Hotărârea nr. 275/2016

Hotãrârea nr. 275 privind aprobarea statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

Prin prezenta va facem cunoscut ca împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.275/30.08.2016 a fost formulata acțiune la instanța de contencios administrativ, in data de 19.10.2016, acțiune prin care s-a solicitat anularea parțiala a respectivului act administrativ (prevederile art.30 din Regulament, pct.l.Administrator public lit.c), precum si prevederile pct.l, alin.3-Atributiile stabilite prin fisa postului).

In conformitate cu prevederile art.3 (3) din Legea nr.554/2004- legea contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare, pana la soluționarea cauzei, actul atacat (parțial) este suspendat de drept.

Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4; județul Prahova, teh0244 5140 15; fax: 0244 54 60 67, 0244 51 02 76 e-mail: infoDublic@DrefecturaDrahova.ro             www.Drefecturaorahova.ro

Județul Prahova

Municipiul Ploiești

16869 .j.gg. 2B16

RAPORT DE AVIZARE

Subsemnata, Popa Georgiana, înlocuitor de drept al Secretarului Municipiului Ploiești, în temeiul art. 48 alin 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, analizand prin prisma actelor normative, AVIZEZ NEGATIV din punct de vedere al legalității Hotărârea nr. 275/30.08.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești exclusiv în ceea ce privește modificările aduse în timpul ședinței ordinare din data de 30.08.2016 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești deoarece consider că, modificarea adusă proiectul de hotărâre încalcă prevederile art. 63 alin. 4, art. 65 și ale art. 112 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Proiectul intițial prevedea, la art. 30 (pct. 1 Administrator public), ca atribuție ale administratorului public următoarele: ,face plăți până la limita stabilită prin act administrativ de către primar''.

Prin modificările aduse în ședința ordinară din 30.08.2016 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești atribuția mai sus menționată este înlocuită cu următoarele două: îndeplinește, alături de Primarul Municipiului Ploiești, funcția de ordonator principal de credite și acordă viza de „ bun de plată”; efectuează evoluția obiectivelor finanțae din bugetul local.

Potrivit art. 64 alin. (4) Primarul exercită funcția de ordonator principal de credite.

Potrivit art.65 din Legea nr. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Primarul poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului unității administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective.

Așadar, această funcție se exercită de către o singură persoană, în mod individual (iar nu colectiv) desemnată în mod expres și lipsit de echivoc de către legiuitor în persoana Primarului.

De asemenea, potrivit pct. 2 din Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, documentele care atesta bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate sau din care reies obligații de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuții.

Pe cale de consecință, numirea unei alte persoane, care să îndeplinească alaturi de primar funcția de ordonator principal de credite este de natură a înfrânge dispozițiile art. 64 alin. (4) și art. 65 din Legea nr. 215/2001.

Mai mult, potrivit art. 112(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Astfel, modificarea adusă proiectului de hotărâre încalcă și aceste prevederi legale, în sensul că legiuitorul a stabilit exclusiv în sarcina Primarului (iar nu a Consiliului Local) posibilitatea delegării calității de ordonator principal de credite.

înlocuitor de drept al Secretarului Municipiului Ploiești,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 275 privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a transformarea gradelor profesionale a cinci posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați ”admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut și pentru aplicarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 205/22.07.2016;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.08.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2016;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art. 125, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.09.2016.

Art. 2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.09.2016.

Art. 3. (1) începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 205/22.07.2016 și prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246/30.07.2015 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 418/05.11.2015 își încetează aplicabilitatea.

(2) începând cu data prezentei hotarari se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 266/2007.

Art. 4. Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președinte de ședința George Sorin l^iculae Botez


Contrasemnează Secretar, Simona Albu


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVEJUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR

la hotărârea privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradelor profesionale a cinci posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final atașat.

Totodată propun și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției pentru aplicarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr.205/22.07.2016.

Astfel propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRAT

RAPORT DE SPECIALITATE      w?t

la hotărârea privind aprobarea statului de funcții Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploie

Promovarea funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transforma în consecință, în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții :

 • • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru anul 2016 planul de ocupare a funcțiilor publice a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.381/30.10.2015, iar prin adresa nr.35196/2016, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desemnat reprezentanți la concursul pentru promovare în grad, atât în comisia de concurs cât și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local transformarea gradelor profesionale a cinci posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final atașat, după cum urmează :

Nr. crt.

Denumire compartiment

Numele și prenumele

Clasa/ grad profesional deținut

Clasa/ grad profesional propus

1.

Serviciul Verificare și Control Documentații Publice

Dăncescu Radu

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

2.

Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

Ceapă Elena Luiza

Consilier I / asistent

Consilier

I / principal

3.

Serviciul Inventariere și

Evidență Bunuri

Holban Daniela

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

4.

Serviciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și Sănătate

Nițu Carmen Maria

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

5.

Compartimentul Rețele

Edilitare

Balalia Anișoara

Consilier

I / principal

Consilier

I / superior

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa-postului noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice de execuție.            —1

cuTotodată se propune și aprobarea Regulamentului de Organizare și Tune z instituției pentru aplicarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr.205/221Q3?9j^^W

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu îneadfareăxîn nfiMrul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în bugetwrțfot’ ^târârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016.


Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane,

O rganizar£\și Administra tiv, Angel^șcU/Atia - Daniela

AVIZAT:

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Popa Georgiana

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa nr.1 la H.C.L. nrP^^^/2016


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

1

1

PRIMAR

PRIMAR

2

1

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

3

2

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

4

1

SECRETAR

SECRETAR

I

S

5

1

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATOR PUBLIC

6

1

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

2

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

8

3

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

9

4

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

10

1

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

11

1

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU

I

S

12

1

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

l

superior

S

13

2

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

s

14

3

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

l

superior

S

15

4

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

l

superior

s

16

5

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

17

6

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

s

18

7

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

s

19

1

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

20

1

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

s

21

1

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

22

2

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

23

3

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

24

4

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

25

5

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

26

6

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

27

7

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

,4^^

28

8

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

liau/jy

_

29

9

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

X

n.

30

10

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

a' □ / / '

31

11

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

asistent

s

flt" 1

)

swh

32

12

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

debutant

s

Vyg

wl-

33

1

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF

I

s

_

34

1

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

l

s

35

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU

I

s

36

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

37

2

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

38

3

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

S

39

4

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

S

40

5

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

S

41

6

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

l

superior

S

42

7

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

l

superior

S

43

8

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

S

44

9

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

45

10

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

REFERENT

III

asistent

M

46

1

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER

1

superior

S

47

2

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER

1

debutant

S

48

3

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M

49

4

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

asistent

M

50

1

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER

1

superior

S

51

2

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER

1

superior

S

52

3

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER

1

principal

S

53

4

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER

1

principal

S

54

1

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAT!) PUBLICE

SEF SERVICIU

1

S

55

1

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

1

superior

s

56

2

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

1

superior

s

57

3

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

1

superior

s

58

4

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAT!! PUBLICE

CONSILIER

1

superior

s

59

5

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

1

superior

s

60

6

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

1

principal

s

-

61

7

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

1

asistent

s

<^*5' nniat

---/   :—

62

1

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

SEF SERVICIU

1

s

//zy fJC K V? \

\ ’    y.

63

1

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

1

superior

s

La iW'i!

64

2

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

1

superior

s

65

3

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

1

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

- Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

66

4

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

principal

S

67

5

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

asistent

S

68

6

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

debutant

s

69

7

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

debutant

s

70

1

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU

I

s

71

1

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

72

2

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

73

3

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

74

4

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

l

superior

s

75

5

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

76

6

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

77

7

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

78

8

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

asistent

s

79

9

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

80

10

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

81

1

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

I

s

82

1

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

83

1

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

84

2

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

85

3

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

86

4

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

87

5

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

l

superior

s

88

6

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

89

7

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

s

90

8

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

s

91

9

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

asistent

s

92

10

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

asistent

s

93

11

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

94

12

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

95

1

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

I

superior

S

96

2

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

I

principal

S

97

3

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

I

asistent

S

. n n 1

98

1

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

S

.....

’\ X

99

2

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

S

¥ i

100

3

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

S

1.

101

4

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

s

* VZ;

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

102

5

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

principal

S

103

6

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

principal

S

104

7

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

principal

S

105

8

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

debutant

S

106

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

D1R. EXECUTIV ADJ.

1

S

107

1

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU

1

S

108

1

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

superior

S

109

2

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

superior

S

110

3

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

superior

S

111

4

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

principal

S

112

5

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

asistent

S

113

6

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

asistent

S

114

7

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

asistent

S

115

8

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

III

superior

M

116

1

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU

1

S

117

1

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

1

superior

S

118

2

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

1

superior

s

119

3

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

1

asistent

s

120

4

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

-

CONSILIER

1

asistent

s

121

5

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

1

asistent

s

122

6

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

1

asistent

s

123

7

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

1

asistent

s

124

1

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

1

superior

s

125

2

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

1

superior

s

[Z?/*

126

3

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

1

superior

s

127

4

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

1

superior

s

p

_

128

5

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

1

superior

s

_

129

6

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

1

superior

s

<y

130

7

COMPARTIMENT EVIDENTA SI arihimiotdadc      i nrATl\/

CONSILIER

1

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

131

8

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

S

132

9

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

principal

S

133

10

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

asistent

S

134

11

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

REFERENT

III

superior

M

135

1

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU

I

S

136

1

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

137

2

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

138

3

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

139

4

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

140

5

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

141

6

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

142

7

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

principal

S

143

8

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

l

principal

S

144

9

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

principal

S

145

10

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

146

11

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

147

1

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

148

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

S

149

1

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU

I

S

150

1

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

superior

s

151

2

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE

CONSILIER

I

superior

s

UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

?l*l

152

3

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

superior

s

JÂ7

153

4

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

principal

s

Nr. cri

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

154

5

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

asistent

S

155

6

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

156

7

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT

III

superior

M

157

1

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

l

superior

S

158

2

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

asistent

S

159

3

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

l

asistent

S

160

1

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU

I

S

161

1

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

S

162

2

SERVICIUL INVESTIT!)

CONSILIER

I

superior

S

163

3

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

S

164

4

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

S

165

5

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

S

166

6

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

S

167

7

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

principal

S

168

1

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU

I

S

169

1

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

superior

S

170

2

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

principal

S

171

3

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

principal

S

172

4

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

asistent

S

173

5

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

174

6

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT

III

superior

M

175

1

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU

I

S

176

1

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

S

177

2

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

s

u

178

3

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

s

țpp

_

179

4

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

s

180

5

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

principal

s

vk:

181

6

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

principal

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

182

7

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIT!! DRUMURI

CONSILIER

I

asistent

S

183

8

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

asistent

S

184

9

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

185

10

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

186

11

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

principal

M

187

1

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

S

188

2

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

l

superior

S

189

3

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

s

190

4

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

s

191

5

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

asistent

s

192

1

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

I

s

193

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU

I

s

194

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

l

superior

s

195

2

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

s

196

3

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

s

197

4

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

l

superior

s

198

1

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER

I

asistent

s

199

2

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER

I

asistent

s

200

3

COMPARTIMENT O.N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

201

1

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

202

2

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

203

3

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

204

4

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

205

5

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

206

6

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

207

7

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

208

8

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

/“K '.nlaa?

209

9

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

1

asistent

s

AX •  "

210

1

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU

/ ~ ‘ - Aă?

[■*

S

211

1

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR OAW-

SPEClAiJTAf^3

S

212

2

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECK&DE speciaS^wt/

S

213

3

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR'^J^*-.

CALIFICAT-

ELECTRICIAN

s 1.

Nr. cri

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad -profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

214

4

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

215

5

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

216

6

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

217

7

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

218

8

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

219

9

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

220

10

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

221

11

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

222

12

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

223

13

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

224

14

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

225

15

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

226

16

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

227

17

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

228

18

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

229

19

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

230

20

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

231

21

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

232

22

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

233

23

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNI^M’

234

24

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAWy

W-

235

25

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

pazn® î

236

26

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

237

27

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIcX^jjJ^

Nr. crt

Structura

■ Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

238

28

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

239

29

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

240

30

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

241

31

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

242

32

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

243

33

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

244

34

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

245

35

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

246

36

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

247

37

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

248

38

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

249

39

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

250

40

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

251

41

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

252

42

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

253

43

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

254

44

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

255

45

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

256

46

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

257

47

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICATC\ A JJ

258

48

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR7 NECALIFICAT

259

1

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR-'-'

260

2

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFEREnKJO/X

M

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

261

3

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

M

262

4

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

263

5

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

264

6

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

265

7

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

266

1

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

l

S

267

1

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

S

268

1

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

269

2

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

270

3

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

271

4

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

272

5

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

principal

S

273

6

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

274

7

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

275

8

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

276

1

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

277

2

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

278

3

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

279

1

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

280

2

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

281

3

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

_

282

4

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

S

283

5

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

S

|f e: /

£/jo|

284

6

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

S

7

285

1

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

S

’VA'V—

286

1

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

287

2

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

288

3

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

289

4

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

290

5

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

291

6

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

asistent

S

292

7

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

asistent

S

293

1

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV-ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

294

2

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

-

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

295

3

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV-ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT -ELECTRICIAN

I.

296

4

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT

I.

297

5

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

298

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

299

7

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

300

8

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

301

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE

DE SERVICIU)

/Z\^x V

302

10

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ingrijitq^^WETe DE SERV/&Hy/ji

303

11

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJnțtf^^ggg

DE SERvWâk^^

304

12

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOR^Efi^E

DE SERVIClUjS^,

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

305

13

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

306

14

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

307

1

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

308

2

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

309

3

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

310

4

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

311

5

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

312

6

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

313

7

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

314

8

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

315

1

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU

I

S

316

1

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

S

317

2

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

s

318

3

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

s

319

4

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

s

320

5

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

321

6

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

322

7

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

323

8

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

debutant

s

324

1

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU

l

s

325

1

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

326

2

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

327

3

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

328

4

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

329

5

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

330

6

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

331

7

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

332

1

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

I

superior

s

333

2

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

l

superior

s

334

3

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

I

superior

s

335

1

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DEjQiă SPECIALITATE^

S

336

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU

1

s

7

EiiiSi

337

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

1

superior

s

w

v  __

V  7  v

/ /r/

338

2

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

1

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

339

3

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

340

4

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

"s

341

5

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

342

6

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

343

7

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

344

8

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

principal

S

345

9

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

asistent

S

346

10

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

debutant

S

347

11

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

348

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

349

2

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

350

3

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

351

4

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER

352

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

_

riTo 5^

353

1

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU

I

S

354

1

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

llgp

ol

355

2

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

_

47

356

3

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

357

4

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/G ra d profesional

Nivel studii

358

5

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

principal

S

359

6

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

principal

S

360

7

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

principal

S

361

1

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SEF SERVICIU

I

S

362

1

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

363

2

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

364

3

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

365

4

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

principal

S

366

5

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

asistent

S

367

6

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

debutant

S

368

7

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

debutant

S

369

1

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

S

370

1

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

371

2

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

372

3

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

373

4

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

374

5

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

375

6

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

376

7

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

377

8

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

S

_

378

9

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

S

379

10

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

S

—J-

380

11

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

S

Wf

fo

7

381

12

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

S

A

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/Gra d profesional

Nivel studii

382

13

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

S

383

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

S

384

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

S

385

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

386

2

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

387

3

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

388

4

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

389

5

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

390

6

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

S

391

7

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

asistent

S

392

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER

I

principal

S

393

2

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER

I

principal

S

394

3

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

REFERENT

III

asistent

M

PREVEDERI GENERALE

ART. 1:     Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al

primarului municipiului Ploiești a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, modificată și completată ulterior și a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora își desfășoară activitatea.

ART. 2:    Municipiul Ploiești este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică,

posedă un patrimoniu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ -teritoriale stabilite.

ART. 3:    Administrația publică a municipiului Ploiești se organizează și funcționează în

temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

ART. 4:    Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la

nivelul municipiului sunt: Consiliul Local al municipiului Ploiești, ca autoritate deliberativă și Primarul municipiului Ploiești ca autoritate executivă, organe alese conform legii.

ART. 5:    Consiliul Local și primarul funcționează ca autorități ale administrației publice

locale și rezolvă treburile publice din municipiu, în condițiile legii.

ART. 6:    Primăria constituie o structura funcționala cu activitate permanentă, formată din

primar, viceprimari, secretar si aparatul de specialitate al primarului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității în care funcționează.

ART. 7:    Consiliul Local al municipiului Ploiești, la propunerea primarului, aprobă

organigrama, numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, prin care se stabilesc competențele și atribuțiile personalului, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II


ART.9


 • a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițmMdgftr -îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;

-asigură organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și recensământului.

 • b) atribuții referitoare la relația cu Consiliul Local:

-prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

-prezintă la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte și informări;

-elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării Consiliului Local;

 • c) atribuții referitoare la bugetul local:

-exercită funcția de ordonator principal de credite;

-întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare Consiliului Local;

-inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

-verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar;

 • d) atribuții privind serviciile publice Asigurate cetățenilor:

 • - coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • - ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

 • - ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001, republicata în 2007, modificata si actualizata ;

 • - ia măsuri pentru Asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001, republicata în 2007, modificata si actualizata, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • - numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

 • - asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării Consiliului Local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

 • - emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;

 • - asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

Primarul îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum și însărcinările date de Consiliul Local;

ART. 10 :


ART. 11:


Primarul poate delega exercitarea atribuțiilor ce îi revin, în condițiile legii, viceprimarilor, secretarului unității administrativ-teritoriale sau altor publici din aparatul de specialitate cu competențe în domeniu, potrivit legff B


Atribuțiile secretarului municipiului sunt:

 • a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile C^âțipljg

 • b) participă la ședințele Consiliului Local;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația 'dhftb^'-C^^iHp Local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor primarului;

 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) asigură procedurile de convocare a Consiliului Local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul - verbal al ședințelor Consiliului Local și redactează hotărârile Consiliului Local;

 • g) pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local, de primar, după caz.

CAPITOLUL III

... L■    PATRIMONIUL ,

ART. 12:

Patrimoniul municipiului Ploiești este alcătuit din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al localității, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

ART. 13:

Aparțin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

ART. 14:

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile si imobile, ce nu aparțin domeniului public, dobândite prin modalitățile prevăzute de lege.

ART. 15:

Consiliul Local al municipiului Ploiești hotărăște ce bunuri aparțin domeniului public sau privat să fie date în administrarea regiilor autonome si Instituțiilor publice, să fie concesionate ori închiriate.

ART. 16:

Consiliul Local hotărăște cu privire la cumpărarea și vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al localității, în condițiile legii, având obligația inventarierii acestora.

ART. 17:

Consiliul Local poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

AR.T. 18: Finanțele municipiului Ploiești se administrează în condițiile prevăzute de lege, în conformitate cu principiile autonomiei locale, anualității, specializării bugetare și echilibrului.

ART. 19:

Bugetul municipiului Ploiești se elaborează, se aprobă, și se execută în condițiile legii.

ART. 20:

Impozitele și taxele locale se stabilesc de către Consiliul Local al municipiului Ploiești, în limitele și condițiile legii.

ART. 21:

Bugetul local este alcătuit din venituri proprii obținute din taxe și impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinație specială, venituri obținute din împrumuturi interne și externe precum și din alte surse.

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ART. 22:

Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești este organizat pe direcții, servicii, birouri și compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART. 23:

întreaga activitate a primăriei este organizată și condusă de către primar, direcțiile (servicii, birouri și compartimente) fiind subordonate direct primarului, viceprimarilor sau secretarului unității administrativ-teritoriale care asigură și răspund de realizarea atribuțiilor ce revin acestora în condiții de legalitate și eficiență.

ART. 24:

Primăria municipiului Ploiești este structurata pe 7 direcții, 24 servicii, un birou și 20 compartimente, în cadrul cărora sunt aprobate 394 posturi din care 3 posturi de demnitari, 302 posturi de funcție publică și 89 posturi de personal contractual.

ART. 25;

Direcțiile, serviciile, biroul și compartimentele nu au personalitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităților în numele cărora acționează.

ART. 26:


în îndeplinirea obligațiilor ce le revin conform legii și prin prezentul re conducătorii direcțiilor, serviciilor și biroului au următoarele atribuții: asigură organizarea activității din cadrul direcției și pe fiecare angajat; asigură instruirea în ceea ce privește normele de sccurifâț®^ muncii, precum și de prevenire si stingere a incendiiloVșf^egjJt^zăJa; respectarea acestor norme;                                      **


asigură detalierea atribuțiilor compartimentelor pe care le cb precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcție de execuție, prin elaborarea pentru fiecare subordonat a fișei de post;

au inițiativă și iau măsuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

asigură cunoașterea de către personalul din subordine a legislației în vigoare, specifică fiecărui domeniu de activitate;

îndrumă, urmăresc și verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate, în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

repartizează corespondența, răspund de soluționarea problemelor curente, semnează lucrările compartimentului;

asigură și răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislației în vigoare, a cererilor, petițiilor, sesizărilor și scrisorilor populației;

propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul compartimentului, colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;

asigură respectarea prevederilor din prezentul regulament;

răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurărea unui comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului funcționarului public.

ART. 27 Directorii executivi precizează activitățile pe care le presupun funcțiile de conducere pentru fiecare șef de serviciu/birou din subordinea lor, precum și responsabilitățile și competențele acestora.

Conducătorii direcțiilor, ai serviciilor/biroului răspund, conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor care revin entităților pe care le conduc, precum și pentru cazul în care au dispus măsuri contrare prevederilor legale, față de conducătorul superior ierarhic, respectiv șef birou, șef serviciu, director executiv adjunct, director executiv, arhitect șef, secretarul unității administrativ-teritoriale, viceprimari și primar, după caz.

ART. 28 Primarul conduce, îndrumă și controlează activitatea compartimentelor funcționale din cadrul primăriei, conform atribuțiilor prevăzute de lege.

Viceprimarii și secretarul unității administrativ - teritoriale îndrumă compartimentele funcționale conform atribuțiilor pe care le au potrivit legii și delegate de către primar.

ART.29 Fluxul informațional implementat în cadrul sistemului informatic integrat al Primăriei Municipiului Ploiești se bazează pe prevederile legale cu privire la transparența administrației locale, punând în evidență legaturile informaționale asupra modului de rezolvare al actelor emise sau primite .


ART.30 Atribuțiile compartimentelor din cadrul Primăriei municipiului următoarele:

Postul de administrator public a fost înființat în conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, modificată și completată ulterior, privind administrația publică locală precum și a Hotărârilor Consiliului Local Ploiești.

Administratorul public îndeplinește, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primar, în limitele impuse de către acesta, respectiv poate să îndeplinească, în condițiile legii, una sau mai multe dintre atribuțiile enumerate mai jos:

 • a) coordonarea aparatului de specialitate al primarului;

 • b) coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate și/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • c) calitatea de ordonator principal de credite;

 • d) atribuții referitoare la relația cu consiliul local;

 • e) orice alte atribuții în domenii specifice instituției și postului, încredințate de către primar și /sau consiliul local prin act administrativ și care nu contravin legii.

Administratorul public reprezintă municipiul Ploiești în relațiile cu terții, în limitele impuse de primar.

Atribuții stabilite prin fisa nostului:

 • 1. Urmărește execuția bugetară - competența de a angaja, în numele primarului, patrimonial și financiar conform prerogativelor acordate de legea administrației publice locale - Legea nr.215/2001, republicata în 2007, astfel:

 • - monitorizează, evaluează și raportează asupra tendințelor bugetare;

 • - îndeplinește, alaturi de primarul municipiului Ploiești, funcția de ordonator principal de credite si acorda viza de „bun de plata”;

 • - efectuează plăti cu respectarea normelor legale in vigoare;

 • - monitorizează evoluția obiectivelor finanțate din bugetul local.

 • 2. Coordonează și conduce activitățile de dezvoltare comunitară și economică.

 • 3. Consultant general tehnic al primarului:

 • - evalueză necesarul de servicii publice, modul de realizare a serviciilor publice, raportând periodic acestuia;

 • - analize de politici publice la solicitarea acestuia;

 • - implementează politici publice;

 • - propune măsurile ce se impun pentru limitarea urmărilor calamităților, incendiilor, epidemiilor și epizootiilor;

 • - propune măsuri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la regimul construcțiilor pe domeniul public și privat.

 • 4. Controlează igiena și salubritatea municipiului precum și a localurilor publice cu sprijinul serviciilor de specialitate.

 • 5. Alte atribuții relevante postului, încredințate de primar prin act administrativ.

Administratorul public prezintă semestrial, sau ori de câte ori se solicită de către primar sau consiliul local realizarea investițiilor, stadiul realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță, precum și alte documentații solicitate.
Principalele atribuții sunt:

 • - urmărirea modului de executare a dispozițiilor primarului;

 • - responsabilități pentru o bună calitate a managementului și a rezultatelor organizației;

 • - urmărirea, ca reprezentant al primarului, a modului de realizare a politicilor în domeniul:

 • 1. investițiilor;

 • 2. economic;

 • 3. protecției mediului;

 • 4. achizițiilor publice.

 • - verificarea în teren a sesizărilor cetățenilor în legătură cu modul de respectare a legislației în vigoare și a Hotărârilor Consiliului Local cu privire la domeniul public al municipiului.

Direcția Economică funcționează cu o structură de 3 posturi de funcție publică de conducere,

19 posturi de funcție publică de execuție și 1 post de personal contractual și cuprinde :

 • - Serviciul Buget, împrumuturi cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • - Compartimentul Casierie cu un post de personal contractual.

 • - Serviciul Financiar Contabilitate cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu si

12 posturi de funcție publică de execuție;

Atribuțiile Direcției Economice sunt:

întocmește anual pe baza fundamentărilor primite de la toate direcțiile și unitățile subordonate, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al Municipiului Ploiești.

 • 1.  Colaborează cu celelalte direcții, compartimente si unități subordonate pentru fundamentarea și elaborarea bugetului local.

 • 2.  Participă la întocmirea bugetului împrumuturilor interne și efectuează plățile aferente acestor bugete.

 • 3.  întocmește contul anual de încheiere a exercițiului bugetar .

 • 4.  Stabilește măsurile necesare pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 5.  Urmărește efectuarea cheltuielilor proprii cu respectarea disciplinei financiare și informează primarul și Consiliul Local ori de cate ori este nevoie.

 • 6. Realizează studiile necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local a împrumuturilor ce trebuie obținute pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 7. Conform prevederilor bugetare, repartizează fonduri pentru buna funcționare a unităților din domeniul învățământului, sănătății, asistenței sociale, cultură, ordonatorii terțiari de credite fiind direct răspunzători de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata conform prevederilor legale si bugetare.


 • 8.  Organizează, asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a contro

- preventiv propriu.

 • 9. împreună cu Direcția Gestiune Patrimoniu si Serviciul Public Finanțe Locale a

anuală sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și a valorilor fb^ie municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora.                         ‘ Z

 • 10. Asigură înregistrarea in evidentele contabile a operațiunilor rezultate ca urrpprfe reevaluării bunurilor, conform legii;

 • 11. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului Local, â^di primarului.

 • 12. Asigură evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor bugetului local.

 • 13. întocmește darea de seamă și contul de execuție pentru Municipiul Ploiești și centralizat pentru toate unitățile și serviciile subordonate.

 • 14. Asigură efectuarea operațiunilor de plăți și înregistrările contabile din cadrul programelor cu cofinanțare externă.

 • 15. Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade/trepte profesionale, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.

 • 16. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Economica colaborează cu următoarele instituții:

 • > Ministerul Finanțelor Publice;

 • > Agenția Naționala de Administrare Fiscala;

 • > Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești;

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Administrația Financiara a Municipiului Ploiești;

 • > Instituția Prefectului - județul Prahova;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • > Inspectoratul de Concurență Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura si cult;

 • >  Instituții sanitare;

 • >  Serviciile publice și instituții publice, precum și alte instituții de subordonare locala.

 • > Banei comerciale cu care are încheiate contracte de împrumut.

  jviwTîrr'

  irariT

  T3TSLTVT      .

  :                                                                      • •'           ’i:-

  LiRUMcl.

  1 URI ‘    ‘

Serviciul Buget, împrumuturi funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Buget, împrumuturi sunt:

 • 1.  întocmește, pe baza fundamentărilor primite de la direcțiile și unitățile subordonate, bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești, precum și rectificările acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • 2.  întocmește bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, precum și rectificările acestuia ori de câte ori este nevoie, pe baza fundamentărilor primite de la direcțiile și unitățile subordonate,;

 • 3.  întocmește bugetul creditelor interne, precum și rectificările acestuia, ori de câte ori este nevoie, pe baza fundamentărilor primite de la direcțiile și unitățile subordonate ;

întocmește contul de execuție al bugetului local;

întocmește contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii^fsubvențtfmn bugetul local;

întocmește contul de execuție al creditelor interne ;

întocmește și fundamentează cererea privind deschiderea de credite bugetare

întocmește zilnic fișele bugetare ce conțin plățile efectuate la nivel de capitoJ,7^pbWpimlx^tm^ articol și alineat;

înscrie în fișele bugetare, la finele lunii, cheltuielile corespunzătoare fiecărui capitolT’^^capitol, titlu, articol și alineat conform notelor contabile întocmite la nivelul direcției;

întocmește zilnic ordinele de plată și dispozițiile bugetare de repartizare/retragere a creditelor pentru ordonatorii terțiari de credite ;

Analizează execuția de casă a bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești, pentru partea de cheltuieli.

Ține permanent legătura cu Trezoreria Ploiești, Consiliul Județean Prahova etc., pentru sursele de venit alocate municipiului Ploiești;

întocmește zilnic angajamentele legale și înscrie acestea în fișele de angajament potrivit clasificației bugetare. Astfel se ține evidența creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și angajamentelor legale.

Lunar se întocmește, conform Ordonanței Guvernului nr.48/2005, Anexa nr.2 - “Monitorizarea cheltuielilor de personal” pe capitole bugetare și pentru ordonatorii de credite din subordine, respectiv 65 formulare. Trimestrial se întocmește pe lângă Anexa nr.2 și Anexele nr.2a, nr.2b, nr.2c.

întocmește trimestrial și anual Darea de seamă contabilă;

Participă la închiderea exercițiului financiar;

întocmește Anexa nr.3 privind împrumutul intern contractat de autoritatea administrației locale și toate raportările aferente împrumuturilor;

întocmește ordinele de plată și ordonanțările pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local, bugetul creditelor interne;

Ține evidența furnizorilor de investiții;

Ține evidența garanțiilor aferente furnizorilor înregistrați în evidența contabilă și conturile contabile corespondente;

Completează registrul datoriei publice locale și registrul garanțiilor locale;

Acordă viză de Control Financiar Preventiv propriu pentru operațiuni de plată, investiții, pentru deschiderile de credite, pentru derularea împrumutului, etc.;

Determină gradul de îndatorare al Municipiului Ploiești;

Ține evidența contabilă a încasării veniturilor, a debitelor provenind din neîncasarea la termen a acestora, a suprasolvirilor, a bonificației conform O.M.F. nr. 1917/2005;

întocmește lunar Anexele nr. 9, 11, 16, 19 și 20 privind datoria publică; întocmește lunar raportarea privind incasari / plăti “Extras B.V.C.”;

întocmește lunar situație privind execuția cheltuielilor de personal si materiale la insitutiile de invatamant preuniversitar de stat subordonate Consiliului Local;

întocmește Decontul de T.V.A.;

Verifică modul de cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă primarului și Consiliului Local trimestrial informări privind execuția bugetară.

Execută și alte sarcini de serviciu cu caracter ocazional dispuse de șefii ierarhici superiori și / sau conducerea instituției;

însușirea legislației în vigoare, aplicarea corectă și în termen a acesteia, în cadrul Serviciului Buget, împrumuturi (Legea contabilității nr. 82/1991, Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, Ordin nr.1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, Ordinul nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, Ordin 1954/2005 pentru

aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, Ordin nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile etc.


 • 32. întocmește lunar notele contabile aferente veniturilor;

 • 33. Realizează înregistrarea în contabilitate a obligațiilor de plată, încasărilor fiecare categorie de venit în parte;

 • 34. întocmește raportările curente ce revin Serviciului Buget, împrumuturi;

 • 35. Rezolvă corespondența specifică serviciului;

 • 36. Prezintă anual și ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evidențierea și sociale a municipiului.

 • 37. întocmește lunar situația recapitulativa privind plata salariilor pentru toate Unitățile din subordine.

 • 38. Rezolvarea corespondentei aferente serviciului conform cu legislația in vigoare.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri- ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Buget, împrumuturi colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • > Inspectoratul de Concurență Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura;

 • > întreprinderile publice de subordonare locală;

 • > Unitățile subordonate;

 • > Servicii publice de subordonare locală;

 • > Bănci comerciale;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • > Ministerul Finanțelor Publice - Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale;

 • > Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 • >  Unități de cult etc.


Atribuțiile compartimentului Casierie sunt:

 • 1. Asigură toate operațiunile de încasări si plăti in numerar.

 • 2. întocmește registrul de casă în lei și registrul de casă în valută.

 • 3. întocmește foile de vărsământ pentru depunerea numerarului Ia Trezorerie.

 • 4. Asigură zilnic relația cu Trezoreria Municipiului Ploiești si băncile pentru depunerea/ ridicarea de numerar, depunerea documentelor etc.

 • 5. însușirea legislației în vigoare, aplicarea corectă și în termen a acesteia, respectiv:

Decretul nr.209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa, Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor, Legea contabilității nr. 82/1991.

 • 6. Desfășoară și alte activități specifice casierului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul Casierie colaborează cu următoarele instituții:

>

>

>Trezoreria Ploiești;

Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Prahova;

Diverse persoane fizice și juridice care efectuează operațiuni de înc casierie;

Unități și servicii publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Direcția de Statistică Prahova;

Direcțiile, serviciile si compartimentele din aparatul de specialitate ălM Municipiului Ploiești;

Banei comerciale etc.

3.3. SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE -Sț

Serviciul Financiar - Contabilitate funcționează cu un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 12 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Financiar - Contabilitate sunt:

 • 1.  întocmește lunar balanța de verificare;

 • 2. Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

 • 3.  întocmește dispozițiile de plată / încasare către casierie.

 • 4.  Verifică registrul de casă și soldul zilnic.

 • 5. Asigură plata drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul de specialitate al primarului, al consilierilor, convenții etc.

 • 6.  întocmește notele contabile pentru salarii, indemnizațiile consilierilor locali, convenții etc.

 • 7.  Ține evidența obiectelor de inventar.

 • 8. întocmește evidența mijloacelor fixe aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești și a imobilizărilor în curs.

 • 9.  întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de diverse instituții.

 • 10. înregistrează în evidențele contabile toate operațiunile derulate prin casierie (încasări, plăți, avansuri spre decontare, garanții etc.).

 • 11. întocmește situația “Plăți restante” conform O.U.G. nr.47/2012.

 • 12. Realizează centralizarea situațiilor financiare trimestriale și anuale pentru cele 69 de unități subordonate și Municipiul Ploiești.

 • 13. Asigura inventarierea anuală si ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor bănești ce aparțin municipiului si administrarea corespunzătoare a acestora, în colaborare cu Serviciul Inventariere si Evidentă Bunuri, Serviciul Public Finanțe Locale, unitățile subordonate Consiliului local al Municipiului Ploiești.

 • 14. Urmărește si răspunde de efectuarea cheltuielilor proprii cu respectarea disciplinei financiare.

 • 15. înregistrează în evidența contabilă toate plățile efectuate din bugetul local (excepție secțiunea de dezvoltare).

 • 16. Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar - contabile pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

 • 17. întocmește ordinele de plată și ordonanțările de plata pentru furnizori si unitățile subordonate, pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local (când este cazul).

 • 18. întocmește notele contabile pentru operațiunile de încasări și plăți prin conturile de la Trezorerie.

 • 19. Prezintă anual și ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evidențierea stării economice și sociale a municipiului.

 • 20. Organizează, asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv propriu.


 • 21. întocmește lunar contul de execuție al cheltuielilor bugetare și balanța de veri

 • 22. Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative înregistrărilor în contabilitate.

 • 23. întocmește dările de seamă trimestriale si anuale.

 • 24. întocmește lunar note explicative - plăti restante;

 • 25. Efectuează înregistrarea în contabilitate a operațiunilor legate de programele directă și de programele din cadrul P.I.D.;

 • 26. întocmește situațiile și rapoartele aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Admnistrației Publice și către autoritățile Uniunii Europene;

 • 27. întocmește bugetele și anexele aferente proiectelor cu finanțare externa nerambursabilă, contul de execuție și bugetul de program aferente proiectelor cu finanțare directă de la Uniunea Europeană;

 • 28. întocmește propuneri de angajamente, angajamente bugetare, ordonanțări, fișe bugetare;

 • 29. întocmește ordine de plată, D.P.V.E., D.I.E., dispoziții transfer, dispoziții plată/ încasare către casierie, ordine licitație valutară;

 • 30. întocmește documentația de scutire T.V.A.;

 • 31. Acorda viza de control financiar preventiv propriu pentru operațiuni de plata in lei si valuta;

 • 32. însușirea legislației în vigoare, aplicarea corectă și în termen a acesteia, în cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate (Legea contabilității nr.82/1991, Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, Ordinul nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, Ordin 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, Ordin nr.3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile etc.

 • 33. Rezolva corespondenta aferenta serviciului conform cu legislația in vigoare.

 • 34. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului în termenul și forma solicitata;

 • 35. întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de instituțiile solicitante.

 • 36. Urmărește și răspunde de respectarea aplicării hotărârilor Consiliului Local și a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilă.

 • 37. Urmărește și răspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotărârilor Consiliului Local.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Financiar - Contabilitate colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Ploiești;

 • > Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • >  Instituții de învățământ; Instituții de cultura; Instituții sanitare;

 • > Unitățile subordonate; Servicii publice de subordonare locala;

 • > Bănci comerciale;

 • > Partenerii din proiectele cu finanțare externă: T.C.E., U.P.G.P., R.A.S.P.;

 • > Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice etc;

 • > Unități de cult;

 • > Unități de subordonare locală, etc.


4. DIRECȚIA GENERALĂ jgDEZVOLTARE tRIJANĂ

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană funcționează cu o structură de 6 publică de conducere și 42 posturi de funcție publică de execuție și cuprinde:

Serviciul Autorizații Construcții cu un post de funcție publică de conducere

10 posturi de funcție publică de execuție, având în subordine Compartimentul Urbane cu 4 posturi de funcție publică de execuție;

Compartimentul Verificare și Evaluare Documentații Tehnice cu 4 posturi de funcție publică de execuție;

Serviciul Verificare și Control Documentații Publice cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

Serviciul Cadastru și G.I.S. cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 10 posturi de funcție publică de execuție.

Compartimentul Verificare și Evaluare Documentații Tehnice, Serviciul Autorizații Construcții, având în subordine Compartimentul Gestiune Date Urbane, Serviciul Verificare si Control Documentații Publice sunt conduse și coordonate de un director executiv adjunct, aflat in subordinea arhitectului șef.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană reprezintă structura de specialitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și este organizată și funcționează în baza următoarelor acte normative principale, care reglementează domeniul de activitate specific:

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

—> Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

-> Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului MDRL 839/2009;

—> Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliara, cu modificările și completările ulterioare;

-> Ordinul nr.601/2008 privind aprobarea protocolului cadru de colaborare încheiat între Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Unitățile Administrativ Teritoriale pentru realizarea cadastrului general.

în acest context, domeniile principale de activitate aflate în atribuțiile Direcției Generale de Dezvoltare Urbană sunt:

 • •   Autorizarea construcțiilor;

 • •  Urbanismul operațional și amenajarea teritoriului;

 • •   Cadastrul imobiliar-edilitar și crearea bazei de date urbane (pe platforma GIS).

Autorizarea construcțiilor prevede îndeplinirea tuturor activităților administrative de verificare tehnică și de conformitate a documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor executării lucrărilor de construcții pe parcursul procesului de autorizare - începând cu emiterea certificatului de urbanism și până la obținerea autorizației de construire/desființare.

De asemenea sunt incluse și activitățile corespunzătoare încheierii procesului de construire prin regularizarea taxelor aferente procesului de autorizare care intră în competența serviciului de specialitate.

Urbanismul operațional prevede activitățile de avizare/aprobare și de informarea operațiunilor/studiilor/proiectelor cu implicații urbanistice în intențiile de dezvoltar municipiului Ploiești.


Cadastrul imobiliar edilitar și crearea bazei de date urbane reprezintă îjg^feul creare a suportului cadastral (fondul de hartă geo procesată) pentru localizarea datelo\-tlhnic parcele/imobilele din teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, cât și dezvolt bazei de date a unității teritorial administrative cu informații furnizate de terți privind regănuLt juridic, economic și social al imobilelor și proprietarilor/utilizatorilor acestora.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană prin arhitectul șef propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii și răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției sau ale instituțiilor de subordonare locală, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană colaborează cu următoarele instituții:

 • >     Instituția Prefectului - județul Prahova;

 • >     Consiliul Județean Prahova;

 • >     Ministerul de resort în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

 • >     Instituțiile de proiectare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

 • >     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

 • >     Inspectoratul de Stat în Construcții - Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia;

 • >     Instituții/societăți de avizare din municipiul Ploiești și din județul Prahova;

 • >     Instituții descentralizate și/sau deconcentrate ale ministerelor la nivelul județului Prahova, cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

 • >     Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova.

  >:J/.f \ \■■ f f l A J V ■ 7-:             \ f 1' .A

  iZTiPTÎTT A■TTT'AlJX'Z-A TTT

Serviciul Autorizații Construcții funcționează cu o structură de 1 post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 10 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Autorizații Construcții sunt:

 • 1.   Verificarea operativă privind respectarea structurii și conținutului documentațiilor depuse și restituirea, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);

 • 2.   Analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum și pentru stabilirea cerințelor și condițiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia;

 • 3.   Analizează documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții depuse, în vederea constatării îndeplinirii prin documentația tehnică - D.T. a tuturor cerințelor și condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism;

 • 4.   Redactează și prezintă spre semnare certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare;


și o înaintează către Inspectoratul de Stat în Construcții - Direcția Regională în ConsțtueUk Muntenia. Lista menționată cuprinde:

Situația cu autorizațiile pentru care s-au înregistrat documentele necesare regularizării

taxelor și cotelor legale conform legii;

Situația cu autorizațiile pentru care investitorii/beneficiarii nu s-au prezentat în vederea


regularizării cotelor legale conform legii.

 • 9.    întocmește situațiile privind încasarea taxelor de autorizarea construcțiilor și de emitere a certificatelor de urbanism;

 • 10.  întocmește lunar și asigură publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești (prin transmiterea la Serviciul Informatică) a listelor privind certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare conform prevederilor legale. Listele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile legale pentru asigurarea caracterului public al acestora și asigurarea protecției informațiilor din punct de vedere al proprietății industriale, intelectuale, a dreptului de autor și a informațiilor cu caracter personal;

 • 11.  Actualizează în permanența baza de date a Direcției Generale de Dezvoltare Urbană cu datele corespunzătoare activității proprii;

 • 12.  Actualizează ori de câte ori se impune formularele prevăzute de lege referitoare la autorizarea construcțiilor și asigură publicarea lor pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești (prin transmiterea la Serviciul Informatică);

 • 13.  Notifică investitorii/beneficiarii ale căror autorizații au expirat, regularizarea taxelor și cotelor legale în conformitate cu prevederile art.267 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, odată cu efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

 • 14.  întocmește lunar (în ultima săptămână a lunii în curs) lista debitorilor și o înaintează către Serviciului Public de Finanțe Locale Ploiești în vederea executării creanțelor bugetare;

 • 15.  Stabilește cuantumul taxelor de autorizare și a taxelor de timbru de arhitectură regularizate conform legii, cât și a penalizărilor și majorărilor de întârziere, pentru autorizațiile a căror valoare de finalizare a lucrărilor a fost comunicată de către investitor/benefîciar;

 • 16.  întocmește situații privind stadiul regularizării taxelor și cotelor legale ori de câte ori este solicitată de conducătorii ierarhici sau de către organele de control cu competențe în domeniu.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

4.1.1. COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE ?

Compartimentul Gestiune Date Urbane funcționează cu o structură de 4 posturi de funcție publică de execuție și se găsește în subordinea Serviciului Autorizații Construcții.

Atribuțiile Compartimentului Gestiune Date Urbane sunt:

 • 1.    înregistrează cererile, adresele, sesizările și petițiile cetățenilor privind respectarea disciplinei in construcții și urbanism;

 • 2.    înregistrează cererile privind emiterea de certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare, avize pentru construcții aflate în competența Consiliului Județean Prahova;

Compartimentul Verificare și Evaluare Documentații Tehnice funcționează cu o structură de 4 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Compartimentului Verificare și Evaluare Documentații Tehnice sunt:

 • 1. Organizează ședințele Comisiei de Evaluare și Avizare, ce se desfășoară săptămânal, prin:

 • -  întocmirea listei cu ordinea de zi a documentațiilor ce constituie obiectul ședinței comisiei, lucrări verificate sub aspectul îndeplinirii prin documentația tehnica a tuturor cerințelor impuse prin certificatul de urbanism, precum și a condițiilor cuprinse în avizele obținute;

 • -  întocmirea listei cu ordinea de zi a documentațiilor depuse de beneficiari pentru eliberarea certificatelor de urbanism în vederea solicitării avizelor necesare emiterii certificatelor de urbanism;

 • -  asigurarea secretariatului Comisiei de Evaluare și Avizare, prin prezentarea lucrărilor ce se supun analizei comisiei în faza de certificat de urbanism, precum și a lucrărilor prezentate în faza de autorizație de construire;

 • -  redactarea procesului - verbal încheiat între Direcția Generala de Dezvoltare Urbană, reprezentată de arhitectul-șef și cei 13 avizatori membrii în Comisia de Evaluare și Avizare -reprezentanți delegați ai societăților care administrează sau furnizează utilitățile urbane și reprezentanții împuterniciți ai serviciilor deconcentrate ale administrației publice centrale;

 • -   introducerea avizelor solicitate în cadrul ședinței comisiei pentru lucrările prezentate în faza certificat de urbanism - în secțiunea Avize - faza Certificat de Urbanism;

 • -  întocmirea și redactarea avizelor ce se eliberează în urma analizării documentațiilor care au fost prezentate în comisia mai sus menționată. Se preiau toate condițiile solicitate de avizatori și se înscriu în avizul de conformitate (pentru faza de eliberare a AC/AD).

 • 2.   înaintează documentația completă, însoțită de avizul comisiei, în vederea obținerii autorizației de construire la Serviciul Autorizații Construcții ~ în cazul în care sunt îndeplinite condițiile avizatorilor la faza de eliberare a AC/AD;

 • 3.   Notifică beneficiarii care nu au îndeplinit condițiile necesare pentru obținerea avizului favorabil și îi invită la sediul direcției pentru modificări sau completări ale documentațiilor, în conformitate cu cerințele avizatorilor, în termen de maxim 5 zile de la ședința de avizare;

 • 4.   Actualizează banca de date urbane cu informații specifice serviciului, prin SIPRIM;

 • 5.   Utilizează programul de informatizare SIPRIM instalat de către ASESOFT, pentru:

 • -  planificarea documentațiilor primite în cursul săptămânii într-o ședință a Comisiei de Evaluare și Avizare din săptămâna respectivă;

 • -   introducerea datelor de identificare a lucrărilor, a obiectivelor și cerințelor fiecărei documentații;

 • -   introducerea avizelor solicitate în cadrul ședinței comisiei pentru lucrările prezentate în faza certificat de urbanism - în secțiunea Avize - faza Certificat de Urbanism;

 • -  operarea datelor necesare pentru emiterea avizului de conformitate.

 • 6.    Asigura activitatea de relații cu publicul, prin utilizarea optimă a abilității de comunicare și prin informarea corectă a cetățenilor, precum și îndrumarea acestora cu maximum promptitudine;


 • 7.   Prezintă diversele informări la cererea conducerii Direcției General/*d Urbana privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului;

 • 8.   Asigură corespondența, atât cu emitenții de avize, cât și cu beneficL^,

completării documentațiilor sau informării în legătură cu problemele ce apar pe par<wș<u^proX de autorizare;                                                                      Xy ?70v A

 • 9.    Sesizează Serviciul Informatică asupra oricăror neconcordanțe referitoare la aplicațiile cu care operează cât și cu nevoia de actualizare a acestora corespunzător modificărilor legislative;

  10.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colaborează cu următoarele instituții: Instituția Prefectului - județul Prahova; Consiliul Județean Prahova;

Ministerul de resort în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului; Instituțiile de proiectare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului; Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

Inspectoratul de Stat în Construcții - Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia; Instituții/societăți de avizare din municipiul Ploiești și din județul Prahova:

S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.;

 • -   S.C. F.D.E.E.Electrica S.A.;

S.C. GDF Suez Energy România S.A.;

S.C. Romtelecom S.A.;

S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

S.C. Transport Călători Express S.A.;

S.C. Conpet S.A.;

 • -  S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;

Serviciul de Telecomunicații Speciale; Direcția de Sanatate Publica Prahova;

 • -  I.S.U.J. „Șerban Cantacuzino”Prahova;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului Prahova;

 • -  Regia Autonoma de Servicii Publice.

‘ Instituții descentralizate și/sau deconcentrate ale ministerelor la nivelul județului Prahova, cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului; Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova.

>

11.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Răspunde operativ și la alte solicitări ale șefilor ierarhici referitoare la activitatea CEA.

4.3 SERVICIUL VERIFICARE ȘI CONTROL DOCUMENTAȚIIPUBEICE

Serviciul Verificare și Control Documentații Publice, funcționează cu o structură de 1 post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Verificare și Control Documentații Publice sunt:

 • 1.   Asigură și urmărește respectarea disciplinei în construcții și urbanism conform competențelor stabilite de legislația in vigoare;

 • 2.    întocmește planurile trimestriale de control, de păstrare a disciplinei în construcții, astfel încât fiecare stradă să fie verificată cel puțin o dată pe trimestru, plan supus aprobării primarului;

 • 3.   Urmărește respectarea disciplinei în construcții conform planurilor trimestriale și pe baza sesizărilor înregistrate;

  • 4. /desființări prevăzute;

  • 5.


Verifică din Registrul Serviciului Autorizații Construcții, autorizațiile de^cc eliberate și urmărește realizarea construcțiilor conform autorizațiil


întocmește note de constatare în urma verificărilor în teren a cazurilor fesiz'a măsuri pentru intrarea în legalitate conform legislației in vigoare, în termen de 30 ri'e înregistrării;

 • 6.   Primește de la Serviciul Reparații și Investiții Drumuri și de la Comp^yfnențuPR'e Edilitare avizele de începere a lucrărilor pentru rețele tehnico - edilitare ce se execmă^peLdo; public și urmărește încadrarea în termenele și condițiile propuse;

 • 7.   întocmește, când este cazul, procesele verbale de contravenții, conform Legii nr.50/1991 și asigură respectarea măsurilor dispuse;

 • 8.    Stabilește măsurile ce se impun (demolare, modificare, etc.) în cazul abaterilor de la documentația autorizată;

 • 9.   în cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenții, la termenele impuse, întocmește referate pentru Serviciul Juridic - Contencios, Contracte în vederea acționării în instanță;

 • 10.  Urmărește cu sprijinul Serviciului Juridic - Contencios, Contracte modul de soluționare a proceselor verbale de contravenții, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare;

 • 11.  Urmărește finalizarea lucrărilor autorizate semnând procesele verbale de recepție parțiale sau finale a lucrărilor de construcții autorizate;

 • 12.  Participă la recepția construcțiilor autorizate în baza înștiințărilor transmise la Primăria municipiului Ploiești de titularii autorizațiilor;

 • 13.  Ține evidența actelor ce le instrumentează și a proceselor verbale de constatare a contravențiilor;

 • 14.  Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu prevederile legale;

 • 15.  Prezintă, la cererea Consiliului Local și a primarului, rapoarte și informări privind activitatea compartimentului, în termenul și forma solicitată;

 • 16.  întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • 17.  Colaborează cu Serviciul Juridic Contencios, Contracte referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primăria municipiului Ploiești^ efectuează analize referitoare la expertizele în construcții;

 • 18.  Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului;

 • 19.  Urmărește rezolvarea corespondenței în termen legal;

 • 20.  Ia măsuri pentru respectarea prevederilor Legii privind asigurarea transparenței decizionale în administrație.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Verificare și Control Documentații Publice, colaborează cu următoarele instituții:

>

Instituția Prefectului - județul Prahova;

Consiliul Județean Prahova;

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului Prahova;

Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova;

Inspectoratul Județean de Cultură Prahova;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” Prahova;

Direcția Sanitar-veterinară Prahova;

Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

Serviciile publice și instituții publice, precum și alte instituții de subordonare locală;

Instituții de proiectare-cercetare în domeniu.


>

>

> >

>

>

>

>

>

>

>

>Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană funcționează cu o structură d publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Dezvoltare Urbana și Metropolitană sunt:

 • 1.   Propune promovarea unor documentații de urbanism și/sau amenajare^ pentru municipiul Ploiești - Plan Urbanistic General și Regulamentul Local aferent, Planuri Urbanistice Zonale / Detaliu și regulamentele aferente pentru zonele de interes sau pentru investiții publice strategice ce trebuie fundamentate în vederea implementării lor și asigură cadrul tehnic necesar elaborării acestora prin:

 • -  întocmirea notelor de fundamentare pentru aprobarea promovării Planurilor Urbanistice respective din bugetul local;

 • -  propunerea alocărilor bugetare necesare promovării acestora;

 • -   întocmirea secțiunii tehnice a caietelor de sarcini necesare derulării achiziției publice corespunzătoare;

participă în baza dispozițiilor primarului, la evaluarea ofertelor din cadrul procesului de achiziție a serviciilor de proiectare menționate mai sus;

urmărește derularea contractelor de proiectare aferente documentațiilor de urbanism și/sau amenajarea teritoriului promovate de D.G.D.U. și raportează periodic asupra stadiului acestora;

 • -  asigură asistența pe tot parcursul derulării contractului pentru avizarea/aprobarea acestor documentații.

 • 2.   Verifică din punct de vedere urbanistic/tehnic documentațiile ce fac obiectul avizării în Comisia IV a Consiliului Local și asigură secretariatul tehnic al acestei comisii;

 • 3.   Propune inițierea unor studii de specialitate în domeniu ( publicitate, comerț, studii istorice și alte asemenea asociate fundamentării unor operațiuni urbanistice ) și asigură cadrul tehnic necesar elaborării acestora prin:

 • -  întocmirea notelor de fundamentare pentru aprobarea promovării studiilor urbanistice respective din bugetul local;

 • -  propunerea alocărilor bugetare necesare promovării acestora;

 • -   întocmirea secțiunii tehnice a caietelor de sarcini necesare derulării achiziției publice corespunzătoare;

 • -   participă, în baza dispozițiilor primarului, la evaluarea ofertelor din cadrul procesului de achiziție a serviciilor de proiectare menționate mai sus;

 • -  urmărește derularea contractelor de proiectare aferente studiilor promovate de D.G.D.U. și raportează periodic asupra stadiului acestora;

 • -  asigură asistența pe tot parcursul derulării contractului pentru avizarea/ aprobarea acestor studii de specialitate.

 • 4.   Asigură informarea asupra reglementarilor urbanistice opozabile unor terenuri de pe raza municipiului Ploiești la solicitarea serviciilor/compartimentelor/direcțiilor din cadrul Primăriei Ploiești cât și altor persoane fizice/juridice interesate;

 • 5.    Sesizează arhitectul șef asupra necesității rectificării/modificării sau promovării unor documentații de urbanism sau reglementări asociate acestora în vederea corelării reglementărilor urbane existente cu tendințele previzionate prin documentațiile evaluate în cadrul serviciului;

 • 6.   Asigură evidența dosarelor cu documentații/studii de urbanism/solicitări analizate în ședințele Comisiei IV a Consiliului Local Ploiești și aduce la cunoștința salariaților D.G.D.U. aceste date;

 • 7.   Arhivează și transmite la arhiva D.G.D.U. dosarele mai vechi de 3 ani cu documentații analizate în cadrul S.D.U.M.;

 • 8.   Gestionează procesul de evaluare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și cele asimilate acestora (studii de oportunitate, studii de amplasament, documentații tehnic entru construcții și amenajări ce se amplasează în zone complexe din punct de vedere urb conformitate cu competențele stabilite prin Legea nr.350/2001 privind urbanismi^^^înenaj^â teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;


 • 9.   Propune promovarea proiectelor de hotărâri privind reglemeiita^a/ă^M statutului, componenței și atribuțiilor Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenaj ~ nivelul municipiului Ploiești;

 • 10.  Verifică din punct de vedre al conformității documentațiile opi CTATU. în cazul în care nu îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în normele tehnice în vigoare sau nu sunt complete, acestea sunt retumate investitorilor;

 • 11.  întocmește și afișează pe pagina web a Primăriei municipiului Ploiești ordinea de zi a ședințelor CTATU;

 • 12.  Asigură consultarea documentațiilor ce fac obiectul avizării în CTATU de către persoanele interesate prin afișarea conținutului acestora pe pagina web a Primăriei municipiului Ploiești;

 • 13.  Convoacă membrii CTATU sau pe supleanții acestora, după caz, la ședințele comisiei;

 • 14.  Asigură condițiile tehnice (echipamente I.T., documentare etc.) și pregătește ședințele CTATU, precum și întocmirea procesului verbal de ședința, cât și colectarea fișelor individuale de avizare ale participanților la ședințe;

 • 15.  întocmește și asigură semnarea Avizelor CTATU și a Avizelor de Oportunitate, în conformitate cu prevederile legale;

 • 16.  Asigură comunicarea și înștiințarea investitorilor asupra rezultatului avizării în ședințele CTATU opozabile acestora;

 • 17.  Asigură, în condițiile în care documentațiile sunt complete din punct de vedere tehnic, promovarea proiectelor de hotărâre de Consiliu Local de aprobare a acestora prin întocmirea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de HCL, înaintarea spre evaluare de către Comisia IV a Consiliului Local și înaintarea documentelor complete către Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

SERVICIUL CADASTHU ȘI G.I.S. .

Serviciul Cadastru și G.I.S. funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 10 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Cadastru și G.I.S. sunt:

 • 1.   Gestionează și asigură baza de date, prin dotarea acesteia cu date privind cadastrul imobiliar-edilitar;

 • 2.   Atribuie adrese poștale noi, schimbă și actualizează adresele imobilelor din municipiul Ploiești și ține evidența acestora;

 • 3.   Scanează și plotează planuri de situație necesare serviciilor din cadrul D.G.D.U. și serviciilor cu care colaborează la solicitarea acestora și aprobată în prealabil de arhitectul șef și/sau șef serviciu;

 • 4.   Verifică și comunică zonele de impozitare pentru imobilele situate pe raza municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  • 5.

  delimitării hotarului cu comunele riverane, conform Legii cadastrului și a pub^Șții^ni^l^re nr.7/1997;                                                                  

  • 6.Participă la comisia de delimitare a teritoriului administrativ, participăjj^cfacerea liare A fele


întocmește documentații cu propuneri pentru atribuirea nomenclatură stradală și elaborează proiecte de hotărâri privind at serviciului;

7.


Verifică vecinătățile imobilelor în vederea obținerii Titlului de pibprietate.cphform

H.G.R. nr.834/1991, se deplasează în teren împreună cu delegatul societății comefpxaTejLyenfică dimensiunile și configurația imobilelor conform planurilor depuse;

 • 8.   Participă la efectuarea expertizelor tehnice pentru imobilele ce fac obiectul dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care Consiliul Local s-a constituit parte în procese și întocmește obiecțiuni la rapoartele de expertiza tehnică;

 • 9.   Verifică informațiile relevante din baza de date a D.G.D.U. referitoare la imobilul ce face obiectul expertizei;

 • 10.  Verifică în teren corelarea cu conținutul expertizei și întocmește răspunsul către Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • 11.  La rapoartele de expertiză la care nu s-a participat, obiecțiunile se întocmesc numai după deplasarea și verificarea în teren a elementelor topografice înscrise pe planul de situație anexă la raport;

 • 12.  Analizează și întocmește răspunsuri la sesizările cetățenilor referitoare la probleme de cadastru de specialitate;

 • 13.  Eliberează copii xerox ale planurilor de situație existente în arhiva D.G.D.U., conform Hotărârii nr. 19/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.273/2008 la solicitarea persoanelor fizice și juridice;

 • 14.  Analizează, verifică și semnează procesele verbale de vecinătate pentru documentațiile de intabulare pe baza dispozițiilor emise de primarul municipiului Ploiești pentru împuternicirea de a semna, conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1997 și a Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin Ordinul ANCPI nr.634/2006, completat prin Ordinul ANCPI nr. 134/2009;

 • 15.  Analizează, verifică și semnează declarațiile pe proprie răspundere și documentațiile pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietate publică sau privată a municipiului Ploiești pe baza dispozițiilor emise de primarul municipiului Ploiești pentru împuternicirea de a semna, conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1997 și a Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin Ordinul ANCPI nr.634/2006;

 • 16.  Participă conform dispozițiilor emise de primarul municipiului Ploiești la activitatea comisiilor legilor proprietății.(Legea nr. 15/2003, Legea nr.247/2005, Legea nr. 10/2001, etc.);

 • 17.  Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 18.  Asigură crearea hărții digitale și a bazei de date urbane a municipiului Ploiești prin:

 • -   prelucrarea informațiilor preluate din lucrarea de cadastru imobiliar-edilitar;

 • -  implementarea Sistemului Informatic Geografic la nivelul Primăriei municipiului Ploiești prin constituirea băncii de date urbane;

 • -   gestionarea datelor tehnice privind cadastrul imobiliar-edilitar la nivelul municipiului Ploiești;

 • -  digitizarea planurilor de situație necesare D.G.D.U.;

 • -  gestionarea și arhivarea documentațiilor și a fondurilor de planuri din cadrul D.G.D.U.;

 • -   controlul centralizat al datelor din sistemul informatic;

 • -   furnizarea de date cadastrale.

 • 19. Verifică și prelucrează informațiile grafice și textuale pe straturi separate (geo~ topografice, sectoare, parcele, subparcele, construcții, denumire străzi, numere poștale, puncte de îndesire, conducte, branșamente, apometre, canale, stâlpi, puncte termice, contoare);


 • 20.  Asigură constituirea bazei de date urbane a cadastrului imobili crearea harții în format digital a Municipiului Ploiești și participarea la întocmi arterelor de circulație;

 • 21.   Asigură constituirea cadastrului imobiliar - edilitar :

- Cadastrul imobiliar prin înregistrarea, în aplicația Oraclț străzile, sectoarele, parcelele și clădirile, conform fisei bunu Cadastrul edilitar prin desenarea în Geo Media a rețelelor edi termofîcare, electricitate, gaze, telefonie) și introducerea atribu cestora, în aplicația Oracle, conform fișelor sau datelor furnizate de operatorii rețelelor edilitare.

 • 22. Asigură gestionarea datelor tehnice privind cadastrul imobiliar - edilitar prin inventarierea și actualizarea datelor referitoare la cadastrul imobiliar - edilitar conform informațiilor din autorizațiile de construire :

efectuarea studiilor de piață (strângerea de oferte) pentru achizițiile directe; verifică conținutul și arhivează documentațiile și planurile în format analog ce însoțesc lucrarea de cadastru imobiliar - edilitar executată de S.C. THEOTOP -București;

asigură generarea de hărți tematice în vederea centralizării, analizării datelor referitoare la cadastrul imobiliar - edilitar după un anumit criteriu de selecție;

asigură prelucrarea planurilor în format analogic și convertirea acestora într-un plan digital prin utilizarea programelor specializate;

asigură generarea de hărți tematice, scanare, plotare, prelucrarea de planuri în format electronic pentru a fi furnizate persoanelor fizice și juridice, cât și tuturor serviciilor din cadrul D.G.D.U. și altor compartimente din cadrul Primăriei Ploiești.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

5,PIRE^

Direcția Gestiune Patrimoniu funcționează cu o structură de 6 posturi de funcție publică de conducere și 60 posturi de funcție publică de execuție și cuprinde :

 • -  Serviciul Contracte cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 12 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartiment Autorizații și Programe de Funcționare cu 3 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu cu 8 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Serviciul Intabulări Bunuri cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ cu 11 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 11 posturi de funcție publică de execuție.

Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri, Serviciul Intabulări Bunuri, Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ și Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății sunt conduse și coordonate de un director executiv adjunct.

1.


2.


 • 3.

 • 4.


5.


6.

7.


8.Atribuțiile Direcției Gestiune Patrimoniu sunt:

Asigură evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al m conform legislației în vigoare;

Asigură evidența bunurilor transmise în administrarea serviciilor publi^e^d.in ^b^ Consiliului Local sau a altor entități și întocmește documentația necesară a schimbări din acest punct de vedere;

Răspunde de păstrarea și conservarea documentelor referitoare la patrimoniul municipiului;

Asigură actualizarea, conform intrărilor și ieșirilor din patrimoniu, a evidențelor deținute și întocmește documentația necesară în acest sens;

Furnizează informații privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice;

Asigură întocmirea documentației pentru schimburi de bunuri (terenuri, construcții);

Asigură valorificarea bunurilor aparținând patrimoniului municipiului Ploiești aflat în administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiești, conform legislației in vigoare;

Pregătește documentația și organizează licitații publice pentru vânzarea/închirierea/ concesionarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv terenuri, după


caz;

9. Pregătește documentația și conduce activitatea de intocmire, urmărire și gestionare a contractelor de vanzare - cumpărare sau schimb incheiate pentru spatii cu destinația de locuința, spatii cu alta destinație decât aceea de locuința si terenuri din domeniul privat

 • 10. Pregătește documentația pentru vânzarea prin negociere directă a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestora potrivit legislației în vigoare;

 • 11. întocmește situația spațiilor de locuit libere și a solicitărilor de extinderi de spații cu destinația de locuință în vederea soluționării;

 • 12. Organizează, coordonează și conduce activitatea de intocmire, urmărire și gestionare a contractelor de închiriere pentru imobilele cu destinația de locuință și terenurile aferente;

 • 13. Organizează, coordonează și conduce activitatea de intocmire, urmărire și gestionare a contractelor de închiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat si convenții pentru folosința temporară - încheiate pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință si terenuri

 • 14. întocmește liste cu imobile propuse pentru casare și expertizare ;

 • 15. întocmește Jurnalul de vânzări și îl transmite împreună cu câte un exemplar al facturilor emise către Direcția Economică;

 • 16. Organizează,coordonează și conduce analiza și îndrumarea activității privind aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003;

 • 17. Organizează, coordonează și conduce analiza și îndrumarea activității privind aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004 privind drepturile revoluționarilor, în ceea ce privește atribuirea de imobile;

 • 18. Organizează, coordonează și conduce analiza și îndrumarea activității privind aplicarea prevederilor Legii nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

 • 19. Aplică prevederile Legii nr.10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 20. Aplică prevederile legislației din domeniul funciar: Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 169/1997 modificată și completată prin Legea nr.247/2005, Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare;

 • 21. Gestionează Registrul Agricol al Municipiului Ploiești

 • 22. Aplică prevederile Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, republicată ;

 • 23. înregistrează în Registrul Special contractele de arendare care au ca obiect terenuri aflate pe raza administrativă a municipiului Ploiești și eliberează, la cerere, adeverințele care atestă acest fapt;

 • 24. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești.


 • 25. Eliberează autorizațiile de funcționare si respectiv autorizațiile privind desfasurarea^activjtatii de alimentație publica agenților economici, persoane fizice și juridic^qare-desf^b^ă activități economice prin intermediul punctelor de lucru situate pe razainl^m^loibsțiA

prin emiterea autorizațiilor de funcționare, în conformitate cu prfevedef'î^^MtarânpJ Guvernului României nr.348/2004 și Ordonanței Guvernului nr.99/20QQ$și privind desfasurarea activitatii de alimentație publica in conformitate cu și Hotărârea de Guvern nr. 44/ 2004, pentru agenții economici care desfașoara'aeti-^itat6a pe

codurile CAEN 5610 (5530) - Restaurante și 5630 (5540) - Baruri.

 • 26. In ceea ce privește activitatea de publicitate asigură: urmărirea contractelor de închiriere, asociere si convențiilor pentru folosința temporara a terenurilor pe care sunt amplasate sisteme publicitare, urmărirea contractelor de închiriere si asociere încheiate pentru terenuri

ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești pe care sunt amplasate

sisteme publicitare si întocmirea si urmărirea convențiilor pentru folosința temporara a

terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești pe care sunt

amplasate sisteme publicitare

 • 27. Asigura aplicarea și urmărirea clauzelor contractului încheiat cu agentul economic selectat în vederea prestării de servicii de topografie și cadastru pentru bunurile din patrimoniul Municipiului Ploiești sau care urmează să fie incluse în patrimoniu.

 • 28. Asigură relația cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova referitor la înscrierea în Cartea Funciară a bunurilor proprietatea Municipiului Ploiești și a altor operațiuni conexe.

 • 29. Desfășoară orice alte activități necesare pentru buna gestionare a imobilelor din patrimoniul municipiului Ploiești

 • 30. Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

<: C. U; -■         h ■■ /■■■= ■; ■

WICIUL CONTRACTE  M             :

Serviciul Contracte funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 12 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Contracte sunt:

 • 1. Activitatea de urmărire contracte de închiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat și convenții pentru folosință temporară - încheiate pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuința si terenuri (cu excepția celor de publicitate):

 • •  Urmărește contracte de închiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat, pentru spatii cu altă destinație decât aceea de locuință și terenuri ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, după caz, conform procedurilor care vor fi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • •  întocmește și urmărește convenții pentru folosința temporară a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești;

 • •  Urmărește modul în care sunt respectate clauzele din contractele de închiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat și convențiile pe care le are în evidență;

 • •  Rezolvă solicitările cu privire la modificarea clauzelor și prelungirea contractelor aflate în derulare;

 • •  Urmărește, din punct de vedere financiar, contractele de administrare incheiate cu

instituțiile subordonate pentru bunurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, după caz, transmise in administrarea acestora, conform procedurilor urmărește modul in care sunt respectate clauzele specifice din contractele de are in evidenta;                                                                 i


 • •  Introduce în Aplicația Asesoft contractele de administrare pe c| vederea urmăririi și gestionării obligațiilor referitoare la virarea către municipii din veniturile obținute prin valorificarea bunurilor primite în administrare și intervenite prin încheierea de acte adiționale;

 • •  Introduce în Aplicația Asesoft contractele de închiriere^ concesiune, asociere/colaborare, comodat și convențiile încheiate și operează modificările intervenite prin încheierea actelor adiționale;

 • •  Efectuează operațiuni în cadrul sistemului informatic existent în cadrul serviciului, respectiv: descarcă ordinele de plată aferente dosarelor pe care le are în evidență, emite înștiințări de plată sau facturi, în cazul în care legislația o impune, după caz, pentru obligațiile din contracte de închiriere, concesiune, asociere/colaborare și convenții pe care le are în evidență.

 • •  Reglează în baza de date debitele prin note informative și referate.

 • •  Stabilește debitele datorate de persoanele fizice și juridice rezultând din contractele de închiriere, concesiune, asociere/colaborare și convențiile pe care le are în evidență;

 • •  Verifică obligațiile contribuabililor constând în debite reprezentând sume prevăzute în contractele de închiriere, concesiune, asociere/colaborare și convențiile pe care le are în evidență precum și obligațiile de plată accesorii aferente acestora;

 • •  înștiințează contribuabilii asupra obligețiilor existente;

 • •  întocmește referate pentru acționarea în instanța de judecată în vederea recuperării debitelor, rezilierii contractelor și, după caz, evacuării în conformitate cu clauzele din contract, pentru contractele pe care le are in evidență;

 • •  Transmite situația debitelor la Serviciul Public Finanțe Locale în vederea executării silite.

 • 2. întocmește ori de cate ori se solicită de către șefii ierarhici superiori situații, referate, informări referitoare la dosarele pe care le are în evidențe;

 • 3. întocmește protocoalele de predare primire si procesele verbale de punere în posesie în baza dispozițiilor emise conform Legii nr.10/2001 sau a sentințelor judecătorești, în baza documentelor prezentate de către petenti.

 • 4. Asigură realizarea măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești sau prin Dispoziții ale Primarului privind evidența, valorificarea și buna administrare a fondului imobiliar (spații cu alta destinație decât aceea de locuință și terenuri) aflat în gestiunea serviciului.

 • 5. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri care vizează activitatea serviciului în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • 6. Primește și răspunde la cererile petentilor și asigură relația cu publicul prin consilierea și îndrumarea petenților în legătură cu domeniul său de activitate;

 • 7. Arhivează documentele pe care le are în evidență.

 • 8. întocmește referate și informări, realizează deplasări în teren în vederea rezolvării cererilor petentilor.Răspunde acestora în sensul soluționărilor propuse și aprobate și acordă publicului audiente conform programului instituției.

 • 9. Colaborează cu alte servicii si birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • 10. Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul său de activitate;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.Compartimentul Autorizații și Programe de Funcționare - funcționează jct£ posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Compartimentului Autorizații si Programe de funcționare sunt:

 • 1) Reglementarea activității agenților economici, persoane fizice și juridice care desfășoară activități economice prin intermediul punctelor de lucru situate pe raza municipiului Ploiești, prin emiterea avizelor de program si respectiv a autorizațiilor privind desfasurarea activitatilor de alimentație publica, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000 si Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 și respectiv emiterea autorizației privind desfasurarea activității de alimentație publică în conformitate cu Legea nr.227/2015 pentru agenții economici care desfășoară activitatea pe codurile CAEN 5610 (5530) - Restaurante și 5630 (5540) - Baruri.

Procedura de autorizare se face respectând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.487/2015.

 • 2) Emiterea avizelor de program si respectiv a autorizațiilor privind desfasurarea activitatii de alimentație publica presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • •    Acordarea consultanței necesare în vederea constituirii dosarului care va sta la baza emiterii autorizațiilor si avizelor , inmanarea listei cu actele care vor constitui dosarul,

 • •     Primirea, verificarea documentației care constituie dosarul de autorizare și acordarea vizei, în vederea depunerii la Registratura Primăriei,

 • •    Emiterea notei de plata cu taxa aferentă către agentul economic, în cazul autorizațiilor privind desfasurarea activității de alimentație publică,

 • •     Trasmiterea dosarelor agenților economici către Poliția Locală, care prin intermediul serviciului de specialitate va desfășură activitățile specifice în ceea ce privește verificarea condițiilor în care se desfasoară activitatea agenților economici și va emite referatul de specialitate care va sta la baza redactării autorizațiilor,

 • •    Redactarea și eliberarea avizelor de program și respectiv autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică,

 • •     Asigurarea semnării autorizațiilor, înregistrarea acestora in registrele speciale si contactare agenților economici telefonic si in scris in vederea eliberării autorizațiilor.

 • 3) Emiterea Titlurilor de creanță - activitate ce presupune debitarea societăților care desfășoară activitatea de alimentație publică conform codului CAEN 5610 (5530) - Restaurante si 5630 (5540) -Baruri, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, art.475 privind Codul Fiscal si in conformitate cu prevederile Hotărârii Consilului Local nr.487/2015 privind modificarea Hotărârii Consilului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 pentru societățile care desfasoara activitatea de alimentație publica prin puncte de lucru situate pe raza municipiului Ploiești si care nu isi achita obligații legale.

Aceasta activitate presupune :

 • • Redactarea Titlurilor de creanță,

 • • Transmiterea in baza numai in baza confirmării de primire către societățile debitoare, pe sediu si punct de lucru a acetor titluri de creanța,

 • • Publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești, a anunțului colectiv pentru comunicare prin publicitate,

 • • Apoi se înaintează către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești tabelul cu societăți pentru impunerea din oficiu conform art.83.4 din Ordonanța de Guvern nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicata și încasarea creanțelor datorate de respectivele societăți,

 • • Recalcularea debitelor societăților aflate in evidenta compartimentului in funcție de situațiile nou aparute si in conformitate cu documentele prezentate.

 • 4) Activitatea de scoatere din evidenta a societăților care desfasoara activitatea de alimentație publica, conform codurilor CAEN 5610 - Restaurante si 5630 - Baruri.


Aceasta activitate presupune:

 • •  Acordarea consultanței necesare în vederea constituirii dosarului emiterii adresei de scoatere din evidenta,

 • •  Primirea, verificarea documentației care constituie dosarul de sc (Cerere tip - Anexa 8, Hotarare Asociat Unic, sau Adunare General radiere a punctului de lucru, sau a codului CAEN taxabil si Rezoluția e Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova) și acordarea vizei, învederea depunerii documentației la Registratura Primăriei,

 • •  Redactarea și eliberarea adresei de scoatere din evidenta.

 • 5) Activitatea de anulare a autorizațiilor pentru persoane fizice și respectiv asociații familiale, constituite în baza Legii nr.300/2004, sau Decret Lege nr.54/1990 și anulate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 44/2008, care presupune:

 • •  Acordarea informațiilor necesare în vederea prezentării tuturor documentelor solicitate pentru anularea autorizaților si eliberarea adeverințelor necesare,

 • •  Verificarea documentelor prezentate, în vederea depunerii acestora la Registratură,

 • •  întocmirea referatului și anexelor specifice în vederea emiterii dispoziției de anulare,

 • •  Redactarea adeverințelor care certifică anularea autorizațiilor,

 • •  Eliberarea adeverințelor către solicitanți.

 • 6) înregistrarea Notificărilor de soldare realizate conform OG nr.99/2000 si in perioadele prevăzute de lege.

De asemenea in cadrul compartimentului se desfasoara următoarele categorii de activitati:

 • •  Notificarea anuala făcută către agenții economici care desfasoara activitati de alimentație publica prin puncte de lucru situate pe raza municipiului Ploiești in vederea depunerii dosarelor de autorizare si achitării taxelor anuale;

 • •  Transmiterea situației debitelor la Serviciul Public Finanțe Locale in vederea executării silite pentru agenții economici care nu isi achita taxele referitoare la activitatea de alimentație publica;

 • •  înregistrează Notificările de soldare operate de agenții economici in perioadele prevăzute de legislația in vigoare ;

 • •  întocmește, ori de cate ori se solicita de către șefii ierarhici superiori, situații, referate, informări referitoare la dosarele pe care le are in evidenta.

 • •  Colaborează cu alte servicii, birouri si compartimente din cadrul Primăriei, sau alte structuri aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • •  Realizează activitatea de arhivare a tuturor documentelor existente la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale.

 • •  Redactarea și trasmiterea răspunsurilor de specialitate către Serviciul Public Finanțe Locale în vederea reprezentării în litigiile cu societățile care înregistrează debite la plata taxei referitoare la desfășurarea activității de alimentație publică, care au contestat acest lucru in instanță;

 • •  întocmirea adreselor de recalculare în urma soluționării litigiilor în prin care se stabilește perioada exactă în care agentul economic a desfășurat activitatea la punctul de lucru specificat;

 • •  întocmirea adreselor de scoatere din evidențe, pentre agenții economici care prezintă dovezi certe în ceea ce privește încetarea desfășurării activității de alimentație publică la punctul de lucru;

 • •  Soluționează in conformitate cu legislația in vigoare cererile, adresele, petițiile care sunt repartizate către compartiment in conformitate cu legislația aplicabila si activitatea desfasurata in cadrul compartimentului;

 • •  Redactarea și eliberarea adeverințelor care atestă anularea autorizațiilor de PF sau AF necesare titularilor la:

 • - Casa de Asigurări de Sănătate

 • - Administrația Financiară a municipiului Ploiești

 • - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare


 • •  Redactarea oricăror alte răspunsuri de specialitate solicitate de insti/fțj* fizice care țin de specificul activității compartimentului.

 • •  Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentrijjii activitate.

 • •  Evidențierea în bazele de date specifice interne si in programul Asscs\£țȘ^

 • -  autorizațiilor de funcționare,

 • -  autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică,

 • -  societățile aflate în insolvență,

 • -   societățile radiate;

 • -  precum și actualizarea permanentă a acestor baze, în funcție de modificările care

intervin.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, sau în baza delegării, prin dispoziții ale primarului.


Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu funcționează cu o structură de 8 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimoniu sunt:

 • 1. Asigură valorificarea bunurilor apartinand patrimoniului Municipiului Ploiești aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 2.  Pregătește documentația si organizează licitații publice pentru vanzarea/inchirierea/ concesionarea bunurilor scoase la licitație conform prevederilor legale (OUG nr.54/2006, Legea nr.50/1991, Legea nr. 215/2001)

 • 3. Pregătește documentația pentru vânzare/schimb/inchiriere/concesionare prin negociere directă a unor imobile aflate in patrimoniul municipiului Ploiești, potrivit legislației în vigoare;

 • 4. întocmește contracte de inchiriere, concesiune, asociere/colaborare, administrare, comodat, schimb, superfîcie, vanzare - cumpărare pentru imobile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, după caz, in colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

 • 5. Urmărește contractele de schimb si de vanzare - cumpărare (cu plata integrala sau cu plata in rate) pentru imobile - construcții si terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Ploiești, potrivit procedurilor care vor fi aprobate de Consiliul Local.

 • 6. Transmite contractele de inchiriere, concesiune, asociere/colaborare, administrare, comodat, superfîcie încheiate pentru imobile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Ploiești, către Serviciul Contracte (altor servicii, compartimente de specialitate) pentru urmărire.

 • 7. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care vizeaza activitatea serviciului in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • 8. întocmește, ori de cate ori se solicita de către superiorii ierarhici situații, referate, informări referitoare la dosarele pe care le are in evidente;

 • 9. Primește si formulează răspunsuri la cererile petentilor si asigura relația cu publicul prin consilierea si îndrumarea petentilor in legătură cu domeniul sau de activitate;

 • 10. Colaborează cu alte servicii, compartimente si birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • 11. Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul sau de activitate;

 • 12. Isi insuseste si respecta normele, reglementările, instrucțiunile referitoare la protecția si securitatea muncii;

 • 13. Participa la instructajele de protecție si securitate in munca;

 • 14. Isi desfasoara activitatea astfel incat sa nu se expună la accidente, îmbolnăviri profesionale ;


 • 15. Respecta standardele din domeniul calitatii;

 • 16. Respecta cerințele si procedurile sistemului de management implei^fdilțâț^^^^peîi^il] calitatii;

 • 17. îndeplinește si alte atribuții la solicitarea superiorilor ierarhici;

 • 18. Colaborează cu celelalte direcții, servicii, compartimente in vederea optim al documentelor;

 • 19. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare ;

 • 20. Asigură arhivarea documentelor serviciului, conform reglementarilor în vigoare;

 • 21. Răspunde de activitatea de Urmărire a Comportării Construcțiilor în Timp :

 • - urmărește comportarea in timp a construcțiilor apartinand fodului locativ al Municipiului Ploiești;

 • - urmărește comportarea in timp a construcțiilor locuințe libere sau închiriate aflate in patrimoniul municipiului Ploiești;

 • - urmărește si verifica îndeplinirea obligațiilor utilizatorilor / administratorilor privind activitatea de urmărire in timp a construcțiilor apartinand Municipiului Ploiești;

 • - verifica periodic completarea jurnalului evenimentelor ;

 • - verifica daca s-a asigurat întreținerea / reparațiile curente construcțiilor, rețelelor tehnico

- edilitare;

 • - verifica in cazul evenimentelor deosebite (cutremure, inundații, alunecări de teren, ploi torențiale, căderi masive de zapada, supraincarcari cu materiale, incendii, explozii, etc ) daca acestea sunt consemnate in jurnalului evenimentelor ;

 • - controlează respectarea condițiilor cuprinse in programele / instrucțiunile / proiectele de urmărire in timp a construcțiilor apartinand Municipiului Ploiești;

 • - întocmește rapoartele urmăririi curente in timp;

 • - participa la întocmirea rapoartelor urmăririi speciale ;

 • 22. Referitor la activitatea de publicitate sunt derulate următoarele activitati:

 • -  Activitatea de urmărire a contractelor de inchiriere, asociere si convențiilor pentru folosința temporara a terenurilor pe care sunt amplasate sisteme publicitare,

 • -  Urmărește contractele de inchiriere si asociere încheiate pentru terenuri ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești pe care sunt amplasate sisteme publicitare,

 • -  întocmește si urmărește convenții pentru folosința temporara a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești pe care sunt amplasate sisteme publicitare,

 • -  Urmărește modul in care sunt respectate clauzele din contractele de inchiriere, asociere si convențiile incheiate pentru amplasarea de sisteme publicitare pe care le are in evidenta,

 • -  Rezolva solicitările cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea contractelor aflate in derulare pe care le are in evidenta,

 • -  Introduce in sistemul informatic integrat al Municipiului Ploiești contractele de inchiriere, asociere si convențiile incheiate pe care le are in evidenta si operează modificările intervenite prin încheierea actelor adiționale,

 • -  Efectuează operațiuni in cadrul sistemului informatic integrat, respectiv: descarcă ordine de plata aferente dosarelor pe care le are in evidenta, emite înștiințări de plata sau facturi, in cazul in care legislația o impune, după caz, pentru obligațiile din contracte de inchiriere, asociere si convențiile pe care le are in evidenta, reglează in sistemul informatic integrat debitele prin note de calcul si referate,

 • -  Stabilește si verifica debitele datorate de persoanele juridice rezultând din contractele de inchiriere, asociere si convențiile pe care le are in evidenta,

 • -  întocmește notificări si, respectiv, referate pentru acționarea in instanța de judecata in vederea recuperării debitelor, rezilierii contractelor si, după caz, evacuării in conformitate cu clauzele din contractele pe care le are in evidenta,

 • -  Transmite situația debitelor la Serviciul Public Finanțe Locale in vederea executării silite,

 • -  întocmește, ori de cate ori se solicita de către șefii ierarhici superiori, situații, referate, informări referitoare la dosarele pe care le are in evidenta,

întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari^cafe Kvizeaz activitatea compartimentului privind amplasarea de sisteme publicitare in vederea ]^)^)Vani^Icn\ip Consiliul Local

 • -  Primește si răspunde la cererile petentilor si asigura relația cu publiciM prihți^^Ii^re

si indrumarea petentilor in legătură cu amplasarea de sisteme publicitare,           »

 • -  Colaborează cu alte servicii, birouri si compartimente din cadrul

structuri aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești,

 • -  Arhivează documentele pe care le are in evidenta.


Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri funcționează cu o structura de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție .

Atribuțiile Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri sunt:

 • 1. Asigură evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești, conform legislației în vigoare;

 • 2. Asigură evidența bunurilor transmise în administrarea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local sau a altor entități și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

 • 3. Răspunde de păstrarea și conservarea documentelor referitoare la patrimoniul municipiului;

 • 4. Asigură actualizarea, conform intrărilor și ieșirilor din patrimoniu, a evidențelor deținute și întocmește documentația necesară în acest sens;

 • 5. Transmite in copie la Direcția Economică lunar sau ori de cate ori este necesar intrările și ieșirile din patrimoniu, cat și actele care stau la baza acestei operațiuni

 • 6. Participă la activitatea de întocmire a inventarelor bunurilor din patrimoniu care se realizează anual sau ori de cate ori este nevoie conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861/2009;

 • 7. Furnizează informații privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice;

 • 8. Acționează pentru clarificarea regimului juridic al unor bunuri și întocmește documentația pentru includerea lor in patrimoniu;

 • 9. întocmește ori de cate ori i se solicită situații de specialitate, punând la dispoziția birourilor/serviciilor informațiile referitoare la patrimoniul de care dispune în vederea soluționării unor cereri;

 • 10. Păstrează colecția de monitoare oficiale, transmițând birourilor/serviciilor legislația specifică;

 • 11. Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003:

 • -  asigură verificarea și primirea dosarelor;

 • -  asigură calculul punctajului conform criteriilor aprobate și întocmirea listei de priorități;

 • -  verifică loturile solicitate de tineri în vederea atribuirii;

 • -  identifică noi loturi de teren;

 • -  asigură documentația necesară în vederea întocmirii planurilor cadastrale, a declarării la rol și intabulării terenurilor conform legii;

 • -  întocmește Raportul de specialitate și documentația necesară la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități și a propunerilor de atribuire;

 • -  transmite documentația serviciului de specialitate în vederea încheierii contractelor de comodat;


 • 12. Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004 privind drepturile revolu^ ceea ce privește atribuirea de imobile;

 • 13. Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.239/2007 privind regleme juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

 • 14. Asigură actualizarea bazei de date a aplicației cu bunurile aparținând do privat, realizarea conexiunilor cu celelalte aplicații din sistemul informatic ;

 • 15. Primește, analizează și soluționează corespondența specifică, redactează termen;

 • 16. Asigură relația cu publicul pentru problemele de care răspunde;

 • 17. Centralizează date statistice privind activitatea serviciului pe baza cărora întocmește și transmite informări/rapoarte la termenele stabilite;

 • 18. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri care vizează activitatea serviciului în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • 19. Colaborează cu alte servicii și birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • 20. Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul său de activitate.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

5.5. SERVICIUL INTABULARIBUNURI

Serviciul Intabulări Bunuri funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție .

Atribuțiile Serviciului Intabulări Bunuri sunt:

 • 1. Asigura aplicarea și urmărirea clauzelor Acordului cadru încheiat cu agentul economic selectat în vederea prestării de servicii de topografie și cadastru pentru bunurile din patrimoniul Municipiului Ploiești sau care urmează să fie incluse în patrimoniu;

 • 2. Asigură inventarierea corectă, evidențierea lucrărilor efectuate sau în curs de efectuare în baza contractelor încheiate până în prezent, în vederea finalizării acestora, sens în care îndeplinește toate procedurile specifice;

 • 3. Asigură centralizarea tuturor adreselor privind comenzile ce urmează să fie lansate către agentul economic selectat în vederea prestării de servicii de topografie și cadastru;

 • 4. Asigură întocmirea și semnarea anexelor cu bunurile pentru care urmează să fie încheiate contracte subsecvente;

 • 5. Asigură întocmirea referatelor corepunzătoare și a adreselor de înaintare către Serviciul Achiziții Publice si Contracte din cadrul Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • 6. Asigură centralizarea tuturor adreselor, documentelor, documentațiilor întocmite de agentul economic selectat în vederea prestării de servicii de topografie și cadastru conform Acordului cadru pentru furnizarea de servicii de cadastru și topografie în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor din patrimoniul Municipiului Ploiești sau care urmează să fie incluse în patrimoniu, încheiat prin procedura de achiziție publică;

 • 7. Răspunde de completarea dosarelor cu documentația necesară în vederea intabulării bunurilor proprietatea Municipiului din sectorul repartizat;

 • 8. Asigură multiplicarea actelor de proprietate, a fișei bunului, a planurilor, etc ;

 • 9. Asigură completarea și semnarea fomularelor tip : « cerere de recepție și înscriere», «cerere de solicitare de informații» și «declarație», de către reprezentații Municipiului Ploiești (Direcția

Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană si Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte);


 • 10. Asigură obținerea în cazul în care se impune de la Oficiului de Cadastr Imobiliară Prahova a încheierilor și Extraselor de Carte Funciară la termenul legal;

 • 11. Asigură declararea la Serviciul Public Finanțe Locale a bunurilo^f p Municipiului Ploiești și obținerea în funcție de necesități a certificatele fiscaleyf* completarea documentațiilor cadastrale;

  12. Asigură verificarea împreună cu Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a

  ' /x  n 4   >“3 J'XX^'T X 1*1 ZX   Z*1 ZX ZX 1XZZX « 4"l 1 1   Z-k. « ZX XX ZX XXA 4 Z»  >1 rtl              0 XX  -w T ZX z] ZW  Z» Z»   XX x« zX Zk'J- zi «Za 4   z] zX  Zv Zk XKW T-z Zk. ■> z   z] zX -4» Zk


întocmite și depuse de agentul economic selectat în vederea prestării de servicii de to cadastru în vederea includerii de noi bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul Municipiului Ploiești si actualizării informațiilor tehnice ale patrimoniului pe baza documentelor deținute de compartimentul care gestionează respectivele bunuri și a documentațiilor cadastrale întocmite;

 • 13. Răspunde de întocmirea și semnarea referatelor de obținere a fondurilor necesare achitării taxelor în vederea depunerii documentațiilor la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova și plata sumelor de bani necesare;

 • 14. Asigură relația cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova referitor la înscrierea în Cartea Funciară a bunurilor proprietatea Municipiului Ploiești și a altor operațiuni conexe;

 • 15. Asigură verificarea completării dosarelor cu documentația necesară în vederea realizării unor operațiuni cum ar fi: alipiri, dezmembrări ale unor imobile din patrimoniul Municipiului Ploiești;

 • 16. Asigură verificarea facturilor emise de agentul economic selectat în vederea prestării de servicii de topografie și cadastru, în vederea aplicării vizei de certificare pentru plata acestora;

 • 17. Asigură calculul eventualelor penalități si transmiterea acestora către agentul economic selectat în vederea prestării de servicii de topografie și cadastru pentru însușirea acestora;

 • 18. Asigură transmiterea către Direcția Economică în vederea plății a facturilor conform procedurii și formei stabilite în acest sens;

 • 19. Asigură efectuarea operațiunilor de radiere a contractelor notate în cartea funciară, în cazul rezilierii acestora, a notării de contracte, a finalizării operațiunilor de înscriere pentru imobilele care au număr cadastral alocat;

 • 20. întocmește la solicitare situații de specialitate punând la dispoziția birourilor / serviciilor informațiile referitoare la intabularea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Ploiești referitoare la patrimoniul localității;

 • 21. Primește, analizează și soluționează corespondența specifică, redactează răspunsurile în termen;

 • 22. Asigură relația cu publicul pentru problemele de care răspunde;

 • 23. Centralizează date statistice privind activitatea serviciului pe baza cărora întocmește și transmite informări / rapoarte la temenele stabilite;

 • 24. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri care vizează activitatea serviciului în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • 25. Colaborează cu alte servicii și birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 26. Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul său de activitate;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

-L- 5j6. COMPARTIMENTEVIDENȚÂȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ funcționează cu o structură de 11 posturi de funcție publică de execuție .

Atribuțiile Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ sunt:


 • 1. Asigură realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale ConsiMui

municipiului Ploiești sau prin dispoziții ale primarului privind evidenta, valorfeărc administrare a fondului imobiliar aflat in gestiunea serviciului;                        *

 • 2. Tine evidenta imobilelor cu destinația de locuința, a unor garaje si a teren^mpr^e^ptev acestora, proprietatea privata sau publica a municipiului Ploiești, Închiriate persoanele^ juridice;

3 Întocmește si urmărește contractele de inchiriere pentru terenuri-curti, locuințe, unele terenuri-garaje, unele terenuri pe care se desfasoara activitati comerciale, unele terenuri-virane, garaje, precum si acte adiționale referitoare la diverse modificări ale acestora ;

 • 4.Adopta masuri privind ocuparea in condițiile legii a spatiilor cu destinația de locuința in colaborare cu celelalte servicii ale instituției cu atribuții in acest sens.

 • 5. Adopta masurile specifice in cazurile de ocupare abuziva a spatiilor cu destinația de locuința;

 • 6. Realizeaza procedura specifica privind acționarea in instanța de judecata a debitorilor la chirie, a celor care ocupa abuziv locuințele municipiului Ploiești, sau a celor care nu respecta clauzele contractuale si întocmește documentația ce va sta la baza acționarii in instanța de judecata a acestora;

 • 7. Arhivează documentele pe care le are in evidenta;

8.1ntocmeste referate si informări, realizează deplasări in teren in vederea rezolvării cererilor petentilor. Răspunde acestora in sensul soluționărilor propuse si aprobate si acorda publicului audiente conform programului instituției;

9.1ntocmeste anual necesarul de lucrări de reparații si stabilește ordinea urgentelor, in colaborare cu celelalte servicii de specialitate;

 • 10. întocmește lista de priorități in vederea efectuării expertizelor tehnice, în colaborare cu serviciile de specialitate, precum si lista cu imobilele propuse pentru casare, furnizând datele necesare intocmirii documentației pentru demolare;

 • 11. Ia masuri pentru conservarea spatiilor devenite libere ;

 • 12. Tine evidenta ieșirilor din patrimoniu prin contracte de vanzare cumpărare, retrocedări, sentințe judecătorești etc.;

 • 13. Asigura predarea spatiilor inchiriate si a inventarului aferent;

 • 14. Asigura punerea in aplicare a sentințelor judecătorești privind evacuările din spatiile de locuit, recuperarea unor debite etc.;

 • 15. Introduce in baza de date contractele de inchiriere, urmărește debitele la chirii conform legislației in vigoare si efectuează calculul manual al chiriei(acolo unde este cazul) pentru terenuri-curti, locuințe, unele terenuri-garaje, unele terenuri pe care se desfasoara activitati comerciale, unele terenuri-virane, garaje, potrivit legilor in vigoare;

 • 16. Reglează in baza de date chiriile prin note informative si referate;

 • 17. Eliberează avize de plata privind achitarea chiriei si facturile fiscale pentru contractele purtătoare de TVA;

 • 18. Participa la inventarierea anuala a imobilelor si terenurilor din gestiunea proprie ;

 • 19. Răspunde de pastrarea si conservarea dosarelor cu documentațiile tehnice (cârti tehnice) si cu datele privind situația juridica a imobilelor din gestiunea proprie;

 • 20. Răspunde de veridicitatea si corectitudinea datelor din evidente si a lucrărilor intocmite ;

 • 21. întocmește protocolul de predare - primire si procesele verbale de punere in posesie in baza dispozițiilor emise conform Legii nr. 10/2001 sau a sentințelor judecătorești, in baza documentelor prezentate de către petenti;

 • 22. Asigura primirea cererilor si verificarea dosarelor depuse de tinerii sub 35 de ani in vederea închirierii de locuințe construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe in baza Legii nr.152/1998;

 • 23. Asigura calculul punctajului fiecărui dosar conform criteriilor aprobate si întocmirea listei de priorități;

 • 24. întocmește raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local a listei de priorități si transmite repartițiile in vederea Încheierii c Închiriere;

 • 25. întocmește situația imobilelor cu destinația de locuința si indeplineste asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si i

 • 26. Furnizează Compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimoniu \d intocmirii documentației in vederea valorificării imobilelor din gestiune si asi^^af^Tî comportării in timp a construcțiilor, conform prevederilor legale.

 • 27.  Asigurarea activitatii de documentare si actualizare a actelor de proprietate in'vederea îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliara pentru imobilele gestionate de Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ;


 • 28. Furnizează Serviciului Intabulari Bunuri datele necesare intocmirii documentației in vederea intabularii imobilelor din gestiune sau realizării altor operațiuni cadastrale conexe.

 • 29. Are obligația de a cunoaște in permanenta legislația la zi si modul de aplicare al acesteia ;

 • 30. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, in conformitate cu dispozițiile legale, pentru neindeplinirea sarcinilor ce-i revin.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 11 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății sunt:

 • 1) Aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare:

 • •  Verificarea existentei la dosare a documentelor prevăzute de art.2, art.3, art.4, art.22 si art.23 din Legea nr.l 0/200 l(r), cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Transmiterea de adrese prin care se solicita notificantilor si/sau serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești si altor instituții documente suplimentare pentru completarea dosarelor;

 • •  Clarificarea situației imobilelor ce formează obiectul dosarelor ce urmeaza sa fie analizate de Comisia de analizare si soluționare a notificărilor formulate conform Legii nr.l0/2001 (identificarea actualului deținător al imobilului in cauza, realizarea suprapunerilor de planuri privind fostul amplasament al imobilului revendicat si efectuarea măsurătorilor de specialitate in vederea determinării suparefetelor ce urmeaza a fi restituite sau pentru care urmeaza a se acorda masuri reparatorii, întocmirea planurilor de situație si a releveelor ale imobilelor ce urmeaza a fi restituite, etc.);

 • •  Analizarea notificărilor formulate în baza Legii nr.l0/2001 si întocmirea referatelor cu propuneri de soluționare care sunt supuse analizei Comisiei de analizare si soluționare a notificărilor formulate conform Legii nr. 10/2001;

 • •  Asigurarea îndeplinirii hotărârilor Comisiei de analizare si soluționarea notificărilor formulate conform Legii nr.l0/2001 prin completarea dosarelor cu documentele necesare si prin obținerea avizelor prevăzute de lege;

 • •  Redactarea proiectelor dispozițiilor Primarului municipiului Ploiești de soluționare a notificărilor: dispoziții avand ca obiect restituirea totala sau parțiala a imobilelor revendicate, dispoziții avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii in echivalent constând in bunuri oferite in compensare, dispoziții cuprinzând propunerea motivata de acordare a masurilor reparatorii in echivalent constând in măsură compensării prin puncte, dispoziții de respingere motivata a notificărilor;

 • •  Transmiterea dosarelor, in original, Instituției Prefectului Județul Prahova, in cazul dosarelor


 • •  Actualizarea lunara a “Listei de terenuri agricole, proprietatea Municipiului Pfeigș(^Acdhe^6t fi acordate beneficiarilor legilor proprietății” in ceea ce privește opțiunile exprimate;

 • •  Introducerea datelor in Sistemul Informatic Integrat Asesoft si actualizarea permanenta a acestora;

 • 2) Aplicarea prevederilor legislației din domeniul funciar: Legea nr.18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 169/1997 modificata si completata prin Legea nr.247/2005, Legea nr.1/2000 cu modificările si completările ulterioare:

 • •  Solicitarea documentelor prevăzute de reglementările normative in vigoare pentru completarea dosarelor;

 • •  Realizarea suprapunerilor de planuri privind fostul amplasament al imobilului solicitat, in vederea determinării suprafețelor ce urmeaza a fi restituite;

 • •  întocmirea documentațiilor cuprinzând propunerile de atribuire in proprietate a terenurilor aferente locuințelor si transmiterea lor la Instituția Prefectului Prahova, in vederea analizării si emiterii Ordinului Prefectului;

 • •  Transmiterea invitatilor către persoanele indreptatite in vederea inmanarii Ordinului Prefectului,

 • •  Transmiterea Hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar Prahova către persoanele interesate;

 • •  Organizarea ședințelor Comisiei Locale de Fond Funciar Ploiești, redactarea proceselor verbale ale acestora si aducerea la cunoștința persoanelor indreptatite a propunerilor Comisiei;

 • •  întocmirea proceselor verbale de punere in posesie a terenurilor reconstituite in baza Hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar Prahova;

 • •  Transmiterea proceselor verbale de punere in posesie la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, in vederea analizării datelor inscrise in acestea si scrierii titlurilor de proprietate;

 • •  Eliberarea titlurilor de proprietate;

 • •  Rezolvarea cererilor si petițiilor referitoare la procesul de aplicare a legislației in vigoare in materie de fond funciar;

 • •  Introducerea in Sistemul Informatic Asesoft a datelor privind cererile formulate in baza art.36 alin.2 si 3 din Legea nr. 18/1991, rep. si a Legii nr.247/2005;

 • •  întocmirea situației lunare cuprinzând suprafețele constituite sau reconstituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, rep., cu modificările si completările ulterioare la nivelul Municipiului Ploiești.

 • 3) Gestionarea Registrului Agricol al Municipiului Ploiești:

 • •  Actualizarea permanenta a datelor si deplasarea in teren in vederea verificării datelor inscrise in registrul agricol;

 • •  întocmirea si eliberarea adeverințelor din care rezulta situația înregistrata in registrul agricol;

 • •  Verificarea gospodăriilor celor care solicita eliberarea atestatelor de producător agricol si a carnetelor de comercializare si eliberarea acestora;

 • •  Soluționarea cererilor si petițiilor cu privire la registrul agricol;

 • •  Transmite către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești adrese privind modificările intervenite în Registrul Agricol;

 • •  Transmite trimestial o situație către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Prahova cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare;

• Introducerea datelor in Sistemul Informatic Integrat Asesoft si actualiazrea permanenta a

acestora;


• întocmirea si transmiterea situației statistice solicitate de Institutul National

Direcția Județeană Prahova, Direcția pentru Agricultura Prahova;

 • 4) Aplicarea prevederilor Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, republiOața; >//L

v

V

 • 5) înregistrarea in Registrul Special a contractelor de arendare care au ca obiectterefmrnan^t pe raza administrativa a municipiului Ploiești si eliberarea, la cerere, a adeverințelor carențe ' fapt;

 • 6) Verificarea existenței eventualelor notificări/cereri formulate în baza legilor proprietății, la solicitarea persoanelor fizice/juridice:

• Pentru verificarea existenței notificărilor având ca obiect diverse imobile se consultă baza de date a Serviciului atât pentru adresele poștale noi, cât și pentru adresele poștale vechi comunicate de solicitant sau de Serviciul Cadastru și G.I.S.;

• Pentru verificarea existenței cererilor formulate în baza legilor fondului funciar se consultă evidențele Serviciului atât pentru adresele poștale noi, cât și pentru adresele poștale vechi comunicate de solicitant sau de Serviciul Cadastru și G.I.S..

 • 7) Asigurarea consilierii cetățenilor in cadrul programului de lucru cu publicul;

 • 8) Asigurarea arhivarii documentelor Serviciului în conformitate cu prevederile legale;

 • 9) Asigură si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății colaborează cu următoarele Instituții:

 • > Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților ;

 • > Instituția Prefectului ~ Județul Prahova ;

 • > Consiliul Județean Prahova ;

 • > Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova ;

 • > Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova ;

 • > Direcția Agricolă Prahova;

 • > Direcția Sanitar Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Prahova;

 • >  Institutul National de Statistică.

Direcția Tehnic - Investiții funcționează cu o structură de 6 posturi de funcție publică de conducere și 39 posturi de funcție publică de execuție și cuprinde :

Serviciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și Sănătate cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Monitorizare și Avizare Contracte Unități învățământ Sănătate, Culte cu structură de 3 posturi de funcție publică de execuție;

 • -   Serviciul Investiții cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție ;

 • -  Biroul Mobilitate și Trafic Urban cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef birou și 6 posturi de funcție publică de execuție ;

Serviciul Reparații și Investiții Drumuri cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 11 posturi de funcție publică de execuție, având î] Rețele Edilitare cu structură de 5 posturi de funcție publică de


Serviciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și !

Monitorizare și Avizare Contracte Unități învățământ Sănătate, Culte st un director executiv adjunct.

Atribuțiile Direcției Tehnic - Investiții sunt:

 • 1. Urmărește și stabilește măsurile ce se impun pentru buna funcționare, precum și necesarul de surse financiare pentru:

 • > promovarea lucrărilor de investiții publice;

 • > întreținerea și repararea drumurilor, străzilor, pasajelor, etc.

 • > siguranța circulației;

 • 2.  Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții, gospodărie comunală, întreținere drumuri publice, rețele edilitare.

 • 3. Asigură organizarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.34/2006;

 • 4. Răspunde de executarea lucrărilor de investiții publice, respectarea termenelor și efectuarea recepțiilor.

 • 5.  Urmărește lucrările de reparații ale instituțiilor care beneficiază conform legislației în vigoare de surse financiare de la bugetul local; verifică calitatea lucrărilor executate și respectarea termenelor pentru aceste lucrări.

 • 6. Asigură întreținerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal.

 • 7.  Propune măsuri tehnice necesare pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor și incendiilor.

 • 8.  Constată direct sau prin compartimentele din structura contravențiile la dispozițiile actelor normative în materie și aplică sancțiuni corespunzătoare.

 • 9. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 10. Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.

 • 11. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției sau ale instituțiilor de subordonare locală, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

 • 12. Direcția Tehnic Investiții exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Tehnic Investiții colaborează cu următoarele instituții:

 • >    Instituția Prefectului - județul Prahova;

 • >    Consiliul Județean Prahova;

 • >    Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice;

 • >    Ministerul Sanatatii

 • >     Instituțiile de proiectare;

 • >    Inspectoratul de Stat in Construcții - Direcția Regionala in Construcții Sud Muntenia;

 • >    Instituții/societăți de avizare din municipiul Ploiești si din județul Prahova;

 • >    Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova;

 • >    Institutul National de Statistica - Direcția Județeană Prahova.

J: 6.1.DIRECTOREXECUTIV ADJUNCT -'

Atribuții Director Executiv Adjunct sunt:


 • 1.  Este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnic - Investiții;

 • 2.  Coordonează si urmărește activitatea Serviciului Dezvoltare Administrare învățământ si Sănătate și Compartimentului Monitorizare si Avizare Contracte Unitati învățământ, Sănătate, Culte

 • 3.  Sprijină unitățile de invatamant preuniversitar de stat, sănătate și culte pentru desfasurarea in condiții optime a activitatilor acestora;

 • 4.  Coordonează activitatea de includere a obiectivelor de investiții aferente unităților de invatamant si de sanatate publica in listele de investiții anexa la bugetul local;

 • 5.  Coordonează activitatea de demarare a achizițiilor publice specifice activitatii serviciilor aflate in subordine;

 • 6.  Coordonează activitatea de autorizare a lucrărilor de investiții la unitățile de invatamant si sanatate;

 • 7. Vizeaza lista cu necesarul de lucrări de reparații curente pentru unitățile de invatamant si de sanatate publica;

 • 8.  Coordonează activitatea de urmărire a lucrărilor de investiții si de reparații curente prin responsabilii de contracte;

 • 9.  Coordonează activitatea de intocmire a documentației privind Închirierea de spații si terenuri excedentare aferente unităților de învățământ si de sanatate publica;

 • 10. Coordonează activitatea de monitorizare a sistemului de supraveghere video montate la unitățile de invatamant;

 • 11. Vizeaza contractele/conventiile de Închiriere de spatii/terenuri excedentre apartinand unitățile de invatamant/sanatate;

 • 12. Colaborează cu reprezentanții unităților de cult;

 • 13. Coordonează activitatea de urmărire a modului de derulare a contractelor de administrare;

 • 14. Semnează proiectele de hotarari in vederea promovării lor de către Consiliul Local;

 • 15. Semnează facturile aferente activitatilor serviciului si compartimentului din subordine;

 • 16. Colaborează cu reprezentanții unităților de invatamant, Inspectoratului Școlar al județului Prahova, Direcției de Sanatate Publica, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L., s.a.;

 • 17. Respecta normele in domeniul securității si sanatatii in munca;

 • 18. Respecta standardelor de calitate ISO 9001/2008;

 • 19. Alte atribuții relevante postului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de învățământ si Sănătate funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție și este subordonat Directorului Executiv Adjunct al Direcției Tehnic-Investitii.Atribuțiile Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de învățământ si Săn^tâte^siint:

 • 1. întocmește programul de investiții pentru umtatile de invatamant/sanatate'jfimctietdAsursa de

finanțare si de rectificările ulterioare;                                                                 "

 • 2. întocmește planul anual al achizițiilor publice;

 • 3. Primește si centralizează propunerile de reparații curente de la unitățile de invâtămapt

4.1ntocmeste planul anual de reparații curente la unitățile de invatamant;

5.întocmește documentația necesara demarării procedurilor de achiziție publica a lucrărilor aprobate;

d.Propune spre avizare Comisiei Tehnico - Economice a Municipiului Ploiești documentațiile tehnico-economice (S.F., D.A.L.I, P.T,) aferente investițiilor specifice domeniului de activitate;

 • 7. Participa direct sau prin intemediul proiectantilor la intocmirea documentelor necesare obținerii avizelor/acordurilor/s.a. necesare demarării executării lucrărilor de investiții;

 • 8. Asigură obținerea autorizației de construcție pentru lucrările de investiții din cadrul serviciului.

 • 9. Urmărește respectarea clauzelor contractuale prin responsabilii de contracte;

 • 10. Participa la intocmirea documentelor necesare efectuării decontării lucrărilor de investitii/reparatii executate;

 • 11. Colaborează permanent cu contractantii (executant!, proiectam si firme de consultanta, etc.) pe parcursul derulării contractelor;

 • 12. Participa in comisiile de recepție a lucrărilor executate;

 • 13. Colaborează cu autoritatile publice centrale pentru realizarea obiectivelor de investiții;

 • 14. întocmește, in domeniul de activitate specific serviciului, rapoartele de specialitate pentru adoptarea de proiectele de hotarari de către Consiliul Local;

 • 15. Susținerea unităților de invatamant/sanatate in vederea realizarii/desfasurarii/promovarii

a unor activitati;

 • 16. Colaborează cu personal specializat din aparatul de specialitate in vederea intocmirii procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 17. Colaborează cu personal specializat din aparatul de specialitate in vederea intocmirii Registrului Riscurilor si a documentelor cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial.

 • 18. Colaborează cu Compartimentul Monitorizare si Avizare Contracte Unitati învățământ, Sănătate, Culte pentru activitatea de aprobare/autorizare, de urmărire si de decontare a lucrărilor de investitii/reparatii curente;

 • 19. Colaborează cu reprezentanții unităților de invatamant si de sanatate, Inspectoratului Școlar al județului Prahova, Inspectoratului de Stat in Construcții Prahova, Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Prahova, Direcției de Sanatate Publica, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L., etc;

 • 20. Urmărește împreună cu Serviciul Informatica, activitatea societății care asigură mentenanța și activitatea societății care asigură sistemul de comunicații pentru sistemul de supraveghere video din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Ploiești;

 • 21. Urmărește împreună cu Serviciul Informatica modul de derulare a contractului de cooperare dintre Municipiul Ploiești și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

 • 22. Efectuează deplasări in interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;

 • 23. Prezintă, la cererea autoritatii publice locale si centrale, rapoarte, informări, etc.;

 • 24. Soluționarea la termen si conform cu legislația in vigoare a corespondentei referitoare la activitatea serviciului;

 • 25. Respecta normele in domeniul securității si sanatatii in munca;

 • 26. Respecta standardelor de calitate ISO 9001/2008;

 • 27. Alte atribuții relevante activitatii serviciului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;


Sănătate, Culte sunt:                                                                      '

 • 1.  Gestionarea bazei de date privind rețeaua unităților de invatamant de stat si particular existente in municipiul Ploiești;

 • 2.  Centralizarea datelor transmise de unitățile de invatamant/sanatate referitoare la existenta spatiilor excedentare;

 • 3.  întocmirea documentației necesare organizării licitațiilor pentru inchirierea spatiilor excedentare;

 • 4.  Organizarea de licitații publice la unitățile de invatamant/sanatate pentru inchirierea spatiilor excedentare aprobate de către Consiliul Local;

 • 5.  Verificarea si vizarea contractelor/conventiilor de Închiriere de spatii/terenuri excedentre apartinand unitățile de invatamant/sanatate.

 • 6.  Centralizarea datelor transmise cu privire la situația personalului nedidactic din cadrul unităților de invatamant preuniversitar;

 • 7. Actualizarea contractelor de administare Încheiate cu unitățile de invatamant prin Încheierea de acte adiționale;

 • 8. Urmărirea modului de derulare a contractelor de inchiriere pentru imobilele retrocedate conform legii, in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant;

 • 9. Urmărește impreuna cu Serviciul Informatica activitatea societății cere asigura mentenanta si totodată a celor care asigura sistemul de comunicații pentru sistemul de supraveghere video montate la unitățile de invatamant;

 • 10. Participa la acțiunea de inventariere a sistemelor de supraveghere existente la unitățile de invatamant;

 • 11. Solicitarea si centralizarea consumurilor de utilitati de la unitati de invatamant;

 • 12. întocmește, in domeniul de activitate specific compartimentului, rapoartele de specialitate pentru adoptarea de proiectele de hotarari de către Consiliul Local;

 • 13. Colaborează cu reprezentanții unităților de invatamant, sanatate, Inspectoratului Școlar al județului Prahova, Direcției de Sanatate Publica, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L., s.a.;

 • 14. Colaborează cu Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de învățământ si Sănătate privind pentru activitatea de aprobare/autorizare, de urmărire si de decontare a lucrărilor de investitii/reparatii curente;

 • 15. Colaborează cu personal specializat in vederea intocmirii procedurilor operaționale in cadrul compartimentului;

 • 16. Colaborează cu personal specializat din aparatul de specialitate in vederea intocmirii Registrului Riscurilor si a documentelor cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial;,

 • 17. Prezintă la cererea autoritatii publice locale si centrale, rapoarte, informări;

 • 18. Soluționarea la termen si conform cu legislația in vigoare a corespondentei aferente compartimentului;

 • 19. Respecta normele in domeniul securității si sanatatii in munca;

 • 20. Respecta standardelor de calitate ISO 9001/2008;

 • 21. Alte atribuții relevante compartimentului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

:.r,.

•                            '<1 *. jJ?

7 6(4. SKR'V

Jb-:.

INVESTIȚII

’ . ■ - - 1 Jl ’■ ’V


Serviciul Investiții funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de iv al


șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție si este subordonat directo Direcției Tehnic-Investitii.Atribuțiile Serviciului Investiții sunt:

Serviciul Investiții are ca obiectiv programarea, pregătirea, contractarea, decontarea și recepția lucrărilor de investiții aferente construcțiilor de clădiri^ administrative sau cu oricare alta destinație), consolidărilor, schimbare patrimoniu, lucrărilor tehnico-edilitare, spațiilor cu altă destinație, obiectivelor so        ulturale

si sportive, activitatea de elaborare a programelor de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic al construcțiilor existente in Municipiul Ploiești, realizarea investițiilor derulate pe baza unor programe guvernamentale.

întocmește programul de investiții, funcție de sursa de finanțare și de rectificările ulterioare, îl supune avizării directorului tehnic-investiții în vederea aprobării de către Consiliul Local:

 • - Solicită propuneri de investiții de la toți ordonatorii secundari de credite;

 • - întocmește fișele tehnice ale lucrărilor de investiții;

 • - Asigură legătura cu ministerele de resort (MFP, MDRAP), Consiliul Județean Prahova, Trezorerie, Direcția de Finanțe Publice.

 • - întocmește lista de dotări pentru Serviciul Investiții.

întocmește propuneri pentru planul anual al achizițiilor publice, îl supune aprobării directorului tehnic-investiții și îl transmite Serviciului Achiziții Publice si Contracte ;

 • - întocmește referate de necesitate privind inițierea procedurilor de achiziție publică pentru lucrările si serviciile care se derulează în cadrul serviciului.

 • - întocmește caiete de sarcini și elaborează teme de proiectare pentru serviciile si lucrările din cadrul listei de investiții în vederea demarării procedurilor de achiziție publică.

Urmărește realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții; Asigură, încă din faza de proiectare, coordonarea lucrărilor exterioare și a lucrărilor anexe. Asigură analiza tehnico-economică a proiectelor elaborate.

 • 7. Asigură, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, obținerea avizului M.D.R.A.P. si după caz, al M.F. pentru indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de investiții derulate prin programe guvernamentale.

 • 8.  Asigură monitorizarea executării lucrărilor de construcții si instalații, prin colaborarea cu toți factorii implicați (diriginti de șantier, proiectanți, furnizori, antreprenori, prestatori de servicii):

 • - Asigură obținerea certificatului de urbanism, autorizației de construcție, avizelor si acordurilor legale pentru lucrările de investiții din cadrul serviciului.

 • - Verifică întocmirea documentațiilor tehnice in concordanta cu tema de proiectare, controlează realitatea prevederilor referitoare la verificarea proiectelor.

 • - Asigură respectarea termenelor prevăzute în documentația de execuție și încadrarea lucrărilor în termenul final.


1.


2.


3.


 • 4.

 • 5.

 • 6.


 • - Participa la predarea amplasamentelor la solicitarea scrisa a dirigintelui de șantier.

 • - Anunța la instituțiile interesate inceperea lucrărilor si transmite ordinul de începere execuție lucrări către executant.

 • - Solicita prezentarea rapoartelor de progres întocmite de dirigintele de șantier la termenele convenite.


 • - Urmărește decontarea lucrărilor conform contractelor, certifica in privința realitatii, regularității si legalității facturile emise de executant pe baza situațiilor de lucrări real executate, insusite de către dirigintele de șantier.

 • - Asigură transmiterea documentelor de plata (facturi, anexe) către seviciul de specialitate in vederea decontării.


 • - întocmește raportări privind stadiul fizic al lucrărilor pe baza rapoartelor de progres transmise de dirigintele de șantier.

 • - Participa, ca invitat, la etapele de control in fazele determinante.

 • - întrunește comisia abilitată în vederea realizării recepției la termi^areă^lucrărilof^

recepției finale și transmite, către Direcția Economica, procesul verbal^^rec^^^^n^ruA înscrierea în registrele de mijloace fixe.                                      Ilocl              Iz 1

 • 9. întocmește raportarea trimestrială a realizării investițiilor si o transmite la DirecțiaN^^6ana^fcy

Statistică Prahova.

 • 10. Acționează pentru implementarea si derularea la nivel local a unor prograi^^a^aMeie dezvoltare, respectiv:

 • - Programul de construire a locuințelor destinate închirierii tinerilor si a celor realizate cu credit ipotecar, derulate prin Agenția Națională pentru Locuințe:

întocmirea studiilor de fezabilitate, aprobarea lor prin hotarare a consiliului local;

efectuarea demersurilor pentru obținerea finanțării investiției de către A.N.L.

urmărește respectarea prevederilor din contractul încheiat intre A.N.L. si Municipiul Ploiești privind obligațiile pârtilor;

d)


desemnează reprezentant in comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

 • a)

 • b)

 • c)


 • - Programul de construire a locuințelor sociale destinate persoanelor evacuate din case naționalizate, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007:

promovarea proiectelor de construire locuințe sociale destinate persoanelor evacuate din case naționalizate;

întocmirea documentațiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor si avizarea lor in vederea obținerii finanțării de la bugetul de stat;

fundamentarea necesarului de fonduri si solicitarea lor de la MDRAP;

urmărire derulare contracte construire locuințe sociale;

întocmirea documentelor pentru finanțare si transmiterea in termenele legale in vederea decontării de la bugetul de stat a sumelor aferente situațiilor de lucrări;


a)


b)


 • c)

 • d)

 • e)


 • - Programul de construire a locuințelor sociale, derulat pe baza prevederilor Legii

nr.l 14/1996:

 • a) identificarea si promovarea proiectelor de construire locuințe sociale;

 • b) întocmirea documentațiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor, avizarea lor in vedere obținerii cofinantarii de la bugetul de stat;

 • c) fundamentarea necesarului de fonduri si solicitarea lor de la MDRAP;

 • d) urmărire derulare contracte construire locuințe sociale;

 • - Programul național de reducere a riscului seismic al blocurilor de locuințe, derulat pe baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1994, republicata in 2007, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor multietajate cu destinația de locuințe.

 • - întocmirea programelor anuale de reducere a riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuințe:

 • a)  centralizarea cererilor de expertizare tehnică a construcțiilor cu destinația de locuințe, întocmirea listelor aferente si estimarea cheltuielilor;

 • b) întocmirea listei pentru clădirile care se află încadrate în riscul I seismic și notificarea asociațiilor de proprietari în vederea continuării lucrărilor de consolidare.

 • c) centralizarea cererilor pentru execuarea documentațiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor de consolidare la clădirile expertizate si încadrate in clasa I de risc seismic si estimarea necesarului de fonduri;

 • d) fundamentarea necesarului de fonduri pentru realizarea lucrărilor de consolidare;

 • e) întocmirea programului anual si transmiterea lui către Consiliul Județean Prahova in vederea asigurării necesarului de fonduri pentru derularea programului;

 • f)  urmărirea derulării contractelor de lucrări de consolidare si asigurarea transmiterii deconturilor justificative in vederea primirii fondurilor necesare pentru plata situațiilor lunare;

 • g) corespondență cu asociațiile de proprietari și persoane fizice pentru informații despre masurile de consolidare a clădirilor, proceduri, etc.

 • h) relații cu publicul privind starea imobilelor.


- Programul național de creștere a performantei energetice la blocurile de locui baza prevederilor OUG nr. 18/2009, modificata și completata de O.U.G. nr.63/201^

 • a) primirea, verificarea, centralizarea si promovarea in programele reabilitare termică a clădirilor formulate de asociațiile de proprietari;

 • b) fundamentarea programului anual si formularea solicitărilor de foițd'ffi p^g|^feru programului pe etape de proiectare si execuție lucrări, menținerea de resort;

 • c) urmăritea derulării contractelor de servicii / lucrări de reabilitare termî

deconturilor justificative la MDRAP la termenele legale in vederea asigurării surselor de finanțare lucrări;

 • d) organizarea recepționării proiectelor / lucrărilor de reabilitare termică;

 • e) accesarea fondurilor structurale pentru realizarea lucrărilor de reabilitare;

 • f) corespondență cu asociațiile de proprietari și persoanele fizice interesate de program;

 • g) relații cu publicul.

 • 11. Șeful Serviciului Investiții stabilește atribuții, sarcini, responsabilități pentru personalul din subordine și răspunde pentru modul de respectare a normelor de protecție a muncii de către salariații subordonați.

 • 12. Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea sarcinilor primite si de respectarea normelor de protecție a muncii.

 • 13. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate în vederea promovării lor în Consiliul Local.

 • 14. Prezintă, la cererea Consiliului Local sau a Primarului, rapoarte și informații în termenul și forma solicitate.

 • 15. Urmărește derularea contractelor de servicii/lucrări de reparații curente pentru clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Ploiești.

 • 16. Asigură deplasarea în teren și întocmirea răspunsurilor la cererile adresate de către cetățeni privind domeniul sau de activitate.

 • 17. Colaborează cu alte unităti implicate în realizarea lucrărilor de investiții si reparații (deținători de rețele, societăți comerciale, etc.).

 • 18. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin HCL, dispoziții ale Primarului sau incredintațe de conducerea Direcției Tehnic Investiții, pentru domeniul sau de activitate.

 • 19. Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul sau de activitate.

 • 20. Asigură arhivarea documentelor, conform legislației în vigoare.

 • 21. Urmărește rezolvarea corespondenței, conform legislației în vigoare.

 • 22. Toate documentele întocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.

; /\:65BIROULMOBtEEf AȚE

Biroul Mobilitate și Trafic Urban funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef birou și 6 posturi de funcție publică de execuție și este în subordinea directorului executiv al Direcției Tehnic Investiții.

Atribuțiile Biroul Mobilitate și Trafic Urban sunt:

1 Autorizarea transportatorilor, denumiți operatori de transport, astfel cum au fost definiți în Legea 92/2007, pentru realizarea de către aceștia a serviciilor de transport public local, respectiv:

 • I. transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie și troleibuze;

  • II.

  • III.

  • IV.

  • V.

  • VI.


transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi; transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere; transportul public local de mărfuri în regim contractual;


transportul public local de mărfuri cu tractoare și remorci; transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate servic#lșr/fu

în ceea ce privește activitatea de autorizare, principalele activități desfășuratele

 • •   Asigurarea furnizării către public a informațiilor necesare, precunî^sf^usi____ specialitate în vederea întocmirii documentației prevăzute de Legea nr.92/2007 și cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea transportului public local;

 • •   Primirea și verificarea documentațiilor în vederea autorizării în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 și Legii nr.38/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   întocmirea anexelor cuprinzând cererile de autorizații noi, modificări autorizații, suspendări și respectiv anulări, care vor fi supuse spre analiză și aprobare primarului Municipiului Ploiești;

 • •   întocmirea raportului de specialitate pentru acordarea/suspendarea autorizației de transport sau a copiilor conforme care vor fi supuse spre analiză și aprobare primarului Municipiului Ploiești;

 • •   Emiterea dispozițiilor de plată cu sumele reprezentând tarife de eliberare, vizare și modificare a autorizațiilor, corespunzător fiecărui serviciu de transport public;

 • •    Efectuarea, la solicitarea titularilor de autorizații, de modificări asupra conținutului acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • •   Verificarea documentației în vederea vizării anuale a autorizațiilor aflate în evidența biroului, în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • •    Efectuarea anulării autorizațiilor la solicitarea titularilor acestora, ținând cont de prevederile legale în vigoare, și cu plata la zi a tuturor debitelor aferente;

 • 2. Eliberarea în conformitate cu Legea nr.92/2007 si Legea nr.38/2003, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor autorizații si licențe:

 • a) Autorizații de transport;

 • b) Copie conformă a autorizației de transport;

 • c) Licențe de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate și curse speciale;

 • d) Autorizații taxi;

 • e) Autorizații taxi marfa;

 • f) Autorizații pentru activitatea de dispecerat taxi.

 • 3. Eliberarea gratuit sau contra cost, în conformitate cu H.C.L. nr.131/2011, modificată și completată, a autorizațiilor de acces pe raza municipiului Ploiești, astfel:

 • a) autorizații de acces transport marfa cu MMA cuprinsă între 3,5 - 7,5 tone;

 • b) autorizații de acces transport marfa cu MMA > 7,5 tone;

 • c) autorizații de acces transport persoane cu MMA > 3,5 tone;

 • 4. Eliberarea certificatelor de înregistrare/radiere pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării de pe raza municipiului Ploiești, în conformitate cu H.C.L. nr.245/2008;

 • 5. Ținerea evidenței vehiculelor înregistrate, precum și a celor radiate;

 • 6. întocmirea documentației în vederea promovării proiectelor de hotărâre în domeniul de activitate al biroului;

 • 7. Ținerea evidenței, pe registre speciale, a tuturor tipurilor de autorizații și licențe de traseu;

 • 8. Monitorizarea fluxului circulației rutiere în structura de transport a Municipiului;

 • 9. Verificarea (în limita competențelor acordate de lege), a respectării programelor și a graficelor de circulație, a regulilor de transport public de călători, stabilite prin legislația în vigoare;

 • 10. Analizarea și soluționarea, în conformitate cu prevederile legii, a tuturor cererilor și petițiilor care sunt repartizate către birou;

  11. Asigurarea activității de secretariat al Comisiei Municipale pentru Transp Circulației;  R1


 • 12. Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor condiții de trafic fluenl^tfel^ț^w'

 • a) achiziționarea, montarea, demontarea și întreținerea indicatoarelor rutiereMndicafâa&lprz;

stradale și a mobilierului stradal;                                                                 -         '

 • b) stabilirea, executarea și gestionarea (întreținerea) marcajelor rutiere;

 • 13. Stabilirea necesarului anual de lucrări: marcaje rutiere, mobilier stradal, indicatoare rutiere și stradale;

 • 14. Fundamentarea necesarului de lucrări pentru Planul anual de achiziții;

 • 15. întocmirea referatelor pentru demararea procedurilor de achiziții publice, pentru domeniul de activitate al biroului;

 • 16. Fundamentarea sumelor necesare pentru includerea în bugetul anual al Municipiului;

 • 17. Participarea la Comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de licitație;

 • 18. Urmărirea derulării contractelor de realizare a marcajelor rutiere, montare/întreținere mobilier stradal, indicatoare rutiere și stradale;

 • 19.  Aprobarea situațiilor de lucrări aferente marcaj elor rutiere, montării/întreținerii mobilierului stradal, indicatoarelor rutiere și stradale;

 • 20. Monitorizarea comportării lucrărilor de marcaje rutiere, mobilier stradal, indicatoare rutiere și stradale în perioada garanției de bună execuție;

 • 21. încheierea contractelor de service si mentenanta a sistemului de semaforizare a municipiului Ploiești;

 • 22. Monitorizarea funcționarii sistemului de semaforizare;

 • 23. Activitatea de reglementare a traficului, cautarea de noi soluții pentru fluidizarea traficului in punctele/zonele de blocaj;

 • 24. Colaborarea cu Serviciul Reparații și Investiții Drumuri pentru menținerea circulației rutiere și pietonale în limite ridicate de siguranță;

 • 25. Vizarea facturilor pentru realitate, regularitate și legalitate;

 • 26. Utilizarea softului specializat pentru întocmirea și completarea bazei de date cu locațiile unde s-au efectuat lucrări de: marcaje rutiere, mobilier stradal, indicatoare rutiere și stradale;

 • 27. Arhivarea documentelor conform legislației în vigoare;

 • 28. Asigurarea relației cu publicul pentru problemele de care răspunde;

 • 29. Centralizarea datelor statistice privind activitatea biroului, pe baza carora sunt întocmite și transmise informări/rapoarte, la termenele stabilite;

 • 30. Exercitarea altor atribuții stabilite prin lege sau acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului municipiului Ploiești sau ale directorului executiv;

 • 31. Prezentarea, la cererea Consiliului Local sau a Primarului, de rapoarte și informări, în termenul și forma solicitate.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, personalul Biroului Mobilitate și Trafic Urban colaborează cu următoarele instituții:

 • > Poliția Municipiului Ploiești;

 • > Poliția Locală Ploiești;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • >  S.G.U. Ploiești;

 • > R.A.S.P. Ploiești;

 • > Asociații reprezentative ale taximetriștilor și ale operatorilor de transport;

 • > S.C. Transport Călători Express S.A.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

■. ■. . ■ ■ ■> >■

’ ■

{••'A' ''

6 SEI

tVfCIUL REP

ÂRATII ST INVI

LSTITII

DRUi>

1URIServiciul Reparații și Investiții Drumuri funcționează cu structură de [fa publică de conducere de șef serviciu și 11 posturi de funcție publică de execuție ți |ste directorului executiv al Direcției Tehnic Investiții.

Atribuțiile Serviciului Reparații și Investiții Drumuri sunt:

1.


întocmește propuneri pentru programul anual al achizițiilor publice, il supune aprobării directorului si il transmite serviciului Achiziții Publice si Contracte;

 • 2. întocmește propuneri pentru planul anual de investiții, reparații si intretinere a drumurilor publice din municipiu, plan supus aprobării Consiliului Local;

 • 3. Modifica programul in cadrul fondurilor acordate, in funcție de situația existenta;

 • 4. întocmește documentația necesara si transmite serviciului “Achiziții Publice si Contracte”

referatele aprobate de director, in vederea organizării procedurilor de achiziție;

 • 5. întocmește documentația necesara demarării procedurilor de achiziție publica a lucrărilor aprobate de către Consiliul Local (caiete de sarcini, s.a.) si o transmite Serviciului Achiziții Publice si Contracte cu aprobarea directorului;

 • 6. Analizează documentațiile tehnico-economice ale investițiilor publice specifice domeniului de activitate, întocmește documentatiiile pentru avizarea si aprobarea acestora.

 • 7.  Participa, prin reprezentati, in comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizițiile aprobate;

 • 8. Asigura contractarea lucrărilor adjudecate, urmărește derularea contractelor;

 • 9. încheie fise tehnologice pe baza măsurătorilor efectuate in teren pentru fiecare lucrare, stabilește soluția tehnica impreuna cu proiectantul si constructorul;

 • 10. întocmește situații lunare, saptamanale, zilnice in vederea executării lucrărilor de investiții si reparații, urmărind executarea lor, calitativ si cantitativ, precum si respectarea termenelor contractuale;

 • 11. Solicita si obține avizele necesare eliberării Autorizațiilor de Construire, conform legislației in vigoare.

 • 12. Urmărește execuția lucrărilor de investiții si reparații, in conformitate cu legislația in vigoare.

 • 13. Participa la recepțiile la terminarea lucrărilor si la cele finale;

 • 14. Verifica, confirma situațiile de lucrări si vizeaza facturile aferente;

 • 15. Urmărește lucrările in perioada de garanție;

 • 16. întocmește sistemul de evidenta a lucrărilor pe contracte, stadii fizice si valorice;

 • 17. întocmește situația lunara si trimestiala privind realizările in domeniul amenajării, modernizării, reparării, intretinerii si execuției drumurilor publice;

 • 18. întocmește si completează, când este cazul, fisele tuturor arterelor de circulație care vor cuprinde informații cu privire la categoria de drum, infrastructura, instalații si rețele tehnico-edilitare, îmbrăcăminte asfaltica, etc.

 • 19. Asigura activitatea de urmărire a comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor aferente cap “Transporturi”, obținerea avizelor necesare, conform legislației in vigoare;

 • 20. Asigura arhivarea documentelor conform legislației in vigoare;

 • 21. Urmărește rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 22. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • 23. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări, in termenul si forma solicitate.

 • 24. întocmește studii de circulație si siguranța rutiera;

 • 25. Recepționează lucrările conform prevederilor contractelor;

 • 26. Colaborează pentru identificarea, inventarierea si delimitarea infrastucturii aferente serviciului, cu Direcția Gestiune Patrimoniu si cu alte structuri existente, după caz;

 • 30. Sesizează eventualele nereguli in funcționarea serviciilor publice si propune masuri pentru creșterea operativității in soluționarea problemelor precum si pentru organizarea sau^eorgani^area unor activitati sau servicii.

 • 31. Soluționează sesizările, solicitările si reclamatiile cetățenilor din domenii^ cfe^etis4ta0\ aba

serviciului.                                                           I ©IM® V ]

 • 32. întocmește referate, rapoarte si proiecte de hotarari privind activitatea seț^ifijultfth^^de^a/j promovării lor in Consiliul Local, precum si a dispozițiilor Primarului. V

 • 33. Asigura evidenta informatizata a tuturor documentelor sus menționate care sunrW^âdp^m^za de date a Primăriei municipiului Ploiești, pe tipuri de lucrări, termene de exectfee^e^wi si receptionarea lor, conform procedurii, aceste date putând fi acesate de oricare dintre serviciile Primăriei municipiului Ploiești.

 • 34. Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor de protecție a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor, de folosirea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție;

 • 35. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hottrâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri colaborează cu următoarele instituții:

 • >  ISC Prahova;

 • >  Politia Municipiului Ploiești;

 • >  Grupul de Pompieri Prahova

 • > Telekom SRL, GDF Suez S.C. Electrica Prahova, DALKIA TERMO Prahova

 • >  T.C.E. Ploiești, R.A.S.P.Ploiesti, S.G.U.

 • >  Societățile contractoare

Compartimentul Rețele Edilitare funcționează cu structură de 5 posturi de funcție publică de execuție și este în subordinea Serviciul Reparații și Investiții Drumuri.

Atribuțiile compartimentului Rețele Edilitare sunt:

 • 1. Urmărește funcționalitatea serviciilor publice de apă, canal, energie termică, apa caldă menajeră, gaze, telefonie și energie electrică a localității;

 • 2. Participă la elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice aferente domeniului de activitate al serviciului;

 • 3. Sesizează eventualele nereguli în funcționarea serviciilor publice și propune măsuri pentru creșterea operativității în soluționarea problemelor și pentru organizarea sau reorganizarea unor activități sau servicii;

 • 4. Avizează documentele pentru executarea următoarelor lucrări de rețele edilitare:

 • -   intervenții la conductele de apă;

 • -   intervenții la sistemul de canalizare;

 • -  intervenții la conductele de gaze;

 • -   intervenții la sistemul de termoficare;

 • -   intervenții la rețelele de telefonie;

 • -   intervenții la instalațiile electrice;

 • -   intervenții pentru întreținerea căii de rulare a tramvaielor precum și a instalațiilor aferente;

 • 5. Eliberează „Autorizații pentru începerea lucrărilor edilitare” la toate tipurile de rețele;


Poliția Municipiului Ploiești;

 • 10. întocmește „Avize”, după verificarea documentației de execuție, pentru lucrări ce se execută pe domeniul public și privat, în vederea obținerii „Autorizației de construire”;

 • 11. Sesizează Poliția Locală, în scris, în vederea aplicării de sancțiuni persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea prevederilor H.C.L 337/2008, H.C.L.228/2006, pentru nerefacerea zonelor afectate de lucrare, pentru nerespectarea „Tehnologiei de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al Primăriei...", precum și neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrării;

 • 12. Propune în colaborare cu instituțiile implicate, măsuri pentru îmbunătățirea metodelor de lucru privind lucrările edilitar - gospodărești;

 • 13. Propune măsuri tehnico-organizatorice pentru refacerea și protecția mediului înconjurător după terminarea intervențiilor;

 • 14. încheie contracte pentru închirierea terenurilor pentru organizarea de șantier, urmărește executarea lucrărilor în conformitate cu termenele contractate;

 • 15. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 16. Soluționează sesizările, solicitările și reclamațiile cetățenilor din domeniile de activitate ale compartimentului;

 • 17. întocmește referate, rapoarte și proiecte de hotărâri privind activitatea compartimentului în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • 18. întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local și a Primarului;

 • 19. Asigură evidența informatizată a tuturor documentelor sus menționate, care sunt introduse în baza de date a Primăriei municipiului Ploiești (toate lucrările la rețelele de alimentare cu apă și de preluare a apelor uzate în rețeaua publică de canalizare, la rețeaua de gaze naturale, la rețelele de distribuție și transport a agentului termic, de telefonie, sunt introduse pe tipuri de lucrări, termene de execuție precum și recepționarea lor, conform procedurii, aceste date putând fi acesate de oricare dintre serviciile Primăriei municipiului Ploiești);

 • 20. Asigură arhivarea documentelor conform legislației în vigoare;

 • 21. Personalul din cadrul compartimentului răspunde de respectarea normelor de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor, de folosirea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție;

 • 22. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul Rețele Edilitare colaborează cu următoarele instituții:

>

>

>

>

>

>

>


S. C. Apa Nova SRL, S. C. Romtelecom Prahova,

S. C. Distrigaz Sud Rețele, S.C. Electrica Aise Ploiești, S.C. Dalkia Termo Prahova;

Poliția Municipiului Ploiești;Poliția Locală;

I.S.C. Prahova; Grupul de Pompieri Prahova;

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană; S. C. TCE S.A. Ploiești;R.A.S.P. Ploiești; Societățile constructoare.Direcția Relații Internaționale funcționează cu o structură de 2 posturi de conducere și 16 posturi de funcție publică de execuție și cuprinde :

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. cu un post de funtți^?pjiblică1<de/ conducere de sef serviciu și 4 posturi de funcție publică de execuție, având în Compartimentul O.N.G. cu 3 posturi de funcție publică de execuție. Compartimentul Manageri Proiecte cu 9 posturi de funcție publică de execuție.

