Hotărârea nr. 280/2016

Hotãrârea nr. 280 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilul situat în Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 145, în care funcţionează Şcoala Gimnazială Sfântul Vasile

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 280


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii, nr.

145, în care funcționează Școala Gimnazială “Sfântul Vasile”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert Ionuț, Hodorog Bogdan, Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 145, în care funcționează Școala Gimnazială “Sfântul Vasile”;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și ale unor hotărâri ale consiliului local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 17.08.2016, al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de învățământ particular acreditate7autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local nr. 242/2000 după cum urmează:

- la poziția 42, coloana 3 va avea următorul cuprins : « Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”», coloana 4 va avea următorul cuprins: “ B-dul Republicii, nr. 145, nr. nivele S+P+2E, suprafață construită la sol = 958 mp, suprafață construită desfășurată = 2202,54 mp, suprafață utilă subsol = 350,79 mp, suprafață parter = 755,73 mp, suprafață etajl = 764,71 mp, suprafață utilă etaj 2 = 331,31 mp, suprafață teren = 3013 mp, zidărie cărămidă+beton, planșee beton, învelitoare tablă, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:” 4.230.885,35 lei”.

Art.2. Imobilele sus menționate se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilelor, întocmite de către P.F.A. Mărutoiu Ion, care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 a anexei la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile”.

Art.4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016


Președintâyde ședința  Georgc\Sorin\Niculae BotezMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 145, în care funcționează Școala Gimnazială “Sfântul Vasile”

/\

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești' însușit prin prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit si asupra imobilului din B-dul Republicii, nr. 145 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială “Sfântul Vasile”.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, suprafețele acestor imobile (teren si clădire) au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate prin ridicări topografice, existând unele neconcordante intre suprafețele reale ale imobilelor si cele menționate in documente.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017 s-a aprobat rețeaua școlara a unităților din invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, in care se regăsește si Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile”;

Cu ocazia efectuării măsurătorilor de specialitate de către P.F.A. Marutoiu Ion în vederea intabularii dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Ploiești asupra imobilului situat în B-dul Republicii, nr. 145 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială “Sfântul Vasile”, s-au constatat următoarele :

  • A. Date referitoare la teren : categoria de folosința CC, suprafața 3’018          fc I

  • B. Date referitoare la construcții: destinația Școala S+P+2E, supiafăiă c^s^iită^i la sol 958 mp,suprafața construita desfasurata 2202,54 mp, suprafața utll^s^b^^Sg^^ mp, suprafața parter 755,73 mp, suprafața etajl 764,71 mp, suprafața utila^mj^Sâl^ă 1 mp, suprafață teren 3013 mp, zidărie cărămidă+beton, planșee beton, învelitoafeTablă”.

Prin adresa nr. 471/29.07.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a solicitat Serviciului Cadastru si GIS din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana verificarea documentației cadastrale intocmita de către PFA Marutoiu Ion.

Serviciul Cadastru si GIS din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana a comunicat prin adresa nr. 305814/2016 faptul ca „ amplasamentul imobilului din Ploiești, B-dul Republicii nr. 145 unde funcționează Școala Gimnaziala „Sf. Vasile” corespunde cu cel din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar. ”

Prin adresa nr.209/2016 Serviciul Inventariere si Evidentă Bunuri a solicitat

Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice actualizarea situației mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești - unități de învațamant preuniversitar de stat - Școala Gimnazială “Sfanțul Vasile” B-dul Republicii, nr. 145.

Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice a actualizat și comunicat prin adresa nr. 321/2016 situația mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești-unități de învațamant preuniversitar de stat - Școala Gimnazială “Sfanțul Vasile ” din B-dul Republicii, nr. 145, inregistrate in contul 272.00.00.02. A. 04-construcții:

Date referitoare la construcții: destinația Școala S+P+2E, suprafață construită la sol = 958 mp,suprafața construita desfasurata = 2202,54 mp, suprafața utila subsol = 350,79 mp, suprafața parter = 755,73 mp, suprafața etaj 1 - 764,71 mp, suprafața utila etaj 2 = 331,31 mp, suprafață teren = 3013 mp, zidărie cărămidă+beton, planșee beton, învelitoare tablă”.

Prin adresa nr. 16087/2016 conducerea Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile” a comunicat faptul ca “in urma informării obținute din partea angajatilor mai vechi ai unitatii de invatamant amplasamentul gardului nu a fost modificat, configurația incintei „Sfanțul Vasile ” nesuferind modificări”.

în baza măsurătorilor de specialitate efectuate și a situației mijloacelor fixe sus menționate existente în evidențele contabile, se impune modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliul Local nr. 242/2000 după cum urmează:

- la poziția 42, coloana 3 va avea următorul cuprins : « Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”», coloana 4 va avea următorul cuprins: “ B-dul Republicii, nr. 145, nr. nivele S+P+2E, suprafață construită la sol = 958 mp,suprafața construita desfasurata = 2202,54 mp, suprafața utilă subsol = 350,79 mp, suprafață parter = 755,73 mp, suprafață etajl = 764,71 mp, suprafață utilă etaj 2 = 331,31 mp, suprafață teren = 3013 mp, zidărie cărămidă+beton, planșee beton, învelitoare tablă, iar coloana 6 va avea următorul cuprins :” 4.230.885,35 lei”.

Imobilele sus menționate se identifică conform planului de amplasament și delimitare si a releveelor imobilului întocmite de către P.F.A. Marutdi^fferîM cârd •  • ai            1     zv                                       if                   ’•

constituie Anexa la prezenta hotarare.                              ; r WS» /©

Potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promdyăriî proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului"'te^^^wpse impune modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii nr.242/2000 a ConsiliuluFLocai al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate la art. I la prezenta hotărâre , precum și modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Sfântul Vasile”.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 17.08.2016, a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.

Director Executiv,

Carmen Daniela BucurDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabir

Sef Servicii* S.I.E.B.AVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa
Mădălin NegoițăDIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta CrăciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 145, în care funcționează Școala Gimnazială “Sfanțul Vasile”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse si terenul și clădirea în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială “Sfanțul Vasile”.

Cu ocazia efectuării măsurătorilor de specialitate de către P.F.A. Marutoiu Ion, în vederea intabularii dreptului de proprietate in favoarea Municipiului Ploiești asupra imobilului (teren si clădire) situat în Ploiești, B-dul Republicii, nr.145 în care funcționează Școala Gimnazială “Sfanțul Vasile” a fost identificata cu aparatura de specialitate suprafața acestuia, suprafața care diferă de cea prevăzută in actele de proprietate ale municipiului Ploiești.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1359/2001 se impune modificarea Anexei 2 a Hotărârii nr.242/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate la art. 1 și în anexa la prezenta hotărâre.

Â/ijX.

zîx A

De asemenea, este necesară și modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2009, parte integrantă din Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Sfanțul Vasile”.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:


Mateescu Marius Nicolae -

Vîscan Robert Ionut

Hodorog Bogdan

Văduva SorinSERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

NRjJ^y/ 22.08.2016


23 -08- 2016

Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Intabulați Bunuri


Conform adresei dumneavoastră nr. 510/22.08.2016, prin care ne transmiteți măsurătorile realizate de către persoana fizica autorizata Maruntoiu Ion, in vederea intabularii dreptului de proprietate va comunicam ca am actualizat fisa mijloacului fix , apartiand domeniului public al Municipiului Ploiești pentru Școala SFANȚUL VASILE “ ( contul 212.00.00.02. A.04 - Construcții), astfel:

-CLĂDIRE SCOALANRINV 1390-valoare 4.230.885,35 lei

Anexam la prezenta si fisa mijlocului fix.

Totodată va comunicam ca terenul nu are valoare de inventar , fiind in evidenta cantitativa a Direcției de Gestiune Patrimoniu, pana la momentul evaluării.
întocmit,

Costache Viorica


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 145, în care funcționează Școala Gimnazială “Sfanțul Vasile”

si a emis: