Hotărârea nr. 298/2016

Hotãrârea nr. 298 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Hale şi Piete SA Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 298 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache, Daniel - Puiu Neagu, Florin - Daniel Neagu, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu - Simion, Zoia Staicu, Aurelian - Dumitru Tudor și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Ținând cont de prevederile art. 3 al. 2 lit. a) și art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

In temeiului prevederilor art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

In baza art. 36 al. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,


HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești;

Art. 2 Numește reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești:

 • 1. Dănescu Ștefan

 • 2. Palaș-Alexandru Paul

Art. 3 Aprobă Contractul de Mandat al domnului Dănescu Ștefan în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă Contractul de Mandat al domnului Palaș-Alexandru Paul în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Contractele de Mandat.

Art. 6 Orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 septembrie 2016

Președinte de ședință George Sorin Niculae E


:ez


Contrasemnează Secretar, Simona Albu


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind numirea reprezen Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Gener de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectăndu-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.


în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016 a fost constituit Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată “(1) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești numirea unor noi reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești și aprobarea contractelor de mandat ale acestora, conform anexelor.DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTEN^I^O^Ț

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE                         ""

F w

r

RAPORT DE SPECIALITATE <;

---------!-------- ■                                                                   J

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local


'\z '

v Z

X

al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Inițial, Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești a fost compusă din trei reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2002.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2012, actul constitutiv al S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești a fost modificat, în sensul creșterii numărului reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la trei la cinci.

Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Reprezentanții municipiului pot adopta hotărâri cu votul majorității membrilor Adunării Generale a Acționarilor. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale. Consiliul de administrație și funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe acționari. Acționarii care, într-o anumită operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, au obligația să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea, într-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nulă.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, a revocării lor și luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, în mod obligatoriu, prin vot secret.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. 2 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată/^w/orz/^fe^ publică tutelară are competențe să numească reprezentanții statului ș,âu,'d^ă.ccp^aif unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor{și să -aprobe mandatul acestora”.                                                    Kt /. ? ; t ''   ' i

Totodată, potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind/' guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată yNuMțdl reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale înz^adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

(2) Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

3) Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcționarea acestora în condițiile prezentului articol”.

Ca urmare a modificărilor apărute în Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/30.08.2016 s-a modificat actul constitutiv al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, în sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, la 2 (două) persoane.

în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Având în vedere noile modificări legislative și faptul că în urma alegerilor din 5 iunie 2016 configurația politică a Consiliului Local Ploiești s-a modificat, este necesară numirea unor noi reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Hale și Piețe" S.A. Ploiești și aprobarea contractelor de mandat ale acestora, conform anexelor.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

CAP. 1la Hoți


CONTRACT DE MANDAT


PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar unic la Societatea Comercială "Hale și Piețe" S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandanL reprezentat prin primar Dobre Adrian Florin;

Societatea Comercială “Hale și Piețe” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Griviței, nr. 15, Județul Prahova, reprezentată prin director general Vâlcoci Eugen;

_________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.        /______.2016, cu domiciliul în

___________________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria___, nr._______, eliberată de____________________________,

în calitate de mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar unic la Societatea Comercială “Hale și Piețe” S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale “Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.


CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART.4


Durata prezentului contract este de la data semnării până^^4^âL^qtăEM calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești^în^Hyaarca Generală a Acționarilor la Societatea Comercială “Hale și Piețe” S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Indemnizația de mandatar este de 500 lei/lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și se va plăti din fondurile Societății Comerciale “Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Ședințele pentru care se acordă indemnizația vor fi lunare.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-fmanciară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la

art. 5.


CAP. 6

semnatareB^>?Y


RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR ART. 9

Răspunderea mandatarului:                                                 ■/

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației. cbmferciale^Eșf prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

A

In cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fî operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.


Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de manda actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte u$uEypep£ parte, astăzi                                                                          / , Z

MANDANT,

MANDATAR.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar,

Dobre Adrian Florin

S.C. “Hale și Piețe” S.A. Ploiești Director general delegat, Vâlcoci Eugen


CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar unic la Societatea Comercială "Hale și Piețe" S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar Dobre Adrian Florin;

Societatea Comercială “Hale și Piețe” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Griviței, nr. 15, Județul Prahova, reprezentată prin director general Vâlcoci Eugen;

O

Șl

__________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.        /______.2016, cu domiciliul în

__________________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria___, nr._______, eliberată de____________________________,

în calitate de mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

A


In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar unic la Societatea Comercială “Hale și Piețe” S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale “Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.


CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării până la datOncetării

calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială “Hale și Piețe” S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Indemnizația de mandatar este de 500 lei/lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și se va plăti din fondurile Societății Comerciale “Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Ședințele pentru care se acordă indemnizația vor fi lunare.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

B. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI ART. 5

A

In perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • e) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • f) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • g) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • h) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-fînanciară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la

art. 5.


CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATA^ ■/feW ) *

ART. 9                                 W W $ j

Răspunderea mandatarului:

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale>și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

A

In cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare,sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.


Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte un^îjpențjm>zfiehare;;

parte, astăzi


MANDANT,

MANDATAR,


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar,

Dobre Adrian Florin


S.C. “Hale și Piețe” S.A. Ploiești Director general delegat, Vâlcoci Eugen