Hotărârea nr. 287/2016

Hotãrârea nr. 287 privind trecerea unor locuinţe din domeniul privat al Municipiului Ploieşti în domeniul public al Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 287 .

privind trecerea unor locuințe din domeniul privat al Municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune includerea unor locuințe de necesitate în domeniul public și modificarea corespunzătoare a pozițiilor 903 și 1040 (referitoare la imobilele situate în Ploiești Intrarea Clubului, nr. 4 si str. Munteniei nr. 24) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 24.08.2016 al Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In baza prevederilor art. 2, litera f și art. 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și articolul 20 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

Luând în considerare faptul că imobiele situate în Ploiești, Intrarea Clubului, nr. 4 și str. Munteniei, nr. 24, care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești și figurează la pozițiile 903 și 1040 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești și includerea în fondul de locuințe de necesitate a spațiilor identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea pozițiilor 903 și 1040 (referitoare la imobilele situate în Ploiești Intrarea Clubului, nr. 4 și str. Munteniei nr. 24) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președintele ședința George SoriiiNiculae Botez


Contrasemnează Secretar, Simona Albu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotărâre privind trecerea unor locuințe din domeniul privat al Municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești

/X

In conformitate cu art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit art.55 din același act normativ, locuințele de necesitate se închiriază 3     "3

temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua in clădiri ocupate de locatari.

Municipiul Ploiești a deținut în proprietate imobiul situat în str. strada Romana nr.52, ce a fost închiriat familiilor Marghiolescu Iuliana - Julieta și Niculescu Laura. în urma incendiului produs în data de 16.03.2006 la acest imobil, celor 2 familii le-au fost repartizate ca locuințe de necesitate imobilele aflate în domeniul privat al Municipiului Ploiești, situate în Intrarea Clubului nr.4 ( o unitate locativa compusă din doua camere în suprafață de 45,26 mp, dependințe în suprafață de 20,83 mp și teren-curte în suprafață de 264,48 mp. în cotă indiviză) și str. Munteniei, nr.24 (compus din doua camere în suprafață de 18,75 mp, dependințe în suprafață de 13,87 mp și teren-curte în suprafață de 100 mp.), în baza adreselor nr.4103/20.03.2006 și nr. 4102/20.03.2006, emise de către Primăria Municipiului Ploiești. Pentru aceste spații au fost încheiate contracte de închiriere cu susnumitele, contracte ce au fost prelungite succesiv prin acte adiționale. Ulterior, imobilul din str. Romană, nr.52 a fost demolat.

/X

In urma procedurii de licitație publică s-a încheiat între municipiul Ploiești și Asocierea S.C. PROTELCO S.A-SC BLOM ROMÂNIA SRL Acordul-cadru nr.2912/11.02.2013, având ca obiect "Servicii de Cadastru și Topografie", în baza căruia au fost semnate Contracte subsecvente în vederea realizării serviciilor menționate pentru o parte din bunurile ce fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, printre care se numără și imobilele de la adresele poștale : Intrarea Clubului nr. 4 și str.MuntenieiWț^^*

Conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 fprivind ^probarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilqHLegif Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale .                                                     \ v

Având în vedere cele de mai sus precum și punctele de vedere transmise prin adresele nr.938/07.10.2015 (în care se menționează faptul că terenurile curți aferente locuințelor aflate în domeniul public rămân în domeniul privat) și nr.204/15.02.2016 de către Direcția Administrația Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, se constată necesitatea trecerii unităților locative sus menționate, identificate în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre din domeniul privat al Municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești, modificarea corespunzătoare a pozițiilor 903 și 1040 (referitoare la imobilele situate în Ploiești Intrarea Clubului, nr.4 și str. Munteniei nr.24 ) și includerea în Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești a terenurilor curți aferente acestor imobile, identificate în Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre. Ulterior acestor operațiuni se va proceda la finalizarea procedurilor de intabulare a acestor imobile .

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

9

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabîrcă /y

AVIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC CONTENCIOS,

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR,

Nicoleta CraciunoiuACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR,

Georgiana Popa

întocmit:


Elena Dinu

Nicoleta Polixenia David/ /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind trecerea unor locuințe din domeniul privat al Municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești

o

Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Locuința de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Municipiul Ploiești deține în proprietate imobilele situate în str. Munteniei nr.24 și Intrarea Clubului, nr.4.

Imobilul situat în str. Munteniei nr. 24 compus din 2 camere în suprafață utilă de 18.75 m.p, dependințe în suprafață de 13.87 m.p și teren curte în cotă exclusivă în Qr suprafață de 100 m.p. i-a fost închiriat ca locuință de necesitate doamnei Niculescu Laura.

Imobilul situat în Intrarea Clubului, nr.4 este format din 3 unități locative și teren curte. O unitate locativă formată din 2 camere în suprafață utilă de 45,26 m.p., dependințe în suprafață de 20,83 m.p. și teren-curte în suprafață de 264,48 mp. în cotă indiviză) a fost închiriată ca locuință de necesitate doamnei Marghiolescu Iuliana-Julieta.

In urma procedurii de licitație publică s-a încheiat între municipiul Ploiești și Asocierea S.C.PROTELCO S.A-SC BLOM ROMÂNIA SRL Acordul-cadru nr.2912/11.02.2013, având ca obiect ''Servicii de Cadastru și Topografie", în baza căruia au fost semnate Contracte subsecvente în vederea realizării serviciilor menționate pentru o parte din bunurile ce fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, printre care se numără și imobilele de la adresele poștale : Intrarea Clubului nr. 4 și str.Munteniei nr. 24.

Având în vedere aspectele mai sus precizate, în vederea finalizării operațițȘilpr de intabulare a acestor imobile, se impune trecerea acestor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești, actualizarea corespunzătoare a pozițiilor 903 și 1040 (referitoare la imobilele situate^n Ploiești Intrarea Clubului, nr.4 si str. Munteniei nr.24 ) și includerea terenurilor curți aferente acestor imobile în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului ^Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA

LaTABEL

privind trecerea unor locuințe din domeniul privat al Municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești și includerea acestora în fondul de locuințe de necesitate

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Intrarea Clubului,

nr.4

I2-S10029

2 (doua) camere în suprafață de 45,26 m.p.

dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 20,83 m.p

Acest imobil a fost transferat în administrarea I.L.L in baza H.C.M 8/1960

2.

Str.Munteniei, nr.24

I2-S10371

2 (doua) camere în suprafață de 18,75 m.p.

dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 13,87 m.p

Acest imobil a intrat în proprietatea statului potrivit prevederilor Decretului nr. 224/1951 și a Deciziunii nr. 34/1954 a Sfatului Popular Ploiești.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATI


TABEL

cu privire la modificarea pozițiilor nr.903 și 1040 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

NR.

POZ.

ADRESA

IMOBIL

NUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF.

(mp)

OBS.

903

Intrarea

Clubului, nr.4

Pătrașcu Ecaterina

Locuință

57,30

Teren curte

110,00 cotă indiviză din 659,80

Bilică Niculae

Locuință

86,23

Teren curte

285,32 cotă indiviză din 659,80

Marghiolescu Iuliana- Julieta

Teren curte

264,48 /’ f § cotă indiviză

din

659,80

t

\ y ii -■' '7

1040

Str.Munteniei, nr.24

Niculescu Laura

Teren curte

100


7&/A -rfNU -


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția administrație publică, juridic-contencios, achiziții publice, conjrâcte Serviciul juridic contencios, contracte


15 -02- 2816


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Urmare adresei dvs. nr. 538/11.01,2016 prin care solicitați să vă țcomunicăm sub ce regim juridic veți intabula cele două locuințe de necesitate, ținând cont de faptul că acestea figurează la acest moment în £) ' domeniul privat, potrivit HCL nr. 267/2006, prin prezenta vă transmitem următoarele.

Atât locuința situată în Ploiești, str. Intrarea Clubului, nr. 4, cât și locuința situată în Ploiești, str. Munteniei, nr. 24, au fost atribuite doamnelor Marghiloescu Iuliana-Julieta și Nicolescu Laura, ca urmare a unui incendiu produs în data de 16.03.2006 la imobilul din Ploiești, str. Romană, nr. 52. îri cuprinsul contractelor de închiriere spațiile locative figurează cu destinația de locuințe de necesitate, deși până la această dată nu au fost trecute în domeniul public al Municipiului Ploiești.

Având în vedere prezenta stare de fapt, apreciem că S.C. Protelco S.A. - S.C. Blom Romania S.R.L.'va putea proceda la întabularea celor două unități locative, numai ulterior includerii acestora în domeniul public al Municipiului Ploiești, potrivit destinației acestora de locuințe de necesitate.CONSILIER JURIDIC

ANDREEA CRISTEA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

SERVICIUL JURIDIC - CWfTENCIOȘ^CONTRACTE

NR.....'La.â....................


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ

Urmare adresei dvs. nr. 366/08.09.2015 prin care ne solicitați punctul de vedere în


ceea ce privește legalitatea transferării în domeniul public a terenurilor curți aferente locuințelor destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, vă facem cunoscute următoarele.

Niciunul dintre actele normative care reglementează situația juridică a locuințelor din categoria celor la care faceți referire nu reglementează situația terenului-curte aferent acestor locuințe, o astfel de împrejurare neintrând în sfera situațiilor de fapt concrete la care se refera Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările si completările ulterioare, O.U.G. nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național si O.U.G. nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

De asemenea, din aplicarea procedeelor de interpretare a normelor de drept civil, menționăm că nu a putut fi identificată voința legiuitorului în sensul situației invocate în 4             adresa dvs.

Cu considerație,


Anexa Nr, 1

laH.CL. Nr.267/2006

SITUAȚIA IMOBILELOR ( LOCUINȚE SI TERENURI AFERENTE) CE URMEZA A FI INCLUSE IN “INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME SI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Suprafața (mp)

OBS.

CENTRUL 1

1.

AI. Odobescu nr.22

Nicolae Vasilica

Teren curte

472.12

Calin Corina

Teren curte

169.14

2.

A1. Odobescu nr.32

Dobrescu Aurica

Teren curte

287.17

3.

Al. Odobescu nr.52

Cremeneanu Ion

Teren curte

45.26

4.

AI. Odobescu nr.67

Cretu Elena

Teren curte

128.06

Mocanu Ion

Teren curte

109.96

Nicolae Marina

Teren curte

247.22

Dragomir Elena

Teren curte

84.29

Naumovici Steliana

Teren curte

84.29

Mita Monica

Locuința

62.86

5.

Amurgului nr. 2

Bostoaca Georgeta

Locuința

31.08

6.

Arborilor nr.51

Comanita Nicolae

Teren curte

200.00

7.

Arcului nr.l

Ganea Teodor

Teren curte

61.63

8.

August Laurian nr.12

Detelbah Steliana

Locuința

19.65

9.

August Laurian nr.2

Negroiu Vasilica

Locuința

25.67

10.

Badesti nr. 5

Visan Sultana

Locuința

43.16

11.

Barbu Delavrancea nr.2

Micu Ioana

Locuința

31.00

X'K i

/    h om

Stirbescu Genovi

Locuința

31.20

< >'■'......

Lichiardopol Dan

Teren curte

125.00

Dobrota Ion

Teren curte

129.00

888.

Grăniceri nr. 60

Dobre Elena

Locuința

59,54

889.

Grăniceri nr.l

Marcu Niculae

Locuința

41,36

890.

Granitului, nr.l

Foarfecă Ioana

teren curte

138.30

891.

Granitului, nr.23

Antonescu Elena

teren curte

138.30

892.

Granitului, nr.3

Rusu Amalia

teren curte

138.30

893.

Grigore Alexandrescu nr.3

Dunareanu Cornelia

Teren curte

55,00

894.

I.A. Basarabescu nr. 3

Voinescu Justin

Locuința

121,06

Dumitru Floarea

Teren curte

82,24

895.

I.R.Sirianu nr.2

Buca Petre

Teren curte

89,85

896.

I.R.Sirianu nr.25

Balalia Minea

Teren curte

222,00

897.

Independentei, nr.9

Dinu Ana

teren curte

57.24

Ștefan GHeorghe

teren curte

21.49

Dobre Anica

teren curte

18.12

Balica Iulian

teren curte

24.00

Trandafirescu Victoria

teren curte

18.20

898.

Industriei nr.95bl.6A ap.l

Gheorghita Georgeta

Locuința

42.11

899.

Industriei 47 bl.l7A ap.31

Burlacu Gh.

Locuința

43.71

900.

Industriei nr. 2

Dicu Margareta

Locuința

95,89

Mihai Mihaela

Locuința

69,18

Raducanu Vasile

Locuința

80,11

901.

Industriei nr.59 BL.6c ap.18

Andrei Dumitru

Locuința

42.11

902.

Ineu nr.l

Radu Mioara

Locuința

56.28

903.

Intrarea Clubului nr. 4

Patrascu Ecaterina

Locuința

57,30

Marghiolescu Iuliana

Locuința

66,09

Bilica Niculae

Locuința

86,23

904.

Ioan Rusu Sirianu nr. 25

Gheorghe Virona

Locuința

51,11

905.

Izlazului nr. 32

Moise Aurelia

Locuința

17,50

906.

Izvoare nr.73

Mihai Ion

Teren curte

120,00

907.

Izvoare nr. 143

Dumitru Dumitru

Locuința

40,50

T7-?

o, .țtBH i

908.

Izvoare nr. 91

Sorescu Victoria

Locuința

32,35

909.

Jianu nr.2 bl.A ap. 59

Ivan Crinela

Locuința

62.42

1026

Miorița, nr.l

Stan Teodor

teren curte

49.27

1027

. Miorița, nr.ll

Dinu Maria

teren curte

105.52

Cernat Petre

teren curte

137.51

Mitrescu Ion

teren curte

103.03

1028

Miorița, nr.7

Ceaușel Manole

teren curte

59.76

Puscaciu Nicolaie

teren curte

85.44

Klimaschofscki Elena

teren curte

63.17

1029

Mircea cel Batran nr.17

Stanescu Alexandru

Teren curte

87,29

Stanescu Marius

Teren gradina

500,00

1030

Mircea cel Batran nr. 37

Maiuga Daniel

Locuința

38,28

Stanga Sora

Teren curte

43,05

1031

Mircea cel Batran nr.121

Toma Dumitru

Teren curte

152,92

1032

Mircea cel Batran nr.40

Panait Ștefan

Teren curte

215,00

1033

Mircea cel Batran nr. 83

Panait Elena

Locuința

26,67

Nita Maria

Locuința

55,00

1034,

Milcov nr.25

Anghel Nicolae

Teren curte

348,00

1035.

Motrului, nr.3

Dalea Elena

teren curte

138.30

1036.

Motrului, nr.4

Dumitru mariana

teren curte

138.30

1037.

Motrului, nr.6

Zazavischi C-ta

teren curte

138.30

1038.

Muncii nr.l

Albulescu Mihaela

Teren curte

82,17

Dragalute C-tin

Teren curte

36,21

Gosman Constanta

Teren curte

78,00

1039.

Muncii nr.5

Dragusin Sanda

Locuința

38,85

Militaru Florica

Locuința

55.19

Visinescu Sanda

Locuința

62,16

Florea Cecilia

Locuința

77,36

1040.

Munteniei nr.24

Niculescu Laura

Locuința

32,62

1041.

Murelor, nr.30

S.C STIROM S.R.L

teren chioșc

35.20

1042.

Muscel nr.2 Bl. 10D, ap.l

Dinescu Marian

Locuința

54.70

1043.

Nicolae Iorga nr.ll

Ciucan Luminița

Teren curte

52,06

Mihalcescu Ion

Teren curte

144,00

Ionescu Vasile

Teren curte

86,08COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

sr^Z

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind trecerea unor locuințe din domeniul privat al Municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești