisa a celei mai inalte, dar nu mai puțin de 3 m.

o Inaltimea maxima a construcțiilor : P+3E (Hmax = 15 m)

o Aspectul exterior al clădirilor :aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezetativitatea funcțiunii și va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor ce se vor edifica anterior cu care vor fi în relație de co-vizibilitate; se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri; se va acorda atenție modului de O        tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din

clădirile mai înalte; se vor folosi materiale de exterior de bună calitate; culorile finisajelor exterioare nu vor avea culori stridente.

o Circulații si accese: accesul pietonal principal se va asigura din intersecția străzilor Calarasi si Cristianul, iar cel secundar din parcarea propusa in spatele blocului: nu se propune un acces auto la amplasament, parcarea autoturismelor realizandu-se pe domeniul public.

o Spatii de parcare:se vor asigura minim 4 locuri de parcare pe proprietate.

o Condiții de echipare edilitara : branșamentele se vor executa doar subteran.

o Spatii verzi si plantate : minim 10 % din suprafața parcelei va fii amenajata cu spatii verzi, spatiile neconstruite vor fii inierbate si plantate cu 1 arbore la fiecare 50 m.

o împrejmuiri :in cazul in care se vor amenaja imprejmuirile la aliniament vor fii tratate in mod unitar in intreaga zona, vor avea maxim 1,6 m, transparente cu maxim 0,6 m O       soclu, eventual dublate de gard viu.

o Procent maxim de ocupare a terenului: POT max = 50%

o Coeficient de utilizare a terenului: CUT max =1,8

A.                                                                                 __

In ședința din data de 23.12.2015 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal „ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”, str.Calarasi, nr.5A, Ploiești, care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.078/2015).

în perioada 22.06.2015 - 06.07.2015 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.078/2015 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.027/2015.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal,,


MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 L nr.5A, Ploiești , cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Muni nr.027/2015.alarasi, aviz


. ARHITECT ȘEF,

Rita Marcelă NVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Georgiana POPA


INTO

Daniela Maria NEAGUROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL


MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”

Str.Calarasi, nr.5A, Ploiești

Beneficiar:

S.C. GANIRA IMOBILIARE S.R.L.

Proiectant:

S.C. BIG STUDIO - ARH DESIGN - arh.Bogdan GEORGESCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic „ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”, Str.Calarasi, nr.5A, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. GANIRA IMOBILIARE S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic Zonal „ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”, Str.Calarasi, nr.5A, Ploiești, întocmit de S.C. BIG STUDIO - ARH DESIGN -arh.Bogdan GEORGESCU.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Cristian Mihai GANEACOMISIA DE URBANISM, George BOTEZ

Razvan URSU

Adrian LUPU

Iulian BOLOCAN

Radu SOCOLEANU Nicolae ȘUGA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

A VIZ

Nr, 027 DIN 04,01.2016

LUCRAREA : PLAN URBANISTIC ZONAL „ MODIFICARE INDICA TORI

URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”

AMPLASAMENT :

str.Calarasi, nr.5A

INIȚIATORI :

S. C. GANIRA IMOBILIARE S.R.L.

ELABORATOR:

S. C. BIG STUDIO - ARH DESIGN - arh Bogdan

GEORGESCU

> Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propun:

 • •    Se propune ca terenul studiat sa modifice indicatorul urbanistic maximal: CUT=1,8, regim de inaltime P+2E+3Epartial.

 • •     Beneficiarul a preluat prin cesiune si Autorizația de construire nr. 443/29.09.2014 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, acesta fiind pentru LOCUINȚA P+2E, care respecta reglementările din PUG.

 • •    Prin aceasta documentație se propunea realizarea pe amplasament a unui corp de clădire cu următoarele caracteristici: regim de inaltime P+2E+3Epartial, cu Scd=657,7mp, cuprinzând spatii pentru locuire.

 • •   Zone si subzone funcționale -UTR V5.1

 • •     ZONA Lb-zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime P+2-4, P+5-10

 • •       Utilizări admise: locuințe collective, instituții, servicii si comerț complementare locuirii, construcții aferente echipării tehnico-edilitare si amenajari(cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, spatii plantate, imprejmuiri.

 • •      Utilizări interzise : comerț la etajele superioare ale imobilului, activitati poluante

 • •      Orietarea construcțiilor fata de punctele cardinale: camerele de locuit vor avea lumina naturala minim 2 ore/zi la solstitiul de iarna. Pentru toate

")

înwcndi: Nea^H Daniela,04.01.201(>

Avli.A.S.027,-2016


categoriile de construcții administrative se recomanda orientarea, sa se asigure insorirea spatiilor pentru public si a birourilor

Amplasarea clădirilor fata de aliniament :retragerea fata drumurile existente va fii de minim 3 m.

Amplasarea clădirilor fata de limitele parcelei :amolasare^pOiifiAnsIrfictli se va face cuplat de construcțiile existente pe limitele later conform OMS 119/2014.

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: clădirile vor respecta intre ele minim V2 din inaltimea la cornișa a celei mai inalte, dar nu mai puțin de 3 m.

Inaltimea maxima a construcțiilor: P+3E (Hmax - 15 m)

 • •       Aspectul exterior al clădirilor :aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezetativitatea funcțiunii și va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor ce se vor edifica anterior cu care vor fi în relație de co-vizibilitate; se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri; se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile mai înalte; se vor folosi materiale de exterior de bună calitate; culorile finisajelor exterioare nu vor avea culori stridente.

 • •     Circulații si accese: accesul pietonal principal se va asigura din intersecția străzilor Calarasi si Cristianul, iar cel secundar din parcarea propusa in spatele blocului: nu se propune un acces auto la amplasament, parcarea autoturismelor realizandu-se pe domeniul public.

 • •      Spatii de parcare:se vor asigura minim 4 locuri de parcare pe proprietate.

 • •      Condiții de echipare edilitara : branșamentele se vor executa doar subteran.

 • •      Spatii verzi si plantate : minim 10% din suprafața parcelei va fii amenajata cu spatii verzi, spatiile neconstruite vor fii inierbate si plantate cu 1 arbore la fiecare 50 m.

 • •      împrejmuiri :in cazul in care se vor amenaja împrejmuirile la aliniament vor fii tratate in mod unitar in întreaga zona, vor avea maxim 1,6 m, transparente cu maxim 0,6 m soclu, eventual dublate de gard viu.

 • •      Procent maxim de ocupare a terenului: POT max = 50%

 • •      Coeficient de utilizare a terenului: CUT max = 1,8

în urma ședinței din data de 23.12.2015 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.

întocmit: Neagu Daniela,H4.0J.2Ol6

,h'fc 027/2016

consultare a populației aferent acestei documentații de urbanist vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale .


Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITEfNț următorul:                                                    tas

A VIZ FA VORABIL


Pentru

PLAN URBANISTIC ZONAL „ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUTDE LA 1,5 LA 1,8”

p.ARHITECT ȘEF, ing.Rita Marcela NEAGU

întocmii: Neagu Daniela,04.01.2016

Aviz A.Ș.027/2016                /


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.PIoiești nr.138/2012, H.C.L. Ploiești nr.516/2015 si Dispoziției nr.36197/2015

AVIZ

Nr. 078 DIN 23.12.2015

LUCRAREA :       PLAN URBANISTIC ZONAL:

„ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”

AMPLASAMENT :     Ploiești, str.Calarasi, nr.5A

INIȚIATOR :         S.C. GANIRA IMOBILIARE S.R.L.

ELABORATOR :     S.C. BIG STUDIO - ARH DESIGN - arh Bogdan GEORGESCU

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a) piese scrise :          memoriu tehnic

 • b) piese desenate :       6 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism : nr. 510/15.05.2015

 • b.  Act de proprietate : contract de vanzare cumpărare : nr.2264/01.10.2014.

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism :

alimentare cu apa, canalizare :adresa nr.2636/25.05.2015; alimentare cu energie electrica :nr. 6360/29.05.2015;telefonie:nr. 100/05/03/01/PH/0575/20.05.2015; protecția mediului:nr.5519/21.05.2015 ;  Comisia Municipala pentru Transport si Siguranța Circulației:

nr.BMTU 2284/14.12.2015; politia rutiera: nr.918458/08.12.2015;

 • d.  Taxă aviz C.T.A.T.U. : chitanța seria AA, nr.14842/05.06.2015

 • e.  Taxă R.U.R. : ordin de plata nr.34/25.06.2015

 • f.   Alte documente : -

> Reglementari stabilite prin P. U. G:

■ U. T. R. V-5; (POT=50%, CUT=1,5);

 • •   suprafața totala teren 367 mp(masuratori), acces direct la strada Calarasi si la strada Cristianul;

 • •   parcela construibila;

 • •   parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • •  a)front la strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • •  b)suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • •  c)adancime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei;

 • •  d)parcela sa aiba acces la un drum public sau privat.

 • •   distanta dintre clădiri trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc (conform O.M.S. 119/2014); in cazul in care aceasta condiție nu poate fi respectata, se va intocmi, obligatoriu, un STUDIU DE INSORIRE, care va fi analizat, la faza de Autorizație de Construire, in funcție de amplasamentul propus pentru noua construcție;
distanta intre clădirile amplasate pe aceeași parcela : minim 3 ml, pentru a permite j accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si a mijloacelor de salvare; se va respecta regimul de aliniere a clădirilor existente sau retragerea aliniamentul străzii va fi de 3-5 ml;

regim de inaltime minim P+2;                                            _     _

orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondulu'^numai cLi^șjifâ_ nei distante minime de 60 cm fata de linia de hotar; orice derogare de la distanta^mfnimajs^j^ate faSbjprin acordul pârtilor, exprimat printr-un înscris autentic;


pentru locuințe limitele laterale si limita posterioara, se vor realiza din imprejmuiri 'ppa^^1^ max.2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltimea de max.1,80 m;

timi de


Utilizări permise : locuințe individuale/in bloc cu regim de inaltime P+2-4, P+5-10, Instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, comerț; activitati nepoluante; anexe gospodărești cu regim de inaltime parter;

Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima front la strada (conf. Art. 30 din R.G.U.).


o


Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propun :

o Se propune ca terenul studiat sa modifice indicatorul urbanistic maximal: CUT=1,8, regim de inaltime P+2E+3Epartial.

o Beneficiarul a preluat prin cesiune si Autorizația de construire nr. 443/29.09.2014 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, acesta fiind pentru LOCUINȚA P+2E, care respecta reglementările din PUG.

o Prin aceasta documentație se propunea realizarea pe amplasament a unui corp de clădire cu următoarele caracteristici: regim de inaltime P+2E+3Epartial., cu Scd=657,7mp, cuprinzând spatii pentru locuire.

o Zone si subzone funcționale -UTR V5.1

o      ZONA Lb-zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime P+2-4, P+5-10

o       Utilizări admise: locuințe collective, instituții, servicii si comerț complementare locuirii, construcții

aferente echipării tehnico-edilitare si amenajarifcai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, spatii plantate, împrejmuiri.

o Utilizări interzise: comedia etajele superioare ale imobilului, activitatipoluante

o Orietarea construcțiilor fata de punctele cardinale: camerele de locuit vor avea lumina naturala minim 2 ore/zi la solstitiul de iarna. Pentru toate categoriile de construcții administrative se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor pentru public si a birourilor

o Amplasarea clădirilor fata de aliniament ‘.retragerea fata de alinamentul la drumurile existente va fii de minim 3m.

o Amplasarea clădirilor fata de limitele parcelei .amplasarea noii construcții se va face cuplat de construcțiile existente pe limitele laterale sau retras conform OMS 119/2014.

o Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: clădirile vor respecta intre ele minim Vz din inaltimea la comisa a celei mai inalte, dar nu mai puțin de 3 m.

o       Inaltimea maxima a construcțiilor: P+3E (Hmax = 15 m)

o        Aspectul exterior al clădirilor :aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezetativitatea

funcțiunii și va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor ce se vor edifica anterior cu care vor fi în relație de co-vizibilitate; se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri; se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile mai înalte; se vor folosi materiale de exterior de bună calitate; culorile finisajelor exterioare nu vor avea culori stridente.*

Circulații si accese: accesul pietonal principal se va asigura din intersecți^strazilor-Cristianul, iar cel secundar din parcarea propusa in spatele blocului: nu se propune uq a\căs 'aLli amplasament, parcarea autoturismelor realizandu-se pe domeniul public.                    \ L,

Spatii de parcare.se vor asigura minim 4 locuri de parcare pe proprietate. 1 Condiții de echipare edilitara : branșamentele se vor executa doar subteran.^ ’ ,

Spatii verzi si plantate : minim 10 % din suprafața parcelei va fii amenajata cuc. neconstruite vor fii inierbate si plantate cu 1 arbore la fiecare 50 m.

o       împrejmuiri :in cazul in care se vor amenaja imprejmuirile la aliniament vor fii tratate in mod unitar in

intreaga zona, vor avea maxim 1,6 m, transparente cu maxim 0,6 m soclu, eventual dublate de gard viu.

o Procent maxim de ocupare a terenului: POT max = 50%

o Coeficient de utilizare a ternului: CUT max = 1,8

în urma analizei, în ședința din data de 23.12.2015, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

PLAN URBANISTIC ZONAL

„ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUTDE LA 1,5 LA 1,8”

Ploiești, str.Calarasi, nr.5A

Având :


„8”     - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

„1” -absențe

Proiectantul si beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor si veridicitatea inscrisurilor cuprinse in documentația prezentată pentru avizare.

Documentația ce se va elabora in vederea obținerii Autorizației de Construire va respecta toate prevederile Certificatului de Urbanism.

PREȘEDINTE,

Viceprimar cu atribuții de primar,


p. ARHITECT ȘEF,
p. DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing. Coca Elena PATRASCUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE IR REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RU CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI CUT DE LA 1,5 LA 1,8”

Str.Calarasi, nr.5A, Ploiești


<

ir               i U