Hotărârea nr. 281/2016

Hotãrârea nr. 281 privind modificarea Hotărârii nr. 522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploieşti privind preluarea imobilului situat în municipiul Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 12, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 281

privind modificarea Hotărârii nr. 522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești privind preluarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr. 12, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești privind preluarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr. 12, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al statului, potrivit adresei nr. 2610116/2015 a Direcției Județene de Informații Prahova din cadrul Serviciului Român de Informații;

Având în vedere adresa nr. 8205/20.04.2016 transmisă de Serviciul Român de Informații București;

în conformitate cu Raportul din data de 24.08.2016 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.l din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea art.l, 2 și 3 ale Hotărârii nr. 522/15.12.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, astfel:

,, Art. 1.(1) Se aprobă inițierea demersurilor necesare preluării imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr.12, compus din teren în suprafață de 533 mp pe care se află construcția CI (locuință) în suprafață construită de 104,26 mp, respectiv C2 (anexă ) 11,08 mp, ce figurează înscris în Cartea Funciară nr. 124785 a U.A.T.Ploiești, cu numerele cadastrale 4625, 4625-C1 și 4625-C2, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului

Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

  • (2) Ia act de existența acordului Serviciului Român de Informații pentru transmiterea imobilului identificat la alineatul 1.

  • (3) După preluare, imobilul prevăzut la alin.(l) se va transmite în administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în vederea utilizării lui de către acest serviciu din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu destinația de arhivă urmând sa se realizeze lucrări de reparații, igienizare si dotare conform destinației propuse în termen de 1 an de la data preluării acestuia.

  • (4) In cazul în care nu se respectă destinația imobilului, condițiile și termenul prevăzut la art. 1 alin. (3), acesta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații București, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. ”

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 522/15.12.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Preșei George


inte de ședința Sorin Niculae Botez

1 Contrasemnează Secretar, \ Simona Albu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune Patrimoniu


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești privind preluarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr.12, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local prin hotarare a Guvernului.

In acest sens, autoritatea locala si-a afirmat disponibilitatea de a prelua in patrimoniu imobilul situat în municipiul Ploiești, B-dul Independentei nr.12 in vederea desfășurării unor activitati in folosul comunității.

Ca răspuns la aceasta solicitare, prin adresa nr.2610116/26.11.2015, înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 19663/26.11.2015 Direcția Județeană de Informații Prahova din cadrul Serviciului Român de Informații a făcut cunoscut acordul conducerii instituției privind inițierea demersurilor necesare transmiterii imobilului in proprietatea municipiului Ploiești si s-a transmis totodată procedura ce trebuie urmata in acest sens, conform prevederilor legale.

Potrivit extrasului de carte funciara pentru informare nr.l 18302/24.11.2015 imobilul situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr.12 este compus din teren în suprafață de 533 mp și construcții în suprafață de 104,26 mp, respectiv 11,08 mp si figurează înscris în Cartea Funciară nr. 124785 a U.A.T. Ploiești, cu numerele cadastrale 4625, 4625-C1 și 4625-C2.

In ședința din data 15.12.2015 Consiliului Local Ploiești a aprobat Hotărârea nr.522 prin care s-a aprobat preluarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr.12, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin adresele nr.l 9663/29.12.2015 si nr. 19663/05.01.2016 hotararea menționata mai sus, insotita de avizul de legalitate transmis de Instituția Prefectului


- Județul Prahova au fost înaintate către Serviciul Roman de InforfnatiÎADirectia Județeană de Informații Prahova.                                       -'\x

Ca urmare, prin adresa nr.8205/20.04.2016 Serviciul RQHm<dte^Ihforip[g.tii București a făcut cunoscut faptul ca a obtinut avizul Ministrului,. dbzyojța^ii regionale si administrației publice in vederea transmiterii imobilw^^nîionat.S^i sus din domeniul public al statului si din administrarea Serviciii^î|Roman de Informații in domeniul public al municipiului Ploiești, conditionaf^e unele observații.

In vederea promovării proiectului de Hotarare de Guvern in sensul celor menționate mai sus, Serviciul Roman de Informații București a solicitat efectuarea unor demersuri in vederea promovării unui proiect de hotarare de modificare a Hotărârii nr.522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești in cuprinsul careia sa se regaseasca elemente privind:

„-prevederea expresa a destinației viitoare/s copului interesului public pentru care se transmite imobilul;

-precizarea activitatilor care urmeaza a fi desfășurate in folosul comunității locale, precum si instituția care va asigura desfasurarea acestora;

-inserarea mențiunilor corespunzătoare referitoare la termenul de realizare a unor eventuale lucrări de investita asupra imobilului, precum si obligațiile Consiliului Local ce deriva din preluarea imobilului in scopul desfășurării activitatilor in folosul comunității locale;

-înlocuirea sintagmei „se aproba preluarea imobilului” din cuprinsul art.l, alin.(l) al Hotărârii nr.522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești cu sintagma „se aproba inițierea demersurilor necesare preluării imobilului”, precum si inserarea mențiunii referitoare la „ existenta acordului Serviciului Roman de Informații pentru transmiterea imobilului.

De asemenea, se solicita inserarea in cuprinsul proiectului de hotarare a Guvernului a prevederii potrivit careia in cazul in care nu se respecta destinația prevăzută, termenul de realizare a investiției precum si obligațiile Consiliului local, imobilul transmis revine in domeniul public al statului si in administrarea titularului actual, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. »

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 19.07.2016, a acordat aviz favorabil cu destinația de arhiva a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

După adoptarea hotărârii de către Consiliul Local al municipiului Ploiești aceasta va fi transmisa Direcției Județene de Informații Prahova din cadrul Serviciului Român de Informații, pentru inițierea proiectului de hotarare a Guvernului prin care se va aproba transmiterea bunului din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Ploiești.

Preluarea bunului menționat este posibila potrivit prevederilor art.9 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare: “Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotarare a Guvernului”.

In conformitate cu prevederile art.36, alin.l din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are ^n.itiativă^i4; \ hotărăște, în condițiile legii, in toate problemele de interes local.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîreă—Carmen.Daniela Bucur

(K

Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv, Georgiana Popa /N / I


Direcția Economică,


Director,


Nicoleta Crăciunoi


2 3 AUG 2016CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


\\

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.522/15.12.2ta51ă^

Consiliului Local Ploiești privind preluarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr. 12, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local prin hotarare a Guvernului.

In acest sens, autoritatea locala si-a afirmat disponibilitatea de a prelua in patrimoniu imobilul situat în municipiul Ploiești, B-dul Independentei nr.12 in vederea desfășurării unor activitati in folosul comunității. Astfel, prin Hotărârea nr.522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat preluarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr.12, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Ca urmare, prin adresa nr.8205/20.04.2016 Serviciul Roman de Informații București a făcut cunoscut faptul ca a obtinut avizul ministerului dezvoltării regionale si administrației publice in vederea transmiterii imobilului menționat mai sus din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Roman de Informații in domeniul public al municipiului Ploiești, condiționat de unele observații.

In vederea promovării proiectului de Hotarare de Guvern in sensul celor menționate mai sus, Serviciul Roman de Informații București a solicitat efectuarea unor demersuri in vederea promovării unui proiect de hotarare de modificare a Hotărârii nr.522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești in cuprinsul careia sa se regaseasca elemente privind:

-prevederea expresa a destinației viitoare/scopului interesului public pentru care se transmite imobilul;

-precizarea activitatilor care urmeaza a fi desfășurate in folosul comunității locale, precum si instituția care va asigura desfasurarea acestora;

-inserarea mențiunilor corespunzătoare referitoare la termenul de realizare a unor eventuale lucrări de investiții asupra imobilului, precum si obligațiile Consiliului Local ce deriva din preluarea imobilului in scopul desfășurării activitatilor in folosul comunității locale;

-înlocuirea sintagmei „se aproba preluarea imobilului” din cuprinsul art.l, alinfl) al Hotărârii nr.522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești cu sintagma „se aproba inițierea demersurilor necesare preluării imobilului”, precum si inserarea mențiunii referitoare la „existenta acordului Serviciului Roman de Informații pentru transmiterea imobilului ”.


De asemenea, se solicita inserarea in cuprinsul proiuectului de/hotararea  Guvernului a prevederii potrivit careia in cazul in care nu se respectai destinatif\f\ prevăzută, termenul de realizare a investiției precum si obligațiile Consiliului local, imobilul transmis revine in domeniul public al statului si in titularului actual, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. »

1 ) ;

^fiinistra^fa/^ /


Situația a fost prezentata Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului^ Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 19.07.2016, a acordat aviz favorabil cu destinația de arhiva a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

In conformitate cu prevederile art.36, alin.l din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are inițiativa si hotărăște, în condițiile legii, in toate problemele de interes local.

Având în vederea cele prezentate anterior, supunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.UNITATEA MILITARĂ 0929 BUCUREȘTI               ___

Nr.           din A? . 2016  r__—"nȚgțpȚUL? PLOIEȘTI

MU. înregistrare

Către


..   8205
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


- domnului Cristian Mihai Ganea viceprimar, cu atribuții de primar -

Stimate domnule viceprimar, cu atribuții de primar,

În contextul promovării proiectului Hotărârii Guvernului privind transmiterea imobilului situat în municipiul. Ploiești, bulevardul Independenței nr. 12, județul Prahova din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești, județul Prahova, vă facem cunoscut că a fost obținut avizul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, condiționat de preluarea unor observații, după cum urmează:

  • ► Documentația aferentă proiectului de hotărâre a Guvernului, respectiv nota întocmită, nu fundamentează clar și complet schimbarea domenialității imobilului, în sensul în care^deși menționează posibilitatea desfășurării unor activități în folosul comunității locale, nu individualizată instituția care va funcționa, precum și implicit obiectul de activitate al acesteia, potrivit uzului și interesului public local.

Totodată, corpul Hotărârii Consiliului Local Prahova nr. 522/2015, invocată în cuprinsul instrumentului de motivare, prin care se aprobă de către autoritatea publică locală transferul imobilului în cauză, nu aduce elemente de noutate în măsură să edifice inițiatorul cu privire la finalitatea transferului.

  • ► Corelativ întocmirii notei de fundamentare cu evidențierea obiectivului de investiții se va reconsidera hotărârea Consiliului Local în sensul completării acesteia cu prevederea expresă a destinației viîtoare/scopului/interesului public pentru care se transmite imobilul.

De asemenea, se solicită inserarea în cuprinsul proiectului de hotărâre a Guvernului a prevederii potrivit căreia în cazul în care nu se respectă destinația prevăzută, termenul de realizare a investiției, precum și obligațiile consiliului local, imobilul transmis revine în domeniul public al statului și în administrarea titularului actual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

► îndreptarea unor aspecte referitoare la forma documep^f®ioc§^nsoțește proiectul de hotărâre a Guvernului. Astfel, schimbarea domenia^țățir'bffiîurbmpotrivit prevederilor legale implică solicitarea expresă a autorității adnm^frației ptibliOlocale materializată în cuprinsul unei hotărâri de consiliu local prin cfere s'unt asdm’ate toate obligațiile prevăzute în sarcina acestuia.                                        /

Totodată, este necesar să rezulte intenția unității adrni^r^iY^^nale de solicitare a administrării bunului urmată de acordul administratbrului^ăîSual, spre deosebire de hotărârea actuală în cuprinsul căreia se face referire la aprobarea preluării imobilului.

Față de cele enunțate, vă adresăm rugămintea de a întreprinde demersurile necesare pentru promovarea unui proiect de modificare a Hotărârii nr. 522 din 15.12.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în cuprinsul căreia să se regăsească elemente privind:

  • • Prevederea expresă a destinației viitoare/scopului interesului public pentru care se transmite imobilul;

  • • Precizarea activităților care urmează a fi desfășurate în folosul comunității locale, precum și instituția care va asigura desfășurarea acestora;

  • • Inserarea mențiunilor corespunzătoare referitoare la termenul de realizare a unor eventuale lucrări de investiții asupra imobilului, precum și obligațiile Consilii Local ce derivă din preluarea imobilului în scopul desfășurării activităților în folosul comunității locale;

  • • înlocuirea sintagmei „se aprobă preluarea imobilului* din cuprinsul art. 1 alin.(1) al hotărârii cu sintagma „se aprobă inițierea demersurilor necesare preluării imobilului', precum și inserarea mențiunii referitoare la „existența acordului Serviciului Român de Informații pentru transmiterea imobilului*.

După aprobarea proiectului de hotărâre menționat și după obținerea avizului de legalitate al Instituției Prefectului - Județul Prahova, vă adresăm rugămintea transmiterii acestora către instituția noastră, în vederea repromovării proiectului de hotărâre a Guvernului pe circuitul de avizare.

Pentru alte informații, reprezentanții instituției noastre pot fi contactați la nr. de telefon: 0377.725.350.

Vă mulțumim pentru colaborare. .    >

du                  /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI;


SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.522/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești privind preluarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr.12, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

si a emis:


Data: