Hotărârea nr. 302/2016

Hotãrârea nr. 302 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ț

HOTĂRÂREA Nr. 302 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12.09.2016;

Prezenta rectificare este impusă de:

„Fișele cu indicatori pentru bugetele locale alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016”, conform Deciziilor Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 3605/30.08.2016 și nr.4992/06.09.2016 transmise de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești;

prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 septembrie 2016

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de ve cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016

Prezenta rectificare este impusă de:

„Fisele cu indicatori pentru bugetele locale alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016”, conform Deciziilor Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 3605/30.08.2016 si nr.4992/06.09.2016 transmise de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Caracterul de urgenta al acestei rectificări este dat de necesitatea continuării lucrărilor de reamenajare a secției oncologie, lucrări care sunt inscrise pe lista de investiții a Primăriei Municipiului Ploiești cu o suma insuficienta, secție la care in perioadele ploioase, se infiltrează apa in zonele funcționale ale clădirii si mai multe cabinete sunt inundate, de necesitatea demarării reparației acoperișului la corpul E si a anveloparilor la secția Reumatologie si corpul E, dar si de necesitatea de a proceda la gasirea de soluții pentru realizarea rezervelor de apa potabila in circuitul normal, termenul de implementare a acestui obiectiv impus de Direcția de Sanatate Publica, fiind trimestrul IV 2016.

Veniturile bugetului local în sumă de 521.113,32 mii lei se diminuează cu suma de 3.183,00 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în suma de 522.163,32 mii lei se diminuează cu suma de 3.183,00 mii lei, în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexa nr.l, Anexa nr.2, Nota de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si Raportul de specialitate ale Direcției Economice.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

/'O    .....■■ *

W4. U. w \\G < v


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de vehithri^i^ cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016

Prezenta rectificare este impusă de:

„Fisele cu indicatori pentru bugetele locale alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016”, conform Deciziilor Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 3605/30.08.2016 si nr.4992/06.09.2016 transmise de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Caracterul de urgenta al acestei rectificări este dat de necesitatea continuării lucrărilor de reamenajare a secției oncologie, lucrări care sunt înscrise pe lista de investiții a Primăriei Municipiului Ploiești cu o suma insuficienta, secție la care in perioadele ploioase, se infiltrează apa in zonele funcționale ale clădirii si mai multe cabinete sunt inundate, de necesitatea demarării reparației acoperișului la corpul E si a anveloparilor la secția Reumatologie si corpul E, dar si de necesitatea de a proceda la gasirea de soluții pentru realizarea rezervelor de apa potabila in circuitul normal, termenul de implementare a acestui obiectiv impus de Direcția de Sanatate Publica, fiind trimestrul IV 2016.

Veniturile bugetului local în sumă de 521.113,32 mii lei se diminuează cu suma de 3.183,00 mii lei, astfel:

majorarea cu suma de 735,00 mii lei la „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor” (11.02.02);

diminuarea cu suma de 3.918,00 mii lei la „cote defalcate din impozitul pe venit” (04.02.01).

Cheltuielile bugetului local în suma de 522.163,32 mii lei se diminuează cu suma de 3.183,00 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

l.Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe - prevederea in suma de 22.145,41 mii lei ramane neschimbata. Modificarea consta in diminuarea cu suma de 113,12 mii lei la „alte cheltuieli” si majorarea cu aceeași suma la „active nefinanciare”, conform Anexei nr.2. Suma de 113,12 mii lei reprezintă un studiu in vederea elaborării „Planului de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești”, suma solicitata de Direcția Relații Internationale, conform Notei de fundamentare nr.944/07.01.2016 si aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr 47/01.02.2016.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea in suma de 44.767,00 mii lei se diminuează cu suma de 1.753,00 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 1.000,00 mii lei la bunuri si servicii ( alegeri locale);

 • - diminuarea cu suma de 803,00 mii lei la fonduri de rezerva.

 • 3. Capitolul “ Sanatate” - prevederea in suma de 10.412,42 mii lei se majoreaza cu suma de 1.490,00 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 1.640,00 mii lei la transferuri către Spitalul Municipal Ploiești, conform bugetului rectificat al acestuia;

 • - majorarea cu suma de 200,00 mii lei la active nefinanciare, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si Anexei nr.2 .

 • 4. CapitoluF’Transporturi” - prevederea in suma de 103.864,08 mii lei se majoreaza cu suma de 60,00 mii lei la proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform Notei de fundamentare a Direcției Relații Internationale si Anexei nr.3.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET,

ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263Z30.08.2016

Incasari Ia

06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

521,113,32

371.539,35

-3.183,00

517.930,32

1

VENITURI - TOTAL

0001

521.113,32

371.539,35

71,30

-3.183,00

517.93032

2

VENITURI PROPRII

0101

313.914,58

234.961,25

74,85

-3.918,00

309.996,58

3

I. VENITURI CURENTE

0002

467.449,70

346.145,87

74,05

-3.183,00

464.266,70

4

A. VENITURI FISCALE

0003

441.297,48

325386,23

73,73

-3.183,00

438.114,48

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

130.29439

66,02

-3.918,00

193.429,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PR OFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

129.569,74

65,91

-3.918,00

192.679,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

2.620,17

58,23

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

2.620,17

58,23

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

126.949,57

66,09

-3.918,00

188.179,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

125.883,30

66,09

-3.918,00

186.558,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.066,27

65,78

1.621,00

15

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

724,65

96,62

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

724,65

96,62

0,00

750,0(1'

A K

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

724,65

96,62

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

76.351,70

71.679,80

93,88

0,00

76.â!Si^0 /

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

76.351,70

71.679,80

93,88

0,00

76>5fc5fo

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263 /30.08.2016

Incasari Ia 06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

64.381,45

61.344,04

95,28

0,00

64.381,45

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

13.079,45

13.276,23

101,50

13.079,45

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

51.302,00

48.067,81

93,70

51.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.370,25

8.913,53

85,95

0,00

10.370,25

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.808,75

3.877,12

101,80

3.808,75

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

5.021,15

76,69

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

15,26

105,24

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.422,23

88,89

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

123.412,04

73,64

735,00

168.333,78

30

SUME DEFALCATE DIN T. VA.

1102

153.248,62

110.927,71

72,38

735,00

153.983,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

109.953,71

72,53

735,00

152.334,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

250,00

27,03

925,00

38

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

15,00

35,71

238,07

0,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

35,71

238,07

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

47,16

94,32

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

47,16

94,32

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

12.401,46

86,81

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

11.020,52

87,32

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

6.458,16

84,98

7.6oo,qjiDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263 /30.08.2016

încasări Ia

06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

4.562,36

90,87

5.021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.321,08

82,40

1.603,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarca de activitati

160250

61,00

59,86

98,13

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

26.152,22

20.759,64

79,38

0,00

26.152,22

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.160,45

9.221,72

90,76

0,00

10.160,45

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.160,45

9.221,19

90,76

0,00

10.160,45

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

5.702,76

85,86

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.991,77

11.537,92

72,15

0,00

15.991,77

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

4.770,64

2.916,79

61,14

0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

2.845,70

60,15

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

71,09

177,73

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

1.082,44

72,16

0,00

1.500,00.

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

••••"   1.500,00

1.061,44

70,76

1.500,0$

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

21,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263 Z30.08.2016

Incasari la

06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

74

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

8.343,13

6.549,29

78,50

0,00

8.343,13

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

6.302,00

77,83

8.097,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

246,13

247,29

246,13

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

746,40

68,48

0,00

1.090,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

24,14

4,93

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

23,52

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

689,61

85

Alte venituri

360250

600,00

9,13

1,52

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

288,00

243,00

84,38

0,00

288,00

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-14.700,03

-10.977,00

74,67

-485,62

-15.185,65

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

14.700,03

10.977,00

74,67

485,62

15.185,65

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

-13,91

-927,33

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

-13,91

-927,33

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-18,03

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

4,12

274,67

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

99

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi

. conform HCL

263 /30.08.2016

Incasari la 06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

104

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

105

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

106

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

107

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

108

IV. SUBVENȚII

0017

35.571,04

11.322,84

31,83

0,00

35.571,04

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.571,04

11.322,84

31,83

0,00

35.571,04

110

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.24836

11.322,84

32,12

0,00

35.248,36

111

A. De capital

0019

11.245,86

11.251,28

100,05

0,00

11.245,86

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

5,41

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,01

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

123

B. Curente

0020

24.002,50

71,56

0,30

0,00

24.002,50

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr, compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor Ia combustibili

420232

128

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

64,65

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termofîcare

420246

(>■

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,$DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263/30.08.2016

Incasari Ia

06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22,315,00

0,00

22.315,00

136

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

322,68

0,00

0,00

322,68

137

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

138

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr, ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

139

Subvenții primite de la alte bugete ptr, instituțiile de asistenta sociala ptr, persoanele cu handicap

430207

140

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

430230

322,68

0,00

322,68

141

Sume primite de la UE/ al ti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

142

Fondul European dc Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45,02.01.01

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18,091,08

14,084,55

77,85

18.091,08

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

453.072,35

334.999,86

73,94

-1.818,62

451.253,73

2

I. VENITURI CURENTE

0002

452.749,67

334.928,30

73,98

-1.818,62

450.931,05

3

A. VENITURI FISCALE

0003

441.297,48

325.386,23

73,73

-3.183,00

438.114,48

4

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

130.294,39

66,02

-3.918,00

193.429,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

129.569,74

65,91

-3.918,00

192.679,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

2.620,17

58,23

0,00

4.500,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

Prevederi conform HCL 263 /30.08.2016

Incasari la 06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

4.500,00

2.620,17

58,23

4.500,00

192.097,00

126.949,57

66,09

-3.918,00

188.179,00

190.476,00

125.883,30

66,09

-3.918,00

186.558,00

1.621,00

1.066,27

65,78

1.621,00

750,00

724,65

96,62

0,00

750,00

750,00

724,65

96,62

0,00

750,00

750,00

724,65

96,62

750,00

76.351,70

71.679,80

93,88

0,00

76.351,70

76.351,70

71.679,80

93,88

0,00

76.351,70

64.381,45

61.344,04

95,28

0,00

64.381,45

13.079,45

13.276,23

101,50

13.079,45

51.302,00

48.067,81

93,70

51.302,00

10.370,25

8.913,53

85,95

0,00

10.370,25

3.808,75

3.877,12

101,80

3.808,75

6.547,00

5.021,15

76,69

6.547,00

14,50

15,26

105,24

14,50

1.600,00

1.422,23

88,89

1.600,00

167.598,78

123.412,04

73,64

735,00

168.333,78

153.248,62

110.927,71

72,38

735,00

153.983,62

151.599,62

109.953,71

72,53

735,00

152.334,62

724,00

724,00

100,00

724,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263 /30,08.2016

Incasa ri Ia 06.09,2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

250,00

27,03

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

35,71

238,07

0,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

35,71

238,07

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

47,16

94,32

0,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

47,16

94,32

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

12.401,46

86,81

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

11.020,52

87,32

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

6.458,16

84,98

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

4.562,36

90,87

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr, eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.321,08

82,40

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

59,86

98,13

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

AL TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

11.452,19

9.542,07

83,32

1.364,38

12.816,57

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.160,45

9.221,72

90,76

0,00

10.160,45

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.160,45

9.221,19

90,76

0,00

10.160,45

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

5.702,76

85,86

6.642,02

57

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.291,74

320,35

24,80

1.364,38

2.656,12

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

2.916,79

61,14

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

2.845,70

60,15

4.730,6-3;DENUMIREA INDICATORILOR

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

71

Taxe extrajudiciare de timbru

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

73

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

78

DIVERSE VENITURI

79

Venituri din prescripție extintiva

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

81

Taxe speciale

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

85

Alte venituri

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, AL TELE DECÂT SUB VENTIILE

87

Donații si sponsorizări

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare/-)

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

COD

Prevederi conform HCL 263Z30.08.2016

Incasari la 06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

330210

330212

40,00

71,09

177,73

40,00

330224

330227

330228

330250

3402

1.500,00

1.082,44

72,16

0,00

1.500,00

340202

1.500,00

1.061,44

70,76

1.500,00

340250

21,00

3502

8.343,13

6.549,29

78,50

0,00

8.343,13

350201

8.097,00

6.302,00

77,83

8.097,00

350202

350203

350250

246,13

247,29

100,47

246,13

3602

1.090,00

505,83

46,41

0,00

1.090,00

360201

360205

360206

490,00

24,14

4,93

490,00

360207

36021l

23,52

360232

449,04

360250

600,00

9,13

1,52

600,00

3702

-14.412,03

-10.734,00

74,48

1.364,38

-13.047,65

370201

288,00

243,00

84,38

370203

-14.700,03

-10.977,00

74,67

1.364,38

370204

li A

i nDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263 Z30.08.2016

Incasari la 06,09.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

92

INCAȘ ARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

322,68

71,56

0,00

322,68

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

322,68

71,56

0,00

322,68

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

71,56

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

71,56

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

64,65

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

322,68

0,00

0,00

322,68

112

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

113

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

114

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

115

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantui de masa

430230

322,68

0,00

322,68

_

-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263/30.08.2016

In casa ri la 06,09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

68.040,97

36.539,49

53,70

-1.364,38

66.676,59

2

I. VENITURI CURENTE

0002

14.700,03

11.217,57

76,31

-1.364,38

13.335,65

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

14.700,03

11.217,57

76,31

-1.364,38

13.335,65

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

14.700,03

11.217,57

76,31

-1364,38

13.335,65

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

240,57

0,00

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

240,57

9

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

14.700,03

10.977,00

74,67

-1.364,38

13.335,65

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

14.700,03

10.977,00

74,67

-1.364,38

13.335,65

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

-13,91

-927,33

0,00

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

-13,91

-927,33

0,00

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-18,03

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

4,12

274,67

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

23

IN CASA RI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

WC

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263/30.08.2016

Incasari la 06.09.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

31

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

35.248,36

11.251,28

31,92

0,00

35.248,36

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.248,36

11.251,28

31,92

0,00

35.248,36

34

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

35.248,36

11.251,28

31,92

0,00

35.248,36

35

A. De capital

0019

35.248,36

11.251,28

31,92

0,00

35.248,36

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

5,41

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22,315,00

50

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA

BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263/30.08.2016

\\ -v i

Influente^. (+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

522.163,32

-3.183,00

518.980,32

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

22.145,41

0,00

22,145,41

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

7.976,89

7.976,89

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

54,00

54,00

Alte cheltuieli

59

633,66

-113,12

520,54

Active nefinanciare

71

315,00

113,12

428,12

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

44.767,00

-1.803,00

42.964,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.200,00

-1.000,00

200,00

Fonduri de rezerva

50

3.356,00

-803,00

2.553,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

0,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10:860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Politia Locala - total, din care:

12.050,00

0,00

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

11.148,00

Bunuri si servicii

20

902,00

902,00

INVATAMINT

6502

139.902,34

0,00

139.902,34

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

21.205,34

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,08

927,08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.540,00

Asistenta sociala

57

559,22

559,22

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263 /30.08.2016

Influente '

Prevederi . rectificate

Alte cheltuieli

59

1.050,00

X'l.050.00

Active nefinanciare

71

1.128,70

'   1.128,70

\   ■' r..-    . r

SANATATE

6602

10.412,42

-1.440$0

■ ^8.972,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

-1.640,00

4.005,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

-1.640,00

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

0,00

60,00

Active nefinanciare

71

47,02

200,00

247,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.715,88

0,00

55.715,88

Bunuri si servicii

20

11.078,89

0,00

11.078,89

iluminat ornamental

1.550,00

1.550,00

spectacole artificii

46,60

0,00

46,60

bunuri si servicii in cont primărie

7.520,00

7.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.887,90

0,00

29.887,90

Casa de Cultura

694,40

694,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.575,00

6.575,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.540,00

5.540,00

Club Sportiv Municipal

10.355,50

10.355,50

Administrația Parcului C-tin Stere

6.723,00

6.723,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

10.654,16

10.654,16

Active nefinanciare

71

4.094,93

4.094,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

55.712,80

0,00

55.712,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.463,17

0,00

7.463,17

reparații crese (pmp)

98,90

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

6.602,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Legea 350/2005

125,19

125,19

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

244,85

244,85

Asistenta sociala- total din care:

57

30.300,00

0,00

30.300,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.500,00

18.500,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

6.250,00

6.250,00

Rt>4f

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263 Z30.08.2016

Influlrge I

<+fe\

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.400,00

y «ii un- qE*

Active nefmanciare - total din care:

71

266,78

0,00

266,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

Active nefinanciare ASSC

60,00

60,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.496,09

0,00

41.496,09

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

0,00

25.190,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

0,00

19.190,00

intretinere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI

18.500,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

11.275,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.250,07

3.250,07

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

17.657,30

0,00

17.657,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

15.116,30

0,00

15.116,30

Salubritate

14.538,71

14.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

Âctive nefinanciare

71

2.541,00

2.541,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7,450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

103.864,08

60,00

103.924,08

Bunuri si servicii

20

22.270,00

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.611,20

60,00

6.671,20

Active nefmanciare

71

6.767,88

6.767,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

454.759,85

-3.556,12

451.203,73

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

21.664,55

-113,12

21.551,43

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

7.976,89

7.976,89

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

54,00

54,00

Alte cheltuieli

59

633,66

-113,12

520,54

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

44.087,00

-1.803,00

42.284,00

Bunuri si servicii (alegeri )

20

1.200,00

-1.000,00

200,00

Fonduri de rezerva

50

3.356,00

-803,00

2.553,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263 /30.08.2016

Mute

(W

(

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

w

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15,027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Politia Locala - total din care:

12.050,00

0,00

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

11.148,00

Bunuri si servicii

20'

902,00

902,00

INVATAMINT

6502

137.233,64

0,00

137.233,64

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

21.205,34

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,08

927,08

Asistenta sociala

57

559,22

559,22

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

SANATATE

6602

10.365,40

-1.640,00

8.725,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

-1.640,00

4,005,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

-1.640,00

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

40.966,79

0,00

40.966,79

Bunuri si servicii - total- din care:

20

11.078,89

0,00

11.078,89

iluminat ornamental

1.550,00

1.550,00

spectacole artificii

46,60

46,60

bunuri si servicii primărie

7.520,00

7.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.887,90

0,00

29.887,90

Casa de Cultura

694,40

694,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.575,00

6.575,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.540,00

5.540,00

Club Sportiv Municipal

10.355,50

10.355,50

Administra] ia Parcului C-tin Stere

6,723,00

6.723,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 263/30.08.2016

Influentei

Pi z

^Prevederi . /rectificate \

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

55.201,17

w

^$$$>1,1%

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

W

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

^T080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.463,17

0,00

7.463,17

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

6.602,00

reparații crese (pmp)

98,90

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

30.300,00

0,00

30.300,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.500,00

18.500,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

6.250,00

6.250,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.400,00

5.400,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

36.465,00

0,00

36.465,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

0,00

25.190,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

0,00

19.190,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI.

18.500,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

11.275,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

15.116,30

0,00

15.116,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

15.116,30

0,00

14.796,30

Salubritate

14.538,71

14.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

63.170,00

0,00

63.170,00

Bunuri si servicii - din care:

20

22.270,00

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

67.403,47

373,12

67.776,59

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

480,86

113,12

593,98

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Active nefmanciare

71

315,00

113,12

428,12

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

0,00

680,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2016

Rectificare 6mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

(+/-)

FINANȚAI DIN:

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

tch ae ( :iiei;ti jeei :::

: : i8-.2:io;48::

: 1:6.222,:98:

:-L687j5o::

:: 3oo;oo-:-

:::3i3;i2:«

:: i<687,:50:::

300.00::

:■:: :is.523.60 ::

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

....

........................................................................

• • • • • • • • • •

•••••• • • •

•            -A-A - ‘     '

.....

..........

’ ‘ '•/ ’rir ■ ■’

.’.’.'.’.’rAxrV-i*-’**-*

TOTAL:.

.;.:.;31^T«0;.:.;.

. 315.00;. .

... q,pp;.;

;.;.4:28,.12.:.;.

• ;• ; y;0U

• • ■ . 12 • • •

Alte cheltuieli de investiții

0,(M)

315.00

315,00

0,00

0,00

113.12

428.12

0,00

0.00

428,12

1

Mobilier pentru organizare acțiuni culturale in aer liber

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

2

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113,12

113,12

0,00

0,00

113,12

3

Dotări informatica

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

:::-:1;024;6(ț;

$fcb24;bb:;:

: : :-:Q,O0:

A

Lucrări in continuare

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

B

Lucrări noi

0.00

30,00

30.00

0,00

0.00

0,00

30,00

0.00

0,00

30.00

1

Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sf.Arh. Mihail si Gavril (proiectare+executie)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

<

AUe cheltuieli de investiții

0.00

824.60

824,60

0,00

0.00

0,00

824,60

0.00

0,00

824.Ml

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"

0,00

706,00

706,00

0,00

0,00

0,00

706,00

0,00

0,00

706,00

2

Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

3,60

3

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Ion Grigorescu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

DALI Centrala termica Grădiniță 28

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

6

Documentație scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

•••ybibb?:-:

..

. : OM:' ■>

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1.00

0,00

0,00

200,00

201,00

O.Ot^C

V 'AvfȘ'Sc

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa alia

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

200,00

201,00

0>\$

«O4er/Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

O

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT DIN: _^

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

bugetul local

de la bugetul de stat

bugete

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

16.02

16.02

0.00

0,00

0.00

16,02

0,00

0,00

16,02

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

0,00

6,02

0,00

0,00

6,02

2

Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

iO-O:

A

Lucrări in continuare

2.395,60

1.398,18

1.398,18

0,00

0,00

0,00

1.398,18

0,00

0,00

1.398,18

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-duI Independentei nr. 14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

0,00

53,82

0,00

0,00

53,82

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil BduLIndependentei Nr.14

2.300,00

1.344,36

1.344,36

0,00

0,00

0,00

1.344,36

0,00

0,00

1.344,36

B

Lucrări noi

8.155,97

1.690,00

1.690,00

0,00

0,00

0,00

1.690,00

0,00

0,00

1.690,00

1

Alimentare cu energie electrica imobil BduLIndependentei nr.14

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

2

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

3

Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) Proiectare+Executie

449,61

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4

Amenajare loc de joaca strada Cristianului

222,91

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

5

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.857,30

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari, tarla 34A483 Ploiești

3.626,15

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1.006.75

1.006,75

0,00

0.00

0,00

1.006,75

0,00

0,00

1.006,75

1

Servicii de consultanta in managementul proiectului-Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

0,00

2035

20,35

0,00

0,00

0,00

20,35

0,00

0,00

20,35

2

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,40

8,40

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

0,00

8,40

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil BduLIndependentei Nr.14 (amenajare si dotare sala)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

4

ET Parc municipal Ploiești Vest

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

5

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

448,00

448,00

0,00

0,00

0,00

448,00

0,00

0,00

448,00

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

, , ,........... . «     »........*   * Ww.w,'.

din care

7

s O .

A

Lucrări in continuare

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00/o

17

-4—v-Xj.'

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosminele nr. 1 IA

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

a w:

B

Lucrări noi

100,00

69,98

69,98

0,00

0,00

0,00

69,98

0,00 \

0,00^

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr.l IA (proiectare+executie)

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

£

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII      Q

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 INIȚIAL

FINANȚAT DIN^

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RELTIFiCAT

bugetul local

de la bugetul de stat

—'alte bugete

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Alimentare cu gaze naturale cămin de batrani din str.Cosminele nr.l IA (proiectare+executie)

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

0,00

19,98

0,00

0,00

19,98

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

;:-$:625jp5<

::<:3;250i07.<;:

.<;i:262;57:<

;<<1:J68?;50C;::

:;::<:;3:25O^7<<<:

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

2.183,82

496,32

1.687,50

0,00

0,00

496,32

1.687,50

0,00

2.183,82

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

230,00

131,00

131,00

0,00

0,00

0,00

131,00

0,00

0,00

131,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDENfcofinantare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

122,32

122,32

0,00

0,00

0,00

122,32

0,00

0,00

122,32

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

0,00

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

B

Lucrări noi

63,07

62,00

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

62,00

I

Deviere rețele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă

63,07

59,00

59,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

2

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr, 6D

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

C

Alte cheltuieli de investiții

929.00

1.004,25

704.25

0.00

3(10,00

0,00

704.25

0.00

300,00

1.004,25

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

929,00

484,93

484,93

0,00

0,00

0,00

484,93

0,00

0,00

484,93

2

Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,32

61,32

0,00

0,00

0,00

61,32

0,00

0,00

61,32

3

Plan pe suport topo necesar pentru: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

156,00

0,00

0,00

156,00

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

68,1J^

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tamava, Nr.4

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

3^6^j

/z\

6

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tamava

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

7^ 38^, \

7

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr.l

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00 /

8

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00 J

9

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

krȘfegS X

10

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

11

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. HA

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

o.olNt

yXătâr

Nr.‘ crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII      Cj

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 inițial

FINANȚAT DIN;^

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

<<^53L08<:

<2:53i$0<;

<JȘ;53Ț<00:<

:<<<1;531-0O<;?>

din care

A

Lucrări in continuare

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

B

Lucrări noi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

1

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

C

.Alte cheltuieli de investiții

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

0,00

100,90

0,00

0,00

100,00

1

ET Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

DTAC +PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

>&7Z7#8<:

A

Lucrări in continuare

17.854,50

4.983,46

4.983,46

0,00

0,00

0,00

4.983,46

0,00

0,00

4.983,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevneî,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

1.882,96

1.882,96

0,00

0,00

0,00

1.882,96

0,00

0,00

1.882,96

2

Drum acces din str.Libertatii (str. Speranței)

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.100,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

B

Lucrări noi

2.161,31

1.460,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

1.460,00

1

Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

324,90

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

2

Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

433,09

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

720,77

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00

660,00

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

82,55

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

5

Branșamente electrice cabine cap linie tramvai 101, 102

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00..

30,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

600,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

334,42

334,42

0,00

0.00

0,00

334,42

(MM)

-----------H

-ojiio .■

1

ET Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00 ‘t

.,0,60. ■

z-X—/—:

2

ET si prelevare probe laborator

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00 ț

3

ET Cale de rulare tramvai

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

— —

4

SF Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

V I wo

5

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

n                  7T”

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

ET-Rcabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București lsi Bariera București 2

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

8

Studiu de trafic privind subvenționarea serviciului TCF.

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

SF,PT+DE Reconfigurarc zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

DALI,PT,DE Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI,PT+DE Modcmizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

13

DALI,PT+ DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

14

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

15

SF Infrastructura fibra optica

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semcnicului)

0,00

37,42

37,42

0,00

0,00

0,00

37,42

0,00

0,00

37,42

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT» ANEXA NR.3


LISTA

obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anVI ZAT, PRIMAR Adrian


ei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET conform HCL 222/28.07.2016

Ic/

Influente’.

<+/-) \

BUGET RECTIFICAT

X -■ <? X

0

1

3

4

S-3+4

TOTAL CHELTUIELI

21.51133

60.00

21.574,23

Cap.54.02-56

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

680,00

0.00

680,00

din care:

A

Lucrări in continuare

680,00

0.00

680,00

1

Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

680,00

0,00

680,00

Cap.65.02-56

INVATAMANT

TOTAL

1.540.00

0.00

1.540.00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.540.00

0,00

1.540,00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

290,00

290,00

2

înlocuire tamplane C.N. "I.L. Caragiale"

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

10.654,16

0,00

10.654.16

din care:

A

Lucrări in continuare

10.654,16

0,00

10.654,16

2

Modcmizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

10.654,16

10.654,16

Cap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

244,85

0,00

244,85

din care:

A

Lucrări in continuare

244,85

0,00

244,85

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

244,85

244,85

Cap. 70.02 -56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

1.781,02

0,00

1.781,02

din care

A

Lucrări in continuare

1.781,02

0.00

i.781,02

1

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 13 Bl, 13 B2, Bd. Republicii, nr. 108

15930

15930

2

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 14 A, 14B1, B2,14C Bd. Republicii,nr. 112

371,72

371,72

3

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 9B1.B2 str.Banesti,nr.3, 9C str.Bănești,nr. 1, 9Dl,D2,Bd. Republicii nr.181,9Estr.Sinaii, nr.2

1.250,00

1.250,00

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

6.611.20

60,00

6.671.20

din care

A

Lucrări in continuare

6.611,20

60,00

6.671,20

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

030

030

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

25,00

0,00

25,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa 1 bucla Nord-Intersectia Republicii

1.310,00

0,00

1.310,00

5

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)

5.276,00

60,00

5336,00DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


DIRECȚIA TEHN1C-INVESTITII


DIRECTOR EXECUTIV,


Daniela CROITORU
CAP. 66.02.71.01. SANAT ATE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

Pentru execuția lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a secției de oncologie (corp A), etapa a Il-a, la data de 23.12.2013 a fost incheiat contractul de execuție lucrări nr.21846, cu durata de execuție de 48 luni de la data emiterii ordinului de incepere lucrări, respectiv de la 03.03.2014.

începând cu data de 19.01.2016 lucrările la acest obiectiv de investiție sunt sistate, executantul avand obligația sa ia toate masurile speciale pe timp friguros, de conservare, punere in siguranța si semnalizare.

Avand in vedere necesitatea continuării execuției lucrărilor (termen implementare impus de Direcția de Sanatate Publica), se impune rectificarea bugetara pentru decontarea in continuare a lucrărilor de execuție lucrări (inclusiv a serviciilor de dirigentie de șantier), se propune alocarea in anul 2016 in bugetul local a sumei de 200,00 mii lei.

Director Executiv,


Sorina SOM

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


f\r-NOTA DE FUNDAMENTARE

"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi"

In cadrul proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" este necesara majorarea contribuției locale cu suma de 60 mii lei, respectiv de la 5.276 mii lei la 5.336 mii lei.

Aceste modificări au ca scop achitarea unor servicii și tarife către SC ELECTRIFICARE CFR SA în valoare totală estimata de 60.000 lei cu TVA pentru lucrări de scoatere de sub tensiune a liniilor CF din statia Ploiești Vest, necesare pe parcursul realizării suprastructurii pasajului suprateran.

Manager proiect,

Min


ora FarcasMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești

.....x cl
-. - - ZĂ/ic- St- Aurel Vlaicu nr, 22 Ploiești- Județul Prahcwa

1 A O POt Tei.: 0244/ 407710

’ U J       . fax: 0244/51361C


"2


: MUNICIPIUL/ORAȘUL/COMUNA ..............................................

: Domnului PrimarModificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțare cheltuielilor cu asistenți persoane cu handicap grav sau indemnizații lunare pentru anul 2016, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr, 3605/30.08.2016,


De la

: Director General

Domnul Marinei RIZEA

Data

.'30,08.2016


Nr. înregistrare


: BCP 9886


Alăturat va trimitem “Fisa cu Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016,; - Anexa la Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3605/30.08.2016, care cuprinde repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe an si pe trimestre, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3605/30.08.2016, care a fost publicata pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești.


Motivat de cele de mai sus, va rugam sa procedați la aprobarea bugetelor locale pentru anul 2016 in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa transmiteți cate un exemplar din formularele aferente împreuna cu anexele corespunzătoare ia Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care a partin eti.                              TTuwT)-? v


ELibor.it: Atis Mrlnic/ Serviciul Sinteza si Asistenta. Etabinarii si Execuției Bugetelor {.ocale / Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica/ D.G.R.EF; Ploiești 'Adresa U.A.T. nr. 98S6.C0.0S.20.16

')

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE Si CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr.3605/30,08,2016


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2016

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 3605/30,08,2016

PENTRU PRINIARIA PLOIEȘTI                                          502


v                                                                               mii lei

I - Buget inițial : cf. Legea bugetului de stat nr. 339/18.12.2015, Scrisoarea M.F.P. nr. 420409/34,12.2015 Deckda directorului General nr. 916/28.01.2016,Hotarare Consiliu! Județean ar. 3/27.01.2010


!! ■ RncUfrW DfcjSiO t303;l2,OZ£0!6, 2HS&ht,Q3,30t6, S454fZ5.03.aOte, 2500,^3,03,301â.35C&V4,C>4,30fS. 2B65.i31.05.20 te. 2927XO.OG.2O16. 3042/27,06.2016, 3304/22,07,2018, 3321;02,08.2010. 3407/04.08,2016. 3S0&X0,0(1,20/6 IU - Buget rectificat

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI                          din care:

Denumire

Cod /Cont

an 2616

trim. /

trim. II

trim. III

tdm. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

/

190.476,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

II

0,00

III

190.476,00

47.619,00

47.619.00

47.619,00

47.619,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

l

1.621,00

405.00

405,00

405,00

406,00

li

0,00

III

1.621,00

405,00

405,00

405,00

408,00

cota de 27% pentru bugetul județului

0,00

cota de 20%

0,00

cota de 80%

1.621,00

405,00

405.00

405,00

406,00

3

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOT A L

11.02.01

1

0,00

II

0.00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din T.V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, muiuCtp., prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c.t

11.02.02

1

151,506,00

38,962,00

40.657,00

37.269,00

34.618,00

II

828,62

-23.38

-860,00

380,00

1.332,00

Ui

152.334,62

38.938,62

39.797.00

37.649,00

35.950,00

chelt salariile si contrib af, aia instit. invat. preuniv. de stat

112.664,00

28.924,00

29.445,00

27.606,00

26.689,00

cheli cfart 104 al. 3, Ut. b)-d) din Legea Ed Nat nr. 1/2011 actual.

14,160,00

3.700,00

3.861,00

3.538,00

3.061,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

22,354,00

5.449,00

5.685,00

5.767,00

5.453.00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

93.62

93,62

alte cheli, of. arl.5 afin. (3). Lc-gea 339/18.12,2015

3 063,00

772,00

806,00

738,00

747,00

cf. L. nr, 85/2016 - 5% personal didactic nepensionat

0,00

cf. L. nr. 85/2016 pt. pers didactic pensionat in per oct 2008-13,0:

5,2011

,2015

0,00

restante aferente liliuri executorii ce trebuiau plătite pana la 31.12

0,00

5

Sume defalcate din T. V.A pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.O2.C5

I

0.00

0.00

0,00

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

6

Sume defalcate din T.VA. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.O2.C6

1

724.00

724,00

0.00

0.00

0.00

li

0,00

UI

724,00

724,00

0.00

0,00

0,00

cola de.27% pentru bugetul județului

0.00

X

cota de 20% pt achitare arierale progr dezv sl infrastruct - prin H.C.J.

250.00

250,00

0,00

0,00

0,00 ■

cota de 80%

474,00

474,00

0,00

0,00

0.00; ■-

7

Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilor    ~______

invatamantului particular sau confesional acreditat        A. K ?’

>1-LO2.O9

l

925,00

285,00

281,00

281,00

7^0.Q:

II

0,00

jn-;

IU

925,00

285,00

281,00

281,00

T8,Qff

chelt salariile si contrib af. Inv particular sau copf^SÎQnal acreditat

837.00

258,00

254,00

254,00

chelt cu bunuri si serv pi. unitati înv. pârtie saui'gâtife's a£jeditai:j\

88,00

27,00

27,00

27,00

Pentru instituțiile subordonate se vor face c

i a/d<:alo. acestea urmând sa inlocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA OE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa7a Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr.4992/06,09,2016

- 8 -09- 20I6


FISA CU INDICATOR! PENTRU BUGETUL LOCAL

• ALOCA77 DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI OE STAT PE ANUL 2016

CP. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 4992/06,09,201$ PENTRU PRIMĂRIA PLOlESTi                                     I


I ‘Buget infUnt


502

____________________________________________________________ mit le)

ci. Legea bugeivltu destaitv 333/18.122i)f5.Screparoa M.F.P. or ‘H/Q'SWS-t, 12.2015DeazaCxectOfulin Genera! nr. 9t&28.0l2Gl$,Hotafiire Consiliu! Jvdetean nt 3/27.0f2016I!. PaCtcan Cteto* tSO3ftZ.ai.2ai$, 8»«/r*,CT,« W, ;u$fas,G3at>l$, 3W3^(020’^2S00^4.0420rS.       C5,K>!fi1X!W&.O$2<31£. JCMiVJZ.CS.ÎpIfi 330J,2?.07.rO)S, 33Stj03,0£20!f. 3«7XM.Oi,»/S. U6$SiX>.CB.Z0l$, 35$nV2.O$.H

tll-Buget reciftcut

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod /Cont

an 2016

trim. I

trim. II

trim. m

trim. IV

1

Cote defalcato din impozitul pe venii

TOTAL

04.02,01

1

190.476,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

II

-3.918,00

•2.939,00

■979.00

Kt

186.558,00

47.619,00

47.610,00

44.680.00

46.640,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale

TOTAL, din care.’

04.02.04

f

1.B2t.00

405,00

405,00

405,00

406.00

a

0.00

ni

t.62f,00

405,00

.  . 405,00

405,00

. 406,00

cota de 27% pentru bugetul județului

0.00

cola de 20%

0,00

cota de 60%

1.621,00

405,00

405.00

405,00

406,00

3 ~l

Sume defalcate din T.V.A pt. finanțarea cheltizeRor descentralizate Ia nivelul judoielar

TOTAL            *

11.02.01

i

0,00

ii

0.00

II!

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din TV.A. pir, finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, craselor, municip,, prin Decide Dfr. General D.G.flFP, Ploiești, TOTAL, d,c.:

11.0202

1

151.506.00

38.962,00

40.657,00

37.269,00

34,618.00

II

828.62

■23,38

■860,00

380,00

1.332,00

IU

152.334,62

38.938,62

’  39.797,00

37.649,00

35.950,00

chelt seiamlc sl conttite al, ale instU. invar, preuniv. de stat

112.664,00

28.924,00

29.445,00

27,606,00

26.689.00

cheli cfart 104 al, 2. Iii. b)-d) din Legea EdNaî nr. 1/2011 actual.

14.160,00

3.700,00

3.861.00

3.538,00

3.061,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau tndemnlz lunara

22.354,00

5.449,00

5.685,00

5.767,00

5.453,00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

93,62

93,62

alte cheli, cf. an.5 ain. (3),Legea 333/18.12,20 15

3.063.00

772.00

806,00

■ 736.00

747,00

ci. L.nr. 85/2016 - 5% personal didactic nepensionat

0.00

ct. L, nr. 85/2016 pi. pers didactic pensionat In per ca 2008-13,01

>.2011 .2015

0.00

restante aferente litiun executorii ce (rebtriau plattto pana Sa 31,12

0,00

5

Sume defalcate din T. KA. pentru drumurile județene sl comunale

prin Hotararo Consiliu) Județean Prahova

f 1.02.05

I

0,00

0.00

0,00

0,00

li

0,00

IU

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

6

Sume defalcate dm T.V. A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din cate:

11.02.06

l

724,00

724,00

0,00

0.00

0,00

ti

0.00

111

724,00

724.00

0.00

0.00

■ 0.00

cote (te 27% pentru bugetul judelulut

0,00

cote de 20% pt achitare arierate pmydozr si tnftastrucl - prin H.C.J,

250.00

250,00

0.00

0.00

0,00

cota de 80%

474,00

474,00

0,00

0.00

0.00

7

Sumo defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilor tevatamantelui particular sau confesional acreda^p^\p.N

^L02.09

I

925.00

285.00

281.00

281,00

78.00

!l

0.00

dl

925,00

285,00

281,00

281,00

78.00

chelt salar Ne'si contnb ai. înv particular sau/phjg^tena! acredităm >q\

837,00

258,00

254,00

254,00

71,00

chelt cu bunuri si servpt. urvtatitnv pârtie ^iftwfr/țîțGPlXflffAKÎAl To

88,00

27.001            27,00

27.00

7.00

Ptmtru tostilutete subordonate se vor lacelauâur^Qrțți^S^NERSjr^^r^locate, acestea urinând sa întocmească bugete proprii de venituri st și contabilitate £5

PUBLICĂ

eHweii.tej^mia Diciant,

V >0

f ’HHMV


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România

fitî/fa’Aprobat, Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea

fuma fâfy o£m// 'fa *fumo       /»/}fa' //& JÂ&fyțrffy •&)/£

kk&& fa
NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND SUMELE DESTINATE COTIZAȚIILOR ANUALE SI ALTOR ACTIVITATI LEGATE DE IMPLEMETAREA DE PROIECTE PENTRU ANUL 2016

Sumele destinate cotizațiilor anuale către organizațiile in care Municipiul Ploiești este membru si altor activitati legate de implementarea de proiecte sunt in valoare de 633,66 mii RON:

 • - Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile AE3R Ploiesti-Prahova - suma echivalenta in lei a 1 500 euro/luna respectiv 81,441 mii RON, plata se face trimestrial;

Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile AE3R Ploiesti-Prahova a fost aprobata prin HCL nr.123/2008. Prin HCL nr. 371/30.10.2015, s-a aprobat cotizația anuala a municipiului Ploiești pentru AE3R Ploiesti-Prahova, in valoare de 1500 euro/luna.

 • - AIMF (Asociația Internaționala a Primarilor Francofoni) - suma echivalenta in lei a 1760 euro/an, respectiv 7,96 mii RON, se plătește intr-o singura transa;

Prin HCL nr.51/30.03.2004 s-a hotarat aderarea municipiului Ploiești la AIMF.

~ AD1 Polul de Creștere Ploiești Prahova - suma echivalenta in lei a 50 000 euro/an, respectiv 226,225 mii RON, se plătește intr-o singura transa pana in luna a sasea din an (iunie);

Prin HCL nr.230/10.09.2008 s-a hotarat participarea municipiului Ploiești la constituirea ADI Polul de creștere Ploiesti-Prahova.

 • - ADI de utilități publice pentru serviciul de salubrizare - Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova— 104,972 mii RON /an (0,50 lei/locuitor, nr. locuitori = 209945, conform date Recensământ 2011, sursa: www.recensamantromania.ro);

Prin HCL nr.6/30.01.2009 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești eu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -Prahova”.

 • - AMR - Asociația Municipiilor din Romania - suma de 62,98 mii lei/an, se plătește intr-o singura transa (0,30 lei/locuitor, nr.locuitori = 209945, conform date Recensământ 2011, sursa: www.recensamantromania.ro); Municipiul Ploiești este membru AMR din anul 1993, conform HCL nr. 12/26.02.1993.


- ALDA - Asociația Agențiilor pentru Democrație Locala - suma echivalenta in lei a 2400 euro/an. respectiv 10,85 mii RON, se plătește intr-o singura transa.

S-a transmis prin email scrisoare de aderare si Formular de aplicație pentru ca municipiul Ploiești sa devină membru, in data de 07.01.2015, iar in data de 10.02.2015 s-a primit scrisoare de acceptare.

OER - Orașe Energie Romania - Municipiul Ploiești este membru activ, cotizația de membru pentru anul 2016 stabilita prin Adunarea Generala a Asociației nr.3/24.04.2015 este de 3, 500 mii RON


Milena Perpelea

Director executiv

Direcția Relații Internationale

Curs BNR la data de 31.12.2015 aferent datei de 4.01.2016: 1 euro = 4,5245 lei


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


PLOV£'

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării

bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016