Hotărârea nr. 299/2016

Hotãrârea nr. 299 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Asociaţilor de la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 299 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Dragușin, Cristina Ana - Maria Enache, Daniel - Puiu Neagu, Florin - Daniel Neagu, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu - Simion, Zoia Staicu, Aurelian - Dumitru Tudor și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de prevederile art. 3 al. 2 lit. a) și art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în baza art. 36 al. (1) si art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2 Numește reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.:

 • 1. Stanciu Marilena

 • 2. Văduva Sorin

Art. 3 Aprobă Contractul de Mandat al doamnei Stanciu Marilena în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă Contractul de Mandat al domnului Văduva Sorin în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Contractele de Mandat.

Art. 6 Orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 septembrie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE


fi e/ Wt h $

—                                                                   L                 r, (*!’■ -v >'

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consulului Edcali al/^^/ Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la SiC^Servicii'd^y-Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectăndu-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016 a fost constituit Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată “(1) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești numirea unor noi reprezentanți în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și aprobarea contractelor de mandat ale


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCJ^S?,.-—Zv ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Asociaților la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Inițial, Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a fost compusă din trei reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010, modificată.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2012, actul constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a fost modificat, în sensul creșterii numărului reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la trei la cinci.

Adunarea generală a asociaților este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Reprezentanții municipiului pot adopta hotărâri cu votul majorității membrilor Adunării Generale a Asociaților. Asociații nu pot fi reprezentați în adunările generale decât prin alți asociați, în baza unei procuri speciale. Consiliul de administrație și funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe asociați. Asociații care, într-o anumită operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, au obligația să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea, într-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nulă.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, a revocării lor și luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, în mod obligatoriu, prin vot secret.


Potrivit prevederilor art 3, alin. 2 lit. a din Ordonanța de UrgehțaznriT 09/201^ privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,' ^â^^i/aiia^ publică tutelară are competențe să numească reprezentanții statului sauf^i^nit^țiț administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și sct^prpbe^andat^ acestora".

Totodată, potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2QMâ.pr‘ivind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată “(1) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

(2) Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

3) Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcționarea acestora în condițiile prezentului articol”.

Ca urmare a modificărilor apărute în Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 294/30.08.2016 s-a modificat actul constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la 2 (două) persoane.

în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Având în vedere noile modificări legislative și faptul că în urma alegerilor din 5 iunie 2016 configurația politică a Consiliului Local s-a modificat, este necesară numirea unor noi reprezentanți în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și aprobarea contractelor de mandat ale acestora, conform anexelor.

Fața de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa


Anexa nr. 1 la Hotărârea ConsiliultffLb

nr. 299/12.09.20i6i

CONTRACT DE MANDAT


CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de asociat unic la Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar, domnul Dobre Adrian Florin;

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Văleni, nr. 32, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat Constantin Donald Nicolae;

O

Și

__________________________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. _____/2016, cu domiciliul în

________________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria____, nr. ______, eliberată de_________________________, în calitate de mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul L.J             Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de asociat unic la Societatea

Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de asociat, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților a Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor terților.

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART.4


Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., dar nu mai mult de 4 ani.

Indemnizația de mandatar este de 500 lei/lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și se va plăti din fondurile S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Ședințele pentru care se acordă indemnizația vor fi lunare.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE: A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • d) contractării de împrumuturi.

ART.6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiara a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la

art. 5.


CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNA ART. 9

Răspunderea mandatarului:

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației cohi^reîafe"și

prezentului contract. In acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

In cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.


CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozJteJJ'e/pfiyîț^ăreMăj mandat din Codul civil și Codul comercial.                     yx ~

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioâre^sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi

MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar, Dobre Adrian Florin

O

MANDATAR,


S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Director general delegat, Constantin Donald Nicolae

CONTRACT DE MANDAT


CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului nr. 299/12.09.201Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de asociat unic la Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar, domnul Dobre Adrian Florin;


Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Văleni, nr. 32, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat Constantin Donald Nicolae;

Și

__________________________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. ____/2016, cu domiciliul în

________________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria___, nr. ______, eliberată de_________________________, în calitate de mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2

A

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de asociat unic la Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de asociat, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților a Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite^ terților.                                                                           # -ș.z


O

CAP. 4                                              Â

TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data-^îndetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., dar nu mai mult de 4 ani.

Indemnizația de mandatar este de 500 lei/lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și se va plăti din fondurile S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Ședințele pentru care se acordă indemnizația vor fi lunare.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE: A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

O        ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-fînanciară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.


c4p-6                 .  .             ut

ART. 9

Răspunderea mandatarului:

a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b)producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.


în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.


ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE                            / X' />;

ART. 13                                                           ''' y ' ' M

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile .'privitoare ja mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anteripare'sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi

MANDATAR,


MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar,

Dobre Adrian Florin

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Director general delegat, Constantin Donald Nicolae