Hotărârea nr. 294/2016

Hotãrârea nr. 294 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților

ROM ANI A


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 294 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Dobre Adrian Florin si Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. prin care se propune modificarea Actului Constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform prevederilor Legii nr. 111/2016, in sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților;

In baza avizului favorabil dat de Comisia Juridica, Ordine Publica, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățenești, Petiții si Reclamații a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26.08.2016;

Ținând cont de prevederile art. 64A3, alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

In temeiului prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata si actualizata;

In baza art. 36 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform prevederilor Legii nr. 111/2016, in sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., la 2 (doua) persoane.

Art. 2 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2012 modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 10/2013, 83/2013, 85/2013, 202/2015, 506/2015, 59/2016, precum si orice alta dispoziție contrara prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

n


Președinte de ședința George Sqrift Ni

JUDEȚUL PRAHOVA


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților

Conform prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata, in exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște in numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are in subordine, inclusiv cu privire la componenta consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților la societățile comerciale pe care le-a înființat.

In cazul societăților comerciale pe acțiuni/societatilor cu răspundere limitata, înființate de Consiliul Local, Adunarea Generala a Acționarilor/Asociaților este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea Generala a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. este compusa din cinci reprezentanți ai Municipiului, numiți de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Având in vedere ultimele modificări ale Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, se impune modificarea Actului Constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., in sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților, la maxim doi membrii.

Aceasta modificare este impusa de prevederile art. 64A3, alin (1) din OUG nr. 109 / 2011, modificata si completata, care menționează următoarele: “Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale in adunarea generala a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum doua persoane

Având in vedere aceste modificări legislative, va înaintam spre adoptare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,/ Dobre Adriapdflorii

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata, in exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște in numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are in subordine, inclusiv cu privire la componenta consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Actionarilor/Asociatilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării si reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale si servicii publice de interes local si instituie norme de organizare si funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează si analizează activitatea acestora.

Adunarea generala a Ăcționarilor/Asociaților este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Reprezentanții Municipiului pot adopta hotărâri cu votul majorității membrilor Adunării Generale a Actionarilor/Asociatilor. Actionarii/Asociati nu »                                                3                        9                                          3

pot fi reprezentați in adunările generale decât prin alți acționari/asociați, in baza unei procuri speciale. Consiliul de administrație si funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe acționari/asociați. Acționarii/Asociații care, într-o anumita operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, au obligația sa se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea, într-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nula.

Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de Administrație si a cenzorilor, a revocării lor si luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.

La acest moment Adunarea Generala a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. este compusa din cinci reprezentanți ai Municipiului, numiți de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Având in vedere modificările Ordonanței de Urgenta a G 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor public Legea nr. 111/2016, se impune modificarea numărului re] Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a iAvând in vedere modificările Ordonanței de Urgenta a G la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., de la cinci meippr^ia^ maxim doi membrii.

Aceasta modificare se impune ca urmare a prevederilor art. 64A3, alin (1) din OUG nr. 109/2011, modificata si completata, care stipulează următoarele: “Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale in adunarea generala a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum doua persoane

Având in vedere noile modificări legislative se impune o reorganizare a structurilor de conducere a societăților comerciale - întreprinderi publice de interes local.

Fata de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

DIREC

Nicolae


ENERAL,

'ConstantinDIRECTOR DIRECȚIE JURIDIC-CONTENCIOS SI RESURSE UMANE / Gheorglie Constantin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA D LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLA

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului

Constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților

și a emis

SECRETAR,

And rei'G^eorghe

Data:           • Lq \