Hotărârea nr. 30/2016

Hotãrârea nr. 30 privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 30

privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Ploiești însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol;

Având în vedere Raportul din data de 12.01.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2 «Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale »;

In temeiul art. 8, alin. (4) din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care prevede ca „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități” ;

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare ;

/\

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești

In baza art. 36 alin.(l) și art. 45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015 prevăzută în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 2 - Aprobă programul de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Aprobă formularul tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol prevăzut în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 4 - Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri;

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Simon^ i ĂlbuAnaliza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru efiîfi înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularuf^j^p invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze decla înscrierea datelor în registrul agricol

Pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii este necesară organizarea și ținerea la zi a registrului agricol atat pe suport de hârtie cat și în format electronic.

Registrul Agricol constituie document oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind terenurile deținute, pe categorii, modul de utilizare a suprafeței agricole, suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele amenajate pentru irigat, numărul pomilor, efective de păsări și animale, utilaje și instalații agricole.

Registrul agricol constituie bază de date pentru eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea animalelor în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol în vederea vânzării produselor pe piață, starea materială pentru situații de protecție socială, sursă administrativă de date pentru sistemul informațional și statistic.

Având în vedere Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art.8, alin.4, prevede ca „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități", la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Ținând cont de faptul că registrul agricol se reînnoiește o data la 5 ani și, cum în anul 2015, semestrul II, au fost deschise noile registre pentru perioada 2015-2019, întocmite potrivit formularelor aprobate prin H.G.nr.218/2015, cat și de prevederile Dispoziției nr. 3558/14.10.2015, privind desemnarea persoanei căreia ii revine sarcina completării, ținerii la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie cât și în format electronic, precum și centralizarea datelor, menționăm următoarele:

în perioada iunie -octombrie 2015:

 • 1. în conformitate cu prevederile art.10, alin 4 din Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol peiwi^efibâ'da 2015- 2019 “La orașe, municipii și sectoare ale Municipiului BucutișȘfi r^^Sl ■ * agricol se completează pe străzi/cartiere/zone “, astfel au fost constitm^l77^țHe £ de Registre agricole în care au fost înregistrate 39 de poziții (pentru 39 ^/pptlarii^/^ y

 • 2. In conformitate cu prevederilor art.l, alin 5, litera q) din^^Qrcupu^ nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 a fost constituit repertoarul general.

A

 • 3. In conformitate cu prevederilor art. 45 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- au fost inregistrate în registrul special un număr de 87 contracte arenda, de la numărul 404 la numărul 490, ulterior acestea fiind inscrise în registrul agricol.

 • 4. în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul nr.1003/2015, pentru

aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 „ în acest capitol se înscriu date privind atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate, conform celor menționate în titlurile

coloanelor. (2) De asemenea, în acest capitol se înscriu și: a) duplicatele atestatelor

de producător, în cazul în care aceste documente sunt utilizate și de alte persoane decât titularul atestatului de producător, astfel cum este prevăzut la art. 2 Ut. d) și

art, 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; duplicatul constituie copia legalizată de către secretarul localității sau de către persoana care în lipsa secretarului localității exercită atribuțiile acestuia, de pe atestatul de producător original, la cererea scrisă a titularului atestatului de producător; b) carnetele de

comercializare eliberate persoanelor prevăzute prevăzut la art. 2 lit. d) și art.. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014.. Au fost eliberate 21 atestate de producător și 25 de carnete

de comercializare, ulterior acestea fiind inscrise in registrul agricol.

 • 5. S-a întocmit referat către Serviciul Informatica cu privire la Registrul agricol in format electronic, întrucât aplicația deținută nu este în totalitate funcțională.

în perioada noiembrie 2015- decembrie 2015

 • 1. S-au aplicat prevederile art.6, alin.2 din Ordonanța nr.28/2008 „Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informații, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile sunt legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor datorită utilizării îndelungate a registrului agricol, și va fi înregistrat în registrul de intrare-ieșire de la nivelul autorității executive a administrației publice locale respective,, s-au numerotat cele 17 volume și s-a încheiat proces verbe cu privire la numărul total de file si la numărul total de

 • 2. Au fost deschise un număr de 6 partide.

 • 3. în vederea aplicării prevederilor art.l 1, alin.2 di


modificările și completările ulterioare, "în cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura declarantului”" au fost înaintate adrese către Direcția Generală Dezvoltare Urbană si Serviciul Public Finanțe Locale (pentru transmiterea de informații referitoare la eventualele atribuiri de adrese poștale pentru terenurile agricole, respectiv pentru comunicarea numelor si prenumelor persoanelor care sunt impuse la rolul fiscal cu terenuri agricole aflate pe raza administrative teritorială a Municipiului Ploiești).

