Hotărârea nr. 284/2016

Hotãrârea nr. 284 privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Fv tzXt ’ LFCALWATE

HOTĂRÂREA Nr. 284

privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a d-lor. consilieri Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;

A

In conformitate cu raportul din data de 17.08.2016 al Comisiei 2 Pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni comerciale;

A

In temeiul art. 8, alin. (4) din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care prevede ca „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități”;

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 și ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare ;

In baza art. 36 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016
Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agriși al anului 2016

Pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii este necesară organizarea și ținerea la zi a registrului agricol atat pe suport de hârtie cat și în format electronic.

Registrul Agricol constituie document oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind terenurile deținute, pe categorii, modul de utilizare a suprafeței agricole, suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele amenajate pentru irigat, numărul pomilor, efective de păsări și animale, utilaje și instalații agricole.

Registrul agricol constituie bază de date pentru eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea animalelor în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol în vederea vânzării produselor pe piață, starea materială pentru situații de protecție socială, sursă administrativă de date pentru sistemul informațional și statistic.

Având în vedere Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art.8, alin.4, prevede ca „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități", la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Referitor la stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 vă aducem la cunoștință următoarele:

 • 1. în conformitate cu prevederile art.10, alin 4 din Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 “La orașe, municipii și sectoare ale Municipiului București, registrul agricol se completează pe străzi/cartiere/zone “, în semestrul I al anului 2016 au mai fost constituite 2 volume de Registru agricol.

A

In prezent la nivelul Municipiului Ploiești sunt constituite un număr de 19 volume de Registru agricol în care sunt înregistrate 163 poziții (pentru 145 gospodării și 18 entități cu personalitate juridică) din care 118 poziții au fost înregistrate în semestrul I al anului 2016.

 • 2. în conformitate cu prevederilor art. 45 din Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 84 contracte arenda, care inițial au fost înregistrate în registrul special privind contractele de arendă.


 • 3. în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul nr.lQ03‘/20.13?_ aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol o^ntrm pbnbă'dă^ 2015- 2019 „în acest capitol se înscriu date privind atestatele carnetele de comercializare eliberate/vizate, conform celor mențiofb^tfî^țj^j^ie coloanelor. De asemenea, în acest capitol se înscriu și: a) duplicatele îitâșțaie^^^de producător, în cazul în care aceste documente sunt utilizate și de alte persoane decât titularul atestatului de producător, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; duplicatul constituie copia legalizată de către secretarul localității sau de către persoana care în lipsa secretarului localității exercită atribuțiile acestuia, de pe atestatul de producător original, la cererea scrisă a titularului atestatului de producător; b) carnetele de comercializare eliberate persoanelor prevăzute prevăzut la art. 2 lit. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014,, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 26 atestate de producător și 32 de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 • 4. Pentru respectarea și punerea în aplicare a programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol aprobat prin HCL nr. 30/2016 s-au întocmit:

 • -  adrese către Serviciul Informatica cu privire la publicarea pe pagina de internet a Municipiului Ploiești a anunțului privind înscrierea datelor în registrul agricol, a tipizatului declarației privind înscrierea datelor în registrul agricol și a listei documentelor ce vor fî atașate acesteia, adaptarea aplicației Registrul Agricol la cerințele stabilite prin Ordinul nr. 1.003/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat ASESOFT a Registrului agricol pentru perioada 2015-2019.

 • -  114 invitații către persoanele fizice în vederea declarării datelor în registrul agricol.

 • 5. Având în vedere art. 16 alin. 1 din Ordonanța nr. 28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare „Datele centralizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se comunică de către secretarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București și se trimit, după caz, atât direcțiilor teritoriale de statistică, cât și direcțiilor județene pentru agricultură și dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul Național de Statistică, după caz,,, coroborat cu art. 2 alin. 5 litera o) din Ordinul nr. 1003/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 pentru înscrierea în registrul agricol al Municipiului Ploiești „persoane juridice - entitățile cu personalitate juridică, cum ar fi: societățile comerciale, asociațiile agricole, unitățile

*de învățământ, unitățile sanitare, unitățile de cercetare-dezvo'ltăre.din^^doîfeniid agriculturii, cultele recunoscute, precum și părțile componenței cildjacesto^fi cu personalitate juridică, unitățile de prestări de servicii, ocoalele silyic^d^^a^ieele private, formele asociative, conform prevederilor art. 95 din Legea ^f4fi^2fifi^i^odul silvic, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritorfale, alte instituții/autorități publice de la orice nivel, local, județean, regional sau central, după caz, precum și orice alte entități cu personalitate juridică,, s-au înaintat adrese către

Consiliul Județean Prahova, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor,

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană , Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din

>                                                                                                           7                                                                        3                           1

cadrul instituției în vederea desemnării unui reprezentant pentru declararea datelor specifice registrului agricol sau transmiterii declarației atașată, completată cu suprafețele de teren agricol (teren arabil, pășuni, fanețe, vii, livezi), teren neagricol (păduri și alte terenuri forestiere, terenuri cu ape și ape cu stuf, căi de comunicație și căi


ferate, terenuri ocupate cu construcții și curți, terenuri degradate și neproductive), utilaje, instalații pentru agricultură și mijloace de transport deținute pe raza administrativ teritorială a Municipiului Ploiești și către Direcția Sanitar Veterinara Prahova în vederea comunicării datelor de identificare ale persoanelor care figurează înregistrate cu animale (specia/categoria) cât și numărul acestora.

1.

2.

3.


4.


5.


6.


7.


8.


Program de pentru eficientizarea înscrierilor c


Se vor publica pe pagina de internet prev înregistare în registrele agricole - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Se vor publica pe pagina de internet formularul tipizat al declarației privind înscrierea în registrul agricol și actele necesare - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Se va solicita Serviciului Informatică înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat ASESOFT a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Se va solicita Serviciului Informatică punerea în funcțiune a aplicației privind Registrul agricol în format electronic în vederea implementării ulterioare a acestuia (constituire registru agricol in format electronic) - în termen de 5 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Se vor înainta adrese către SPFL în vederea transmiterii istoricului de rol si a copiilor documentelor justificative pentru persoanele care nu au dat curs invitației -în termen de 90 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Se vor înainta adrese către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 90 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Se vor înainta adrese către Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a 9

Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 90 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

în urma răspunsului primit de la DSVSA Prahova cu privire la lista persoanelor care figurează înregistrate cu animale în Baza Națională de date se vor transmite invitații persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol - în termen de 60 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

ROMÂNIA

JUD. PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Având în vedere Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art.8, alin.4, prevede ca ,,semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități”, la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Referitor la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 vă aducem la cunoștință următoarele:

5          5

 • 1. In conformitate cu prevederile art.10, alin 4 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 “La orașe, municipii și sectoare ale Municipiului București, registrul agricol se completează pe străzi/cartiere/zone “, în semestrul I al anului 2016 au mai fost constituite 2 volume de Registru agricol.

în prezent la nivelul Municipiului Ploiești sunt constituite un număr de 19 volume de Registru agricol în care sunt înregistrate 163 poziții (pentru 145 gospodării și 18 entități cu personalitate juridică) din care 118 poziții au fost înregistrate în semestrul I al anului 2016.

 • 2. In conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada


2015-2019, au fost inscrise în registrul agricol un număr de 84 cri inițial au fost înregistrate în registrul special privind contractele d

Al

3. în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul n

aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agrii x ____


2015- 2019 „în acest capitol se înscriu date privind atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate, conform celor menționate în titlurile coloanelor. De asemenea, în acest capitol se înscriu și: a) duplicatele atestatelor de producător, în cazul în care aceste documente sunt utilizate și de alte persoane decât titularul atestatului de producător, astfel cum este prevăzut la art. 2 Ut. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; duplicatul constituie copia legalizată de către secretarul localității sau de către persoana care în lipsa secretarului localității exercită atribuțiile acestuia, de pe atestatul de producător original, la cererea scrisă a titularului atestatului de producător; b) carnetele de comercializare eliberate persoanelor prevăzute prevăzut la art. 2 Ut. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014,, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 26 atestate de producător și 32 de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 • 4. Pentru respectarea și punerea în aplicare a programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol aprobat prin HCL nr. 30/2016 s-au întocmit:

 • - adrese către Serviciul Informatica cu privire la publicarea pe pagina de internet a Municipiului Ploiești a anunțului privind înscrierea datelor în registrul agricol, a tipizatului declarației privind înscrierea datelor în registrul agricol și a listei documentelor ce vor fi atașate acesteia, adaptarea aplicației Registrul Agricol la cerințele stabilite prin Ordinul nr. 1003/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat ASESOFT a Registrului agricol pentru perioada 2015-2019.

 • -  114 invitații către persoanele fizice în vederea declarării datelor în registrul agricol.

 • 5. Având în vedere art. 16 alin. 1 din Ordonanța nr. 28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare „Datele centralizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se comunică de către secretarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București și se trimit, după caz, atât direcțiilor teritoriale de statistică, cât și direcțiilor județene pentru agricultură și dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normeletehnice de completare a registrului agricol, atât pe suport hâfțte; 'cât șifin ifqxmat electronic, conform formularelor elaborate de Institutul Naționalfie Stațisticp, flupă caz,, , coroborat cu art. 2 alin. 5 litera o) din Ordinul nr. 1003/2015 privjnț^pfobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 pentru înscrierea în registrul agricol al Municipiului Ploiești „persoane juridice -entitățile cu personalitate juridică, cum ar fi: societățile comerciale, asociațiile agricole, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, unitățile de cercetare-dezvoltaredin domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum și părțile componente ale acestora cu personalitate juridică, unitățile de prestări de servicii, ocoalele silvice de stat și cele private, formele asociative, conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale, alte instituții/autorități publice de la orice nivel, local, județean, regional sau central, după caz, precum și orice alte entități cu personalitate juridică,, s-au înaintat adrese către Consiliul Județean Prahova, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din cadrul intitutiei în vederea desemnării >3       > unui reprezentant pentru declararea datelor specifice registrului agricol sau transmiterii declarației atașată, completată cu suprafețele de teren agricol (teren arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi), teren neagricol (păduri și alte terenuri forestiere, terenuri cu ape și ape cu stuf, căi de comunicație și căi ferate, terenuri ocupate cu construcții și curți, terenuri degradate și neproductive ), utilaje, instalații pentru agricultură și mijloace de transport deținute pe raza administrativ teritorială a Municipiului Ploiești și către Direcția Sanitar Veterinara Prahova în vederea comunicării datelor de identificare ale persoanelor care figurează înregistrate cu animale (specia/categoria) cât și numărul acestora.

Având în vedere cele expuse, Consiliul Local al Municipiului Ploiești trebuie să ducă la îndeplinire prevederile art.8, alin.4 din Ordinul nr. 1003/2015 „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități"

Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 este prevăzută în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Programul de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registul agricol este prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Situația a fost prezentată Comisiei nr. 2 - Pentru Valorificarea Patrimoniului,. Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni-comerciale, care conform Procesului verbal din data de 17.08.2016 a yizaț favorabil, inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus

Director Executiv, Carmen Daniela BucurAVIZAT

Direcția Administrație Publică Juridic Contencios


întocmit SALP: Luminița Despa

ROMÂNIA

JUD. PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, la art.8, alin.4, prevede ca,,semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități”.

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol,

Față de cele prezentate supunem analizei Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat

Și


aprobării Consiliului Local alConsilieri:

Vîscan Robert Ionu Dragulea Sanda Stanciu Marilenâyj Dănescu Ștefan Mateescu Marius Nicolae

Văduva Sorin


Hodorog Bogdaif/^^— ’


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind insusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 si aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol si a emis: