Hotărârea nr. 301/2016

Hotãrârea nr. 301 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 301 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12.09.2016;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (4), lit. (a) și art. 45, alin. (2), lit. (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea listelor de investiții, sursele venituri proprii și buget local, conform Anexelor nr. 2B și 2C.

Art. 3 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HOL nr. 53/25.02.2016 HCL nr. 88/29.03.2016  , HCL nr. 123/26.04.2016 , HCL

197/28.06.2016 si HCL nr.222/28.07.2016 în conformitate cu prevederile:

 • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

 • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de necesitatea disponibilizării la bugetul local a sumei de 2000 mii lei in vederea alocării acestei sume pentru continuarea lucrărilor de reamenajare asectiei de oncologie, de majorarea prevederii pentru cheltuielile de personal conform Ordonanței 20/2016 , precum si finanțarea de la bugetul local cu 360 mii lei care reprezintă suma necesară pentru anveloparea clădirilor în care funcționează secția Reumatologie și corpul E unde se afla cabinete medicale ale ambulatoriului de specialitate , dar si reparația acoperișului corpului E.

Totodată are loc o redimensionare a unor sume prevăzute la unele articole bugetare precum si majorarea cu suma de 20 mii lei a prevederii pentru articolul bugetar 71.01.30 din sursa venituri proprii pentru realizarea unui studiu de soluții privind amenajarea unor rezerve de apa potabila pentru 1-3 zile in circuitul general.

Venituri totale - prevederea de 41037 mii lei se diminuează cu 1400 mii lei lei și devine 39637 mii lei.

Cheltuielile totale - prevederea

mii lei și devine 43194 mii lei.


Caracterul de urgenta al acestei rectificări este dat de necesitatea continuării lucrărilor de reamenajare a Secției Oncologie, lucrări care momentan sunt sistate din lipsa de finanțare, de necesitatea aplicării Ordonanței 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a demarării reparației acoperișului la corpul E si a anveloparilor la secția Reumatologie si corpul E, dar si de necesitatea de a proceda la gasirea de soluții pentru realizarea rezervelor de apa potabila in circuitul normal, termenul de implementare a acestui obiectiv impus de Direcția de Sanatate Publica, fiind trimestrul IV 2016.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.


•tla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HCL nr. 53/25.02.2016, HCL nr. 88/29.03.2016 , HCL 123/26.04.2016 ,HCL 197/28.06.2016, HCL 222/28.07.2016 în conformitate cu prevederile:

 • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

 • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

necesitatea disponibilizării la bugetul local a sumei de 2000 mii lei in vederea alocării acesteia pentru continuarea lucrărilor de reamenajare a Secției Oncologie;

de majorarea prevederii pentru cheltuielile de personal conform Ordonanței 20/2016;

Suplimentarea finanțării de la bugetul local cu 360 mii lei pentru anveloparea clădirilor în care funcționează secția Reumatologie și corpul E unde se afla cabinete medicale ale ambulatoriului de specialitate, dar si reparația acoperișului corpului E; redimensionarea unor sume prevăzute la unele articole bugetare; majorarea cu suma de 20 mii lei a prevederii pentru articolul bugetar 71.01.30 din sursa venituri proprii, pentru realizarea unui studiu de soluții privind amenajarea unor rezerve de apa potabila pentru 1-3 zile in circuitul general.

Caracterul de urgenta al acestei rectificări este dat de necesitatea continuării lucrărilor de reamenajare a Secției Oncologie, lucrări care sunt pe lista de


investiții a Primăriei Municipiului Ploiești si care momentan sunt sistate de finanțare (in perioadele ploioase, se infiltrează apa in zonele functi cladiirii si mai multe cabinete sunt inundate), de necesitatea aplicării Or 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a de reparației acoperișului la corpul E si a anveloparilor la secția Reumatologie^s^^'

corpul E, dar si de necesitatea de a proceda la găsi rea de soluții pentru realizarea rezervelor de apa potabila in circuitul normal, termenul de implementare a acestui

obiectiv impus de Direcția de Sanatate Publica, fiind trimestrul IV 2016.

Venituri totale - prevederea de 41037 mii lei se diminuează cu 1400 mii lei lei și devine 39637 mii lei.

Cheltuielile totale - prevederea de 44594 mii lei se diminuează cu 1400 mii lei și devine 43194 mii lei.

La nivel de articole bugetare, influenta este următoarea:

- 10.01.01 - Salarii de baza - prevederea de 9085 mii lei se majorează cu 200 mii lei și devine 9285 mii lei;

 • -  10.03.01-Contribuții de asigurări sociale de stat - prevederea de 1706 se majoreaza cu 31 mii lei si devine 1737 mii lei;

 • -  10.03.02-Contributii de asigurări de șomaj -prevederea de 69 mii lei se majoreaza cu 1 mie lei si devine 70 mii lei;

 • -  10.03.03-Contributii de asigurări sociale de sanatate-prevederea de 564 mii lei se majoreaza cu 8 mii lei si devine 572 mii lei;

 • -  20.01.02-Materiale pentru curățenie -prevederea de 80 mii lei se majoreaza cu 20 mii lei si devine 100 mii lei;

 • -  20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare - prevederea de 265 mii lei se majoreaza cu 15 mii lei și devine 280 mii lei.

 • -  20.02-Reparatii curente-se diminuează prevederea de 450 mii lei cu 55 mii lei si devine 395 mii lei;

 • -  71.01.01. Construcții - prevederea de 1000 mii lei, se diminuează cu 1000 mii lei;

 • -  71.01.02 - Mașini, echipamente - prevederea de 3492 mii lei se diminuează cu 1000 mii lei si devine 2492 mii lei.

 • -  71.01.30 - Alte active fixe - prevederea de 580 mii lei se majorează cu 380 mii lei și devine 960 mii lei.

Totodată, Ea anexa 2C „Lista de investiții cu finanțare de la bugetul local” s-a


adaugat la poziția 5 obiectivul ,, Reparație acoperiș corp E” , prevederea la articolul bugetar 71.01.30 - Alte active fixe cu 360 mii lei , iar la  anexa 2 B s-a introdus la poziția 13 obiectivul ,.Studiu oferte de soluții privind;

realizarea unor rezerve de apa potabila pentru 1-3 zile in circuitul general V, majorandu- se astfel prevederea la articolul bugetar 71.01.30 - Alte active fixe cu valoarea de 20 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,

EC. lordănescu Maria Mihaela
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII.FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 -


/tze. /


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2016

Influenta +/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

41037.00

-1400.00

39637.00

VEN fota

IIURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -- din care:

35965.00

220.00

36185.00

Venituri din concesiuni si Închirieri

30,10,06

20.00

0.00

20.00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1.00

0.00

1.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

818.00

0.00

818.00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

34950.00

240.00

35190.00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de Ia

33.10.30

244.00

0.00

244.00

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

29.00

0.00

29.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-1197.00

-20.00

-1217.00

Subvenții deTă bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1100.00

0.00

1100.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital In domeniul

43,10,14

0.00

0,00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

5072.00

-1620.00

3452.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

1197.00

20.00

1217.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital In domeniul șanatatll

43.10.14

3875.00

-1640.00

2235,00

suDventit din cugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale sLenhlnamfiOtelnr de comunicații In sanatate

43,10.16.01

0.00

0,00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale In sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

0.00

SIW din teHitllriie pM/MI âte MrtWârt/JM Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale sl echipamentelor de comunicații In urgenta în-

43.10.17.01

0.00

0.00

■ 0.00

lUlALL-HtLlUlbLI (btUllUNkAUt FUNCȚIONARE+SECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

44594.00

-1400.00

43194.00

SLu (lUNkA DL FunL jiUnAHt (coa

01+80+81+641 '

39522.00

220.00

39742.00

CHELTUIELI CURENTE (cad 10+20+30+40+50

01

39522.00

220.00

39742.00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (codit

10

14304.00

240.00

14544.00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10

10.01

11072.00

200.00

11272.00

Salarii de baza

10.01.01

9085.00

200.00

9285.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

645.00

0.00

645.00

Alte sporuri

10.01.06

264.00

0.00

264.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.06

Prima de vacanta -

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1060.00

0.00

1060.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara t

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13 '

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la sl de la locul de

10.01,15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariate In bani

10.01.30

18.00

0.00

18.00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 1

10.02 ‘

700.00

0.00

700.00

Tichete de masa *)

10.02.01

700.00

0.00

700.00

Norme de hrana

10.02,02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2016

Influenta +A

Buget rectificat

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat sl fan

10.02.04

Transportul la sl de la focul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate In natura

10.02.30 '

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2532.00

40.00

2572.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1706.00

31.00

1737.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

69.00

1.00

70.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

564.00

8.00

572.00

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

35.00

0.00

35.00

Prime de asigurare de viață plătite de anaalator Dentru anoalatl

10.03.05

Contribuții pentru concedii sl indemnizații

10.03,06

158.00

0.00

158.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.0S+20.09 fa 20.18+20.18 la 20.27+20.30)

20

25168.00

-20.00

25148.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

2445.00

36.00

2480.00

Furnituri de birou

20.01.01

66.00

0.00

66.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80.00

20.00

100.00

încălzit, Iluminat sl forța motrica

20.01.03

1078.00

0.00

1078.00

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

182.00

0.00

182.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

40.00

0.00

40.00

Piese de schimb

20.01.06

124.00

0.00

124.00

Transport

20.01.07

25.00

0.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet

20.01.08

75.00

0.00

75.00

Materiale sl prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

510.00

510.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funt

20.01.30

265.00

15.00

280.00

Reparați! curente

20.02

450.00

-55.00

395.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

6S0.00

0.00

650.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

650.00

0.00

650.00

Hrana pentru animale

20.03.02

'0.00

0.00

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.

20.04

20035.00

0.00

20035.00

Medicamente

20.04.01

18500.00

0.00

18500.00

Materiale sanitare

20.04.02

450.00

0.00

450.00

Reactivi

20.04.03

1000.00

0.00

1000.00

Dezinfectant!

20.04.04

85.00

0.00

85.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod

20.05

900.00

0.00

900.00

Uniforme si echipament

20.05.01

50.00

0.00

50.00

Lenjerie sl accesorii de pat

20.05.03

50.00

0.00

50.00

Alte obiecte de Inventar

20.05.30

800.00

0.00

800.00

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+1

20.06

34.00

0.00

34.00

Deplasări Interne, detașări, transferări

20.06.01

34.00

0.00

34.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

44.00

0,00

44.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

14.00

0,00

14.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50.00

0.00

50.00

Protecția muncii

20.14

70.00

0.00

70.00

Muniție, furnituri sl armament de natura active

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a

20.18

0.00

0.00

0.00

Gontrinuții aia administrației puoilce locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl Inghe

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumut

20.24

Comisioane sl alte costuri aferente imprumt

20.24.01

Comisioane sl alte costuri aferente împrumi

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

CHt din stal

Itulell judiciare si extrajudiciare derivate acțiuni Irt reprezentarea Intereselor ului, ootrlvlt dlsnozltlllor leoaie

20.25DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2016

Influenta +/-

Buget rectificat

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.

20.30

476.00

0.00

476.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

0.00

2.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului ii

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

474.00

0.00

474.00

T/TLUL /// DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ i

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

IIIlULX'ALIECHELIUIELI (COCI

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+

59

50.00

0.00

50.00

BURSE

59.01

50.00

0.00

50.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

ÎIILUL'XVII PLA'll EFECTUA IE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5072.00

-1620.00

3452.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5072.00

-1620.00

3452.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0'

71

5072.00

-1620.00

3452.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30

71.01

5072.00

-1620.00

3452.00

Construcții

71.01.01

1000.00

-1000.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3492.00

-1000.00

2492.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

580.00

380.00

960.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate

85.01

IPentru buget 2016: Excedentul din anii precedentl de 3557 mii lei va fi directionat astfel: 1188 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții prezentate in anexa 2Bt iar diferența de 2369, pentru acoperirea golurilor de casa.

Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 lei~

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, EC. IORDANESCU MARI/V MIHĂELA -      .

c W VC < o v/ ■


l V Kl/ 7  '

DIRECTOR FINANCIAR CQNTABIL

EC. MUSC>\MARILENA


ANEXA2B


LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII

Anul 2016


Mii lei


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

Art 71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 .Pompa tip Infusomat

0

0

0

0

0

0

Aceasta pompe volumetrice peristaltice sunt necesare pentru tratamentele perfuzabile ale bolnavilor (se dozeaza si introduce substanța perfuzabila in vena).Este un tratament continuu si de durata (46 - 48 de ore/pacient), care trebuie efectuat cu mare atentie.

2. Defibrilator

1

15

0

0

1

15

Acest aparat este necesar Secției de Medicina Fizica Recuperare si Balneologie

3.Cărucior transport alimente

5

18

0

0

5

18

Sunt necesare pentru fiecare secție pentru transportulalimentelor de la bucataria spitalului către secții. Cărucioarele existente sunt vechi si uzate.

4. Aparat pentru determinare troponîna

1

5

0

0

1

5

Acest aparat este necesar la camera de garda a secției Medicina Interna—

5. Canapele pentru kineto terapie

2

6

0

0

2

' 6

Sunt necesare Laboratoruluî'tU6^.ecupCr&^ Medicina Fizica si Balneologie.6.Cada baie cu bule


16


7.Termostat
8.Pat mobil pentru iradiere


9.Autosanitara


1         225


 • 10. Paturi pentru pacienti

 • 11. Sistem de control acces, monitorizare video, de detecție si alarmare la efracție pentru casieria spitalului


12. Studiu de fezabilitate pentru construirea si dotarea         1

centrului de radioterapie__

13.Studiu oferte de soluții privind realizarea unor rezerve de apa potabila pentru 1-3 zile in circuitul general

TOTAL


MANAGER

Ec.Iordanescu Maria Mihaela

ARTICOL 71.01.30 ALTE ACTIVE FIXE


Este necesara Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

Sunt necesare secției Oncologie pentru incalzirea la temperatura optima a soluțiilor perfuzabile.

Este nesesar Laboratorului de Radioterapie pentru aparatul TUR T250.

Autosanitara de care spitalul dispune in acest moment este uzata si se impune inlocuirea ei.

Paturile existente in acest moment in spital sunt vechi si uzate.


Acest obiectiv trebuie realizat in conformitate cu legea 33/2006, privind paza obiectivelor, valorilor si protecția persoanelor.


Pentru a putea continua demersurile in vederea finanțării construirii si dotării Centrului de radioterapie, avem urgent nevoie de un studiu de fezabilitate.

In urma controlului incrucisat realizat de DSP Vrancea in martie 2016 s-a recomandat asigurarea unei rezerve de apa potabila in circuitul normal, termenul de realizare fiind trimestrul IV 2016JL


SEF SERVICIU ADMINISjJ Ing. Georgescu Silviii


ANEXA 2C


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL - Anul 2016


Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitat

e

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE

1. Reparație acoperiș clădire radioterapie

90

0

90

Invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa.

2. Anvelopare clădire Reumatologie

0

+110

110

Se are in vedere imbunatatirea eficientei incalzirii si micșorarea pierderilor termice.

3. Anvelopare clădire Fizioterapie si Recuperare Medicala

0

0

0

4. Anvelopare Corp E

0

+80

80

5. Reparație acoperiș corp E (inlocuire invelitoare metalica si lemnărie)

0

+170

. 170

Invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa.

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

6 .Cofînantare 10% Aparat radiologie

1

100

0

0

1

100

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate Întrucât cel existent este^z|t fizic si moral.

7.Sistem detectare si alarma fum pentru toate clădirile spitalului

200

0

200

Se are in vedere creșterea miveltilui de siguranța pentru pacienti si personai^j^^dpț incendii.                                         1.
(Proiectare si execuție)

8.Paturi pentru pacienti

150

970

0

0

150

970

Paturile existente in spital sunt vechi si uzate.

9.Platforma pentru pacienti cu 2 statii pentru Secția Medicina Interna

1

65

0

0

1

65

Este necesara pentru transportul pacientilor nedeplasabili la etajul clădirii.

10. Platforma transport pacienti cu 4 statii pentru secția Recuperare, MedicinaFIizica si Balneologie

1

90

0

0

1

90

Este necesara pentru transportul pacientilor nedeplasabili la etajul clădirii.

Cofinantare proiectare, construire , CENTRU MEDICAL DE RADIOTERAPIE

11. Mașini, echipamentesi mijloace de transport 71.01.02

Cofinantare aparatura centrul medical radioterapie

1000

-1000

0

Se diponibilizeaza aceasta suma la bugetul local, urmând a fi folosita pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a Secției Oncologie, lucrări care vor fi cuprinse in lista de investiții a Primăriei Municipiului Ploiești. Momentan lucrările sunt sistate din lipsa de fonduri si in perioadele ploioase, apa se infiltrează in zonele funcționale ale clădirii, inundând mai multe cabinete.

12. Construcții 71.

01.01.

Cofinantare proiectare, construire, centrul medical radioterapie

1000

-1000

0

71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE (inclusiv reparații capitale)

13. Modificare a instalatiei.de utilizare a gazelor naturale indicativ DGSPHPL115001352

95

0

95

Modificare a traseului si a instalației de utilizare a gazelor naturale care alimentează centrala termica Radiologie-Rad^erașg-Oncologie, Capela, Statia de slcwi-zaro)^ Blocul alimentar si cenb^Ș^iennică<^ Spalatorie-Computer                       \

■fl ST (                  /Reumatologie). Instalația existenta este subdimensionata fata de cerințele actuale, iar sistemul de susținere a pârtii exterioare situata la o inaltime de aproximativ 3 metri este deteriorat (stâlpii de susținere prezintă coroziuni foarte mari).

14. Modificări la instalația de utilizare a gazelor naturale DGSPHPL115001347

16.5

0

16,5

Modificările sunt la instalația de gaze ce deservește secția de Fizioterapie si atelierul mecanic, care este subdimensionata pe zona de alimentare stradala pana la centrala termica a Secției de Fizioterapie.

15, Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie -etaj ,corp L

248.5

0

248,5

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientii internați (spitalizare continua si de zi), personalul medical si aparținătorii, aproximativ 100 persoane/zi in secția Oncologie -etaj nu pot fi evacuați pe singura cale de acces existenta in cazul unor calamitati (incendii, cutremure).

TOTAL

3875

-1640

2235

MANAGER

Ec. Iordanescu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena

/


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgescu Silviu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si al Spitalul Municipal Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este fmantat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

In urma prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Veniturile -venituri proprii                            36.302,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 3.335,00 mii lei

TOTAL                 39.637,00 mii lei

Cheltuieli - 43.194,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR E

Nicoleta CRACILJNOIU
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POP!țX

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA


PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


PREȘEDINTE,

SECRETAR,