Hotărârea nr. 308/2016

Hotãrârea nr. 308 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul Director al Fundaţiei “Copiii Noştri” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 308


privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.09.2016;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

în baza art. 36 alin. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești.

Art. 2 Numește 3 membri și secretarul Consiliului Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești, precum și cenzorul, astfel:

 • - membru: doamna Stanciu Marilena

 • - membru: domnișoara Enache Cristina-Ana-Maria

 • - membru: domnul Văduva Sorin

 • - secretar: domnul Tudor Eduard-Emilian

 • - cenzor: doamna Frangulea Raluca Stefania

Art. 3 Modificarea pct. 1.4 din Statutul Fundației “Copiii Noștri” - Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 370/2015, în sensul că “Municipiul Ploiești este reprezentat prin Primar, domnul Adrian Florin Dobre''.

Art. 4 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată îii Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016.Pre|șediî|te de ședință, Georgd^Soțiți-Niculae Botez
Contrasemnează Secretar, Georgiana PopaEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016 a fost validat Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Ca atare, este necesară adoptarea unei hotărâri privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCI ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești

Potrivit art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/16.01.2013 a fost aprobată înființarea Fundației „COPIII NOȘTRI” Ploiești - membru fondator Municipiul Ploiești. Scopul acestei fundații este strângerea de fonduri necesare funcționării și modernizării Spitalului de Pediatrie Ploiești. Fundația este condusă de un Consiliu Director, având ca președinte primarul.

Având în vedere faptul că noul Spital de Pediatrie nu a putut fi realizat în clădirea OMV Petrom, imobil situat în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 370/30.10.2015, a fost modificat scopul fundației, respectiv organizarea de evenimente în vederea stângerii de fonduri necesare funcționării și modernizării Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.06.2016 a fost validat Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Ca atare, este necesară adoptarea unei hotărâri privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești.

Față de aspectele prezentate, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela Zaharia

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 9

privind înființarea Fundației “COPHI NOȘTRI” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești;

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

în temeiul art.36 alin. (1) și alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, membru fondator Municipiul Ploiești.

Art. 2 Aprobă Actul constitutiv și Statutul Fundației, anexa nr. 1 și anexa nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă patrimoniul inițial al fundației în valoare de 70 OOOlei, sumă ce va fi prevăzută in bugetul local pe anul 2013.

Art. 4 Numește 3 membri și secretarul Consiliului Director al fundației, precum și cenzorul, astfel:

Bazavan Larisa - membru               kccu

Bazavan Iolanda - membru

Minea Gabriel - membruBotez George - secretar

Cenzor - dna. Anca Agapie -2 $'/'•&6 C^cju/c^q


Art. 5 Numește pe dna. Iulia Alexandru ca persoană împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Fundației.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Patrimoniul inițial al Fundației este reprezentat fondator Municipiul Ploiești, în valoare de 70 000 lei.

Patrimoniul Fundației va fi evidențiat și păstrat îi materie, pe numele Fundației „Copiii Noștri” Ploiești și scopului ei.

Organele de conducere, administrare si control ale Fundației sunt:

Consiliul Director denumit în continuare CD, ca organ de administrare al Fundației, este format din președinte, vicepreședinte și membrii, în următoarea componență a Consiliului Director:

 • 1. Președinte: Iulian Bădescu

 • 2. Vicepreședinte:

 • 3. Membru:

 • 4. Membru:

 • 5. Membru:

 • 6. Membru:

 • 7. Secretar:

Viceprepedintele și un membru al Consiliului Director vor fi numiți prin Dispoziție a Primarului.

Trei membri si secretarul Consiliului Director se numesc prin HCL nr._________

Secretarul Consiliului Director are drept de vot.

în calitate de Cenzor se numește dna Anca Agapie prin HCL nr._______.

Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Fundației este Iulia Alina Alexandru, numită prin HCL nr.........

Prezentul Act Constitutiv, împreună cu Statutul Fundației sunt încheiate în ___________(........) exemplare originale.

Toate prevederile acestui document de constituire și ale statutului se completează cu prevederile legale în vigoare.

Semnăturile de validare a Actului Constitutiv de către membrii fondatori:

Municipiul Ploiești

prin                       Iulian BADESCU

Primar

complectarile ulterioare, și va funcționa în conformitate cu prevederile actului constitutiv, a statutului și a legislației române în materie, în vigoare. Este autonoma, nonguvernamentala, nu are scopuri politice sau patrimoniale si se constituie in mod voluntar de către membrii fondatori, pe baza liberului consimtamant.

Denumirea fundației se propune a fi Fundația “COPIII NOȘTRI” Ploiești.

Fundația va fi condusă de un Consiliu Director, având ca președinte primarul. Vicepreședintele și un membru al Consiliului Director vor fi numiți prin Dispoziție a Primarului. Unul dintre membri și secretarul Consiliului Director, precum și cenzorul, se numesc prin HCL.

Patrimoniul inițial al Fundației este reprezentat de aportul în numerar al membrului fondator Municipiul Ploiești, în valoare de 70 000 lei.

Față de aspectele expuse supunem atenției consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV Iulia Alina Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DR LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLA

RAPORT