Hotărârea nr. 300/2016

Hotãrârea nr. 300 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 de la SC Hale şi Pieţe SA Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 300 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Ploiești - domnul George Pană, precum și Raportul de specialitate al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12.09.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, ale Legii nr. 340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1, lit. b, art. 4, alin. 1, lit. c, art. 9, alin. 1,2,3 și art. 10, alin. 1 și 2 din Ordonanța nr. 26 / 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273 / 29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/ 2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al

S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016 a S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată înPloiești, astăzi, 16 septembm^016 Preșjedinte\de ședință, fi

ontrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob


Botez //*,/


e |

S.C HALE SI PIEȚE S.A

Ploiesti.str.Grivitei nr.15


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea

rectificării bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2016- revizia a I-a

al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

O

La elaborarea si fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piețe S.A Ploiesti-revizia a I-a 2016 s-au avut in vedere:

 • - respectarea prevederilor Legii nr.339/2015 -Legea bugetului de stat /2016,ale legii nr. 340/2015-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat /2016 si ale art.28(l) din Legea nr. 329/05.11.2009-privind reorganizarea unor autoritati si institurtii publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 • - respectarea cerințelor Ordinului nr.20/07.01.2016 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completata prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

- cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificvate de Legea 3/2003 .

Propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a I-a 2016 este fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2016.

S.C Hale si Piețe S.A Ploiești intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si întocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget.

Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila, de necesarul de bunuri si servicii precum si de volumul încasărilor estimate a se realiza pana la sfârșitul anului 2016. De asemenea se are in vedere menținerea


planului de investiții pentru anul 2016 in funcție prioritățile de acțiuni , precum si de p^ițiilită realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA In structura, rectificările bugetare constau in :

I. VENITURI TOTALE

1 .venituri din exploatare

2.venituri financiare


Aprob.BVC

2016

Prop.rectif. Rev.al-a 2016

12.661,00

12.661,00

0,00

12.649,00

12.649,00

0,00

12,00

12,00

0,00


II.CHELTUIELI TOTALE (1. + 2. ):

12.021,00

12.216,00

195,00

1.Cheltuieli pt.exploatare total din care :

11.941,00

12.136,00

195,00

a) chelt. cu bunuri si servicii

3.993,00

3. 943,00

-50,00

b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.

546,00

566,00

20,00

c) ch. cu personalul din care:

6.532,00

6.532,00

0,00

c.l) ch. cu salariile

4.652,00

4.652,00

0,00

c.2) bonusuri

457,00

457,00

0,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti hotarari judec.

0,00

0,00

0,00

c.4 ) ch af. contractului de mandat

235,00

248,00

13,00

c.5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.

1.188,00

1.175,00

-13,00

d) alte cheltuieli de exploatare

870,00

1.095,00

225,00

2. Cheltuieli financiare

80,00

80,00

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

IILRezuItat brut

640,00

445,00

-195,00

IV Impozit pe profit

235,00

204,00

-31,00

VlII.Surse de finanțare a investițiilor,

din care:

275,00

595,00

320,00

1. surse proprii

275,00

595,00

320,00

2. aloc.de la buget

0,00

0,00

0,00

3. credite bancare

0,00

0,00

0,00

4. alte surse (majorare capital social

0,00

0,00

0,00

din fonduri alocate de Consiliul local

al Municipiului Ploiești

IX. Cheltuieli pentru investiții,

275,00

595,00

320,00

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli -REVIZIA a I-a 2016 consta in :

 • l.Veniturile totale nu au fost influențate . In cadrul capitolelor nu s-au propus modificări de creștere sau diminuare in funcție de realizările estimate a se înregistra pana in cursul anului 2016.

 • 2. Cheltuielile totale -se propune modificarea valorica acestora prin creșterea pe total cu suma de

195 mii lei după cum urmeaza :

2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun creșteri de!95 mii lei, datorate următoarelor modificări:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se propune o diminuare de cu 50 mii lei din care :

t'~\ V 7

Z'

Al) Cheltuieli privind stocurile -raman neschimbate;

ț(of?(

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti -raman neschimbate ;               |lo cț ./

\ *0

4A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti -se propune o diminuare cu 50 mii Iei din care : 7

 • a)                 +6 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane °

c)                   -56 mii lei ”alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ” reprezentând

contravaloare servicii de verificări .expertize ,etc

 • B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o creștere de 20 mii lei ca urmare a creșterii valorii activelor supuse impozitării .prin majorările de valoare din investiții .

 • C) Cheltuielile de personal nu necesita o creștere sau diminuare pe total doar corecții intre subcapitolele de cheltuieli de personal astfel :

CO) ° Chelt. de natura salariata O mii lei;

CI) ‘’Chelt.cu salariile” - O mii lei;

C2) ”Bonusuri ” - O mii lei;

C3) ” Alte cheltuieli cu personalul ” -O mii lei;

C4) ‘’Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ”necesita o creștere de 13 mii lei din care :

 • a)                +16 mii lei pentru directori-componenta variabila

 • b)                +16 mii lei ptr.consiliul de administrație - componenta fixa

 • c)                 -19 mii lei ptr. AGA si cenzori

C5) Chelt. cu asigurările si protecția sociala necesita o diminuare de 13 mii lei din care :

 • a)                 -10 mii lei ch.privind contribuția la asigurări sociale ;

 • b)                 - 3 mii lei ch.privind contribuția la asigurarie sociale de sanatate ;

 • D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o creștere de 225 mii lei din care :

 • a)  +30 mii lei la ” Alte cheltuieli de exploatare'’-amenzi. penaliatati. taxe notariale , etc

 • b)  -195 mii lei ” ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane ” din care :

 • 1.  - 620 mii lei ” cheltuieli privind ajustările si provizioanele ° ;

 • 2.  + 425 mii lei ” venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare ”

2.2 Cheltuieli financiare - nu necesita modificări;

 • 3. Rezultatul brut preliminar suporta modificări de diminuare in valoare de 195 mii Iei ca urmare a faptului ca pe total cheltuielile au fost influențate cu propunerile privind ajustările si deprecierile pentru pierdere de valoare si provizioane rezultate din analiza referatelor ce se vor aproba pana la


sfârșitul anului 2016 si care se refera la analiza situației sumelor din conturile clj^ffi^p-respeâi^ clientilor incerti neincasati cu termen de scadenta depășit si înregistrarea cheltuie valoare respectiv a provizioanelor pentru aceștia conform prevederilor legale.

Cheltuieli nedeductibile fiscal nu necesita modificări.

 • 4. La capitolul investiții rectificarea planului de investiții pentru anul 2016 revizia a I-a e^W^'ehesâfa ca

urmare a identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective,cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

La revizia planului de investiții s-au avut in vedere următoarele:

a) suma propusa inițial pentru lucrările de investiții din surse proprii la SC Hale si Piețe SA Ploiești in anul 2016 in valoare de 595 mii lei , analizata in ședința AGA din 21.03.2016 conform procesului verbal nr.123/21.03.2016 a fost respinsa prin ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 .04.2016;

b) suma alocata lucrărilor de investiții la SC Hale si Piețe SA Ploiești pe anul 2016 in valoare de 275 mii Iei, a fost aprobata prin HCL nr. 149/28.04.2016.

INDICATORI

VALOARE

Aprobat an curent 2016

Influiente

Propunere

2016

0

1

2

3

4.00

5.00

I

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

275.00

320.00

595.00

1

Surse proprii, din care:

275.00

320.00

595.00

a) - amortizare

275.00

320.00

595.00

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

-

a) - interne

-

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

275.00

320.00

595.00

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0


2

Investiții noi, din care:

0

0 O

3

Investiții efectuate Ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

247.00

311.00\:

)=

558.0b,

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00^

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

247.00

311.00

558.00

b.l Lucrări de reparații Ia grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35.00

0.00

35.00

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu - execuție

10.00

0.00

10.00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10.00

0.00

10.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare si execuție

85.00

0.00

85.00

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din strada Văleni nr.44              (

proiectare si execuție)

25.00

-25.00

0.00

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35.00

0.00

35.00

b.7 Reparație la clădirea sediului administrativ

13.00

0.00

13.00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume

- fructe - Piața Bereasca(proiectare)

9.00

-9.00

0.00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

25.00

0.00

25.00

b.10 Reparație capitala/modernizare ascensoar din incinta Halelor Centrale

0.00

120.00

120.00

b.ll Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

0.00

70.00

70.00

bl2.Lucrari de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

0.00

70.00

70.00

b.13 Reabilitare Piața Centrala - zona florarie( proiectare si execuție)

0.00

85.00

85.00

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

28.00

9.00

37.00

4

4.1 Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

10.00

0.00

10.00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice( licențe)

8.00

0.00

8.00
4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

3.00

-3.00 ll

---

o®3

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7.00

0.00t

’.A IWl

4.5 Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 4 1/min 2 buc

0.00

6.00

6.0(F

4.6 Achiziționare motor pentru ventilator de Ia instalația de climatizare( instalația de brumizare) - 3 buc

0.00

6.00

6.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe


Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a -I-a 2016 propusa de SC Hale si Piețe SA a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si


continuarea unor proiecte de investiții.


Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli revizia I-a pentru anul 2016.


Vi cerni marS.C HALE SI PIEȚE S.A

Ploiesti.str.Grivitei nr.15


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2016- revizia a I-a al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești-revizia a I-a 2016 s-au avut in vedere:

 • - respectarea prevederilor Legii nr.339/2015 -Legea bugetului de stat /2016,ale legii nr. 340/2015-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat /2016 si ale art.28(l) din Legea nr. 329/05.11.2009-privind reorganizarea unor autoritari si institurtii publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 • - respectarea cerințelor Ordinului nr.20/07.01.2016 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completata prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara ;

- cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificvate de Legea 3/2003 .

Propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a I-a 2016 este fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2016.

S.C Hale si Piețe S.A Ploiești intra in categoria serviciilor de utilitari publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si întocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget.

Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila, de necesarul de bunuri si servicii precum si de volumul încasărilor estimate a se realiza pana la sfârșitul anului 2016. De asemenea se are in vedere menținerea planului de investiții pentru anul 2016 in funcție prioritățile de acțiuni , precum realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA In structura, rectificările bugetare constau in :

---------xk

s/de^' posi bilitatba^d]Aprob.BVC

2016

Prop.rectif. Rev.al-2016

•a Influente 0v)

I. VENITURI TOTALE

12.661,00

12.661,00

0,00

1 .venituri din exploatare

12.649,00

12.649,00

0,00

2.venituri financiare

12,00

12,00

0,00

II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2.):

12.021,00

12.216,00

195,00

1.Cheltuieli pt.exploatare total din care :

11.941,00

12.136,00

195,00

a) chelt. cu bunuri si servicii

3.993,00

3. 943,00

-50,00

b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.

546,00

566,00

20,00

c) ch. cu personalul din care:

6.532,00

6.532,00

0,00

c.l ) ch. cu salariile

4.652,00

4.652,00

0,00

c.2) bonusuri

457,00

457,00

0,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti hotarari judec.

0,00

0,00

0,00

c.4 ) ch af. contractului de mandat

235,00

248,00

13,00

c.5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.

1.188,00

1.175,00

-13,00

d) alte cheltuieli de exploatare

870,00

1.095,00

225,00

2. Cheltuieli financiare

80,00

80,00

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

III.Rezultat brut

640,00

445,00

- 195,00

IV Impozit pe profit

235,00

204,00

-31,00VlII.Surse de finanțare a investițiilor, din care :

surse proprii aloc.de la buget credite bancare alte surse (majorare capital social

din fonduri alocate de Consiliul local al Municipiului Ploiești

IX. Cheltuieli pentru investiții,

275,00

595,00

320,00

275,00

595,00

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275,00

595,00

320,00


Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli - REVIZIA a I-a 2016 consta in :

 • l.Veniturile totale nu au fost influențate . In cadrul capitolelor nu s-au propus modificări de creștere sau diminuare in funcție de realizările estimate a se înregistra pana in cursul anului 2016.

 • 2. Cheltuielile totale -se propune modificarea valorica acestora prin creșterea pe total cu suma de

195 mii lei după cum urmeaza :

2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun creșteri de!95 mii lei, datorate următoarelor modificări :

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se propune o diminuare de cu 50 mii lei din care :

/■:   f

X-'X

■ c--.-, ; —A ■ O,

/ y Va h.'>y

reprezentând


Al) Cheltuieli privind stocurile -raman neschimbate ;

H A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti -raman neschimbate ;               (i

4A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti -se propune o diminuare cu 50 mii ler'âincalreyA

 • a)                +6 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 4’VX..~

i.

c)                   -56 mii lei ”alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ” contravaloare servicii de verificări,expertize ,etc

 • B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o creștere de 20 mii lei ca urmare a creșterii valorii activelor supuse impozitării ,prin majorările de valoare din investiții.

 • C) Cheltuielile de personal nu necesita o creștere sau diminuare pe total doar corecții intre subcapitolele de cheltuieli de personal astfel :

C0) 4’ Chelt. de natura salariala 4’- 0 mii lei ;

CI) “Chelt.cu salariile” -0 mii lei;

C2) ”Bonusuri 4’ -0 mii lei;

C3) “ Alte cheltuieli cu personalul ” -0 mii lei;

C4) “Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete “necesita o creștere de 13 mii lei din care :

 • a)                +16 mii lei pentru directori- componenta variabila

 • b)                +16 mii lei ptr.consiliul de administrație - componenta fixa

 • c)                 -19 mii lei ptr. AGA si cenzori

C5) Chelt. cu asigurările si protecția sociala necesita o diminuare de 13 mii lei din care :

-10 mii lei ch.privind contribuția la asigurări sociale ;

- 3 mii lei ch.privind contribuția Ia asigurarie sociale de sanatate ;

 • D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o creștere de 225 mii lei din care :

 • a)  +30 mii lei la “ Alte cheltuieli de exploatare4’-amenzi. penaliatati. taxe notariale , etc

 • b)  -195 mii lei 45 ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane ” din care :

 • 1.  - 620 mii lei4’ cheltuieli privind ajustările si provizioanele “ ;

 • 2.  + 425 mii lei 4’ venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare 4 ’ 2.2 Cheltuieli financiare - nu necesita modificări;

 • 3. Rezultatul brut preliminar suporta modificări de diminuare in valoare de 195 mii lei ca urmare a faptului ca pe total cheltuielile au fost influențate cu propunerile privind ajustările si deprecierile pentru pierdere de valoare si provizioane rezultate din analiza referatelor ce se vor aproba pana la

sfârșitul anului 2016 si care se refera la analiza situației sumelor din conturile cLictf^jloir''Fe'specW^ti clientilor incerti neincasati cu termen de scadenta depășit si înregistrarea cheltuiehldFy           ile\de\

fi $ W® -valoare respectiv a provizioanelor pentru aceștia conform prevederilor legale .

Cheltuieli nedeductibile fiscal nu necesita modificări.

va

4. La capitolul investiții rectificarea planului de investiții pentru anul 2016 revizia a I-a est'e'iTccesara ca


jț p)'     1             I /®* a

valoare respectiv a provizioanelor pentru aceștia conform prevederilor legale .

Cheltuieli nedeductibile fiscal nu necesita modificări.

urmare a identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective,cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

La revizia planului de investiții s-au avut in vedere următoarele:

a) suma propusa inițial pentru lucrările de investiții din surse proprii la SC Hale si Piețe SA Ploiești in anul 2016 in valoare de 595 mii lei , analizata in ședința AGA din 21.03.2016 conform procesului verbal nr. 123/21.03.2016 a fost respinsa prin ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 .04.2016;

b) suma alocata lucrărilor de investiții la SC Hale si Piețe SA Ploiești pe anul 2016 in valoare de 275 mii lei, a fost aprobata prin HCL nr.149/28.04.2016.

INDICATORI

VALOARE

Aprobat an curent 2016

Influiente

Propunere 2016

0

1

2

3

4.00

5.00

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

275.00

320.00

595.00

1

Surse proprii, din care:

275.00

320.00

595.00

a) - amortizare

275.00

320.00

595.00

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

-

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul local al Mun .Ploiești

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

275.00

320.00

595.00

1

Investiții în curs, din care:

0

0

02

Investiții noi, din care:

0

0 (

1 A  H \

Si >0   ini '

3

Investiții efectuate Ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

247.00

311.00

( 'b / .                     ii /

? 'Ă

Vssw&t

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

247.00

311.00

558.00

b.l Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35.00

0.00

35.00

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu - execuție

10.00

0.00

10.00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea Ia sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10.00

0.00

10.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate Ia incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare si execuție

85.00

0.00

85.00

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din strada Văleni nr.44              (

proiectare si execuție)

25.00

-25.00

0.00

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului Ia imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35.00

0.00

35.00

b.7 Reparație Ia clădirea sediului administrativ

13.00

0.00

13.00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume

- fructe - Piața Bereasca(proiectare)

9.00

-9.00

0.00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

25.00

0.00

25.00

b.10 Reparație capitala/modernizare ascensoar din incinta Halelor Centrale

0.00

120.00

120.00

b.ll Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

0.00

70.00

70.00

b!2.Lucrari de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

0.00

70.00

70.00

b.13 Reabilitare Piața Centrala - zona florarie( proiectare si execuție)

0.00

85.00

85.00

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

28.00

9.00

37.00

4

4.1 Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

10.00

0.00

10.00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice( licențe)

8.00

0.00

8.004.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

3.00

-3.00

B Si

0:00

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7.00

0.00

4.5 Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 4 1/min

2 buc

0.00

6.00

6.00

4.6 Achiziționare motor pentru ventilator de la instalația de climatizare( instalația de brumizare) - 3 buc

0.00

6.00

6.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe


Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a -I-a 2016 propusa de SC Hale si Piețe SA a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli revizia I-a pentru anul 2016.


Director economic

Ec. Angelescu Cornelia


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa: Ploiești .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295                           BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2016-REVIZIA I


Anexa 1

mii lei


INDICATORI

Nr. rd.

an precedent - 2015

an curent-2016

Propuneri rectificare an curent

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.06.2016

conform HCL 536/30.1 2.2015/0 rdin comun

confor m Hotar arii C.A.

conform HCL 149/28.04 ,2016/Ord in comun

confor m Hotar arii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x10

0

10=8/ 6ax10 0

11

12

13

14

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12210.

12032,66

12661

5677,03

12661

105,22

3226

6529

9859

12661

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 +

2

12180

12020,73

12649

5674,79

12649

105,23

3223

6523

9850

12649

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),

3

8701

8519,10

9114

4135,3

9114

106,98

2374

4770

7179

9114

a1)

din vânzarea produselor

4

2

3,64

4

2,37

4

109,89

2

4

4

4

a2)

din servicii prestate

5

0

0

a3)

din redevențe și chirii

6

8606

8443,16

9038

4104,22

9038

107,05

2354

4730

7121

9038

a4)

alte venituri

7

93

72,30

72

28,71

72

99,59

18

36

54

72

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente

9

0

0,00

0

0

0

0

0

0

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

1

4,27

4

2,58

4

93,68

1

2

3

4

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

0

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 +

14

3478

3497,36

3531

1536,91

3531

100,96

848

1751

2668

3531

f1)

din amenzi și penalități

15

198

213,12

213

80,55

213

99,94

54

107

160

213

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0,00

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

- active necorporale

18

0

0

' 0 J

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

//\V

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

f5)

alte venituri

21

3280

3284,24

3318

1456,36

3318

101,03

794

1644

250'8 //

33Ț8.: Ț.;2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +

22

30

11,93

12

2,24

12

100,59

3

6

9

12

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

d)

din dobânzi

26

30

11,93

12

2,24

12

100,59

3

6

9

12

e)

alte venituri financiare

27

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

11904

11428,73

12021

5666,39

12126

106,10

3206

6448

9700

12216

II

1

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

11832

11362,87

11941

5637,63

12136

106,80

3186

6408

9640

12136

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

4289

4036,95

3993

1853,94

3943

97,67

1247

2175

3066

3943

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2557

2421,99

2419

1125,14

2419

99,88

826

1275

1823

2419

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

b)

cheltuieli

cu materialele consumabile, din care:

34

418

388,58

389

167,07

389

100,11

97

194

291

389

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

16,5

11,32

11

4,15

11

97,17

3

6

9

11

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

67,5

63,66

64

21,93

64

100,53

15

38

51

64

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

85

80,48

80

28,17

80

99,40

20

40

60

80

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

2054

1952,93

1950

929,90

1950

99,85

709

1041

1472

1950

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

186

150,02

166

55,68

166

110,65

58

114

143

166

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

121

90,54

91

23,28

91

100,51

39

76

86

91

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

15

10,81

15

5,07

15

138,76

4

8

12

15

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

11

8,76

11

3,36

5

57,08

3

6

3

5

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4

2,05

4

1,71

10

487,80

1

2

9

10

c)

prime de asigurare

45

50

48,67

60

27,33

60

123,28

15

30

45

60

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1546

1464,94

1408

673,12

1358

92,70

365

788

1179

1358

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

0

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 +

50

41

35.55

38

11,96

38

106,89

14

28

33 ,/\

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

8,25

8

2^96

8

96,97

2

4

6,AV--

8
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

31

27,30

30

9

30

109,89

12

24

27

30

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.

57

2

2,00

2

0

2

100,00

0

2

2

2

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

2

2,00

2

2

100,00

0

2

2

2

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

3

1,81

2

1,45

8

441,99

2

2

8

8

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

20

16,46

16

3,22

16

97,21

5

10

13

16

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

7

2,13

2

0,34

2

93,90

2

2

2

2

-interna

65

7

2,13

2

0,34

2

93,90

2

2

2

2

-externa

66

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

90

84,94

85

42,93

85

100,07

25

47

74

85

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

18

15,50

15

6,89

15

96,77

5

10

13

15

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1372

1308,68

1250

606,67

1194

91,24

314

689

1036

1194

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

740

700,82

660

259,48

660

94,18

165

330

495

660

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

34

18,00

22

9,48

22

122,22

6

12

17

22

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

6

1,73

5

0,59

5

289,02

6

8

10

5

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

z

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

3

1,03

2

0,52

3

291,26

2

2

3 A

3/

7 '

i)

alte cheltuieli

78

0

0


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

430

421,38

546

271,49

566

134,32

145

296

460

566

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor

80

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

62

60,78

65

29,97

65

106,94

17

33

49

65

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1

0,05

1

0,03

1

2000,00

0

1

1

1

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

367

360,55

480

241,49

500

138,68

128

262

410

500

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +

86

6199

6118,56

6532

3100,55

6532

106,76

1577

3509

5244

6532

CO

Cheltuieli de natură salarîală (rd. 88 + rd. 92)

87

4656

4651,35

5109

2434,42

5109

109,84

1244

2775

4136

5109

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4199

4198,69

4652

2241,65

4652

110,80

1128

2538

3784

4652

a) salarii de bază

89

3656

3655,80

4079

1990,77

4079

111,58

1038

2185

3375

4079

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

223

222,93

254

82,64

219

98,24

68

144

190

219

c) alte bonificații (conform CCM)

91

320

319,96

319

168,24

354

110,64

22

209

219

354

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

457

452,66

457

192,77

457

100,96

116

237

352

457

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

93

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

b) tichete de masă;

96

442

437,66

442

189,77

442

100,99

112

229

340

442

c) tichete de vacanță;

97

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul

98

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

15

15,00

15

3

15

100,00

4

8

12

15

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

226

225,08

0

0

0

0,00

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor

102

226

225,08

0

0

0

0,00

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarîală aferente restructurării,

103

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orqane de conducere și control, comisii și comitete

104

184

180,19

235

123,53

248

137,63

55

130

196

248

------------J*

a) pentru directori/directorat

105

76

75,79

95

47,98

95

125,35

15

50

-componenta fixă

106

58

58,00

75

29,39

75

129,31

15

30

6f^

75  2

-componenta variabilă

107

18

17,79

20

18,59

20

112,42

0

20

2<L2^'

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

34

33,90

73

34,3

89

262,54

19

38

89.

-componenta fixă

109

34 I

33,90

60

28

76

224,19

15

30

vS----1|-componenta variabilă

110

13

c) pentru AGA și cenzori

111

74

70,50

83

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

112

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd.

113

1133

1061,94

1188

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

790

741,53

796

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj

115

28

22,19

30

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

116

248

238,78

262

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

117

67

59,44

100

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de

118

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

D, Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd.

125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

120

914

785,98

870

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),

121

0

0,00

0

- către bugetul general consolidat

122

0

- către alți creditori

123

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

0

d)

alte cheltuieli

126

60

46,73

60

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

127

760

748,75

810

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:

128

94

-9,50

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

485

-9,50

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

391

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd.

134 + rd. 135), din care:

132

0

0,00

0

- din participarea salariaților la profit

133

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

- venituri din alte provizioane

135

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din

136

72

65,86

80

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

0

C)

alte cheltuieli financiare

143

72

65,86

80

28,76

80

121,47

20

40

60

80

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 -rd. 29)

145

306

603,93

640

10,64

445

73,68

20

81

159

445

venituri neimpozabile

146

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

900

827,95

827

231,68

827

99,89

100

400

700

827

1

V

IMPOZIT PE PROFIT

148

193

233,21

235

38,77

204

87,47

19

77

137

204

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0

3

1

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

150

4656

4651,35

5109

2434,42

5109

109,84

1244

2775

4136

5109

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4199

4198,69

4652

2241,65

4652

110,80

1128

2538

3784

4652

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

222

208,00

222

203

222

106,73

222

222

222

222

4

Nr. mediu de salariați

153

221

205,00

221

202

221

107,80

221

221

221

221

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

154

1583,33

1706,78

1754,15

1849,55

1754,15

102,77

X

X

X

1754,15

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

155

1755,66

1890,79

1926,47

2008,60

1926,47

101,89

X

X

X

1926,47

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

156

55,11

58,64

57,24

28,09

57,00

97,21

X

X

X

57,24

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

157

0

24

X

X

X

c1 )

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

0

0

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

0

X

X

X

- preț mediu (p)

160

0

0

X

X

X

- valoare = QPF x p

161

0

0

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

162

0

0

X

X

X

7

Plăți restante

163

0

0

8

Creanțe restante, din care:

164

1206

1092,69

1092,69

1176,23

1092,69

100,00

1092,7

1092,7

1092,7

1092,69

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

0

- de la operatori cu capital privat

166

1206

1092,69

1092,69

1176,23

1092,69

100,00

1092,7

1092,7

1092,7

1092,69

- de la bugetul de stat

167

0

0

- de la bugetul local

168

0

0

- de la alte entitati

169

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul

170

0

0

0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:PIoiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări si sursele de finanțare

ANUL 2016

Revizia I


mu

INDICATORI

VALOARE        V ?

Aprobat an curent 2016

Influiente

Propunere î

2016

0

7

2

3

4,00

5,00

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

275,00

320,00

595,00

1

Surse proprii, din care:

275,00

320,00

595,00

a) - amortizare

275,00

320,00

595,00

b) - profit

-

-

2

Alocații de Ia buget

-

-

3

Credite bancare, din care:

-

-

a)- interne

-

-

b) - externe

-

-

4

Alte surse, din care:

-

-

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

0,00

0,00

0,00

c

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

275,00

320,00

595,00

1

Investiții în curs, din care:

2

Investiții noi, din care:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

247,00

311,00

558,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

247,00

311,00

558,00

b.l Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35,00

0,00

35,00

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu - execuție

10,00

0,00

10,00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10,00

0,00

10,00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate Ia incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proîectare si execuție

85,00

0,00

85,00

2)

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din strada Văleni nr.44              (

proiectare si execuție)

25,00

-25,00

0,00

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului Ia imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35,00

0,00

35,00

b.7 Reparație la clădirea sediului administrativ

13,00

0,00

13,00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe - Piața Bereasca(proiectare)

9,00

-9,00

0,00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

25,00

0,00

25,00

b.10 Reparație capitala/modernîzare ascensoar din incinta Halelor Centrale

0,00

120,00

120,00

b.l 1 Lucrări de construcții - inlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

0,00

70,00

70,00

bl2.Lucrari de construcții - inlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

0,00

70,00

70,00

b.13 Reabilitare Piața Centrala - zona florarie( proiectare si execuție )

0,00

85,00

85,00

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

28,00

9,00

37,00

4

4.1 Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

10,00

0,00

10,00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informaticeț licențe )

8,00

0,00

8,00

4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

3,00

-3,00

0,00

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7,00

0,00

7,00y


4.5 Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 4 l/min       - 2 buc

0,00

6,00

6,00

4.6 Achiziționare motor pentru ventilator de la instalația de cliinatizare( instalația de brumizare) - 3 buc

0,00

6,00

6,00

-- /o

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe

_

Sef serviciu investiții

M©

[ [5i

UULJp

-|LJUU

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Nr.Reg.Com.: J29/496/199$\ R057RNCB0205044876960Qt),l' Fax: 0372/ 056 961           '

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A PLANULUI DE INVESTITE PE ANUL 2016

Revizia I

) S.C.HALE SI PIETE-SA propune revizuirea planul de investiții pentru anul 2016.

La baza reviziei planului de investiții au stat următoarele:

 • a) suma propusa inițial pentru lucrările de investiții la SC Hale si Piețe SA Ploiești in anul 2016 in valoare de 595 mii lei , analizata in ședința AGA din 21.03.2016 conform procesului verbal nr.123/21.03.2016 a fost respinsa prin ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11.04.2016;

 • b) suma propusa inițial lucrărilor de investiții la SC Hale si Piețe SA Ploiești pe anul 2016 in valoare de 595 mii lei reanalizata in ședința AGA din 25.04.2016 conform procesului verbal nr. 124/25.04.2016 a fost respinsa in ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26.04.2016;

 • c) după ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26.04.2016 de respingere a propunerii inițiale , in care s-a solicitat scoaterea din lista de investiții a poziției b.2 “Reparație capital-modemizare ascensoare materiale din incinta Halelor Centrale-1 buc “ in valoare de 120 mii lei si a poziției b.3 “Lucrări de modernizare a sistemului -automat de acces in parcarea cu plata din zona Halelor Centrale” in valoare de 200 mii lei , a 7ost analizata in ședința AGA din 27.04.2016 conform procesului verbal nr.124/27.04.2016 noua lista de investiții in valoare de 275 mii lei(diminuata cu valoare celor doua poziții menționate mai sus );

d) suma alocata lucrărilor de investiții la SC Hale si Piețe SA Ploiești pe anul 2016 in valoare de 275 mii lei a fost aprobata prin HCL nr.149/28.04.2016.

Prin informarea nr.9175/29.06.2016 directorul economic al SC Hale si Piețe SA Ploiești menționează ca valoarea maxima a fondului de investiții din surse proprii, ce poate fi alocat pentru anul 2016 este de 595,00 mii lei.

Necesitatea revizuirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor noi priorități de acțiune si reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea inițiala

Valoarea estimata

= 275,00 mii lei

= 595,00 mii leiSC HALE Sl PIEȚE SA


Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești


DEPri-pag Tei.: 0372/ 056 960;


CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

l.Lucrari de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale — proiectare si execuție

Surse de finanțare: Surse proprii

Grupul sanitar pentru femei aflat la parterul imobilului Halele Centrale nu corespund din punct de vedere igienioco - sanitar. Aceste deficiente constau in: Faianța este deterioarata;

Pardoselile din gresie sunt deterioarate;

Ușile de la grupurile sanitare prezintă un grad de uzura avansat si nu mai pot fi reparate; Vasul WC si rezervoarele sunt deterioarate;

Instalația de alimentare cu apa datorita vechimii are un grad de uzura avansat, necesita refacerea integrala. Datorita uzurii sunt pierderi de apa. Instalația de alimentare cu apa trebuie refăcută.

Refacerea instalației electrice interioare;

Instalația sanitara (chiuvete,baterii) au un grad avansat de uzura;

Igienizarea pereților si tavanelor ramase după montare faianța.

Lucrarea se poate executa conform Legii 50/1991 - Art.l 1( Lucrări care nu necesita Autorizație de construire). Având in vedere ca imobilul Halele Centrale este declarat monument este necesar avizul de la Culte si Cultura Prahova .

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.l

Valoarea estimata este de 35,00 mii Iei fara TVA .

 • 2. Lucrări de amplasare a unui sisteme de detecție si avertizare împotriva incendiului Piața Malu Roșu - execuție

Surse de finanțare: - surse proprii

Conform normativelor si legilor in vigoare se impune necesitatea executării lucrărilor de detecție, semnalizare si avertizare împotriva incendiului in Piața Malu Roșu. Conform I 18/2009 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - Partea a IV -a (Instalații de avertizare, semnalizare si avertizare incendii) si conform CAP.3(3.1) in care se specifica faptul ca “Daca spațiul protejat este mai mare de 1000 mp trebuie utilizate sisteme adresabile, care le permit localizarea detectorului care declanșează alarma” Masurile ce urmeaza a fi luate au fost recomandate de către reprezentanții ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.2

□□nn

imn


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Nr.Reg.Com.: J29/496/W91.

R057RNCB02050448769§WCM,

Fax: 0372/ 056 961

Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA.

 • 3. Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

Surse de finanțare: - surse proprii

Conform normativelor si legilor in vigoare se impune necesitatea executării lucrărilor de amplasare de hidranti in zonele inchise asa cum este si Piața Malu Roșu. Pentru funcționarea acestora se impune racordarea la rețeaua de apa a orașului. Masurile ce urmeaza a fi luate au fost recomandate de către reprezentanții ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția b.3

Valoarea estimata este de 10,00 mii Iei fara TVA.

 • 4. Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 - proiectare si execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Având in vedere masurile stabilite prin scenariul de securitate la incendiu, intocmit in anul 2015 se impune executarea lucrărilor pentru obținerea avizului ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.4

Valoarea estimata este de 85,00 mii lei fara TVA

O

 • 5. Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare a fumului la imobilul din str.Valeni nr.44 - proiectare si execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Pentru autorizarea construcției din punct de vedere al securității la incendiu, conform normativelor in vigoare se impune necesitatea executării lucrărilor de amplasare a unui sistema de evacuare a fumului pentru clădirea din str.Valeni nr.44.

Masurile au fost recomandate prin dosarul de securitate la incendiu intocmit in anul 2015, pentru obținerea avizului de la ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.6

Valoarea estimata este de 35,00 mii lei fara TVA


□ □□nhPnDl Tel.: 0372/ 056 960;

 • 6. Reparație la clădirea sediului administrativ str.Grivitei nr.15

Surse de finanțare : - Surse proprii

Lucrările de reparații la sediul administrativa au inceput ai anul 2015.

In clădirea din str. Grivitei nr.15 isi desfasoara activitatea personalul administrativ al S.C.

Hale si Piețe - S.A. Pentru a crea un climat de lucru in condiții igienice si de siguranța se impune repararea clădirii. Pardoselile interioare sunt degradate si necesita reparații si inlocuiri O . Totodată avand in vedere ca s-a înlocuit tamplaria exterioara din lemn cu tamplarie PVC de

către o societate specializata si ca urmare a acestor lucrări pereții prezintă degradări si vor necesita reparații la interiorul si exteriorul clădirii. Legea 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - la Art. 11 se specifica ca se pot executa fara autorizație de construire următoarele lucrări care un modifica structura de rezistenta, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora (- lit.d - zugrăveli si vopsitorii interioare; lit.e - zugrăveli si vopsitorii exterioare, daca un se modifica elementele de fațada si culorile clădirilor; lit.g - reparații si inlocuiri de pardoseli)

Aceste lucrări de reparații vor consta in :

 • -  Reparații tencuieli interioare si exterioare;

 • -  Zugrăveli interioare si exterioare;

q - înlocuirea pardoselilor din mocheta cu parchet laminat;

 • -  Vopsitorii la tamplaria de lemn interioara.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția b.7

Valoarea estimata este de 13,00 mii lei fara TVA

 • 7. înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

Surse de finanțare : - Surse proprii

In urma sesizărilor comerciantilor de la Piața Mihai Bravu, prin care ne-a fost adus la cunoștința faptul ca la nivelul acoperișului au aparut infiltrații si ca pe timp ploios nu isi pot desfasura activitatea comerciala, s-a costatat ca la nivelul acoperișului infiltrațiile se datoreaza

ȘI

[□wl

1® 1

uuun

T4JLJ

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


v--’

. .■ ■

Ploiești, Str. Griviței N^-15 ’ Nr.Reg.Com.: J29/496’/1£91 d

R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961 VX

X.S'V'i’VV rX / '   / i             Y. .

jgheaburilor corodate si acestea nu pot fi reparate. Pentru o buna desfasurare â activitatii comerciale s-a propus inlocuirea jgheaburilor.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.9

Valoarea estimata 25,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

 • l.Reparatie capitala/modernizare ascensor materiale din incinta Halelelor Centrale

O (1 buc

Surse de finanțare: surse proprii

In urma verificărilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, in urma carora s-a stabilit perioada remanenta de funcționare a instalațiilor de ascensor , s-a constatat ca este imperios necesar modernizarea completa a instalațiilor la ascensorul in imobilul Halele Centrale. Aceste reparații capitale - modernizări este obligatoriu a se efectua inainte expirarea perioadei de remanenta.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.10

Valoarea estimata este de 120,00 mii Iei fara TVA .

 • 2. Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piața Mihai Bravu , cat si cumpărătorilor si afecteaza structura de rezistenta . Aceste probleme au fost sesizate de către serviciul administrativ prin referatul nr.9768/12.07.2016, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune inlocuirea invelitorii afectate cu invelitoare noua (din policarbonat), astfel lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.ll nu necesita autorizație de construire.

Poziția in programul de investiții — Anexa V — poziția b.ll

A

Ploiești, Str. Griviței Nr.1W’z

Nr.Reg.Com.: J29/496fWl ff

R057RNCB0205044876'960001

Fax: 0372/ 056 961


□ □Onhqjq Tel.: 0372/ 056 960;

Valoarea estimata este de 70,00 mii lei fara TVA.


 • 3. Lucrări de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord ( proiectare si execuție)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piața Nord , cat si cumpărătorilor. Aceste probleme au fost sesizate de către șeful de piața, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune inlocuirea jgheaburilor si burlanelor, lucrarea conform Legii 50/1991-privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.ll nu necesita autorizație de construire.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția b.12

Valoarea estimata este de 70,00 mii lei fara TVA.

 • 4. Reabilitare Piața Centrala — zona florarie(proiectare si execuție)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere faptul ca s-a desprins tencuiala pe o suprafața de ~ 22 mp in spațiul unde se comercializează flori, ISC Prahova a dispus prin procesul verbal de control ca S.C.Hale si Piețe - SA sa expertizeze clădirea pieței de către experti tehnici atestati M.L.P.A.T pentru domeniile B1 si A2. Pentru prevenirea producerii unor accidente si menținerea in exploatare al spațiului s-a solicitat expertului( domeniul A2) punctul de vedere privind funcționarea in condiții de siguranța a zonei in care funcționează florăria de pe platoul Pieței Centrale. Punctul de vedere al expertului consta in următoarele: vopsirea elementelor metalice, verificarea tuturor sudurilor, refacerea elementelor de invelitoare degradate, introducerea unor structuri metalice noi, executarea unei termoizolatii a zonei, prin introducerea unor panouri sandwich la nivelul acoperișului.

Pentru funcționarea in condiții de siguranța a zonei, pana la îndeplinirea recomandărilor si masurilor stabilite prin expertize se propune reabilitarea spațiului destinat comercializării florilor cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.13

Valoarea estimata este de 85,00 mii lei fara TVA.


□EPn

1UUU


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


CAPITOLUL C — Lucrări de investiții Ia care se renunta/amana

1. Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din str.Valeni nr.44 - proiectare si execuție

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția b.5

Valoarea estimata este de 25,00 mii lei fara TVA

O

2. Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe - Piața Bereasca(proiectare)

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.8

Valoarea estimata 9,00 mii lei fara TVA

3.Achizitionare surse externe de protecție PC-UPS

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.3

Valoarea estimata este de 3,00 mii Iei fara TVA

o

CAPITOLUL E - DOTĂRI (ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPORALE) IN CONTINUARE

 • l.Achizitionare server de lucru pentru stocare de date si informații

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere ca echipamentul de calcul tip FILESERVER, cu specificațiile DELL PowerEdge R310 aflat in dotarea de rețelei intranet a societății, trebuie Înlocuit datorita datorita uzurii fizice avansate in urma utilizării continue - 24/24h/7zile/7 timp de 6 ani si jumatate(dat in exploatare in octombrie 2010). Acest echipament deservește intreaga societate din punct de vedere al stocării si prelucrării datelor financiar-contabile si un numai, fiind accesat zilnic in toata aceasta perioada de minim 25-30 utilizatori.

Datorita folosirii indelungate si condițiilor improprii pe alocuri de exploatare(restartari dese din causa căderilor de tensiune, deși echipamentul este protejat cu UPC de 2000 VA, dar si

□ □anhpnol Tel.: 0372/ 056 960;

«X

I

/$■ / V

evcmbrie 2015


sa se oprească, generând erori de procesor si de placa de date, tot mai des. Echipamentul a fost garantat in exploatare de producător pentru 3 ani de la darea in folosința, garanție care a fost depășită cu 3 ani si jumătate.

Fata de cele prezentate se impune achiziționarea unui nou echipament, altfel exista riscul sa se blocheze toata activitatea societății, de la înregistrarea, urmărirea in contabilitate a documentelor, emiterea facturilor si încasarea acestora. Serverul a fost achiziționat.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.1


Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA

 • 2.Achizitionare pachete software si sisteme informatice ( licențe )

Sursa de finanțare: surse proprii

Achiziționarea licențelor software se datoreaza faptului ca expira licența pentru antivirus, precum si continuarea programului de licențiere la produce Microsoft si pachet software pentru salarii conform legislației in vigoare.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.2

Valoarea estimata este de 8,00 mii Iei fara TVA

 • 3.Achizitionare copiator full color A3

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere volumul mare de documente ce necesita copierea se impune achiziționarea unui copiator full color A3 .Copiatorul a fost achiziționat.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția 4.4

Valoarea estimata este de 7,00 mii lei fara TVA

sȘ2

PLOI

M 7^ [□]' (1

s |O1 Wnl

LtLRn

nuuu

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


/f

fi/': ■ -

Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0372/ 056 961

CAPITOLUL E - DOTĂRI (ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPORALE) NOI

1. Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 41/min 2 buc

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere faptul ca pompele de la instalația de climatizare din Piața Centrala sunt defecte si pentru asigurarea microclimatului pe timpul verii se propune acizitionarea a doua pompe pentru funcționarea in parametrii a instalației.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția 4.5

Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA

2. Achiziționare motor pentru ventilatorul de la instalația de climatizare (instalația de brumizare) - 3 buc

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere faptul ca motoarele de la ventilatoarele instalației de climatizare din Piața Centrala si Piața Vest sunt defecte si pentru asigurarea microclimatului pe timpul verii se propune acizitionarea a trei motoare pentru funcționarea in parametrii a instalației.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.6

Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA


Director economic,


Ec. Angelescu CorneliaSef serviciu investiții,

Bulareanu Hilda


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSIL1UL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa: Ploiești .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016- mii lei -


INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent         (

2016)

Propuneri rectificare an curent (2016)

%

Prevederi an 2017

Prevederi an 2018

%

9 = 7/5x100

10 = 8/7x100

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4x100

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

12661,00

12661,00

100,00

12661,00

12661,00

100,00

100,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12649,00

12649,00

100,00

12649,00

12649,00

100,00

100,00

ajsubvențîi, cf. prevederilor legale în vigoare

3

bjtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20*rd.21)

7

12021,00

12216,00

101,62

12216,00

12216,00

100,00

100,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11941,00

12136,00

101,63

12136,00

12136,00

100,00

100,00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

3993,00

3943,00

98,75

3943,00

3943,00

100,00

100,00

8.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

546,00

566,00

103,66

566,00

566,00

100,00

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6532,00

6532,00

100,00

6532,00

6532,00

100,00

100,00

CO

Cheltuieli de natură satarialățrd, 13 + rd. 14]

12

5109,00

5109,00

100,00

5109,00

5109,00

100,00

100,00

CI

ch. cu salariile

13

4652,00

4652,00

100,00

4652,00

4652,00

100,00

100,00

C2

bon u suri

14

457,00

457,00

100,00

457,00

457,00

100,00

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

)

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

235,00

248,00

105,53

235,00

235,00

94,76

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate

18

1188,00

1175,00

98,91

1188,00

1188,00

101,11

100,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

870,00

1095,00

125,86

1095,00

1095,00

100,00

100,00

2

Cheltuieli financiare

20

80,00

80,00

100,00

80,00

80,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profitfpierdere)

22

640,00

445,00

69,53

445,00

445,00

100,00

100,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

235,00

204,00

86,81

204,00

204,00

100,00

100,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

405,00

241,00

59,51

241,00

241,00

100,00

100,00

1

Rezerve legale

25

32,00

22,00

5,00

22,00

22,00

100,00

100,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27
4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

0,00

/

U!>.

o

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

19

11

11

11

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

354

208

58,71

208

208

100,00

100,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

177

104

58,71

104

104

100,00

100,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

• dividende cuvenite bugetului local

33a

177,00

104,00

58,76

104,00

104,00

100,00

100,00

c)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 • rd.

32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

177,00

104,00

58,76

104,00

104,00

100,00

100,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

275,00

595,00

216,36

595,00

595,00

100,00

100,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

„X

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

275,00

595,00

216,36

595,00

595,00

100,00

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

222,00

222,00

100,00

222,00

222,00

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

221,00

221,00

100,00

221,00

221,00

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1926,47

1926,47

100,00

1926,47

1926,47

100,00

100,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

1754,15

1754,15

100,00

1754,15

1754,15

100,00

100,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

57,24

57,24

100,00

57,24

57,24

100,00

100,00

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x1000

54

949,45

964,85

101,62

964,85

964,85

100,00

100,00

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

1092,69

1092,69

100,00

1092,69

1092,69

100,00

100,00DIRECTOR GENERAL, . y^.    /o/ zjg' ,*z

ING .VALCOCI NISTOR-EUGEN


DIRECTOR ECONOMIC,


EC. ANGELESCU CORNELIA


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti «Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Situația veniturilor la data de 30.06.2016

mii lei

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2014

% 4 - 3/2

Prevederi an precedent (2015)

% 7 - 6/5

Prevederi curent (2016)

% 11-10/9

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

Aprobat

2016

Aprobat sem I 2016

Realizat sem I 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

13468

12290

91,25

12210

12032,66

98,55

12661

6529

5677,03

86,95

1

Venituri din exploatare *)

13426

12265

91,35

12180

12020,73

98,69

12649

6523

5674,79

87,00

2

Venituri financiare

42

25

59,52

30

11,93

39,77

12

6

2,24

37,40

3

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa.Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295                       BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2016- Rev I


- mii lei -


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2015)

An curent (2016)

An 2017

An 2018

Preliminat/Realizat

Influen

e ( + /-)

Influen

e ( + /-)

Influen

e( + /-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

604

0

445

0

0

0

0

0

1

Măsura 1..................

X

X

2

Măsura 2..................

X

X

Măsura n............

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1...................

X

X

2

Cauza 2...................

X

X

Cauza n...................

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

604

445

0

0

0

0

0Dl

ING VALCOCI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Data:                £