Hotărârea nr. 303/2016

Hotãrârea nr. 303 privind repartizarea reprezentanţilor administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unităţile de învaţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 303 privind repartizarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduvă, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune repartizarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești,

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 22.09.2016;

în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5080/31.08.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în temeiul prevederilor art. 257, art. 258 și art. 259 alin (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă repartizarea reprezentanților autorităților administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești, conform anexei la prezenta hotărâre.

ArL2 - La unitățile școlare, la care, în baza prezentei hotărâri de consiliu, există o singură persoană nominalizată din partea administrației deliberative, primarul, poate numi reprezentant prin dispoziție.

Art.3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVE


privind repartizarea reprezentanților autorităților administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

în conformitate cu Ordinul nr. 5080/31.08.2016 emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ștințifice, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, autoritățile administrației publice locale trebuie să desemneze, respectând termenele specificate în prezentul Ordin, doi reprezentanți care să facă parte din comisiile care vor evalua candidații înscriși la concurs.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în baza fișei cadru a postului aprobat de către Ministerul Educației Naționale, elaborează fișele posturilor pentru funcțiile de director și director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ. înscrierea la concurs se încheie cu 10 zile înaintea primei probe a sesiunii de concurs.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, inspectorul general emite, cu 10 zile lucrătoare înainte de prima prima zi a sesiunii de concurs, deciziile de constituire a comisiilor de concurs. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ vor transmite Inspectoratului Școlar listele cuprinzând cadrele didactice propuse pentru a face parte din comisii, precum și reprezentanții autorităților administrației publice locale, nominalizați în același scop, cu precizarea datelor de contact: telefon, email, adresa de corespondență poștală.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la unitățile de învățământ de stat, prevăzute în art. 1, alin. (2) lit.a), cu excepția Centrului de Excelență, se constituie prin dispoziția inspectorului școlar general, în următoarea componență:

  • -  un coordonator - reprezentant al Inspectoratului Școlar

  • -  4 membri, propuși de consiliul de administrație al unității de învățământ pentru care se organizează concursul, din care:

  • a. două cadre didactice titulare, care au cel puțin gradul didactic II, de regulă membre ale corpului național de experți în management educațional

  • b. doi reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, care au cel puțin același nivel de studii cu al candidaților, în funcție de modul de finanțare al unității. în caz excepțional, reprezentanții autorităților administrației publice locale pot avea și un nivel inferior al studiilor cu cel al candidaților.

un secretar - un inspector școlar/cadru didactic desemnat d Școlar.
Direcția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente


RAPORT DE SPECIALITATE privind repartizarea reprezentanților autorităților administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Toate unitățile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli gimnaziale, licee, colegii, grupuri școlare) se află, din punct de vedere patrimonial, sub autoritatea administrației publice locale. De asemenea, tot în clădiri care aparțin administrației locale funcționează, deși nu se află sub autoritatea acesteia, și Palatul Copiilor, Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică și cele două Școli Speciale.

Având în vedere acest aspect, conform Legii Educației Naționale, din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ, precum și din Comisiile pentru asigurarea Calității trebuie să facă parte și reprezentanți ai Consiliului Local și reprezentanți ai primarului care, prin activitatea lor, să constituie o interfață între școală și autoritatea publică, în vederea rezolvării situațiilor care pot apărea la nivelul unității de învățământ și care își pot găsi rezolvarea prin direcțiile și serviciile de specialitate ale Primăriei.

Binecunoscut fiind rolul important pe care autoritățile publice locale trebuie să îl exercite în desfășurarea, în condiții optime, a procesului de învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării științifice emite, în luna august 2016, Ordinul nr. 5080/31.08.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar.

Conform acestui Ordin, din comisia instituită pentru evaluarea candidațijâî: jJdiit'fu'’ ocuparea funcției de director sau director adjunct trebuie să facă parte/ alș.turi'd^?.uA reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, două cadre ifijdăpțipe ' 1                                     1                •                      1                                                                                                                                                                Bl                                             * /

desemnate de unitatea de învățământ care scoate la concurs repspectivel^pc^t|i^< doi reprezentanți ai autorităților administrației publice locale. în unnapdbse^iiaptL acestora, membrii comisiilor astfel constituite își vor exercita atribuțiile^utcare ăd fost investiți, respectând, strict, legile în vigoare.

Potrivit Ordinului 5080/31.08.2016, reprezentanții autorității administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar vor fi desemnați astfel:

  • -  un reprezentant al primarului, numit prin dispoziție;

  • -  un reprezentant al Consiliului Local Ploiești, numit prin Hotărâre de Consiliu.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Direcția Comunicare),1 Relații Publice


5

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice -Contracte


întocmit,

Iliescu Liliana,

Consilier

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții privind repartizarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului PloieștiPREȘEDINTE, Marilena Stanciu

SECRETAR, Larisa Băzăvan


Anexă Ia Hotărârea Consiliului Local Nn 303/23.09.2016

Privind repartizarea reprezentanților autorităților administrației publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Colegiul Tehnic Toma Socolescu

Gh. Cantacuzino nr. 328

0244 552251(s/f)

Liceul Tehnologic de Transporturi

Văleni nr. 144

0344801862    1

(s/f)

Liceul Tehnologic Anghel Saligny

Mihai Bravu nr.

249

0244 523541

(s/f)

Liceul Tehnologic

1 Mai

Petrolului nr. 16

0344 801712 (s)

0344 801711 (f)

Liceul Tehnologic Ludovic Mrazek

Mihai Bravu nr.

241

0244 525725 (s)

0372 876870 (f)

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii Victor Slâvescu

Teleajen nr. 11

0244 578259

(s/f)

Mateescu Marius Nicoiae


Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii Sf. Apostol Andrei

Deditel nr. 4

0244 531041 (s/f)

Școala Gimnazială Radu Stanian

Bobalna nr. 76

0244 525865 (s/f)

Școala Gimnazială Toma Caragiu

Minerva nr. 4

0244 555460 (s/f)

Școala Gimnazială Elena Doamna

Elena Doamna nr. 25

0244 544570 (s/f)

Școala Gimnazială Candiano Popescu

Nucilor nr. 39

0244 521286 (s/f)

Școala Gimnazială Grigore Moisil

Laurilor nr. 2A

0244 567036 (s)

0244 537200 (f)

Minea Constantin Gabriel

Reprezentant numit prin Dispoziția PrimaruluiHodorog Bogdan


Școala Gimnazială Rares Vodă

Vornicul Boldur nr. 3

0244 575021 (s/f)

Andrei Gheorghe

Sîrbu-Simion Gheorghe

Școala Gimnazială George Cosbuc

Alex. Lapusneanu nr 17

0244 513891 (s/f)

Andrei Gheorghe

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu

Popa Farcas nr.

23

0244 524556  1

(s/f)      1

Stane iu Mari lena

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Școala Gimnazială SfVasile

Republicii nr. 145

0244 595954 (s/f)

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Școala Gimnazială Mihai Eminescu

B-dul București nr. 25A

0244 577588 (s/f)

Vîscan Robert-Sorin

Hodorog Bogdan

Școala Gimnazială Anton Pann

Luminișului nr. 8

0244 525788 (s/f)

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Școala Gimnazială Ioan Grigorescu

Izvoare nr. 81

0244 574332 (s/f)

Tudor Eduard Emilian

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

r°l WȘcoala Gimnazială Sf. Vineri


Poștei nr. 19Școala Gimnaziala Andrei Muresanu


Școala Gimnazială

H.M. Berthelot


Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu


Școala Gimnazială George Emil Palade


Școala Gimnazială Nicolae Iorga


Trotus nr. 4


0244 532460

(s/f)ArinuluiI nr. 2


0244 567394 (s/f)
Aleea Școlii nr. 2


Aleea Godeanu nr. 4


M inerva nr. 4


0244 567307

(s/f)


0244 556602(s)

0244 554550(f)


0244 552398

(s/f)
Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului
Școala Gimnazială Nicolae Simache

Malu Roșu nr.

102

0244 537316 (s/f)

HH

^^^Soreșci^lonn^A!m^^^_

Școala Gimnazială I.A.Bassarabescu

Aleea Strunga nr.

2

0244 552109 (s/f)

Grădinița cu PP Sfinții Arhangheli

Mihail si Gavriil

Aleea Levanțica

nr.2G

0244 574600

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița cu PP Scufița Roșie

Mircea cel Bătrân nr. 97

0244 572486

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița cu PP nr.

21

Măgurii nr. 6

0244 563271

Enache Cristina-Ana-Maria

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița cu PP nr.

23

Al. Rasnovenilor nr. 46

0244 515919

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

fi 1

------------------------------Xs

Grădinița cu PP nr.28

Marasesti nr. 58

0244 526363

0244 526725

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița cu PP nr.30

B-dul București nr. 25A

0244 572609

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița cu PP nr.32

Muzicanți nr. 19

0244 573733

Tudor Eduard Emilian

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița cu PP nr.33

Intrarea Grindului Nr. 5

0244 532725

■■■

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița Step by Step si Raza de soare

Int. Deditel 34

0244 530860

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița cu PPt nr.35

Maramureș nr. 27

0244 510324

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului

Grădinița cu PP Sf. Mucenic Mina

Slt Erou Marian Moldoveanu, nr.

14

0244 555604

----------------------------------------y.

Reprezentant numit

Dispoziția Primarumg^ țjjOl

l- w

V xl

-------------------X . i —Grădinița cu PP nr.38

Poștei nr. 23

0244 541266

Grădinița cu PP

nr.40

Anotimpului nr. 1

0244 552690

Grădinița Crai Nou

Bobalna nr. 44

0244 523627

Grădinița cu PP nr.47

Aleea Iezerului nr. 5-7

0244 557019

Grădinița cu PP Dumbrava Minunată

Arinului nr. 2

0244 534940

Grădinița Licurici

Arinului nr. 2

0244 534762

Clubul Sportiv școlar

Ștefan cel Mare, nr. 5

0244 526602

Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului


Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului


Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului


Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului


Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului


Reprezentant numit prin Dispoziția Primarului