Hotărârea nr. 304/2016

Hotãrârea nr. 304 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 304 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Dobre și a domnilor consilieri din Comisia Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: . Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Palas Paul Alexandru și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.19 si art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 28.09.2016;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru "Activitatea proprie" conform Anexa nr.l, pentru activitatea "Cabinete medicale școlare", conform Anexa nr.2, pentru activitatea "Asistenta sociala" conform Anexa nr.3, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


-A

:<>.;■


// ' ' ../?■ 7 i

’t--

AS SC Ploiești s-a infîintat prin HCL nr.3 07/2012, avand ca principal oDÎeetiv-^ asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

 • - Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.340/2015,

 • - Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata;

 • - Legii privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata,

 • - Legii privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata;

 • - Legii nr.l 14/1996 privind locuințele, republicata, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • - Ordin nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu privire la activitatea cabinetelor medicale școlare;

 • - Ordin nr.619/2002 pentru aprobarea funcționarii ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activitatii mediatorilor sanitari,

 • - HG nr.l364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligațiilor donatorilor de sânge, art.ll litera c) si art. 13, alin. (3), care prevede "decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună", prin Centrul de Transfuzie Sanguina Prahova, care este finanțat prin transferuri de la AS SC Ploiești;

- Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform art.(3) privind finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinație, instituția noastra va face plata pentru acordarea acestor drepturi;

Avand in vedere cele de mai sus s-a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege precum si pentru asigurarea desfășurării tuturor celorlalte activitati din cadrul instituției, se procedează la intocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al instituției, prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • -  asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesara suma de 49.970, 62 mii lei, (prevederile pe bugetele activitatilor nu se modifica, influentele fiind doar in structura), sumele necesare pe bugete fiind astfel:

 • - activitatea ASSC - Anexa nr.l - 17.142 mii lei - modificări in structura;

 • - cabinete medicale școlare - 4.680 mii lei - modificări in structura;

 • - asistenta sociala - Anexa nr.2 - 27.845 mii lei - modificări in structura;

 • - asistenta sociala ajutoare de incalzire - nu se modifica - 150 mii lei;

 • - donatori - nu se modifica - 60 mii lei;

 • - tichete sociale - nu se modifica - 93,62 mii lei;

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


COMISIA BUGET, FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE Dragulea Sanda Andrei Gheorghe Sîrbu Simion Gheorghe Staicu Zoia Palas Paul Alexandru

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de

stat pe anul 2016, Legii nr. 340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, buget aprobat prin HCL nr. 43/01.02.2016 si rectificat prin HCL nr. 213/28.07.2016.

Pentru anul 2016, prevederea inițiala in suma de 49.970,62 mii lei, nu suporta modificări, influentele fiind in structura, in cadrul capitolelor, articolelor si alineatelor bugetare, astfel:

BUGET ANEXA NR .1 ACTIVITATEA PROPRIE - SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

Prevederea inițiala in suma de 17.142 mii lei, nu suporta modificări, influentele fiind doar in structura, astfel:

L CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - 10.01.01 - Salarii de baza - fata de prevederea inițiala in suma de 4.140 mii lei, si execuție de casa in suma de 2.787 mii lei, se propune diminuare in suma de 50 mii lei, necesar estimat 4.090 mii lei;

 • - 10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații - fata de prevederea inițiala in suma de 36 mii lei, si execuția de casa in suma de 36 mii lei, se propune majorare in suma de 50 mii lei, necesar estimat 86 mii lei.

BUGET ANEXA NR.2 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


Prevederea inițiala in suma de 4.680 mii lei, nu suporta influentele fiind doar in structura, astfel:

L CHELTUIELI DE PERSONAL - contribuții:

 • - 10.03.01 - Contribuția de asigurări sociale a instituției - fata de prevederea inițiala in suma de 580 mii lei, si execuția de casa in suma de 365 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, necesar estimat 575 mii lei;

 • -  10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații - fata de prevederea inițiala in suma de 32 mii lei, si execuția de casa in suma de 19 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesar estimat 37 mii lei.

BUGET ANEXA NR.3 SALARII SI INDEMNIZAȚII PERSOANE CU HANDICAP

Prevederea inițiala in suma de 4.680 mii lei, nu suporta modificări, influentele fiind doar in structura, astfel:

I. BUNURI SI SERVICII

 • - 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - fata de prevederea inițiala in suma de 115 mii lei, si execuția de casa in suma de 80 mii lei, se propune majorare in suma de 35 mii lei, necesar estimat 150 mii lei;

II ASISTENTA SOCIALA

 • - 57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar - fata de prevederea inițiala in suma de 18.500 mii lei, si execuția de casa in suma de 12.076 mii lei, se propune diminuare in suma de 35 mii lei, necesar estimat 18.465 mii lei;JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare pe anul 2016Administrația Serviciilor Sociale Comunitare in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 finanțat integral din bugetul local.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare integral bugetul local, conform prezentei rectificări va fi: total alocație bugetara - 49.970,62 mii lei, din care:

 • - Invatamant - suma de 93,62 mii lei;

 • - Sanatate - suma de 4.740,00 mii lei;

 • - Asigurări si asitenta sociala - suma de 45.137,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si


a veniturilor bugetare posibil de incasat ’


precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIQJNOIU


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI.

Erji Laura STANCIU


JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.50 ACTIVITATEA PROPRIE


ANEXA NRdBUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL L^&țft PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET PROPUS SPRE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

17.142,00

0,00

17.142,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

17.082,00

0,00

17.082,00

CHELTUIELI CURENTE

01

17.082,00

0,00

17.082,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.080,00

0,00

5.080,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

4.152,00

-50,00

4.102,00

Salarii de baza

10.01.01

4.140,00

-50,00

4.090,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

' 0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

12,00

6,00

12,00

Contribuții

10.03

928,00

50,00

978,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03,01

648,00

0,00'

648,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03,02

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

216,00

6,oo

216,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,00

0,00

7,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36,00

50,00

86,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.602,00

0,00

6.602,00

Bunuri sl servicii

20.01

2.085,00

0,00

2.085,00

Furnituri de birou

20.01.01

80,00

0,00

80,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40,00

0,00

40,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

650,00

0,00

650,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40,00

0,00

40,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01,05

25,00

0,00

25,00

Piese de schimb

20.01,06

0,00

0,00

0,00

Transport

20,01,07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

100,00

0,00

100,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

400,00

0,00

400,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01,30

750,00

0,00

750,00

Reparații curente

20.02

750,00

0,00

750,00

Hrana

20.03

3.350,00

0,00

3.350,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

3.350,00

0,00

3.350,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

1,00

0,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

0,00

1,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

120,00

0,00

120,00

Uniforme si echipament

20.05.01

20,00

0,00

20,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100,00

0,00

100,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

130,00

0,00

130,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

130,00

0,00

130,00

Deplasări în străinătate

20,06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

10,00

0,00

10,00

Pregătire profesionala

20.13

80,00

0,00

80,00

Protecția muncii

20.14

10,00

0,00

10,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET PROPUS SPRE RECTIFICARE

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00 llw^l

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

'<0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

60,00

0,00

60,00

Reclama si publicitate

20.30.01

5,00

0,00

5,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

40,00

0,00

40,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14,00

0,00

14,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.400,00

0,00

5.400,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.400,00

0,00

5.400,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

600,00

0,00

600,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4.800,00

0,00

4.800,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

60,00

0,00

60,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

60,00

0,00

60,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

60,00

0,00

60,00

Active fixe

71.01

60,00

0,00

60,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

60,00

0,00

60,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

<*>


JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

66.02.08 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL SI BUGETUL MINISTERULUI SANATATII

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

INFLUENT E

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

4.680,00

0,00

4.680,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4.650,00

0,00

4.650,00

CHELTUIELI CURENTE

01

4.650,00

0,00

4.650,00

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.490,00

0,00

4.490,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.650,00

0,00

3.650,00

| Salarii de baza

10.01.01

3.650,00

0,00

3.650,00

Contribuții

10.03

840,00

0,00

840,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

580,00

-5,00

575,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22,00

0,00

22,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

200,00

0,00

200,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

0,00

6,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

32,00

5,00

37,00

10 03 07

n nn

n nn VjUU

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

160,00

0,00

160,00

Bunuri si servicii

20.01

30,00

0,00

30,00

Furnituri de birou

20.01.01

7,00

0,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

0,00

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4,00

0,00

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15,00

0,00

15,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

90,00

0,00

90,00

Medicamente

20.04.01

30,00

0,00

30,00

Materiale sanitare

20.04.02

60,00

0,00

60,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

20,00

0,00

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5,00

0,00

5,00

|Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

0,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

20,00

0,00

20,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

^0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Mpo

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,0(3

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20,00

0,00

20,00

SECI

[IUNEA DE DEZVOLTARE

30,00

0,00

30,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30,00

0,00

30,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

30,00

0,00

30,00

Active fixe

71.01

30,00

0,00

30,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

30,00

0,00

30,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA


ANEXA NR.3


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

SI BUGETUL DE STAT

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

27.845,00

0,00

27.845,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

27.845,00

0,00

27.845,00

CHELTUIELI CURENTE

01

27.845,00

0,00

27.845,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.230,00

0,00

9.230,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

7.500,00

0,00

7.500,00

Salarii de baza

10.01.01

7.500,00

0,00

7.500,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

1.730,00

0,00

1.730,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.200,00

0,00

1.200,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

40,00

0,00

40,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

413,00

0,00

413,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

12,00

0,00

12,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

65,00

0,00

65,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

115,00

35,00

150,00

Alte cheltuieli

20.30

115,00

35,00

150,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

115,00

35,00

150,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18.500,00

-35,00

18.465,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

18.500,00

-35,00

18.465,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18.500,00

-35,00

18.465,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT
Pata:^(B- O 9- Qoj_ Q