Hotărârea nr. 29/2016

Hotãrârea nr. 29 privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spatii cu altă destinație decât aceea de locuință – cabinete medicale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 29

privind organizarea de licitații publice pentru închirierea

unor spatii cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali: Cosma Marcian, Pană George, Stanciu Marilena, Dumitru Cristian, Viscan Robert Ionuț, Popa Gheorghe precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale;

Văzând raportul Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 22.01.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 516/15.12.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

Conform prevederilor art. 14 și 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 36 alini, alin. (2) lit c), alin. (5) lit. a), b), art.45 alin (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unor spații din imobilul situat în municipiul Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a spatiilor medicale prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Stabilește că durata închirierii pentru spatiile scoase la licitație publica prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

Art.4 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea spatiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

 • - Sanda Dragulea - Consilier local

 • - Marilena Stanciu - Consilier local

 • - Iulian Liviu Teodorescu - Consilier local

 • - Radu Socoleanu - Consilier local

-reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești

-reprezentant al Direcției de Sanatate Publica Prahova

Reprezentanții din aparatul de specialitate al primarului - membri în comisia de licitație și membrii comisiei de contestații vor fi numiți prin dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar.

Art.5 împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

Art.6 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.7 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință-

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local sa fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, in condițiile legii.închirierea se face prin licitație publica, organizata in condițiile legii.

Conform HCL 514/2014 imobilul situat in municipiul Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 face parte din proprietatea Municipiului Ploiești, este inscris in cartea funciara 137580, terenul are numărul cadastral 137580, iar construcția are numărul cadastral 137580-C1, fiind preluat in baza Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Având in vedere faptul ca in cadrul imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 exista un număr de spatii, ramase libere ca urmare a reorganizării Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiești, aceasta situație a fost supusa analizei Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Comisia nr. 2 a emis aviz favorabil in vederea inchirierii spatiilor libere potrivit reglementarilor in vigoare, prețul de pornire fiind conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea în lei a tarifelor prevăzute în contractele de închiriere, asociere și concesiune.

Pentru valorificarea unor spații din imobilul situat in str. Andrei Muresanu nr. 56 pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical este oportuna inchirierea acestora prin licitație publica deschisa cu strigare, pentru o durata de 5 ani, cu drept dc prelungire, in condițiile prevăzute in anexele la prezenta hotarare.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.


Consilieri Cosma Marcian Pana George Stanciu Marilena Cristian Dumitru Vascan Robert Ionut Popa Georghe

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAT,

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII

Cristian Mihai Ganea

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință- cabinete medicale

Potrivit art. 119 din Legea nr. 215/2001 privind admnistratia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unitatii administrativ - teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unitatii administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Conform HCL 514/2014 imobilul situat in municipiul Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 face parte din proprietatea Municipiului Ploiești, este inscris in cartea funciara 137580, terenul are numărul cadastral 137580, iar construcția are O        numărul cadastral 137580-C1, fiind preluat in baza Hotărârii Guvernului României

nr. 866/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 866/2002, cu modificările si completările ulterioare, Spitalul Municipal (Schuller), Spitalul de Boli Infectioase (Movila), precum si Centrul de Diagnostic si Tratament au fost declarate in municipiul Ploiești ca unitati sanitare publice de interes local. In anexa nr. 221 la Hotararea Guvernului României nr. 866/2002 a fost nominalizat si imobilul - Centrul de Diagnostic si Tratament - situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56. In acest sens au fost preluate in domeniul public al localității, pe baza de protocol, clădirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea aceste unitati sanitare de interes local.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 184/2006 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56. Prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 316/2006 privind reorganizarea unei unitati sanitare din județul Prahova, a fost aprobata reorganizarea Centrului de Diagnostic si Tratament in cabinete O        medicale grupate, cu respectarea prevederilor OMS nr. 933/2003.

Prin Hotararea nr. 506/30.11.2011 s-a aprobat concesionarea directa a unor spatii cu destinație medicala din imobilul situat in str. Andrei Muresanu nr. 56, in vederea reorganizării Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiești.

Având in vedere faptul ca in cadrul imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 exista un număr de spatii, ramase libere ca urmare a reorganizării Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiești, aceasta situație a fost supusa analizei Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești. Valorificarea spatiilor cu destinația de cabinet medicale se va face pentru următoarele specialități medicale identificate conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56:

Nr. cri.

Adresa spațiului

Specialitatea

Suprafața exclusiva (mp)

Suprafețe comune dependințe (mp)

Total suprafrjg^gm)

0

I

2

3

1

Str. Andrei Muresanu nr. 56, subsol, camera 25+ l/3cota parte camera 5 (sala de tratament)

ORL

16.95

10,59

2

Str. Andrei Muresanu nr. 56 subsol, camerele 6,7,1/2 din camera 9

Psihologie

18.94

11,83

Wpi$

3

Str. Andrei Muresanu nr. 56 parter, camera 37 + camera 38

Diabet si boli de ntitritie

17.82

11,36

29,18

4

Str. Andrei Muresanu nr. 56,etaj I camera 8 si 9(sala de tratament)

Obstetrica si ginecologie

27,15

17,67

44,82

5

Str, Andrei Muresanu nr. 56, etaj I, camera 10

Neurologie

30,87

19,30

50,17Comisia nr. 2 a emis aviz favorabil in vederea inchirierii spatiilor libere potrivit reglementarilor in vigoare, prețul de pornire fiind conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea în lei a tarifelor prevăzute în contractele de închiriere, asociere și concesiune.

Preturile de pornire la licitație si Garanțiile de participare la licitație, menționate in tabelele anexe la proiectul de hotarare, au fost calculate pornind de la tarifele aprobate prin Hotararea nr. 7/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul National de Statistica - Direcția Județeană de Statistica Prahova (indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia).

Având in vedere faptul ca pana la data promovării proiectului de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință nu a fost comunicat indicele de inflație de către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova, prețul de adjudecare care va deveni preț in contractul de inchiriere va fi actualizat la nivelul anului 2016 prin aplicarea la acesta a indicelui de inflație. Noul cuantum al chiriei (prețul de adjudecare actualizat cu indicele de inflație) va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai Încheia act adițional. Diferența de plata dintre valoarea adjudecata si chiria actualizata la nivelul anului 2016 cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova se va achita de către chiriaș in termen de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificării

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica - conform Procedurii Operaționale existente la nivelul Direcției de Gestiune Patrimoniu in acest sens). Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai

incheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare luniipeptrupare se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numei^?'im contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX, deschi ' Ploiești. Plata chiriei se face incepand cu data incheierii contractului


DIRECȚIA DE GESTIL

NE PATRIMONIU

DIRECTOR E

xecutiV;

Florin P^J

iăche


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana POPA


DIRECȚIA ECONOMICADIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Anexa nr. 1 la HCL O?.?/*?.

COMPARTIMENTUL, PUBLICITATE VALORIFICARE PATRIMONIU

Situația spatiilor cu alta destinația de decât aceea de locuința din imobilul siuat in municipiul Ploiești,

str. Andrei Muresanu nr.56, ce urmeaza a fi închiriate prin licitație

Nr. crt.

Adresa spațiului

Specialitatea

Suprafața exclusiva (mp)

Suprafețe comune dependințe (mp)

Total suprafața (mp)

Tarif chirie pe mp, conform Anexei 2 din HCL 7/2007, actualizata, spatii folosința exclusiva

Tarif chirie pe mp, conform Anexei 2 din HCL 7/2007, actualizata, spatii comune

Preț de pornire la licitație ( lei/luna)

Pas de licitație (lei)

Taxa participare (lei)

Garanție de participare (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Str. Andrei Muresanu nr. 56, subsol, camera 25+ l/3cota parte camera 5 (sala de tratament)

ORL

16,95

10,59

27.54

6,39

2,56

135,42

50,00

200,00

300,00

2

Str. Andrei Muresanu nr. 56 subsol, camerele 6,7,1/2 din camera 9

Psihologie

18,94

11,83

30.77

6,39

2,56

151,31

50,00

200,00

300,00

3

Str. Andrei Muresanu nr. 56 parter, camera 37 + camera 38

Diabet si boii de nutriție

17,82

11,36

29,18

6,39

2,56

142,95

50,00

200,00

300,00

4

Str. Andrei Muresanu nr. 56,etaj I camera 8 si 9(sala de tratament)

Obstetrica si ginecologie

27,15

17,67

44,82

6,39

2,56

218,72

50,00

200,00

450,00

5

Str. Andrei Muresanu nr. 56, etaj I, camera 10

Neurologie

30,87

19,30

50,17

6,39

2,56

246,67

50,00

200,00

NOTA:Avand în vedere faptul ca pana la data promovării proiectului de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință nu a fost comunicat indicele de i către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova, prețul de adjudecare care va deveni preț in contractul de închiriere va fi actualizat la nivelul anului 2016 prin aplicarea la acesta a indicelui de in cuantum al chiriei (prețul de adjudecare actualizat cu indicele de inflație) va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional. Diferența de plata dintre valoarea adjudecata si chiria actualizata la ni 2016 cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova se va achita de către chiriaș in termen de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificăriiCAIET DE SARCINI

pentru inchirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr. 56, subsol/parter/etaj, cam..........si..........

(sala de tratament)


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, subsol/parter/etaj, cam......si ....(sala de tratament)

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației il constituie închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, parter, cam. 54+ 53 (sala de tratament pentru profilul de activitate - stomatologie

Spațiul închiriat va utilizat doar in scopul desfășurării de activitati medicale - Stomatologie

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si HCL nr......../.......

 • 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAȚIUL SCOS LA LICITAȚIE IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Spațiul cu destinația de cabinet medical situat in imobilul din str. Andrei Muresanu nr. 56, ............. cam.......... +.........sala de tratament pentru profilul

de activitate -.................scos la licitație in vederea închirierii este proprietatea

Municipiului Ploiești.

Suprafața utila totala este de.......m.p, din care:

 • - suprafața exclusiva:............m.p.

 • - suprafața dependințe comune: .......... m.p.3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII L SI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa, in număr nelimitat, oric|« juridice romane, care îndeplinesc condițiile, conform leg!J| desfasoare activitatea medicala pentru profilul . este declarata calificata de către comisia de licitatiX documentelor din dosarul de participare la licitație.

următoarele documente, in funcție de specialitatea activitatii medicale si formei de organizare:


Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă

A. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - OPIS -

 • b) Copie de pe actul de identitate;

 • c) Copie de pe autorizația de funcționare eliberata de autoritatea competenta sau

de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezulta ca are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale in specialitatea......................,

cu sau fara activitati conexe acestora:

-Copie a certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor; -Certificat de înregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale emis de Direcția de Sanatate Publica (numai in cazul in care exista);

-Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala (numai in cazul in care exista);

 • d) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • e) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • f) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente:

 • - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

 • - Primăria municipiului Ploiești,

 • - Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești,

 • - Cazierul Fiscal eliberat de către Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești, toate valabile la data licitației;

 • g) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • h) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • i) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • j) Dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • B. pentru persoane juridice:

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație;

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului

Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele^@t^îale relevante, din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizareăyde'^ervlli medicale in specialitatea...................., cu sau fara activitati ^^eke^^torap?

 • c) Orice alte documente/autorizatii de funcționare eliberateMe

competente din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate

servicii medicale in specialitatea....................., cu sau fara a

acestora; • d) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulte obiectul de activitate si situația societății in domeniul de activitate pentru care se scoate la licitație spațiul, societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • e) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala;

 • f) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • g) Dovada ca nu sunt inregistrati in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP);

 • h) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente:

-Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

-Primăria municipiului Ploiești,

-Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești, toate valabile la data licitației;

 • k) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • l) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma autentica (notariala);

 • m) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș, va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul, potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • n) Informații generale despre firma, conform anexei;

 • o) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • p) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • q) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare Ia licitație.

 • 4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE PE

PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice deschise, cu st^^^^te de .............lei/luna.


Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Conwiult municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei in contractele de Închiriere, asociere si concesiune.                             „

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contracnC^>-—

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului PIoiWLni^S^007. chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești ......................................., deschis la Trezoreria

Ploiești. Plata chiriei se face începând cu data încheierii contractului de închiriere.


 • 4.2. Termenul de închiriere al spațiului este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

 • 4.3. Câștigătorul licitației va avea obligația sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de închiriere.

------4T4-Pasul-de-licitatieeste-de-501ei;-------------------------------

 • 4.5. Garanția de participare la licitație este in suma de.............lei(pret de

pornire la licitație x 2, rotunjit).

 • 4.6. Taxa de participare la licitație este de 200 lei

 • 4.7. Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei si se achiziționează de la Direcția de Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 8).

O            5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in data de ......................., ora ...........00, in vederea închirierii spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești str, Andrei Muresanu nr, 56, ..................,

cam......... +..........(sala de tratament) pentru profilul de activitate

Licitația va avea loc la sediul Municipiului Ploiești Direcția de Gestiune Patrimoniu situata la etaj 1, Halele Centrale, cu sediul in strada Emil Zola, nr. 8, județul Prahova.

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa in număr nelimitat persoane


juridice, care indeplinesc condițiile, conform legislației in vig^are^ activitatea medicala pentru profilul..............................., in &w$tia

declarata calificata de către comisia de licitație după analizamȘaqej dosarul de participare la licitație, prevăzute in capitolul 3 alW$z3 sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au transmis tcfts^.g^guS^ntele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un singur exemplar semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 60 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după Înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru inchirierea spațiului

cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, parter, cam. ........... +..........(sala de tratament pentru profilul de activitate -

..................este in suma de............. lei(pret de pornire la licitație x 2, rotunjit).

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu pentru care licitează.

 • 2. Garantia de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria

Municipiului Ploiești sau prin virament in contul Municipiului Ploiești ...................................................., deschis la Trezoreria Ploiești ,CIF 2844855.

3.Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4.Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești pana la momentul incheierii contractului de inchiriere de către câștigătorul licitației. In momentul Încheierii contractului de inchiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de inchiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

In condițiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu incheie contractul de inchiriere in termenul de 15 zile lucratoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

In acest caz, contractul de inchiriere se incheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de inchiriere in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, pierde^garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.


 • 5.Celorlalți ofertanti declarați necastigatori li se restguîe^ gar participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de ®

 • C. Modul de prezentare a ofertelor L Oferta se depune in plic inchis, sigilat, semnat si

Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pana la data de................................ orele................00.

 • 2. Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va menționa:

- numele ofertantului si sediul acestuia;

 • -  denumirea licitației si a spațiului pentru care depune oferta;

 • -  “A nu se deschide inainte de data de......................, orele..........00.”

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depune cel puțin o oferta, procedura licitației publice va continua.

 • 4. Ofertele primite si înregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fara a fi deschise.

 • 5. Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va înscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

D. Organizarea si desfasurarea licitației


 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertantilor si, după caz, alti specialiști si invitați. Neparticiparea la licitație a ofertantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație si pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majora invocate, in scris, in termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si va anunța numele ofertantilor. Plicurile închise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea conținutului plicurilor si a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor si ofertantii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si ofertantii prezenti.


  • 6. Licitația se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta. Astfel, se pleaca de la prețul de pornire a licitației; președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

  • 7. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spațiul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

  Prețul de adjudecare a spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.


 • 8. Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația pentru închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanti.

 • 9. Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 10. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertantilor respectivi.

 • 11. Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

 • 12. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 13. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreuna cu anexele sale reprezintă documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei;

 • - cate un exemplar ofertantilor participanti la licitație, la cerere.

 • 14. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea fa rezultatele raman definitive doar in momentul soluționării contestații.


 • 15. Rezultatul licitației va fi afișat in termen de 2 organizatorului acesteia.

 • 16. Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune i organizatorului licitației in termen de 24 ore de la incheierea licita^^

Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucr

depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

17. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.


 • 18. In cazul in care câștigătorul licitației renunța la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 19. Semnarea contractului de inchiriere se va face in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de inchiriere determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

20.DISPQZITII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 2. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti Înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații intemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea instituției organizatoare a licitației impreuna cu comisia de licitație.

 • 5. In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație

 • - formular de contract

 • - alte documente referitoare la licitație

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT .............................................

(denumire si adresa)

Nn_______/__________

(ziua, luna, anul)

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar aparat in_____________________________

_______________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi_________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne

reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.


Data completării

(ziua, luna, anul)

OFERTANT

(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE

(persoane juridice)

Subsemnatul..........................................in calitate de reprezentant legal al

societății comerciale...............................................................................................,

declar pe propria răspundere următoarele informații:

 • 1. Denumirea firmei

(denumirea si forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului

Comerțului....................................................................................................

(numărul si data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris si varsat)

 • 5. Pana la data de ..................... la dosarul firmei nu s-au operat cereri de

inscrieri de mențiuni referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolventa, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciara sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este :......................................................

(conform celor înscrise in statutul societății)

Ofertant, (semnătură si stampila)

CONTRACT DE ÎNCHIRIEREpentru spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința- cabinet încheiat astazi

S-a incheiat prezentul contract de inchiriere in baza Hotărârii al Municipiului Ploiești nr............./................si a Procesului ve

incheiat in data de.......................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Bdul Republicii nr.2 reprezentat prin ..............................imputemicit prin HCL nr....sa semneze prezentul contract, in calitate de locator, pe de o parte

si

.......................cu sediul/domiciliul in........................., reprezentat prin

............................, in calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte,

O             II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art, 1 - Obiectul contractului de inchiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada Andrei Mureseanu nr.56, județul Prahova in suprafața de..............mp. din care suprafața exclusiva..........

mp. si suprafața dependințe aferente.............mp.

Art 2 - Bunul inchiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația:

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare -primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de inchiriere este de 5(cinci) ani cu incepere de la data de ................ pana la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII


Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contracfâlur. - £                     j.                   ------—*

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lun^de^ba^a'pe m.p. pentru închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locmhta^Mace obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional.

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spatiul/terenul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nici o formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.


V. MODALITATI DE PLATA


Art. 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul locatar sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, începând din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obliga :

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești,

strada.......................................in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața închiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI


Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile^

o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele s prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) sa respecte toate prevederile caietului de sarcini si toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) sa faca dovada inregistrarii cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de inchiriere.

 • f) beneficiarul contractului .............................. are obligația incheierii de

contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • g) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • h) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • i) Locatarul se obliga, ca pe toata durata închirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • j) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • k) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • l) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • m) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la încetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • n) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.

 • o) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainf^ff


termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 60 de^^feil intr-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contra™^^^ incheierea procesului verbal de predare - primire;                   CSSS

Pana la data intocmirii procesului verbal, acesta are obligatfaJ^Mmj obligațiile de plata accesorii astfel cum au fost calculate.

 • p) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiria^&^ă^eme ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • q) la încetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași stare in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • r) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • s) sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

ș) chiriașul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • - sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

  ■J • - sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenJ#|j^B?

pentru aplicarea acestora in orice moment;                                  -

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in fi de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercdt^ tactice de intervenție organizate de acesta;

 • -  sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si re; aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilo proiectant;

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea împotriva incendiilor;

 • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparații si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurîlor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - inlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si inlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de


considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcțj activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrări si tencuieli;

 • -  repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:

- înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea demenților de radiator sau a conductelor aparente, întărirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibiie sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;


 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precu^fșjfj-contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții pentru spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. Contractul inceteaza prin:

expirarea termenului prevăzut in contract;

acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -   prin reziliere, in caz de nerespectare de către locatar a oricărei clauze din contract;

inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • -  in cazul intarzierii la plata chiriei cu 3 (trei) luni, proprietarul va notifica locatarului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi indeplineste obligațiile cu privire la plata chiriei.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, locatar este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spatiului/terenului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Art. 10. GARANȚII

Art. 10.1. Garanția de participare costituita de ofertant va fi transformata in garanție, suma ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului datorita neplății locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita di;


In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosi achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita 1 facturilor emise.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care chiriașul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

Art 13. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 16 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.cate unul pentru fiecare parte.


Municipiul PloieștiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIPLOIEțTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERV POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAP_O_RȚ

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință-cabinete medicale


Data: