Hotărârea nr. 292/2016

Hotãrârea nr. 292 privind modificarea actului constitutiv al SC Transport Călători Express SA Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*

HOTĂRÂREA Nr. 292


privind modificarea actului constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin care se propune modificarea actului constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016 privind aprobarea cu modificări a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor;

Analizând Avizul favorabil al Comisiei de specilitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 29.08.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 289/2013;

Ținând cont de prevederile art. 643, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiului prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea Actului constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, în sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prevăzut la art. 7.1 alin. 3, la 2 (două) persoane.

Art. 2 - Prevederile art. 6 (1) ale Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013, modificate, precum și orice altă dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016
EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind modificarea actului

constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, coj^^frijov  prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților

Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor

9

Conform prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ-teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

în cazul societăților comerciale pe acțiuni, înființate de Consiliul Local, adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigura politica ei economică și comercială.

Conform prevederilor art. 7.3. alin. 3 din Actul constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A., Adunarea generală a acționarilor este compusă din șapte reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al municipiului Ploiești, și de 1 reprezentant numit de către acționarul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Având în vedere ultimele modificări ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, se impune modificarea Actului constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în sensul stabilirii numărului reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor, la maxim doi membri.

o

Această modificare este impusă de prevederile art. 64 , alin (1) din OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111/2016, care menționează următoarele: “Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane

Având în vedere aceste modificări legislative, vă înaintez spre adoptare proiectul de hotărâre alăturat.


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind modificarea actului constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, confi prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanții^ Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor

Conform prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ-teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

în cazul societăților comerciale pe acțiuni, înființate de Consiliul Local, adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigura politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor la S.C. Transport Călători Express S.A. este compusă din șapte reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al municipiului Ploiești, și de 1 reprezentant numit de către acționarul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se adoptă cu votul majorității membrilor. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale. Acționarii care, într-o anumită operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, au obligația să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea, într-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nulă.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de administrație și a auditorului financiar, a revocării lor și luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, în mod obligatoriu, prin vot secret.

Conform prevederilor art. 7.3. alin. 3 din Actul constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A., Adunarea generală a acționarilor este compusă din șapte reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al municipiului Ploiești, și de 1 reprezentant numit de către acționarul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Având în vedere modificările Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 2011privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aduse prin Legea nr. 111/2016, se impune modificarea numărului reprezentanților


Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a? Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, de la șapte membri la maxim doi membri.                                                           A--

Modificarea este efectul aplicării prevederilor art. 64 , alin (1) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată, care stipulează următoarele: '^Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane

Având în vedere noile modificări legislative, se impune o reorganizare a structurilor de conducere a societăților comerciale - întreprinderi publice de interes local.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

S.C. Transport Călători Express S.A.

Director General Iancovici Cristian Virgiliu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR.L


hpiSa

H w '■■ "■ ■

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETITII SI RECLAMATIE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor, inițiat de SC TCE SA Ploiești


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR.I