Hotărârea nr. 307/2016

Hotãrârea nr. 307 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 307 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, srategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sarbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoica Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.09.2016;

Prezenta rectificare este impusă de:

ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.73/2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/ autorizate din municipiul Ploiești;

adresa de înființare a popririi nr.l025/2016 în sumă de 1.900.000 lei, reprezentând executare silită înființată în favoarea creditoarei Asociația Construzioni Dondi S.P.A ~ C.F. Tymian Holding Gmbh compusă din: suma de 341.888,12 EUR (la cursul BNR din ziua plății) și 331.807,85 lei, din care, suma de 304.034,27 lei TVA, suma de 2.952,00 lei cheltuieli de judecată și suma de 24.821,58 lei cheltuieli de executare silită;

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă rectificarea bugetelor de cheltuieli pe anul 2016 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei

nr. 7

 • -  Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Școala Gimnazială „George Cosbuc”, conform Anexei nr. 9

Art. 5 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinție de ședință, Georj


Sori


Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

z<0           Georgiana Popa

C V-......


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri? cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016


In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 302 /16.09.2016

Prezenta rectificare este impusă de:

ducerea la indeplinire a Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 73/2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de invatamant particular acreditate/ autorizate din municipiul Ploiești;

adresa de înființare a popririi nr. 1025/2016 în sumă de 1.900,00 mii lei, reprezentând executare silită înființată în favoarea creditoarei Asociația Construzioni Dondi S.P.A - C.F. Thymian Holding Gmbh compusă din: suma de 341.888,12 EUR (la cursul BNR din ziua plății) și 331.807,85 lei, din care, suma de 304.034,27 lei TVA, suma de 2.952,00 lei cheltuieli de judecată și suma de 24.821,58 lei cheltuieli de executare silită;

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 517.930,32 mii lei raman neschimbate.

Cheltuielile bugetului local în suma de 518.980,32 mii lei raman neschimbate, în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexa nr.l, Anexa nr.2, Nota de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si Raportul de specialitate ale Direcției Economice.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului


public și privat, studii, strategii, prognoze


Alexandru Paul PalașAndrei Gheorghe

Sanda DraguleaStaicu ZoiaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016,    Hotărârii Consiliului Local

nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 302 /16.09.2016

Prezenta rectificare este impusă de: ducerea la indeplinire a Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.73/2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de invatamant particular acreditate/ autorizate din municipiul Ploiești;

luând in considerare adresa nr. 1025/2016, adresa de înființare a popririi in suma de 1.900,00 mii lei ( 341.888,12 EUR la cursul BNR din ziua plătii) si 331.807,85 lei, din care 304.034,27 lei TVA, 2.952,00 lei la cheltuieli de judecata si 24.821,58 lei cheltuieli de executare silita, reprezentând executare silita înființata in favoarea creditoarei Asociația Construzioni Dondi S.P.A - C.F. Thymian Holding Gmbh;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 517.930,32 mii lei raman neschimbate.

Cheltuielile bugetului local în suma de 518.980,32 mii lei raman neschimbate, în structură efectuându-se următoarele modificări:

 • l.Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe - prevederea in suma de 22.145,41 mii lei se majoreaza cu suma de 2.307,90 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 2.301,40 mii lei la bunuri si servicii, respectiv, suma de 1.900,00 mii lei la bunuri si servicii in vederea plătii executării silite înființate in favoarea creditoarei Asociația Construzioni Dondi S.P.A - C.F. Thymian Holding Gmbh si suma de 401,40 mii lei reprezentând recuperare investiții

(amortizarea) aferenta chiriilor ANL încasate la bugetul local, confornt/Notei de '. fundamentare al Direcției Gestiune Patrimoniu, anexata.                            \

- majorarea cu suma de 6,50 mii lei la active nefinanciare, conform Notei^âe / fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si Anexei nr.2 .          V           M

2.Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea in suma-Mc"

43.014,00 mii lei se diminuează cu suma de 2.516,40 mii lei la fonduri de rezerva.

3. Capitolul “ Ordine publica si siguranța naționala” - prevederea in suma de 12.080,00 mii lei ramane neschimbata, in structura efectuandu-se următoarele modificări:

- diminuarea cu suma de 774,00 mii lei la cheltuieli de personal si majorarea cu aceeași suma la bunuri si servicii, conform bugetului rectificat al Politiei Locale Ploiești.

4. Capitolul ”Invatamant” - prevederea in suma de 139.902,34 mii lei se diminuează cu suma de 29,50 mii lei la active nefinanciare, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si Anexei nr.2.

Urmare aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.73/2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de invatamant particular acreditate/ autorizate din municipiul Ploiești s-au produs modificări in structura unor instituții de invatamant preuniversitar de stat, modificări ce se regăsesc in bugetele de cheltuieli ale acestora, astfel:

 • - Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr.32 a fost suplimentat cu suma de 23,20 mii lei (Anexa nr.4), suma care a diminuat Bugetul de cheltuieli al Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” (Anexa nr.9);

 • - Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr.33 a fost suplimentat cu suma de 28,51 mii lei (Anexa nr.5), suma care a diminuat Bugetul de cheltuieli al Scolii Gimnaziale „Candiano Popescu”( Anexa nr.8);

 • - Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr.35 a fost suplimentat cu suma de 12,45 mii lei (Anexa nr.6), suma care a diminuat Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prerlungit si normal „Crai nou”( Anexa nr.7).

S.Capitolul „Cultura, recreere si religie” - prevederea in suma de 55.715,88 mii lei se diminuează cu suma de 1.785,00 mii lei, astfel: - diminuarea la bunuri si servicii cu suma de 2.000,00 mii lei;

-majorarea cu suma de 215,00 mii lei la transferuri către Casa de Cultura “I.L.Caragiale” Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteia.

 • 6.Capitolul ”Asigurări si asistenta sociala” - prevederea in suma de 55.712,80 mii lei ramane neschimbata, in structura efectuandu-se următoarele modificări: majorarea cu suma de 35,00 mii lei la bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate si diminuarea cu aceeași suma la asistenta sociala in caz de invaliditate, conform bugetului rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

7. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea in suma;n \

de 41.496,09 mii lei se majoreaza cu suma de 23,00 mii lei la active nefțnanciare, f I conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si Anexei nr:2.      '•

 • 8. Capitolul “Protecția mediului” - prevederea in suma de 17.657,3Qfliii;lej

se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei la bunuri si servicii ( salubritate^^ conform Notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -conform amendament

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302/16.09.2016

încasări la

21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

517.930,32

388.395,20

74,99

0,00

517.930,32

2

VENITURI PROPRII

0101

309.996,58

251.805,62

81,23

0,00

309.996,58

3

I. VENITURI CURENTE

0002

464.266,70

362.98338

78,18

0,00

464.266,70

4

A. VENITURI FISCALE

0003

438.114,48

340.765,78

77,78

0,00

438.114,48

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

193.429,00

144.487,18

74,70

0,00

193.429,00

6

A1.1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

192.679,00

143.749,18

74,61

0,00

192.679,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

2.636,97

58,60

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

2.636,97

58,60

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

188.179,00

141.112,21

74,99

0,00

188.179,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

186.558,00

139.918,04

75,00

186.558,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.194,17

73,67

1.621,00

15

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

738,00

98,40

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

738,00

98,40

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

738,00

98,40

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

76.351,70

72.461,00

94,90

0,00

76.351,70

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

76.351,70

72.461,00

94,90

0,00

76351,70

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

64.381,45

61.970,74

96,26

0,00

64.381,45

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

13.079,45

13.501,31

103,23

13.079,45

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

51.302,00

48.469,43

94,48

51.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.370,25

9.000,39

86,79

0,00

10.370,25

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Incasari la

21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.808,75

3.942,43

103,51

3.808,75

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

5.042,70

77,02

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

15,26

105,24

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.489,87

93,12

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

168.333,78

123.817,60

73,55

0,00

168.333,78

30

SUME DEFALCATE DIN T, V.A.

1102

153.983,62

110.927,71

72,04

0,00

153.983,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

152.334,62

109.953,71

72,18

152.334,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sîstemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

250,00

27,03

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

15,00

35,71

238,07

0,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

35,71

238,07

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

52,18

104,36

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

52,18

104,36

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

12.802,00

89,62

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

11.240,06

89,06

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

6.613,55

87,02

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

4.626,51

92,14

5.021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.499,06

93,51

1.603,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

62,88

103,08

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

50

AL TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Incasari la 21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

26.152,22

22.217,60

84,95

0,00

26.152,22

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.160,45

9.536,83

93,86

0,00

10.160,45

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.160,45

9.536,30

93,86

0,00

10.160,45

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

6.017,87

90,60

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.991,77

12.680,77

79,30

0,00

15.991,77

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

4.770,64

3.302,89

69,23

0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

3.228,70

68,25

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

74,19

185,48

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

1.153,76

76,92

0,00

1.500,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.131,26

75,42

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

22,50

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.343,13

7.170,32

85,94

0,00

8.343,13

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

6.700,80

82,76

8.097,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

246,13

469,52

246,13

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

810,80

74,39

0,00

1.090,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

28,55

5,83

490,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302/16.09.2016

încasări la 21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

22,52

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

753,99

85

Alte venituri

360250

600,00

5,74

0,96

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

288,00

243,00

84,38

0,00

288,00

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-15.073,15

-10.977,00

72,82

1.662,50

-13.410,65

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

15.073,15

10.977,00

72,82

-1.662,50

13.410,65

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

-7,05

-470,00

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

-7,05

-470,00

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-12,40

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

5,35

356,67

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

99

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

108

IV. SUBVENȚII

0017

35.571,04

11.33432

31,86

0,00

35.571,04

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.571,04

1133432

31,86

0,00

35.571,04

110

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.24836

11.33432

32,16

0,00

35.248,36

111

A. De capital

0019

11.245,86

11.25239

100,06

0,00

11.245,86

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6,52

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,01

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

123

B. Curente

0020

24.002,50

81,93

0,34

0,00

24.002,50

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Incasari la

21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

128

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

75,02

131

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

132

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

136

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

322,68

0,00

0,00

322,68

137

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

138

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

139

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

140

Subvenții primite de Ia bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

430230

322,68

0,00

322,68

141

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

142

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

449.516,23

351.78531

78,26

1.662,60

451.178,83

2

I. VENITURI CURENTE

0002

449.193,55

351.703,38

78,30

1.662,60

450.856,15

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Încasări la

21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

3

A. VENITURI FISCALE

0003

438.114,48

340.765,78

77,78

0,00

438.114,48

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

193.429,00

144.487,18

74,70

0,00

193.429,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

192.679,00

143.749,18

74,61

0,00

192.679,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

2.636,97

58,60

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

2.636,97

58,60

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

188.179,00

141.112,21

74,99

0,00

188.179,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

186.558,00

139.918,04

75,00

186.558,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.194,17

73,67

1.621,00

14

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

738,00

98,40

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

738,00

98,40

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

738,00

98,40

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

76.351,70

72.461,00

94,90

0,00

76.351,70

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

76.351,70

72.461,00

94,90

0,00

76.351,70

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

64.381,45

61.970,74

96,26

0,00

64.381,45

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

13.079,45

13.501,31

103,23

13.079,45

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

51.302,00

48.469,43

94,48

51.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.370,25

9.000,39

86,79

0,00

10.370,25

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.808,75

3.942,43

103,51

3.808,75

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

5.042,70

77,02

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

15,26

105,24

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.489,87

93,12

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

168.333,78

123.817,60

73,55

0,00

168.333,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

153.983,62

110.927,71

72,04

0,00

153.983,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

152.334,62

109.953,71

72,18

152.334,62

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09,2016

Incasari Ia 21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

250,00

27,03

925,00

37

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

15,00

35,71

238,07

0,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

35,71

238,07

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,09

52,18

104,36

0,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

52,18

104,36

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

12.802,00

89,62

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

11.240,06

89,06

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

6.613,55

87,02

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

4.626,51

92,14

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.499,06

93,51

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

62,88

103,08

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

11.079,07

10.937,60

98,72

1.662,60

12.741,67

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.160,45

9.536,83

93,86

0,00

10.160,45

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.160,45

9.53630

93,86

0,00

10.160,45

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.642,02

6.017,87

90,60

6.642,02

57

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

918,62

1.400,77

152,49

1.662,60

2.581,22

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Incasari Ia 21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICH SI ALTE A CTIVITA TI

3302

4.770,64

3.302,89

69,23

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

3.228,70

68,25

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

74,19

185,48

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

1.153,76

76,92

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.131,26

75,42

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

22,50

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.343,13

7.17032

85,94

0,00

8.343,13

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

6.700,80

82,76

8.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

246,13

469,52

190,76

246,13

78

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

507,80

46,59

0,00

1.090,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

28,55

5,83

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

22,52

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

450,99

85

Alte venituri

360250

600,00

5,74

0,96

600,00

86

TRANSFER URI VOL UNTARE, AL TELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

-14.785,15

-10.734,00

72,60

1.662,60

-13.122,55

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!'-')

370203

-15.073,15

-10.977,00

72,82

1.662,60

-13.410,55

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302/16.09.2016

încasări ia 21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

92

INCASARIDIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

322,68

81,93

0,00

322,68

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

322,68

81,93

0,00

322,68

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

81,93

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

81,93

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

106

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

75,02

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

322,68

0,00

0,00

322,68

112

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

113

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

114

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

115

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

430230

322,68

0,00

322,68

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

68.414,09

36.609,89

53,51

-1.662,50

66.751,59

2

I. VENITURI CURENTE

0002

15.073,15

11.280,00

74,84

-1.662,50

13.410,65

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302/16.09.2016

Incasa ri la 21.09.2016

Procent de realizare

(%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

15.073,15

11.280,00

74,84

-1.662,50

13.410,65

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.073,15

11.280,00

74,84

-1.662,50

13.410,65

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

303,00

0,00

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

303,00

9

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

15.073,15

10.977,00

72,82

-1.662,50

13.410,65

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

15.073,15

10.977,00

72,82

-1.662,50

13.410,65

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

130

-7,05

-470,00

0,00

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

-7,05

-470,00

0,00

130

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-12,40

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

535

356,67

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

32

IV. SUBVENȚII

0017

35.248,36

11.25239

31,92

0,00

35.248,36

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.248,36

11.252,39

31,92

0,00

35.24836

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.248,36

11.252,39

31,92

0,00

35.248,36

35

A. De capital

0019

35.24836

11.25239

31,92

0,00

35.248,36

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6,52

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL. 302/16.09.2016

Incasari la 21.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

50

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 1


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI-

conform amendament

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

518.980,32

0,00

518.980,32

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

22.145,41

2.332,90

24.478,31

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

7.976,89

2.326,40

10.303,29

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

54,00

54,00

Alte cheltuieli

59

520,54

520,54

Active nefinanciare

71

428,12

6,50

434,62

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

42.964,00

-2.541,40

40.422,60

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

200,00

200,00

Fonduri de rezerva

50

2.553,00

-2.541,40

11,60

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

0,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Politia Locala - total, din care:

12.050,00

0,00

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

-774,00

10.374,00

Bunuri si servicii

20

902,00

749,00

1.651,00

Active nefinanciare

71

0,00

25,00

25,00

INVATAMINT

6502

139.902,34

-29,50

139.872,84

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

21.205,34

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,08

927,08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.540,00

Asistenta sociala

57

559,22

559,22

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

Active nefînanciare

71

1.128,70

-29,50

1.099,20

SĂNĂTATE

6602

8.972,42

0,00

8.972,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

4.005,00

0,00

4.005,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.335,00

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

0,00

60,00

Active nefînanciare

71

247,02

247,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.715,88

-1.785,00

53.930,88

Bunuri si servicii

20

11.078,89

-2.000,00

9.078,89

iluminat ornamental

1.550,00

1.550,00

spectacole artificii

46,60

0,00

46,60

bunuri si servicii in cont primărie

7.520,00

-2.000,00

5.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.887,90

215,00

30.102,90

Casa de Cultura

694,40

215,00

909,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.575,00

6.575,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.540,00

5.540,00

Club Sportiv Municipal

10.355,50

10.355,50

Administrația Parcului C-tin Stere

6.723,00

6.723,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

10.654,16

10.654,16

Active nefînanciare

71

4.094,93

4.094,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

6802

55.712,80

0,00

55.712,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.463,17

35,00

7.498,17

reparații crese (pmp)

98,90

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

35,00

150,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

6.602,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Legea 350/2005

125,19

125,19

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

244,85

244,85

Asistenta sociala-total din care:

57

30.300,00

-35,00

30.265,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.500,00

-35,00

18.465,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

6.250,00

6.250,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.400,00

5.400,00

Active nefinanciare - total din care:

71

266,78

0,00

266,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

Active nefînanciare cresa

6,80

6,80

Active nefînanciare ASSC

60,00

60,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.496,09

23,00

41.519,09

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

0,00

25.190,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00]

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

0,00

19.190,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI

18.500,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

11.275,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.781,02

Active nefînanciare

71

3.250,07

23,00

3.273,07

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

17.647,30

2.000,00

19.647,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

15.116,30

2.000,00

17.116,30

Salubritate

14.538,71

2.000,00

16.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

Active nefînanciare

71

2.531,00

2.531,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

103.934,08

0,00

103.934,08

Bunuri si servicii

20

22.270,00

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.671,20

6.671,20

Active nefînanciare

71

6.777,88

6.777,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

451.203,73

-25,00

451.178,73

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

21.551,43

2.326,40

23.877,83

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

7.976,89

2.326,40

10.303,29

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

54,00

54,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Alte cheltuieli

59

520,54

520,54

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

42.284,00

-2.541,40

39.742,60

Bunuri si servicii (alegeri)

20

200,00

200,00

Fonduri de rezerva

50

2.553,00

-2.541,40

11,60

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

SI

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

-25,00

12.055,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Politia Locala - total din care:

12.050,00

-25,00

12.025,00

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

-774,00

10.374,00

Bunuri si servicii

20

902,00

749,00

1.651,00

INVATAMINT

6502

137.233,64

0,00

137.233,64

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

21.205,34

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,08

927,08

Asistenta sociala

57

559,22

559,22

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

SANATATE

6602

8.725,40

0,00

8.725,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

4.005,00

0,00

4.005,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.335,00

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

40.966,79

-1.785,00

39.181,79

Bunuri si servicii - total- din care:

20

11.078,89

-2.000,00

9.078,89

iluminat ornamental

1.550,00

1.550,00

spectacole artificii

46,60

46,60

bunuri si servicii primărie

7.520,00

-2.000,00

5.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.887,90

215,00

30.102,90

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 302 /16.09.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Casa de Cultura

694,40

215,00

909,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.575,00

6.575,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.540,00

5.540,00

Club Sportiv Municipal

10.355,50

10.355,50

Administrata Parcului C-tin Stere

6.723,00

6.723,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

55.201,17

0,00

55.201,17

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.463,17

35,00

7.498,17

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

35,00

150,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

6.602,00

reparații crese (pmp)

98,90

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

30.300,00

-35,00

30.265,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.500,00

-35,00

18.465,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

6.250,00

6.250,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.400,00

5.400,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

36.465,00

0,00

36.465,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

0,00

25.190,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

0,00

19.190,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI.

18.500,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

11.275,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

15.116,30

2.000,00

17.116,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

15.116,30

2.000,00

16.796,30

Salubritate

14.538,71

2.000,00

16.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

63.170,00

0,00

63.170,00

Bunuri si servicii - din care:

20

22.270,00

0,00

22.270,100

reparații curente străzi

21.320,00

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subventii/gratuîtati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

|         SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

67.776,59

25,00

67.801,59

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE     | 5102

593,98

6,50

600,48

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2


^TZAI, •RIMAR

AdA^RftrijxDpBRE

LISTA                                  \/7

obiectivelor de investiții pe anul 2016                                               Y Y

Rectificare 7                                                           /

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

~----

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTALTJLEKTUlEEi:::-:::::-:-::-::-:-::::::-:::-::::::::::::::::::-:

:j6â<>75-,75:-:

::i«-.523;60:

•:<i:68^5b:::

3oo;oo :-

::::bjO6:::-:

::î6;536;io:

:<;i:687;50:::

: 300.00::

: : : :Î8;523-.6b: :-:

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

:<:428;f2::::

lyA i &*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

c

Alte cheltuieli de imestitii

0,00

428.12

428,12

0,00

o,ou

6.50

434.62

0,00

<1.00

434,62

1

Mobilier pentru organizare acțiuni culturale in aer liber

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

2

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

113,12

113,12

0,00

0,00

0,00

113,12

0,00

0,00

113,12

3

Dotări informatica

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

6,50

306,50

0,00

0,00

306,50

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

: LU24160: •:

•:i.a24i6i>:

:::0;00::-:

•: : --29;5b-:-:

:->:0,00<;<

A

Lucrări in continuare

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

-29,50

140,50

0,00

0,00

140,50

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

-29,50

140,50

0,00

0,00

140,50

B

Lucrări noi

0.00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0.00

0,00

30.00

1

Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sf.Arh. Mihail si Gavril (proiectare+executie)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

<

Alte cheltuieli de investiții

0.00

824.60

824,60

0,00

0,0(1

0,00

824,60

0.00

0,00

824.60

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"

0,00

706,00

706,00

0,00

0,00

0,00

706,00

0,00

0,00

706,00

2

Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

3,60

3

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Ion Grigorescu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

DALI Centrala termica Grădiniță 28

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

6

Documentație scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

7

Actualizare documentație scenariu de securitate la incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru Grădiniță cu PN Crai Nou, Str.Bobalna, nr.26 si Grădiniță cu PP nr.28, str.Marasesti, nr.58.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

Z/O

g - n -,a

Cap.66.02.71.01

7^, 4? ' /

1   ►  /  /i

SANATATE

S 1 *

(MW

A

Lucrări in continuare

5.609,00

201,00

201.00

0,00

0,00

0,00

201,00

0,00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

201,00

201,00

0,00

0,00

0,00

201,00

0,00

0,00

201,00

<’

Alte cheltuieli de investirii

0,00

16,02

16.02

(1.9(1

0.00

0,00

16.02

O,tH)

0,00

16,02

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

0,00

6,02

0,00

0,00

6,02

2

Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

:<:<4;09iț;93<:<

A

Lucrări in continuare

2.395,60

1.398,18

1.398,18

0,00

0,00

0,00

1.398,18

0,00

0,00

1.398,18

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-dul Independentei nr. 14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

0,00

53,82

0,00

0,00

53,82

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

2.300,00

1.344,36

1.344,36

0,00

0,00

0,00

1.344,36

0,00

0,00

1.344,36

B

Lucrări noi

8.155,97

1.690,00

1.690,00

0,00

0.00

0,00

1.690,00

0,00

0,00

1.690,00

1

Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr. 14

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

2

Extindere cimitir Mihaî Bravu (proiectare+executie)

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

3

Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Camei iei-McDonalds) Proiectare+Executie

449,61

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4

Amenajare loc de joaca strada Cristianului

222,91

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

5

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.857,30

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari, tarla 34A483 Ploiești

3.626,15

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

<:

Alte chelluicli de investiții

0,00

1.006,75

1.006,75

H.OO

(l.tfți

0,00

1.006.75

0,00

!),(!!}

1.006,

I

Servicii de consultanta in managementul proiectului-Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

0,00

20,35

20,35

0,00

0,00

0,00

20,35

0,00

0,00

20,35

2

Studiu analiza de risc Ia securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,40

8,40

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

0,00

8,40

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14 (amenajare si dotare sala)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

4

ET Parc municipal Ploiești Vest

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

5

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

448,00

448,00

0,00

0,00

0,00

448,00

0,00

0,00

448,00

Cap. 68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care

.....4

A

Lucrări in continuare

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00 ;j‘

ip.oo'î

-•7‘.Wle

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosminele nr. 1 IA

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

B

Lucruri noi

100,00

69,98

69,98

0,00

0,00

0,00

69,98

0,00

Xq,(iO'>

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

crt.

INIȚIAL

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de ta bugetul de stat

alte bugete

BUGET 2016 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr.llA (proiectare+executie)

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Alimentare cu gaze naturale cămin de batrani din str.Cosminele nr.llA (proiectare+executie)

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

0,00

19,98

0,00

0,00

19,98

Cap. 70.02.71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

< <300^11: $

$£285;^

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

2.183,82

496,32

1.687,50

0,00

0,00

496,32

1.687,50

0,00

2.183,82

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinanțare)

230,00

131,00

131,00

0,00

0,00

0,00

131,00

0,00

0,00

131,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN (co fi nan tare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

122,32

122,32

0,00

0,00

0,00

122,32

0,00

0,00

122,32

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

0,00

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

B

Lucrări noi

63,07

62,00

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0.00

0,00

62,00

1

Deviere rețele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă

63,07

59,00

59,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

2

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

C.

Alte cheltuieli de inte.sîitii

929,00

1.004,25

704,25

0,00

300,00

23.00

727,25

O.Ofl

.50fi.no

1.027.25

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

929,00

484,93

484,93

0,00

0,00

0,00

484,93

0,00

0,00

484,93

2

Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,32

61,32

0,00

0,00

0,00

61,32

0,00

0,00

6132

3

Plan pe suport topo necesar pentru: Pian Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

156,00

0,00

0,00

156,00

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

68,10'

V^JLO^

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tamava, Nr.4

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

^/38,65 ’

1 -«AS

6

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tamava

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00 //

38,65

38,65 '

7

AE.DALL PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr. 1

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00 ij

38,65..

-38,6ș\

8

AE.DALI, PT.DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00 t

.38,65

; : ; '383i j £

9

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

'38,65

38,65/ /I

10

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

^38(65^..

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. HA

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

23,00

24,00

0,00

0,00

24,00

Cap.74.02.7I.01

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

B

Lucrări noi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

1

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

<

Alte c heliu teii de im estitii

0,00

HlO.fIO

500.00

0.00

(W0

0,00

100.00

0,00

d.Otl

100.00

1

ET Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

DTAC +PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

«6;777:88«-

A

Lucrări in continuare

17.854,50

4.983,46

4.983,46

0,00

0,00

0,00

4.983,46

0,00

0,00

4.983,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Pievnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, lalomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

1.882,96

1.882,96

0,00

0,00

0,00

1.882,96

0,00

0,00

1.882,96

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.100,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

B

Lucrări noi

2,161,31

1.460,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

1,460,00

0,00

0,00

1.460,00

1

Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

324,90

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

2

Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

433,09

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

720,77

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00

660,00

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

82,55

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

5

Branșamente electrice cabine cap linie tramvai 101, 102

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

600,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

o,oș^

(

Aht cheltuieli de imesfiiii

0,00

334,42

334.42

0,00

0.00

0,00

334,42

0.00

1

ET Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

te?

2

ET si prelevare probe laborator

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

3

ET Cale de rulare tramvai

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

te&te' /

4

SF Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

osNr.' crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚA! DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

ET-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București lsi Bariera București 2

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

8

Studiu de trafic privind subvenționarea serviciului TCE

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

DALI,PT,DE Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

DALLPT+DE Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

13

DALI,PT+ DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

14

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

15

SF Infrastructura fibra optica

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

37,42

37,42

0,00

0,00

0,00

37,42

0,00

0,00

37,42

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURIDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUN

SERVICIUL INVESTIT!!SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE
DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA Nr.Aprobat,

P/RIMAR

Adrian Florin DOBRE

Nota de fundamentare

privind achiziționarea unui echipament multifuncțional color

pentru desfasurarea activitatii Serviciului Proiecte cu Finanțare Internaționala,

ONG

Potrivit Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, Direcția Relații Internaționale asigura și coordonează - in limitele de competență - pregătirea, reprezentarea, gestionarea si urmărirea modului de aplicare a politicilor europene la nivelul municipiului Ploiești. De asemenea promovează imaginea municipiului Ploiești pe plan extern, prin activitati care se desfasoara in tara si in străinătate.

In cadrul Direcției Relații Internationale, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG desfasoara activitati pentru:

 • - implementarea programelor Uniunii Europene si derularea proiectelor;

 • - derularea proiectelor de dezvoltare durabila prin accesarea Fondurilor Structurale;

 • - asigurarea unei interfețe intre Municipiul Ploiești, structuri europene, naționale si locale;

 • - asigurarea colaborării administrației locale cu organizațiile societății civile si organizațiile non-guvernamentale (Consiliul Europei, Comisia Europeana, Clubul de la Strasbourg, Asociația Internaționala a Municipiilor Francofone, Asociația Municipiilor din Romania (A.M.R.), Polul de Creștere Ploiesti-Prahova, ADI Polul de Creștere Ploiești - Prahova, O.I. A.D.R. Sud Muntenia, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice (M.D.R.A.P.), Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului Județului Prahova, autorități locale, județene, regionale si naționale).

Având in vedere cantitatea mare de documentație necesara a se realiza, multiplica si transmite (scana) in cadrul derulării activitatilor menționate mai sus — pentru buna desfășurare a activitatii Serviciului Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG — este necesara achiziționarea unui echipament multifuncțional performant (imprimanta, scanner, copiator color - format A3 si A4).

Valoare estimata: 6.500 lei.

Director executiv

întocmit:

Mihaela Oprea

Consilier Serviciul Relații cu Finanțare Internaționala, ONG

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Adr          BRE


NOTA DE FUNDAMENTARE - BUGET LOCAL 2016-


Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

In perioada septembrie-noiembrie 2015, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” au efectuat controale privind apararea impotriva incendiilor si protecție civila la unitățile de invatamant, constatând deficiente consemnate in procesele-verbale de control.

Pentru rezolvarea problemelor constatate de ISU, dar mai ales pentru buna funcționare a unităților de invatamant, intr-o prima etapa, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a alocat suma de 100,00 mii lei.

Având in vedere faptul ca, legislația privind avizarea si autorizarea de securitate la incediu si protecție civila a fost modificata, conform ordinului MAI 129/2016, pentru obținerea autorizației de la ISU, este necesara intocmirea scenariului privind securitatea la incendiu.

Ținând cont de faptul ca, pentru Grădiniță cu PN „Crai Nou” si Grădiniță cu PP nr.28, exista documentație tehnica - scenariu de securitate la incendiu, dar a căror valabilitate este depășită, se impune actualizarea documentației menționate mai sus, necesara obținerii autorizației ISU.

Valoarea estimata a serviciilor este de 50,00 mii lei, motiv pentru care este necesara includerea unui nou obiectiv pe lista de investii a municipiului, la cap. cap.65.02.71.01. Invatamant - Alte cheltuieli - Actualizare documentație scenariu de securitate la incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru Grădiniță cu PN,,Crai Nou”, str. Bobalna nr.26 si Grădiniță cu PP nr.28, str. Marasesti nr.58.

Pentru decontarea acestor servicii se propune transferarea sumei de 50,00 mii lei prevăzută in lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, de la cap.65.02.71.01. Invatamant: Alte cheltuieli: Documentație scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant.

Director Executiv,                          Director Executiv Adjunct,

Sorina SOMMadalina CRĂCIUN

Sef serviciu, (

Mihaela STAMBOLGIU

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXATA 3


APROBAT, PRIMAR

Adrian Florin DOBRE ,

NOTA DE FUNDAMENTARERECTIFICARE 6 BUGET 2016

Cap. 70.02.71.01

C. Alte cheltuieli de investiții

11. Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11 A

Municipiul Ploiești si-a propus realizarea in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Locuințe a unui cartier de locuințe individuale. Având in vedere ca amplasamentul studiat se afla in vecinătatea unităților militare, prin avizul emis de M.A.N. se impune realizarea unui gard de protecție din prefabricate din beton si sarma ghimpata, cu o inaltime maxima de 2,8 m, o retragere de lOm fata de limita de proprietate, amenajat ca spațiu verde si montarea subterana a cablurilor de comunicații apartinand M.A.N. si S.T.S.

Totodată realizarea rețelelor tehnico-edilitare si amenajarea de drumuri si parcari, fiind in sarcina municipalității, implica sume importante alocate acestui obiectiv.

Fata de aceasta situație, propunem studierea unui amplasament, in vecinătate si realizarea unui P.U.Z. astfel incat obiectivul propus sa poata fi realizat.

Suma propusa este de 23,00 mii lei, si va fi alocata prin diminuarea sumei aprobate pentru obiectivul de investiții “Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi” - Cap. 65.02.71.01.

Suma totala prevăzută in buget: 24,00 mii lei.

Director Executiv,                               Sef Serviciu,

Sorina Som


Mariana Stochita


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

NR.CEAFL .. .*1 h./. AX •?. I To .

(l* Aprobat,      M

PRIMAR, j Adrian Florin Dobre v <         o/

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere modificarea Legii nr. 152/1998, privind infiintarea ANL, republicata, cu modificările si completările ulterioare , art. 8, al. 13 si al. 14 in care se stipulează:

„(13) în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, .... suma reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, se virează, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, de către autoritățile publice locale, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București sau, după caz, autoritățile publice centrale, în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe prin A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalități, conform prevederilor legale în vigoare.

(14) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (13), datorate A.N.L, pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.”

Va comunicam ca:

in intervalul 14.04.2016 - 31.12.2016 nivelul estimativ total al chiriilor ANL ce se vor incasa este de 592.908 lei, iar recuperarea investiției (amortizarea) aferenta este in suma de 401.400 lei.

amortizarea in suma totala de 401.400 lei se va vira in contul ANL in intervalul 01.09.2016 -31.12.2016.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam sa virați in contul ANL prima transa in suma de 17.890,60 lei, conform informațiilor prezentate in referatul nr. 356/27.07.2016.

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Adriana Ionescu

Cristina Dragomir

Consilier Consilier

23.09.2016

VERIFICAT

Florin Amedeo Tăbîrcă

Director

ExecutivAdjunct

23 SEP. 2016

VERIFICAT

Carmen Daniela Bucur

Director Executiv

23 SEP. 2016

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2016 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL 222/ 28.07.2016

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

754.78

23.20

777.98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

754.78

23.20

777.98

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

754.78

23.20

777.98

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

586.62

15.20

601.82

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

468.12

13.20

481.32

Salarii de baza

10.01.01

456.12

o.oo

456.12

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

2.00

0.00

2.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

2.20

2.20

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

5.00

11.00

16.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4.00

0.00

4.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

1.00

0.00

1.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

118.50

2.00

120.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

76.00

0.00

76.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.50

0.00

2.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

24.00

0.00

24.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

15.00

2.00

17.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

168.16

8.00

176.16

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

147.36

8.00

155.36

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

0.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

88.27

0.00

88.27

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

0.00

15.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.50

0.00

5.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

18.59

8.00

26.59

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.50

0.00

2.50

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

120.04.04

1         2.50

0.00

2.50

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL 222/ 28.07.2016

£

Influente

U

Prevedere conform rectificare i J

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

12.00

0.00

12.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

0.00

1.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

6.00

0.00

6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

0.00

5.00

Dei

jlasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

3.30

0.00

3.30

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe Dentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice lo

20.20

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.2

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERU1AR-DECREDITE,


DIR]

PROF./KADMINISTRATOR FINANCIAR,


EC. BENCHE CRISTINA

NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2016

Având in vedere HCL nr.73/25.02.2016 cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, la Grădiniță cu Program Prelungit nr.32 a fost arondata ca structura Grădiniță cu Program Normal nr.26 si datorita acestei modificări este necesara suplimentarea cheltuielilor.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2016, aprobat in HCL nr.263/30.08.2016, de 754,78 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                          586,62 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente 582,62 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 4,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                               168,16 mii lei

se majoreaza la Titlul I “Cheltuieli de personal” cu suma de 15,20 mii lei si la Titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 8,00 mii lei, ajungând astfel la 777,98 mii lei, din care:
 • -  cheltuieli de personal                                         601,82 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente 597,82 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 4,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                               176,16 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local suplimentarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2016, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor Financiar, Ec. Benche Cristina

JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 - sursa de finanțare bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 263/ 30.08.2016

Influente (+/ )

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

656,56

28,51

685,07

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

656,56

28,51

685,07

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

656,56

28,51

685,07

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

531,47

24,04

555,51

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

426,52

18,64

445,16

Salarii de baza

10.01.01

420,29

17,14

437,43

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

1,00

1,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3,25

1,50

4,75

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1,98

0,00

1,98

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale In bani

10,01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10,02,01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

104,95

5,40

110,35

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

73,50

-2,70

70,80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03,02

2,20

0,50

2,70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21,80

1,55

23,35

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

-0,15

0,85

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,45

6,20

12,65

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

125,09

4,47

129,56

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01,30)

20.01

104,84

4,47

109,31

Furnituri de birou

20.01.01

1,75

1,75

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,50

12,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

60,09

2,47

62,56

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10,00

10,00

Carburanți si tubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,50

2,00

6,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

16,00

16,00

Reparații curente

20.02

6,00

6,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

2,00

2,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6,00

0,00

6,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,00

6,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget confirm '

HCLnr. 2&/ \ 30.08.2016 te

Influente (+/

wwZ

K

Prevederi

Vgcdnform Șopeștificare

> zr

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

-

Z      0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

2,50

2,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,25

0,00

1,25

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,25

1,25

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in-anUTcnrerit

85.01


ORDONATOR TERTI.


DIRECTOR ,


PROF.COJOCARU MARIACONTABIL S

EC. LUNGI


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2016

Având in vedere HCL nr.73/25.02.2016 cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, la Grădiniță cu Program Prelungit nr.33 a fost arondata ca structura Grădiniță cu Program Normal nr.7 si datorita acestei modificări este necesara suplimentarea cheltuielilor.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2016, aprobat in HCL nr.263/30.08.2016, de 656.56 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                         531.47 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente 529.49 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 1.98 mii lei

bunuri si servicii                                              125.09 mii lei

se majoreaza la Titlul I “Cheltuieli de personal” cu suma de 24.04 mii Iei si la Titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 4.47 mii lei, ajungând astfel la 685.07 mii lei, din care:
 • -  cheltuieli de personal                                         555.51 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente 553.53 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 1.98 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                              129.56 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local suplimentarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2016, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor Financiar, Ec. LungulGabriela


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIEȘTI

CUI: 29170933

BUGETUL PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

Prevedere conform HCL 222/ 28.07.2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

679.11

12.45

691.56

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

679.11

12.45

691.56

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+Î

01

679.11

12.45

691.56

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

563.41

6.45

569.86

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

461.11

3.95

465.06

Salarii de baza

10.01.01

455.16

3.70

458.86

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.80

0.80

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3.00

0.00

3.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de ia locul de munca

10.01.15

2.15

0.25

2.40

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

102.30

2.50

104.80

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

71.18

2.00

73.18

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.40

0.00

2.40

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

23.80

0.50

24.30

Tjoniiiuutii ae‘asigurau pentru accTuerite ue munca si doii--------

nmfaeiAnato

10.03.04

0.82

0.00

0.82

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4.10

0.00

4.10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

115.70

6.00

121.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

103.79

6.00

109.79

Furnituri de birou

20.01.01

2.80

2.80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.85

0.50

10.35

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

55.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.50

/^•o'Șo'

2~^i<oo^

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

ic

^§^0.00 .

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.30

\V0..50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.84

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9.00

^-^9 00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1.83

0.00

1.83

Hrana pentru oameni

20.03.01

1.83

1.83

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.50

0.00

3.50

Medicamente

20.04.01

0.50

0.50

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfecta nti

20.04.04

3.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03-

20.05

3.50

0.00

3.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.50

0.00

3.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvo Ita re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.30

0.30

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.50

0.50

Protecția muncii

20.14

0.98

0.98

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arrr

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati put

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.0

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3t

20.30

1.30

0.00

1.30

Reclama si publicitate

20.30.01

0.30

0.30

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

0.00

1.00


1

& V-

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

!       f

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

(i *.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

i^o dȚ00.

0.00 ;

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

• aw;

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

O/Qp

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

7 0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod no /i-fxco noj.no -Hj.no -ioj.no -mj.no -ioj.no ooj.no onj.no on\

59

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

IORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR ,


Ed. Niculescu Anica
MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEGRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

CUI 29170933; PLOIEȘTI, STR. MARAMUREȘ NR. 27

NR. O'SC DIN            


NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Conform adresei dvs. 2025/28.03.2016 ne aduceți la cunoștința Hotătârea Consiliului Local nr.73 din 25.02.2016 prin care s-a aprobat rețeaua școlara a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017, ocazie cu care, unitatii noastre i-a fost arondata, incepand cu 1 septembrie 2016, Grădiniță cu program normal „Casuta cu povesti”.

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

 • - prevederea la Cheltuieli de personal in suma de 563,41 mii lei se majoreaza cu 6,45 mii lei ajungând la valoarea de 569,86 mii lei

 • - prevederea la bunuri si servicii, in suma de 115,70,34 mii lei, se majoreaza cu suma de 6 mii lei ajungând la suma de 121,70 mii lei.

Pe total rectificarea consta in majorarea bugetului aprobat prin HCL 73/25.02.2016 in valoare de 679,11 mii lei cu suma de 12,45 mii lei, ajungând astfel la nivelul de 691,56 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.

DIRECTOR,
CONTABIL SEF,

Ec. Ale/an^re<c^Do9inaJUDEȚUL: PRAHOVA

Grădiniță de copii cu prg. Prelungit si prg. Normal "CRAI NOU" PLOIEȘTI CIF 29188671

BUGET PE ANUL 2016

sursa de finanțare bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL 263/30.08. 2016

Influente

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1211.87

-12.45

1199.42

ocvj iuivch uc rUIUL] IUNAKE (CUU nixfip4.fii.i3un

1211.87

-12.45

1199.42

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51S

01

1211.87

-12.45

1199.42

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+1

10

998.91

-6.45

992.46

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01

10.01

779.41

-4.45

774.96

Salarii de baza

10.01.01

749.41

-2.45

746.96

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

4.00

4.00

Fond pentru posturi ocupate prin cur

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

23.00

-2.00

21.00

Indemnizații plătite unor persoane di

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la

10.01.15

3.00

3.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

Contribuții

(cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

219.50

-2.00

217.50

Contribuții de asigurări sociale de sta

10.03.01

130.00

130.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.50

4.50

Contribuții de asigurări sociale de sar

10.03.03

48.00

48.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

2.00

2.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si îndemn

10.03.06

35.00

-2.00

33.00

IIJLULJI U(J

in nciin na

livunrsr^cnvjLu (luuzu.uuu-----

f*. m       toi,* in iijin anl

20

210.99

-6.00

204.99

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0:

20.01

186.74

-6.00

180.74

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

-1.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

37.00

-1.00

36.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100.74

100.74

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.00

17.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, inte

20.01.08

8.00

8.00

ividiendie si prestau ue servicii cu

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreține

20.01.30

20.00

-4.00

16.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.0:

20.04

3.00

0.00

g £00

Medicamente

20.04.01

^'-dioo

Materiale sanitare

20.04.02

.-0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfecta nti

20.04.04

3.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20

20.05

11.00

0.00

11.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

9.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

0.00

Deplasări interne, detașări, transferai

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

5.00

0.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activele

20.15

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturi

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente ir

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente ir

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.01

20.30

3.25

3.25

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea c

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducă

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetar

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.25

3.25

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1.97

1.97

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1.97

0.00

1.97

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.97

1.97

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli st

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anu

85.01

7
CONTABIL SEF

IOAN MIOARA

7b


Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTARE


Privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a adresei nr. 96/13.09.2016 primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat in suma de 1.211,87 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala

 • - in suma de 998.91 mii lei;

 • - in suma de 210,99 mii lei;

 • - in suma de 1.97 mii lei., propunem a se diminua cu suma de


12.45 mii lei, rectificarea constând in:

diminuarea la salarii de baza cu suma de 2,45 mii lei, diminuarea la fond aferent plătii cu ora cu suma de 2,00 mii lei, diminuarea la contribuții pentru concedii si indemnizații cu suma de 2,00 mii lei,

- diminuarea la furnituri de birou cu suma de 1,00 mii lei, diminuarea la materiale de curățenie cu suma de 1,00 mii lei, diminuarea la alte bunuri si servicii cu suma de 4,00 mii lei.

In urma diminuării de credite rezulta un buget in suma de 1199,42 mii lei compus din:

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii

Asistenta sociala

 • - in suma de 992,46 mii lei;

 • - in suma de 204,99 mii lei;

-in suma de    1,90 mii lei.

Diminuearea survenita se datoreaza modificării structurii unitatii si anume Grădiniță “CASUTA CU POVESTI “ structura a unitatii noastre este atribuita in anul școlar 2016-2017 la Grădiniță nr 35 Municipiul Ploiești.JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "CANDIANO POPESCU" PLOIEȘTI

I Of

fii '

VANEXÂ.8

BUGET PE ANUL 2016 - sursa de finanțare bugetul local PROPUNERE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 222 28.07.2016

INFLUENTE

GRĂDINIȚĂ

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,559.87

-28.51

1,531.36

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,559.87

-28.51

1,531.36

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,559.87

-28.51

1,531.36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,249.24

-24.04

1,225.20

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la10.01.16+10.01.30)

10.01

1,009.21

-17.37

991.84

Salarii de baza

10.01.01

890.71

-17.37

873.34

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

8.50

8.50

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

94.00

94.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

16.00

16.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

240.03

-6.67

233.36

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

165.13

-4.54

160.59

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6.48

-0.15

6.33

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

53.94

-1.47

52.47

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.51

-0.14

2.37

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

11.97

-0.37

11.60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20,16+20.18 la 20.27+20.30)

20

257.40

-4.47

252.93

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

245.40

-4.47

240.93

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.40

22.40

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

158.00

-3.67

154.33

Apa, canal si salubritate

20.01.04

33.00

-0.66

32.34

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8,00

-0.14

7.86

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

2.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13.00

13.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

7.00

0.00

7.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20,05.30

7.00

7.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 222 28.07.2016

INFLUENTE

GRĂDINIȚĂ

BUGET   *

RECTIFICAT

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

o'.oo

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

6.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice local

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3C

20.30

0.00

0.00

0.00

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8.27

0.00

8.27

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

8.27

0.00

8.27

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.27

8.27

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

44.96

0.00

44.96

Burse

59.01

44.96

0.00

44.96

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,                ~

PROF. NEDELCW'lĂLISASTOICESCU ELENAȘCOALA GIMNAZIALA „CANDIANO POPESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. NUCILOR ,NR. 39


NOTA DE FUNDAMENTARE

- 10.01.01

 • -   10.03.01

 • -   10.03.02

 • -   10.03.03

 • -   10.03.04

 • -   10.03.06

 • -  20.01.03

 • -  20.01.04

 • -  20.01.08

TOTAL


Având in vedere adresa nr. 95/13.09.2016, a Primăriei Municipiului Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi si prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 73/25.02.2016 privind aprobarea Rețelei scoalre a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de invatamant particular acreditate /autorizate din Municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, prin care pentru anul școlar 2016-2017, Grădiniță cu program normal nr. 7 devine structura Grădiniței cu program prelungit nr. 33, bugetul Scolii Gimnaziale „Candiano Popescu”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 263/30.08.2016, constituit la nivelul sumei de 1559,87 mii lei se rectifica prin diminuare cu suma de 28,51 mii lei, ajungând la suma de 1 531,36 mii lei, după cum urmeaza: -17,37 mii lei

 • - 4,54 mii lei

-0,15 mii lei

 • - 1,47 mii lei

 • - 0,14 mii lei

 • - 0,37 mii lei

 • - 3,67 mii lei

 • - 0,66 mii lei

 • - 0,14 mii lei

-28,51 MII LEI


ADMINISTRATOR FINANCIAR, STOICESCU ELENA


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2016

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 263/30.08.2016

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

i m t ml vri    i UIELI      i iUNEA UE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE nC7WH1 TADC)

1,702.01

-23.20

1,678.81

ocvjiuixcA ul runGȚrwlNArțE (UUU n44.Rn4.fii4.flAA

1,702.01

-23.20

1,678.81

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SFi

01

1,702.01

-23.20

1,678.81

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (codi 0.01+1(

10

1,418.65

-15.20

1,403.45

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 h

10.01

1,129.65

-12.30

1,117.35

Salarii de baza

10.01.01

1,081.65

-12.30

1,069.35

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

4.00

0.00

4.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

30.00

0.00

30.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14.00

0.00

14.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi sa la riale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.0E

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi saiariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

289.00

-2.90

286.10

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

195.00

-2.00

193.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6.00

-0.07

5.93

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

60.00

-0.65

59.35

L.UHU iuum ue asiyuiai i pentru accidente ue in unea -ci hnlr nmfacinnnln                                .. .

10.03.04

3.00

-0.03

2.97

rilrlie ue asigur ale ue via^a pmuie ue angajatul nanfni nnnoîoti

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

25.00

-0.15

24.85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

255.00

-8.00

^/^4/LOO

Bunuri si servicii {cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

203.50

-8.00

!{ $195.50

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

0,00

. IETcL 7.0.0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17.00

0.00

\ \17-QQ

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110.00

-7.00

\t03'c00.

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16.00

-0.50

155&)

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv; internet

20.01.08

8.00

-0.50

7.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

15.00

0.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționari

20.01.30

30.50

0.00

30.50

Reparații curente

20-02

10.00

0.00

10.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2(

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

o: oo

0.0’0

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfecta nti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

19.00

0.00

19.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

19.00

0.00

19.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

0.50

0.00

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

0.00

0.50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

12.00

0.00

12.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0..00

4.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anima

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program* inundații pentru ai

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor e

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor i

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

1

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutic

20.30.07

0.0Q

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

O- 0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PIJRI ICF fcod 51 01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

14.21

0.00

14.21

Ajutoare sociale

57.02

14.21

0.00

14.21

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14.21

0.00

14.21

TITLUL X AL TE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

14.15

0.00

14.15

Burse

59.01

14.15

0.00

14.15

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+1

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

| Participare la capitalul social al societăților comercie

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01


CONTABIL SEF,

Malacescu Mihaekr

. ch

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a adresei nr. 94/13.09.2016 primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat in suma de 1.702,01 mii lei, compus din:


Cheltuieli de personal Bunuri si servicii

Alte cheltuieli ( burse) Asistenta sociala


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


23,20 mii lei, rectificarea constând in:


1.418,65 mii lei;

255,00 mii lei;

14,15 mii lei;

14,21 mii lei., propunem a se diminua cu suma de


diminuarea la salarii de baza cu suma de 12.30 mii lei,

diminuarea la contribuții de asigurări sociale de stat cu suma dc 2,00 mii lei, diminuarea la contribuții de asigurări de șomaj cu suma de 0,07 mii lei, diminuarea la contribuții de asigurări sociale de sanatate cu suma de 0,65 mii lei, diminuarea la contribuții de asigurări pentru accidente de munca cu suma de 0,03 mii lei, diminuarea la contribuții pentru concedii si indemnizații cu suma de 0,15 mii lei, diminuarea la incalzit, iluminat si forța motrica cu suma de 7,00 mii lei, diminuarea la apa,canal si salubritate cu suma de 0,50 mii lei, diminuarea la posta, telecomunicații, radio,tv, internet cu suma de 0,50 mii lei.

In urma diminuării de credite rezulta un buget in suma de 1.678,81 mii lei compus din:


Cheltuieli de personal Bunuri si servicii

Alte cheltuieli (burse) Asistenta sociala


 • - in suma de 1.403,45 mii lei;

 • - in suma de 247,00 mii lei;

 • - in suma de 14,15 mii lei;

 • - in suma de 14,21 mii lei.ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Malacescxi Mihaela

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de

Administrare Fiscală

Direcția Generala Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Activitatea de Trezoreti^^|ȘigțȘțțJjitfțe(>iEȘfI

Publica Prahova           ÎNREGISTRARE


Publica PrahovaDe la:


Str. Aurel Vlaicu/Qr:<22 Ploiești, județul Prahova/, e-mail:

Trezorerie.Ploiesti.PH@mfinante.ro


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIN PRIMAR

poprire dosar nr. 1025/2016 BEJ TANASE DRAGOS IULIAN ASOCIAȚIA CONSTRUZIONIDONDI S.P.A.-C.F.THYMIAN HOLDING GMBH

Trezoreria Ploiești


Departament: Serv. Verificarea si Decontarea Cheltuielilor Publice

Data:         23.09.2016


In conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.2336/19.07.2011 pentru aprobarea Procedurii de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autorităților si instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului, va instiintam ca am primit de la BEJ TANASE DRAGOS IULIAN dispoziția de poprire pentru dosarul nr. 1025/2016, creditor ASOCIAȚIA CONSTRUZIONI DONDI S.P.A.-C.F.THYMIAN HOLDING GMBH, cu sediul in Ploiesti-Str Crasna nr.14, jud Prahova.

In conformitate cu prevederile acestei proceduri, va rugam sa ne indicați, pe modelul anexei nr.2 la Ordinul M.F.P. nr.2336/19.07.2011, conturile din care se realizează poprirea sumei de 341.888^12 EUR si 331.807.85 lei.

Atașam prezentei situația disponibilităților de fonduri/credite bugetare deschise si neutilizate existente in conturile MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIN PRIMAR la data de 23.09.2016.

u


'O J''j +

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de ApeLPJoiesti -

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC /? A TĂNASE DRAGOȘ IULIAN

)x.

e-mail: bejdragosiuliahtanașe@yahpojo//p'^‘>i'

■           Ct M

'I P.LCJ. ■ r" ‘Ploiești, str. Vaieni, nr.1-3, bl.33i-33K, ap.2, județul Prahova C.I.F. RO 30037575 lel/fax: 0244 542 075; 0724234577 fax: 0244 542 065  (    ........ '

Dosar executional nr. 1025/2016

Dosar instanța nr. 19344/281/2016

ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII      SEPvM -

Nr.1025/19.09.2016                  

do

CĂTRE:

S.C. TREZORERIA PLOIEȘTI,

Ploiești 100023, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, Județul Prahova


Noi, Tanase Dragos Iulian, executor judecătoresc in circumscripția Judecătoriei Ploiești, cu sediul in Ploiești, str.Vaieni, nr.1-3, bl.331-33K, ap.2, județul Prahova, avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditoarea ASOCIAȚIA CONSTRUZIONI DONDI S.P.A. - C.F. THYMIAN HOLDING GMBH, CIF: 24525407, cu sediul in Ploiești, Str. Crasna nr. 14, Județul Prahova, impotriva debitoarei MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIN PRIMAR, cu sediul in Ploiești -100066, B-dul Republicii nr. 2, Județul Prahova, executare silita ce a fost incuviintata prin încheierea nr.7119 din data de 09.09.2016 in dosarul nr. 19344/281/2016 de către Judecătoria Ploiești si titlul executoriu reprezentat de sentința civila nr.1041 din data de 28.06.2016 pronunțata de Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr.1796/105/2015, incheierea de stabilire a debitului din data de 19.09.2016 si de incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din 19.09.2016;

In temeiul art.783 si urm. Cod de procedura civila,

DISPUN ÎNFIINȚAREA POPRIRII

pe conturile pe care aebitoarea MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIN PRIMAR le are deschise la dumneavoastră si/sau jricare din unitățile operaționale subordonate pana la concurenta sumei de 341.888,12 EUR la cursul BNR din ziua plătii reprezentând debit euro si 331.807,85 lei din care 304.034,27 lei T.V.A., 2.952 lei cheltuieli de judecata si 24.821,58 lei cheltuieli de executare silita.

Conform art.784 Cod. proc. civ., va rugam sa indisponibilizati, la data prezentei popriri pana la concurenta sumei de 341.888,12 EUR (la cursul BNR din ziua plătii) si 331.807,85 lei, toate sumele in lei sau valuta existente in conturile si subconturile bancare ale debitorilor urmăriți precum si toate sumele provenite din incasarile viitoare, declarandu-le poprite in măsură necesara realizării creanței.

Conform art.787 Cod. proc. civ., sunteti obligați ca in termen de 5 zile de la comunicarea prezentei adrese, in calitate de tert poprit, sa consemnați suma de bani sau sa indisponibilizati bunurile mobile incorporale poprite, trimitandu-ne dovada efectuării consemnarii/indisponibilizarii. Sumele poprite vor fi consemnate la dispoziția executorului judecătoresc Tanase Dragos Iulian, cod fiscal 30037575, specificandu-se numărul dosarului executional, in contul de consemnări - Cod Iban RO19 BREL 0002 0006 6291 0101 - RON, deschis la Libra Bank SA Sucursala Ploiești.

In cazul in car sunt infiintate mai multe popriri si sumele cuvenite creditorilor urmăritori depasesc suma urmaribila din veniturile debitorilor popriți, va rugam sa indisponibilizati suma urmaribila si sa ne comunicați numele si adresa organului de executare, numele si adresa celorlalți creditori, precum si sumele poprite de fiecare in parte, asa cum prevede art.789 din C.proc. civila.

In caz de neindeplinire a obligației de indisponibilizare a sumelor poprite vom solicita instanței de executare validarea popririi si continuarea executării impotriva dvs. conform art.790 Cod proc. civ,

Odata cu prezenta se comunica si copia certificata de pe incheierea de încuviințare a executării silite.ROMÂNIA

JUDECĂTORIA PLOIEȘTI

JUDEȚUL PRAHOVA

Ploiești, str. Văleni nr. 44, județul Prahova Operator de date cu caracter personal 8651


Prezentul document conține date cu caracter personal aflate sub incidența Legii nr. 677/2011

Cod ECLI ECLI:RC:JDPLO:2016:006.007119

DOSAR NR 19344/281/2016

ROMÂNIA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI ÎNCHEIERE Nr. 7119


Ședința din Camera de Consiliu din data de 09.09.2016 instanța constituită din:

Președinte: TEODORESCU OANA Grefier: Dănău Ana-Maria

Pe rol se află cererea formulată de către Biroul Executorului Judecătoresc ’’ Tanase Dragos Iulian " cu sediul in Ploiești, str.Văleni nr. 1-3, B1.33I-33K, et.l,ap.2, județul Prahova, privind pe creditoarea ASOCIAȚIA CONSTRUZIONI DONDI S.P.A. - C.F. THYMIAN HOLDING GMBH, prin lider C.F. THYMIAN HOLDING GMBH, cu sediul in Ploiești, Str. Crasna nr. 14, Județul Prahova, reprezentata convențional de S.C.A. MAN&PARASCHIV, cu sediul in București, str. Cpt. Av. Gheorghe Marasoiu, nr. 16, Sector 1 și pe debitoarea MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIN PRIMAR, cu sediul in Ploiești - 100066, B-dul Republicii nr. 2, Județul Prahova, având ca obiect încuviințare executare silita.

Fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care,

Potrivit art. 529 NCPC instanța procedează la verificarea competenței sale și constată că este competentă general, material și teritorial, în conformitate cu art. 651 alin. (1) NCPC, după care reține cauza pentru deliberare și pronunțare.

. ' v L A ■

'   :             i INSTANȚA

Prin cererea înregistrată pe rblul Judecătoriei Ploiești, sub nr. 19344/281/2016, Biroul Executorului Judecătoresc „Tanase Dragos Iulian”, a solicitat încuviințarea executării silite a titlului executoriu constând in sentința civila nr.1041 din data de 28.06.2016 pronunțata de Tribunalul Prahova, Secția a Il-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 1796/105/2015, pentru realizarea creanței in suma de 341.888,12 euro, la care se adaugă TVA, in hi la cursul BNR de la data plății si a sumei de 2.952,00 lei, în dosarul de executare nr. 1025/2016.

în drept, s-au invocat dispoz. art. 666 alin 1 si 651 alin 1 din Codul de procedura Civila modificat prin O.U.G. 1/2016.

Cererea a fost însoțită de: cererea creditorului adresată executorului judecătoresc, titlul executoriu; încheierea prevăzută de art. 665 alin. (1) NCPC, toate în copie certificată de către

executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, precum și dovada achitării-taxeia^ judiciare de timbru în cuantum de 20 lei.                   .                        j2 .

Potrivit art. 632 alin. (1) NCPC, executarea silită se poate efectua nurhai în-temeiul unui titlu executoriu., iar, în conformitate cu art. 663 alin. (1) NCPC, executarea silită nu sd>. poate face decât daci creanța este certă, lichidă și exigibilă.                  J© ©         - yă i

. Rezultă din actele depuse că creditorul deține împotriva debitorului'6 "creanță certă^^ lichidă și exigibilă Li suma de 341.888,12 euro, la care se adaugă TVA, in lei la cursul BNR de la data plății si a sumei de 2.952,00 lei, constatată prin titlul executoriu constând in sentința civila nr.1041 din data de 28.06.2016 pronunțata de Tribunalul Prahova, Secția a Il-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 1796/105/2015.

Observă că nu există niciunul dintre impedimentele prevăzute de art. 666 alin. (5) NCPC pentru încuviințarea executării silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGD HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea, formulată de către Biroul Executorului Judecătoresc " Tanase Dragos Iulian " cu s 'diul in Ploiești, str.Văleni nr. 1-3, B1.33I-33K, et.l,ap.2, județul Prahova, privind pe creditoarea ASOCIAȚIA CONSTRUZIONIDONDI S.P.A. - C.F. THYMIAN HOLDING GMBH, prin lider C.F. THYMIAN HOLDING GMBH, cu sediul in Ploiești, Str. Crasna nr. 14, Județul Prahova, reprezentata convențional de S.C.A. MAN&PARASCHIV, cu sediul in București, str. Cpt. Av. Gheorghe Marasoiu, nr. 16, Sector 1 și pe debitoarea MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIN PRIMAR, cu sediul in Ploiești - 100066, B-dul Republicii nr. 2, Județul Prahova, având ca obiect încuviințare executare silită.

încuviințează executarea silită prin toate modalitățile prevăzute de lege a titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 1041/28.06.2016, pronunțată de Tribunalul Prahova - Secția a Il-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1796/105/2015, pentru realizarea creanței.

Fără cale de atac.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 09.09.2016.

PREȘEDINTE

IftkOlESTI |

compartimemtiB

sBCUTARI SILITE 1

fS^TATE    1

„Noi, Președintele României,

Dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare a titlul executoriu reprezentat de sentința civila nr.1041 din data de 28.06.2016 pronunțata de Tribunalul Prahova, Secția a Il-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 1796/105/2015, în dosarul de executare nr. 1025/2016, pentru care s-a pronunțat prezenta încheiere de încuviințare a executării silite. Ordonăm agenților forței publice să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condițiile legii ",
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon:+4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro
Referința SSPM: 1360/28.09.2016

In urma discuțiilor purtate in data de 27.09.2016 la nivelul conducerii municipiului Ploiești, revenim la adresa noastra nr. 5863/15.09.2016, inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 18011/16.09.2016 si va comunicam următoarele:

Prin HCL nr. 222/28.07.2016, bugetul pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești, a ajuns la valoarea de 14.538.710 lei cu TVA, impartita astfel:

 • 1.  Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)             - 12.650.000 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 1.888.710 lei.

Valoarea totala estimata cheltuita in perioada 01.01 - 30.09.2016 (inclusiv facturile restante din anul 2015) este de 14,088.710 lei cu TVA, impartita astfel:

 • 1.  Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)             - 12.200.000 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 1.888.710 lei.

Suma ramasa pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești in perioada 01.10 -31.12.2016 este de 450,000 lei cu TVA, impartita astfel :

 • 1.  Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)               - 450.000 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale -         0 lei.

Având in vedere cele de mai sus, este necesara o rectificare bugetara pentru activitatea de curățenie cai publice, prin alocarea sumei de 1.200.000 lei cu TVA, suma care poate fi asigurata din bugetul local la aceasta data, ca urmare a comunicării făcute de Direcția Economica (din care 500.000 lei cu TVA pentru zona A si 700.000 lei cu TVA pentru zona B), bugetul alocat ajungând la valoarea de 13.850.000 lei cu TVA (din care 6.100.000 lei cu TVA pentru zona A si 7.750.000 lei cu TVA pentru zona B).

Prin aceasta rectificare bugetara se va putea realiza o salubrizare stradala după un program insusit de conducerea municipiul Ploiești, cu o periodicitate mărită de curățenie a cailor publice (avand in verere faptul ca in sezonul de toamna sunt căderi masive de frunze si in programul actual aproximativ 60% din străzi se matura o data pe saptamana). Acest program va permite realizarea tuturor activitatilor specifice de salubritate (maturat manual si mecanizat, spalat carosabil, curatat rigole, incarcat si transportat deșeuri stradale), dar nu va acoperi si activitatea de deszăpezire diniama 2016-2017.


Menționam ca suma solicitata va acoperi doar valoarea lucrărilor executate țin luna octombrie J 2016, iar pentru lucrările de curățenie cai publice si deszăpezire executate in mimle noiembri^s| decembrie, va fi necesara o noua rectificare bugetara, in valoare de aproximati^37000;Q0.0-l(ri/cu


TVA.                                                                    ■

1. Pentru activitatea de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, pentru respectarea programului anual de execuție aprobat prin contract, este necesara o rectificare bugetara prin alocarea sumei de 800.000 lei cu TVA, suma care poate fi asigurata din bugetul local la aceasta data, ca urmare a comunicării făcute de Direcția Economica, bugetul alocat ajungând la valoarea de 2.688.710 lei cu TVA.

Menționam ca suma solicitata va acoperi doar valoarea lucrărilor executate in luna octombrie 2016, iar pentru lucrările de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, executate in lunile noiembrie si decembrie, va fi necesara o noua rectificare bugetara, in valoare de aproximativ 400.000 lei cu TVA.

Bugetul total pe anul 2016, după rectificarea acestuia cu suma de 2.000.000 lei, va ajunge la valoarea de 16.538.710 lei cu TVA.

Cu stima,


Director ing. Vasile Iojîescu


Redactat,

CP/CodF-13-04/3/0

2/2


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.roCătre:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția EconomicaIn atentia: d-nei Director Executiv Nicoleta Craciunoiu

Referința SSPM: 1360/28.09.2016

Referitor: rectificare buget salubritate septembrie 2016

Revenim la adresa noastra nr. 5863/15.09.2016, inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.

18011/16.09.2016 si va transmitem alaturat Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului pe anul 2016, pentru activitatile de curățenie cai publice, dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare cadavre de animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației, conform contractelor nr. 15221, 15222/24.08.2011 incheiate cu S.C. Rosal Grup S.A. si nr. 14393/17.08.2010 incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,Redactat, Cristina Preda Cod F- 13- 05/3/0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI

RAPORT