Misiune

Direcția Relații Internaționale asigură și coordonează - în limitele de competență - pregătirea, reprezentarea, gestionarea și urmărirea modului de aplicare a politicilor europene la nivelul municipiului Ploiești.

Direcția Relații Internaționale promovează imaginea municipiului Ploiești pe plan extern, prin activități care se desfășoară în țară și în străinătate.

Funcții

Colaborarea cu structurile europene, implementarea programelor și proiectelor la un nivel compatibil cu politicile europene necesită organizarea Direcției astfel încât să îndeplinească următoarele funcții:

 • -  Reprezentanță - reprezintă Municipiul Ploiești în relațiile internaționale și naționale;

 • -  Planificare, coordonare - în parteneriat cu alte structuri sau organizații implicate în implementarea proiectelor;

 • -  Operațională - dezvoltă parteneriate locale, naționale, internaționale;

 • -  Informare, comunicare - centralizează și difuzează informații privind proiectele aflate în derulare, oportunitățile de aplicare in vederea obținerii finanțărilor nerambursabile.

Structura

Direcția Relații Internaționale funcționează ca structură de specialitate în cadrul Municipiului Ploiești și este organizată astfel:

 • -  Serviciul Proiecte cu finanțare internaționala, O.N.G.;

 • -  Compartimentul O.N.G.;

 • -  Compartimentul Manageri Proiecte.


Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 4 posturi de funcție publică de execuție având în subordine compartimentul O.N.G. cu structură de 3 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. sunt:

COMPETENTE

Implementarea programelor Uniunii Europene și derularea proiectelor:

 • -  Elaborează și transmite reprezentanților Comisiei Europene propunerile de proiecte pe programele de finanțare;

 • -  Identifică și stabilește oportunitățile de parteneriat cu organizații, asociații, rețele internaționale;

 • -  Planifică și urmărește activitățile specifice, definite în cadrul proiectelor aflate în derulare;

 • -  Coordonează activitățile partenerilor de proiect (instituții locale, direcții ale primăriei, regii locale etc.) stabilind rolul si contribuția acestora;

 • -  Participă la întâlniri prevăzute în cadrul proiectelor, cu partenerii externi și locali;

 • -  Raportează și evaluează periodic stadiul de realizare a proiectelor si indicatorii de performanță;

Definește și urmărește planificarea bugetară a proiectelor și eligibilitatea costurilor, împreună cu responsabilii tehnici si financiari;

în funcție de solicitări, colaborează cu celelalte direcții din cadrul primăriei la^rg licitațiilor necesare pentru derularea corespunzătoare a proiectelor;


Coordonează organizarea întâlnirilor cu instituții, organizații și mass-mecfia promovarea și susținerea proiectelor cu finanțare europeană;

Monitorizează proiectele cu finanțare europeană derulate în municipiul Ploieșf

 • -  Inițiază schimburi de experiență și susține dezvoltarea politicilor referito administrative locale, precum și finanțarea colectivităților locale;

 • -  Organizează activitati de diseminare a informației europene cu ocazia principalelo europene (9 Mai - Ziua Europei, 16-22 septembrie - Saptamana Mobilității, 5 Iunie - Ziua Mediului, etc);

 • -  Colaborează cu Asociația Municipiilor din Romania si A.I.M.F. prin participarea in proiecte comune, completarea de chestionare, formularea răspunsurilor la diferite solicitări, participarea la diferite întâlniri;

 • -  Completează chestionare privind domenii de interes la nivelul comunității, servicii publice, proiecte de dezvoltare durabila;

 • -  Colaborează cu alte compartimente (direcții) in vederea organizării unor evenimente si întocmirii documentației in vederea obținerii de finanțări;

 • -  Primește oferte si propune diferite soluții de oportunitate privind stagiile de formare, cursurile de specializare, cooperările internaționale, în vederea îmbunătățirii performanțelor funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

 • -  Menține relații cu reprezentanții primăriilor orașelor înfrățite, cu instituții și organizații din străinătate;

 • -  Realizează corespondența necesară inițierii și întreținerii relațiilor de cooperare internațională;

 • -  Traduce și adaptează proiectele și materialele provenite de la Uniunea Europeană sau partenerii de proiect;

Proiecte de dezvoltare durabila prin accesarea fondurilor structurale

 • -  Asigura implementarea si monitorizarea proiectelor finanțate prin Programele Operaționale Regionale si Sectoriale si a proiectelor finanțate prin fonduri comunitare, prin managerii de proiect sau membrii din echipele de proiect din cadrul direcției si alaturi de echipa de consultanta contractata;

 • -  Participă la activitatea de identificare si selectare a proiectelor care corespund axelor prioritare si domeniilor de intervenție finanțate prin programele operaționale lansate;

 • -  Promovează programele operaționale si instrumentele de co-finantare complementare de tip național si european pentru marirea vizibilității si a eficacității absorbției fondurilor, la nivel local;

 • -  întocmește (in colaborare cu firma de consultanta, in cazul in care exista un contract in acest sens) cereri de prefînantare, cereri de plata, cereri de rambursare, rapoarte de progres, notificări, solicitare de încheiere acte adiționale la contractele de finanțare, către ADR Sud Muntenia si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice (M.D.R.A.P.);

 • -  Participa la realizarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice prevăzute in proiectele finanțate prin fonduri structurale;

 • -  Participa la ședințele comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achiziții publice prevăzute in proiectele finanțate prin fonduri structurale;

 • -  Realizează raportări către Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului Județului Prahova, M.D.R.A.P, A.D.R. Sud Muntenia privind situația proiectelor derulate, aflate in curs de derulare si propuneri de proiecte conform datelor solicitate;

 • -  întocmește proiecte de hotarari, adrese de răspuns către O.L A.D.R. Sud Muntenia si M.D.R.A.P.;

 • -  Colaborează cu factorii implicați in vederea realizării documentației pentru pregătirea cererilor de finanțare si a documentațiilor pentru proiectele prioritare din PID in scopul depunerii spre aprobare la Organismul Intermediar;

Asigura managementul proiectelor (împreună cu firmele de consultanta) implementate de municipiu pentru aplicarea politicilor de dezvoltare comunitara;


Colaborează cu Coordonator Polul de Creștere Ploicsti-Prahova, ADI Polul de c^fer^Rloi&ă - Prahova, Asociația Municipiilor din România în vederea accesării programe^ fondurile structurale sau pentru implementarea si monitorizarea proiectelor//c finanțare;

Participa la elaborarea strategiilor locale de dezvoltare;

Prezintă autorităților locale oportunitățile de finanțare oferite de diferite prograrw^'e^ europene;                                                                           z

Coordonează organizarea unor manifestări locale de prezentare a proiectelor în derulare (vizite, expoziții, conferințe naționale/intemaționale și alte categorii de manifestări cu caracter public); Participă la activitățile desfășurate în cadrul schimburilor de experiență organizate de alte instituții, în vederea prezentării și promovării programelor de dezvoltare locală durabilă;

Participă la întâlniri, seminalii, burse organizate de structuri ale Uniunii Europene, în scopul creșterii capacității de perfecționare în accesarea și utilizarea Fondurilor Structurale, pentru


finanțarea proiectelor de dezvoltare;

Asigură interfața între Primăria Municipiului Ploiești, structurile Europene, structuri naționale si locale

 • >  Consiliul Europei

 • >  Comisia Europeană - Directorate Generale

 • >  Clubul de la Strasbourg

 • >  Asociația Internaționala a Municipiilor Francofone, s.a.

 • >  Asociația Municipiilor din România (A.M.R.)

 • >  Polul de Creștere Ploiesti-Prahova

 • >  ADI Polul de creștere Ploiești - Prahova

 • >  O.L A.D.R. Sud Muntenia

 • >  Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice (M.D.R.A.P.)

 • >  Consiliul Județean Prahova

 • >  Instituția Prefectului Județului Prahova

 • >  Autorități locale, județene, regionale și naționale

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Compartimentul O.N.G. funcționează cu structură de 3 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Compartimentului O.N.G. sunt:

COMPETENTE

Asigură colaborarea administrației locale cu organizațiile societății civile și organizațiile non-guvernamentale prin:

 • • Organizarea în parteneriat, finanțarea și/sau participarea la seminariile/colocviile prilejuite de marcarea unor evenimente și realizate la inițiativa ONG-urilor de voluntari, de mediu, sociale;

 • • Analiza posibilităților de încheiere de protocoale de parteneriat cu ONG-urile în vederea susținerii dezvoltării activității acestora, întăririi sectorului ONG, al societății civile locale - pentru depunere de proiecte spre finanțare la diverse finanțări din fonduri nerambursabile (FDSC, programe operaționale, etc);

 • • Dezvoltarea si evaluarea politicilor de incluziune sociala;

 • • Dezvoltarea de parteneriate pe diferite domenii;

 • • Asigurarea de consiliere in vederea accesării de fonduri si pentru implementarea proiectelor aprobate;

 • • Finanțarea din fonduri nerambursabile de la bugetul local, în baza

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru acti*" interes general pentru anul de execuție financiară curent a proiectelor implementate

 • • Urmărirea modului de implementare a proiectelor de către ONG-uri|îif^re compartimente direct implicate in colaborarea cu acestea;

 • • Asigură diseminarea materialelor de prezentare (de informare și promov ce se implementează in parteneriat cu ONG-urile, în vederea promovării imaginii Ploiești si a activității acestora atât pe plan local caz si extern;


Exercită si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Compartimentul Manageri de Proiect funcționează cu structură de 9 posturi de funcție publică de execuție.

COMPETENTE

Implementarea programelor Uniunii Europene și derularea proiectelor:


 • -  Se documentează permanent (pe site-urile cu programe și proiecte active ale Comisiei Europene) și identifică programe și propuneri de proiecte europene pentru a fi implementate la nivelul municipalității;

 • -  Elaborează propuneri de proiecte si le trimite pentru evaluare Comisiei Europene (completare formular de participare, incheiere acord de participare, încheiere acord de parteneriat unde este cazul);

 • -  Negociază propunerile de proiect evaluate favorabil de către Comisia Europeană cu ofițerii de proiect europeni;

 • -   Menține relații de colaborare și asigură asistență de specialitate partenerilor de proiect;

 • -   Organizează și participă la întâlnirile cu partenerii de proiect conform calendarelor stabilite;

 • -   Planifică si urmărește activitățile specifice pachetelor de lucru definite in proiectele derulate;

 • -  Raportează și evaluează periodic, stadiul de realizare a etapelor proiectelor și a indicatorilor de proiect;

 • -  Asigură activitățile cuprinse în planul de diseminare a informațiilor și a pachetelor de lucru, grupurilor țintă stabilite in proiecte;

 • -  Organizează întâlniri cu instituții și organizații locale pentru promovarea și susținerea realizării proiectelor;

 • -  Monitorizează site-urile interne și internaționale în vederea promovării proiectelor în derulare;

 • -   Participă și reprezintă municipalitatea, în baza competențelor stabilite de șeful ierarhic, la întâlnirile de lucru cu partenerii de proiect europeni;

Proiecte de dezvoltare durabila prin accesarea fondurilor structurale

 • -  Se documentează permanent, identifică sursele și valorifică și informațiile difuzate necesare întocmirii portofoliului de proiecte locale;

 • -  Monitorizează site-urile dedicate metodologiilor de accesare a fondurilor structurale;

 • -  Urmărește respectarea termenelor prestabilite pentru etapele de implementare a proiectelor;

 • -   Monitorizează derularea proiectelor și atingerea obiectivelor stabilite în proiecte;

  Menține contactul cu Autoritatea de Management si va asigura comunicarea cu toti factorii implicați in proiect;


Urmărește realizarea sarcinilor si responsabilităților membrilor echipei; Solicita membrilor echipei avizarea documentelor specifice fiecărui co: juridic, achiziții publice);

Verifica si monitorizează activitatea de management desfasurata de contractata;

Verifica cereri de prefinantare, cereri de rambursare, rapoarte de progres, i Sud Muntenia si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice Monitorizează indicatorii de activitate, rezultatele si evaluarea acestora;


Urmărește modul de derulare si incadrare in grafic a activitatilor prevăzute in proiect;

In momentul constatării apariției unor probleme in derularea proiectului,va lua masuri corective a acestora;

Monitorizează si solicita membrilor echipei rapoarte periodice privind realizarea activitatilor

propuse;

 • -   Solicita raportările tehnice Direcției tehnice in scopul inaintarii acestora către Autoritatea de Management;

 • -  Participă la schimburi de experiență cu principalii finanțatori ai programelor de dezvoltare.

Exercită si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Y'-‘ .

i-.' ■*. '■

.... . 'Y 8.i!

SERVIC1

.UL-A

DMINIS'

TRAREPARCMI

jSic.

IPA

Lf‘>R

LOIEȘTÎ

,L:

♦J         î J.         V

Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest funcționează cu o structură de un post de personal contractual de conducere de șef serviciu și 48 posturi de personal contractual de execuție având în subordine compartimentul Centru de Excelență pentru Tinerii Inteprinzători cu structură de 7 posturi de personal contractual de execuție.

Atribuțiile Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest sunt:

 • 1.  Asigură organizarea activității personalului de întreținere, controlează și asigură curățenia în Parcul Municipal Ploiești Vest,

 • 2.  Vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări, livrate/prestate, conform contractelor.

 • 3. Vizează pentru realitate și oportunitate toate documentele emise care implică angajarea de cheltuieli.

 • 4.  Șeful serviciului răspunde direct de :

actualizarea fișelor de post precum si întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate; evaluarea permanentă a personalului din subordine în scopul perfecționării activității profesionale și luarea măsurilor operative conform competențelor ;

 • -   asigurarea cunoașterii și aplicării actelor normative de referință în domeniul de activitate;

 • -   fundamentează, în calitate de specialist propunerile de achiziție (pentru lucrări, bunuri și servicii);

 • -  întocmirea Regulamentul de Funcționare al Parcului Municipal Ploiești Vest,

 • 5. Verifica si răspunde de implementarea normelor legale din domeniul calității mediului, sănătății și securității în muncă, prevenirea si stingerea incendiilor;

 • 6.  Urmărește creșterea calității prestațiilor realizate;

 • 7. Transformă programele și strategiile stabilite de conducere în sarcini de lucru și se asigură ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite -respectarea cerințelor privind calitatea, protecția mediului

 • 8. Asigură cunoașterea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea eficacității Sistemului de Management Calitate/Mediu în zonele coordonate, precum și corelarea activităților și ținerea sub control ale interfețelor în cadrul proceselor, precum și atingerea indicâtQrildr^de performanță.


 • 9.  Dispune sarcini de serviciu și decide în limitele legale ale atribuțiilor /&lezînAqbieâti^xel^\ stabilite prin fisa postului cu menținerea obiectivelor de performanță cuprir

 • 10. Se asigură că tot personalul din subordine va respecta legislația în domeniu\c^\ i

 • 11. Răspunde ca ieșirea în exterior a oricărei adrese, situații, planuri, etc., înregistrarea documentelor.

 • 12. Organizează, conduce si controlează activitatea de paza precum si modul de 'e^eSutare al serviciului, respectiv păzirea cu vigilență a obiectivului și a bunurilor din cadrul serviciului și să asigure integritatea acestora;

 • 13. Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul postului și itinerarul de patrulare pentru a preveni orice fapta de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit;

 • 14. Să cunoască prevederile legale privind accesul în obiectiv și regulile stabilite în planul de pază;

 • 15. Să ia măsuri pentru prevenirea actelor ce tulbură ordinea și liniștea publică în vederea prevenirii distrugerii și degradării de bunuri ce pot avea loc în raza postului de pază;

 • 16. Să cunoască sistemul de legătură între agenții de pază, modul de acțiune și cooperare a acestora cu alte forțe și în alte situații și să aplice cu strictețe prevederile din planul de pază referitoare la alarmarea dispozitivului în cazuri deosebite;

 • 17. Să sesiseze organele de drept în legătură cu orice faptă de natură să prejudicieze obiectivul, iar la nevoie să dea concursul pentru rezolvarea situației create;

 • 18. Asigura gospodărirea si întreținerea terenurilor din responsabilitatea sa, asigură curățenia și menținerea condițiilor legale de funcționare a aparatelor de joacă și/sau întreținere, menține dotarea aflata în admnistrarea sa.

 • 19. Exploatează si intervine cu toate mijloacele aflate in dotare conform sarcinilor primite de către conducătorul ierarhic, asigura menținerea la stadiul de funcționare a întregii aparaturi aflate in exploatarea sa, conlucrează cu personalul de execuție (instalator/electrician) in domeniu pentru îndeplinirea obiectivelor, sarcinilor si lucrărilor de efectuat in domeniul sau de activitate.

 • 20. Răspunde de producerea materialului dendrofloricol din sera;

 • 21. Răspunde de încadrarea in consumurile specifice si justifica lunar consumul de materiale pe culturi.

 • 22. întocmește referatele de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale, unelte, etc., necesare proceselor de producție.

 • 23. întocmește saptamanal programul de lucru la sera si zone verzi,

 • 24. întocmește anual planul de plantare a materialului dendrologic pentru spatii verzi,

 • 25. Elaborează programul de activitate saptamanal, lunar si trimestrial pentru amenajarea si întreținerea spatiilor verzi,

 • 26. întocmește programe de tăieri a arborilor uscati,

 • 27. Executa masurile de menținere in stare de folosire a locurilor de agrement si a dotărilor existente, in vederea folosirii acestora pentru agrement

 • 28. Participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul Parcului Municipal Ploiești Vest.

 • 29. întocmește planul de paza.

 • 30. Face propuneri pentru contractarea cu agenți economici a lucrărilor ce depășesc posibilitățile tehnice ale instituției.

Exercită si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

'W \ 8.1.COMPARTIMENTUL CENT RUDEEXCELENȚÂ '3;a ■ ; TENTRlU tinei&iin™


■ A-A". V-. ‘ A■’ Ar''r<-V

Compartimentul Centru de Excelență pentru Tinerii întreprinzători Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest funcționează cu o struct personal contractual de execuție .

Atribuțiile Compartimentului Centru de Excelență pentru Tinerii întreprinzători sunt:

 • 31. Asigură organizarea activității personalului de întreținere, controlează și asigură curățenia în clădirea în care își desfășoară activitatea compartimentul Centru de Excelență pentru Tinerii întreprinzători și precum și împrejurul acesteia,

 • 32. Vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări, livrate/prestate, conform contractelor;

 • 33. Vizează pentru realitate și oportunitate toate documentele emise care implică angajarea de cheltuieli.

 • 34. Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

 • 35. înregistrează în evidențele contabile toate operațiunile derulate prin casierie (încasări, plăți, avansuri spre decontare, garanții etc.).

 • 36. Asigura inventarierea anuală si ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor bănești ce aparțin municipiului si administrarea corespunzătoare a acestora, în colaborare cu Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 37. Urmărește si răspunde de efectuarea cheltuielilor proprii cu respectarea disciplinei financiare.

 • 38. Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

 • 39. Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar - contabile pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

 • 40. Urmărește creșterea calității prestațiilor realizate;

 • 41. Dispune sarcini de serviciu și decide în limitele legale ale atribuțiilor sale în obiectivele stabilite prin fisa postului cu menținerea obiectivelor de performanță cuprinse in acesta.

 • 42. Se asigură că tot personalul din subordine va respecta legislația în domeniu.

 • 43. întocmește documentele și documentația privind închirierea spațiilor de birouri din cadrul Centru de Excelență pentru Tinerii întreprinzători, precum și derularea contractelor;

 • 44. Răspunde ca ieșirea în exterior a oricărei adrese, situații, planuri, etc., să se facă numai cu înregistrarea documentelor.

 • 45. Organizează, conduce si controlează activitatea de pază precum si modul de executare al serviciului, respectiv păzirea cu vigilență a obiectivului și a bunurilor din cadrul serviciului și să asigure integritatea acestora;

 • 46. Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul postului și itinerarul de patrulare pentru a preveni orice fapta de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit;

 • 47. Să cunoască prevederile legale privind accesul în obiectiv și regulile stabilite în planul de pază;

 • 48. Să ia măsuri pentru prevenirea actelor ce tulbură ordinea și liniștea publică în vederea prevenirii distrugerii și degradării de bunuri ce pot avea loc în raza postului de pază;

 • 49. Să cunoască sistemul de legătură între agenții de pază, modul de acțiune și cooperare a acestora cu alte forțe și în alte situații și să aplice cu strictețe prevederile din planul de pază referitoare la alarmarea dispozitivului în cazuri deosebite;

 • 50. Să sesiseze organele de drept în legătură cu orice faptă de natură să prejudicieze obiectivul, iar la nevoie să dea concursul pentru rezolvarea situației create;

 • 51. Participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul compartimentul Centru de Excelență pentru Tinerii întreprinzători.

 • 52. întocmește planul de paza pentru compartimentul Centru de Excelență penați» întreprinzători.

 • 53. Face propuneri pentru contractarea cu agenți economici a lucrărilor ce depășesc tehnice ale instituției

 • 54. Rezolvă corespondenta aferenta serviciului conform cu legislația in vigoare.

 • 55. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări p^j serviciului în termenul și forma solicitata;

 • 56. întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de instituțiile solicitante.

 • 57. Urmărește și răspunde de respectarea aplicării hotărârilor Consiliului Local și a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilă.

 • 58. Urmărește și răspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotărârilor Consiliului Local.


Exercită si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.


Direcția Comunicare, Relații Publice funcționează cu o structură de 2 posturi de funcție publică de conducere și 17 posturi de funcție publică de execuție și cuprinde :

Serviciul Relații Publice cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Protecția Muncii și Protecție Civilă cu 3 posturi de execuție;

 • -  Compartimentul Organizare Evenimente cu 6 posturi de execuție.

Direcția Comunicare, Relații Publice are misiunea de a asigura și perfecționa:

 • •   Comunicarea externă cu: alte instituții ale administrației publice centrale, administrației publice locale, mass-media, mediul de afaceri, asociații și organizații neguvernamentale, corpul diplomatic din cadrul ambasadelor acreditate la București, orașe înfrățite , instituții și organizații internaționale, etc.;

 • •  Comunicarea internă între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului Ploiești si Consiliului Local Ploiești;

 • •  Comunicarea în situații de criză - evaluarea riscurilor în vederea identificării zonelor de vulnerabilitate; dezvoltarea strategiilor de comunicare în situații de criză și a principalelor măsuri anti-criză; crearea mesajelor cheie și a materialelor de comunicare;

 • •  Comunicare CSR și implementarea de programe de profil - organizează și dezvoltă strategii și programe de responsabilitate socială în parteneriat cu comunitatea de afaceri;

 • •  Planificare strategică și cercetare - conturarea publicului țintă, nevoile și vulnerabilitățile diferitelor categorii de cetățeni;

 • •  Organizare evenimente - realizare de materiale de prezentare, audio și video, strategie integrată pentru evenimente și campanii, concept creativ pentru evenimente, participări la târguri și expoziții, etc.

 • •  Organizează și promovează manifestările cultural-artistice majore, desfășurate cu sprijinul sau sub egida primăriei;

 • •  Organizează activitatea de informare și pregătire preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de protecție civilă, obligațiile ce îi revin si modul de acțiune pe timpul situațiilor de urgență.

  Direcția Comunicare, Relații Publice îndeplinește atribuțiile ce decurg din:


aplicarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public^-, r.-* .a aplicarea H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare^ funcționara autorității teritoriale de ordine publica;                                         șf

aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrata pi®®B răspunde de relația cu societatea civilă;                                      \\o|\

aplicarea prevederilor HCL 192/28.05.2014 privind modificarea Hotărârii nr. 166/2003 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberuh4^acccs?>'la informațiile de interes public și a Hotărârii Consiliului Local nr. 165/2003 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de participare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și a deciziilor cu aplicabilitate generală.9.LSERVfCIL^Serviciul Relații Publice funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție.

Specialiștii Serviciului Relații Publice au experiență în comunicare și relații publice și contribuie la construirea și consolidarea imaginii autorității publice locale prin:

 • 1.  Comunicare instituțională - transparență, responsabilitate și credibilitate în comunicare;

 • 2. Organizare evenimente - realizare de materiale de prezentare, audio și video, strategie integrată pentru evenimente și campanii, concept creativ pentru evenimente, etc.;

 • 3. Relația cu mass-media și ONG-uri - dezvoltarea de strategii și planuri de media relations, redactarea diferitelor tipuri de materiale de presă, managementul evenimentelor media, monitorizarea și analizarea prezenței în media;

 • 4. Participare cetățenească - organizarea dezbaterilor publice și a întâlnirilor cu comunitatea locală, consultarea cetățenilor cu privire la proiectele derulate de municipalitate;

 • 5. Comunicare internă - comunicarea cu conducătorul instituției, cu angajații, newsletter, organizarea evenimentelor interne, etc.

 • 6.  Comunicare online - gestionarea informației prezentă pe pagina oficială de internet (www.ploiesti.ro ) și folosirea social-media pentru a ajunge cât mai direct la publicul țintă;

 • 7. Comunicare în situații de criză - evaluarea riscurilor în vederea identificării zonelor de vulnerabilitate; dezvoltarea strategiilor de comunicare în situații de criză și a principalelor măsuri anti-criză; crearea mesajelor cheie și a materialelor de comunicare specifice;

 • 8. Comunicare CSR și implementarea de programe - organizează și dezvoltă strategii și programe de responsabilitate socială în parteneriat cu comunitatea de afaceri;

 • 9.  Planificare strategică și cercetare - conturarea publicului țintă, nevoile și vulnerabilitățile diferitelor categorii de cetățeni.

Atribuțiile Serviciului Relații Publice sunt:

 • 1. Crearea și supervizarea unui sistem comunicațional intern și extern pentru un management eficient al informațiilor;

 • 2. Organizează și coordonează buna desfășurare a evenimentelor de promovare a municipalității: Târgul de Crăciun, Festivalul pentru copii și tineret Ploiești - Magie, Feerie și Povesti, Zilele Municipiului Ploiești, concursuri sportive pentru copii,etc..

Coordonează proiectele de mediu ale municipalității: Festivalul Filmelor Ecologice pentru elevi, Orașul Reciclării, Ora Pământului, etc.


Participă la organizarea diferitelor acțiuni culturale organizate de municipalitat Poezie”Nichita Stănescu”, Festivalul interetnic, etc.

Asigurarea managementului de criză la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești,

în vigoare;

Preluarea solicitărilor venite din partea publicului și a mass-media, conform Leg^j^ completările și modificările ulterioare, soluționarea eficientă a cererilor respci^ty^ acestora și urmărirea feed-back-ului;

Asigurarea transparenței decizionale a administrației publice locale, în conformitate cu Legea nr.52/2003;

Facilitarea întâlnirilor, interviurilor primarului, a celorlalți membri ai echipei de conducere și a specialiștilor din primărie la emisiunile Radio - TV;

Organizarea și planificarea diferitelor evenimente, conferințe de presă, dezbateri publice sau consultări cetățenești;

Elaborarea materialelor pentru conferințele de presă sau dezbateri publice menite să promoveze imaginea instituției și să informeze corect și eficient publicul;

Preluarea și centralizarea periodică a informațiilor provenite din compartimentele Primăriei, în ceea ce privește activitatea desfășurată;

Mediatizarea activității zilnice a Primăriei Municipiului Ploiești și a instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești, gestionarea imaginii autorității publice locale în ansamblu;

Monitorizarea imaginii primăriei și a Consiliului Local la nivelul mass-media și al comunității locale;

Consilierea și informarea cetățenilor cu privire la activitățile primăriei și Consiliului Local;

Elaborarea, editarea și tipărirea materialelor informative privind activitatea proprie, serviciile oferite, modalități de accesare a informațiilor (afișe, fluturași, broșuri, raportul anual, etc.);

Coordonarea activităților derulate pentru pagina de internet a instituției;

Realizarea și îmbunătățirea unui serviciu pentru cetățeni, care să îi sprijine cu profesionalism și promptitudine în rezolvarea problemelor, în obținerea de informații publice, în stimularea participării cetățenești la luarea deciziilor împreună cu administrația locală;

Asigurarea unei comunicări directe cu publicul cu implicații asupra percepției și performanței instituției;

Organizarea audiențelor susținute de primar și viceprimari si asigurarea informațiilor cerute de persoanele care solicita audiențe;

Transmite compartimentelor din cadrul Primăriei Ploiești, spre competentă soluționare, problemele ce au făcut obiectul audiențelor și, după caz, monitorizează feedback-ul acestora;

Solicită birourilor și serviciilor Primăriei informații cu privire la soluționarea cererilor celor care au fost in audienta si comunica petenților răspunsul, în conformitate cu prevederile legale;

Primește, înregistrează - după caz (corespondența electronică), repartizează si verifică pe teren soluționarea sesizărilor transmise de Guvernul României, Senat, Camera Deputaților, Instituția Prefectului județul Prahova, Consiliul Județean Prahova, precum și a celor înregistrate la audientele acordate de executivul primăriei;

Asigură evidența clară a tuturor actelor pe care le instrumentează;

Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare;

Colaborează cu celelalte birouri si servicii ale primăriei în executarea atribuțiilor specifice;

Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului, în termenul si forma solicitată;

Monitorizează transmiterea cererilor și a scrisorilor, care nu sunt de competenta administrației locale, către societățile comerciale, regiile si instituțiile de a căror calitate depinde soluționarea acestora, urmărind modul de soluționare și transmitere a răspunsurilor către petenți;

Oferă informații cu privire la activitatea Primăriei Municipiului Ploiești și a Consiliului Local;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Relații Publice colaborează cu următoarele instituții:

 • >  Instituția Prefectului - Județul Prahova

 • >  Consiliul Județean Prahova

 • >  Instituțiile subordonate Consiliului Local

 • >  Mass media

 • >  Direcția Muncii si Protecției Sociale Prahova

 • >  Inspectoratul Școlar Județean Prahova

 • >  Direcția Sanitară Prahova

 • >  Inspectoratul Județean de Sanatate Publica Prahova

 • >  Direcția pentru Protecția Copilui și Asistență Socială Prahova

 • >  Camera de Cormerț și Industrie Prahova

 • >  Garda de Mediu Prahova

 • >  Agenția de Stat pentru Protecția Mediului Prahova

 • >  Poliția Municipiului Ploiești

 • >  Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova

 • >  Gruparea Mobilă de Jandarmi “Matei Basarab” Ploiești

 • >  Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” Prahova

 • >  Uniunea Asociațiilor de Proprietari a Municipiului Ploiești

 • >  SC Dalkia SA

 • > SC Apa Nova SA

 • >  SC Rosal București

 • >  Comunitatea locala și națională de afaceri

 • >  Avocatul Poporului

 • >  Președinția României

 • >  Guvernul României

 • >  Reprezentanții Ambasadelor din România și ai altor organisme internaționale

 • >  Institutul pentru Politici Publice

 • >  Freedom House Romania

 • >  Transparency International Romania

 • >  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului

Compartimentul Protecția Muncii și Protecție Civilă funcționează cu structură de 3 posturi de execuție.


Atribuțiile Compartimentul Protecția Muncii și Protecție Civilă sunt astfel:

> Protecție civilă:

Organizează activitatea de informare și pregătire preventivă a populației cu prfefrt care este expusă, măsurile de protecție, obligațiile ce îi revin si modul de^a^iun^î^timpU? ‘ situațiilor de urgentă.

Asigură organizarea si pregătirea pentru situării de urgentă în colaborare c specializate cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

Asigură protecția populației prin înștiințare, alarmare, adăpostire, evacuare si protecția bunurilor materiale în situării de urgență.


Organizează si participa la intervenția operativă pentru reducerea de pierderi de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență civile și a conflictelor armate, în conformitate cu funcțiile de sprijin îndeplinite de Comitetului Local pentru Situării de Urgentă. Ține evidenta forțelor, mijloacelor si utilajelor ce pot participa la acțiuni de intervenție. Identifică tipurile de riscuri generatoare de dezastre la nivelul municipiului Ploiești;

A

întocmește si prezintă spre aprobare primarului și, când e cazul, spre avizare șefului Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență:

 • -   Planul de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Ploiești;

 • -  Planul de apărare împotriva efectelor seismelor;

 • -  Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluărilor accidentale;

 • -  Planul de evacuare al municipiului Ploiești în situații de urgențe civile generate de dezastre;

 • -  Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;

 • -   Planul de asigurare a continuității activității Primăriei municipiului Ploiești și a serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local în cazul apariției unor situații de urgență;

 • -   Planul de control la agenții economici si instituțiile publice din municipiul Ploiești;

 • -   Dosarul cu organizarea (catalogul local) și înzestrarea pentru situații de urgență;

 • -  Dosarul cu evidența convocărilor de pregătire;

 • -  Dosarul de înștiințare-alarmare al municipiului Ploiești (schema de înștiințare, schema de alarmare, evidența mijloacelor de înștiințare-alarmare, harta cu mijloacele de alarmare si cu audibilitatea semnalelor de alarmare);

 • -   Fișa localității;

 • -  Planul activitatilor Comitetului Local pentru Situații de Urgentă; Graficul activitatilor de informare publică;

Actualizează documentele enumerate potrivit legislației în vigoare.

Urmărește menținerea în stare operațională sistemului de înștiințare - alarmare, menținerea în stare de funcționare a rețelei de puncte de comandă și a adăposturilor de protecție civilă speciale din municipiu.

A

îndrumă, controlează și sprijină celulele pentru situații de urgență de la nivelul operatorilor economici și instituțiilor publice din municipiu; avizează planurile de pregătire anuale si planurile de evacuare, protecție și intervenție ale acestora.

Pregătește și desfășoară exercițiile de alarmare publică, întocmește și prezintă spre avizare și aprobare concepțiile și planurile de desfășurare ale exercițiilor.

Organizează și participă la antrenamentele și exercițiile cu serviciile pentru situații de urgentă la nivelul municipiului si agentilor economici.

Participă la exercițiile practice la operatorii economici care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Participă la antrenamentele de înștiințare-avertizare și de transmisiuni-alarmare în rețeaua radio și radiotelefon, cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.

 • 14. Propune includerea bugetul Primăriei a sumelor necesare și urmărește dotarea pen urgență cu tehnică și materiale, în conformitate cu normele de înzestrare. Gesljflift: materiale.


 • 15. Pregătește ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgentă și Unității Anti ale municipiului Ploiești; asigură Secretariatul Tehnic, redactează și gestione Comitetului Local pentru Situații de Urgentă.

 • 16. Verifica aplicarea măsurilor de protecție civilă în municipiul Ploiești.

 • 17. întocmește și transmite Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean, situațiile șiTa

  solicitate.

  • 18. întocmește planuri de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controalelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean și urmărește modul de realizare a acestora.

  • 19. întocmește rapoarte de specialitate si referate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local si


  dispoziții ale Primarului în domeniile de activitate.


20. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea desfășurată, în termenul si forma solicitată.

> Apărare împotriva incendiilor :

 • 1. Participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul Primăriei municipiului Ploiești (întocmirea actelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, planul de analiză și acoperire a riscurilor, fișa localității).

 • 2. întocmește situația riscurilor de producere a incendiilor din cadrul instituției și măsurile pentru înlăturarea acestora. întocmește pentru locațiile în care își desfășoară activitatea Primăria municipiului Ploiești următoarele documente:

Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;

 • -  Planurile de evacuare a persoanelor și a bunurilor materiale în caz de incendiu;

 • -  Planul de intervenție în caz de incendiu.

 • 3. întocmește Instrucțiuni proprii cu măsuri de prevenire și stingere a incendiilor pentru salariații Primăriei.

 • 4. îndrumă și verifică aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă.

 • 5. întocmește tematicile pentru toate fazele de instruire (introductiv-generală, la locul de muncă și periodice) în domeniul situațiilor de urgență pentru salariații Primăriei și stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă.

 • 6. Elaborează temele si materialele care urmează a fi prelucrate în cadrul instruirilor.

 • 7. Efectuează informarea și instrurea introductiv-generală în domeniul situațiilor de urgență pentru salariații Primăriei.

 • 8. Verifică efectuarea de către conducătorii locurilor de muncă a instruirilor la locul de muncă și a celor periodice în domeniul situațiilor de urgență pentru salariații Primăriei. Verifică cunoașterea și aplicarea de către lucrători a informațiilor primite.

 • 9. Organizează, desfășoară și ține evidența exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu.

 • 10. Propune includerea în bugetul Primăriei a fondurilor necesare și urmărește dotarea pentru organizarea activității de apărare împotriva incendiilor și echipării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor (instalații de protecție împotriva incendiilor, stingătoare, unelte și mijloace de intervenție).

 • 11. Prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor.

 • 12. Acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate Centrului operativ județean pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

 • 13. întocmește planuri de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controalelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean și urmărește modul de realizare a acestora.

 • 14. Executa controale in domeniul apararii împotriva incendiilor, potrivit competentelor si prevederilor legale.

Securitate și sănătate în muncă:


Asigură identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentj muncă, respectiv executant, sarcină de muncă,echipamente de muncă și mediul $ Participa la intocmirea și actualizează Planul de prevenire și protecție. Elaborează instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate ș în cadrul primăriei Ploiești.

Propune responsabilitățile ce le revin lucrătorilor în domeniul securității și sănlțajii^îh care vor fi aprobate de angajator prin fișa postului.                                    *

Verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în prevenire și protecție, precum și a responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă.

întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire de securitate și sănătate în munca; stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă.

Elaborează temele si materialele care urmează a fî prelucrate în cadrul instruirilor.

Asigură informarea și instruirea introductiv-generală a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite.

Verifică efectuarea de către conducătorii locurilor de muncă a instruirilor la locul de muncă și a celor periodice în domeniul securității și sănătății în muncă.

Verifică cunoașterea și aplicarea de către lucrători a informațiilor primite.

Ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific. întocmește planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent și instruiește lucrătorii cu privire la aplicarea lui.

Stabilește zonele care necesită semnalizare, tipul de semnalizare necesar și amplasarea pictogramelor conform prevederilor legale.

Ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare.

Ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic.

Verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță.

Informează angajatorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă și propune măsuri de prevenire și protecție.

Identifică echipamentele individuale de protecție necesare și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție.

Participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor.

întocmește Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, a incidentelor periculoase, a accidentelor ușoare, a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare.

Elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrători, în conformitate cu prevederile legale.

Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor.

Colaborează cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, cu medicul de medicină a muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție.

Propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.

Asigură lucrările de secretariat ale Comitetului de securitate și sănătate în muncă.

întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfășurarea activităților de prevenire și protecție și propune includerea acestora în buget.

> Mobilizarea la locul de muncă și pregătirea teritoriului pentru apărare:


1.

2.

 • 3.

 • 4.


Asigură întocmirea Carnetului de mobilizare al Consiliului Local Ploi^ștî^i^^J^ăț^V municipiului Ploiești.                                                             ffo.           ~

întocmește Cererea de mobilizare la locul de muncă pentru Consiliului Local PLc municipiului Ploiești.

Elaborează Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare c^unrieaz^g distruibuite raționalizat populației în caz de mobilizare sau război.

Elaborează propunerile de cheltuieli pentru apărare în cadrul proiectul de buget local în caz de război.


 • 5.  Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru probleme de apărare a municipiului Ploiești.

 • 6.  întocmește și transmite Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Prahova, situațiile necesare pentru elaborarea Planului de mobilizare a economiei județului Prahova pentru apărare, a Monografiei economic-militare a județului Prahova, precum și alte situații solicitate.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul Protecția Muncii și Protecție Civilă colaborează cu următoarele instituții:;

 • •  Instituția Prefectului județul Prahova;

 • •  Consiliul Județean Prahova;

 • •  Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgentă Prahova

 • •  Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova;

 • •  Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

 • •  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova;

 • •  Politia Municipiului Ploiești;

 • •  Politia Locala Ploiești;

 • •  Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova;

 • •  Gruparea Mobila de Jandarmi Ploiești;

 • •  Direcția de Sănătate Publică Prahova;

 • •  Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Prahova;

 • •  Agenția pentru Protecția Mediului Prahova;

 • •  Regia Autonomă “Apele Romane” Prahova;

 • •  S.C. „GDF Suez” - Sucursala Ploiești;

 • •  S.C. Electrica- Sucursala Ploiești

 • •  S.C. Telekom Prahova;

 • •  S.C. Apa-Nova Ploiești;

 • •  S.C. Dalkia Ploiești;

 • •  S.C. Rosal - zona Ploiești;

 • •  Spitalul Județean de Urgentă Ploiești;

 • •  Spitalul Municipal Ploiești;

 • •  Serviciul Județean de Ambulanță Prahova;

 • •  Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local;

 • •  Agenții economici si instituțiile publice din municipiul Ploiești, catalogați din punct de vedere al protecției civile.

Atribuțiile Compartimentul Organizare Evenimente sunt:

> Educație și cultură

 • 1. Pregătește, organizează și promovează manifestări cultural-artistice majore, desfășurate cu sprijinul sau sub egida Primăriei: Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, Concursul Național de Muzică Cultă “Paul Constantinescu”, Festivalul interetnic, etc., in parteneriat cu instituții de profil la nivel local sau național;

 • 2. Colaborează cu unitățile de cultură aflate în subordinea Primăriei și le susține pe acestea în derularea propriilor activități;

 • 3. Promovează schimburile culturale intercomunitare și internaționale;

 • 4. Organizează și participa la evenimentele derulate în parteneriat cu Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România, cu prilejul sesiunilor omagiale;

 • 5. Asigura derularea bunelor relații cu reprezentanții cultelor din municipiul Ploiești;

 • 6. Sprijină comunitățile etnice în proiecte de interes local, care vizează actul educațional;

 • 7. Elaborează proiecte și propuneri privind implicarea școlii, a cadrelor didactice și cea a elevilor în viața comunității;

 • 8.  Stimulează apariția unor asociații și cluburi ale elevilor, a revistelor școlare, a activității cultural-artistice în școli;

 • 9. Coordonează și promovează activitățile cluburilor de dezbateri academice, ce își desfășoară activitatea în colegiile naționale “Mihai Viteazul” și “I.L.Caragiale” Ploiești-AES și ARGO;

 • 10. Colaborează cu Inspectoratul Județean Școlar Prahova ( prin instituțiile de învățământ preuniversitare) premiind câștigătorii (elevi si profesori) olimpiadelor si concursurilor la nivel național si internațional, aprobate prin calendarul Ministerului Educației;

 • 11. Susține parteneriatele școlare de tip Comenius, Erasmus, etc., care au ca scop consolidarea dimensiunii europene în educație, prin promovarea activităților de cooperare între școli;

 • 12. Organizează împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova Bursa de valori educaționale (întărind relație Școala - Comunitate - Administrație Locală);

 • 13. Desemnează si recompensează anual Elevul Anului si Profesorul Anului;

 • 14. Asigura legătura cu reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești, precum și cu reprezentanții primarului în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Ploiești;

 • 15. Colaborează cu Palatul Copiilor în diferitele activități educaționale ale acestei instituții.

> Reprezentare instituțională

î. Coordonează și sprijină acțiunile de înfrățire și stabilire de relații directe între municipiul Ploiești și orașe din țară și străinătate, întocmind și documentațiile aferente, conform legislației în vigoare.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7,

 • 8.


Se informează asupra evenimentelor care generează acțiuni de reprezentare instituțională la diferite niveluri;

Colaborează cu alte instituții pentru organizarea manifestărilor ocazionate de sărbătorile naționale;


Programează acțiuni de reprezentare instituțională și stabilește riguros re

repere, orare, locuri destinate, etc.;

întreține relații de colaborare cu personalul diplomatic din cadrul

București;

Pregătește deplasările și participă, după caz, alături de reprezentanții ni _       ___,

internaționale (reuniuni internaționale, târguri, expoziții, saloane intenâMLălp;;A^id^ internaționale, s.a.);                                                                       u

Exercită activitatea de traducere a convorbirilor și documentelor oficiale la nivelul instituției; Menține relații de bună colaborare cu reprezentanții primăriilor orașelor înfrățite, cu instituții și organizații din străinătate;

 • 9. Realizează corespondența de specialitate necesară inițierii și întreținerii relațiilor de cooperare internațională;

 • 10. Facilitează buna desfășurare a activităților de reprezentare instituțională cu prilejul vizitelor delegațiilor străine sau române la nivelul administrației publice locale; coordonează programul invitaților oficiali ai municipalității;

 • 11. Asigură actele oficiale necesare deplasărilor în străinătate ale autorităților locale (Primărie și Consiliul Local), respectiv redactează mandatele de reprezentare, pe baza invitațiilor primite și a protocoalelor existente, asigură obținerea pașapoartelor și a vizelor, etc.;

 • 12. Redactează documentația specifică învestirii cu titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești și menține relația de reprezentare instituțională cu cei cărora li s-a atribuit acest titlu;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul Organizare Evenimente colaborează cu următoarele instituții:

 • >     Asociația Internațională a Municipiilor Francofone (A.I.M.F.),

 • >     Ambasade cu sediul în București,

 • >     Ministere din cadrul Guvernului României,

 • >     Organizații nonguvernamentale și uniuni patronale,

 • >     Autorități locale, județene, regionale și naționale,

 • >     Asociația Municipiilor din România (A.M.R.),

 • >     Federația Autorităților Locale din România (F.A.L.R.),

 • >     Clubul de la Strasbourg

 • >     Camera de Comerț și Industrie Prahova,

 • >      Instituții locale specializate și Agenții descentralizare în teritoriu,

 • >    Academia Romana,

 • >     Uniunea Scriitorilor din Romania,

 • >     Direcția Județeană pentru Cultura si Patrimoniul National,

 • >     Inspectoratul Școlar Județean Prahova,

 • >     Alianța Franceza,

 • >     Rețeaua de invatamant preuniversitar din Ploiești si Universitatea Petrol-Gaze,

 • >     Totalitatea instituțiilor de cultura din Ploiești si județul Prahova (Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, teatrul „Toma Caragiu”, filarmonica „Paul Constantinescu”, Casa de Cultura Î.L.Caragiale”, Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, Muzeul de Arta „Ion Ionescu Quintus”, Muzeul de Științele Naturii Prahova”),

 • >     Societatea Culturala „Ploiești, mileniul III”,

 • >     Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Prahova,

 • >     Palatul Copiilor.

  *<t                ■ ?.                                    v ,r .♦

  ANE, ORGANIZĂRI

  E.ȘI ADMINiSTltATIV ■


Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ funcționează în sub.i/raincli/dîrectăxa^ primarului municipiului Ploiești, în structură de un post de funcție publică de eonduc^^eișseu serviciu, 7 posturi de funcție publică de execuție și 22 posturi de personal contractu funcționează în cadrul compatimentului Administrativ întreținere și compartimeptdlu Auto.

Atribuțiile Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ sunt:

RESURSE UMANE :

 • 1. Asigură aplicarea reglementărilor legale privind încadrarea și salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 2. Acordă îndrumare unităților bugetare de subordonare locală în realizarea unei corecte încadrări salariate a personalului acestora;

 • 3. Avizează raportul de specialitate la proiectele de hotărâre în domeniul de activitate al serviciului;

 • 4. întocmește anexele la proiectele de hotărâre în domeniul de activitate al serviciului;

 • 5. întocmește statele de personal ale Primăriei municipiului Ploiești;

 • 6. Acordă sprijin și îndrumare unităților bugetare de subordonare locală în întocmirea propriilor state de funcții și de personal;

 • 7. In colaborare cu Serviciul Buget împrumuturi stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget;

 • 8. Efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 9. întocmește proiectele de dispoziții și celelalte lucrări privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 10. întocmește proiecte de dispoziții privind stabilirea de drepturi salariale pentru personalul care participă la proiectele din fonduri internaționale pe baza procedurii aprobate de către primarul municipiului Ploiești;

 • 11. Efectuează lucrările legate de întocmirea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 12. Efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea, transferarea și încetarea raportului de serviciu pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 13. Asigură asistență și consiliere în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare și a fiselor de evaluare a performanțelor profesionale, după caz, pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 14. Asigură înregistrarea, evidența și păstrarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 15. Asigură înregistrarea, evidența și păstrarea rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 16. Solicită în luna decembrie pentru anul următor, întocmirea programării concediilor de odihnă ale salariaților aparatului de specialitate al primarului și urmărește efectuarea acestora.

 • 17. Ține evidența zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediu de studii și de concediu fără plată pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 18. Verifică și avizează foile de pontaj întocmite de șefii de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 19. întocmește note de concediu privind concediul de odihna, concediul medical, concediul fără plată și concediul acordat pentru studiile salariațiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, le înregistrează și le comunică serviciului Financiar - Contabilitate în vederea acordării drepturilor salariale ;


Eliberează adeverințe solicitate de personalul din cadrul aparatului de specialitate municipiului Ploiești;                                                                       ,

Organizează concursuri și examene în vederea ocupării posturilor vacante și temp^^yva cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de concurs contestații; asigură secretariatul acestor comisii.

întocmește documentația în vederea acordării concediului pentru creșterea copilului p de 2 ani, pe baza solicitărilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

întocmește contractele de gestiune pentru personalul cu atribuții specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești; precum și acte adiționale privind modificarea

acestora;

Introduce date și actualizează baza de date a Registrului de evidență a salariaților pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești și asigură transmiterea datelor în termenele prevăzute de lege către Inspectoratul Teritorial de Muncă ;

Asigură întocmirea, completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Primește, înregistrează, ține evidența declarațiilor de avere ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, asigură scanarea și transmiterea acestora către serviciul Informatică în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești, asigurând totodată și transmiterea către Agenția Națională de Integritate ;

Primește, înregistrează, ține evidența declarațiilor de interese ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, asigură scanarea și transmiterea acestora către serviciul Informatică în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești, asigurând totodată și transmiterea către Agenția Națională de Integritate ;

întocmește și actualizează Registrul Declarațiilor de interese ;

întocmește și actualizează Registrul Declarațiilor de avere ;

Prezintă, la cererea Consiliului Local și a Primarului rapoarte și informări privind activitatea desfășurată, în termenul și forma solicitată;

Operează în sistemul integrat de informatică al instituției și asigură întreținerea acestuia din punct de vedere al actualizărilor datelor personale și profesionale ale salariaților ;

Asigură relația cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin transmiterea datelor și informațiilor solicitate, conform prevederilor legale ;

întocmește statele de funcții și organigrama în programul informatic integrat al instituției ori de câte ori acestea se modifică conform prevederilor legale (reorganizări ale instituției, avansări și promovări în funcții, clase și grade ale funcționarilor publici și în grade și trepte profesionale ale personalului contractual al instituției, precum și în gradații) ;

Asigură transmiterea către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat.

ORGANIZARE ;

Asigură asistență și consiliere în vederea întocmirii fișelor de post pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Asigură înregistrarea, evidența și păstrarea fișelor posturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

întocmește si ține evidența ecusoanelor salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, precum și a legitimațiilor de control pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

întocmește situații statistice legate de salarizarea și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești solicitate de Direcția Județeană de Statistică Prahova și Direcția Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat Prahova;Regulamentului de Organizare si Funcționare și a statelor de funcții ale acestora;

 • 8. Elaborează instrucțiunile necesare bunei funcționări a compartimentelor din structura organizatorică;

 • 9.  Solicită compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, pe baza ofertelor instituțiilor specializate, propuneri privind salariații care vor participa la cursurile de formare/perfecționare profesională și pe baza acestora întocmește planul de formare profesională, pe care îl supune aprobării Primarului;

 • 10. întocmește documentația de înființare sau reorganizare a unor servicii publice sau instituții publice în subordinea Consililui Local, precum și a regiilor autonome și societăților comerciale de interes local aflate sub autoritatea acestuia;

 • 11. întocmește documentațiile necesare privind numirea, sancționarea și eliberarea din funcție a conducătorilor unităților subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia;

 • 12. La solicitarea justificată a serviciilor și instituțiilor publice din structura Consililui Local întocmește documentația necesară supunerii spre aprobare a transformării unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcții.

ADMINISTRATIV :

 • 1. Coordonează activitatea șoferilor, muncitorilor și îngrijitoarelor din cadrul celor două compartimente din subordine, respectiv activitatea compartimentului Administrativ - întreținere și a compartimentului Deservire Auto.

 • 2. în urma selecției de oferte preia de la serviciul Achiziții Publice și Contracte notele justificative și urmărește achiziționarea mărfurilor conform acestora, verificând ca facturile emise de societățile nominalizate în notele justificative să respecte exactitatea prețurilor, a cantităților, precum și a respectării termenelor de livrare a acestora;

 • 3.  în urma licitației sau a selecției de oferte preia notele justificative sau contractele de la serviciul Achiziții Publice și Contracte și urmărește derularea contractelor ce au fost încheiate la nivel de municipiul Ploiești pentru activitatea specifică de administrativ și întreținere (hârtie, cartușe imprimante, mașini, carburant, etc.);

 • 4. în urma licitației sau a selecției de oferte preia de la notele justificative sau contractele de la serviciul Achiziții Publice și Contracte și urmărește derularea contractelor ce au fost încheiate cu furnizorii de presă și alte publicații;

 • 5.  Asigură circuitul documentelor în vederea înregistrării contabile (înregistrarea, avizarea facturilor, etc);

 • 6.  întocmește, verifică, ține evidența și gestionează notele de intrare și recepție;

 • 7.  Avizează facturile din punct de vedere al corectitudinii prețului, a cantităților livrate și a respectării termenului de livrare a mărfurilor achiziționate ;

 • 8.  întocmește situații pentru întocmirea bugetului sau a rectificării acestuia ;

 • 9.  întocmește diverse situații către serviciul Financiar - Contabilitate, precum și situații statistice solicitate în conformitate cu prevederile legale ;

 • 10. Primește, înregistrează, ține evidența contractelor cu utilitățile și întocmește situații referitoare la recuperarea debitelor de la unitățile de subordonare locală ale căror sedii fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești;

 • 11. întocmește, verifică, ține evidența și gestionează foile de parcurs ale mașinilor ce aparțin instituției, întocmește situații către serviciul Financiar - Contabilitate pentru evidența și verificarea cheltuielilor pentru aceste mașini (carburant, piese de schimb, verificări periodice, diverse asigurări) și avizează facturile primite ;

 • 12. Primește, înregistrează, ține evidența contractelor cu furnizorii de prestări servicii (aer condiționat, copiatoare, etc) și supraveghează derularea acestora ;

 • 13. Efectuează inventarierea anuală sau ori de câte ori este cazul.

 • 14. Gestionează valorile materiale din magazia Primăriei municipiului Ploiești.         --

 • 15. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si inform^^mfyind^eăVf^m

desfășurată, în termenul și forma solicitată.                                 f                }£ 4

 • 16. Asigură colaborarea cu prestatorii de telefonie fixă și mobilă pentru utilizare;^. ser^oSișr puseră dispoziție de aceștia (înființarea, mutarea sau desființarea numerelor de telerondnterfcarej/direpre sau faxuri, aparate de cârd, roaming, etc.);

 • 17. Asigură organizarea activității personalului de întreținere, controlează și asiguîă-?curățenia în spațiile Primăriei.

 • 18. Face propuneri pentru contractarea cu agenți economici a lucrărilor ce depășesc posibilitățile tehnice ale instituției.

Exercită si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

■>. SERVICIULINFORMATICĂ

Serviciul Informatică funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile Serviciului Informatică sunt:

 • 1. Asigură menținerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, actualizarea sa in funcție de evoluția echipamentelor hardware si a produselor software, adaptarea sa continuă la necesitățile Primăriei Municipiului Ploiești si a celorlalte unități subordonate Consiliului Local;

 • 2.  Coordonează activitățile de dezvoltare si utilizare a sistemului informatic pe baza unor planuri de acțiune care cuprind obiective, etape de realizare, termene, responsabilități, resurse umane si analiza riscurilor;

 • 3.  Monitorizează gradul si modul de utilizare a sistemului informatic ;

 • 4. Administrează baza de date a sistemului informatic ;

 • 5.  Gestionează drepturile de acces al utilizatorilor in Sistemului Informatic Integrat;

 • 6. Asigură instruirea personalului pentru utilizarea Sistemului Informatic Integrat;

 • 7. Realizează copii de siguranța pentru Sistemului Informatic Integrat;

 • 8.  Identifica resursele hardware necesare exploatării în condiții optime a Sistemului Informatic Integrat;

 • 9.  Gestionează licențele pentru software-ul specific necesar utilizării sistemului informatic;

 • 10. Realizează analiza riscurilor specifice privind utilizarea Sistemului Informatic Integrat;

 • 11. Administrează circuitul informatizat al documentelor ;

 • 12. Administrează serviciile electronice pentru cetățeni;

 • 13. Asigură suportul de specialitate pentru desfasurarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 14. Realizeză și intretine website-ului oficial al municipiului Ploiești;

 • 15. Asigură servicii de tehnoredactare și grafică computerizata ;

 • 16. Administrează rețeaua de calculatoare a Primăriei municipiului Ploiești;

 • 17. Poate contracta, cu respectarea prevederilor legale și cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de service pentru echipamentele din dotare ;

 • 18. Elaborează caietele de sarcini pentru achiziționarea de echipamente de calcul, soft sau comunicații, prin licitații sau cereri de oferte etc.;

 • 19. Coordonează din punct de vedere informațional, activitățile în care este implicată Primăria, asigurând necesarul de echipament de calcul și soft specializat;

A

 • 20. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local;


 • 21. Asigura securitatea informatica, prevenind, monitorizând si cerce vulnerabilitățile de securitate;

 • 22. Ia masuri pentru asigurarea confidențialității, integrității si dispo

informațiilor vehiculate in cadrul Sistemului Informatic si de comunicații utlifiițe Ploiești;                                                                            1 *

 • 23. Urmărește împreună cu Serviciul dezvoltare, administrare unități de cu sănătate, activitatea societății care asigură mentenanța și activitatea societății care asigur comunicații pentru sistemul de supraveghere video din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Ploiești;

Exercită si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Informatic colaborează cu următoarele instituții:

 • > Direcția Județeană de Statistica;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura;

 • >  Instituții sanitare;

 • > Instituțiile Publice aflate in directa subordonare a Consiliului Local;

 • > Serviciul de Telecomunicații Speciale ;

 • > Firmele partenere pentru contractele in curs;

 • > Firmele care asigura operațiunile de service pentru echipamentele informatice.

12, SERVICIUL AUDITARE INTERNĂ

Serviciul Auditare Internă funcționează cu o structură de un post de conducere de funcție publică de șef serviciu și 7 posturi de execuție de funcție publică în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile Serviciului Auditare Internă sunt:

 • 1. Elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfasoara activitatea cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

 • 2. Elaborează proiectul planului multianual și al planului anual de audit public intern și îl supune aprobării conducerii în termenele legale;

 • 3. Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate.

 • 4. Efectuează misiuni de audit public intern de Asigurăre și de consiliere atât asupra activității serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, cât și asupra entităților aflate în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 5. Informează Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsusite de către conducătorul entitătii publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • 6. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • 7. Elaborează raportul anual al activității de audit, respectând cerințele minimale potrivit cadrului metodologic elaborat de U.C.A.A.P.I.;

 • 8. In cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;

 • 9. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor

publice, precum și la administrarea patrimoniului public. Serviciul Auditare Internă auditează, cel puțin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, următoarele:


 • a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entități f momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiari^ a fondurilor provenite din finanțare externă;

 • b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile

 • c) administrarea patrimoniului,precum și vânzarea, gajarea, concesionarea saiVâ^î1^^?^ bunuri din domeniul privat al municipiului Ploiești;

 • d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al din domerii municipiului Ploiești;

 • e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

  • f) alocarea creditelor bugetare;

  • g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

  • h) sistemul de luare a deciziilor;

  • i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

  • j) sistemele informatice.

  • 10.  Raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern.

  • 11. Efectuează misiuni de audit public intern cu caracter excepțional dispuse de către ordonatorul principal de credite, cu respectarea normelor legale.


Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

♦ :* '*h

r'V.'. î''

7:-,        1.3-

yiPA

hJ £ 1 £ Ufi 111 ? FUXAlvli

A'alA

' *           .       ' ♦    '< t '!        r

k t i <             * ♦’ h-'iL i 1

CjOJ.

•l’.UllJc/fi.-jrt;,-

** h ' J

? ■:■■■■ i.X'-'

'X-r. /

\             :     "                     r - - r _

Compartimentul Control Financiar de Gestiune funcționează cu o structură de 3 posturi de execuție de funcție publică în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile compartimentului Control Financiar de Gestiune sunt:

 • 1. Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;

 • 2. Verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale entităților aflate in subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 3. Verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești și bugetele entităților aflate in subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, urmărind:

 • - realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;

 • - gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului;

 • - realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activității;

 • - realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate;

 • - respectarea programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor;

 • - respectarea prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor;

 • - utilizarea conform destinațiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;

 • 4. Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

 • 5. Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

 • 6. Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-fînanciare;

 • 7. Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire^^întoȘn^ea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-onerative7-^


 • 8.  Elaborează analize economico-fînanciare pentru conducerea instituitei QS fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, hotarlfiudc ^Ofiși Local sau dispoziții ale Primarului municipiului Ploiești.                          V /


t U ’

14.COMPARTIMENTEXPERTLOCALRROMI

Compartimentul Expert Local Rromi funcționează cu structură de un post de execuție de personal contractual în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile Compartimentului Expert Local Rromi sunt:

 • 1.  acordă asistență specifica in vederea evaluării și selectării proiectelor de dezvoltare locală a comunităților de rromi;

 • 2. participă la identificarea grupurilor țintă și la implementarea proiectelor de finanțare pentru etnicii rromi, în colaborare cu organizațiile neguvemamentale și instituțiile publice locale ;

 • 3. acordă consiliere și consultanță pe domeniile prioritare din HG 18/2015 : Educație, Ocuparea forței de munca, Sanatate, Locuire si mica infrastructura, Cultura si Infrastructura si servicii publice, în limita competențelor legale ;

 • 4.  desfășoară activități pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor din Planul General de Măsuri (județean), la nivel local.

 • 5.  solicită sprijinul și colaborarea reprezentanților din cadrul structurilor deconcentrate ale administrației publice centrale și ale autorităților locale, în vederea implementării Strategiei HG 18/2015;-

 • 6.  colaborează și solicită sprijinul Biroului Județean pentru Rromi de la nivelul Prefecturii;

 • 7.  identifică și evaluează nevoile comunităților de rromi (chestionare, studii,interviuri);

 • 8.  formulează răspunsuri către petenți, pentru solicitările acestora, pe domeniul de activitate ;

 • 9.  participă la medierea conflictelor, inter și intracomunitare, la solicitările din partea liderilor, ONG-urilor si al instituțiilor locale;

 • 10. informează si diseminează permanent către comunitățile de rromi și reprezentanții O.N.G.-urilor locale, date si informații cu privire la actele normative si oportunitățile de rezolvare a unor probleme ale rromilor;

 • 11. identifică , în parteneriat cu reprezentanții rromilor din comunități, cazurile de lipsă documente de identitate și de locuire, în vederea consilierii acestora, pentru intrarea în legalitate.

 • 12. elaborează un Plan Local de Acțiune, cu aprobarea primarului si a Consiliului Local, conform Hoărârii Guvernului 18/2016 ;

 • 13. participa efectiv la implementarea Planului Local de Acțiune impreuna cu direcțiile specificate in HG. 18/2015

 • 14. Elaborează la solicitare, rapoarte privind stadiul aplicării Hotărârii Guvernului 18/2015 , ce vor fi transmise la Biroul Județean pentru Rromi din cadrul Instuției Prefectului.

Compartimentul Expert Local Rromi colaborează cu toate direcțiile deconcentrate locale ale ministerelor, direcții prioritare si institurtiile stipulate in H.G. nr. 18/2015 .

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

l '. A / 151.SEIIVICIULMANAGEMENTUL CALITATII, ?


Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Document structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 11 posturi execuție, având în subordine compartimentul Secretariat, Registratură, Arhi\|i<g posturi de execuție de personal contractual.

Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor direct Primarului municipiului Ploiești.

Scopul principal al Serviciului Managementul Calității, al Evidenței si Circulației Documentelor îl constituie îmbunătățirea permanentă a Sistemului de Management al Calității (SMC) aplicabil aparatului de specialitate al primarului, asigurând astfel menținerea certificării conform standardului ISO 9001:2008 de către un organism independent, printr-o judicioasă evidență a documentelor și monitorizarea circuitului acestora prin utilizarea eficientă a instrumentelor controlului intern conform OSG nr. 20/ 2016.

Atribuțiile Serviciului Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor :

 • 1.  Ordonează și disciplinează activitățile de impact major derulate în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești în sensul creșterii eficienței și eficacității proceselor identificate inițial, prin realizarea unui management eficient al documentelor, atât fizic, cât si electronic.

 • 2. Elaborează și actualizează oridecâteori este nevoie documentele generale ale SMC, asigurând difuzarea acestora la nivelul tuturor compartimentelor / serviciilor Primăriei Municipiului Ploiești.

 • 3.  Oferă consultanță de specialitate celorlalte compartimente / servicii pentru elaborarea documentelor SMC, asigurând o bună evidență a acestora.

 • 4.  Monitorizează stadiul realizării obiectivelor specifice derivate din obiectivele generale ale managementului, atât pentru activitatea proprie, cât și prin centralizarea raportărilor periodice ale compartimentelor / serviciilor.

 • 5. întocmește Programul anual de audituri al SMC în conformitate cu prevederile standardelor internaționale, cu necesitățile de control ale managementului, precum și cu frecvența de apariție a unor neconformități în zonele auditate.

 • 6.  Derulează auditurile programate, întocmind rapoarte de audit corespunzătoare realităților constatate in teren, care includ neconformitățile constatate, precum și programul de măsuri corective/ preventive stabilit de comun acord cu auditatul pentru îmbunătățrea calității activităților derulate de acesta.

 • 7.  Comunică managementului aspectele constatate, atât cu prilejul fiecărui audit în parte, cât și cu prilejul ședințelor de analiză periodice.

 • 8. întocmește, la solicitarea expresă a managementului sau cu periodicitatea prevăzută de documentele SMC, diverse raportări privind funcționarea și eficiența SMC aplicabil PMP.

 • 9. Urmărește și raporteză managementului stadiul realizării măsurilor de îmbunătățire propuse.

 • 10. Asigură interfața cu organismul de certificare, punând la dispoziție toate documentele solicitate cu prilejul auditurilor de supraveghere / recertificare.

 • 11. Asigură informatizarea circuitului documentelor în PMP și crearea arhivei electronice prin Sistemul Informatic Integrat, precum și a documentelor cu specific electoral prin utilizarea aplicației Registrul Electoral.

 • 12. Implementează în activitatea proprie și monitorizează la nivelul PMP instrumentele controlului intern, conform OSG nr. 200 / 2016 ca mijloc de îmbunătățire a performanțelor.

 • 13. Asigură în acest sens secretariatul Comisiei de monitorizare coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ managerial la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, asigurând evidența și distribuția tuturor documentelor generate de aceasta.

 • 14. Asigură activitatea de șef de cabinet primar și viceprimari, asigurând repartizarea și trasabilitatea corespondenței specifice.

 • 15. Asigură informatizarea circuitului documentelor în primărie și crearea arhivei electronice prin Sistemul Informatic Integrat, prin:


introducerea în baza de date a informațiilor privitoare la documentele careuri cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

 • -   înregistrarea datei, tipului de document, a emitentului și a destinației intră în Primăria Municipiului Ploiești;

 • -  repartizarea documentului către compartimentele competente pentru rezd$

 • -  vizualizarea documentului scanat;

 • -  urmărirea documentului ( dacă este realizat complet, unde se află sau îfî realizare este); înregistrarea datelor necesare de ieșire în baza de date cănd documentul este complet terminat.

 • 16. Realizează arhivarea electronică a documentelor prin:

 • -  transpunerea documentului din format hârtie în format electronic cu ajutorul scanerului;

 • -  depozitarea electronică a documentelor în fișiere electronice;

 • -   gruparea fișierele electronice în dosare electronice, pe probleme, pe servicii, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic;

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului

15.2 COMPARTIMENT SECRETARIAT,REGiSTRATURA,ARIIIV^      ■

Compartimentul Secretariat, Registratură, Arhiva funcționează cu structură de 4 posturi de execuție de personal contractual în subordinea Serviciului Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor.

Atribuțiile Compartimentului Secretariat, Registratură, Arhiva sunt:

 • 1. Asigură circulația documentelor adresate Primăriei Ploiești și Consiliului Local precum și comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; urmărește realizarea răspunsurilor în termenul legal.

 • 2. Asigură evidența și distribuirea corespondenței primite prin poșta secretă cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • 3. Păstrează arhiva primăriei, preia periodic de la compartimentele din cadrul acesteia documentele ce trebuie păstrate în arhivă.

 • 4. Efectuează împreună cu personalul specializat în domeniul arhivistic din cadrul Primăriei, operațiunea de selecționare a arhivei pe baza inventarelor întocmite de fiecare compartiment în parte și a indicatorului termenelor de păstrare a diverselor documente.

 • 5. Răspunde de arhivarea, în condițiile legii, a tuturor documentelor emise de Consiliul Local și Primar în numele acestora;

 • 6. Eliberează, sub semnătura secretarului municipiului, copii de pe orice act din arhiva Primăriei sau Consiliului Local, în afara acelora cu caracter secret stabilit în condițiile legii.

 • 7. îndrumă activitatea de secretariat, circulația documentelor, soluționarea operativă a corespondenței și luarea măsurilor legale de conservare și selecționare a fondului arhivistic.

 • 8. Controlează aplicarea prevederilor legislației în vigoare pe linia activității de arhivă și stabilește măsurile ce se impun potrivit legii;

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contmcte'RWțt cu o structură de 6 posturi de funcție publică de conducere și 37 posturi de funcțiepublică'dge: și cuprinde:

 • - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare cu un post de funcție publică^Oph de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • - Serviciul Monitorizare Asociații de Proprietari cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • - Serviciul Juridic Contencios, Contracte cu un post de conducere de funcție publică de șef serviciu și 13 posturi de funcție publică de execuție ;

 • - Serviciul Achiziții Publice și Contracte cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție ;

 • - Compartimentul Achiziții Bunuri cu structură de 3 posturi de funcție publică de execuție;

Serviciul Achiziții Publice și Contracte și Compartimentul Achiziții Bunuri funcționează în subordinea unui director executiv adjunct cu funcție publică de conducere.

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte este subordonată Secretarului Municipiului Ploiești.

Atribuțiile Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte sunt:

 • 1.  Asigură circuitul documentelor adresate Primăriei Ploiești și Consiliului Local precum și comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local si răspunde de respectarea termenelor;

 • 2.  Asigura si răspunde, prin compartimentul de specialitate, de activitatea de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor Consiliului Local și dispozițiilor primarului, precum și a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului Local și Primarului și verifică legalitatea acestora, în ceea ce privește conținutul și forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare;

 • 3. Asigură convocarea Consiliului Local în ședințele ordinare și extraordinare, precum si aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general, precum si datele si locul de desfășurare a ședințelor Consiliului Local;

 • 4. Organizează, coordonează si conduce activitatile necesare pentru buna desfășurare a ședințelor Consiliului Local al municipiului Ploiești si comunica Prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul Local si dispozițiile Primarului;

 • 5. Răspunde de organizarea, coordonarea si conducerea asistentei juridice in cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, in care figurează ca parte Consiliul Local, Municipiul Ploiești, Primarul Municipiului Ploiești și Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar, prin întocmirea acțiunilor care se înaintează în instanță, împreuna cu documentația necesara, exercitarea cailor legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al municipiului, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale, primirea, analiza si soluționarea corespondentei specifice;

 • 6.  Asigura si răspunde de aplicarea noilor competente ce revin autorităților publice locale potrivit actelor normative nou adoptate. Ia masuri pentru cunoașterea acestora si difuzarea către cei interesați;

 • 7. Asigură consultanță juridică compartimentelor funcționale ale Primăriei;

 • 8. întocmește si prezintă informările prevăzute de legislația in vigoare către Consiliul Local;

 • 9.  Prezintă, la cererea Consiliului Local, Primarului si Secretarului municipiului, rapoarte si informări privind activitatea Direcției, in termenul si forma solicitata;

 • 10. Directorul executiv al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte este înlocuitorul de drept al Secretarului municipiului Ploiești;

 • 11. Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la calificative etc.) în condițiile legii;


 • 12. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiect^^ domeniile de activitate ale direcției sau ale instituțiilor de subordonare locală, în lor în Consiliul Local.

 • 13. Asigura organizarea procedurilor de achiziție publica conform pre 98/2016.

 • 14. Acordă viza de legalitate a referatelor ce privesc plăți, întocmite de către cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte colaborează cu:

 • >  Instanțe judecătorești;

 • >  Organele de cercetare si urmărire penala;

 • >  Executori j udecătorești

 • >  Politia Municipiului Ploiești;

 • >  Direcția Generala a Finanțelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

 • >  Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploiești;

 • >  Consiliul Județean Prahova;

 • >  Prefectura județului Prahova;

 • >  Guvernul României:

 • >  Serviciile publice și instituții publice, precum și alte instituții de subordonare locala;

 • >  Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primăria municipiului Ploiești

 • >  Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice;

  .1.6»

  ervjl

  CJHJL RELAȚ1

  iA/CU-CO.NȘiî

  JBL

  OCA

  >■’1 *'• ;■ -7;

Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Relația cu Consiliul Local, Reglementare sunt:

 • 1. Asigură procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor Consiliului Local;

 • 2. Asigură procedura de elaborare, verificare și adoptare a dispozițiilor Primarului care vizează Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

 • 3. Asigură convocarea Consiliului Local al municipiului Ploiești în ședințe ordinare, extraordinare și de îndată.

 • 4. Pune la dispoziție materialele de ședință pentru a fi publicate pe site-ul municipiului.

 • 5. Asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general, precum și datele și locul de desfășurare a ședințelor Consiliului Local.

 • 6. Pune la dispoziția membrilor Consiliului Local actele normative care au legătură cu activitatea Consiliului Local, iar prin intermediul președinților comisiilor de specialitate, întreaga documentație necesară desfășurării ședințelor Consiliului; pentru a fi înscrise în ordinea de zi a ședințelor ordinare, proiectele de hotărâri vor fi prezentate cu 14 zile înainte, iar pentru ședințele extraordinare cu 7 zile înainte.

 • 7. Elaborează proiectele ordinii de zi ale ședințelor Consiliului Local și acționează ca inițiatorii de proiecte de hotărâri să prezinte aceste materiale la timp, întocmite corespunzător, însoțite de avizele necesare comisiilor de specialitate și de rapoartele serviciilor de specialitate.

 • 8. Comunică Instituției Prefectului Județului Prahova, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul Local al municipiului Ploiești și dispozițiile Primarului; aduce la cunoștința celor interesați hotărârile și dispozițiile în termenele prevăzute de lege.

 • 9. Asigură îndosarierea proceselor - verbale ale ședințelor, precum și a documentelor

dezbătute în ședințele consiliului în dosare speciale și răspunde de păstrarea lor.                A


 • 10. Certifică, conform cu originalul, hotărârile Consiliului Local al Municipip^pJloieștr^S dispozițiile Primarului municipiului.

 • 11. întocmește, semestrial, informare privind modul de aducere la îndeplinirea Wi

Consiliului Local.                                                                       55

 • 12. Asigură întocmirea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local.

 • 13. Urmărește soluționarea interpelărilor formulate de consilierii locali în timpuT§fe^^țel®ț'd consiliu.

 • 14. Asigură transmiterea corespondenței de la compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului către membrii Consiliului Local.

 • 15. Prezintă, la cererea Consiliului Local sau a Primarului, rapoarte și informări privind activitatea serviciului, în termenul și forma solicitate.

 • 16. înregistrează declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali, le transmite către Agenția Națională de Integritate în termen de 10 zile de la primire și le publică pe pagina de internet a municipiului Ploiești.

 • 17. înregistrează declarațiile personale ale aleșilor locali, le transmite către Instituția Prefectului Județului Prahova în termenul stabilit de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și le publică pe pagina de internet a municipiului Ploiești.

 • 18. Asigură legătura între instanțele judecătorești și instituțiile publice desemnate să ducă la îndeplinire executarea muncii în folosul comunității.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.

16.2. SERVICIUL MONH ORIZARE ASOCIATH DE PROPRIETARI

Serviciul Monitorizare Asociații de Proprietari funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Monitorizare Asociații de Proprietari sunt:

 • 1. Asigură evidența tuturor asociațiilor înființate potrivit prevederilor legale.

 • 2. îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari în vederea respectării de către acestea a prevederilor Legii nr. 230/2007 și a prevederilor H.G.nr.1588/2007 cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. îndrumă si sprijină asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu și a altor sarcini asupra proprietății comune;

 • 4. îndrumă, sprijină și consiliează proprietarii apartamentelor de bloc și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii.

 • 5. Analizează documentele financiar contabile privind modul de repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile asociațiilor de proprietari.

 • 6. Verificarea existenței și întocmirii listelor de plată a cotelor de contribuție, precum și a registrelor contabile, conform prevederilor legale.

 • 7. Primirea și înregistrarea situației soldurilor elementelor de activ și de pasiv întocmite de către asociațiile de proprietari care conduc evidența contabilă în partidă simplă și situațiile financiare anuale întocmite de către asociațiile de proprietari care conduc contabilitatea în partidă dublă.

 • 8. Transmiterea informațiilor solicitate atât de cetățeni, cât și de către conducerile asociațiilor de proprietari, în cadrul programului de relații cu publicul, aprobat de către conducerea instituției.

 • 9. Analizarea și soluționarea petițiilor cetățenilor, înregistrate la Municipiului Ploiești, precum și a celor remise spre soluționare de către alte instituții.

 • 10. Primirea documentației necesare înscrierii la examenul de atestare pentru administrator de imobil, precum și organizarea desfășurării acestuia.


 • 11. întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociațiile de prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora .

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotăi^n"aJe'Cohsiliuliîix Local sau dispoziții ale Primarului.Serviciul Juridic Contencios, Contracte funcționează cu structură de un post de conducere de funcție publică de șef serviciu și 13 posturi de funcție publică de execuție ;

Atribuțiile Serviciului Juridic - Contencios, Contracte sunt:

 • 1. Asigura reprezentarea Municipiului Ploiești, Consiliului Local Ploiești, Primarului Municipiului Ploiești, Primăriei Municipiului Ploiești în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau Colegiului Jurisdicțional al Camerei de Conturi, în care figurează ca parte municipiul Ploiești.

 • 2. Formulează cereri de chemare in judecata care se înaintează în instanță, împreuna cu documentația necesara.

 • 3. Formulează întâmpinări, cereri reconventionale, note de ședința, concluzii scrise in dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecata

 • 4. Exercita căile legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al municipiului, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale.

 • 5. Studiază dosarele aflate pe rol și ține evidența acestora.

 • 6. Solicita legalizarea hotărârilor judecătorești ramase definitive.

 • 7. întocmește dosarele de executare silită.

 • 8. Comunică hotărârile judecătorești compartimentelor interesate.

 • 9. Primește, analizează și soluționează corespondența specifică.

 • 10. Colaborează cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe baza cărora se întocmesc documentațiile și se încheie contractele (concesionare, închiriere, asociere, expropriere, contracte de lucrări, de servicii, de furnizare).

 • 11. întocmește si vizeaza de legalitate contracte încheiate de instituție cu diverse persoane fizice si juridice;

 • 12. Asigură consultanță juridică compartimentelor funcționale ale Primăriei.

 • 13. Asigură arhivarea documentelor Serviciului în conformitate cu prevederile legale.

 • 14. Asigură si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate.

 • 15. Asigură consilierea cetățenilor in cadrul programului de audiente.

 • 16. Prezintă la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

 • 17. Participa la ședințele Unităților de Implementare a proiectelor realizate cu fonduri nerambursabile

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin Serviciul Juridic-Contencios Contracte colaborează cu:

 • >  Instanțe judecătorești;Organele de cercetare si urmărire penala; Guvernul României;

 • >  Politia municipiului Ploiești;

 • >  Direcția Generala a Finanțelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

 • >  Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploiești;

 • >  Inspectoratul școlar Județean Prahova; Consiliul Județean Prahova;

 • >  Instituția Prefectului - județul Prahova;

 • >  Serviciile publice de subordonare locala;

 • >  Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primăria municipiului Ploiești.


Atribuții Director Executiv Adjunct sunt:

 • 1. este subordonat Directorului Executiv al Direcției Administrație Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • 2. Asigura organizarea procedurilor de achiziție publica conform Legii nr. 98/ personalul serviciului achiziții publice si contracte si compartimentului achiziții bunuri

 • a)

  Verifica elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei si de serviciile publice subordonate Consiliului Local.


 • b) Verifica elaborarea documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care au solicitat organizarea procedurilor.

 • c) Asigura îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate in termenele legale, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

 • d) Participa in comisiile de evaluare a ofertelor;

 • e) Coordonează aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire:

 • f)  Verifica constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice:

 • g) Verifica centralizarea situației contractelor

 • h) Verifica întocmirea de rapoarte privind achizițiile publice efectuate.

 • i)  Propune hotarari si regulamente interne privind achizițiile publice

 • j)  Supervizează acordarea de, consultanta in domeniul achizițiilor publice serviciilor publice si instituțiilor subordonate consiliului local.

 • 3. Are obligația verificării introducerii datelor în Sistemul Informatic Integrat ASESOFT și actualizării permanente a acestora

 • 4. Are inițiativa si ia masuri, după caz, in rezolvarea problemelor specifice serviciilor din subordine

 • 5. Asigura cunoașterea legislației specifice de către personalul din subordine

 • 6. Răspunde de eficienta activitatii serviciilor din subordine

 • 7. îndruma, urmărește si verifica permanent utilizarea eficienta a programului de lucru, preocuparea fiecărui salariat din subordine in rezolvarea competenta, legala si de calitate a tutror sarcinilor încredințate, in raport cu pregătirea si experiența fiecăruia

 • 8. Repartizează corespondenta, răspunde de soluționarea problemelor curente, semnează lucrările serviciilor din subordine

 • 9. Asigura si răspunde de rezolvarea in termen, cu respectarea legislației in vigoare, a cererilor, petițiilor, scrisorilor si sesizărilor populației

 • 10. Propune si ia masuri in vederea imbunatatirii activitatii serviciilor, colaborează si conlucrează cu celelalte compartimente ale primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora.

 • 11. Este înlocuitorul de drept al directorului executiv al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, îndeplinind atribuțiile de serviciu pe achiziții publice ale acestuia pe perioada lipsei din profesie sau in situația vacantarii postului.

 • 12. Răspunde de creșterea gradului de competenta profesionala si de asigurarea unui comportament corect in relațiile cu cetățenii, in scopul creșterii prestigiului funcționarului public

 • 13. Respecta standardele de calitate ISO 9001/2008

 • 14. