Hotărârea nr. 276/2016

Hotãrârea nr. 276 privind aprobarea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 5222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B incheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 276 privind aprobarea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Alina Florina Sorescu, Ștefan Dănescu, Florin Daniel Neagu, Aurelian Dumitru Tudor și Raportul de specialitate al Direcției Economice și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 08.08.2016;

având în vedere solicitările operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. nr. E 20186/23.12.2015 și nr. E 20187/23.12.2015, înregistrate la Municipiul Ploiești cu nr. 25539/23.12.2015 și 25538/23.12.2015 și la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr. 514/28.01.2016 și 514B/28.01.2016, privind prelungirea contractelor de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești, nr. 15221/24.08.2011, Lotul 1 ~ Zona A și nr. 15222/24.08.2011, Lotul 2 -Zona B;

ținând cont de adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 402482/24.02.2016, înregistrată la Regia Autonomă de Servicii Publice cunr. 1222/29.02.2016;

în baza prevederilor Capitolului III - Durata contractului, punctul 3.1. din Contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 -Lotul 2 - zona B;

în temeiul art. 3, lit. a) și e) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, actualizată și republicată;

luând în considerare prevederile art. 32, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

în conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. d și alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Aprobă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 și nr. 15222/24.08.2011 - încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A., începând cu data de 07.09.2016, pe o durată de maxim 2 ani si 6 luni, cu încadrarea in prevederea bugetara aprobata, conform actelor adiționale, anexa nr.l și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Prelungirea contractelor nr. 15221/24.08.2011 și nr. 15222/24.08.2011, se va face cu respectarea următoarelor condiții:

 • (1) începând cu data atribuirii de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” din care face parte și Municipiul Ploiești, a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei, se exclud de la Capitolul II, articolul 2.1, litera a) din contractele nr. 15221/24.08.2011 și nr. 15222/24.08.2011, încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A., următoarele activități:

 • - Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare, provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii si acumulatori;

 • - Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

 • (2) Obligațiile pârtilor din contractele de delegare prin concesiune nr. 15221/24.08.2011 și nr. 15222/24.08.2011 privind activitatile care se exclud, menționate la alin. (1), inceteaza incepand cu data încheierii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in zonele: 2 - Boldesti-Scaeni si 6 - Valea Doftanei de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova.

 • (3)  Prevederile din contractele de delegare prin concesiune nr. 15221/24.08.2011 și nr. 15222/24.08.2011 la Capitolul II, articolul 2.1, litera a), după aplicarea art.2 alin. (1) si (2) din prezenta hotărâre, va avea următorul conținut:

 • - „Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • - Curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț.”

 • (4) Contractele de delegare nr. 15221/24.08.2011 și nr. 15222/24.08.2011, încheiate cu SC Rosal Grup S.A, inceteaza de drept la data atribuirii de către Municipiul Ploiești a serviciilor de salubritate existente in sarcina sa.

/\

ART.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actele adiționale prevăzute la articolul 1.

ART.4. Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președinte de ședința GeorgehSorin Niculae Botez

[Contrasemnează Secretar, \ Simona Albu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Potrivit prevederilor articolului 3, literele a) și e) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, principiile prin care se organizează și acționează serviciul de salubrizare sunt: protecția sănătății populației; asigurarea calității și

continuității serviciului.


O        în conformitate cu prevederile Capitolul III, punctul 3.1 din contractele de delegare

de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A., acestea se pot prelungi în condițiile legii, prin acte adiționale, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B se finalizează la data de 06.09.2016, iar nerealizarea activităților specifice prevăzute în obiectul acestora, va duce la apariția de focare care pot pune în pericol sănătatea populației.

Legislația existentă la momentul încheierii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A, Q respectiv Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum a fost O modificată prin O.U.G. nr. 13/2008, prevede la art. 32, alin. 3, ca „Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor în sarcina operatorului. Această durată poate fi prelungită doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială, cu condiția ca durata totală să nu depașescă 49 de ani”.

Potrivit adresei A.N.R.S.C. nr. 402482/24.02.2016, înregistrată la Regia Autonomă de Servicii Publice cu nr. 1222/29.02.2016, prelungirea contractelor nr. 15221/24.08.2011 și nr. 15222/24.08.2011 pentru activitățile de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale se va face numai până la data atribuirii de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a contractului de delegare a gestiunii pentru aceste activități din Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”.

. Având în vedere că aceste contracte se finalizează la data de 06.09.2016 și ținând cont că licitația publică organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” se poate prelungi peste această dată, fiind necesară asigurarea continuității serviciului de salubritate pentru aceste activități, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prelungirea contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul l - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B.

5

CONSILIERI,

Gabriel Constantin MineaAlina Florina Sorescu

Ștefan Dănesc

Florin Daniel Neagu

Aurelian Dumitru Tudor

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Vizat, A

Primar, Adrian Ddbre - >RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B, încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Contractele nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2

 • - zona B au fost încheiate între Municipiul Ploiești și S.C. Rosal Grup pentru o durata de 5 ani, cu drept de prelungire a acestora, în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Cosiliului Local al Municipiului Ploiești, conform prevederilor Capitolului III, punctul 3.1.

v J din aceste contracte.

Potrivit prevederilor articolului 3, literele a) și e) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, principiile prin care se organizează și acționează serviciul de salubrizare sunt: protecția sănătății populației, asigurarea calității și continuității serviciului.

Contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B se finalizează la data de 06.09.2016, iar nerealizarea activităților specifice prevăzute în obiectul acestora vor duce la apariția de focare care pot pune în pericol sănătatea populației.

Prin adresele nr. E 20186/23.12.2015 și nr. E 20187/23.12.2015, înregistrate la Municipiul Ploiești cu nr. 25539/23.12.2015 și 25538/23.12.2015 și la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr. 514/28.01.2016 și 514B/28.01.2016, operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. a solicitat prelungirea contractelor de delegarea gestiunii prin O concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești, nr. 15221/24.08.2011, Lotul 1 -Zona A și nr. 15222/24.08.2011, Lotul 2 — ZonaB.

Legislația existentă la momentul încheierii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1

 • - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A, respectiv Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 13/2008, prevede la art. 32, alin. 3, că „Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acestuia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor în sarcina operatorului. Această durata poate fi prelungită doar o singură dată, pentru o perioada care nu poate depăși jumătate din durata inițială, cu condiția ca durata totală să nu depășească 49 de ani”.

• Potrivit adresei A.N.R.S.C. nr. 402482/24.02.2016, înregistrată la Regia Autonomă de Servicii Publice cu nr. 1222/29.02.2016, prelungirea contractelor nr. 15221724.08^011 și nr. 15222/24.08.2011, pentru activitățile de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale se va face numai până la data atribuirii de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a contractului'de delegare a gestiunii pentru aceste activități din Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”.

Toate aceste aspecte au fost discutate și analizate în cadrul ședințelor de lucru ale Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului și a Comisiei nr. 7 -Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamatii.

9

Având în vedere că aceste contracte se finalizează la data de 06.09.2016 si ținând 5       9

cont că licitația publică organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” se poate prelungi peste această dată, fiind necesară asigurarea continuității serviciului de salubritate pentru aceste activități, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prelungirea contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B.

MUNCIPIUL PLOIEȘTI,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,


R.A.S.P. Ploiești


Director, ing. Vasile Ionescu


Șef Birou Shlubjntate, Florentin LÎie

/Șef Birou Juridic-Contencios, APUC, Consilier Juridic Mădălina Chivu


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in Municipiul Ploiești nr.15221/24.08.2011 -Lotul 1- zona A si nr. 15222/24.08.2011 -Lotul 2 -zona B încheiate cu SC ROSAL GRUP S.A

Conform H.C.L. nr.47/01.02.2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 prevederea bugetara aferenta activitatii de “salubrizare” este de 12.650.000 lei inclusiv TVA. Din aceasta prevedere bugetara, la data de 16.08.2016, s-au efectuat plăti in suma de 7.703.523.74 lei (din care plăti aferente anului 2015 in suma de 1.215.358,50 lei) si sunt înregistrate facturi emise si neplatite in suma de 676.290,02 lei, rezultând astfel o prevedere bugetara disponibila de 4.270.186,24 lei.

Durata contractelor nr.15221/24.08.2011 -Lotul l-zona A si nr. 15222/24.08.2011-Lotul 2-zona B incheiate intre Municipiul Ploiești si S.C Rosal Grup este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora , in condițiile legii, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform prevederilor Capitolului 3, punctul 3.1 din aceste contracte.

Contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr.l5221/24.08.2011 - Lotul 1- zona A si nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2- zona B expira la data de 06.09.2016.

Având in vedere faptul ca din punct de vedere juridic si tehnic nu ne putem pronunța asupra aspectelor privind posibilitatea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune, precizam ca valoarea estimata pentru ambele contracte la data demarării procedurii de atribuire a fost de 88.000.000 lei fara TVA (109 120 000 lei cu TVA 24%), iar plățile aferente din 2011 pana in prezent sunt astfel:

 • -  2011 - 2015 - 69.798.573,70 lei fara TVA , 86.550.231,39 lei cu TVA 24% (valoare TVA 16.751.657,69 lei);

 • -  2016-980.127,82 lei fara TVA, 1.215.358,50 lei cu TVA 24% (valoare TVA 235.230,68 lei);

 • -  2016 - 5.406.804,37 lei fara TVA, 6.488.165,24 lei cu TVA 20% (valoare TVA 1.081.360,87 lei).

Plățile totale pana la data de 16.08.2016 fara TVA sunt de 76.185.505,89 lei, cu TVA ( 24%, 20%) sunt de 94.253.755,13 lei.

Fata de valoarea totala estimata fara TVA de 88.000.000 lei rezulta o diferența de 11.814.494,11 lei.

Direcția Executiv, Nicoleta Craciunoiu


Sef serviciu buget, împrumuturi,Erji Laura Stanciu
ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciulUi.de s' în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - zona încheiat azi...........................

In temeiul H.C.L.............................. privind aprobarea prelungirii contractelor

de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 -zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Părțile contractante:

Municipiul Ploiești, avand sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cod fiscal 2844855, cont virament nr. RO 23TREZ52124510220XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primar, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 17, tel: 0244-541071, fax: 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, reprezentata prin Vasile Ionescu - Director, în calitate de concedent, pe de o parte

si

S.C. Rosal Grup S.A., cu sediul principal in București, str. Labirint, nr. 84, camera 1, sector 3, tel: 021-2006951, fax: 021-2551108, cod unic de înregistrare 6089555, reprezentata prin dl. Bogdan Niculescu - Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

au convenit următoarele:

Art. 1. (1). Contractul nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A se prelungește, începând cu data de 07.09.2016, pe o durată de maxim 2 ani și 6 luni.

 • (2). începând cu data atribuirii de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” din care face parte si Municipiul Ploiești, a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in zonele: 2 - Boldesti-Scaeni si 6 - Valea Doftanei, se exclud de la Capitolul II, articolul 2.1, litera a) din contractul nr. 15221/24.08.2011 -Lotul 1 - zona A, încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A., următoarele activitati:

 • - Colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

 • - Colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.


Deșeurilor Prahova.                                           --

(4). Prevederile din contractul de delegare prin concesiune nr. 15221/24.08.2011 de la Capitolul II, articolul 2.1, litera a) după aplicarea alin. (2) si (3), va avea următorul conținut:

 • - „Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • - Curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț.”

Art. 2. Contractul de delegare prin concesiune nr. 15221/24.08.2011, inceteaza de drept la data atribuirii de către Municipiul Ploiești a serviciului care face obiectul acestui contract către operatorul selectat ca urmare a realizării procedurilor de achiziție publica a serviciilor de salubritate prevăzute la art. 1, alin. 4.

Art 3. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art. 4. Prezentul act adițional a fost incheiat azi_____________________ în două

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


S.C. ROSAL GRUP S.A.


PRIMAR,

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Niculescu


Adrian Florin Dobre

Direcția Economică,

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

REGIA AUTONOMA DE

SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

Vasile Ionescu


la


ACT ADIȚIONAL NR. 3 contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de in municipiul Ploiești nr. 15222/24.08.2011 - zona B încheiat azi...........................

In temeiul H.C.L.............................. privind aprobarea prelungirii contractelor

de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2

- zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Părțile contractante:

Municipiul Ploiești, avand sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cod fiscal 2844855, cont virament nr. RO 23TREZ52124510220XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primar, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 17, tel: 0244-541071, fax: 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, reprezentata prin Vasile Ionescu - Director, în calitate de concedent, pe de o parte

si

S.C. Rosal Grup S.A., cu sediul principal in București, str. Labirint, nr. 84, camera 1, sector 3, tel: 021-2006951, fax: 021-2551108, cod unic de înregistrare 6089555, reprezentata prin dl. Bogdan Niculescu - Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

au convenit următoarele:

Art. 1. (1). Contractul nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B se prelungește, începând cu data de 07.09.2016, pe o durată de maxim 2 ani și 6 luni.

(2). începând cu data atribuirii de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” din care face parte si Municipiul Ploiești, a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in zonele: 2 - Boldesti-Scaeni si 6 - Valea Doftanei, se exclud de la Capitolul II, articolul 2.1, litera a) din contractul nr. 15222/24.08.2011 -Lotul 2 - zona B, încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A., următoarele activitati:

 • - Colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

 • - Colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

 • (3) .0bligatiile pârtilor contractului de delegare prin ^cdn^i^e, nr. 15222/24.08.2011 privind activitatiile care se exclud, mentionâte la,-alin. (2), inceteaza incepand cu data incheierii contractului de delegare a' gestibnii prin concesiune a activităților de colectare, transport și transfer -deșeurilor municipale in zonele: 2 - Boldești-Scaeni si 6 — Valea^^fi^&K^Jcatre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul penOT^^nagrairfitul Deșeurilor Prahova.

3

 • (4) . Prevederile din contractul de delegare prin concesiune nr. 15222/24.08.2011 de la Capitolul II, articolul 2.1, litera a) după aplicarea alin. (2) si (3), va avea următorul conținut:

 • - „Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • - Curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț.”

Art. 2. Contractul de delegare prin concesiune nr. 15222/24.08.2011, inceteaza de drept la data atribuirii de către Municipiul Ploiești a serviciului care face obiectul acestui contract către operatorul selectat ca urmare a realizării procedurilor de achiziție publica a serviciilor de salubritate prevăzute la art. 1, alin. 4.

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art. 4. Prezentul act adițional a fost incheiat azi_____________________ în două

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

S.C. ROSAL GRUP S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Niculescu


Adrian Florin Dobre

Direcția Economică,

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

REGIA AUTONOMA DE

SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

Vasile Ionescu

Dlui Ganea Cristi


unicipiul Ploiești, epublicii, nr. 2, Ploiești, jud Prahova__

| MUNICIPIUL PLOIEȘTI î 025539 ; aci. Republicii, nr.2


2 3 DEC 2015

Referitor la prelungire “Contract de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești Lotul 1-Zona A , nr.15221/24.08.2011”


Domnule Primar,


In conformitate cu prevederile capitolului HI din Contract, subscrisa Rosal Grup SA, concesionar al serviciului de salubritate in municipiul Ploiești Lotul 1-Zona A, va solicitam prin prezenta aprobarea prelungirii in condițiile legii, începând cu data de 24.08.2016, a “Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești Lotul 1-Zona A, nr.15221/24.08.2011”.


Va mulțumim.


CONCESIONAR, ROSAL GRUP S. A.

Sodiu social: Str. Labrint, nr. 84, Camera 1, Sector 3, Bucurași', România

Punct de lucru:

Șos. Dudețti - Pantelm», nr. 1-3, Sector 3, București, România Tei/Fax: (+4021) 255 00 3G


Adresâ de corespondenți: {Punct de lucru)

Str. Șos. de Centură, nr. 32 Â Pantefcnon, jud. Ilfov, România Te!: (*4021)5640 sau {*4021)2006951 Fax: (-4021) 25511 08


Date societate

RC:J 40/822271994

CUI: 6089555, AF: RO

Capital sociat 6.700.000 Je5 Web page: www.tosal.ro

E-mait secratariatgrosalro


Conturi:

BCR Agenția TITAN

RO1B RNCBM79M2647060001 4Tr UR

R027TREZ7005069XXX0005S2


S.C. ROSAL GRUP S.A.

1/1
jRA SERVi'cTRJBUCE ÂA.L. i PWiEȘTÎ^Wt? IWT.


Către,


Municipiul Ploiești,


B-dul Republicii, nr. 2,Ploiești, jud Prahova MUNICIPIUL PLOIEȘTI •


Bd. Repub^l^JJ

Dlui Ganea Cristian, primar al municipiului Ploiești,


2 3 DEC 20?5


Referitor Ia prelungire “Contract de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești Lotul 2-Zona B , nr.15222/24.08,2011”

Domnule Primar,

In conformitate cu prevederile capitolului III din Contract, subscrisa Rosal Grup SA, concesionar al serviciului de salubritate in municipiul Ploiești Lotul 2-Zona B, va solicitam prin prezenta aprobarea prelungirii in condițiile legii, începând cu data de 24.08.2016, a “Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești Lotul 2-Zona B, nr.15222/24.08.2011”.

Va mulțumim.

CONCESIONAR, ROS AL GRUP S. A.Sediu sodaJ: Str. Labirint, nr. 64, Camera 1, Sector 3. București, România

Punct de lucra;

Șos. DudeșS - Pantelimon, nr. 1-3, Sector 3, București, România TeVFax: (+4021)2550030


Adresă de corespondenți . {Punct da lucru)

Str. Șos. de Centură, nr. 32 A, Panteftnon, jud. ilfov, România Tel; (+4021) 9040 sau (+4021) 200 69 51 Fax; (+4021) 25511 08


Dat» societate:

RC:J4D (8222/1994

CUI: 6089555, AF: RO

Capital social: 6.700.000 lei Web page; wAw.rasal.ro

E+nait secratariat@rosat.ro


Conturi:

BCR Agenția TITAN

RO18 RNCS0W9002647060001 A.T.C.P.M.B. ROZ7TREZ7005069XXX00055Z


^ll^cert^ll^cert ^LL®CERT

S.C. ROSAL GRUP S.A.


1/1


Ni^ertirrat: O1BB4 Nr. Certificai: 01134 Nr. Certificat: 00575 ISO 9001:2008 15014001:2004 OHSAS18001:2007


o”Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice -

Autoritatea Națională de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilități Publice ___________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------

S.C ROSAL GRUP S.A.

OMNULUI DIRECTOR GENERAL BOGDAN NICULESCU


Referitor la solicitarea dumneavoastră nr. 1633/01.02.2016 înregistrată la Autoritatea Națională de

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. cu nr. 402482/D.C./01.02.2016, vă comunicăm următoarele:


"Din cele expuse de dumneavoastră în anul 2011 ați încheiat contractele de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare cu Muncipiul Ploiești, contracte ce prevăd lă cap.m, art. 3.1. durata contractului de 5 ani, pecum și posibilitatea prelungirii contractului de concesiune în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Legea care reglementează serviciul de salubrizare a localităților, respectiv Legea 101/2006, republicată, a suferit unele modificări prin Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, inclusiv cu privire la condițiile de prelungire a contractului de delegare a gestiunii.

Din monitorizarea serviciului de salubrizare la nivelul Județului Prahova, a rezultat că Municipiul Ploiești a semnat documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Prahova", scopul fiind'delegarea” activităților de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor.


Având în vedere principiul aplicării imediate a legii noi, respectiv incidența dispozițiilor Legii 101/2006 (în vigoare la momentul încheierii actului adițional de prelungire a contractului), precum și dispozițiile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil potrivit căruia „modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de legea în vigoare la data modificării”, opinăm că la o eventuală prelungire a contractului se vor respecta dispozițiile actuale ale legii, dar nu mai mult de implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Prahova S.M.I.D., respectiv de data atribuirii contractului de delegare către operatorul regional pentru activitățile cuprinse în S.M.1.D, din Județul Prahova.

PREȘEDINTE

DORU CIOCAN

/! /

București, sector 3, strada Stavropoieos nr. S, Cod fiscal: 14935787: Cod IBAN:

Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - 92TREZ7035032XXX012298

tel.: D2W317.S7.51; 021/326.17.81

fax:02W317.S7.52; 021/326.17.96


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B incheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.


si a emis:
PREȘEDINTE.


Data: C’c?-'CJP-