Hotărârea nr. 295/2016

Hotãrârea nr. 295 privind împuternicirea primarului Municipiului Ploieşti cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor FC Petrolul Ploieşti, FC Petrolul Ploieşti 1924, Fotbal Club Petrolul, Petrolul Ploieşti, Petrolul 52 şi Petrolul 95

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 295 privind împuternicirea primarului Municipiului Ploiești cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Botez George Sorin Niculae, Ganea Cristian Mihai, Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Sorescu Florin Alina, Ursu Răzvan Ion, Minea Constantin Gabriel, Vîscan Robert Ionuț, Pană George, Palaș Alexandru Paul, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției de Gestiune Patrimoniu;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2016;

în baza art. 40, alin. 1 și ale art. 43, alin. 1 din Legea nr. 84-1990 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și actualizată;

în baza art. 36 alin. 1, alin. 6, lit. “a”, pct. 6 din Legea nr. 215-2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 împuternicește primarul Municipiului Ploiești în vederea luării măsurilor necesare pentru valorificarea drepturilor rezultate din calitatea de titular al Municipiului Ploiești ce o are asupra acestor mărci: FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95

Art. 2 împuternicește primarul Municipiului Ploiești să îndeplinească orice demersuri necesare și legale pentru atingerea scopului prevăzut la art. 1;

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președinte de ședința George 'Șorjn Niculae BotezROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului Municipiului Ploiești cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95

Potrivit art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. In exercitarea atribuțiilor prevăzute ....., consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

Prin contractul de cesiune marcă nr. 14982/14.07.2009, Municipiul Ploiești a preluat prin cesiune de la Federația Sindicatelor Libere din Petrol următoarele mărci cu sigla PETROLUL: FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95.

Având în vedere ca există solicitări în sensul transmiterii dreptului de exploatare și de folosință asupra acestor mărci, prin proiectul de hotărâre anexat, se propune împuternicirea primarului Municipiului Ploiești în vederea luării măsurilor necesare și a îndeplinirii oricărei proceduri în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95, cu respectarea condițiilor legale.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Plpiești proiectul de hotărâre alăturat.                                                        I \

Consilieri locali:

 • - Botez George Sorin Niculae

 • - Ganea Cristian Mihai

 • - Andrei Gheorghe        L

 • - Dănescu Ștefan


 • - Dinu Marius Andrei

 • - Dragulea Sanda

 • - Stanciu Marilena

 • - Sorescu Florina Alina

 • - Ursu Răzvan Ion

 • - Minea Constantin Gab

 • - Vâscan Robert lonuțj

 • - Pană George

 • - Palaș Alexandru Paul-

 • - Mateescu Marius Nicolae

 • - Văduva Sorin

Direcția Economică

Nr5848/30.08.2016


rfcipiului


Ploiești cu privire la luarea masurilor in vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 si PETROLUL95

în evidența contabilă a Municipiului Ploiești, conform balanței analitice anexată prezentului raport, sunt înregistrate un număr de 6 mărci cu o valoare de inventar de 2.430 lei fiecare, conform Notei Contabile nr. 80/30.06.2010 de înregistrare la categoria “active necorporale”.

în vederea prelungirii valabilității pentru 3 mărci s-a achitat din bugetul local in anul 2016 suma de 9.850 lei - taxa OSIM, conform ordinelor de plată nr. 963/21.06.2016, 964/21.06.2016 si 965/21.06.2016,. Potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și actualizată “drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licență sau pe cale succesorală”.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere că, din punct de vedere juridic, nu ne putem pronunța, precum și faptul că legislația nu specifică ce sume urmează a fi încasate în urma cedării dreptului de folosință și a exploatării acesteia, apreciem că este necesară o evaluare realizată de un specialist, pentru a nu crea suspiciuni de legalitate privind prejudicierea bugetului local.

Având in vedere ca prin proiectul de hotarare se dorește imputernicirea primarului cu privire la luarea masurilor necesare in vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular asupra mărcilor sus menționate, după realizarea procedurilor specifice, acesta va supune aprobării consiliului local propunerea de valorificare.

Direcția Economica ,                        Direcția Gestiune Patrimoniu

Crăciunoiu


icoletaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


C" yS

O; x ■:          ‘

-A \          11V


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURI! LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚI!: . >

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului Municipiului Ploiești cu privire la luarea masurilor in vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 si PETROLUL 95


Data: 7 H