 • 4. S-a analizat modalitatea legală de remediere a reportării în noile registre a tuturor pozițiilor și, cum în conformitate cu prevederile art.7, alin 6 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, “Modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) se poate utiliza numai dacă este aprobată prin hotărâre a consiliului local, la inițiativa primarului Formularul tipizat al invitației, având ca emitent PRIMARUL comunei/ orașului/ municipiului/sectorului...., elaborat la nivelul fiecărei primării, potrivit cerințelor la nivel local, asigură, în mod obligatoriu, informația cu privire la data și intervalul orar în care se poate prezenta persoana invitată sau, după caz, reprezentantul persoanei juridice, purtând semnătura secretarului, precum și pe cea a persoanei din aparatul de specialitate al primarului la care trebuie să se prezinte persoana invitată”, înscrierea datelor în registrul agricol se poate face prin invitarea la primărie a persoanelor fizice, care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol se va propune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești formularul tipizat al invitației.


Program de măsuri

pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol

 • 1. Se vor publica pe pagina de internet prevederile legale specifice și termenele de înregistare în registrele agricole - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 2. Se vor publica pe pagina de internet formularul tipizat al declarației privind inscrierea în registrul agricol și actele necesare - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 3. Se va realiza o corespondență cu registrele pentru perioada anterioară și se vor transmite invitații persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol - în termen de 60 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 4. în cazul în care nu se va da curs invitației anterior menționată se va realiza

3                                                                3

reportarea din oficiu a datelor din anul precedent, cu mențiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura declarantului" după verificarea actelor de proprietate depuse de declaranți în momentul înscrierii - în termen de 30 zile de la expirarea termenului stabilit la punctul 3.

 • 5. Se va solicita Serviciului Informatică punerea în funcțiune a aplicației privind Registrul agricol în format electronic în vederea implementării ulterioare a acestuia (constituire registru agricol in format electronic)- în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 6. Se va solicita Serviciului Informatică înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat ASESOFT a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 7. Șeful Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății semestrial va verifica concordanța dintre cele două forme de registru agricol - în termen de 5 zile de la încheierea semestrului.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

TEL:0244/516699 int. 205, FAX:0244/545941

Nr.


Către,


Confirmare de primire

DI./ dna.______________________________________

Domiciliat(ă) în____________________________________________________

Având în vedere art. 8, art. 11 și art. 20 din Ordonanța nr. 28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii datelor în registrul agricol, vă invităm ca în termen de 15 zile de la data primirii să vă prezentați la sediul Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății, din str. Emile Zolla nr. 8 (Halele Centrale - Intrarea Principală), et. 1, cam. 12, în zilele de __________________________________________________, cu următoarele documente :

Cu considerație,

Director Executiv,

Director Adjunct,


Șef Serviciu,

întocmit:

2 ex/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 --Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Co Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 12.01.2016

Comisia este compusa din domnii consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Ganea Cristian, Pană George, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu si Direcției Generale de Dezvoltare Urbana.

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Proiect de hotarare privind insusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea Înscrierii datelor in registrul agricol si aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația sa efectueze declarații pentru înscrierea datelor in registrulagricol.

întocmit: Luminița Despa

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

A Precizări

Cosma Marcian

Â

\

X

Stanciu Marilena

Z

\

Ganea Cristian

\

\

Pana George

\

\

Dumitru Cristian

X

\

\

y

Vîscan Robert

\

• \

7

Popa Gheorghe

X

\

\

/

Rezultat

JL

\

CAPITOLUL II - COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului cotei prevăzută la art. 4 al. 7'1 si art. 8 al. 7 din Legea nr. 152/1998, actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

întocmit: Adriana Ionescu


Prin adresa nr. 25473/2015 S.C. Rosal Grup S.A. a comunicat faptul că operațiunea de intabulare a unui număr de 23 de platforme gospodărești se va face pe chclttd societăți, întrucât Municipiul Ploiești a încheiat deja contract subsecvent unui număr de 16 platforme.

întocmit: Bratu Petronela_____

Aviz

negativ
COMISIE Cosma Marcian Stanciu Marilena Canea Cristian Pana George Dumitru Cristian Vîscan Robert Popa Gheorghe Rezultat
Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri: Cosma Marcian


Stanciu Marilena


Ganea Cristian

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol

Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, la art.8, alin.4, prevede ca „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități".

Registrul agricol se reînnoiește o data la 5 ani și în anul 2015, semestrul II, au fost deschise noile registre pentru perioada 2015-2019, întocmite potrivit formularelor aprobate prin II.G.nr.218/2015;

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății, prin care se propune însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015 prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre și aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, CRISTIAN MIHAI GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol

Având în vedere Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art.8, alin.4, prevede ca ,,semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în regjstrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități”, la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Ținând cont de faptul că registrul agricol se reînnoiește o data la 5 ani și, cum în anul 2015, semestrul II, au fost deschise noile registre pentru perioada 2015-2019, întocmite potrivit formularelor aprobate prin H.G.nr.218/2015, cat și de prevederile Dispoziției nr. 3558/14.10.2015, privind desemnarea persoanei căreia ii revine sarcina completării, ținerii la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie cât și în format electronic, precum și centralizarea datelor, menționăm următoarele:

în perioada iunie -octombrie 2015:

 • 1. în conformitate cu prevederile art.10, alin 4 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 “La orașe, municipii și sectoare ale Municipiului București, registrul agricol se completează pe străzi/cartiere/zone “, astfel au fost constituite 17 volume de Registre agricole în care au fost înregistrate 39 de poziții (pentru 39 gospodării).

 • 2. în conformitate cu prevederilor art.l, alin 5, litera q) din Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019a fost constituit repertoarul general.

 • 3. în conformitate cu prevederilor art. 45 din Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- au fost inregistrate în registrul special un număr de 87 contracte arenda, de la numărul 404 la numărul 490, ulterior acestea fiind inscrise în registrul agricol.

 • 4. în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul nr.1003/2015, pentruaprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru p^r^âda..20'F5^ 20 „ în acest capitol se înscriu date privind atestatele de producăt ^ifi^a^ietelefap comercializare eliberate/vizate, conform celor menționate în titlurile asemenea, în acest capitol se înscriu și: a) duplicatele atestatelor de prodÎM^tbr;!diffazul în care aceste documente sunt utilizate și de alte persoane decât titularul atestatului de producător, astfel cum este prevăzut la art. 2 Ut. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; duplicatul constituie copia legalizată de către secretarul localității sau de către persoana care în lipsa secretarului localității exercită atribuțiile acestuia, de pe atestatul de producător original, la cererea scrisă a titularului atestatului de producător; b) carnetele de comercializare eliberate persoanelor prevăzute prevăzut la art. 2 Ut. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014,, Au fost eliberate 21 atestate de producător și 25 de carnete de comercializare, ulterior acestea fiind inscrise in registrul agricol.

 • 5. S-a întocmit referat către Serviciul Informatica cu privire la Registrul agricol în format electronic, întrucât aplicația deținută nu este în totalitate funcțională.

A

In perioada noiembrie 2015- decembrie 2015

 • 1. S-au aplicat prevederile art.6, alin.2 din Ordonanța nr.28/2008 „Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informații, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile sunt legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor datorită utilizării îndelungate a registrului agricol, și va fi înregistrat în registrul de intrare-ieșire de la nivelul autorității executive a administrației publice locale respective,, s-au numerotat cele 17 volume și s-a încheiat proces verbal la sfârșitul fiecărui volum cu privire la numărul total de file si la numărul total de poziții din fiecare volum.

 • 2. Au fost deschise un număr de 6 partide.

A

 • 3. In vederea aplicării prevederilor art.l 1, alin.2 din Ordonanța nr.28/2008, cu modificările și completările ulterioare, "în cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura declarantului"” au fost înaintate adrese către Direcția Generală Dezvoltare Urbană si Serviciul Public Finanțe Locale (pentru transmiterea de informații referitoare la eventualele atribuiri de adrese poștale pentru terenurile agricole, respectiv pentru comunicarea numelor si

prenumelor persoanelor care sunt impuse la rolul fiscal cu terenuri agricole aflate pe raza administrative teritorială a Municipiului Ploiești).

 • 4. S-a analizat modalitatea legală de remediere a reportării în noile registre a tuturor pozițiilor și, cum în conformitate cu prevederile art7, alin 6 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada


obligatoriu, informația cu privire la data și intervalul orar în care sefpo&tte 'prezenta persoana invitată sau, după caz, reprezentantul persoanei juridice, purtând semnătura secretarului, precum și pe cea a persoanei din aparatul de specialitate al primarului la care trebuie să se prezinte persoana invitată”, înscrierea datelor în registrul agricol se poate face prin invitarea la primărie a persoanelor fizice, care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol se va propune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești formularul tipizat al invitației.

Având în vedere cele expuse, Consiliului Local al Municipiului Ploiești trebuie să ducă la îndeplinire prevederile art.8, alin.4 din Ordinul nr. 1003/2015 ,,semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități".

Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015 este prevăzută în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Programul de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registul agricol este prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Formularul tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol este prevăzut în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Situația a fost prezentată în ședința din data de 12.01.2016 a Comisiei de specialitate nr. 2 „Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale” ocazie cu care aceasta a avizat favorabil promovarea proiectului de hotărâre corespunzător.

Director Florin I


Director Adjunct, Amedeo Florin Tăbircă


/X

întocmit: Luminița Despa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție:

- proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol


PREȘEDINTE, Cosma Marcian