Hotărârea nr. 282/2016

Hotãrârea nr. 282 privind modificarea Hotărârii nr. 140/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 282

privind modificarea Hotărârii nr. 140/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Minea Constantin Gabriel, Neagu Florin Daniel, Stanciu Marilena, Văduva Sorin, Sîrbu Simion Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind modificarea Hotărârii nr. 140/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

în conformitate cu Procesul Verbal din data de 25.08.2016 al Comisiei constituite conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 230/28.07.2016;

A

In conformitate cu Raportul din data de 26.08.2016, al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (3), art. 3 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipului Ploiești nr. 230/2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 5, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 140/26.04.2016 în sensul că „pct. 1- Note” va avea următorul cuprins: „Pentru anul 2016, aprobarea listei de priorități se va realiza în ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești din luna decembrie 2016, luându-se

în considerare cererile depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de 31.10.2016, inclusiv”.

Art.2 Aprobă modificarea articolului 2, alin. (1) si alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 140/26.04.2016, care vor avea următorul cuprins:

  • - Art.2, alin.(l): „Stabilește ca termen limită de completare a dosarelor cu documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) data de 31.10.2016, inclusiv”;

  • - Art. 2 alin (2): „Comisia constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 230/28.07.2016 va analiza flecare dosar cuprinzând cererea de atribuire (depusă cel târziu până la data de 30.06.2016, inclusiv) și actele depuse în susținerea acesteia și va întocmi lista de priorități în vederea repartizării loturilor de teren disponibile potrivit Legii nr. 15/2003 care va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești în ședința din luna decembrie 2016”.

Art.3 Aprobă ca pentru completarea dosarelor, titularii solicitărilor depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv, în baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare să fie înștiințați în scris, prin adresă recomandată.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 140/26.04.2016 rămân neschimbate.

Art.5 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.140/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

în acest sens, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat prin Hotărârea nr.254/2003 trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului și stabilirea destinației acestuia pentru construcția de locuințe pentru tineri. De asemenea, în anexa nr.2 la această hotărâre, s-au completat criteriile de punctaj potrivit cărora s-a întocmit lista de priorități în vederea repartizării loturilor.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.140/26.04.2016 privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, s-au aprobat Anexele nr. 1 si nr.2, referitoare la criteriile și punctajele aferente acestora, precum si documentele necesare completării dosarelor pentru întocmirea listei de priorități în vederea repartizării loturilor potrivit Legii nr.l5/2003.

In conformitate cu prevederile hotărârii sus menționate s-a ^tâ^il'ițfcpîyorv fi luate in calcul, pentru intocmirea listei de priorități pe anul dosarele j depuse pana la data de 30.06.2016, inclusiv, iar ca termen de Completare.''a 4 dosarelor cu documentele necesare data de 29.07.2016.

De asemenea, s-a aprobat ca lista de prioritari sa fie supusa aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești in ședința din luna august 2016, iar aducerea la cunoștința publica șa se realizeze prin afișarea la loc vizibil la punctele de lucru ale municipalității, pe pagina de internet a municipiului si in ziarele de interes local.

Urmare declarării noului Consiliu Local al municipiului Ploiești ca legal constituit potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.192/ 23.06.2016 a fost necesara stabilirea noii componente a Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

Ca atare, a fost aprobata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.230/ 28.07.2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

Comisia astfel constituita s-a întrunit in datele de 17.08.2016, 23.08.2016 si 25.08.2016 procedând la analizarea si reanalizarea celor 64 de dosare depuse potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Local nr.140/26.04.2016.

In cadrul ultimei ședințe comisia a ho tarat faptul ca este necesara modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.140/2016, in sensul prelungirii termenului de completare a dosarelor pana la data de 31.10.2016, iar lista de prioritari sa fie aprobata in luna decembrie 2016.

De asemenea, in procesul verbal din data de 25.08.2016, Comisia special constituita a stabilit ca pentru completarea dosarelor toti cei care au depus solicitări, in baza prevederilor Legii nr.15/2003, vor fi instiintati in scris, prin adresa recomandata.

Având in vedere cele menționate mai sus, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 140/26.04.2016 astfel:


  • - articolul 2 alin.(l) va avea următorul cuprins: „Stabilestefk^^

limita de completare a dosarelor cu documentele prevăzute la ar^^alifi./f2^\v\  data de 31.10.2016, inclusiv”;                                  1^’

  • -  alin. (2) va avea următorul cuprins: „Comisia constituită in 'băza/fff / Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 230/28.07^01.6 analiza si reanaliza fiecare dosar cuprinzând cererea de atribuire (depusa cel târziu pana la data de 30.06.2016, inclusiv) si actele depuse in susținerea acesteia si va intocmi lista de priorități in vederea repartizării loturilor de teren disponibile potrivit Legii nr. 15/2003 care va fi supusa aprobării Consiliului Local al

2016”.


municipiului Ploiești in


ședința din luna decembrie


De asemenea, se impune modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 140/26.04.2016 în sensul că ,,pct. 1- Note” va avea următorul cuprins: „ Pentru anul 2016, aprobarea listei de priorități se va realiza în ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești din luna decembrie 2016, luându-se în considerare cererile depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de 31.10.2016, inclusiv”.


Director Executiv,


Carmen Daniela Bucur

(V


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabir-oa-

n/

Sef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela MindrutiuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunpiu

910Z 9(1 V 6 l     QLLoCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.140/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr,15/2003privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Potrivit prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicata, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

în momentul de față, în evidențele instituției sunt înregistrate un număr de aproximativ 1650 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr.15/2003, iar în Cartierul Tineretului din str. Ghighiului, nr.2, există loturi disponibile care au fost eliberate, întrucât persoanele cărora acestea le-au fost repartizate inițial nu au început construcția locuințelor în termenul prevăzut de lege și loturi nerepartizate întrucât erau afectate de litigii.

Ca atare, în vederea întocmirii listei de priorități în baza căreia să fie făcută atribuirea terenurilor disponibile sus menționate si a celor care vor mai fi identificate ca disponibile conform Legii nr.15/2003, a fost necesară aprobarea criteriilor, a punctajelor aferente acestora si a documentelor necesare completării solicitărilor. In acest sens a fost aprobata Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 140/26.04.2016.

In conformitate cu prevederile hotărârii sus menționate s-a stabilit ca vor fi luate in calcul, pentru întocmirea listei de priorități pe anul 2016, dosarele pana la data de 30.06.2016, inclusiv, iar ca termen de completare a dosarelor cu documentele necesare data de 29.07.2016.

De asemenea, s-a aprobat ca lista de priorități sa fie supusa aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești in ședința din luna august 2016, iar aducerea la cunoștința publica sa se realizeze prin afișarea la loc vizibil la punctele de lucru ale municipalității, pe pagina de internet a municipiului si in ziarele de interes local.

Urmare declarării noului Consiliu Local al municipiului Ploiești ca legal constituit potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.192/ 23.06.2016 a fost necesara stabilirea noii componente a Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform

acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform

legislației în vigoare.


Ca atare, a fost aprobata Hotararea Consiliuilui Local al municipiului Ploiești nr.230/28.07.2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

Comisia astfel constituita s-a intrunit in datele de 17.08.2016, 23.08.2016 si 25.08.2016, când a procedat la analizarea si reanalizarea celor 64 de dosare depuse potrivit Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pana la data de 30.06.2016, inclusiv si completate pana la data de 29.07.2016, inclusiv, conform Hotărârii Consiliului Local nr.140/26.04.2016.

In cadrul ultimei ședințe, Comisia a hotarat faptul ca este necesara modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.140/26.04.2016, pentru prelungirea termenului de completare a dosarelor pana la data de 31.10.2016 si pentru aprobarea listei de priorități in luna decembrie 2016.

De asemenea, in procesul verbal din data de 25.08.2016, Comisia special constituita a stabilit ca pentru completarea dosarelor toti cei care au depus solicitări, in baza prevederilor Legii nr.l5/2003, vor fi instiintati in scris, prin adresa recomandata.

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 140/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală