Hotărârea nr. 306/2016

Hotãrârea nr. 306 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 306


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de

Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016 și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.09.2016;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinte de ședință, George Sori

iculae Botez


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 214/28.07.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.08.2016, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli Astfel, sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre” și de Festivalul Concurs Național de Folclor „Cunună de cântec românesc”.

De asemenea, se impune și suplimentarea subvenției pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" și a celor ocazionate de mutarea în sediul din Piața Eroilor nr. IA (avize ISU, plată arhitect, implementare măsuri de securitate cf HG 301/2012).

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CONSILIERI,


Sanda Dragulea Andrei Gheorghe Paul Alexandr

Gheorghe Simion Sîfl Zoia Staicu

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 214/28.07.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.08.2016 și de previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul anului. Suplimentarea subvenției are în vedere acoperirea cheltuielilor curente ale instituției noastre ( chirie, utilități, materiale curățenie, furnituri de birou, carburanți, prestări servicii cu caracter funcțional etc.), precum și realizarea programelor și proiectelor culturale prevăzute în planul minimal. în acest sens, ne-am propus să continuăm proiecte de tradiție în Municipiul Ploiești:

 • > Concursul Național de Interpretare a Muzicii Folk “Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”;

 • > Festivalul Concurs Național “Cunună de Cântec Românesc”;

 • > Concursul Național de Poezie “Iulia Hașdeu”;

 • > Festivalul “E vremea colindelor”;

 • > Susținerea programului cultural “Atitudini”, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Cenaclul Atitudini, Trupa de teatru liceal;

 • > Editarea numerelor din octombrie, noiembrie, decembrie a revistei Atitudini cu mărirea numărului de pagini de la 32 la 36 de pagini, asigurând astfel apariția neîntreruptă de 10 ani a acesteia;

 • > Participarea Ansamblului Folcloric „Prahova” la manifestările organizate pe plan local și județean);

 • > Participarea la Târgul de Crăciun, la Atelierele lui Moș Crăciun, spectacolele susținute de copiii prezenți la cercurile Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești.

 • > Dorim să susținem în continuare activitatea Universității Populare “Dimitrie Guști”.

 • > Ne propunem să susținem activitatea formațiilor de muzică corală, o corală de adulți și una de copii.

în acest an Festivalul “E vremea colindelor”, ediția a Xl-a, se va desfășura pe parcursul unei singure zile, având în vedere bugetul limitat.


Pentru a putea desfășură aceste evenimente este necesară demararea^rțfe'CcjjâiL^; cu luna august, drept urmare se impune existența unei prevederi bugetare.

Totodată, mutarea în noul sediu din Piața Eroilor nr. IA atrage noi cheltuieli specifice (avize ISU, plată arhitect, implementare măsuri de securitate cf HG 301/2012).

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2016, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

 • -  capitolul 70 "Cheltuieli de capital”

  • 721.40 mii Iei

  • 694.40 mii lei

  10,00 mii lei

  17,00 mii lei

  • 721.40 mii lei

  386,00 mii lei

  • 303.40 mii lei

  32,00 mii lei


Veniturile totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de 946,40 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

909,40 mii lei

15,00 mii lei

22,00 mii lei

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 946,40 mii lei, astfel:

1. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influeță pozitivă de +225,00 mii lei, cheltuielile cu bunuri si servicii pe articole si alineate suportând influențe pozitive și negative în funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră le are in derulare și acțiunile culturale cuprinse în Planul minimal, astfel:

 • - 20.01.01 “Furnituri de birou” + 3.50 mii lei;

 • - 20.01.02 “Materialepentru curățenie ” +3.50 mii lei;

 • - 20.01.03 “Încălzit, iluminat și forța motrică” +56.50 mii lei;

 • - 20.01.04 “Apă, canal și salubritate” +4.30 mii lei;

 • - 20.01.05 “Carburanți și lubrifianți” +2.00 mii lei;

 • - 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio,tv, internet” +6.00 mii lei;

 • - 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu car eter funcțional” +82.00 mii lei (Proiectele cuprinse în Planul Minimal);

-20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” +33.00 mii lei (avize ISU, plată arhitect, diverse contracte etc.);

 • - 20.06.01 “Deplasări interne, detașări” + 2.00 mii lei;

 • - 20.06.02 “Deplasări în străinătate ” - 1.00 mii lei;

-20.11 “Cărți, publicații și material documentare ” +2.00 mii lei;

-20.13 “Pregătireprofesională” + 5.00 mii lei;

 • - 20.14 “Protecția muncii” + 0.60 mii lei;

 • - 20.30.04 “Chirii” + 15.60 mii lei.


Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate (Anexa nr. 1) și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 (Anexa nr. 2).


CONTABIL ȘEF, . Adriana Mihai /

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anul 2016

V'A *

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

După prezenta rectificare bugetul acesteia se prezintă astfel:

Venituri              -venituri proprii                            15,00 mii lei

- sponsorizări                              22,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 909,40 mii lei TOTAL                      946,40 mii lei

Cheltuieli - suma de 946,40 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, DIRECTOREXECUTIV,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

(

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA ”I.L. CARAGIALE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂRI

31.08

INFLUENTE

(+î “)

BUG RECTF

2016

Venituri proprii

33.10.17

10,00

8,16

5,00

15,00

|                  Donații si sponsorizări

37.10.01

17,00

12,00

5,00

22,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

694,40

434,40

215,00

909,40

|                        Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

721,40

454,56

225,00

946,40

Veniturile secțiunii de funcționare

689,40

225,00

914,40

Veniturile secțiunii de dezvoltare

32,00

0,00

32,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

721,40

394,71

225,00

dal An

FUNCȚIONA RF+SECTII INE A DE DEZVOLTAREA _

_........

y4o,4U

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

689,40

394,71

225,00

914,40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S

01

689,40

394,71

225,00

914,40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02

10

386,00

251,11

0,00

386,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.:

10.01

312,00

204,82

0,00

312,00

Salarii de baza

10.01.01

312,00

204,82

0,00

312,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

74,00

46,29

0,00

74,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

50,00

32,30

0,00

50,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

1,02

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

17,00

10,65

0,00

17,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

0,57

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

1,75

0,00

4,00

Contribuții la-Fondul de garantare a creanțelor salariale

■10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

303,40

143,60

225,00

528,40

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

251,10

98,84

190,80

441,90

Furnituri de birou

20.01.01

2,50

1,48

3,50

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,50

0,50

3,50

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

11,50

9,13

56,50

68,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,50

0,32

4,30

4,80

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2,10

2,01

2,00

4,10

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8,00

6,44

6,00

14,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

168,00

58,22

82,00

250,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

57,00

20,74

33,00

90,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂRI?

31.08 ((■

iNtiăiEr/TE?,

^BL’G'RECai'v ’

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

o,oci

<0 0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.0

20.05

0,00

0,00

10,00

10,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

0,00

10,00

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,50

1,41

1,00

4,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,50

0,47

2,00

3,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

2,00

0,94

-1,00

1,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,20

0,15

5,00

5,20

Protecția muncii

20.14

1,80

1,60

0,60

2,40

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe penti

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

20.19

0,00

unor lucrări si servicii de interes nublic local. în baza unor

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritî

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+2

20.30

46,80

41,60

15,60

62,40

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

46,80

41,60

15,60

62,40

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției pub

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.0

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 3(

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

(Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tari

40.03

DENUMIREA INDICATORILOR


Subvenții pentru compensarea creșterilor

!

| Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)Transferuri curente (cod

51.01

0,00

0,00

0,00

0 00

m        ni Ku-a ni _'i/i4-«i ni

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații interi

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL NALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discri

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.1

81

’ 0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.0]

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

32,00

0,00

0,00

32,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0,00

0,00

0,00

nerambursabile (FEN)postaderare (cod56.01 la 56.05+cod

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

32,00

0,00

0,00

32,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.0

71

32,00

0,00

0,00

32,00DENUMIREA INDICATORILOR

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mobilier, ap birotica si alte active corporale_________________

Stocuri (cod 71.02.01)_____________________________________

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


Cod indicator 71.01 71.01.03 71.02 71.02.01 71.03


72

72.01

72.01.01


75


84

85.01


REALIZĂRI


BUGET 2016


32,00

32,00

0,00


0,00

0,00


0,00


31.08


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,000,00

0,00


0,00


PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE

CASEI DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2016

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

Buget 2016 (lei)

1

2

3

4

5

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a IV-a,

Alte proiecte cultural-educative;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gclu Nicolae Ionescu, Madalina Rotaru

1050

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STÂNESCU", ed.a XXVIII-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa iui Nichita", ed. a IX-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Alte proiecte cultural-educative. Editare carte, catalog

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghc Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

5600

3. Ziua Internațională a Poeziei - Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

500

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a IX-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

900

6. Festivalul National "I.L. CARAGIALE" ediția a-XIIl-a

Concurs național de proza scurta

Concurs național dc teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

6800

7. Expoziția SALONUL ARTELOR Catalog "Salonul de toamnă".

Octombrie / Aprilie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" de Artă

Madalina Rotaru

2000

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

Buget ^01   /

(lei)

1

2

3

4

5

8. Programul cultural "Caravana cu talente" ~ Spectacole dedicate copiilor: Spectacol "Vine, vine primăvara"; Spectacol "Ghiozdănelul cu talente"; Spectacol "Ghetuța cu cadouri"; Alte spectacole

Martie -Decembrie

Ploiești

Alin Nicodim

5800

10. FESTIVALUL CASTANILOR - IN MEMORIAM GABI DOBRE, Concurs național de muzică folk, ediția a XVII-a,

7,8

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Alin Nicodim,

60000

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XlV-a

Octombrie ■ Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul "lulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolac Ionescu

6000

12.FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a Xl-a, Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

Recitaluri de muzică populară

Decembrie

Ploiești

Gheorghc Grama

25000

13. Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC ", ed. a IlI-a

17 septembrie

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

Grama Ghcorghe

24000

14. Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior Ia diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ, țară și străinătate.

2016

Diferite locații

Grama Ghcorghe

25000

lă.Sustinerea formațiilor artistice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;

2016

Diferite locații

Alin Nicodim Colaboratori

10000Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

Buget 2016 (lei)

1

2

3

4

5

16. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" :Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale,Pregătirea editării "Antologiei Cenaclului Atitudini 2016-2017", Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2015-2016, Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017, alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gclu Nicolae lonescu

32000

17. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" : simpozioane, colocvii, ateliere de lucru, lansari de carte, ele.

octombrie-iunie

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, etc.

Elena Grigore, Roxana Bardut

10000

18. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun", alte proiecte educaționale).

l ot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee

Casa de Cultură

“I.L. Caragiale”, alte locații

Madalina Rotaru

12000

20. Diferite alte manifestări culturale și activități culturale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții. ONG-uri din țară și străinătate.

23350

TOTAL BUGET ESTIMAT

250000


CONTABIL ȘEF


DIRECTOR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

V  RUf

■7 *0 \          J /o*

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a MunicipiuluiData: