Hotărârea nr. 305/2016

Hotãrârea nr. 305 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 305 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Alexandru Paul Palas, Sanda Dragulea, Sârbu Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016;

în temeiul art.19, art.49 si art.67 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.09.2016;

în temeiul art.36, alin.4 , litera a) și art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215 / 2001-republicată, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l- Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016, conform anexei nr.l si anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea cheltuielilor se asigură integral din bugetul local.

Art.2- Ordonatorul principal de credite și Poliția Locală a municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3- Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016Primăria municipiului Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si chel

2016 al al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 - privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Politiei Locale a municipiului Ploiești a fost aprobat prin HCL nr. 35 din 01 februarie 2016, la suma de 12.050,00 mii lei, reprezentând venituri din subvenții de la bugetul local, suma ce a acoperit desfasurarea activitatii instituției pe perioada ianuarie - august 2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.212/28.07.2016.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice

Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Veniturile totale ale bugetului instituției în sumă de 12.050,00 mii lei rămân neschimbate.

Cheltuielile bugetului instituției în sumă de 12.050,00 mii lei rămân neschimbate, modificări fiind la nivel de titlu, articol si alineat.

Venituri totale: 12.050,00 mii lei - din care:

 • - finanțare din bugetul local = 12.050,00 mii lei

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei - din care:

 • - cheltuieli de personal = 10.374,00 mii lei

 • - bunuri si servicii = 1.651,00 mii lei.

 • - investiții               =ei

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobarejCdnsiliului Local proiectul de hotarare alaturat.


CONSILIERI:


Sanda Dragulea

Sârbu Simion Gheorghe


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Politiei Locale Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 - privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/01.02.2016, suma ce a acoperit desfasurarea activitatii instituției pe perioada ianuarie - august 2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.212/28.07.2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 aprobat a fost structurat astfel:

Venituri totale: 12.050,00 mii lei

din care:

- finanțare din bugetul local = 12.050,00 mii lei

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei

din care: - cheltuieli de personal = 11.148,00 mii lei

- bunuri si servicii =   902,00 mii lei.

CHELTUIELI DE PERSONAL — prevederea in suma de 11.148,00 mii lei se diminuează cu suma de 774 mii lei, astfel:

“Cheltuieli salariale in bani” se diminuează cu suma de 570 mii lei “Cheltuieli salariale in natura”se diminuează cu suma de 150 mii lei “Contribuții” se diminuează cu suma de 54 mii lei.

BUNURI SI SERVICII - prevederea in suma de 902,00 mii lei se majoreaza cu suma de 749 mii lei, in structura efectuandu-se următoarele modificări:

 • -  Majorarea cu suma de 25,00 mii lei la "furnituri de birouf suma necesara pentru achiziționarea de procese verbale amenzi, furnituri de birou, agende si rechizite;

 • -  Majorarea cu suma de 12,00 mii lei la "materiale de curățenie", suma necesara pentru achiziționarea bunurilor necesare intretinerii sediului instituției;

 • -  Majorarea cu suma de 60,00 mii lei la "încălzit, iluminat si forța motricaf suma necesara pentru acoperirea consumului de gaze si energie electrica (in perioada septembrie - decembrie 2015 au fost emise facturi la gaze in suma de 30,40 mii lei pentru sediul din B-dul Independentei, iar pentru consumul de energie electrica au fost emise facturi in suma de 35,60 mii lei pentru sediile din B-dul Independentei si Strada Ștrandului);

Majorarea cu suma de 80,00 mii lei la „carburanți si lubriflanti„ astfel:                                                                                              /

 • - 11 autospeciale * 250 litri / luna * 3 luni * 5 lei / litru ~ 41.2£O51ef^^

 • - 10 autospeciale * 250 litri / luna * 3 luni * 5 lei / litru = 37.500^1^^^^ Majorarea cu suma de 41,00 mii lei la „piese de schimb", suma necesara pentru achiziționarea de anvelope pentru dotarea autospecialelor instituției, lichid parbriz,

antigel, becuri, stergatoare, acoperirea contractului pentru intretinerea autospecialelor pe o perioada de 3 luni,;

Majorarea cu suma de 50,00 mii lei la „posta, telecomunicații, radio, tv, internet suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu telefonia fixa, telefonia mobila, servicii internet si posta pentru 4 luni (aproximativ 10,00 mii lei / luna);

Majorarea cu suma de 26,00 mii lei la „materiale si prestări de servicii cu caracter functional„ suma necesara pentru acoperirea contractelor pe o perioada de 3 luni la reparații autoaspeciale, servicii spălătorie si servicii vulcanizare;

Majorarea cu suma de 130,00 mii lei la „alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare„ suma necesara pentru achiziționarea de cartușe pentru imprimantele din dotarea instituției, acoperirea contractelor pe o perioada de 3 luni la service server,

service calculatoare pc, service imprimante, faxuri si alte periferice, service aparate aer; Majorarea cu suma de 200,00 mii lei la „uniforme si echipament", suma fundamentata astfel:

Angajatii Politiei Locale Ploiești cu statut de polițist local sunt impartiti in patru mari categorii, din care doua categorii vor fi echipate in cursul anului 2016:

 • I.     Paza si Ordine Publica - 130 polițiști; la acest serviciu, o echipare completa conduce la o valoare de cca 4,00 mii lei. Din studiul fiselor personale, pentru anul 2016, completarea de echipament in condițiile legii, necesita o cheltuiala de aproximativ 1,27 mii lei, rezultând o valoare de 1,27 mii lei x 130 polițiști locali= 166,00 mii lei.

 • II. Alti polițiști locali, reprezentând polițiștii locali din serviciile (control comercial, disciplina in construcții, afisaj stradal si protecția mediului si evidenta persoanei) - 24 polițiști; pentru polițiștii din aceasta categorie, o echipare completa conduce la o valoare de cca 2,55 mii lei. Din studiul fiselor personale, pentru anul 2016, completarea de echipament in condițiile legii, necesita o cheltuiala de aproximativ 24,00 mii lei, rezultând o valoare de 1,00 mii lei x 24 polițiști locali - 24,00 mii lei.

Defalcarea sumei solicitate este următoarea:

 • -  uniforma de politie : 75,00 mii lei

 • -  incaltaminte cu fete din piele : 60,00 mii lei

 • -  articole pentru acoperit capul: 35,00 mii lei

 • -  etichete si ecusoane textile, insigne : 30,00 mii lei.

 • -  Majorarea cu suma de 40,00 mii lei la „alte obiecte de inventar„, suma necesara pentru

achiziționarea de calculatoare si imprimante, parte din cele aflate in dotarea instituției fiind uzate si depășite din punct de vedere tehnic, camera video, aparate foto, birouri;

 • -  Majorarea cu suma de 35,00 mii lei la “deplasări, interne, detasari, transferări

 • -  Majorarea cu suma de 11,00 mii lei la “pregătire profesionala “ ;

 • -  Majorarea cu suma de 14,00 mii lei la “protecția muncii”.

 • -  Majorarea cu suma de 5,00 mii lei la “protocol si reprezentare”, suma^^eșăra.pentru

achiziționarea de agende personalizate;                                         '''vyV

 • -  Majorarea cu suma de 20,00 mii lei la “prime de asigurare zîo/î-vzdto’/^suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu polițele casco si rea pentru autospecialele aflate in dotare;

CHELTUIELI DE CAPITAL se majoreaza cu suma de 25,00 mii Ui^ânifcâtcesara pentru achiziționarea a 74 licențe software.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Biroul Financiar-Contabilitate, consilier Buciumeanu Costin

Serviciul Resurse Umane, Juridic Contracte, Proceduri Mocanu Isabela Gabriela

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


!c.

\\

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politie Locale Ploiești pe anul 2016Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Politia Locala Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul instituției se transforma din buget de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare venituri proprii si subvenții, in buget de cheltuieli finanțat integral din bgetul local, fiind structurat astfel:

-cheltuieli de persoanl             10.374,00 mii lei

-bunuri si servicii                    1.651,00 mii lei

- active nefinanciare         __________25,00 mii lei_______

TOTAL 12.050,00 mii lei


Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’ ’.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,  Nicoleta CRACIUNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUJUDEȚUL:  PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Instituția publică: POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUE2056 3


•oV " , .

Tmii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2016

Execuție

20.09.2016

Influente

+/-

Buget rectificat an 2016

Venituri proprii

33.10.08

0,00

0,00

0,0(

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12.050,00

0,00

12.050,0C

TOTAL VENITURI - din care:

12.050,00

0,00

12.050,0(

Veniturile secțiunii de funcționare

12.050,00

-25,00

12.025,0C

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

25,00

25,0(

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.050,00

7.665,73

0,00

12.050,01

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

12.050,00

7.665,73

-25,00

12.025,01

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51*

01

12.050,00

7.665,73

-25,00

12.025,01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-

10

11.148,00

7.021,47

-774,00

10.374,0C

Chelf

uieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.'

10.01

6.527,00

4.065,30

-570,00

5.957,0(

Salarii de baza

10.01.01

5.803,00

3.696,61

-450,00

5.353,0(

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,0(

Alte sporuri

10.01.06

400,00

201,77

-70,00

330,0(

Ore suplimentare

10.01.07

0,0(

Fond de premii

10.01.08

0,0(

Prima de vacanta

10.01.09

0,0(

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,0(

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,0(

Indemnizații plătite unor persoane din afara unit.

10.01.12

2,00

0,02

0,00

2,0(

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

0,00

2,0(

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,0(

Alocații pentru transportul la si de la locul de mu

10.01.15

0,0(

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,0(

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

320,00

166,90

-50,00

270,01

Cheli

uieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02

10.02

3.100,00

2.034,12

-150,00

2.950,01

Tichete de masa *)

10.02.01

0,01

Norme de hrana

10.02.02

3.100,00

2.034,12

-150,00

2.950,01

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,01

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia

10.02.04

0,01

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,01

Tichete de vacanta

10.02.06

0,01

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,01

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.521,00

922,05

-54,00

1.467,01

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.032,00

645,35

-54,00

978,0i

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

33,00

20,26

33,0i

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

360,00

211,96

*X36o,oc

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20,00

i°y

£

<<

-'V

O

O

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

20,00

iu

0,F

»l

'■^777

O

O

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

56,00

33,8^

4fV56,0(

TITLl

JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

902,00

644,26

<749,00

yf.651,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.

20.01

641,00

490,32

424706

1.065,0(

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

7,64

25,00

40,0C

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,50

0,72

12,00

13,5(

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110,00

101,25

60,00

170.0C

Apa, canal si salubritate

20.01.04

23,50

10,64

0,00

23.5C

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

200,00

122,55

80,00

280,0(

Piese de schimb

20.01.06

50,00

30,11

41,00

91,0(

Transport

20.01.07

0,00

0,0(

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

85,00

82,25

50,00

135,0(

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30,00

21,29

26,00

56,0(

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functio

20.01.30

126,00

113,87

130,00

256,0(

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,0(

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,0(

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,0(

Hrana pentru animale

20.03.02

0,0(

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 I;

20.04

0,00

0,0C

Medicamente

20.04.01

0,0(

Materiale sanitare

20.04.02

0,0(

Reactivi

20.04.03

0,01

Dezinfectant!

20.04.04

0,01

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0

20.05

40,00

31,50

240,00

280,0!

Uniforme si echipament

20.05.01

25,00

24,99

200,00

225,0(

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,0!

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

6,51

40,00

55,0(

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.0

20.06

80,00

66,94

35,00

115,0!

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80,00

66,94

35,00

115,01

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,01

Materiale de laborator

20.09

0,01

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,01

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

1,01

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

4,86

0,00

5,01

Pregătire profesionala

20.13

60,00

27,20

11,00

71,01

Protecția muncii

20.14

35,00

14,00

49,01

Muniție, furnituri si armament de natura activelor 1

20.15

0,0i

Studii si cercetări

20.16

0,0i

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al ani

20.18

0,0<

Contribuții ale administrației publice locale Ia

20.19

0,01

Reabilitare infrastructura program inundații pentri

20.20

0,0<

Meteorologie

20.21

0,01

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,0'

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturil

20.23

0,0'

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilc

20.24

0,00

0,0'

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturi

20.24.01

0,0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturi

20.24.02

0,0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

o,oc

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

20.25

/

O,oc

Tichete cadou

20.27

r.

\o,oc

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+:

20.30

40,00

23^4

r K 25,00,

\   ■'65,0C

Reclama si publicitate

20.30.01

o

/£ § O.oc

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

oM

< ^p'o

/ȘVio'.oc

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35,00

23,3'8

55,0C

Chirii

20.30.04

0,0C

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,0C

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului insti

20.30.07

0,0C

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,0C

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

o,oc

o,oc

TITLl

JL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

o,oc

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 3O.i

30.01

0,00

0,00

o,oc

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

o,oc

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

o,oc

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.

30.02

0,00

0,00

o,oc

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

o,oc

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

o,oc

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si

30.02.03

o,oc

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

o,oc

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

o,oc

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de te

30.03.01

o,oc

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

o,oc

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

o,oc

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

o,oc

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

o,oc

o,oc

TITLl

JL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,0(

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de p

40.03

o,oc

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

o,oc

Alte subvenții

40.30

0.0C

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,0(

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritățiloi

50.04

0,0(

o,oc

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

o,oc

Transferuri curente (cod

51.01

0,00

0,00

o,oc

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.0

55

0,00

0,00

o,oc

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

o,oc

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,0(

B. Transferuri curente în străinătate (către organ iz

55.02

0,00

0,00

0,0(

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0,0(

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

o,oc

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,0(

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,0(

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,0(

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

yX o.oo

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

/

1 vi o,oo

n *

H f

ii ii»

t to.oo

TITLl

JL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

$j0,00

Burse

59.01

*

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile n

59.02

V o,oo

Asociații si fundații

59.11

0,00

Susținerea cultelor

59.12

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0,00

Despăgubiri civile

59.17

0,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0,00

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0,00

Programe si proiecte privind prevenirea si combat

59.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.31

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice

80.03

0,00

Alte împrumuturi

80.30

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.G

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.0

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0,00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice exter

81.01.06

0,00

Ram

jursari de credite interne (cod 81.02.01+81.01

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interr

81.02.02

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice

81.02.05

0,00

TITL

JL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in a

85.01

0,00

0,00

SEC]

"IUNEA DE DEZVOLTARE (cod

0,00

25,00

25,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne         (cod

55.01

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

25,00

25,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la

71

0,00

0,00

25,00

25,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

25,00

25,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpora

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

25,00

25,00

Stocuri (cod 71.02,01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

ZZ

_

o,oc

o,oc

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

! 2

o,ool

o,oc

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

o,oc

Participare la capitalul social al societăților come

72.01.01

v.,/ o,oc

o,oc

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

o,oc

o,oc

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

0,00

0,00

o,oc

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in a

85.01

o,oc

o,oc

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


Birou Financiar Contabilitate, Costin Buciumeanu

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTILISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri____________________

repartizate 2016__________________________

LEINr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif. Bug.

Cantitate

Valoare

I

INVESTIȚII NOI

1.

Licențe software

buc.

71.01.30

74

25.000

Total investiții pe anul

2016

25.000

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI '-C PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016 PloieștiSECRETAR,

Gheorghe Andrei

Data:Ci C Cc\y