Hotărârea nr. 277/2016

Hotãrârea nr. 277 referitoare la modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităţilor de salubrizare în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 277 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Neagu Florin și Tudor Aurelian din Colectivul de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 24.08.2016;

luând în considerare prevederile art. 1, alin. 3 din Hotararea de Consiliu Local nr. 248/28.07.2016;

avand in vedere Procesele verbale nr. 2 și 3 ale Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 248/28.07.2016 și Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016;

în conformitate cu prevederile Secțiunii 1.3.1 din Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009, actualizat și Ordinul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009, actualizat;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit. a, d, art. 39, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

având în vedere prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, litera d și alin. 6, litera a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificarea prevederilor articolului 1, alineatul 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 248/2016 care va avea următorul conținut: „Se prelungește termenul de elaborare a documentațiilor în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea, în Municipiul Ploiești, pe o durată de 90 de zile, până la data de 30.11.2016.”

ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 rămân neschimbate.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

A


Președjnte de ședința  George Sprin Niculae Botez


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Ca urmare a ședințelor de lucru din datele de 11.08.2016, 17.08.2016, 24.08.2016, ale Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotararea Consiliului Local nr. 248/2016, s-au întocmit Studiile de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și separat pentru colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în Municipiul Ploiești.

Având în vedere faptul că Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii a fost abrogată de Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, precum și faptul că pentru Legea nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, până in prezent, nu au fost publicate Norme metodologice de aplicare, nu se poate finaliza documentația de atribuire a contractelor pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public.

Urmare a acestor modificări legislative, in ședințele de lucru a Colectivului de coordonare si supervizare, din datele de 18.08.2016 și 24.08.2016, in baza Proceselor verbale nr. 2 si 3, s-a propus modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 248/28.07.2016 prin prelungirea termenului de elaborare a documentației de atribuire pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, in

municipiul Ploiești, pe o durata de 90 de zile, pana la data de 30.11.2016, pentru a se finaliza toate documentele necesare demarării procedurilor de achiziție publica stabilite in Studiile de fundamentare.


sgf >*) (            A* ii

Pentru aceste considerente supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre

alăturat.

Colectivul de coordonare și supervizare

Sîrbu - Simion Gheorghe


Tudor Aurelian-Dumitru


Neagu Florin Daniel^ZPalaș Alexandru Paul •—

Minea Constantin-GabrielDragul ea Sanda —

Andrei Gheorghe —

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

'J


n

RAPORT DE SPECIALITATE


7 u /

/ la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Ldcâfnr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Având în vedere ședințele de lucru din datele de 11.08.2016, 17.08.2016, 24.08.2016 ale Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 si completat cu membrii din executiv prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016, s-a stabilit, ca urmare a noilor prevederi legale aparute (Legea nr. 98/19.05.2016, Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, Legea nr. 100/19.05.2016), elaborarea studiilor de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si separat a activitatii de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare in municipiul Ploiești.

Având in vedere ca Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii a fost abrogată de Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, precum si faptul ca pentru Legea nr, 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, până in prezent, nu au fost publicate Norme metodologice de aplicare, nu se poate finaliza documentația de atribuire a contractelor pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public.

Față de cele prezentate mai sus, Colectivul de coordonare si supervizare desemnat prin Hotărârea de Cosiliu Local nr. 248/2016 si completat cu Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 a stabilit modificarea acestei hotarari, prin prelungirea termenului de elaborare a documentației de atribuire, pe o durata 90 de zile, pana la data de 30.11.2016, a

z--v

contractelor de delegare de gestiune pentru activitatile de deratizare, dezinfectie, dezinsectie si pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea

Soc'l               /£ /•.

acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare in municipiul Pldiesti.

In consecința, propunem spre aprobare către Consiliul Local al Municipiul -Ploiești prezentul proiectul de hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte Director Exjecutiv,

tu.

Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

R.A.S.P. PLOIEȘTI


Director, ing. VasileAonescu

T7

Sef Birou Salubritate

Florentin/Ilie


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii de

Consiliu Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

si a emis:

5Data:           "Lot (o