Hotărârea nr. 293/2016

Hotãrârea nr. 293 privind modificarea actului constitutiv al SC Hale si Piete SA Ploiesti, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numarul reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in Adunarea Generala a Actionarilor

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 293 privind modificarea actului constitutiv al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Dobre Adrian Florin si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești prin care se propune modificarea actului constitutiv al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, in sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor;

In baza avizului favorabil dat de Comisia Juridica, Ordine Publica, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetatenesti, Petitii si Reclamatii a Consiliului Local al Municipiului Ploiești 29.08.2016;

Ținând cont de prevederile art. 64A3, alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

In temeiului prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata si actualizata;

In baza art. 36 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aproba modificarea actului constitutiv al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, in sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, la 2 (doua) persoane.

Art. 2 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012 precum si orice alta dispoziție contrara prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3 - Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind modificarea actuldJX

constitutiv al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform prevederilor; > ■

Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților F Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala av^ ^ /

■ o c

Acționarilor

Conform prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata, in exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște in numele unitatii administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are in subordine, inclusiv cu privire la componenta consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a infiintat.

In cazul societăților comerciale pe acțiuni, infiintate de Consiliul Local, adunarea generala a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea generala a acționarilor la S.C. Hale si Piețe S.A. este compusa din cinci reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Având in vedere ultimele modificări ale Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, se impune modificarea actului constitutiv al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, in sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor, la maxim doi membrii.

Aceasta modificare este impusa de prevederile art. 64A3, alin (1) din OUG nr. 109 / 2011, modificata si completata, care menționează următoarele: ‘ Numărul reprezentanților statului sau ai unitatii administrativ-teritoriale in adunarea generala a acționarilor la intreprinderile publice este de maximum doua persoane ”.

Având in vedere aceste modificări legislative, va inaintez spre adoptare proiectul de hotarare alaturat.


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind modificarea actului constitutiv al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform prevederiloL/; Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților^ Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala Acționarilor

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata, in exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște in numele unitatii administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are in subordine, inclusiv cu privire la componenta consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a infiintat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra infiintarii si reorganizării regiilor de interes local, infiinteaza instituții publice, societăți comerciale si servicii publice de interes local si instituie norme de organizare si funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează si analizeaza activitatea acestora.

Adunarea generala a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Reprezentanții municipiului pot adopta hotarari cu votul majorității membrilor Adunării Generale a Acționarilor. Acționarii nu pot fi reprezentati in adunările generale decât prin alti acționari, in baza unei procuri speciale. Consiliul de administrație si funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe acționari. Acționarii care, intr-o anumita operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, au obligația sa se abtina de la deliberările privind acea operațiune.

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea, intr-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nula.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de administrație si a cenzorilor, a revocării lor si luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.

Adunarea generala a acționarilor la S.C. Hale si Piețe S.A. este compusa din cinci reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Având in vedere modificările Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aduse prin Legea ;nr. 111 / 2016, se impune modificarea numărului reprezentanțilorFata de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotarare alaturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTĂȚILOR CETATENESTI, PETITII SI RECLAM ATU

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor_________________________________________________________________________________________