Hotărârea nr. 28/2016

Hotãrârea nr. 28 privind organizarea de licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – spaţii comerciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 28 privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - spații comerciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Cosma Marcian, Pană George, Stanciu Marilena, Dumitru Cristian, Viscan Robert Ionuț, Popa Gheorghe precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - spații comerciale;

Luând în considerare: procesul verbal din 12.01.2016 și raportul din 22.01.2016 ale Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 516/15.12.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

Conform prevederilor art. 14 și 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 36 alini, alin. (2) lit c), alin. (5) lit. a), b), art.45 alin (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru desfășurarea de activități comerciale-comerț mixt, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a spațiilor comerciale prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Stabilește că durata închirierii pentru spatiile scoase la licitație publică prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

Art.4 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea spatiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

 • - Stanciu Marilena - Consilier local

 • - Mateescu Radu - Consilier local

 • - Vîscan Robert - Consilier local

 • - Minea Constantin - Consilier local

-reprezentant al Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești

-reprezentant al Direcției Economice a Municipiului Ploiești

Reprezentanții din aparatul de specialitate al primarului - membri în comisia de licitație și membrii comisiei de contestații vor fi numiți prin dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar.

Art.5 împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

Art.6 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.7 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - spații comerciale

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

închirierea se face prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/25.11.2015 spatiile comerciale situate pe str. Andrei Muresanu (statie traseu nr.30) si str. Marasesti (statia Școala nr.20) fac parte din domeniul public.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 524/15.12.2015 spațiul comercial din Sos. Vestului(statia Crâng) face parte din domeniul public.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 271/24.07.2014 spațiul comercial situat in Ploiești, Complex Lamaita, Modul 1 face parte din domeniul privat.

Pentru valorificarea spațiilor comerciale libere este oportună închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare în condițiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Prețurile de pornire la licitație se calculează pornind de la tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 7/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

In cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din 12.01.2016 s-a propus ca, garanția de participare la licitație sa fie prețul de pornire x2, prețul caietului de sarcini sa fie de 100 lei, iar taxa de participare la licitație de 200 lei. Pasul de licitație va fi de 50 lei.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.


Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Cons Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat privind organiza publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de meuință^


Stanciu Marilena

Dumitru


Viscan Robert

Popa Gheorghe

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


AVI2

VICEPI

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Cristian I ~RAPORT DE SPECIALITATE /F

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitație publicapentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - spații comerciale

Potrivit art. 119 din Legea nr. 215/2001 privind admnistratia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unitarii administrativ - teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unitarii administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin adresa nr. 783/12.01.2016 reprezentanții Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri au comunicat următoarele:

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 271/24.07.2014 s-a aprobat includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești a spațiului comercial Modul 1 situat în Ploiești, zona Complexului Comercial Lămâița-Șoseaua Vestului.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 524/15.12.2015 s-a aprobat includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești a spațiului comercial din Sos Vestului(statia Crâng).

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 458/25.11.2015 s-a aprobat includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești a spațiilor comerciale situate pe str. Andrei Muresanu (statia traseu nr.30), respectiv str. Marasesti (statia Școala nr.20).

Prin adresa nr. 1264/7.01.2016 reprezentanții Serviciului Juridic Contecios, Contracte au comunicat faptul ca pentru imobilele mai sus menționate nu sunt identificate, in prezent, acțiuni pe rolul instanțelor de judecata.

Prețurile de pornire la licitație se calculează pornind de la tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 7/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

Prin adresa nr. 782/14.01.2016 reprezentanții Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății au comunicat următoarele:

Pentru spațiul comercial - str. Andrei Muresanu - statia traseului nr.30:

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anul 1954 cu planul de situație întocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada 1999-2008 rezulta ca


amplasamentul solicitat se afla pe teren “Expropriat conform Leeii^^SSma^a.srara” (plaal934)-

In urma verificărilor efectuate in baza de date a serviciului <inej^^ffitemwind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate in conflrmitaiMfe&e^dlrilc Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 2fe^0Q§^erim^re la imobilul din Ploiești, str. Andrei Mureseanu - stafia traseului

Pentru spațiul comercial - str. Marasesti (stafia Școala nr^O/^^k^^

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anul 1954 cu planul de situație intocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada 1999-2008 rezulta ca amplasamentul solicitat afecteaza fostele proprietăți cu adresele poștale str. Ștefan Gheorghiu (actual Marasesti) nr.310 si 312.

In urma verificărilor efectuate in baza de date a serviciului, in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005, referitoare la imobilul din Ploiești, str. Marasesti nr.312.

In urma verificărilor efectuate în baza de date a serviciului s-a identificat notificarea inegistrata la Municipiul Ploiești la nr.32647/06.06.2001, formulata in baza Legii nr.10/2001, având ca obiect imobilul situat în Ploiești, str.Marasesti nr.310. Aceasta notificare a fost soluționată prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 682/06.03.2012 prin care s-a restituit in natura o parte a imobilului - teren situat in Ploiești, str. Marasesti nr.310, in suprafața de 55,71 mp cota indiviza din totalul de 197,50 mp. Pentru partea din imobilul construcție revendicat imposibil de restituit in natura se vor acorda masuri reparatorii prin echivalent potrivit cotei care ii revine petiționarului. Din suprapunerea planurilor rezulta ca terenul in suprafața de 55,71 mp cota indiviza din totalul de 197,50 mp restituit prin Dispoziția sus amintita nu afecteaza amplasamentul pentru care se solicita relații.

Pentru imobilul din Ploiești, str. Marasesti nr.310 nu s-au identificat cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005.

Pentru spațiul comercial - Șoseaua Vestului (stafia Crâng):

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anul 1954 cu planul de situație intocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada 1999-2008 rezulta ca amplasamentul pentru care se solicita relații avea destinația de teren agricol iar la cap de gospodărie figurează Olimpia Văduvă.

In urma verificărilor efectuate in baza de date a serviciului, in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005, referitoare la amplasamentul pentru care se solicita relații.

Pentru spațiul comercial - Complex Lamaita, Modul 1:

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anul 1954 cu planul de situație intocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada 1999-2008 rezulta ca amplasamentul pentru care se solicita relații avea destinația de teren agricol iar la cap de gospodărie figurează Gh. Pantu.

In urma verificărilor efectuate in baza de date a serviciului, in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005, referitoare la amplasamentul pentru care se solicita relații.

nr.l tariful pe mp la chirie pentru spatiile cu alta destinație decât a* care se desfasoara activitati comerciale -Comerț Mixt, pentru z<lei/mp/luna. Tarifele pentru depozitele aferente spațiului inchiriat vor reprezenta 50% din tariful spațiului deservit (respectiv 9 lei/mp/luna in aceasta speța). Tarifele pentru dependințe (vestibul, antreu, oficiu, terasa, grup sanitar, spălătorie, uscatorie)aferente spațiului inchiriat vor reprezenta 40% din tariful spațiului (respectiv 7,2 lei/mp/luna in aceasta speța).

In cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din 12.01.2016 s-a propus ca, garanția de participare la licitație sa fie prețul de pornire x2, prețul caietului de sarcini sa fie de 100 lei, iar taxa de participare la licitație de 200 lei. Pasul de licitație va fi de 50 lei.

Având in vedere faptul ca pana la data promovării proiectului de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință nu a fost comunicat indicele de inflație de către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova, prețul de adjudecare care va deveni preț in contractul de inchiriere va fi actualizat la nivelul anului 2016 prin aplicarea la acesta a indicelui de inflație. Noul cuantum al chiriei (prețul de adjudecare actualizat cu indicele de inflație) va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia act adițional. Diferența de plata dintre valoarea adjudecata si chiria actualizata la nivelul anului 2016 cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică -Direcția Județeană de Statistică Prahova se va achita de către chiriaș in termen de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificării.

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

DIRECT

Floil


DIRECȚIA GESTIUNRPATRIMONIU DIRECTORJB^ECUTIV, FloilifinPetrache

AMzat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Pol

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoitt


Red,

Anexa nr. 1 Ia HCL nr.c^^ /

Tarife chirii spatii cu alta destinație (lei/mp/luna) - Comerț Mixt

Actualizare cu indicele de inflație

Preț Pornire lei

Garanție licitație

Pasul de licitație lei

Taxa de licitație lei

Caiet de sarcini lei

Adresa

Suprafața utila mp

Zona II-lei

Tarif HCL7Z2007

2008

106.57

2009 10630

2010

104.74

2011

107.96

2012

103.14

2013

104.95

2014

101.55

2015

100,83

lei

Modul 1

Complex Comercial

Lamaita

10,78

18,00

194.04

206.79

219.82

230.24

248.57

256.38

269.08

273.26

275,53

552

50

200

100

Spațiu Comercial -str, Marasesti(statia Școala nr,20)

Supr. Totala

88,34

Supr.

Sp.Com.

72,94

18,00

1.312,92

Total

1.439,86

1534,46

1631,14

1708,46

1844,46

1902,38

1996,55

2027,50

2.044,33

4.089

50

200

100

Supr.

Depozit

8,92

9,00

80,28

Supr.

Dependințe

6,48

7,20

46,66

Spațiul Comercial - Sos Vestului(statia

Crâng)

Supr. Totala

63,32

Supr.

Sp.Com.

52,72

18,00

948,96

Total

1.038,53

1106,77

1176,50

1232,27

1330,36

1372,14

1440,07

1462,40

1.474,54

2.950

50

200

100

Supr.

Depozit

7,36

9,00

66,24

Supr.

Dependințe

3,24

7,20

23,33

Spațiul

Comercial - Str. Andrei Muresanuțstatia 30)

Supr. Totala

233,96

Supr.

Sp.Com. 109,70

18,00

1.974,60

Total

2.911,56

3102,85

3298,33

3454,68

3729,68

3846,80

4037,22

4099,80

4.133,83

8.268

50

200

100

Supr. Depozit

23,49

9,00

211,41

Supr.

Dependințe 100,77

7,20

725,55

NOTA:Avand in vedere faptul ca pana la data promovării proiectului de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință nu a fost comunicat indicele de inflație de către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova, prețul de adjudecare care va deveni preț in contractul de inchiriere va fi actualizat la nivelul anului 2016 prin aplicarea la acesta a indicelui de inflație. Noul cuantum al chiriei (prețul de adjudecare actualizat cu indicele de inflație) va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional. Diferența de plata dintre valoarea adjudecata si chiria actualizata la nivelul anului 2016 cu indicele de inflație comunicat de Insti de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova se va achita de către chiriaș in termen de 30 de zile calendaristice de la data expedierii


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.


CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a spațiului comercial situat in Ploiești,............................


CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a situat in Ploiești, str. ...                                            1 u

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației il constituie închirierea spațiului comercial situat in Ploiești, str.........., pentru profilul de activitate -.....(ex. comerț mixt)....

Spațiul închiriat va fi utilizat doar in scopul desfășurării activitatii de......

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii nr._______/___________a Consiliului Local al

municipiului Ploiești.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAȚIUL SCOS LA LICITAȚIE IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Spațiul comercial situat in Ploiești, str.........................................scos la

licitație in vederea inchirierii este proprietatea Municipiului Ploiești, apartinand domeniului............., conform HCL nr. /____________________

Suprafața utila totala este de.............m.p, din care:

 • - suprafața exclusiva:

din care: Sprincipaia • Sdependinte’

m.p.


 • - suprafața dependințe comune (după caz):

Suprafața teren aferent spațiului comerciale - curte (după caz): .................m.p., conform HCL nr._______/_________________, fiind inclus in domeniul..............

 • 3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE SI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa in număr nelimitat orice persoane fizice sau juridice, romane, care au calitatea de comerciant si care îndeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea comerciala pentru profilul ............(ex. comerț mixt)................, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă următoarele documente, in funcție de specificul activitatii comerciale si formei de organizare:

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitați*


conform anexei                                         /

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de ©ffclu

Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele din care rezulta ca are ca obiect de activitate.....(ex. comerț mixt)..,.,v

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din car^să^^^:

 • 1. obiectul de activitate si situația societății in domeniul de a care se scoate la licitație spațiul comercial;

 • 2. ca societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

  d) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca:


 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • 3. in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • 4. in cazul adjudecării licitației, va amenaja si intretine pe cheltuiala proprie toata construcția - inclusiv statia de transport public de calatori, potrivit destinației acesteia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens (Obs.: acest document va fi prezentat numai de către ofertantii care participa la licitațiile pentru spatiile comerciale situate in imobilele in care sunt si statii de transport public de calatori);

 • e) Dovada ca nu sunt înregistrați in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP) prin document emis de către Banca sau de către Centrala Incidententelor de Plăti (CIP) -prezentata in exemplar original;

 • f) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente (l.Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

 • 2.Primaria municipiului Ploiești, 3. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești) - (prezentate in original, in copie legalizata sau in copie conforma cu originalul care sa fie valabile la data deschiderii ofertei);

 • g) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma autentica (notariala);

 • h) Informații generale despre firma, conform anexei

 • i) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • j) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • k) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE SI PREȚ


 • 4.1.Pretul de pornire a licitației publice deschise, cu strigări .........‘.(conform anexei nr......la prezenta hotarare)..........lei/luna.

Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de închiriere, asociere si concesiune.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract.

Nota: Avand in vedere faptul ca pana la data promovării proiectului de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință nu a fost comunicat indicele de inflație de către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova, prețul de adjudecare care va deveni preț in contractul de închiriere va fi actualizat la nivelul anului 2016 prin aplicarea la acesta a indicelui de inflațieNoul cuantum al chiriei (prețul de adjudecare actualizat cu indicele de inflație) va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adîtîonal. Diferența de plata dintre valoarea adjudecata si chiria actualizata la nivelul anului 2016 cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova se va achita de către chiriaș in termen de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificării.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele anual al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești ...................., deschis la Trezoreria Ploiești. Plata

chiriei se face începând cu data încheierii contractului de închiriere.

 • 4.2. Termenul de închiriere al spațiului este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

 • 4.3. Pasul de licitație este de ..........(conform anexei nr. ... la prezenta

hotarare)..........lei

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este in suma de ...(preț de pornire la licitație x 2).....lei.

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu pentru care licitează.


 • 4.5. Taxa de participare la licitație este de 200 lei

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii, e|t@ faca dovada plătii taxei de participare pentru fiecare spațiu pentru

4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei si se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (str. Emile Zolanr. 8, etaj 1, cam. 8).

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii, este obligatoriu sa faca dovada plătii contravalorii caietului de sarcini pentru fiecare spațiu pentru care licitează.


5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in data de

.............. ora ..........., in vederea inchirierii spațiului comercial situat in Ploiești, str.......................................pentru profilul de activitate - ,...(ex. comerț

mixt)...


Licitația va avea loc la sediul Municipiului Ploiești,....................

A. Condiții de eligibilitate


 • 1. La licitație pot participa, in număr nelimitat, orice persoane fizice sau

juridice romane, care au calitatea de comerciant si care indeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea comerciala pentru profilul ............(ex. comerț mixt)................, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute in capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un singur exemplar semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 45 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare la licitație

 • l.Garantia de participare la licitația organizata pentru inchirierea spațiului comercial situat in Ploiești,...............................este in suma de ... lei.

NOTA: Daca un ofertant participa la lic obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de pentru care licitează.

 • 2.Garanția de participare la licitație se poai Municipiului Ploiești sau prin virament in ................................deschis la Trezoreria Ploiești.  itarea mai

  participare penti^yiee^g^^

  achita cu numCtai/Ja c


  contul Municipnfh4X*W^§Ș^


3.0fertantuI va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garantia de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești pana la momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației.

In momentul încheierii contractului de închiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de inchiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

In condițiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu încheie contractul de inchiriere in termenul de 15 zile lucratoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

In acest caz, contractul de inchiriere se incheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de inchiriere in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, pierde garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 5. Celorlalti ofertanti declarați necastigatori li se va restitui garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a ofertelor


 • 1. Oferta se depune in plic închis, sigilat, semnat si stampilat la Registratura

Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pana la data de................, orele............

 • 2. Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa:

 • - numele ofertantului si sediul acestuia;

 • - denumirea licitației si a spațiului pentru care depune oferta;

 • - “A nu se deschide înainte de data de__(data licitației)__, orele__(ora

...... 5!

licitației)____•

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun cel puțin doua oferte, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depune o singura oferta, procedura licitației publice se va relua.

 • 5. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depun mai multe oferte, dintre care una singura este valabila, procedura licitației publice se va relua.


6.0fertele primite si înregistrate după termenul limita de pri anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si inapoiate ofe: deschise.

7.0fertantul va numerota, va semna si stampila flecărelii v dosarul de participare la licitație si va inscrie pe ultima fila num^^^câora^de/ asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu e "         '

organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

8.0fertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

D. Organizarea si desfasurarea licitației


 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertantilor si, după caz, alti specialiști si invitați. Neprezentarea la licitație a ofertantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație si pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majora invocate, in scris, in termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si va anunța numele ofertantilor. Plicurile închise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea si valabilitatea documentelor depuse si elimina ofertantii care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor si a documentelor depuse se va întocmi un proces verbal in care se va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor si ofertantii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute si sa fie calificate.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație si eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta. Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire al licitației; președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 7. In cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate si nici un ofertant nu oferă mai mult decât prețul de pornire al licitației procedura licitației publice se va relua. In cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate si ofertantii oferă același preț majorat si nimeni nu oferă un preț mai mare procedura licitației publice se va relua.ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbalae adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanti.

 • 10. Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, incepand de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele intarziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi inapoiate ofertantilor respectivi.

  • 12. Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

  • 13. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

  • 14.  Procesul verbal de adjudecare al licitației împreuna cu anexele sale reprezintă documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:


un exemplar (originalul) la organizatorul licitației; un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei; cate un exemplar ofertantilor participanti la licitație, la cerere.

 • 15. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul ca rezultatele raman definitive doar in momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 16.   Rezultatul licitației va fi afișat in termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 17. Eventualele contestații ale licitantiilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitației in termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata de Viceprimar cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești.

 • 18. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

 • 19. In cazul in care câștigătorul licitației renunța la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.


 • 20. Semnarea contractului de închiriere se va face in ter lucratoare de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitftt organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semn^/qotjț închiriere determina pierderea garanției de participare si interdictja54eXs^^| o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

6. DISPOZIȚII FINALE

 • a) Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • b) Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • c) De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • d) Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • e) In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - anexa Informații generale despre firma

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis

 • - releveu, plan

 • - model contract de închiriere - cadru

 • - alte documente referitoare la licitație

CONTRACT DE ÎNCHIRIEREpentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința- spațiu cd încheiat astazi

S-a incheiat prezentul contract de inchiriere in baza Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Ploiești nr............./................si a Procesului verbal de

adjudecare incheiat in data de.......................

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin ....................- împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr......................................... sa semneze prezentul contract,

in calitate de locator, pe de o parte,

si

......................., cod de identificare fiscala................, cu sediul in ......................... ,    reprezentat prin ...........................,    identificat


cu...................., in calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de inchiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada............in suprafața

de..............mp. din care suprafața exclusiva..........mp. si suprafața

dependințe aferente.............mp.

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința si terenul aferent aparține domeniului.........conform HCL......../............

Art 2  - Bunul inchiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația:

o ..........................................................................................

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare -primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de inchiriere este de 5(cinci) ani cu incepere de la data de ................ pana la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.


La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante $ prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are oblj£ pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual^ disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 18\Q jgod sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expir          " tui

stipulat, contractul nu se prelungește de drept.


IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII


Art. 4 - Prețul inchirierii, respectiv chiria lunara, este de.............lei/luna.

- Prețul de adjudecare care a devenit preț in contractul de inchiriere va fî actualizat la nivelul anului 2016 prin aplicarea la acesta a indicelui de inflație. Noul cuantum al chiriei (prețul de adjudecare actualizat cu indicele de inflație) va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia act adițional. Diferența de plata dintre valoarea adjudecata si chiria actualizata la nivelul anului 2016 cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova se va achita de către chiriaș in termen de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificării. Locatorul va notifica locatarul cu noul cuantum al chiriei, valabil la nivelul anului 2016, in termen maxim de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului de inchiriere sau, după caz, de la data comunicării indicelui de inflație de către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

Locatarul va plăti chiria incepand cu data semnării contractului. Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de baza pe m.p. pentru inchirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia act adițional.

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spatiul/terenul a fost inchiriat, constituie motiv de incetare de drept, fara nici o formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești .......... deschis la Trezoreria

Ploiești.

Diferența de plata dintre valoarea adjudecata si chiria actualizata la nivelul anului 2016 cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică -Direcția Județeană de Statistică Prahova se va achita de către chiriaș j 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificării.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul sc obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fi începând din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiul intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementari.


VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUIArt. 6 - Locatorul se obliga :

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada

.......................................in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa notifice locatarul cu noul cuantum al chiriei actualizat cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosit si intretinut de către chiriaș spațiul închiriat si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) sa respecte toate prevederile caietului de sarcini si toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) beneficiarul contractului..............................are obligația încheierii

de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • f) sa asigure paza bunului închiriat;

 • g) sa folosească bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2;

 • h) sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie toata construcția, potrivit destinației acesteia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens(-inclusiv statia de transport public de calatori, când este cazul);

 • i) Locatarul se obliga, ca pe toata durata închirierii, sa             bune

condiții bunul închiriat, precum si accesoriile acestuia, sa                   sau

deterioreze;

 • j) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locat(Mes^^^S\®^|ne a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • k) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau partiala^'bunuluf^&xriat care s-ar datora culpei sale;

 • l) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nuvă^dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • m)  locatarul este obligat sa elibereze spațiul închiriat la încetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • n) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează orice lucrări de modernizare si consolidare, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de închiriere.

 • o) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut înainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 60 de zile înainte, dar nu intr-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, si sa solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii astfel cum au fost calculate.

In cazul in care chiriașul notifica locatorul, in vederea încetării contractului, înainte de expirarea termenului de 1 an de la data semnării contractului, ............se obliga sa achite chiria ( si obligațiile de plata accesorii) aferente perioadei pana la împlinirea termenului de 1 an de la data semnării contractului de închiriere.

 • p) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul închiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat si starea acestuia;

 • q) la încetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași stare in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • r) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • s)   sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;


ș) locatarul are obligația respectării tuturor normelor legal^flțjf domeniul apararii impotriva incendiilor, sens in care are următoare *

sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le 1 cgial câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatrjQ^ ut^ si oricăror persoane interesate;

sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

sa permită, in condițiile legii, efecutarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa nu obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor; sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • -  sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice incendiilor, certificate conform legii;

 • -  sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotrh

activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

 • -  sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au foW^^lizâ&^rotarilepentru apararea împotriva incendiilor;                      '    '

 • -  sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • -  sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • -  sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea împotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare inclusiv reparații si refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor cu respectarea legislației in vigoare, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de incalzire centrala:

 • - înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, întărirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin indeparta^a^^îclțfui^lor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționarei

circulație aferente incalzirii sau preparării apei calde; sudarea sW^RierorJ curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elemeW^r revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, intrerupatoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - intretinerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

- la expirarea termenului si in caz de neprelungire prec rezilierii contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții p efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea loca


VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in a bunului închiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA LOCATIUNII

Art 9. l.Contractul inceteaza prin:

 • -  expirarea termenului prevăzut in contract;

 • -  acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spatiului/terenului aferent ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contfact sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • -  inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • -  in cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

desfiintarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectiv a

Art. 9.2. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spațiului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Art. 10. GARANȚII

Art. 10.1. Garanția de participare costituita de ofertant va fi transformata in garanție, suma ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatorul va elibera garanția. In cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție.

In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea chiriei.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA


Art. 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prizei partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor dete de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnică'.

Art. 12. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea ........................ de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care .............................................nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art.7 alin (d),(e),(g),(h),(i). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea ....................de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 13. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea spatiilor/terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 16 - La incetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 19 - Prezentul contract de închiriere s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești

Chiriaș,


SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT .............................................

(denumire si adresa)

Nr.__________/______________

(ziua, luna, anul)


Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Ca urmare a anunțului publicitar aparut in_____________________________

_____________________________________________privind organizarea licitației publice deschise, noi___________________________________________________________

(denumirea ofertantului) va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Data completării

(ziua, luna, anul)


OFERTANT, (semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)


OFERTANT


(denumire/numele, sediul/adresa. tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE (persoane juridice)

Subsemnatul..........................................in calitate de reprezentant legal al

societății comerciale...............................................................................................,

declar pe propria răspundere următoarele informații:

 • 1. Denumirea firmei

(denumirea si forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului

Comerțului....................................................................................................

(numărul si data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris si varsat)

 • 5. Pana la data de.....................la dosarul firmei nu s-au operat cereri de

înscrieri de mențiuni referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolventa, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciara sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este :......................................................

(conform celor înscrise in statutul societății)

Ofertant,

(semnătură si stampila)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEțTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,


POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință-spatii comercialePREȘEDINTE,

Marcian Cosma


Data: C&2 - (? /' c^P I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL

încheiat astazi 12.01.2016

Comisia este compusa din domnii consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Ganea Cristian, Pană George, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu si Direcției Generale de Dezvoltare Urbana.

SECTHMEA__A PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Proiect de hotarare privind insusirea analizei stadiului de înscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea înscrierii datelor in registrul agricol si aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obligația sa efectueze declarații pentru inscrierea datelor in registrul agricol.

întocmit. Luminița Despa

COMISIE Cosma Marcian Stanciu Marilena Ganea Cristian Pana George Dumitru Cristian Vîscan Robert Popa Gheorghe Rezultat


Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

a .       P        . . j'L i9

A

T

\

\

’ 1

\

\

\

\

< )

zC

\

\

7

\

\

7

V

\

/

-Jl

--—


__ J^ITOLULj^ COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV----------------------------------------

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului cotei prevăzută la art. 4 al. 7'1 si art. 8 al. 7 din Legea nr. 152/1998, actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

întocmit: Adriana Ionescu

3. In vederea valorificării prin închiriere a spatiilor comerciale, public^ va comunicam următoarele:

 • 1. Spațiul comercial din str. A Mureseanu (statia traseu domeniul public conform HCL nr. 451/2015. • 2. Spațiul comercial din str. Marasesti (statia Școala nr.20) face public conform HCL nr. 451/2015.

 • 3. Spațiul comercial din Sos Vestului (statia Crâng) face parte din domeniul public conform HCLnr. 524/2015.

 • 5. Spațiul comercial situat in Ploiești, Complex Lamaita, Modul 1 face parte din domeniul privat conform HCL nr. 271/2014.

Prețurile de pornire la licitație se calculează pornind de la tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 7/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

Garanția de participare la licitație : preț de pornire ia licitație x 2

Caiet de sarcini: 50 lei

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

-4 jl 1/.g-Jj

Cosma Marcian

/

jwfa wtMfl - i

Stanciu Marilena

.z

\

\

&U               /Cfc ~hika

Ganea Cristian

\,

\

de

Pana George

\

\ /

'lICC Xit. 4i' .Zfyfa       ffâfV

Dumitru Cristian

\

\

di ^&Ocl'

Vîscan Robert

—•

\

\

Popa Gheorghe

A

\

Rezultat

A

\

\

/......-


F

&

L t F-

L. -

ș • •      ’•

n..

IA


CAPITOLUL V - SERVICIUL INTABULARI BUNURI

4 Cu privire la solicitarea S.C. Rosal Grup S.A. privind intabularea în favoarea

4 Municipiului Ploiești a unui număr de 23 de platforme gospodărești.

Prin adresa nr.17294/ 2015 S.C. Rosal Grup S.A. Ploiești, a adus la cunoștință armatoarele:

?  ; >,Conform contractului de salubrizare nr. 15221-15222 din 24.08.2011 încheiat cu

rimăria Municipiului Ploiești S.C. Rosal Grup S.A. București are obligația de a construi Enumăr de 39 de platforme ecologice subterane pentru colectarea deșeurilor menajere.

- In vederea finalizării procedurii și obținerii tuturor avizelor, autorizațiilor este necesară înscrierea în cartea ftinciară în regim de urgență a terenurilor pe care urmează să > ^menajeze aceste platforme. Ca atare vă rugăm să procedați la înscrierea în cartea ■ aeiară în regim de urgentă a acestor terenuri aflate în proprietatea Municipiului .^-țQiești.”

a^resa nr- 17294/2015 S.C. Rosal Grup S.A. a transmis tabelul reactualizat cu esele poștale corecte a celor 39 de platforme gospodărești.


Prin adresa nr. 25473/2015 S.C. Rosal Grup S.A. a comunicat faptu de intabulare a unui număr de 23 de platforme gospodărești se va face p societăți, întrucât Municipiul Ploiești a încheiat deja contract subsecv unui număr de 16 platforme.

f.

întocmit: Bra1

tu Petronela                                                   J&

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizari^^A"^§<

z

'Cosma Marcian

/

Ă

\

fi.ii . 1)

'Stanciu Marilena

\

'Canea Cristian

\

\

■7 "•      J

"pana George

-

\

A A

Dumitru Cristian

\

\

X / ■ ?    . . .

"Vîscan Robert

\

\

/X /  . . .

Topa Gheorghe

_

\

\

Rezultat

h

\
Consilieri: Cosma Marcian


Stanciu Marilena

Ganea Cristian
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC - CONTEN

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE NR../2O...............


Către,

Direcția Gestiune Patrimoniu

Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

Urmare adresei dumneavoastră nr. 784/23.12.2015 prin care solicitați informații referitoare la existenta unor litigii pe rolul instanțelor de judecata cu privire la imobiiele(spatii comerciale si terenuri) situate in Ploiești, str. Andrei Muresanu (statia traseu nr. 30), str. Marasesti(statia Școala nr. 20), Sos. Vestului (statia Crâng), Piața 1 Decembrie 1918, zona Complex Lamaita - Modul 1, va comunicam următoarele:

Pentru imobilele menționate mai sus nu sunt identificate, in prezent, in evidentele Serviciului Juridic - Contencios, Contracte, acțiuni pe rolul instanțelor de judecata.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

TEL: 0244/516699 -int.205, FAX: 0244/ 545941


CĂTRE,

Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu


Ca urmare a adresei nr. 782/23.12.2015, prin care solicitați date referitoare la terenurile aferente spatiilor comerciale din Ploiești, str. Andrei Mureseanu (statia traseu nr. 30), str. Marasesti (statia Școala nr.20), Sos. Vestului (statia Crâng), Piața 1 Decembrie 1918, Complex Lamaita, Modul 1, va comunicam următoarele:

1. Spațiul comercial - str. Andrei Mureseanu - statia traseului nr.30

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anul 1954 cu planul de situație Întocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada 1999-2008 rezulta ca amplasamentul solicitat se afla pe teren “Expropriat conform Legii de reforma agrara” (plan 1934).

In urma verificărilor efectuate în baza de date a serviciului nostru, in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005, referitoare la imobilul din Ploiești, str. Andrei Mureseanu - statia traseului nr.30.


2. Spațiul comercial - str. Marasesti (statia Școala nr.20)

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anul 1954 cu planul de situație intocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada 1999-2008 rezulta ca amplasamentul solicitat afecteaza fostele proprietăți cu adresele poștale str. Ștefan Gheorghiu (actual Marasesti) nr.310 si 312.

In urma verificărilor efectuate în baza de date a serviciului nostru, in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005, referitoare la imobilul din Ploiești, str. Marasesti nr.312.

In urma verificărilor efectuate în baza de date a Serviciului s-a identificat notificarea inegistrata la Municipiul Ploiești la nr.32647/06.06.2001, formulata in baza Legii nr. 10/2001, având ca obiect imobilul situat în Ploiești, str.Marasesti nr.310. Aceasta notificare a fost soluționată prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 682/06.03.2012 (anexată în copie) prin care s-a restituit in natura o parte a imobilului - teren situat in Ploiești, str. Marasesti nr.310, in suprafața de 55,71 mp cota indiviza din totalul de 197,50 mp. Pentru partea din imobilul construcție revendicat imposibil de restituit in natura se vor acorda masuri reparatorii prin echivalent potrivit cotei care ii revine petiționarului.

Menționam ca din suprapunerea planurilor rezulta ca terenul in suprafața de 55,71 mp cota indiviza din totalul de 197,50 mp restituit prin Dispoziția sus amintita nu afecteaza amplasamentul pentru care se solicita relații.


Pentru imobilul din Ploiești, str. Marasesti nr.310 nu s-a formulate in baza Legii nr. 247/2005.

3. Spațiul comercial - Șoseaua Vestului (statia Crâng)

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anu 4 cu planul de situație intocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada 1999-2008 rezulta ca amplasamentul pentru care se solicita relații avea destinația de teren agricol iar la cap de gospodărie figurează Olimpia Văduvă.

In urma verificărilor efectuate în baza de date a serviciului nostru, in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate în. conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005, referitoare la amplasamentul pentru care se solicita relații.

4. Spațiul comercial - Piața 1 Decembrie 1918

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anul 1954 cu planul de situație intocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada rezulta ca amplasamentul solicitat este identic pe ambele planuri modificări.

1999-2008

nesuferind


In urma verificărilor efectuate în baza de date a serviciului nostru, in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005, referitoare la amplasamentul pentru care se solicita relații.

5. Spațiul commercial - Complex Lamaita, Modul 1

Din suprapunerea planului de situație din 1934 recenzat in anul 1954 cu planul de situație intocmit de S.C. THEOTOP S.R.L. in perioada 1999-2008 rezulta ca amplasamentul pentru care se solicita relații avea destinația de teren agricol iar la cap de gospodărie figurează Gh. Pantu.

In urma verificărilor efectuate în baza de date a serviciului nostru, in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005, referitoare la amplasamentul pentru care se solicita relații.


întocmit: Burcus E.

2ex./14.01.20Î6

direcția de gestiune patrimoniu


SERVICIUL INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI NR. 783/2015*

Către

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE VALORIFICARE PATRIMONIU

Urmare adresei dumneavoastră nr.783/2015 prin care solicitați informații referitoare la 5 spatii comerciale, va comunicam următoarele:

Spatiile comerciale ( si terenul aferent) s ituate pe str. Andrei Muresanu respectiv str. Marasesti fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si sunt incluse in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.451/2015 .Acestea au fost preluate de la SC SIRUS COM SRL si nu SC SIRIUS COM SRL(cum ati menționat in adresa).

Spațiul comercial (si terenul aferent) din Sos. Vestului (statia Crâng) face parte din domeniul public al municipiului Ploiești si este inclus in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.524/2015.

Spațiul comercial (si terenul aferent) situat in Ploiești, Complex Lamaita, Modul 1 face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești si este inclus in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.271/2014.

Referitor la spațiul comercial (si terenul aferent) situat in Piața 1 Decembrie 1918, acesta face parte din patrimoniul municipiului Ploiești, nefiind inclus ca poziție distincta in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești”.

Menționam ca hotărârile sus menționate se pot găsi pe site-ul www.ploiesti.ro.

ȘEF SERVICIU, Gabriela Mîndruțiu


ÎNTOCMIT: Epure Silviu/2ex
4-5panu comercial ~ Sk =72.94 mp.

2-Hol - Su “ 'l.BSmp.

3~ bepozU - Su - 8<32rnp.

4~W, C.~ Su - <\.97rrip-

5 - Bi rou - Su = 2.G 2 rc< p -

s

s

s

5

f

£

L

ș

t

£

r,

>S>c>&. VESTULUI

btatie T.C.E-ccipâj traseu 44


Spațiu ccwerci'al-Su 37.55 mp. Z ~ *5paț!u cqmer o iaI. -&o ~ ^>37 mp • 3 " Depozit - Su -    pnp.

bepozil-Su ~ Z.Gcmp.

5 " birou - Sli - tSA rnp,

G " \X/.Cp ~ Su -VÎOrap.


îoYocritbMiW Bom S^WQ)


e>


'/■‘L/M78^ Cî'7/2-£>jp_

Cof^rL&v ĂhAi-r*


2.74        1

-«r

Su =-lQ.7ârr>p.

- 1

o <M oi

2.78

■ F"

r*^ J

: „■■!

• ~i:taVocmir.* Mi hi Sorin BugaTRANSFORMARE TARIFE IN LEI

HOTĂRÂREA Nr. 7privind transformarea în lei a tarifelor prevăzute

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de spccialit'ate’'alJ Di,rectiei E,videntă si Valorificare Patrimoniu, prin care se propune transformarea în lei a tarifelor prevăzute în contractcî^dLînchiriercț asociere si concesiune aflate în derulare precum si stabilirea tarifelor lunare pe mp, pentru închirierea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuință si a terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

văzând prevederile art. 2 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale;

în baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 38, alin. (5), lit. a si b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Aprobă transformarea tarifelor prevăzute în contractele de închiriere, concesiune, asociere aflate în derulare prin trecerea la tarife exprimate în lei la cursul comunicat de Banca Națională valabil la data adoptării prezentei hotărâri prin rotunjire la doua zecimale.

0

Tarifele pentru contractele aflate în derulare se vor modifica potrivit aliniatului precedent începând cu data de 01.03.2007.

Aprobă tarifele lunare de bază pe mp. pentru închirierea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința în care se desfasoară activitati comerciale, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3

Aprobă tarifele lunare de baza pe mp. pentru închirierea spatiilor cu altă destinație decât aceea de locuință în care se desfășoară activitati non-profit. conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4

Aproba tarifele lunare de bază pe mp. pentru închirierea terenurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5

Aproba tarifele lunare de bază pe mp. pentru închirierea terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 6

Tarifele prevăzute la art. 2, art. 3, art. 4 si art. 5 vor fi diferențiate pe patru zone de atracție comercială, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 69/2001 privind încadrarea străzilor din Municipiul Ploiești pe zone.

Art. 7

Tarifele prevăzute la art. 2, art. 3, art. 4 si art. 5 vor fi aplicate ca preț de pornire pentru licitațiile care se vor organiza, conform legii, în vederea închirierii spatiilor cu altă destinație decât aceea de locuința si a terenurilor aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești cât si la prelungirea contractelor aflate în derulare în cazul în care tarifele practicate au fost mai mici decât cele aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 8

Tarifele prevăzute la art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 si art. 5 se vor actualiza anual cu indicele de inflație stabilit prin hotărâre a Guvernului României.

Art. 9 Art. 10

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi încetează valabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2004. Direcția Evidentă si Valorificare Patrimoniu si Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11

Direcția Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2007

Contrasemnează,

Președinte de ședință,                        Secretar,

Ion Iancu                     Maria Magdalena Mazâlu

http://www.ploiesti.rO/Hotarari/2007/01 %20(30%20ianuarie%202007)/07_transforma... 19.01.2016


i. ■

■P

J.ți ci

rH

rn

1'

1

u

A>

.

y

■b

»u

SA

<1

V.

-»*■

'-!.'

t0

i.K

b

i-■j>

xb
Î-: p ț.ii

~ >7 ni fo u> S 09        t ț\

u' ir

1/3


ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Anexa nr. 1

IaH.C.L. nr. 7/2007


Tarifele pe mp. Ia chiriile pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința (lei/mp./luna)


Nr. crt.

__             Zona de atracție comerciala SPECIFICARE                      ---------

I

II

III

IV

1.

Spatii pentru activitati de producție

8,00

7,20

6,40

5,60

2.

Spatii pentru activitati de prestări de servicii si agenții de turism

9,00

8,10

7,20

6,30

3.

Spatii pentru activitati comerciale:

a) En-gros. intermedieri comerciale

24,00

21,60

19,20

16,80

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

14,00

12,60

11,20

9,80

c) Produse nealimenta re

- librărie, editura, papetarie, farmacie

11,00

9,90

8,80

7,70

- textile, incaltaminte, confecții, metalo-chimice

16,00

14,40

12,80

11,20

- bunuri de folosința îndelungata si piese de schimb

19,00

17,10

15,20

13,30

d) Mixte

20,00

18,00

16,00

14,00

e) De alimentație publica pentru producție pentru deservire

6,00

8,00

5,40

7,20

4,80

6,40

4,20

5,60

4.

Spatii pentru birouri (la societăți comerciale)

10,00

9,00

8,00Nr. crt.

SPEi

CIFICARE

—___Zona de atracție comerciala

I

II

III

IV

5.

vitati

a) Birouri notariale

23,00

20,70

18,40

16,10

o «j

b) Jocuri mecanice

27,00

24,30

21,60

18,90

pentru alt<

c) Societăți de asigurare, posta, telefonie, prono-sport, loto

40,00

36,00

32,00

28,00

d) Unitati bancare

46,00

41,40

36,80

32,20

Spatii

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

54,00

48,60

43,20

37,80

6.

Spatii pentru depozitare

9,00

8,10

7,20

6,30

7.

Garaje

- pentru populație

4,50

4,05

3,60

3,15

- pentru agenții economici

16,00

14,40

12,80

11,20

NOTA: Tarifele pentru depozitele aferente spațiului inchiriat vor reprezenta 50% din tariful spațiului deservit.

Tarifele pentru dependințe (vestibul, antreu, oficiu, terasa, grup sanitar, spălătorie, uscatorie) aferente spațiului inchiriat vor reprezenta 40% din tariful spațiului.

Tarifele din prezenta anexa se reduc cu 50% pentru spatiile mai mici de 10 mp. ocupate si folosite de persoane cu handicap, iar pentru sediile acestora cu 75%.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Ion Iancu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Maria Magdalena Mazalu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești”


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Cristian Ganea, George Pană, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Raportul specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile in patrimoniul municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 09.12.2015 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 89/13.03.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 554, alin.l din Legea nr.287/2009, privind codul civil, republicata;

In baza prevederilor art. 3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” , a imobilelor identificate în Anexa nr.lce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu 2 poziții noi, identificate potrivit Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să facă demersurile necesare in vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 15d^ceffȚbrr^pl5.

A Z ......

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

•î


GeorgqȘopb Niculae Boț^ZjSituația imobilelor ce urmează sa fie incluse in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești”

Nr. Crt.

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Observații

1

Teren

Suprafața -108 mp situat in Ploiești,str.Sos. Vestului -statia Crâng

2

Stație pentru mijloace de transport în comun dotată cu spațiu comercial, str.

Sos Vestului -Statie Crâng

Situată in Ploiești,str. Sos Vestului -statie Crâng Valoare de inventar =48.6321ei

Nr. inventar = 3697

Preluată in baza Procesului

Verbal,nr.22521 întocmit la data de 17.11.2015, in baza

Sentinței Civile nr.4045/08.12.2014

Completări la inventarul bunurilor care aparțin Domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)

Nr.crt.

Codul de clarificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz,al darii in folosința

Valoare de inventar

Situație juridica denumire, act proprietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

Teren

Suprafața = 108mp situat in Ploiești,strada Sos. Vestului-statia Crâng

-

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica,cu modificările si completările ulterioare

Stație pentru mijloace de transport in comun dotata si cu spații comerciale,str. Șoseaua Vestului-

Statia Crâng

Situata in Ploiești,strada Sos. Vestului-statia Crâng Nr. Inventar = 3697

2015

48.632 lei

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica,.cu modificările si completările ulterioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI™

LF.CAUT

HOTĂRÂREA NR.

privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești”


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ganea Cristian, Stanciu Marilena, Cosma Marcian, Pana George, Dumitru Cristian si Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile in patrimoniul municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 17.11.2015 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale.

Potrivit prevederilor ârt. 554, alin.l din Legea nr.287/2009, privind codul civil, republicata;

In baza prevederilor art. 3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 89/13.03.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” , a imobilelor identificate în Anexa nr.lce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu 4 poziții noi, identificate potrivit Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Vicepr.imarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să facă demersurile necesare in vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l 3 59/2001.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


A A/ s

Situația imobilelor ce urmează sa fie incluse in „Inventarul bunurile^ 'egrei r patrimoniul municipiului Ploiești”         ''Nr. Crt.

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Observații

1

Teren

Suprafața = 120 mp situat in Ploiești,strada Andrei Muresanu, statie traseu nr.30

2

Stație pentru mijloace de transport urban dotate si cu spațiu comercial, str. A.Muresanu- Statie traseu nr.30

Situată in Ploiești,strada Andrei Muresanu, stație traseu nr.30 Valoare de inventar =118.776 lei Nr. inventar - 3695

Preluată in baza Procesului Verbal intocmit la data de 15.10.2015, in baza Sentinței nr.674/17.04.2012

3

Teren

Suprafața = 154,3 mp situat in Ploiești,strada Mărășești, statia Școala nr.20

4

Statie pentru mijloace de transport urban dotate si cu spațiu comercial, str.Mărașești-Statia Școala nr.20

Situată in Ploiești, strada Mărășești, statia Școala nr.20

Valoare de inventară6.923 lei Nr. Inventar - 3696

Preluată in baza Procesului Verbal intocmit la data de 15.10.2015, in baza Sentinței nr.674/17.04.2012
Completări la inventarul bunurilor care aparțin ' Domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)


Nr.crt.

Codul de clarificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz,al darii in folosința

Valoare de inventar

Situație juridica denumire, act proprietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

Teren

Suprafața = 120 mp situat in Ploiești,strada Andrei Muresanu, stafie traseu nr.30

-

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica,cu modificările si completările ulterioare

Stație pentru mijloace de transport urban dotate si cu spațiu commercial,str.A.

Muresanu-Statie traseu nr.30

Situata in

Ploiești,strada Andrei Muresanu, . stație traseu nr.30

Nr.inventar 3695

2015

118.776 lei

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica,cu modificările si completările ulterioare

Teren

Suprafața =

154,3 mp situat in Ploiești,strada Marasesti,

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate

Stație pentru mijloace de transport urban dotate si cu spațiu commercialjStr.

Marasesti -Statie Școala nr.20


statia Școala

nr.20


Situata in

Ploiești, strada

Marășești, statia Școala nr.20


Nr.inventar 3696jș^letarile ulterioare

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica,cu modificările si completarileX ulterioare U


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 271

privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești;

In conformitate cu Raportul din data de 15.07.2014 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilului identificat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Direcția de. Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Anexa la H.C.L. nr.

Situația imobilului ce urmează să fie inclus în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești»

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

i

2

3

1

Teren

Suprafața =12 mp situat în

Ploiești, zona Complexului Comercial Lamâița Șoseaua Vestului

Preluat în baza Procesului Verbal nr.

9526/21.05.2014

/

2

Spațiu comercial (de prestări servicii)

situat în Ploiești, zona Complexului Comercial Lamâița Șoseaua Vestului, modul 1

Preluat în baza ; Procesului Verbal nr.

9526/21.05.2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 516


privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Băzăvan Iolanda, Botez George Sorin Niculae^ Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Minea Constantin Gabriel, Palaș Alexandru Paul, Popa Constantin, Stancîu Marilena, Ursu Răzvan Ion, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 — Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 15.12.2015;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2015 prin care se ia act de demisia primarului Municipiului Ploiești, de Hotărârea Consiliului Local nr. 409/2015 privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Ploiești și de Hotărârea Consiliului Local nr. 489/2015 privind aprobarea măsurii de ordin administrativ de schimbare din funcție a domnului viceprimar Iulian Liviu Teodorescu;

Având în vedere prevederile art. 61, art. 62, art. 63 și art. 72 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata și actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1   (1) Desemnează pe domnul viceprimar Ganea Cristian Mihai să preia

atribuțiile primarului Municipiului Ploiești.

(2) Viceprimarul desemnat cu preluarea atribuțiilor primarului va reprezenta Municipiul Ploiești în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și injustiție.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.