Hotărârea nr. 3/2016

Hotãrârea nr. 3 privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art.456 alin. (1) lit. f și art. 469 alin. (1) lit. g din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 3 prevăzute la art.456 alin.(l) lit.f) și art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești - dl Cristian Ganea și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri, pentru unitățile de învățământ, respectiv acordarea de faciliăți fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, pentru anul fiscal 2016;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l”Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 26 ianuarie 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în conformitate cu dispozițiile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

în conformitate cu prevederile art.456 alin.(l) lit.f) și art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art.4 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;

/\

In temeiul prevederilor art.5 alin.(l) lit. a), art.27 și ale art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

în baza dispozițiilor prevederilor art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de scutirea de la plata taxei pe clădire pentru perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru imobilul deținut cu chirie de către Fundația pentru Dezvoltare Umană, situat în Ploiești, str.Petrolului nr.16.

Facilitatea acordată consta in scutire de la plata sumei de 16.439 lei reprezentând taxă clădire.

Art.2. Ia act de scutirea de la plata taxei pe clădire pentru perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru imobilul deținut cu chirie de către Asociația Umanitară de Nursing, situat în Ploiești, șos.Vestului nr.22.

Facilitatea acordată consta in scutire de la plata sumei de 19.564 lei reprezentând taxă clădire.

Art.3. Ia act de scutirea de la plata taxei pe clădire pentru perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru imobilul deținut cu chirie de către Asociația Femeilor din Prahova, situat în Ploiești, str.Predeal nr.28.

Facilitatea acordată consta in scutire de la plata sumei de 21.262 lei reprezentând taxă clădire.

Art.4. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr.l la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 4 (patru) mijloace de transport deținute de către SC BETELS SRL - cod fiscal 11938649 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.896 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.5. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate penthi servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 10(zece) mijloace de transport deținute de către SC PEEDES TRANS SRL - cod fiscal 14888294 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 4.584 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.6. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr.l la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 3(trei) mijloace de transport deținute de către deținute de către SC VICTORIA OVIDIU SRL - cod fiscal 1344231- pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.440 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.7. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr.l la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 8(opt) mijloace de transport deținute de către SC NILS SRL - cod fiscal 3432003 - pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 5.334 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.8. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public local de persoane în municipiul Ploiești, pentru un număr de 189 (o sută opzeci și nouă) mijloace de transport deținute de către SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS SA - cod fiscal 1355770 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 176.544 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.9. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru un număr de 2(două) mijloace de transport deținute de către SC DARCO IMPEX SRL -cod fiscal 4211817 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.392 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.10. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru un mijloc de transport deținut de către SC BION TOUR SRL - cod fiscal 15012640 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 312 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.ll. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr.l la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 21 mijloace de transport deținute de către SC ELBUS TOUR SRL - cod fiscal 14218979 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 9.384 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.12. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr.l la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 10 mijloace de transport deținute de către SC RAJ&CO SRL - cod fiscal 4798650 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 3.264 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.13. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr.l la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 59 mijloace de transport deținute de către SC DAN SEPSI SRL - cod fiscal 6088703 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 38.832 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.14. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.15. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art.456 alin.(l) lit.f) și art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care coresunde Cartei europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Potrivit dispozițiilor art.456 alin.(l) lit.f) și art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul prevederilor art. 5 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

Potrivit dispozițiilor art.4 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;

/X

In temeiul prevederilor art. 5 alin.(l) lit. a),art.27 și ale art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

In baza dispozițiilor prevederilor art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin.(2) lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri, pentru unitățile de învățământ, respectiv acordarea de faciliăți fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, pentru anul fiscal 2016, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

 • I.Potrivit dispozițiilor art.456 alin.(l), lit.f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează impozit/taxă pe clădire pentru „clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr, 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare.”

La sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate un număr de 3 (trei) cereri care au avut ca obiect scutirea de la plata taxei pe clădire pentru spațiile închiriate si unde se desfășoară activitate de învățământ:

1. Fundația pentru Dezvoltare Umană, cu sediul în Ploiești, B-dul Petrolului nr.16, cod fiscal 14075577, a depus cererea nr. 127695/02.12.2015, cerere însoțită de următoarele documente :

-Balanțe de verificare întocmite la 30.06.2015, respectiv 31.10.2015, din care se observă faptul că veniturile fundației sunt obținute din lucrări executate și servicii prestate ;

 • - Ordinul nr.3554/30.03.2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Economic " Mihail Manoilescu” din Ploiești, respectiv Ordinului nr.4124/11.05.2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară (9 Sf.Vasile cel Mare” din Ploiești, eliberate de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, din care reiese faptul ca fundația este acreditată pentru desfășurarea activității de învățământ;

 • - declarație notarială nr.3620/02.12.2015 din care reiese faptul că veniturile obținute de către fundație sunt dobândite exclusiv din taxe de școlarizare, iar în spațiul pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activități economice.

2 . Asociația Umanitară de Nursing cu sediul în Ploiești, Șos.Vestului nr.22, cod fiscal 14666735, cerere însoțită de următoarele documente:

 • - Balanță de verificare întocmită la 30.06.2015 din care se observă faptul că veniturile asociației sunt obținute din taxe stabilite conform legislației;

 • - Ordinul nr.5425/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară ” Regina Maria de România” din Ploiești, eliberat de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, din care reiese faptul ca fundația este acreditată pentru desfășurarea activității de învățământ;

- declarație din care reiese faptul că veniturile obținute de către dobândite exclusiv din taxe de școlarizare, iar în spațiul pentru care se s se desfășoară activități economice.


3. Asociația Femeilor din Prahova, cu sediul în Ploiești, str.Ruduluifâ^S^ 5500430/1994, a depus cererea nr. 108967/15.10.2015, cerere însoțita^fp^ documente :

-Balanță de verificare întocmită la 30.06.2015, din care se observă faptul că veniturile asociației sunt obținute din taxe școlare;

 • -  Ordinul nr.5653/14.11.2006 privind acreditarea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postileceală Sanitară „Thoma lonescu” din Ploiești, eliberat de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, din care reiese faptul ca asociația este acreditată pentru desfășurarea activității de învățământ;

 • - declarație notarială nr.2553/05.10.2015, asociația declară faptul că, veniturile obținute din serviciile prestate sunt dobândite exclusiv din taxe de școlarizare, iar în spațiul pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activități economice.

II. Potrivit art.469 alin.(l) lit.g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport public local asigură cerințele de deplasare a cetățenilor, în funcție de cererea de transport și de capacitatea disponibilă si se efectuează numai pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitățile unui județ, in cazul transportului județean.

Efectuarea serviciului de transport public local pe raza județului Prahova, se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Prahova;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Prahova;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.


109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de li] caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin No Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinar ministrului internelor și reformei administrative;

La sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregi de 10 (zece) cereri care au avut ca obiect scutirea de la plata impozituIuT asupra mijloacelor de transport, contribuabili care respectă cumulativ condițiile prezentate mai sus:

 • 1. SC BETELS SRL — cu sediul în Ploiești, str.Gh.Cantacuzino nr.267, bl. 15, ap.50, cod fiscal 11938649, a depus cererea nr.127368/02.12.2015;

 • 2. SC PEEDES TRANS SRL- cu sediul în Ploiești, str.Națiunii nr.42, cod fiscal 14888294, a depus cererea nr.128148/03.12.2015;

 • 3. SC VICTORIA OVIDIU SRL - cu sediul în Ploiești, str.Gh.Cantacuzino nr.360, cod fiscal 1344231, a depus cererea înregistrată sub nr. 128959/04.12.2015;

 • 4. SC NILS SRL — cu sediul în Ploiești, str.Bădești nr.15, cod fiscal 3432003, a depus cererea nr.125734/25.11.2015;

 • 5. SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS SA ~ cu sediul în Ploiești, str.Găgeni nr.88, cod fiscal 1355770, a depus cererea nr. 128262/03.12.2015;

 • 6. SC DARCO IMPEX SRL cu sediul în Ploiești, str.Aleea Strejnic nr.5, bl.A12, sc.A, ap. 15, cod fiscal 4211817, a depus cererea nr. 130458/08.12.2015;

7.SC BION TOUR SRL cu sediul în Ploiești, str.Bahluiului nr.2, bl. 130, sc.B, ap.33, cod fiscal 15012640, a depus cererea nr. 130509/08.12.2015;

 • 8. SC ELBUS TOUR SRL - cu sediul în Ploiești, P-ța Mihai Viteazul nr.14, bl.llBl, ap.40, cod fiscal 14218979 - a depus cererea înregistrată sub nr. 130371/08.12.2015;

 • 9. SC RAJ&CO SRL - cu sediul în Ploiești, str.Gheorghe Doja nr.148, B1.A2, sc.B, ap.74, cod fiscal 4798650 - a depus cererea înregistrată sub nr. 135805/18.12.2015;

 • 10. SC DAN SEPSI SRL - cu sediul în Ploiești, str.Gheorghe Doja nr.148, B1.A2, sc.B, ap.74, cod fiscal 4798650-a depus cererea înregistrată sub nr. 135803/18.12.2015.

Precizăm faptul că cererile au fost însoțite de următoarele documente:

 • - act adițional la contract cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • - - licență de traseu valabile pentru perioada 2014-2019;

 • - caiet de sarcini al licenței de transport;

 • - lista cu vehiculele utilizate în transportul public de persoane;

-copie după cărțile de identitate a vehiculelor utilizate în transportul public de persoane.

Prin adresa Ministerului Administrației și Internelor înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr. 81939/04.08.2011, s-a făcut precizarea că, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale, pentru perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru spațiile^î^cii^^^e către Fundația pentru Dezvoltare Umană, Asociația Umanitară de NursMg^-Asociâțm^ Femeilor din Prahova, respectiv acordarea de facilități fiscale pentru pâr^ăd^&pari^ț decembrie 2016, pentru mijloacele de transport aparținând persoanelor jțri^ipâM&t'siigt utilizate exclusiv în scopul transportului public local și care sunt înscrise pe IiceiLțfel^^e' traseu, respectiv în anexa nr.l ia contractul de delegare prin concesiiih^^^^j^ii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

DIRECJQR EXECUTIV,

SIMONApOLNICEANU-VIȘEAN


r. •rCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RA_POJUT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. f) și art. 469 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

și a emis:
Data: