Hotărârea nr. 283/2016

Hotãrârea nr. 283 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilele situate în Ploieşti, str. Minerva, nr. 4, în care funcţionează Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga, respectiv str. Înfrăţirii, nr. 4 în care a funcţionat Şcoala Gimnazială Matei Basarab

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 283 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Minerva, nr. 4, în care funcționează

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 în care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri : Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert Ionuț, Hodorog Bogdan, Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 în care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”.

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 24.08.2016, al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 291/2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 94/2009 privind Contractul de administrare încheiat cu Școala cu cls. I-VIII,,Nicolae Iorga";

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local nr. 242/2000 după cum urmează:

 • -  la poziția 82, coloana 3 va avea următorul cuprins : » Școala Gimnazială « Nicolae Iorga », iar coloana 4 va avea următorul cuprins : « str. Minerva, nr. 4, suprafață totală teren =13387 mp, compusă din: parcela nr. 1, categoria de folosință Cc =1423 mp, parcela nr. 2, categoria de folosință Cc =1094 mp, parcela nr. 3, categoria de folosință Cs = 10870 mp, împrejmuit la Nord, Est și la Sud prin gard din metal, iar la Vest prin gard din beton» ;

 • -  la poziția 83, coloana 4 va avea următorul cuprins: “spațiu învățământ, suprafața construită la sol =1079 mp, suprafață construită desfășurată =3225 mp, suprafață construită etajl și 2 =1073 mp (total etaj lsi 2 = 2146 mp (1073*2), fundație beton, structură beton, tâmplarie PVC, tencuială simplă, pardoseli mozaic, gresie și parchet, învelitoare carton-terasă necirculabilă, utilităti-energie electrică, apă, canal, stare fizică foarte bună, nu deține certificate de performanță energetică și nu este dotată cu lift”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:” 6.016.887,91 lei;

 • -  la poziția 84, coloana 4 va avea următorul cuprins: ”sală sport, suprafață construită la sol =583 mp, fundație beton, structura cărămidă, tâmplărie PVC, tencuială simplă, pardoseli mozaic, gresie și parchet, învelitoare carton-terasă necirculabilă, utilităti-energie electrică, apă, canal, stare fizica foarte bună, nu deține certificat de performantă energetică și nu este dotată cu lift”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:” 612.757,54 lei” ;

 • -  la poziția 85, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ anexă- baracă metalică, suprafață construită desfășurată =25 mp, fundație beton, structură metalică-tabla ondulată, pardoseli beton, stare fizica bună, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “ 1.906,55 lei”.

(2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către P.F.A. Traian Dragomir, care constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local nr. 242/2000 după cum urmează:

 • -  la poziția 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Fosta Școală Gimnazială Matei Basarab”, coloana 4 va avea următorul cuprins :” spațiu învățământ, suprafață construită la sol =1126 mp, suprafață construită desfășurată =3314 mp, suprafață construită etaj 1 si 2 =1094 mp (total etaj 1 si 2=2188 mp (1094*2) mp, fundație beton, structură beton, tâmplărie PVC, tencuială simplă, pardoseli mozaic, gresie și parchet, învelitoare carton-necirculabilă, utilităti-energie electrică, apă, canal, stare fizică foarte bună, nu deține certificat de performanță energetică și nu este dotată cu lift,

suprafață teren curte 10204 mp, astfel: parcela nr. 1, categoria de folosință Cc =5278 mp, parcela nr. 2, categoria de folosință Cs = 4926 mp, împrejmuit la Nord, Est și la Vest prin gard din beton, iar la Sud prin gard din metal”.

(2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către P.F.A. Traian Dragomir, care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 a anexei la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus.

Art.4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președinte de ședința George Sorin Niculae Botez


i Contrasemnează Secretar, \      Simona Albu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 in care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit si asupra imobilelor din Ploiești str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 in care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, suprafețele acestor imobile (teren si clădire) au fost preluate din


documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate prin ridicări tdgbgrffice, existând unele neconcordante intre suprafețele reale ale imobilelor si cel|AepfefțateJm documente.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 291/2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 94/2009 privind Contractul de administrare încheiat cu Școala cu cls. I-VIII «Nicolae Iorga» s-a aprobat transmiterea in administrarea consiliului de administrație al Scolii cu cls. I-VIII «Nicolae Iorga» a imobilului din Ploiești, str. înfrățirii, nr. 4, compus din :

-construcție compuisa din : corp A in suprafața construita de 283,63 mp si suprafața desfasurata de 850,89 mp, corp B in suprafața construita de 420,04 mp si suprafața desfasurata de 1260,12 mp, coip C-parter, in suprafața construita de 449,64 mp si suprafața desfasurata de 449,64 mp ;

-teren aferent in suprafața de 9196 mp.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017 s-a aprobat rețeaua școlara a unităților din invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, in care se regăsește si Școala Gimnaziala „ Nicolae Iorga”, precum si imobilul in care a funcționat Școala Gimnaziala „Matei Basarab”.

Cu ocazia efectuării măsurătorilor de specialitate de către P.F.A. Dragomir Traian în vederea intabularii dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Ploiești asupra imobilelor din Ploiești str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 in care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”, s-au constatat următoarele :

Școala Gimnaziala « Nicolae Iorga », str. Minerva, nr. 4

Suprafața totala a terenului este de 13387 mp, din care :

 • - parcela 1 curți construcții 1423 mp;

 • - parcela 2 curți construcții 1094 mp ;

 • - parcela 3 teren sport 10870 mp ;

De asemenea, potrivit măsurătorilor de specialitate întocmite s-au stabilit și suprafețele exacte ale construcțiilor, astfel:

 • - Spațiu invatamant CI - suprafața construita la sol - 1079 mp, suprafața construita desfasurata - 3225 mp, suprafața construita etaj 1 si 2 - 1073 mp ;

 • - Sala de sport C2 - suprafața construita la sol - 583 mp;

 • - Anexa - baraca metalica C3 - suprafața construita la sol - 25 mp ;

Fosta Școala Gimnaziala « Matei Basarab », str. înfrățirii, nr. 4

Suprafața totala a terenului este de 10204 mp, din care :

 • - parcela 1 curți construcții 5278 mp;

 • - parcela 2 teren sport 4926 mp ;

De asemenea, potrivit măsurătorilor de specialitate intocmit^^S^t^iâ^si suprafețele exacte ale construcțiilor, astfel:                            f

 • - Spațiu invatamant CI - suprafața construita la sol - llfeȘ/mi

construita desfasurata - 3314 mp, suprafața construita etaj 1 si 2 -                  1$ 1

 • - Anexa - baraca metalica C2 - suprafața construita la sol - 49

Prin adresa nr. 303798/2016 Serviciul Cadastru si GIS din cadrul "Direcției Generale de Dezvoltare Urbana a comunicat faptul ca amplasamentul imobilelor menționate mai sus corespund cu cele din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar.

Prin adresa nr.209/2016 Serviciul Inventariere si Evidentă Bunuri a solicitat Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice actualizarea situației mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești - unități de învațamant preuniversitar de stat -asupra imobilelor din Ploiești str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 in care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”.

Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice a actualizat și comunicat prin adresa nr. 233/2016 situația mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești-unități de învațamant preuniversitar de stat - asupra imobilelor menționate mai sus, înregistrate in contul 212.00.00.02.A.04-construcții:

Școala Gimnaziala « Nicolae Iorga », str. Minerva, nr. 4

 • - Spațiu invatamant CI - suprafața construita la sol - 1079 mp, suprafața construita desfasurata - 3225 mp, suprafața construita etaj 1 si 2 - 1073 mp ;

 • - Sala de sport C2 - suprafața construita la sol - 583 mp;

 • - Anexa - baraca metalica C3 - suprafața construita la sol - 25 mp ;

Fosta Școala Gimnaziala « Matei Basarab », str. înfrățirii, nr. 4

 • - Spațiu invatamant CI - suprafața construita la sol - 1126 mp, suprafața construita desfasurata - 3314 mp, suprafața construita etaj 1 si 2 - 1094 mp;

 • - Anexa - baraca metalica C2 - suprafața construita la sol - 49 mp nu are valoare de inventar, fiind in evidenta cantitativa a Direcției Gestiune Patrimoniu, pana la momentul evaluării.

în baza măsurătorilor de specialitate efectuate și a situației mijloacelor fixe sus menționate existente în evidențele contabile, se impune modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliul Local nr. 242/2000 după cum urmează:

- la poziția 82, coloana 3 va avea următorul cuprins : » Școala Gimnazială « Nicolae Iorga », iar coloana 4 va avea următorul cuprins : « str. Minerva, nr. 4, suprafața totala teren =13387 mp, compusa din: parcela nr. 1, categoria de folosința Cc =1423 mp, parcela nr. 2, categoria de folosința Cc


=1094 mp, parcela nr. 3, categoria de folosința Cs = 1087$ gîp, fiogrejii la Nord, Est si la Sud prin gard din metal, iar la Vest prin

la poziția 83, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ s ^^^țamî suprafața construită la sol =1079 mp, suprafața constea=3225 mp, suprafața construita etajl si 2 =1073 mp (total et u Z mp (1073*2), fundație beton, structura beton, tamplarie PVC, tencuiala simpla, pardoseli mozaic, gresie si parchet, invelitoare carton-terasa necirculabila, utilitati-energie electrica, apa, canal, stare fizica foarte buna, nu deține certificate de performanta energetica si nu este dotata cu lift”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ” 6.016.887,91 lei;

la poziția 84, coloana 4 va avea următorul cuprins: ” sala sport, suprafața construita la sol =583 mp, fundație beton, structura cărămidă, tamplarie PVC, tencuiala simpla, pardoseli mozaic, gresie si parchet, invelitoare carton-terasa necirculabila, utilitati-energie electrica, apa, canal, stare fizica foarte buna, nu deține certificat de performanta energetic si nu este dotata cu lift”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins : ” 612.757,54 lei” ;

la poziția 85, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ anexa baraca metalica, suprafața construita desfasurata =25 mp, fundație beton, structura metalica-tabla ondulata, pardoseli beton, stare fizica buna, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “ 1.906,55 lei”.

la poziția 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Fosta Școala Gimnaziala Matei Basarab”, coloana 4 va avea următorul cuprins :” spațiu invatamant, suprafața construita la sol =1126 mp, suprafața construita desfasurata =3314 mp, suprafața construita etaj 1 si 2 =1094 mp (total etaj 1 si 2=2188 mp (1094*2) mp, fundație beton, structura beton, tamplarie PVC, tencuiala simpla, pardoseli mozaic, gresie si parchet, invelitoare carton-necirculabila, utilitati-energie electrica, apa, canal, stare fizica foarte buna, nu deține certificat de performanta energetica si nu este dotata cu lift, suprafața teren curte 10204 mp, compusa din: parcela nr. 1, categoria de folosința Cc =5278 mp, parcela nr. 2, categoria de folosința Cs = 4926 mp, imprejmuit la Nord, Est si la Vest prin gard din beton, iar la Sud prin gard din metal”.

Precizam ca pe planul de situație figurează C2 anexa- baraca metalica cu suprafața construita la sol = 49 mp, anul construcției 1975, fundație beton, structura metalica - tabla ondulata, pardoseli beton, stare fizica buna, construcție care nu a figurat in niciun document detinut de municipiul Ploiești (fisa contabila, HGR nr. 1359/2001, contract de administrare, planuri vechi si noi ale unitatii de invatamant). Ca atare, aceasta nu va face obiectul prezentei actualizări si nici a intabularii care se va realiza in baza acesteia, după clarificarea situației juridice a acesteia urmând sa se procedeze in consecința.

Imobilele sus menționate se identifică conform planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor întocmit de către P.F.A. Dragomir Traian , care constituie Anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.


Potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii nr.242/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate la art. 1 la prezenta hotărâre , precum și modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților școlare menționate mai sus.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 24.08.2016, a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca


AVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


Georgiana Popa


Sef Serviciu S.I.B Mădălin Negoiță


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 in care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse si terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv Școala Internațională Spectrum (fosta Școală Gimnazială „Matei Basarab”).

Cu ocazia efectuării măsurătorilor de specialitate de către P.F.A. Dragomir Traian, în vederea intabularii dreptului de proprietate in favoarea Municipiului Ploiești asupra imobilelor (terenuri si clădiri) situate în Ploiești, str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 in care funcționează Școala Internațională Spectrum (fosta Școală Gimnazială „Matei Basarab”) au fost identificate cu aparatura de specialitate suprafatele acestora, suprafețe care diferă de cele prevăzute in actele de proprietate ale municipiului Ploiești.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea Anexei 2 a Hotărârii nr.242/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate la art.l și în anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

De asemenea, este necesară și modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2009, parte integrantă din Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților școlare menționate mai sus.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.
[DIRECȚIA ECONOMICADirecția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Dom.Public si Privat

nform adresei dumneavoastră nr. 127/21.06.2016, prin care ne transmiteți măsurătorile realizate^ de către persoana fizica autorizatet,Traian Dragomir , in vederea intabularii dreptului de proprietate , am actualizat mijloacele fixe apartiand domeniului public al Municipiului Ploiești pentru Școala NICOLAEIORGA “ ( contul 212.00.00.02.A.04 - Construcții), astfel:

- SPAȚIU INVATAMANT Str MINERVA Nr. 4. nr.inv.1363 , valoare inventar=6.016.887,91 lei

SALA SPORT- str MINERVA nr.4 , nr.inv. 1364 , valoare inventar = 612.757,54 lei;

BARACA METALICA nr.inv. 1365, valoare inventar = 1.906,55 lei;

- CLĂDIRE SCOALA-Str ÎNFRĂȚIRII Nr.4,nr inv 1353 școala NICOLAE IORGA, valoare de inventar =5.980.610,76 lei“ .Menționam ca Școala GIMNAZIALA MATEI BASARAB nu mai face parte din structura unităților de invatamant de stat care funcționează in Municipiul Ploiești.

La Clădire școala cu nr inv. 1353 funcționează ȘCOALA INTERNAȚIONALA SPECTRUM-

GRADINITA SI ȘCOALA.

Totodată va comunicam ca terenul nu are valoare de inventar , fiind in evidenta cantitativa a Direcției de Gestiune Patrimoniu, pana la momentul evaluării,

Anexa-BARACA METALICA C2-Str ÎNFRĂȚIRII Nr 4 ,suprafața construita la sol- 49 mp nu are valoare de inventar ,fiind in evidenta cantitativa a Direcției de Gestiune Patrimoniu , pana la momentul evaluării.

r Anexam la prezenta:

- Fisa mijloc fix cu nr.inv. 1363;1364;1365;1353 ;

Va mulțumim pentru colaborare si intelegere .întocmit,

Viprica Costache

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 in care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”


PREȘEDINTE,

Dănescu Ștefan


SECRETAR, Mari lena Stanciu