Hotărârea nr. 278/2016

Hotãrârea nr. 278 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Bucureşti, pentru imobilul din Ploieşti str. Ştefan cel Mare, nr. 45 în care funcţionează Gradiniţa Sfinţii Mihail si Gavril

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr, 278

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr. 45 în care funcționează Grădiniță „Sfinții Mihail si Gavril”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.N.T.F. C.F.R. Călători S.A. - Regionala de Transport Feroviar de Calatori Muntenia (ulterior sucursala și-a schimbat denumirea în Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori București) pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr.45 în vederea continuării activităților instructiv-educative a Grădiniței "Sfinții Mihail si Gavril”;

ținând cont de raportul Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 19.08.2016;

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată și art. 22, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza adresei nr. 12304/22.06.2016 a Grădiniței "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" prin care se solicită continuarea activității grădiniței în acest spațiu;

având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 14486/26.07.2016 a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R Călători” S.A. - Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori București;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 287/19.09.2011 prin care fost încheiat contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit ”c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 dintre Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și proprietarul, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilului din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45, în care funcționează Grădinița "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" pentru o perioadă de 2 (doi) ani de zile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 5 la contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011.

Art.3. Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președinte det ședința George Sorin Niculae BotezJUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr.45 în care funcționează

Grădiniță „Sfinții Mihail si Gavril”

învățământul și pregătirea preșcolară reprezintă domenii de bază ale activității omenești, instituții sociale importante ale societății umane, care trebuie să răspundă unor cerințe aflate într-o continuă schimbare și transformare. întreaga activitate pe care o desfășoară copilul în timpul creșei și grădiniței constituie mijlocul principal prin care se realizează, în mod gradual, dezvoltarea sa intelectuală.

Grădiniță reprezintă o necesitate pentru părinții încadrați în muncă, deoarece doar în acest mod își pot rezolva o problemă de îngrijire specializată și condiții de dezvoltare psihică armonioasă a copiilor pe durata timpului cât sunt ocupați.

In anul 2006, in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 176/2006 a fost încheiat contractul de comodat prin care S.N.T.F.C. „C.F.R Călători” S.A. ceda cu titlu gratuit, dreptul de folosință a spațiului de la parterul blocului Ml din str. Ștefan cel Mare, pentru a avea ca destinație „Grădinița pentru copii CFR”.

In baza Hotărârii Consiliului Local nr.287/19.09.2011 a fost încheiat contractul de închiriere nr.18226/04.10.2011 între Municipiul Ploiești și S.N.T.F.C. „C.F.R Călători” S.A pe o perioada de un an. Ulterior cu acordul părților și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului prin acte adiționale, contractul de închiriere a fost prelungit până la data de 30.10.2016.

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrală si de numeroasele solicitări ale părinților pentru înscrierea preșcolarilor, municipalitatea a găsit ca soluție oportună păstrarea grădiniței din spațiul situat la parterul blocului Ml din str. Ștefan cel Mare, nr.45.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 14486/26.07.2016, Societațea Naționala de Transport Feroviar de Călători „C.F.R Călători” S.A. București își manifestă disponibilitatea de a închiria în continuare Municipiului Ploiești spațiul situat la parterul blocului Ml din str. Ștefan cel Mare, nr.45, în vederea desfășurării activității unității de învățământ preșcolar pe o perioadă de încă 2 (doi) ani.

Astfel, ținând cont că imobilul este necesar pentru desfășurarea activității de învățământ conform adresei nr. 12304/22.06.2016 a Grădiniței „Sf. Arhangheii^ihail și Gavril” si totodată de avizul favorabil al Comisiei nr.6 pentru învățământ', sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 19.08.2016, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR^ Adrian FlorinWoBRE

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE


1 \

Ia proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de nr.18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea! Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. — Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilul din Ploiești

str. Ștefan cel Mare, nr.45 în care funcționează Grădiniță „Sfinții Mihail si Gavril”

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres in art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condțiile legii ”, s

A.

In anul 2006, a fost încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 176/2006, contractul de comodat prin care S.N.T.F.C. „C.F.R CALATORI” S.A. ceda, cu titlu gratuit, dreptul de folosință a spațiului în suprafață de 157,4 mp de la parterul blocului Ml din str. Ștefan cel Mare, pentru a avea ca destinație „Grădiniță pentru copii CFR”.

In ședința Consiliului Local din data 19.09.2011 a fost aprobată închirierea spațiului din str. Ștefan cel Mare, bloc Ml pentru a fi folosit cu destinația de grădiniță pentru copii (anexa Grădiniței „Sf. Mihail și Gavril”).

In baza Hotărârii Consiliului Local nr.287/19.09.2011 a fost încheiat contractul de închiriere nr.18226/04.10.2011 între Municipiul Ploiești și S.N.T.F.C. „C.F.R Călători” S.A pe o perioada de un an. Ulterior cu acordul părților și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului prin acte adiționale, contractul de închiriere a fost prelungit până la data de 30.10.2016. Conform clauzelor contractuale chiria pentru folosința spațiului se actualizează anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 14486/26.07.2016, Societațea Naționala de Transport Feroviar de Călători „C.F.R Călători”-S.A.-Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori București își manifestă disponibilitatea de a închiria în continuare Municipiului Ploiești spațiul din str. Ștefan cel Mare, nr.45, în vederea desfășurării activității preșcolare, pe o perioadă de încă 2 (doi) ani, iar contravaloarea chiriei de 2.894,54 lei la care se aduga T.V.A. urmând a se actualiza cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică, pentru perioada octombrie 2015-septembrie 2016.


Având în vedere necesitatea continuării procesului instructiv-educativțjȚrțr adresa nr.l2304/22.06.2016 Grădinița „Sf. Mihail și Gavril” solicită/ prelungi

contractului de închiriere deoarece în anul școlar 2016-2017 sunt $ preșcolari.

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrală șdȚdș.v sudo#/ municipiului, dar mai ales de solicitările părinților pentru înscrierea copiilor.


iJF

> considerăm ca soluție oportună păstrarea spațiului de la parterul blocului Ml din str. Ștefan cel Mare, nr.45 in vederea desfășurării activității unității de învățământ.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, Sorina SOMDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

AVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Georgiana POPA

Direcția Economică

Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU
B. Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, in calitate de locatar

Au convenit in baza art.2.1 din contract si art.1270 Cod civil, următoarele modificări contractuale:

Art.l. Durata contractului de închiriere (cap.2, art.2.1 din contract) se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data 01.11.2016 pana la data 31.10.2018.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011 si a actelor adiționale precedente raman neschimbate in măsură in care nu contravin prevederilor prezentului act adițional.

Prezentul act adițional a fost încheiat astazi, __________________, conține 1 (una)

pagina si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, ambele cu caracter de original, un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

LOCATOR:

LOCATAR:


S.R.T.F.C. BUCUREȘTI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR.


PRIMAR.


Contabil Sef,


Secretar.


Sef Oficiu Juridic


Direcția Economica Director Executiv,


Sef Serviciu P.O.T.D


Responsabil contract


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,


Contracte Director Executiv.


Direcția Tehnic-Investitii. Director Executiv,


Director Executiv Adjunct,
Ministerul Transporturilor

a Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. CĂLĂTORI” - $. A.


SUCURSALA RJEG] FEROVLARBEC] Cod Unic de Imiugi P i o ț s C o r i i tl a ?in| Tel / p x

SERVICIUll PAI


ONALA DE TRANSPORT

! ALATORI BUCUREȘTI

TRARK -23557Ș&Î, Ne, INRBGl&TRARE REG. COMKRT J 40/5€fl0/3Gl 1

j 4. n r. 1 - 3, 9 « ț «> I* I , Jo <) 0 1 (J $ S S , 8»curtjți,R«mânio

PTT «21,3114276    Tel, CFK 9Î-134.524

RTMONÎU, ORGANIZARE TRHMCA 51 DEZVOLTARE


NR. BC 187/^^22 07^011


Z'/

16 -07- 2^


Către,

Primăria Ploiești


Ref, contractul Ha spațiului din Ploiești, i;tr. „grădiniță” va informam urs


MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE

• ..... 14486


închiriere nr. 41/lMn/18272012, încheiat pentru folosința Ștefan cel Mare, nr. 45, bloc Ml, parter avand destinația 'y;atoarele:


conducerii CER Calatori, contractul de închiriere de referința se (deli) ani, respectiv de la data de 01.11.2016 pana la data de


In baza aprobării, prelungește cu 2 31.10.2018, obiect allactului adițional nr. 5;

Obiectul contrai măsurătorilor cadastr!

Chiria de 2.894154 llei/spatiu unneaza a se actualiza cu indicele de inflație comunicat de INSSE obiectul unui alt i ct adițional.


ului îl constituie închirierea suprafeței de 159,43 mp conform L[ r-T


de efectuate;


pentru perioada octombrie 2015 - septembrie 2016, facand


Cu considerație,


SEP SERVICIU P;O Sorin Titei


XBLG

PLOIEȘTI


SJ. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIIL


Str. Aleea Levănțica Nr.2 G TEL/ FAX 0244574600


Nr. 299 /22.06.20161W -

CĂTRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții

Serviciul Dezvoltare, întreținere Unitati Cultura, învățământ, Sănătate


Vă rugăm să aprobați prelungirea contractului de comodat pentru spațiul cu destinație de grădiniță situat la parterul blocului MlStr.Ștefan cel Mare Nr. 45 Ploiești pentru continuarea activității instructiv- educative în unitatea de învățământ preșcolar, unde în anul școlar 2016-2017 sunt înscriși un număr de 50 copii.


DIRECTOR


ÎNTOCMIT


Prof. LuciaT^izar


Adm.Ilie Antpanela

Act adițional nr. 4 din data 19.10.2015

încheiat la contractul nr.18226/04.10.2111 / 41/lMn/181/19.10.2Jlg}

PĂRȚILE CONTRACTANTE:          0 2 I I 6 9 ^OZ100 0 £

A. SNTFC CFR CALATORI SA -

sediul in București, str. Piața Gării de Nord nr.1-3, etaj 1, sector 1 CUI RO 11054545, cont R08^^&XvOOQȘ:0000 7040 5310, deschis la UniCredit Tiriac Bank - IBAN, reprezentata legal prin DIRECTOR, Lîviu^Crisiia’rtPescarasu. in calitate de LOCATOR si


- SRTFC București, înscrisa la Registrul Comerțului


/-

cu


B. MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Viceprimar cu atribuții de PRIMAR, Iulian Liviu Teodorescu, in calitate de LOCATAR


au convenit in baza art. 10.2 din contract si art. 1270 Cod civil, următoarele modificări contractuale:


Art. 1 Urmare a modificării structurii organizatorice si denumirii Sucursalei de Transport Feroviar de Calatori in Sucursala Regionala de Transport de Calatori București începând cu data de 10.11.2014 conform Deciziei nr.47/07.11.2014 emisa de Directoratul Societății Naționale de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA, denumirea LOCATORULUI va fi ^Sucursala Regionala de Transport de Calatori București, cu sediul în București, str. Piața Gării de Nord nr.1-3, etaj 1, sector 1,București, telefon/fax 021/311.42.76, înregistrata la Registrul Comerțului nr. J40/6600/2011, CUI RO11054545, cont RO88 BACX 0000 0000 7040 5310, deschis la UniCredit Tiriac Bank-IBAN, reprezentata legal prin DIRECTOR, Liviu Cristian Pescarasu, in calitate de LOCATOR


Art.2 Art. 3.1 se modifica si va avea următorul conținut: „Pentru folosința spațiului incepand cu data de 01,11,2015, LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o chirie lunara in valoare de 2.894,54 lei, la care se adauga TVA, rezultata prin aplicarea unui coeficient egal cu indicele de inflație comunicat de INSSE aferent perioadei octombrie 2014—septembrie 2015, in cuantum de 1,83%. ”

Art 3 Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 41/1MN/181/2011 si actelor adiționale nr. 1, 2, si 3 raman neschimbate in măsură in care nu contravin prevederilor prezentului act adițional.

Art 4 Prezentul act adițional s-a încheiat la data de 19.10.2015 in 2 (doua) exemplare, ambele cu caracter de original.


LOCATOR: SRTFC BUCUREȘTI

LOCATAR:MUNICIPIUL PLOIEȘTIimona


DE PRIMAR,


Sef Serviciu P.O.T.D., Sorin Titei2 S OCT 2615          '

Dir. Ad-ție Publică,Juridic-Contencios,Achiziții Publice,Contracte Director Executiv, Georgian


Responsabil contract,

Roxana PANA


Direcția Tehn

Director Executiv, Madalina CRĂCIUNDirector Executiv Adj., Marina STOCHITAAct adițional nr. 3 din data 2 încheiat la contractul nr.18226/04.10.2111 / 41/lMn/181/19.1(

PĂRȚILE CONTRACTANTE:    020/51


>6 c',              & %

A. S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A. - Sucursala de Transport Feroviar de Calato^t^^uif^sl^^gdiul in București, str. Piața Gării de Nord, nr.1-3, sector 1, înregistrata la Regismii^ddmețtHîui sub nr.J40/6600/2011, CUI 28557886 avand cod IBAN RO81BPOS70408013993RON01, deschis'la BANC POST, Sucursala Palat CFR, reprezentata de Director, Sorin Ionut PREDA, in calitate de locator si

B. Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar, Iulian Badescu, in calitate de locatar

Au convenit in baza art. 2.1 din contract si art. 1270 Cod civil, următoarele modificări contractuale:

Art. 1 Obiectul contractului il constituie închirierea spațiului de 159,43 mp (in conformitate cu măsurătorile cadastrale efectuate);

Art. 2 Durata contractului de închiriere (cap. 2, art. 2.1 din contract) se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data 01.11.2014 pana la data 31.10.2016.

Art.3 Se modifica cap. 3, art. 2.1 „prețul chiriei” din contract după cum urmeaza: cuantumul chiriei este de 2.842,52 lei pe luna (la care se adauga TVA), chirie rezultata in urma actualizării cu indicele de inflație, in cuantum de 1,97%, stabilit de Institutul National de Statistica, pentru perioada octombrie 2013 - septembrie 2014.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011 si in actele adiționale precedente raman neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astazi,                  , conține 1 (una) pagina si s-a încheiat in 2

(doua) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMAR, irNu- _ J_ -riT țjtp q


kRj'y

Sef Birou Patrin/oniu. Cătălin DOGAfcu/ W)
Responsabil contract,

- Roxana PANA


Q             /

Secretar, - l / Cristina IACOB

/ (

Direcția Economica

Director Executiv, Elena VASILE

■ -r-7

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte

Directdr Șxecutiv,

SimoWAkjBU

Direcția Tehnic-Investitii,

Director Executiv, Mihaela JAMANDI

*■

Director Executiv Adj., Madalina CRĂCIUN


Ș.N.T.F.C. „.C.F.R CALATORI” S.A. Sucursala de Transport Feroviar de Calatori București


sediul in București, str. Piața Gării de Nord,, nr. 1-3, sector 1, tel./fax 0213114276, inregistrata la Registrul Comerțului "sub nr.J40/6600/2011,CUI RO 11054545 avand cod IBAN RO 81BPOS70408013993RON01, deschis la BANC POST, sucursala Palat CFR, reprezentata de director, Laurentiu Dumitru, in calitate de Locator

B. MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, județul Prahova, B-dul Republicii nr.2, telefon/fax 0244516699, avand codul fiscal 2844855, cont RO14TREZ521220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentata prin Primar, Iulian Badescu, in calitate Locatar

Părțile au convenit modificarea art.3.1. din contractul nr.41/lMn/l 82/19.10.2011 in baza art.1270 Cod Civil, care va avea următorul cuprins:

Art.3.1. începând cu data de 01.10.2013, valoarea lunara a chiriei va fi de 2.787,60 lei fara T.V.A.. (pentru perioada octombrie 2012 - septembrie 2013, chiria s-a actualizat cu indicele de inflație in cuantum de 1.59%, conform I.N.S.S.E).

Restul clauzelor prevăzute in contractul de închiriere nr.41/lMn/182/2011 raman neschimbate. Prezentul act adițional a fost Încheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

LOCATOR

S.T.F.C. BUCUREȘTI
întocmit, Roxaua-PanaDirecția Economica, / Director Executiv,

Direcția Administrație Publica. Juridic-Contencios,Contracte

Director Executiv, SimqnayxAlbu

Direcția TeBnic-Investitii

Director Executiv, Director Executiv Adjunct,

MihaelariAMANDI        Madalina Crăciun

SNTFC CFR CALATORI SA


Sucursala de Transport Feroviar de Calatori București SERVICIUL O.T.I.P.

Act adițional nr.l din 31.08.2012 încheiat la contractul nr. 4^ //'/''&/ Z/27 /?

/ ' /

încheiat intre:
 • A. S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A. - Sucursala de Transport Feroviar de Calatori București, cu sediul in București, str. Piața Gării de Nord, nr.l-3, sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J40/6600/2011, CUI 28557886 avand cod IBAN RO81BPOS70408013993RON01, deschis la BANC POST, sucursala Palat CFR, reprezentata de director Laurentiu Dumitru, in calitate de LOCATOR si

 • B.   Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de LOCATAR

Părțile au convenit, in baza art. 2.1 din contract si art. 1270 Cod civil, următoarele modificări contractuale:

Art. 1 Durata contractului de închiriere (cap. 2, art. 2.1 din contract) se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data 01.10.2012 pana la data 30.10.2014.

Art.2 Se modifica cap. 3, art. 2.1 „prețul chiriei” din contract după cum urmeaza: cuantumul chiriei este de 2724,93 lei pe luna (la care se adauga TVA), chirie ce se va actualiza anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul National de Statistica.                                 z

Art. 3 Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr. f ‘'<^-7 a&'f Jw/ raman neschimbate.

Prezentul act adițional a fost incheiat astazi,31.08.2012, conține 1 (una) pagina si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

LOCATOR: STFC BUCUREȘTILOCATAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Sef Serviciu Tehnic,
Secretar,

»ana Cristina / O

Direcția Manageme

Financiar-Contabfl^U^n^i^țp®^

Cristin            *


Direcția Administrație Publica^ Juridic-Contencios, Achiziții Publice -' Director executiv, I SimonaALBU


Sef oficiu juridic, loan CerchezDirecția Tehnic-Investitii, Director executiv adjunct, ' Madalina CRĂCIUN

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

n£18226 din         "4 0'7 2011(OJ&/

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 287 din data del 9.09.2011

încheiat intre:

S.N.T.F.C. CFR CALATORI S.A. - REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI MUNTENIA, cu sediul in București, str. Piața Gării de Nord, nr. 1-3, sector 1, Înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/6600/2011, CUI 28557886 avand cod IBAN RO81BPOS70408013993RON01, deschis la BANC POST, sucursala Palat CFR, reprezentata de director - Ecaterina Pricope, in calitate de LOCATOR si

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici si Director Economic - Cristina Vlaicu, in calitate de LOCATAR.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
 • 1.1    Locatorul da in locatiune spațiul in suprafața de 157,40 mp, situat in Ploiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 45, bloc Ml, parter pentru a putea fi folosit cu destinația de grădiniță copii.

2. DURATA CONTRACTULUI
 • 2.1 Durata locatiunii este de 1 an, respectiv de la 01.10.2011 pana la 30.09.2012, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

3. CHIRIA, MODALITATI DE PLATA, PENALITATI
 • 3.1 Pentru folosința spațiului, LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o chirie lunara in valoare de 2.631 lei la care se adauga TVA. Valoarea totala pe an a chiriei este 31.572 lei la care se adauga TVA.

. . 3.2. Facturile pentru plata chiriei se vor întocmi de către LOCATOR si vor fi ridicate de către —LOCATAR de la ..sediul -LOCATARULUI, in .perioada -24-—-25-ale-fiecarei-luni--pentru luna următoare.

 • 3.3 Plata facturii se va face in termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

 • 3.4 întârzierea la plata facturii peste termenul de 15 zile de la data primirii, conduce la plata penalităților de 0,1% pe zi intarziere. Valoarea totala a penalităților poate depăși valoarea obligației principale.

 • 3.5 Când întârzierea plătii chiriei depășește 30 zile, contractul se considera reziliat de drept.

 • 4. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

4.1 OBLIGAȚIILE LOCATORULUI                                      r-, \
 • a) sa predea bunul dat in locatiune la termenul convenit si la locul undele gâsea in mQnie^tul contractării. Predarea se va face pe baza procesului verbal de predaFg^pi^bnfp^c^^a fi încheiat in termen de 10 zile de la data semnării de către parti a contrabtuiui^vx'^

 • b) sa se abtina de la orice fapt personal, care ar avea drept conscbihta^tulburarea LOCATARULUI in folosința bunurilor;

 • c) sa suporte plata impozitelor si taxelor prevăzute in actele normative in vigoare aferente spatiilor/terenurilor care fac obiectul contractului si care, conform legii cad in sarcina proprietarului.

4.2 OBLIGAȚIILE LOCATARULUI
 • a) sa plateasca chiria stabilita in condițiile si la termenele stabilite (conform cap.3);

 • b) sa folosească in perioada locatiunii bunul care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de buna credința purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din vina sa;

 • c)  sa restituie la sfârșitul locatiunii bunul care face obiectul prezentului contract in starea in care l-a preluat, stare consemnata in procesul verbal de predare - primire;

 • d) sa asigure stingatoare necesare stingerii incendiilor si sa respecte normele de protecția muncii, paza contra incendiilor si protecția mediului;

 • e) sa despăgubească LOCATORUL daca in urma incendiului produs din vina proprie se inregistreaza pagube acestuia;

 • f)  sa efectueze la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații curente, LOCATARUL răspunzând de toate stricăciunile si pierderile provocate pe perioada de valabilitate a contractului;

 • g) sa asigure curățenia in interior si in jurul amplasamentului, deratizarea, igienizarea si salubrizarea acestuia, evacuarea resturilor menajere si a gunoiului care, potrivit legii cad in sarcina sa;

 • h) sa înștiințeze in scris LOCATORUL cu cel puțin 30 zile înainte, in cazul denunțării unilaterale a contractului;

 • i)  se interzice asocierea, gajarea, instrainarea sau folosirea in comun a bunurilor obiect al contractului, cu terte persoane fizice sau juridice fara acordul scris al LOCATORULUI;

 • j)  sunt interzise, fara aprobarea scrisa a LOCATORULUI, transformările de orice natura, construcții noi sau adaosuri la cele existente. In cazul nerespectarii acestei clauze, construcțiile si adaosurile vor fi inlaturate de LOCATOR pe cheltuiala LOCATARULUI sau vor fi reținute de LOCATOR, LOCATARUL nefiind indreptatit sa solicite despăgubiri;

 • k) in caz de distrugere a bunului, din culpa LOCATARULUI, acesta, va plăti LOCATORULUI, o despăgubire egala cu valoarea bunului distrus reactualizata in momentul distrugerii, precum si daune interese;

 • l)  sa permită accesul LOCATORULUI in spatiile închiriate pentru verificarea modului de utilizare, conform destinației;

 • m) sa suporte eventualele amenzi aplicate de organele abilitate ca urmare a constatării unor deficiente legate de întreținerea si folosința bunului închiriat;

 • n) este interzisa introducerea in unitate respectiv permiterea consumului de băuturi alcoolice

________in interiorul unității;______________________ _________________________________

 • o) este interzisa schimbarea de către LOCATAR a destinației spațiului închiriat in tot sau in parte, fara acordul LOCATORULUI aceasta sanctionandu-se cu rezilierea contractului din vina exclusiv a LOCATARULUI si are drept consecința evacuarea necondiționata.

 • p) In termen de 5 (cinci) zile de la data semnării contractului LOCATARUL va depune in contul locatorului garanția de asigurare ce reprezintă contravaloarea chiriei pe una luna si care, va fi restituita LOCATARULUI la încetarea de drept a contractului.

 • q) Sa obțină autorizațiile de funcționare, sanitare necesare desfășurării activității;

 • r)  Sa încheie contracte pentru utilități cu furnizorii locali.

5. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI':®

r

U ?".■     1


5.1 Contractul de locatiune încetează prin:
 • a)

 • b)

 • c)


acordul de voința al pârtilor; denunțarea unilaterala;

expirarea perioadei de valabilitate pentru care a fost încheiat daca pStilemirconvin de comun acord prelungirea acestuia;

pieirea bunului;

desființarea titlului LOCATORULUI;

efectul înstrăinării, prin acte intre vii, cu titlu particular, a bunului dat in locatiune.

 • 5.2 La solicitarea uneia dintre parti, partea care vizeaza încetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de încetare cu 15 zile înainte de data la care urmeaza sa-si producă efectele.

5.3 Rezilierea prezentului contract intervine in următoarele situații:

a)


 • d)

 • e)

 • f)


b)c)


neprezentarea LOCATARULUI termen de 10 zile de la data încheierii contractului pentru predarea - primirea pe baza procesului verbal a bunului care face obiectul al contractului; neachitarea obligațiilor financiare in termen de 30 zile de la data scadentei. Rezilierea contractului nu înlătură răspunderea pârtii care, in mod culpabil, a cauzat încetarea prezentului contract: schimbarea destinației bunului ce face obiectul contractului.


6. FORȚA MAJORA
 • 6.1 Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea in mod necorespunzator, totala sau parțiala, a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract, daca, neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora asa cum este definita de lege.

 • 6.2 Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice in termen de 24 ore si in mod complet celeilalte parti producerea evenimentului si sa ia toate masurile pentru limitarea consecințelor lui.

 • 6.3 Daca in termen de 10 zile de la data producerii respectivul eveniment nu încetează, părțile au dreptul sa notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa pretindă daune interese.

7. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 7.1 In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte, este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzută la cap. 1.

 • 7.2 In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, aceasta va fi transmisa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si, se considera primita de către destinata, la data menționata pe confirmare de oficiul postai primitor.

 • 7.3 In cazul in care notificarea se transmite prin telex/fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 7.4 Notificările verbale nu se iau in considerare de nici un dintre parti daca nu sunt confirmate

jprin intennediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
 • 8.1 Părțile se obliga sa execute prezentul contract întocmai si cu buna credința. Partea care nu executa obligațiile asumate datoreaza celeilalte parti daune interese.

 • 8.2 LOCATARUL datoreaza LOCATORULUI plata daune interese pe perioada ocupării spațiului după expirarea termenului pentru care s-a încheiat contractul. Plata daunelor interese nu are ca efect tacita relocatiune si nu afecteaza dreptul LOCATORULUI de a evacua LOCATARUL conform cap.8, pct. l(c). Aceste daune sunt egale cu dublul chiriei lunare si TVA aferent pentru fiecare luna pana la eliberarea spațiului.


9. LITIGII

9.1 Eventualele neînțelegeri in legătură cu interpretarea sau aplicarea prezei soluționa pe cale amiabila sau după caz de către instanța judecătoreasca comp

10. DISPOZIȚII FINALE


 • 10.1 Orice modificare survenita in timpul exxecutarii contractului cu privire la statutul juridic al LOCATARULUI va fi adusa imediat la cunoștința LOCATORULUI.

 • 10.2 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante.

 • 10.3 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si înlătură orice intelegere verbala si scrisa dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

 • 10.4 Prezentul contract a fost încheiat in 2 (doua) exemplare cate unul pentru LOCATOR si unul pentru LOCATAR, ambele avand caracter de original si isi produce efectele de la data semnării lui.

  LOCATOR: RTFC MUNTENIA


LOCATAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Direcția Economica DIRECTOR, Cristina Vlaicu

SEF BIROU PATRIMONIU,

Valentin Stanescu __

^0


SEF OFICIU JURIDIC,

Io an Cerchez

Direcția Administrație Publica, Juridic -Contencios DIRECTOR,


Direcția Tehnic- Investiții DIRECTOR, Teodora Marin

SEF SERVICIU, Madalina Crăciun


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" S.A. București - Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori București pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr.45 în care funcționează Grădiniță „Sfinții Mihail si Gavril”