Hotărârea nr. 286/2016

Hotãrârea nr. 286 privind modificarea componenței unor unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploieşti, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr. 2, bl. 61E1, ap.16, str. 13 Decembrie, nr.18, bl.G3, ap.12 şi str. Democraţiei, nr.38, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile – proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 286 privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr. 2, bl. 61E1, ap.16, str. 13 Decembrie, nr.18, bl.G3, ap.12 și str. Democrației, nr.38, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr. 2, bl. 6IEI, ap. 16, str. 13 Decembrie, nr. 18, bl. G3, ap. 12 și str. Democrației, nr. 38, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării;

Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 13.05.2016, prin care s-a hotarat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a unei părți din ap. 16, bl. 6IEI din str. Moșneni, nr. 2;

In conformitate cu Raportul din data 24.08.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că locuințele care fac obiectul prezentei hotărâri situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. 13 Decembrie, nr. 18, bl. G3, ap. 12 și str. Democrației nr. 38, o parte din locuința situată în str. Moșneni, nr. 2, bl. 6IEI, ap. 16, se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că cealalta parte din ap. 16, situat în Ploiești str. Moșneni, nr 2, bl. 6IEI, ap. 16 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 346/30.10.2009 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 74/25,02,2016 privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe,

proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c, alin (5) lit. b si art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a unității locative identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă eliminarea poziției nr. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 346/30.10.2009 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Art.3. Aprobă modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr. 2, bl. 61E1, ap. 16, str. 13 Decembrie, nr. 18, bl.G3, ap. 12 și str. Democrației, nr. 38, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă modificarea pozițiilor 28,610, 680 și 839 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T.Grigorescu nr. 20, Moșneni, nr. 2, bl. 6IEI, sc. A, et. 3, ap. 16, str. 13 Decembrie, nr. 18,bl. G3, ap. 12 și Democrației, nr. 38) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 346/2009 rămân neschimbate.

Art. 6. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAT,

PRIMAR

ADRIAN FLORIN DOBRE

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind modificarea componenței unor locuințe proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr.2, bl.61El, ap.16 și str. 13 Decembrie, nr.18, bl.G3, ap.12 și str.Democrației, nr.38, prin extinderea acestora pe spații locative proprietatea municipiului Ploiești eliberate pe parcursul exploatării

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată , cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

• La poziția 28 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrat imobilul situat în str. C.T. Grigorescu nr. 20, care este proprietate mixtă, iar spațiul proprietatea municipiului Ploiești se află în folosință comună, astfel :

 • -  locuință cu suprafața utilă de 24,00 m.p - titular contract de închiriere Ionița Valeria;

 • -  locuință cu suprafața utilă de 79,27 m.p - titular Sicaru Elena (decedată) - în prezent spațiu liber .

Fiecărei locuințe îi revine și o cota indiviza din terenul situat la această adresă.

Doamna Ioniță Valeria deține în baza contractului de închiriere nr.8185/04.06.2009 un spațiu cu destinația de locuință, situat la parter, format din l(una) cameră în suprafață de 14,50 m.p., dependințe în folosință comună în suprafață de 9,50 m.p. ( culoar, w.c. pivniță și centrală termică) și o cotă indiviză în suprafață de 16,00 m.p. din terenul curte.

A

In contractul de închiriere figurează următorii: titularul Ioniță Valeria împreună cu fiul său Dulgheru Octavian și nora sa Dulgheru Victoria.

Termenul contractului de închiriere este până la data de 18.05.2Qigi/X^^5^^

Spațiul ce a fost deținut de domnul Sicaru Gheorghe, fiul defunpjeî Sj^Sn^fen^l a rămas liber ca urmare a predării de către acesta, este situat la mansardajcl^igi^i eșțej format din 2(doua) camere în suprafață de 31,60 m.p, bucătărie și cm^^îfffelo^^a exclusivă în suprafață de 19,84 m.p și culoar, w.c., pivniță și central&^^^^^ni suprafață de 47,67 m.p. în folosință comună cu fam. Ioniță Valeria precum și o cotă indiviză în suprafață de 36,10 m.p. din terenul curte.

Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.7902/30.04.2013 doamna Ioniță Valeria a solicitat extindere pe spațiul rămas liber.

Solicitarea a fost analizată în ședința Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 10.05.2016 și având în vedere faptul că au fost îndeplinite condițiile generale prevăzute în ANEXA NR.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 — PROCEDURA privind aprobarea modificării componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, a fost avizată favorabil.

• La poziția 610 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, se află înregistrat apartamentul 16 situat în strada str.Moșneni,nr.2,bl.61El,aflat în folosință comună, astfel :

- locuință - suprafață utilă de 40.58 m.p (2 camere în suprafață de 26.91 mp și dependințe în folosință comună în suprafață de 13,67 m.p.) -titular contract de închiriere Vlad Elena;

Apartamentul 16 situat în str. Moșneni, nr.2, bl.61El, format din 3 camere și dependințe în suprafață utilă totală de 62.17 m.p., a fost împărțit în doua unități locative, și a fost deținut în comun de către doamna Vlad Elena si numitul Mihalache Alexandru - decedat în anul 2001( certificat deces Seria D.R. Nr. 145927/15.12.2001). Numitul Mihalache Alexandru în prezent decedat, a figurat singur în contractul de închiriere și a deținut potrivit contractului de închiriere nr.64144/22.02.1983 un spațiu de locuit format din 1 cameră în suprafață utilă de 12.04 m.p., dependințe (bucătărie , cămara, baie cu cadă, debara, wc serviciu, sas și vestibul) , în suprafață de 9.55m.p., în folosință comună cu doamna Vlad Elena, spațiu rămas liber . Ulterior acest spațiu a fost transferat din domeniul privat al Municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești și a fost inclus în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 346/30.10.2009, Anexa nr.l, poziția ldar nu a fost încheiată nicio formă contractuală pentru aceasta.

Doamna Vlad Elena deține în apartamentul 16 din blocul 6IEI, strada'Mbșheni, 2 camere în suprafață de 26.91 mp și dependințe în folosință comună^.în-suprafâțăHde 13,67 m.p., în baza contractului de închiriere nr. 22675/04.03.2010               actul

adițional nr.3800/05.05.2015 până la data de 03.03.2020.

în contractul de închiriere figurează titulara Vlad Elena - penâip^an^'împrjeiuâa cu nepoții majori Vlad Iuliana Mariana și Dumitru Claudiu Sorin, ambiî^alâriatiț;$X

Prin cererile înregistrate sub nr.23361/20.11.2008 și nr. 19539/30^111.2014 doamna Vlad Elena domiciliată în Ploiești, str. Moșneni, nr.2, bl.61El, ap. 16, solicită extindere pe spațiul rămas liber ca urmare a decesului numitului Mihalache Alexandru.

Solicitările au fost analizate în ședința Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 10.05.2016 și avand in vedere faptul ca au fost îndeplinite condițiile generale prevăzute în ANEXA NR.l la HCL nr.74/25.02.2016 —PROCEDURA privind aprobarea modificării componenței unor locuințe, proprietatea Municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, au fost avizate favorabil.

Având în vedere faptul că spațiul pentru care s-a solicitat extindere face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, în ședința Comisiei nr.5 - pentru protecție și asistență socială din data de 13.05.2016 s-a hotarat trecerea acestuia din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Ploiești.

• La poziția 680 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 234/31.05.2012, se află înregistrat apartamentul 12 situat în strada str. 13 Decembrie,nr.l8,bl.G3,aflat in folosința comună, astfel :

 • - locuință - suprafață utilă de 12,72 m.p-titular Luchian Anica;

 • - locuință - suprafață utilă de 41,98 m.p-titular Luchian Florin ;

Apartamentul 12 situat în str. 13 Decembrie nr.18, bl.G3, ap. 12 , este format din 3 camere și dependințe în suprafața utilă totala de 54,70 m.p. O parte din spațiu formata din 2 camere în suprafața de 26,60 m.p și cota indiviza în suprafața de 15,38 m.p.din dependințe este deținuta de către doamna Luchian Iuliana (a preluat titulatura după decesul soțului Luchian Florin) , potrivit contractului de închiriere nr.7643/09.06.2009 modificat prin actele adiționale nr. 17551/03.07.2012, nr.8934/02.07.2014 și nr.4016/23.06.2016.1n contractul de închiriere figurează împreuna cu fiica Bucălau Andreea Bianca și nepotul Bucălau Luca Justin. Termenul contractului de închiriere este pana la data de 18.05.2019. Cealaltă parte din spațiu formată dintr- o cameră în suprafață de 8,10 m.p. și cotă indiviză în suprafață de 4,62 m.p. din dependințe a rămas liberă ca urmare a decesului numitei Luchian Anica.

Prin cererile înregistrate sub nr.18127/28.10.2013 și nr.7437/08.04.2016 domnul Luchian Florin și ulterior doamna Luchian Iuliana (după decesul soțului) au solicitat extindere pe spațiul rămas liber ca urmare a decesului numitei Luchian Anica.

Solicitarea a fost analizată în ședința din data de 17.05.2016 a Ce Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turj y  Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiul^ Ploi^^^a^ în vedere faptul că au fost îndeplinite condițiile generale prevăzute A®^7 la HCLnr.74/25.02.2016 —PROCEDURA privind aprobarea modifrSa^i^^^^n^, unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatarAiț^ifost avizată favorabil.


• La poziția 839 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, se află înregistrat imobilul situat în strada Democrației nr.38, astfel:

 • - Teren curte - 61,16 mp - titular Stănescu Letiția

 • - Teren curte - 116,57 mp - titular Stănescu Lidia

  • - 64,41 mp - titular Nicolae Răducu

  • - 122,09 mp - titular Văduva Victor

  • - 69,32 mp - titular Cwiclinsky Violeta

  • - 44,70 mp - titular Tudor Ion

  • - 25,52 mp - titular Dinu Mihai


 • - Teren curte

 • - Teren curte

 • - Teren curte

 • - Teren curte

 • - Teren curte

 • - Locuință - 43,75 mp-titular Stângaciu Nicolae

 • - Locuință - 24,30 mp-titular Cocoș Sorin Gigi

 • - Locuință - 18,63 mp-titular Tănase Elena

Domnul Stângaciu Nicolae deține în baza contractului de închiriere nr.l 1395/29.06.2009, modificat prin actele adiționale nr. 15800/15.09.2011 si nr.8276/03.07.2014, un spațiu cu destinația de locuință, situat in corpul D de clădire, format din 2(doua) camere în suprafață de 30,75 m.p.,dependințe în suprafață totală de 13,00 m.p..și o cotă indiviză în suprafață de 58,20 m.p. din terenul curte.

Termenul contractului de închiriere este pana la data de 18.05.2019.

In contractul de închiriere figurează următorii: titularul - Stângaciu Nicolae împreună cu soția Stangaciu Ileana și 5 copii.

Spațiul rămas liber în urma decesului fostei chiriașe Tanase Elena este ampasat în corpul C de clădire fiind situat înaintea corpului D ( casa este tip vagon) și este format dintr-o camera în suprafață de 17,63 m.p., un w.c. amplasat în curtea imobilului în suprafață de 1,00 m.p. și o cotă indiviză în suprafață de 24,00 m.p. din terenul curte.

Prin cererea nr.7316/22.04.2013 completată în data de 27.06.2013, doamna Stângaciu Ileana, soția domnului Stângaciu Nicolae și domnul Stangaciu Nicolae, motivat de faptul că au spațiu insuficient familiei lor, iar soțul său este persoană cu handicap accentuat potrivit certificatului de încadrare în grad de handicap nr.9344/25.08.2011, eliberat de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, a solicitat extindere pe spațiul de la aceeași adresă rămas liber ca urmare a decesului numitei Tănase Elena.

Solicitarea a fost analizată în ședința Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni

Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 17.08.2016 și având în vedere faptul că au fost îndeplinite condițiile generale prevăzute în ANEXA NR.l la HCLnr.74/25.02.2016 —PROCEDURA privind aprobarea .modificării componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spatii locative, proprietate a municipiului Ploiești,eliberate pe parcursul exploatării, a fost avizată favorabil.                                      K.L.

Având în vedere cele prezentate, se impune modificarea corespunzătoare a pozițiilor 28, 610, 680 și 839 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str.C.T.Grigorescu nr. 20, Moșneni, nr.2, bl. 61E1, sc.A, et.3, ap.16, str. 13 Decembrie,nr.l8,bl. G3, ap. 12 și str. Democrației, nr.38 ) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre în sensul precizării noilor caracteristici tehnice ale locuințelor rezultate în urma extinderilor, a terenurilor aferente acestora si celorlalte locuințe din imobilele sus menționate, actualizării numelor unor chiriași, și modificarea componenței unor locuințe proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr.2, bl.61El, ap.16, str.13 Decembrie,nr.l8,bl.G3, ap.12 și Democrației, nr.38, prin extinderea acestora pe spații locative proprietatea municipiului Ploiești eliberate pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucurf]/

AVIZAT,


7

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE


DIRECTOR,

Georgiana Popa

întocmit:

Elena Dinu L p

Florentina Popescu’^x^'^'

Nicoleta Polixenia David

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea componențeiMijlOl^locuințe proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr.2, bl. 61E1, ap.16 și str. 13 Decembrie, nr.18, bl.G3, ap.12 și Democrației, nr. 38, prin extinderea acestora pe spații locative proprietatea municipiului Ploiești eliberate pe parcursul exploatării

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 s-a aprobat Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării^ ce se aplică tuturor solicitărilor privind extinderea unor unități locative aflate în evidența Direcției Gestiune Patrimoniu pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării.

Având în vedere această hotarare, în ședințele din datele de 10.05.2016, 17.05.2016 și 17.08. 2016 ale Comisiei 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură și Promovare Operațiuni Comerciale au fost analizate și avizate favorabil următoarele cereri de extindere :

 • -  nr.7902/30.04.2013 din partea numitei Ioniță Valeria din Ploiești, str. C.T.Grigorescu nr. 20 .

 • -  nr.23361/20.11.2008 si nr. 19539/30.10.2014 din partea numitei Vlad Elena din Ploiești, str.Moșneni, nr.2, bl.61El, sc.A, et.3, ap.16 ;

 • -  nr. 18127/28.10.2013 si nr.7437/08.04.2016 din partea numitului Luchian Florin si respectiv Luchian Iuliana din Ploiești, str. 13 Decembrie,nr.l8,bl.G3, ap. 12 ;

nr.7316/22.04.2013 completată în data de 27.06.2013, din partea familiei Stângaciu Nicolae și Ileana din Ploiești, str.Democrației, nr.38;

Având în vedere că spațiul liber situat în Ploiești, strada Moșneni, nr.2, bl.61El, sc.A, et.3, ap.16, pentru care s-a solicitat extindere, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 346/30.10.2009 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari, în ședința Comisiei nr.5 - pentru protecție și asistență socială din data de 13.05.2016 s-a hotarat trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a acestei părți din ap. 16, bl.6IE, strada Moșneni, nr.2.

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a pozițiilor 28, 610,680 și 839 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str.C.T.Grigorescu nr. 20, Moșneni, nr.2, bl. 6IEI, sc.A, et.3, ap. 16, str. 13 Decembrie, nr.l8,bl. G3, ap. 12 și Democrației, nr.38), din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre și eliminarea poziției nr.l din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.346/30.10.2009 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL


privind locuința din fondul municipiului Ploiești destinata chiriașilor evacuați care

a fost trecuta din domeniul public in domeniul privat


NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA

Elemente de identificare (mp)

OBS.

610.

O

Str.Moșneni,

nr.2, bl.61 El,

sc.A, et.3,

ap.16

Locuința (Nr. Inventar domeniul public 2822)

1 Cameră cu suprafața de 12,04m.p. și dependințe în cota indiviză în supr. utilă de 9,55 m.p.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Privind componența unor locuințe proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr. 2, bl. 61E1, ap.16, str.13 Decembrie, nr.18, bl.G3, ap.12 și Democrației, nr.38, rezultate in urma aprobării unor extinderi in baza Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 s-a aprobat Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

NR.

CR

T.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ CARE A SOLICITAT EXTINDEREA

SPAȚIUL

DETINUT IN

BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE SOLICITANTUL

EXTINDERII

SPAȚIUL LIBER PE CARE SE SOLICITA EXTINDEREA

SUPATIUL REZULTAT

1.

)

Str. C.T.

Grigorescu nr. 20

Ionita Valeria

1 Camera in suprafața utila de 14.50 mp, dependințe în cota indiviză în suprafața de 9.5 mp. si teren curte in cota indiviza de 16 mp.

2 Camere cu suprafața de 31.6 m.p., dependințe în exclusivitate in suprafața de 19.84 mp si in cota indiviză în suprafața de 27.83 m.p. si teren curte in cota indiviza de 36.10 mp

3 camere in suprafața utila de 46.10 mp., dependințe în în suprafața de 57.17 m.p. si teren curte in cota indiviza de 52.10 mp

2.

Str.Moșneni, nr.2, bl.61 El, sc.A, et.3, ap.16

Vlad Elena

2 Camere in suprafața de 26.91 mp si dependințe în cota indiviză în supr. de 13.67 mp.

1 Cameră cu suprafața de 12,04m.p. și dependințe în cota indiviză în

3 camere in suprafața de 38.95 mp. și dependințe în în suprafața de

suprafață de 9,55

m.p.

23.22 m.p.

3.

Str. 13 Decembrie, nr.l8,bl.G3,

ap. 12,

Luchian luliana

2 Camere in suprafața de 26.60 mp și dependințe în cota indiviză în supr. de 15,38 mp.

1 Cameră cu     ,

suprafața de 8,10/ m.p. și         L

dependințe în V cota indiviză în ' supr. de 4,62 m.p.

^^m'ere^n-X

4.

Str.

Democrației nr. 38

Stângaciu

Nicolae și Ileana

2 Camere in suprafață de 30,75mp și dependințe în suprafață de 13,00mp.; teren curte în cota indiviză de 58,20

1 Cameră cu supr. de 17,63m.p., wc în curte în suprafață de l,00m.p ; teren curte în cotă indiviză de 24,00m.p.

3 camere in suprafață de 48,38mp., dependințe în suprafață de 14,00 m.p.si teren curte în cota indiviză de 82,20 mp

o

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Privind modificarea pozițiilor 28, 610, 680 și 839 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. 13 Decembrie,nr.18, bl.G3, ap.12, str.Moșneni, nr.2, bl.61El, ap.16, str. C.T.Grigorescu nr. 20 și str.Democrației, nr.38) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

r-O

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mP)

OBS.

28.

Str. C.T.

Grigorescu nr. 20

Ionita Valeria

Locuința (I2-S2 0081 )

Teren curte

103.27

52,10 cotă indiviză din suprafața de 124,95

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Baluta

9

Mariana Stpla

Teren curte

37,85 cotă indiviză din suprafața de 124,95

Dan Andrei si Dan Claudia

Teren curte

35,00 cotă indiviză din suprafața de 124,95

ist

U...5g!

\

jt-l u !“>• ii

%y

610.

Str.Moșneni,

nr.2, bl.61 El, sc.A, et.3, ap.16

Vlad Elena

Locuința (12 -S8 0127)

62.17

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

O

-

680.

Str.13 Decembrie, nr.l8,bl.G3, ap.12,

Luchian Iuliana

Locuința (I2-S1 0165 )

54,70

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

O

839.

Democrației, nr.38

Stănescu Marian

Teren curte

61,16 cotă indiviză din suprafața de 619,62

Imobil;aflatîn

Ai? /"         ”■       <

domeriiiiljjrivat alMinițjplului L'

Popescu Ciprian Cătălin

Teren curte

116,57 cotă indiviză din suprafața de

619,62

Nicolae Răducu Dan

Teren curte

64,41 cotă indiviză din suprafața de 619,62

Văduva Victor

Teren curte

122,09 cotă indiviză din suprafața de

619,62

Cwiclinsky Violeta

Teren curte

69,32 cotă indiviză din suprafața de 619,62

Tudor Ion

Teren curte

44,70 cotă indiviză din suprafața de 619,62

Petre Marian Marius

Teren curte

25,52 cotă indiviză din suprafața de 619,62

;O

Stângaciu Nicolae I2-S10176 I2-S10177

Locuință Teren curte

48,38 și dependințe în suprafață de 14,00

82,20 cotă indiviză din suprafața de 619,62

Burdujan Gheorghe

Teren curte

33,05 cotă indiviză din suprafața de 619,62

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULU POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ OPERAȚIUNI COMERCIALE

, SERVICII CĂTRE PROMOVARE

LOC\ ..    ,'r   /£ H

V     w


RAPORT


Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței unor locuințe proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr. 2, bl. 61E1, ap.16, str. 13 Decembrie, nr.18, bl.G3, ap.12 și str. Democrației, nr.38, prin extinderea acestora pe spații locative proprietatea Municipiului Ploiești eliberate pe parcursul exploatăriiData: