Hotărârea nr. 279/2016

Hotãrârea nr. 279 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SA, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 279 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a d-lui Viceprimar al Municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010, în sensul modificării Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 2, pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, tursm, agricultură și promovare operațiuni comerciale, din data de 03.08.2016;

Având în vedere măsura nr. 13 dispusă de Curtea de Conturi a României-Camera de Conturi Prahova prin Decizia nr. 81/14.01.2016 privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de Control nr. 25392/17.12.2015;

în temeiul art. 17 și art. 36 alin. 2 lit. a) si alin. 3 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- Aprobă modificarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 la această Hotărâre.

ART. 2- Aprobă preluarea de către Municipiul Ploiești a contractelor referitoare la bunurile prevăzute in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, existente la momentul adoptării prezentei, de la Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL (Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre).

ART. 3- împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 34 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, care constituie Anexa nr. 3 la aceasta hotarare.

ART.4 - Predarea-primirea terenurilor se face pe bază de proces verbal de predare-primire. Terenurile se consideră preluate de proprietar și hotărârea de consiliu local pusă în practică la data semnării procesului verbal de predare-primire de către ambele părți.

ART. 5- Direcția de Gestiune Patrimoniu și Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 6- Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Preâediirțe de ședința George Sorin Niculae Botez


'Contrasemnează Secretar, \ Simona Albu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Cons

nr.219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor art.36, alin.l din Legea nr.215/2001, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local,cu excepția celor care sunt date prin lege în competența a lor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.219/2010 și nr.3 06/2010 s-a aprobat înfiițarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.392/2012 și nr.317/2013 Consiliul Local a hotărât darea în concesiune și a terenurilor agricole către S.C Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL. Suprafețele preluate la care facem referire sunt identificate conform anexei 1.

Având în vedere că societatea noastră nu dispune de logistica și prevederea bugetară necesară cultivării și întreținerii acestor terenuri, SC Servicii de


Gospodărire Urbană Ploiești SRL a fost nevoită să le predarii-primirii prin HCL 392/2012, terenurile erau cultivate, iar pana la data arendării acestora (august 2013), SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL nu a obținut venituri, înregistrând în schimb cheltuieli, constând în taxa pe teren. De asemenea, prin HCL 392/2012 ne-au fost predate și terenuri împădurite care nu pot fi arendate și care nu aduc venituri societății, dar pentru care sunt respectate toate obligațiile fiscale în vigoare. /

De asemenea, ținând cont de măsura nr.13, dispusă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, prin decizia nr.81/14.01.2016 (înregistrată Ia SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL cu nr.l 163/19.01.2016), privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control 25392/17.12.2015, se prevede predarea terenurilor agricole aflate în concesiunea instituției noastre către proprietar-Municipiul Ploiești, până la data de 30 septembrie 2016.

Față de această situație, apreciem că pentru Municipalitate este mai eficient dacă și le administrează în mod direct, tot prin arendare, dat fiind și faptul :că :. instituțiile publice sunt scutite de plata impozitelor.                       />/

Prin urmare, chiar și în situția în care ar continua să practice administrarea prin incheierea de contracte de arendare, Municipiul Ploiești ar obține un beneficiu în ceea ce privește terenurile arabile, comparativ cu situația clar nefavorabilă îffcare se află Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL. Mai mult decât atât, trebuie avut în vedere și faptul că, în final, prin menținerea acestor terenuri în concesiunea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, ar fi prejudiciat chiar Municipiul Ploiești ca asociat unic al acestei societăți, îndreptățit la primirea dividendelor, mult diminuate într-o astfel de situație.

Față de aceste aspecte, apreciem ca fiind oportună retransmiterea terenurilor agricole către Municipiul Ploiești, proprietarul de drept al acestora.

1 V)


Director Gener staritin Donald Ni

JARPlOiEsti


t

onomic,

Hc an

H V l

Director Direcția Juridic - Contencios

ResurseUmane

Gheorghe Constantin Xy — uu.

Director Proiectare, întreținere Domeniu Public

Marius Danqjnte

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

nr.219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de

Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor art.36, alin.l din Legea nr.215/2011, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale centrale.

Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.219/2010 și nr.306/2010 s-a aprobat înfiițarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.392/2012 și nr.317/2013 Consiliul Local a hotărât darea in concesiune a terenurilor agricole către Servicii de Gospodărire A

Urbană Ploiești S.R.L. In acest sens, a fost necesară predarea-primirea efectivă a terenurilor agricole respective.

Prin măsura nr.13, dispusă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, prin decizia nr.81/14.01.2016 (înregistrată la SC Servicii de Gospodărire- Urbană Ploiești SRL cu nr.l 163/19.01.2016), privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control nr.25392/17.12.2015, care prevede predarea terenurilor agricole aflate în concesiunea societății noastre, către proprietar-Municipiul Ploiești, până la data de 30 septembrie 2016.

Menținerea acestor terenuri în concesiunea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, apare ineficientă atât pentru societate, care înregistrează cheltuieli fără a obține venituri, cât și pentru municipalitate, care ar putea să le utilizeze în alte scopuri.

Din raportul de specialitate al Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, rezultă că prin menținerea acestor terenuri în concesiunea instituției, ar fi prejudiciat chiar și Municipiul Ploiești, ca asociat unic al acestei societăți, îndreptățit la primirea dividendelor, mult diminuate, în situația menținerii dării în concesiune a terenurilor agricole aparținând Municipiului Ploiești.

în acest sens, propunem spre aprobare proiectul modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010.


I


Nr. crt.

Denumirea bunului

Suprafața

Observații

5

1

Teren arabil T12A170

43,33 ha

10 ha împădurit ajuns la stadiul de masiv;

pentru 33,33 ha s-a demarat procedura de arendare

2

Teren arabil T12A173

1,21 ha

Neproductiv, perdea de protecție

3

Teren arabil TI3Al75

1,00 ha

Neproductiv

4

Teren arabil TI3Al76

1,42 ha

Neproductiv

5

Teren arabil TI3Al97

15,47 ha

12 ha împădurit, din care 7.40 ha ajuns la stadiul de masiv;

3,47 ha propus pentru împădurire prin HCL 58/2008

6

Teren arabil T13A208

3,38 ha

Arendat Biotehnica contract nr. 19722/26.08.2013 modificat prin acte adiționale

s

7

Teren arabil T13A209

0,18 ha

Neproductiv

8

Teren arabil T13A210

1,65 ha

Neproductiv

9

Teren arabil T14A224

0,83 ha

Neproductiv, perdea de protecție

10

Teren arabil T14A228

33,22 ha

Arendat Biotehnica contract nr.19722/26.08.2013 modificat prin acte adiționale

11

Teren arabil T14A230

0,91 ha

Neproductiv, perdea de protecție

12

Teren arabil T14A260

0,72 ha

Neproductiv

13

Teren arabil T23A317

0,13 ha

Neproductiv

14

Teren arabil T23A318

0,52 ha

Neproductiv

15

Teren arabil T23A319

0,40 ha

Neproductiv

16

Teren arabil T23A320

40,2255 ha

Arendat Biotehnica contract

nr. 19722/26.08.2013 modificat prin acte adiționale

17

Teren arabil T24A358

4,80 ha

Propus pentru extindere pepiniera est


18

Teren arabil T34A482

0,02 ha

Neproductiv,:

19

Teren arabil T34A483

106,33ha

51,33 ha arendat B^^f<lffiica^căhtract nr. 19722/26.08.2,0 f3/mbdifîcafvpidn acte api&nâleȘ'X;/ I *1 vCr - x? k 1

55 ha închiriat Ion€s@rwlYaî contract nr.8190/lWMQ^>y

20

Teren arabil T34A484

0,38 ha

Neproducfî^^

21

Teren arabil T34A485

0,19 ha

Neproductiv

22

Teren arabil T34A486

2,26 ha

Neproductiv

23

Teren arabil T36A495

75,3811 ha

24,1 ha arendat Arena contract nr. 15724/23.07.2008 modificat prin acte adiționale;

35,89 ha arendat Biotehnica 19722/26.08.2013 modificat prin acte adiționale

15 ha la dispoziția primăriei prin HCL 26/2013 si este în procedură de licitație

»

0,3911 ha propus pentru închiriat

24

Teren arabil T38A531

24,50 ha

Arendat Biotehnica contract

nr. 19722/26.08.2013 modificat prin acte adiționale

25

Teren arabil T51A664

0,5 ha

împădurit, ajuns la stadiul de masiv

H.C.L.Lista contracte

Nr.

crt.

Număr contract

Obiectul contractului

Durata contractului fi                 |

1.

15724/2008

arendare

23.07.2008-01.01.2019

2.

20399/2009

arendare

Act ad. nr. 1 la contractul

nr. 15724/2008

3.

386/2010

arendare

Act ad. nr. 2 la contractul

nr. 15724/2008

4.

17631/2012

arendare

Act ad. nr.  3 la contractul nr.

15724/2008

5.

17460/2013

arendare

Act ad. nr. 4 la contractul nr.

15724/2008

6.

27574/2013

arendare

Act ad. nr. 5 la contractul nr.

15724/2008

7.

3602/2016

arendare

Act ad. nr. 6 la contractul nr.

15724/2008

8.

19722/2013

arendare

26.08.2013-26.08.2020

9.

22696/2013

arendare

Act ad. nr. 1 la contractul nr.

19722/2013

10.

7793/2014

arendare

Act ad. nr. 2 la contractul nr.

19722/2013

11.

12799/2014

arendare

Act ad. nr. 3 la contractul nr.

19722/2013

12.

3599/2016

arendare

Act ad. nr. 4 la contractul nr.

19722/2013
La contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.....................

între:

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 2, reprezentat prin Primar - Adrian Florin Dobre, în calitate de concedent

Și,

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, cu sediul in Ploiești, str. Văleni, nr. 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29-1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata de Director General - Donald Nicolae Constantin și Director Economic - ec. Elena Trican, în calitate de concesionar, pe de alta parte

a intervenit prezentul act adițional, care modifică contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, după cum urmeaza:

ART. 1. Se modifică anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării terenurilor agricole din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, având în vedere măsura nr.13, dispusă de Curtea de Conturi a României -Camera de Conturi Prahova, prin decizia nr.81/14.01.2016 (înregistrată la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL cu nr.l 163/19.01.2016), privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control

nr.25392/17.12.2015, care prevede predarea terenurilor agricole aflate în concesiunea societății noastre, către proprietar-Municipiul Ploiești, pâna.da^dațT^le. 30 septembrie 2016.


ART. 2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

ART. 3. Predarea primirea terenurilor și a contractelor de arendă și închjriâ^seg^ face în termen de 5 zile de la prezenta hotărâre.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Concedent,

Concesionar,

O

Municipiul Ploiești

SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL

PRIMAR, Adrian Florin Dobre

DIRECTOR GENERAL, Donald Nicolae Constantin

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Director Economic, Elena Trican

ServiciulGontracte

Directia^Juridic Contencios

Sef Serviciu,

si Resurse Umane

o

Gheorghe Constantin

Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Direcția Proiectare, întreținere Domeniu Public

Marius Panainte

Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


Servicii de Qpspodărire

Urbana Ploiești s.r.i.


C.U.I. 27449967  J29/1 21 2/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:O244-544212, 325252, fax:0244-510353 cod postai 100046

fâ c SERVICII DE G^SPO'OAfTTR-E

I URBANA PLOIEȘTI S R-L

î registratu ra

Către,


j nr           __ 11 .F£L2aij

Direcția Proiectare, întreținere Domeniul Public

Având in ved^fe măsură nr. 13 dispusa de Curtea de Conturi a României -Camera de Conturi Prahova prin Decizia nr. 81/14.01.2016 (înregistrata la SGU Ploiești S.R.L. sub nr. id-63/19.01.2016) privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de Control nr. 25392/17.12.2015 incheiat in urma controlului

■tfH'

efectuat in perioada, 15.10-09.12.2015, va rugam sa procedați la inițierea unui proiect de hotarare in vederea scoaterii din concesiunea SGU Ploiești S.R.L. a terenurilor agricole.

Anexam in copie: - extras Raport de Control

- extras Decizie.

Cu considerație,

COORD. COMP. JURIDIC-CONTENCIOS

cons. jr. Loiedana Ioana OneaEfectuarea demersurilor pentru stabilirea și aprobarea de către autoritatea locală /c-ajc de drumuri.

de drumuri.


Evaluarea, coeficientului de driim utilizat de ȘocieWe și stabilirea acestuia|g§Jpri^ pentru fiecare autovehicul din dbtare5 conform prevederilor legale.

Elaborarea, și implementarea                             de verificarea a c

combustibil aferente autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor în. raport cu activitate de fiecare: compartiment:al spcietăjih.

Termen de12.». Extinderea yerificărîi.or pe perioada de prescripție pentru stabilirea diferențelor dintre valoarea serviciilor de. blocârd, deblocare, ridicare mijloace de transport parcate, ilegal consemnate în documentele de evidența primară (note de constatare, borderburi-,:. etc.) și. valoarea serviciilor înregistrate în contabilitate dip perioada 01.0,1.2013 - 30.11.201,5 estimate la-Suritătotalăde 45.973 lei, din care TVA- de 8.8R8; Ici și .corect âreă datelor din eyîdbnțacontabilă pentru, fiecare exercițiu financiar.

Corectarea rezultatului financiarfiscal pentruperibada 2013-2014 șia obligației de plata privindTVA. ■ ;                                                             ",

Organizarea activității gestionare potrivit prevederilor legale pentru persoanele cu atribuții de încasare a tarifelor de blbpâf^de^Jbpatd../ .

termen de realizare: 30.06.2016

Efectucirca demersunlor pentru preluarea de către Primăria1 Municipiului Ploiești a terenurilor agricole; date în Concesiune, predate și din nou .preluate deSGU având în vedere că societatea nu dispune de bază măterială și umană în vedereaexploatărn acestor terenuri, aceasta Jăcându-se în același-mod cași proprietarul, prin arendare;

•Termen. dereaiizarer30.09:2016,

14. întocmirea IȚogramul ui anual de pregătire profesională prin identificarea: și stabilirea obiectivelor de formard profesională^ cu respectarea prevederilor Contractului .Colectiv de Muncă.

Termen de realizarc: 30.()6.2016

JL5. Dispunereagținând cont de particularitățiler cădrului legal de organizare și funcționare, precum și. de stand^ele:;:pf^ă^utd                           a. Ordinului 4.00/2015,» măsurilor

necesare pentru dezvoltarea și implementarea sistemului fier control intemZmanagerial, inclusiv a procedurilor                             criirtpariiifi^hfe funcție de specificul activităților desfășurate

deacestea.

Organizarea potriviicadrului. legal care reglementează ăceste .activități de■control intern.

Reconsiderarea:cadruluigeneral al activi tățiideacordâre ă vizeide control financiar preventiv propriu .având în                                    aGfiyîțârilor desfășurate de societate.*

Ternien de realizarc:3,0.0.6;2016

16. Actualizarea procedurii .de- inventariere conforth O.M.FJT hn28j61/2p09 adaptată la specificul activității societă|li.

Inventarierea tuturor, elementelor la care s-au constatat abateri consemnate în Raportul de control și pentru care .iiTveiWari.e^a ::pR s-a făcut corespunzător, înregistrarea diferențelor în c.ohfofnîițâtecupr^^^                                                                . .

Termen de realizare :30.04.2016

17. Elaborarea.și implementarea unei proceduri operaționale privind evidența imprimatelor cu regim special, a tipurilor de documente și a modului de utilizare a acestora în cadrul fiecărui compartiment, nominalizarea persoanelor responsabile cu completarea acestora precum și a arhivării documentelor.                                     :

21


Până la dala de 15.09.2015 (perioada de derulare â planului de reorgdhi Procesul-verbal din 11.06.2015 de adunarea creditorilor) s-au acumulat noi datmi^ÂeaeH Fotbal Club Petrolul S.A. notificate de SGU administratorului judiciar VIA INS.cfc^SRR nr. 19712/01.10.2015., la dală, de 08,11.2015 soldul qreafițdlpr nerecuperate de Petrolul S. A. în perioada care a Urmat înscrierii la mâăa credâlă este de 445.632 lei în legătură cu: situația creată privind acumularea încontinuare de dațpni,. rezilierea contractelor. încheiate cu. SC ..Fotbal Club Petrolul S.A. (nrH953Z25.02.2013 închiriere pentru evenimente sportive. nr,10 și nrd 1/01.07.2013) și a notificat administratorii 1 judiciar Vi A INSOLVSPRL cu adresa nr.20564/25.11.2015.

în perioada de derulate, a contractelor de închiriere SC FC Pețrdlul.a beneficiat de facilități la plata datoriilor restante constând în. amânări la plată în baza aprobărilor date de. Consiliul de Adminislrație: Decizia nr?l 0078/15.05.2014 pentru. Suma restantă de 548.862 iei și Decizia nr.l7;818/0i,09.2014. Facilitățile nu aii: fost respectate și ca urinare s-a ajuns la situația de acumulare de datorii la data deschiderii procedurii insol venței în sumă totală de. L620.990 iei-

In concluzie^ delegarea gestiunii prin concesiune a Stadionulujllie pană U: reprezentat o administrare de către: SGU cu 'implicarea Consiliului Local . în luarea; deciziilor de administrară Acțiunileîiitfeprihse de' societate pentru realizarea de venituri nu s-âu finalizat prin crearea de lichidități fapt ce a .făcut ca societatea să imobilizeze lichiditățile obținute din activitățile ^spații verzi" și ,;cimitțre” înlr-oaclivilateneperformantăcauzatoaredepagubeimportante..

Q              Prin HCL nr.518/15. 12.2015 hhobilul stadionului llie Oaria a fbSt transmis; în administrarea

Clubului .Șpprțiv Municipal Ploiești;

Nuaufost respectate, dispozițiile:

- O.G. nr,.ii^9Z13gi’9^ ■^fepiiblfeâiSXiac.iualiizată) privind, controlul Intoin și controlul finănciâr pre ven ti v, a rt. 5 Bună gesti une financiară, ăl i n.(1).

(^2sT) în perioada 201^0.14 contractul dd. delegare â gestiunii prin concesiune nr. 14782/2'5j08.20]0 a fost modificat -și completat -prin actele adiționale nr. 11-28 în baza unor HCL . constând în introducerea unor noi bunuri în admintstrare/concesiune șau retragerea altor bunuri, cu . consecințe asupra veniturilor realizate de SGU în anumite perioade,: respectiv nereal izareă acestora. O situație specială o reprezintă; terenurile din patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești date în concesiune. predate și din nou preluate de SGU.                         ..

Astfel, la.data de 3.1.15,2Qfâ terenurile rămase în concesiunea SGU erau în suprafață totală de 377 hectare, în cursul anului 2013, prin hotărâri ale Consiliului Locăl urmate de ap. te. adiționale la contractul de> delegare a gestiumiprin. concesiune, au fost date și preluate suprafețe de teten, astfel . încât la â L 1212013 suprafața rămasă in•conteriune la SGU eră de 3.89 hâețâre. .

Numai o. parte, din terenuri este cultivată în bază unor contracte de arendare, respectiv Ocontractul nr. 15724/2008 încheiat cu SG Arena pentru 24,1 hectare și contractul. nr, li 9722/2013 încheiat cp SC Biotehnica SRL pentru 236,8 hectare, diferența reprezintă izlaz, pădure^,terenuri degradate și neproductive. :        .    . ..                     -   .

Din derularea contractului CU SCBibtchnica SRL a reieșit că; se înregistrează întârzieri la plata facturilor și ă penalități lor îri suma de 70.800 lei, fiind pe rol la Judecătoria Ploiești dosarul nr. 2847/281/2015.

terenurilor în baza HCL nr. 392/31.10i2012 și a actului adiționai nr.lO la Contractul de- delegare a gestiunii prin concesiune, o parte din țât^uâ^aia.'Cidti-tgate cu grâhșj. rapjță IMră contract de arendare de către SC Biotehnica SRL. U. a ințroduș;. acțiune îh instanță Dosar nr,ÎOOȘs/281/20.15 la judedătorîâ7 Ploiești pentnr jipsâ: de folosință a suprafeței de 182,57 hectăfe cultivata dp SC Biotehnicâ                               terOnuțilpr de Primăria- Ploiești, valoarea lipsei de folosință

pretinsă fiind de 47.3'95 lei.

Nu ău fost respectate dispozițiile: O.G.nn 119/1999 R (âetualîzată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv, art. 5, alim( 1),

.1.6

■    :      / if |0wya

ic-h liA^diSi c j tehnice pentru obiectivul de investiții „Stadion llie. Oăhâ’A.cohstniit; diti fonduri jâl^^țej dev?- J Primăria Municipiului Ploiești „în caiitate.de reprezentant alSC FC Peridlui.coM^^^ro’bfiuJuj^’/ verbal nr.001838/25.01.2012 anexat. în acea perioadă. îh cadrul; FC Petrolul administrator stadion.?’                                    • '■'                       •?• .

Referitor la. starea tehui că ă^stadionului. remedierea li psuril or constata țe și amenaj ările și dotările spațiilor închiriate din; cadnil stadionului la morhe’ritui: .închirierii, d-nul Arsenc Constantin a precizat că:

  • - „stadionul a fost, preluat; de către o comisie*’,

  • - lipsurile au foșt fep.iediățe?;aștfel; „vestiare sportivi, grup electrogen, tablouri electrice, sediu FC Petrolul., sistemul dedegivrăre.lMbună H, Hidranți. Realizat spălătorie. S-au completat săli le vestiare; cu 6; Fotoiii f ș-ă coiripletatciiobiecte sanitare. gnipurile-dinvestiare’’,

  • - spațiile-îhcbiriaiș jerita

Referitor la motivul penirit^âre'-riuSa' semnat situațiileăde. lucrări pentru întreținerea gazonului, anexe la facturile hri.640Z27.i2,2013 șinr.826/26.06.20142d-nul1to‘sene Constantin precizează: „Nu ăm -avut; qu.npșiinfe: șî mei ;                                      această situație.

Este posibil caaceste facturi 'sări fo'sttransmise direct către ȘGU fina sări trecut pe la mine*’.

Prin răspunsuri le prezentat la notele de relații nu sunt ădușe argt^ente care să modifice >O constatărileauditoriloppuUita'WcriijF::: : ./?-■ A'v/vA.; •

: :                 Masurihiatepentruju ;N:p„

SGU a efectuat 2demersuri la Cprisiiițțl’ Local pentru' predarea ■ stadionului din : administrarea sa; prin ;fiectaia2nr4&3/i^                                          de verificare

preliminarăm starii.fîrice (anexa nr, 150)2/J

-Au fost reziliate contractele cii. SC Fbtbal Club Petrolul Ș.i A. si. cu SC John Evans SRL,

  • - Prin HCL nr*5.18/15.12:,2015 imobilul /stadionului ÎHe. Oana a fost, transmis în

administrarea Clubului. Sportiv Municipal Ploiești, contractul de concesiune rămânând fără obiecț,(anexa .nr,151) .   .                                                v.. •• v2

Prin nota de.concilierenr;25346/16.12.20^ punct de: vedere: :,sSe va interveni lif Cohș11iiiI Localmvederea-acoperirii          din creanțe din

obligația Priniărieifata de FC Pețxoiti^d^v^ta din:di^tab&țl & ^eidMrifeariicipatiune valabil ■ laaceastadata.^^ . f '        ::■.:■■■ > 2   ■ 2V:F>/..a,?2. .v:,.-           ' ._____________________________________

7”         Reco,maxtdlf iîe au di to rilor publici ekfenri: nu<e cazul .   : .

Derularea                   delegareNpr/M Concesiune nr

Q'A 14782/25.08.2010d^^^                         ■              ?2 /■ A • •’       .......

în perioada/ 2013-2014contractul ••                              prin concesiune

nrJ4782/25,08,:2010ta. f9Șt>mod^                                           în baza unor

;2          HCL constând în introducerea prior noi bunuri îți;adniiniștrare/conceșiunesau retragerea altor

bimurif. cuvconsecin^respectiv .                nereafiZtireaăCeStOta‘-': J ' ■ ’■ ”          '•

Mxe^liâț^ȚHGL^r4Wj^01^13 prin-țâ^.^0bfiiâi^;W$ictâtaȘ-â^3tî^)arii2aț.

SGU că locuința deserviciu a iMitobiectulactului adiționâ nr.l1 fi XOf®013* Ulterior prin HCL s-a prelungit cu. 6 luni ■peribadâFUe dpriceșiuiie>;lW- fum /reieseAși din actul adițional nr. t5/27.06.2013> pentru■dâdrijxtaârictrimta^,2Qj3v^-fW^â^.JriuiâriM;Ploieșd cu amenajări și dotări reafiz^riedSGtJ-Ab'. . .Ac.

dlMii                                                                        gestiunii prin

concesiune im22/10.05.2014 ștau inel^                                               fac

Obiectul' .admintahăriî: $Țntaidecu^                                          predaic/primite

„parcă ri 1 e/stadi ontd liie Oâhăj.ete.'fi/ v:,                                   'Ap-; "2

Pag 76 AJU/n f

Raport de c0hțrplS.C..S,G,Ui Ploiești .Șta.îv: LJ ".2 A. - Auditori.publici ext'erni:.Topai§feriMrA. $

; ■■ ■                             Sîăboîu țvtarta

■ ■A; ■■ a .. Duțu Cri^ota<_z/ț


f* ■■■:■        :.           '                        :      :        ■ '        . J

: ' :.".J.                            ' ' ••• ■               / .                 iLI'i'

O situație specială 6 reprezintă terenurile din ..bătrițnoniul. Primăriei Ploieștifdâte riif.iW /£ concesiune, predateși din nou preluate de SGU.

Astfel, lâ data de .3.1 .12.2012 terenurile rfepașe în? concesiunea SGU erau . .în siip^a^F^v^^ totală de 377 hectare., îțicursul<arinhiiMri;3, priit ^riîărârifale jCohsHiylrii Lpcâl urrnățe de^âe^^^

-.- ■ adiți onale la contractul ide delegare a gestiuriiiprincoricesiuneau fostdaieșipreluate .suprafețe'.de . -cj        teren-astfel încât                                                       Șț}U era.de. 389 hectare.

Operați iunie care: audeterniinatinodilicarea structurii, terenurilor aflate; în concesiunea SGU se în baza '•'țț^-:n^1ÎZ2pli^predșrea către Primărie a

•. suprafeței de 2:9 hectare pentra- dăfe' în plata •potriyît.‘MfeL:nr;53/2613.,; rectificarea unor erori de

■ preluare potrivit HCL hr.54/201.3. și preluarea de la Primărie a suprafeței de 33 hectare tn baza HCLnr.317/2013. ;                   ' ' '      'f..

în anul 20i4suprafața aflata -în coiwcsiune a fpst diminuată cu 5,4 hectai-e din tarlaua T23A320                                                            restituirii în natura unor

. •' ■/        '-beneficiari de drepturi Jilî^iăsei(^ei<â^r.iȘ2)c;?x.ii<44fx           '.-<■■■■■

. 'Dihriocumerrtdfejprig^i^.lgxbnu^/â reieșit căhumâihpârtediriterenuri este -cultivată

■ A ■ ■ în bâza unor contractexle-.â®dâre<::fespedfiv contractul nr. 15724/2008 încheiat cu SC Arenă pentru 24 j hectare •șî;;ponhtacțuli\ițr.l9^i2^013 ‘i&cheiăucu. :SC

’ 'hectare, .            ■<. ;'p-'. •                             : ■?.'

Parcelele de teren nearendatc reprczintfi izlaz, pădure. tercnuri degradate și neproductive.

2 Situația detaliată aierenurilorcultivateîn anul 201J§ --2014 țșifeăbilularendei se regăsește îh' anexa iir.153.   .■ "fi șf-.   5-. "                       <;< .G':ș-j--i;-':a

că penfni.plața;ai^i^J^ȘGU:--a-3âmișfXai^u4;i< calculat șfîncasat penalități» diferența de 433. lei . fririd facturata mtitopțitpohtrblulun.ăhUațto                                  .

Din derularea coniractului cu ȘCBiofehniea ȘRU areieșii că se înregistrează întârzieri la ..... .  . plata facturilor și a penâlhățifot fii suma de 70.8Q0 lei (anexa nr. 155). îii prezent SGU se. afla în . : proces ■ eu SC .‘âiofew^ăRL. pentrurecuperarecreanțe în dosarul nf>2847/281/2015 aflat pe rol la. Judecătoria Ploiești. i:4........" ""i-. .i                       ; .'3,3;

SGU a introdusacțiuneîninstanțăDosar nril 0088/281/2015,1a Judecătoria Ploiești pentru lipsa de folosință a-syprșfetei de 182;57 hbctafe eultivată?de SC Biotehbicâ înainte de data preluării terenuri lor db-Primăria Ploiești, valoarea lipsei de folosință pretinsă fiind, de .47.395' lei . (anexa nr. 156). • .■ x::. x:,ei7 'i'ji n~\                            :    'L/i''

. . JDin ..doci^egj^                                       datapfe luări iîn concesiune:a

C/ A :gcsriuni.rpnnconexiune?efâtf hS&ăfe ^ițjfgrâu: jșl^răpij^ Wă .contract• do ~ ■. arendare de ..cătfe                    Bu?privire ia Mbstraaiabu^yă^^en^l<^ ^ săvârșirea

unoTîiĂcjiuni defoîbm'are deposesifede.dMre StanciuGeQfgeWfost e^ctuâte cercetări de către

  • ■  IfolițfeTîcdeștfcai^no?^

Precizăm cȘrihițB^-phi^.:;ădțito îririhg^^:^W.3bW>Șg^iri demaratăde.SGUPloicșii nu are suport legal neavândangaiamcnteiXOJitraciualecuSCBiotehnicaSRL la data oreiuării în Concesiune ă tefehRjfor :și;:.nțcj;\4hi^hnibM::-dbri^(^<-focheiat dePrimăria Ploiești cu SC

Cauzele care aii fdeW                                 generate, de numeroasele,

ihodilicări și complete K eonfeăeilți^eâejegare. a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.20'10. prin actele adiționale hr;41d ~28< îh. bâzârundrHGL-uricopstâfel în introducerea unor noi bunuri în

  • ■   administrare/conceșiune sau.retragerea altor bunu.ri. cu conșecințe asupra veniturilor realizate de

speiețatea verificată; ,:.:i **    • G.             ... ./)■< J .

Mu au fost

f                         Pag 7.7791/j f

:, Raport de.control SX. 5;G.U> PloleșU

■ ■ •:■• . Auditori publici externi; Topală EîeOl^F * f ' f                       SlâboluMana M.

Duțu Cristfhjy^riaconform căruia: ttP«câ^anele care..gCȘtîoneăză fonduri, public.e. sau patrimoniui

să regizeze o hună gestiune financiară prin asigurarea: legâli.tățiii regularității, ecSî^4L®tfțițJ eficacității și eficienței în utilizarea-fondurilor publicași ții;;:ad^isti^reâ^8Hnioniuluj: public/* Consecîntefeecw                       retlectâtC/asupra veniturilor realizate de

■■■■■■■ Societatea veri.fi eafo; f.                            -f.Persoanele cu âtribuțil indomeni uli ii ca res-au constata t deficiențe:

jMembriLConsiliului Xiocăbeamdu auwut o strategie de^adnuhîsirare a domeniului public si privat al Municipiului Plbieștî și prin IioiărârileluateaudeteniiinatnumerQase modificări si completări ale contractului degestiunii prin .coifoekiune nr;14782/25.08.20.1 OHCL.

Mașura.luata                                                     ’’

La data de27. îl                                                  ’n cauză a Primăriei

Ploiești (anexă rir. 157). •• /:::           r -     "            ■■/;L'.

Punctul de vedere al

Prin nota de conciliere•••mA2Ș340/16Aj.2.2015 reprezențanțiientității au formulat următorul punct de vedere:. ,Â/am infoa ud. proiect deUCLprin We/^m șolîcifopreluarea terenurilor de

C ) către pfoprietăr având’fo.vedefo/câ/sotfofotea                                umană în vederea


exploatării acestor terenuri ăceăȘțăWSÎȘSî^^

2.2.5.J. ^njțbșrbază coiitra^                  euSCLogieity

SolutîothAgeiicy SRLservicîi^         Htilajededeszdpezire nejusîifîcate cu documente

confirm clduzeior roiifrcictițale^ cyfie aii fost reficturateȘCRosalGrupS.A. îți calitate de operator de salubritate al PrintârîeiPI{)iești7 deșiacesfâ ^               încheirîerii directe a

utilajelor.                                      ....                           .                ..-f f-.'. f .-.. f ■

Activitatea de deszăpezire aMunicipiului             însferaact ivită ții de salubrizare a

localității potriyit Legii nr. 51/2Q06iși :rcprczi.ntă!o 0bligație Cautorității locale' Fondurile pentru

... Pe ntru .activitațea.de :deș^F^îi^' 20Î2-2$T3$< între 1 :$fc' S'erviciî"' ide; Gospodărire Urbană .Ploiești SRL și SC Rosal Grup SAf foiLuWu ^                        Ploiești) ș-a încheiat

contractul de prestări servicii. nr/10523/04                   JȘȘ^Înreșgrșbat la SGU Ploiești sub

nr. 2823.8/05.12*2012 având că Obiect ^servicii:.<fe închiridrejuglâje prevăzuteîn anexă 2”; Potrivit ■art.5 din contract..prețui./eonvupfomențic^^                        de.menționat că î.n

■ #oțriyit\iMie£#f2;3^                                        ddlfonspori din dotarea SC

' SGU .Ploieșd-ăU'foto                                                                pentru

care nu au fost prezeiitate.documenteîncheiatepână;;ladată;perfectariî.contractului. din care să rezulte proprietarul și modul în care/acesțea sunt UțilîZăipL:i/L/■

La control s^a.,-pfo&hfoțf contractul de■ subantrepriza de.. servicii nr.. 83/1l,122012, înregistrat la; ȘC SGU :fele^-lS£Șț^ nr, 2883.0/12.12.2012; închpiăieu SC Logicity Solulidn Agency SRL (anexa nr. 159).                                 -

'.Rm.ceMifo. ;'de-:                                      bpublfoățea prealabilă a . Unui -anunț; .de

participare.              . . ..* .'                                                               .

-. referatul nr. 279®^                            Proiectare întreținere Domeniul

Public, nesemnat deconducerensbcietățiijn xerocopie; *  ,

- Nota justificativa-.mf 28F1$/O41jl2 întpcmitâ de Comp.marketing. Aprovizionare Achiziții, neșemnafo decoriducefoa/șdcfotății*-în xerocopie- d J. ■ .

■ ’     ,                            Pag 78/95

::: Raport .de control S,C. S.G.U. Ploiești S.R.l ublid externi:Topală £len
’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI 'O'C.W PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘr

-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploieștgo^j

Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982 : 1°


Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro
DIRECȚIA GE SERVICIUL INV NR. 9680 720f


IJEy&ENTA BUNURI


URBANA PLOieSTI S iU REGISTRATURA

NR                   -


ervicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. Str. Văleni nr. 32, Ploiești


ivbastra numărul 10313/13.05.2016 înregistrata la


Urmară adresei d

MunicipiuJT^loiesti sub numanH,9680/13.05.2016 referitor la „proiectul de hotarare prin cai SC SGU Ploiești Si propune modificarea contractului de delegare 'a  gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010”, in sensul preluării de către Primăria Municipiului Ploiești a terenurilor agricole, va comunicam următoarele:                                                ;

Solicitarea dumneavoastră a fost analizata in ședința din data de 19.07.2016 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale^ care a acordat „Aviz „mai puțin pentru tarlaua T35 A493'


favorabil” promovării proiectului^ Cu considerație,SECRETAR, vSimonaAlbuĂ

(w:

IE PATRIMONIUDIRECT(jR EXECU


ÎNTOCMIT: Ana Petra Marius/2 CX.

03.08.2016


SEF SERVICIU, Gabriela Mindrutiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVI CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat iri discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale de Gospodărire Urbana Ploiești S.A., cu modificările si completările ulterioare


PREȘEDINTE,

SECRETAR,