Hotărârea nr. 285/2016

Hotãrârea nr. 285 privind modificarea poziţiilor 27, 132 şi 691 (referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. C. T. Grigorescu nr. 2, I.L Caragiale nr. 62 şi Alexandru cel Bun nr. 36) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploieşti si a poziţiei nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploieşti, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 285 privind modificarea pozițiilor 27,132 și 691 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 2,1.L Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29,11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si a poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești»

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae și Văduva Sorin precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 27, 132 și 691 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 2, I.L. Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si a poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L. Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești»;

în conformitate cu Raportul din data 24.08.2016 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilele din strada C. T. Grigorescu nr. 2, I.L. Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si părți din imobilul din strada I.L. Caragiale nr. 62 se află în domeniul public al municipiului Ploiești potrivit poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din Anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul

Al

In baza prevederilor art. 3 și art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea pozițiilor 27, 132 și 691 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 2, I. L. Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și a poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L. Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești» conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul situat în strada C. T. Grigorescu nr. 2 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului și releveului întocmit de persoană fizică autorizată - inginer Ion Ștefan în anul 2016, care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3.) Imobilul situat în strada I. L. Caragiale nr. 62 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului și releveelor întocmite de S.C Top Survey Group S.R.L în anul 2015, care constituie Anexa nr. 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4.) Imobilul situat în strada Alexandru cel Bun nr. 36 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoană fizică autorizată - Minculescu Mariana în anul 2016, încheierii nr. 46873/11.05.2016 și Extrasului de Carte Funciară pentru informare din data de 27.07.2016 care constituie Anexa nr. 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 și nr. 118/2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016


Preșețiint^ de ședința  George țȘoriiiNiculae Botez


La proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 27, 132 și 691 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 2, I.L Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36 ) din Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si a poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești»

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care prin natura lor sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

• La poziția 27 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada C.T Grigorescu nr. 2:

 • - locuință în suprafață de 31,32 m.p titular Crețu Cornelia;

 • - locuință în suprafață de 25,19 m.p titular Cobzac Alexandrina;

 • - locuință în suprafață de 30,40 m.p titular Paleologu Valentina;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 100 m.p titular Lăișor Ciocoi;pana la data de 18.05.2019) de către Crețu Cornelia;

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 25,19 m.p și o cotă indiviză din terenul cu destinația de curte este deținut în baza contractului de închiriere nr. 6885/02.06.2009, (prelungit prin act adițional nr.8313/20.06.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 18.05.2019) de către Cobzac Alexandrina;

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 30,41 m.p și o cotă indiviză din terenul cu destinația de curte este deținut în baza contractului de închiriere nr. 6884/02.06.2009, (prelungit prin act adițional nr.8314/20.06.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 18.05.2019) de către Paleologu Valentina;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 126,85 m.p cota indiviza este deținut în baza contractului de închiriere nr. 12660/30.07.2010 (prelungit prin act adițional nr.7919/07.06.2013, cu termen de valabilitate pana la data de 11.07.2016) de către Lăișor

  Ciocoi;


Prin cererea nr. 1720/22.01.2015, domnul Ion Ștefan, persoană fizică autorizată solicită modificarea actelor de proprietate ale Municipiului Ploiești, pentru imobilul de la adresa poștală C. T. Grigorescu nr. 2, în vederea înscrierii în cartea funciară a locuinței deținute în baza unui contract de închiriere de doamna Crețu Cornelia, operațiune care va fi suportată pe cheltuială proprie.

Din studierea documentelor aflate la dosarul tehnic al acestui imobil, s-a constatat că în contractul de vânzare-cumpărare nr. 165-N/996, pivnița nu este configurată în planul anexă, motiv pentru care s-a solicitat punctul de vedere al SC Conți SA, aspect care a fost comunicat domnului Ion Ștefan prin adresa nr. 1720/30.06.2015. Răspunsul SC Conți SA, transmis prin adresa nr. 1092/14.07.2015, a fost că această pivniță nu a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. 165-N/996.

Această situație a fost supusă analizei Comisiei nr. 2, care potrivit procesului-verbal din data de 03.12.2015, a avizat favorabil închirierea în cote indivize a pivniței și a holului

-omun, situate la demisolul construcției, atât familiei Lăișor cât și familiilor Crețu,


Paleologu și Cobzac.

Prin cererea nr. 3971/23.02.2016, domnul Lăișor a solicitat închirierea unei pivnițe de la adresa poștală QT. Grigorescu nr. 2. Până în prezent nu a fost perfectat contractul de închiriere.

Prin adresa nr. 12694/28.12.2015^ s-a solicitat persoanei fizice autorizate, să modifice releveul și planul de amplasment și delimitare pentru acest imobil conform actelor de proprietate.

Prin adresa nr. 12694/08.02.2016, domnul Ion Ștefan, ne-a transmis planurile modificate.                                              •;

Prin adresa nr. 6477/28.03.2016, am solicitat S.C Conți, punctul de vedere cu privire la atribuirea terenului de sub construcție, în sensul că1 pentru construcțiile corpuri distincte acest teren trebuia atribuit în cotă de 100%; în acest sens S.C Conți S.A, a emis în data de 15.06.2016 actul adițional la contracul de vânzare-cumpărare nr. 165-N/29.10.1996, care a fost transmis instituției noastre de către domnul Lăișor Ciocoi, prin


adresal2449/24.06.2016, act adițional ce a fost modificat din nou în data d transmis instituției noastre în data de 07.07.2016 prin adresa nr. 13310.

Ca atare, în urma modificărilor intervenite prin actul adițional Municipiul Ploiești deține un procent de 51,08%, (căruia îi corespunde suprafață de 5,98 mp) din terenul situat sub construcția C2 în suprafața t( potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de persoana fizicaxauțpfi Ștefan.

Prin cererea nr. 13262/06.07.2016, doamna Paleologu Valentina, a solicitat extinderea pe spațiul devenit liber la adresa poștală C.T-Grigorescu nr. 2, prin decesul fostei chiriașe Cobzac Alexandrina, solicitare ce urmează a fî analizată de Comisia nr. 2.

Cu ocazia verificării documentelor transmise de persoana fizică autorizată, Ion Ștefan, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în contractele de închiriere, după cum urmează:

CREȚU CORNELIA

CRT.

DENUMIREA

ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ      DIN

MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza       planurilor

întocmite de ing. Ion Ștefan)

exclusivă

comună

1.

CAMERĂ

16,98

-

17,73

2.

BUCĂTĂRIE

-

3,28

2,51 indivizi din 7,90

3.

CĂMARĂ

-

0,91

0,70 indivizi din 2,21

4.

BAIE

-

1,08

1,58 indivizi din 4,96

5.

CULOAR

-

1,38

2,31 indivizi din 7,25

6.

CULOAR

-

7,H

6,06 indivizi din

19,04

7.

WC

-

0,50

0,35 indivizi din 1,11

8.

HOL SUBSOL

-

-

3,44 indivizi din

19,13

9.

PIVNIȚĂ

-

-

4,79 indivizi din

16,42

SUPRAFAȚA CURTE

52,45

47,08

COBZACALEXANDRINA (decedata)

NR. CRT.

DENUMIREA ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața

exclusivă

comună

utilă, planuffl&Tnfocn^^de ing/^ZȘ,fiSS7 \ A

1.

CAMERĂ

15,21

-

15>f        I

2.

BUCĂTĂRIE

-

2,10

3.

CĂMARĂ

-

0,50

0,63

4.

BAIE

-

0,80

1,40 indivizrdîn 4,96

5.

CULOAR

-

1,00

2,05 indivizi din 7,25

6.

CULOAR

-

5,33

5,39 indivizi din 19,04

7.

WC

-

0,25

0,31 indivizi din 1,11

8.

HOL SUBSOL

-

-

3,06 indivizi din 19,13

9.

PIVNIȚĂ

-

-

5,06 indivizi din 12,18

SUPRAFAȚA CURTE

42,18

41,87

PALEOLOGU VALENTINA

NR.

CRT.

DENUMIREA

ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza planurilor intocmite de ing. Ion Ștefan)

exclusiva

comună

1.

CAMERĂ

19,62

22,18

2.

BUCĂTĂRIE

2,10

3,15 indivizi din 7,90

3.

CĂMARĂ

0,57

0,88 indivizi din 2,21

4.

BAIE

0,80

1,98 indivizi din 4,96

5.

CULOAR

1,07

2,89 indivizi din 7,25

6.

CULOAR

6,00

7,59 indivizi din 19,04

1__

WC

0,25

0,44 indivizi din 1,11

"8.

HOL SUBSOL

-

4,30 indivizi din 19,13

9.

PIVNIȚĂ

-

7,12 indivizi din 12,18

SUPRAFAȚA CURTE

50,93

58,91

LÂIȘOR CIOCOI

NR. CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza planurilor intocmite de ing. Ion Ștefan)

exclusivă

comună

1.

HOL SUBSOL

-

-

8,33 indivizi din 19,13

2.

PIVNIȚĂ

-

-

11,63 indivizi din 16,42

SUPRAFAȚA CURTE


A       K ' W

Facem precizarea că boxele de la subsol sunt folosite fiecare de fet^fdouă^famțlii^ potrivit constatării din teren din data de 28.09.2015, astfel: boxa notată p^^^^cirnuț^^âl 15-familiile Paleologu și Cobzac, boxa notată pe plan cu numărul 16-fafeiliilp^Cfețu și Lăișor și, ca atare, au fost împărțite, alături de holul de la subsol, în cote indivize, funcție de suprafața utilă deținută de fiecare chiriaș și proprietar, procedură ce a primit avizul Comisiei nr. 2, in ședința din data de 03.12.2015.

Precizăm faptul că diferențele de suprafața constatate nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală C.T. Grigorescu nr. 2, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actelor adiționale la contractele de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și doamnele: Crețu Cornelia, Paleologu Valentina și domnul Lăișor Ciocoi.

• La poziția 132 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada I.L. Caragiale nr. 62:

 • - locuință în suprafață de 80,00 m.p titular Ungureanu Gheorghe;

 • - locuință în suprafață de 27,50 m.p titular Roman Gheorghe;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 51,58 m.p titular Ștefan Elena;

Situația contractelor de închiriere de la adresa poștală I.L. Caragiale nr. 62 este următoarea:

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 80,00 m.p și o cotă indiviză din terenul cu destinația de curte este deținut în baza contractului de închiriere nr. 7985/10.06.2009, (prelungit prin act adițional nr.9007/10.06.2014 cu termen de valabilitate

.....pana la data de 18.05.2019) de către Ungureanu Gheorghe ;

J - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 27,50 m.p și o cota indiviză din terenul cu destinația de curte este deținut în baza contractului de închiriere nr. 21872/06.02.2013, cu termen de valabilitate pana la data de 11.12.2017, de către Petre Lina;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 51,58 m.p cota indiviza este deținut în baza contractului de închiriere nr.22096/06.02.2013, cu termen de valabilitate pana la data de 08.11.2015, de către Ștefan Elena;

La poziția 10 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 118/2009 privind actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești» se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada I.L. Caragiale nr. 62:

 • - cameră în suprafață de 14,20 m.p și dependințe exclusive;

Această locuință este deținută în baza contractului de închiriere nr. 21872/06.02.2013, cu termen de valabilitate pana la data de 11.12.2017, de către Petre Lina.

Prin cererea nr. 5465/11.03.2015, domnul Ungureanu Gheorghe, solicită cumpărarea și modificarea actelor de proprietate ale Municipiului Ploiești, pentru imobilul de la adresa

poștală LL. Caragiale nr. 62, în vederea înscrierii în cartea funciară a locuinței deținute în baza contractului de închiriere, operațiune care va fi suportată pe cheltuiorie; la această cerere s-a atașat planul de situație și releveele imobilului.


Prin adresa nr. 169/13.03.2015, Serviciul Valorificare Patrimonii# It/tr^^ soluționare cererea nr. 5465/11.03.2015 a domnului Ungureanu Gheorghf^Bcazi^’^ fost adus la cunoștință faptul că domnului Ungureanu i s-a pus la dispoziti’eW<5 Consiliului Local nr. 267/2006.                                         'y

La aceasta solicitare, Compartimentul Evidență și Administrare Fond'Ubi <i-a transmis domnului Ungureanu răspunsul nr. 5465/14.08.2015, potrivit căruia i s-a adus la cunoștință faptul că din studierea planului de situație transmis, a reieșit că acesta a edificat o construcție-magazie și i s-a pus în vedere desființarea acesteia.

întrucât in data de 25.11.2015 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 542 privind aprobarea Procedurii de intrare în legalitate a modificărilor constructive executate unor imobile, proprietate a Municipiului Ploiești și a unor construcții edificate pe terenuri, proprietate a Municipiului Ploiești, domnul Ungureanu Gheorghe a fost notificat prin adresa nr. 559/15.01.2016 privind procedura de intrare în legalitate pentru modificările .constructive, (recompartimentări interioare și construcțh-magazie) aduse la locuința pe care o deține în baza contractului de închiriere.

Prin adresa nr. 452/26.01.2016, domnul Ungureanu Gheorghe ne-a comunicat faptul că este de acord cu intrarea în legalitate. Prin adresa nr. 559/11.04.2016, domnul Ungureanu ne-a transmis expertiza tehnică și declarația notarială, așa cum au fost solicitate de instituția noastră prin adresa noastră nr. 559/15.01.2016 și notificarea nr. 300395/22.01.2016 a Direcției de Dezvoltare Urbană potrivit căreia pentru intrarea în legalitate a magaziei este nevoie de planul de la înscrierea la Carte Funciară a imobilului din strada LL. Caragiale nr. 62. Potrivit expertizei tehnice întocmită de expert tehnic inginer-Gheorghe Aron: „modificările nu au influență negativă asupra rezistenței și stabilității clădirii, atât în ansamblu, cât și local”, fiind astfel îndeplinite prevederile articolului nr. 1 din procedura de intrare în legalitate a modificărilor constructive executate unor imobile, proprietate a Municipiului Ploiești și a unor construcții edificate pe terenuri, proprietate a Municipiului. Ploiești, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 542/2015.

__ Prin adresa nr. 800/04.05.2016, am invitat reprezentantul S.C Top Survey Group ! _._JSRL, în vederea clarificării unor aspecte tehnice cu privire la imobilul din strada I.L Caragiale nr. 62; urmare acestor discuții, în data de 31.05.2016, ne-a fost transmis pe email releveul corpului de locuință C2, care figurează atât pe planul Trapez, cât și pe planul Theo-top.

Cu ocazia verificării documentelor transmise de S.C Top Survey Group SRL, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale municipiului Ploiești pentru acest imobil, după cum urmează:

UNGUREANU GHEORGHE

NR. CRT.

DENUMIREA ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ      DIN

MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața

exclusivă

comuna

utilă, :/febtu'âte ^pe baza/ p- cplaniîrirpr, intocnîite         Ș.Cj.

1.

CAMERĂ

23,00

-

26,73

2.

CAMERĂ

19,00

11,55

3.

CAMERĂ

23,00

21,65

4.

BUCĂTĂRIE

-

5,34

5.

BAIE

-

4,02

6.

HOL

10,00

6,09

7.

VESTIBUL

5,00

4,77

SUPRAFAȚA CURTE

88,42

63,30

Precizăm faptul că celelalte diferențe de suprafață constatate nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de Q măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

De asemenea, facem precizarea că imobilul construcție C4 nu face obiectul prezentei hotărâri, ci doar terenul de sub aceasta, construcția C4 făcând obiectul procedurii potrivit Hotărârii nr. 452/2015, în sensul că urmează să se obțină autorizație de construire pe numele Municipiului Ploiești, de către chiriașul Ungureanu Gheorghe, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 542/2015. După această etapă, urmează să fie inclusă în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești.

PETRE LINA

NR. CRT. )

DENUMIREA

ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ      DIN

MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza      planurilor

întocmite de S.C Top Survey Group SRL)

exclusivă

comună

1.

CAMERĂ

14,26

-

13,27

2.

BUCĂTĂRIE

8,74

-

8,40

3.

MAGAZIE ZID

4,50

-

4,24

4.

MAGAZIE ZID

-

-

5,57

5.

WC

-

-

1,02

SUPRAFAȚA CURTE

35,00

25,95

Facem precizarea că cele două magazii au figurat atât pe planul Trapez, cât și pe planul Theo-top, din eroare în contractul de închiriere fiind notată o singură

Din studierea documentelor aflate la dosarul tehnic a rezultat
5 construcția C3 (pe releveul întocmit de S.C Top Survey Group S.R.LX^/Ttfi^®stiîi in 1962 de către fostul I.L.L Ploiești și a fost omis din contractul de închir0^           L 1ȘTEFAN ELENA

NR.

CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza planurilor intocmite de S.C Top Survey Group SRL

exclusivă

comună

SUPRAFAȚA CURTE

51,58

62,11


-jLj Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală I. L. Caragiale nr. 62 care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actelor adiționale la contractele de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și doamnele: Petre Lina, Ștefan Elena și domnul Ungureanu Gheorghe.

Ca atare, este necesară modificarea corespunzătoare a poziției 132, unde figurează imobilul de la adresa poștală I.L. Caragiale nr.62 , prin:

actualizarea paragrafelor lși 3 cu noile suprafețe rezultate din măsurători și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza planurilor întocmite de S.C Top Survey Group SRL;

eliminarea poziției 2 întrucât, această, locuință figurează la poziția 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești »;

introducerea unui nou paragraf cu cota indiviză din împrejmuire, cota indiviză ■Q$e teren-curte în suprafață de 27,95 mp și cota exclusivă de teren de sub construcția C2 în suprafață de 51 mp, aferente locuinței care figurează la poziția 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești » ;

Facem precizarea că împrejmuirea, terenul de sub construcția C2 și cota indiviză din terenul-curte aferent locuinței (care figurează în domeniul public), vor figura în domeniul privat, întrucât doar locuința aparține domeniului public potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, iar potrivit prevedeiilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, definiția locuinței este următoarea:”construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.”

• La poziția 691 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventaru^uml)dl(p^ alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate unnatoafelejîăr(i£^jn imobilul situat în strada Alexandru cel Bun nr. 36:                      / 'feWT/' • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 36,00 m.p titular Stoica Ramona; ?

Situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Alexandru ceLBummv 36?esle următoarea:                                                            <  \

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 36,00 m.p cota indiviza este deținut în baza contractului de închiriere nr. 19213/11.03.2016, cu termen de valabilitate pana la data de 10.03.2019, de către Stoica Ramona Despina;

Prin cererea nr. 11259/03.06.2016, doamna Stoica Ramona Despina, solicită actualizarea actului de proprietate al Municipiului Ploiești, pentru imobilul de la adresa poștală Alexandru cel Bun nr. 36, în vederea finalizării operațiunilor cadastrale pentru imobilul proprietatea sa aflat în stare de indiviziune cu Municipiul Ploiești; la această cerere s-a atașat planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoană fizică autorizată- Minculescu Mariana în anul 2016.

i’.         Potrivit documentelor transmise de doamna Stoica Ramona Despina și a actelor de

^proprietate obținute de la Serviciul Public Finanțe Locale, pentru suprafețele de 56,69 mp si de 96 mp s-au emis Ordinele Prefectului Titlul de Proprietate.

Conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoană fizică autorizată- Minculescu Mariana în anul 2016, suprafața totala a imobilului de la adresa poștală este de 193 mp. Astfel suprafața de teren-curte proprietatea privată a Municipiului Ploiești este de 40,31 mp (193- (56,69+96)).

Prin cererea nr. 15849/17.08.2016, doamna?- Pqtre Vasilica a solicitat preluarea titulaturii contractului de închiriere, întrucât a cumpărat imobilul proprietata doamnei Stoica Ramona Despina, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 3378/09.08.2016 de Societatea Profesională Notarială Equitas. La această cerere doamna Petre a atașat încheierea nr. 46873/11.05.2016 și Extrasul de Carte Funciară pentru informare din data de 27.07.2016.

Potrivit Extrasului de Carte Funciară pentru informare din data de 27.07.2016, terenul proprietatea Municipiului Ploiești este în suprafață de 36 mp, suprafață care va fi actualizată de către Muncipiul Ploiești prin serviciul de specialitate, după aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Cu ocazia verificării documentelor transmise de persoană fizică autorizată-Minculescu Mariana în anul 2016, a încheierii nr. 46873/11.05.2016 și a Extrasului de Carte Funciară pentru informare din data de 27.07.2016 , s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale municipiului Ploiești pentru acest imobil, după cum urmează:

PETRE VASILICA

NR. CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI    (MP)

persoană fizică autorizată-Minculescu Mariana

exclusiva

comună

SUPRAFAȚA CURTE

36,00.........

Precizăm faptul că diferențele de suprafață constatate nu se datoreâzaunor.modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentele^ de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuați, cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală AlexandruJceFBun nr. 36, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actului adițional la contractul de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și doamna Petre Vasilica.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECTOR,

Georgiana Popa

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR,


Nicoleta Crăciunoiuîntocmit: Oana Stoia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


O IVI XN

Z>_ A/

La proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 27zl32Zșî 691 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 2,1.L Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si a poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești»

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

A

In Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale.

în Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 118/2009 privind actualizarea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești » sunt cuprinse o parte din imobile aflate în domeniul public al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri făcându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza (măsurători cadastrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.339/11.09.2013 s-a aprobat „regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza Decretului - Lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești

Cu ocazia verificării documentațiilor întocmite pentru imobilele de la adresele poștale: C. T. Grigorescu nr. 2, I.L Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale Municipiului Ploiești pentru aceste imobile, diferențe din care o parte nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate, iar cealaltă parte se datorează unor modificări constructive

pentru care se urmează procedura de intrare în legalitate potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 452/25.11.2015 .                                             'V'.

Ca atare, în vederea înscrierii în Cartea Funciara a municipiului, Ploiești a acestor imobile, în vederea corectei valorificări, este necesară actualizarea pozițiilb^ 27^ 132. și 691 (referitoare la imobilele situat în Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, I.L Caragiale nr..;®2/și Alexandru cel Bun nr. 36) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești si a poziției nr. 10(referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea

Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești», sens în care supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.l LA HCL*^/^TABEL


privind modificarea pozițiilor 27, 132 și 691 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 2,1.L Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36 ) din Anexa nr. 1 la Hotar ar ea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si a poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotar ar ea Consiliului Local nr, 118/2009 privind actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești»

O

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

27.

O

Strada

C. T.

Grigorescu

nr. 2

CREȚU CORNELIA

-Locuință -(nr. inventar-I-1 S2 0024)

S.utilă -

compusă din :

 • - cameră -17,73mp

 • - bucătărie- 2,51 mp cotă indiviză din suprafața de 7,90 mp

 • - camară-0,70 mp cotă indiviză din suprafața de 2,21 mp

 • - baie-1,58 mp cotă indiviză din suprafața de 4,96 mp

 • - culoar-2,31 mp cotă indiviză din suprafața de 7,25

 • - culoar-6,06 mp cotă indiviză din suprafața de 19,04 mp

 • - wc-0,35 mp cotă indiviză din suprafața de 1,11 mp

 • - hol subsol-3,44 mp cotă indiviză din

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

- teren sub construcția CI


- teren curte


Strada

C. T.

Grigorescu

nr. 2


- gard (nr. inventar nr.II-

2S2 0018)


COBZAC ALEXANDRINA

(decedată)


-Locuință -(nr. inventar-I-1 S2 0024)


suprafața de 19,13 mp

 • - pivniță-4,79 mp ș cotă indiviză din ; suprafața de 16,42' mp

_

 • - 40,96 mp cotă indiviză din totalul


de 128,64 mp indivizi din 219 mp


- 47,08 mp cotă indiviză din totalul de 262 mp________

cotă indiviză -2,55 ml din suprafața de 8 ml.


S.utilă-

compusă din:

 • - cameră -15,77 mp

 • - bucătărie- 2,24 mp cotă indiviză din suprafața de 7,90 mp

 • - cămară-0,63 mp cotă indiviză din suprafața de 2,21 mp

 • - baie-1,40 mp cotă indiviză din suprafața de 4,96 mp

 • - culoar (cam 11)-2,05 mp cotă indiviză din suprafața de 7,25

 • - culoar (cam 9)-5,39 mp cotă indiviză din suprafața de 19,04 mp

 • - wc-0,31 mp cotă indiviză din suprafața de 1,11 mp

 • - hol subsol-3,06 mp cotă indiviză din


Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești


- teren sub construcția CI


- teren curte


Strada

C. T.

Grigorescu

nr. 2


- gard (nr. inventar nr.II-

2S2 0018)


-Locuință -(nr. inventar-I-1 S2 0024)


PALEOLOGU VALENTINA


suprafața de 19,13 mp

- pivniță-5,06 cotă indiviză suprafața de 1 mp • - 41,49 mp cotă indiviză din totalul de 146,53 mp indivizi din 219 mp

 • - 41,87 mp cotă

indiviză din totalul de 262 mp________

cotă indiviză -2,27 ml din suprafața de 8 ml.


S.utilă-

compusă din :

 • - cameră -22,18 mp

 • - bucătărie- 3,15 mp cotă indiviză din suprafața de 7,90 mp

 • - cămară-0,88 mp cotă indiviză din suprafața de 2,2 lmp

 • - baie-1,98 mp cotă indiviză din suprafața de 4,96 mp

 • - culoar (cam 11)-

2,89 mp cotă indiviză din suprafața de 7,25

 • - culoar (cam 9)-7,59 mp cotă indiviză din suprafața de 19,04 mp

 • - wc-0,44 mp cotă indiviză din suprafața de 1,11 mp

 • - hol subsol-4,30 mp cotă indiviză din


Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești
LAISOR CIOCOI


suprafața de 19,13 mP

- pivniță-7,12 mp cotă indiviză din / suprafața de 12,18- Ș mp

\ ■'

- teren sub construcția CI

- 51,25 mp cotă indiviză din totalul de 128,64 mp indivizi din 219 mp

- teren curte

- 58,91 mp cotă indiviză din totalul de 262 mp

- gard (nr. inventar nr.II-

2S2 0018)

-cotă indiviză -3,19 ml din suprafața de 8 ml.

-Locuință -(nr. inventar-I-1 S2 0024)

 • - hol subsol-8,33 mp cotă indiviză din suprafața de 19,13 mp

 • - pivniță-11,63 mp cotă indiviză din suprafața de 16,42 mp

- teren curte

- 114,13 mp cotă indiviză din totalul de 262 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului PloieștiNR. CRT.


ADRESA

IMOBIL


O

132


Strada

I. L.

Caragiale nr. 62


PETRE LINA

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

UNGUREANU

GHEORGHE

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

-Locuință -(nr. inventar-I-1 S2 0034)

S.utilă-compusă din : ff

 • - cameră -26,73mg~j

 • - cameră -11,55 mp^

 • - cameră -21,65 mpZ'<

 • - bucătărie - 5,34

 • - baie - 4,02 mp

 • - hol -6,09 mp

 • - vestibul -4,77 mp

- teren sub construcția CI

- 108 mp cotă exclusivă

- teren curte

- 68,94 mp cotă indiviză din totalul de 159 mp

- împrejmuire prefabricat (nr. inventar nr.II-2

S2 0039)

cotă indiviză -21,34 ml din suprafața de 30 ml.

- teren sub construcția C2

- 51 mp cotă exclusivă

- teren sub construcția C3

-2 mp cotă exclusivă

- teren curte

- 27,95 mp cotă indiviză din totalul de 159 mp

- împrejmuire prefabricat (nr. inventar nr.II-2

S2 0039)

cotă indiviză -8,66 ml din suprafața de 30 ml.

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului PloieștiStrada

I. L.

Caragiale nr. 62

- 62,11 mp cotă indiviză din totalul

</■

Imobilaflat în-' domeniul

ȘTEFANELENA

- teren curte

de 159 mp

pri^Ul~0^p z

O—

_

Municipiului

Ploiești

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

HOTARAREA CONSILIULUI PRIN CARE AFOST REPARTIZAT

OBS.

10

Locuință -(nr. inventar-34)

289/30.11.2007

Imobil aflat în

Str. I.L Caragiale nr.

S.utilă -

domeniul public al

62

Municipiului

o

compusă din :

Ploiești

 • - cameră -13,27 mp

 • - bucătărie- 8,40 mp mp

 • - magazie zid - 4,24 mp

 • - magazie zid - 5,57 mp

-WC-l,02mp

NR.

CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

691

Strada Alexandru cel Bun nr.

36

PETRE VASILICA

- teren curte -(nr. inventar-I-1 SI 1527)

- 40,31mpcotă indiviză din totalul de 193 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

o

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITA^MOBIL scara 1 : 200

Adresa : strada CT Grigorescu nr.2-PLOIESrf

Beneficiar: Municipiul Ploiești Suprafața teren sub construcția C 1= 219 mp ( puncte contur 1-2-3-4.....25-26 -1 )

Proprietari: Municipiul Ploiești si Laisor Ciocoi

Suprafața teren curte = 262 mp ( puncte contur 3-4-5-6-.....25-27-28-,..34-35-36-37 )

Proprietar: Municipiul Ploiești

Construcția C 2 si terenul aferent - Sc= 11.70 mp- proprietar Laisor Ciocoi Construcția C 3 si terenul aferent - Sc= 3.45 mp- proprietar Laisor Ciocoi Construcția C 4 si terenul aferent - Sc= 20.25 mp- proprietar Laisor Ciocoi

WC din cadrul Ap.2 - Sc = 1.26 mp- proprietar Laisor Ciocoi


(?) din strada Kutuzov — Beciu Anca


din strada Kutuzov Garaje Andreoiu Mihaela

Laisor Ciocoi


Municipiul Ploiești


1   0.56

bil

ui

1.55 k

M22>0.46

12

1

23

21^—0.38

d1    L

\z->       Q


teren curte Municipiul Ploiești


strada C.T. Grigorescu


din strada Kutuzov

Radulescu Lucian

teren magazie conf. contract


Grosu Alexandrina

Macariu Grosu Carmen

Rotaru AnaPARTER


SUBSOL


2.90

3 91            ,

L    420      1

Boxa

o

CN

T

Boxa

r^io               |_

sis r

t.

7.24                     î .

co

00

Hol subsol

—---xRELEVEU APARTAMENT 1 PROPRIETAR MUNICIPIUL PLOIEȘTI Scara 1:100


Nr. incapere

Denumire încăpere | Suprafața utila ( mp )

6

Camera

17.73

7

Camera

15.77

8

Camera

22.18

9

Hol

19.04

10

Baie

4.96

11

Hol

7.25

12

WC

1.11

13

Bucătărie

7.90

14

Camara

2.21

Suprafața utila totala Ap.1 =98.15 mp

V Suprafața construita Ap.1 = 131.00 mp

15

Boxa subsol

12.18

16

Boxa subsol

16.42

17

Hol subsol

19.13

Suprafața utila

totala subsol Ap.1 = 47.73 mp

\ / Suprafața construita subsol Ap.1 = 66.95 mp

ana!taca4

<‘         c-

Executant.

%

DATA: 28.01.2016

ing-IONSTEF/fiReceptioeâS

DATA:

\

\  ^6 'njisnț'9''


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

219

strada CT Gngorescu nr.2- Ap.1

Ploiești

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

municipiul PLOIEȘTI

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala

APATAMENT 1

cota indiviza spatii folosința comuna = 58.74 % teren aferent sub construcția C 1 = 146.53 mpRELEVEU APARTAMENT 2 PROPRIETAR LAISOR CIOCOI Scara 1:100

r

.100

^x-\230


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

219

strada CT Grigorescu nr.2- Ap.2 Ploiești

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala


4 96

îl              4.48

Camera         S'''

/120 / 240


RECAPITULATE

Nr. incapere         |      Denumire incapere | Suprafața utila ( mp)

1                  |              Hol                 I             7.85

2                |             Hol                |           19.98

3               |          Camera            I          15.38

4              |         Camera           j         24.60

5              |           WC             I          1-14

Suorafata utila totala Ap.2 = 68.95 mp

Suprafața construita Ap.2 = 88.00 mp

Executant,        ,

DATA: 28.01.2016

ing. ION ȘTEFAN^

jț/X

Recepționat,^

DATA:

'ws»PK>at''


Apartament 2 cota indiviza spatii folosința comuna = 41.26% teren aferent Ap.2 = 72.47 mp sub construcția C 1

( diferența de teren pana la 107.87 mp deținuta in proprietate o are atribuita in exclusivitate sub construcțiile C2, C3, C4 = 35.40 mp )

incaperea nr.5, WC face parte din Ap.2 - terenul aferent acestei încăperi este considerat sub construcția C 1 in cei 72.47 mp


HP-TEL EUROPa NUMĂR CADASTRAL


124833


6.3^2.


_J_

C2 1 (P) locuinto


<Vnror,>       X X X X


C.V.C. 927-N/28.02.1997

CERTIF.M0STJ69/19., 1,2004


tffl&1(GP s)Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

320

Județul Prahova

Mun.Ploiesti,Intravilan

Strada I.L.Caragiale, Nr.62

Nr. Cartea Funciara


CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

BUN IMOBIL I.L^CARAGIAT.r nr

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

X (m]

T [m]

laturi D(i,i+1)

1

382620.14

580233.64

0.23

2

382620.37

580233.66

2.16

3

382621.1

580235.69

6.131

4

382622.928

580241.734

5.|96

5

382617.18

580243.317

2.11

6

382617.781

580245.336

1.57

7

382616.299

580245.851

1.47

8

382615.815

580244.461

1.84

9

382614.08

580245.064

1.47

10

382614.563

580246.454

4.74

11

382610.09

580248.009

6.38

12

382612.212

580254.03

15.95

13

382597.118

580259.18

0.22

14

382596.914

580259.25

1.05

15

382595.949

580259.675

6.5

16

382595.051

580253.236

7.8

17

382594.521

580245.452

8.67

18

382602.717

580242.61

2.69

19

382603.65

580245.129

5.27

20

382608.631

580243.401

2.69

21

382607.698

580240.882

5.7

22

382613.085

580239.012

2.32

23

382612.859

580236.7

0.38

24

382613.044

580236.366

2.39

25

382614.965

580234.95

0.06

26

382614.953

580234.895

5.34

S=320mp  P=101.27m


A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

320

împrejmuiri:

Nord- Calcan

Est- Calcan Sud- Gard beton

Vest- Calcan,gard beton

Total

320

-

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita Ia sol (mp)

Mențiuni

CI

Locuința

108

Supraf.constr.dcsfasurata=l 08 mp

Suprafața utila = 80.15 mp

C2

Locuința

51

Supraf.constr.desfasurata=51 mp

Suprafața utila = 31.48 mp

C3

W.C.

2

Supraf.constr.desfasurata= 2 mp

Suprafața utila = 1.02 mp

C4

Anexa

13

Supraf.constr.desfasurata= 13 mp

Suprafața utila = 12.07 mp

Total

174

-

Suprafața totala masurata a imobilului = 320 mp Suprafața din act = mp


382600


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren latura si stampila


certificat de autoritare Seria RO-E-Ț SC TOP SLT.VEY L GROUP CRț.

oNR.

ÎNCĂPERE

DENUMIRE

ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA (mp)

‘Executant:''"

Data

S.C. TOP SURVEY GROUP S.R.L.

03.2015

1

CAMERA

11.55

?.?7' C           ”

2

CAMERA

21.65

3

CAMERA

26.73

4

BUCĂTĂRIE

5.34

5

BAIE

4.02

6

HOL

6.09

7

HOL

4.77

Suprafața Utila = 80.15 mp

Suprafața Construita = 108 mp

Recepționat:

Data


RELEVEU L0CUINTA-C2

SCARA 1 : 100AlTcadastral al terenului

Suprafața teren

Adresa imobilului:

Str. I.L.Caragiale, Nr. 62

\. % '

320

Cartea Funciara nr.

UAT

PLOIEȘTI

■V' AExecutant:

Data

S.C. TOP SURVEY GROUP S.R.L.

03.2015

A?   CERTIFICAT


NR.

ÎNCĂPERE

DENUMIRE

ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA

UTILA ( mp)

1

MAGAZIE

5.57

2

MAGAZIE

4.24

3

BUCĂTĂRIE

8.40

4

CAMERA

13.27


Suprafața Utila = 31.48 mp Suprafața Construita = 51 mp


f    AUTORIZARE

'« SariaRO-B-J Nr.0778 g

S.C.TOP SURVEY ° x GROUP S.R.L.
RELEVEU W.C.-C3

SCARA 1 : 100


WExft NP-s u 4et•^Cadastral al terenului

Suprafața teren

Adresa imobilului:

Str. I.L.Caragiale, Nr. 62

- —

320

.^ea Funciara nr.

UAT

PLOIEȘTI

SUPRAFAȚA

UTILA ( mp )

Executant:

"’Bata^-

S.C. TOP SURVEY GROUP S.R.L.

03.2015

Recepționat:

Data
.aNCELOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară PloieștiDosarul nr. 46873/11-05-2016

ÎNCHEIERE Nr. 46873

REGISTRATOR Voicu Marius

ASISTENT REGISTRATOR Zamfir Adrian

Asupra cererii introduse de DUMITRU FLORICA domiciliat in Romania, Jud. PRAHOVA, Loc. Ploiești, Str. ALEXANDRU CEL BUN, Nr. Postai 36 privind prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara , in baza:

- act administrativ nr. 199/11-07-2014 emis de INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA, act administrativ nr. 267/29-11-2006 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI; act administrativ seria C.7 nr. 284440/12-12-1987 emis de CONSILIUL POPULAR PLOIEȘTI; act administrativ nr. ')7944/22-03-2016 emis de O.C.P.I. PRAHOVA; act notarial nr. 3490/19.05.1976 Notariatul de cat Județean Prahova; act notarial nr. 533/12.03.1980 Notariatul de Stat Județean Prahova; act Administrativ nr. 210895/21.01.2013 Comisia Județeană Prahova; act notarial nr. 6847/27.08.2004 emis de NPTUDOSE MARIA; act administrativ nr. 19213/11.03.2016 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, pentru serviciul avand codul 211,

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 141799, înscris in cartea funciara 141799 UAT Ploiești avand proprietarii:;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE (asupra terenului in suprafața de 36 mp) mod dobândire Lege in cota de 36/192 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL PLOIEȘTI (domeniu privat), sub B.l din cartea funciara 141799 UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE (asupra terenului in suprafața de 56,69 mp) mod dobândire Lege in cota de 57/192 asupra Al in favoarea : STOICA RAMONA-DESPINA, STOICA CONSTANTIN, sub B.2 din cartea funciara 141799 UAT Ploiești;

se intabulează dreptul de PROPRIETATE (asupra terenului in suprafața de 96 mp) mod dobândire INSTITUIRE in cota de 96/192 asupra Al in favoarea : PETRE VASILICA, DUMITRU FLORICA, sub B.3 din cartea funciara 141799 UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cumpărare ca bun comun mod dobândire Convenție in cota de 1/1 asupra Al.l in favoarea : STOICA RAMONA-DESPINA, STOICA CONSTANTIN, sub B.4 din cartea funciara 141799 UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cumpărare mod dobândire Convenție in cota de 1/2 asupra Al.2 in favoarea : PETRE VASILICA, sub B.5 din cartea funciara 141799 UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Succesiune in cota de 1/8 asupra Al.2 in favoarea : PETRE VASILICA, sub B.6 din cartea funciara 141799 UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Succesiune in cota de 3/8 asupra Al.2 in favoarea : DUMITRU FLORICA, sub B.7 din cartea funciara 141799 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Petre Vasilica,

Dumitru Florica,

Stoica Constantin,

Municipiul Ploiești,

Stoica Ramona-Despina,

Pfa Minculescu Mariana.

MeM 14M LA HQCARTE FUNCIARA NR. 141799 Comuna/Oras/M

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploi

A, Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Ploiești, Strada Alexandru cel Bun, nr. 36

Nr crt

Nr.cadastrai

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

141799

193

-


CONSTRUCȚII

Nr. Crt.

Nr.cadastral

Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

141799-C1

Ploiești, Strada

Alexandru cel Bun, nr. 36

locuința parter

Al.2

141799-C2

Ploiești, Strada

Alexandru cel Bun, nr. 36

locuința parter

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare ia dreptui de proprietate si alte drepturi reaie

Observații / Referințe

46S73 / 11.05.2016

Act administrativ nr. 199, din 11.07.2014, emis de INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA, act administrativ nr. 267/29-11-2006 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI; act administrativ seria C.7 nr. 284440/12-12-1987 emis de CONSILIUL POPULAR PLOIEȘTI; act administrativ nr. 27944/22-03-2016 emis de O.C.P.I. PRAHOVA; act notarial nr. 3490/19.05.1976 Notariatul de stat Județean Prahova; act notarial nr. 533/12.03.1980 Notariatul de Stat Județean Prahova; act administrativ nr. 210895/21.01.2013 Comisia Județeană Prahova; act notarial nr. 6847/27.08.2004 emis de NP TUDOSE MARIA; act administrativ nr. 19213/11.03.2016 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, (asupra terenului in suprafața de 36 mp),

Al

dobândit prin Lege, cota actuala 12/64

-

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, (domeniu privat)

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, (asupra terenului in suprafața de 56,69 mp),

Al

dobândit prin Lege, cota actuala 19 / 64

-

 • 1) STOICA RAMONA-DESPINA

 • 2) STOICA CONSTANTIN

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, (asupra terenului in suprafața de 96 mp),

Al

dobândit prin CONSTITUIRE, cota actuala 32 / 64

-

 • 1) PETRE VASILICA

 • 2) DUMITRU FLORICA

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare ca bun comun, dobândit prin

Al.l

Convenție, cota actuala 1/1

-

 • 1) STOICA RAMONA-DESPINA

 • 2) STOICA CONSTANTIN

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/8

Al.2

-

1) PETRE VASILICA

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/8

Al.2

1) PETRE VASILICA

-

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 3/8

Al.2

1) DUMITRU FLORICA

-

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reaie de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT


,ori!e lungimilor segmentelor yJ2oținute din proiecție in plan.


Lungime segment(m)


9,918


4,736


5,644


8,37


8 12,0466,209

0,85 7,78

** Lungimile segmentelor sunt determinate in pianul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la milimetru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate ^Sd' sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării,

26/07/2016Asisten t-registra tor, ADfpA

- i _________________________________

(parafa și semnătura)


N ZAMFIR


STR.BUNA VESTIRE


PROPR.

POENARU CONSTANTIN


AMPLASAMENT si delimitare a imobilului


SCARA 1 :200-INTRAVILAN


NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI                   \

193

MUN PLOIEȘTI STRADA ALEXANDRU CEL BUN NR.36

T 411 CC 23

CARTEA FUNCIARA NR.

U.A.T. | MUN.PLOIESTI


--------------           A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Mențiuni

1

CC

193

Teren Intravilan Împrejmuit cu garduri de metal, lemn si zid

Total

193

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinație

Suprafața consrtuita la sol

(mp)

Mențiuni

C1

CL

39

AN CONSTRUCTIE-peste 50 ani

C2

CL

56

AN CONSTRUCTIE-peste 50 ani

pe teren este construit un wc din lemn pe care il folosesc in comun.

in cote de 1/2

Total

95

Suprafața măsurată a imobilului = 193 mp

Suprafața din acte a imobilului =192 mp

Persoana autorizată: MINCULESCU ST. MARIANA

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cada straie și corespondența acesteia cu realitate a din teren


ScRU B Nr.&044Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cada strai

Semnătura și parafa Data................

Ștampila BCPI

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATR1 SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM,

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALERAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 27, 132 și 691 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 2,1.L Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36 ) din Anexa nr. 1 la Hotar ar ea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si a poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești »