Hotărârea nr. 309/2016

Hotãrârea nr. 309 privind numirea reprezentanţilor municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploieşti şi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 309


privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor Ia S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților Ia S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.09.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2004 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energic termică produsă centralizat al Municipiului Ploiești și a documentelor generate de această acțiune și ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2000 prin care Regia Generală de Apă Ploiești s-a transformat în Societate comercială cu capital mixt, modificată;

Ținând cont de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art.l din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 alin.3, lit.”c” și art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Numește reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești în persoana doamnei Marin Teodora.

Art. 2 Numește reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. în persoana doamnei Marin Teodora.

Art. 3 La data prezentei, orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Piblice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 septembrie 2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George^Sorin Niculae Botez


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Georgiana Popa


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților munici Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploie^tfJs

Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016 a fost validat noul Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Ca atare, este necesară adoptarea unei hotărâri privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Față de cele de mai sus, supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului PloieȘtrar Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local.

în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, actualizată și republicată, coroborată cu prevederile contractelor de delegare a serviciilor publice de interes local, organul de conducere al societăților comerciale este Adunarea Generală a Acționarilor. Asociații pot fi reprezentați în Adunarea Generală prin mandatari cu împuternicire scrisă, persoanele juridice având obligația de a-și desemna reprezentanți permanenți.

Potrivit art. 16.4 din Actul Constitutiv al Societății Apa Nova Ploiești S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 48/2000, “asociații vor fi reprezentați în Adunarea Generală prin mandatari cu împuternicire scrisă. Persoanele juridice trebuie să-fi desemneze reprezentanți permaneți. Asociații pot vota fi prin corespondență ”.

Totodată, prin art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2004 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat al Municipiului Ploiești și a documentelor generate de această acțiune, Primarul Municipiului Ploiești este mandatat să reprezinte interesele Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților din S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 3 lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Față de aspectele prezentate, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.



Societății - APA NOVA PLOIEȘTI


i- <J- ■

ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE



fi


■ ■■;■ '' ** • . * ./ ■ ■*

Asociații vor fi reprezentați în Adunarea Generală prin mandatari; . cu. ;\^îm.puterrucire scrisă; Persoanele juridice trebuie’să-și desemneze reprezentanți ; - : / .v-. permanenți. Asociații pot vota și prin corespondență.                         '



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPJ^&ClR LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.


PREȘEDINTE, \ George Sorin Nicutae Botez

SECRETAR,


Andrei Gheorghe


Data:     . o 9 > ? o 16