Hotărârea nr. 296/2016

Hotãrârea nr. 296 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploieşti să semneze Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale în zonele: 2 – Boldeşti-Scăieni şi 6 – Valea Doftanei, atribuit în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploieşti de către Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 296

privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele :2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând expunerea de motive a domnului Primar al Municipiului Ploiești și raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune imputemicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele: 2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 5 septembrie 2016;

luând in considerare adresa nr. 1674/29.08.2016, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 16845/01.09.2016;

potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 6 /30.01.2009 privind aprobarea asocierii municipiului Ploiești, in vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 228/29.07.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2016 privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publica in vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

în temeiul prevederilor articolului 11, alineatul 2, articolului 12, articolului 13, alineatul 1 și articolului 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE

*

Art. 1. Ia act de contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele: 2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești, in calitate de reprezentant al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele :2 - Boldesti-Scaieni si 6 — Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova”, precum si toate documentele ulterioare aferente acestui contract.

Art. 3. Primarul municipiului Ploiești, reprezentant al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 5 septembrie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind imputernicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele :2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 228/29.07.2009 s-a aprobat Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”. Tot prin aceasta hotarare s-a desemnat Primarul ca reprezentant legal al municipiului Ploiești in Adunarea generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2016 s-au aprobat documentele necesare lansării procedurilor de achiziție publica in vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

Prin adresa nr. 1674/29.08.2016, înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 16845/01.09.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, a invitat reprezentantul legal al municipiului Ploiești sa participe in data de 05.09.2016 ora 11:00 la intrunirea comuna ce va avea loc in vederea semnării contractului cu operatorul desemnat câștigător al procedurii de atribuire al contarctului de concesionare avand ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele :2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”.

Fata de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotarare pe care il supunem spre aprobare.

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele :2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 228/29.07.2009 s-a aprobat Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”. Tot prin aceasta hotarare s-a desemnat Primarul ca reprezentant legal al municipiului Ploiești in Adunarea generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”.

Deasemenea prin Hotararea Consiliului Local nr. 271/14.07.2012 s-au aprobat modificări la Documentul de poziție, Planul anual de evoluție al tarifelor, modificări la statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, necesare accesării fondurilor europene in cadrul proiectului „ Sistem de Management Integrat al deșeurilor Prahova”.

Totodată prin Hotararea Consiliului Local nr.272/14.07.2012 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al deșeurilor Prahova”, si modificări la indicatori.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2016 s-au aprobat documentele necesare lansării procedurilor de achiziție publica in vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

în luna iunie 2016 Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a desfășurat procedura de achiziție publică pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele: 2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Dofranei” în urma căreia a fost declarată câștigătoare SC Rosal Grup SA.

în baza ofertei financiare a SC Rosal Grup SA s-au stabilit tarifele ce vor fi aplicate tuturor utilizatorilor serviciului de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale precum și alte obligații pe care și le-a asumat delegatul.

Forma de contract aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2016 a fost completată cu tarifele și celelalte obligații contractuale asumate de către delegat.

Prin adresa nr. 1674/29.08.2016, înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 16845/01.09.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, a invitat reprezentantul legal al municipiului Ploiești sa participe in data de 05.09.2016 ora 11:00 la intrunirea comuna ce va avea loc in vederea semnării contractului cu operatorul desemnat câștigător al procedurii de atribuire al contarctului de concesionare avand ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele :2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”.

Conform Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru aprobarea duratei contractelor de delegare prin concesiune și a documentațiilor menționate mai sus, este necesară împuternicirea reprezentantului municipiului Ploiești, care, în numele și pe seama municipiului, să semneze “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele :2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Direcția Administrație Publica

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Georgiana

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești,

Ing. Vasile Ionescu

Șef Birou Salubritate, Florentin Ilie


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele : 2 - Boldesti-Scaieni si 6 - Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

si a emis:Data: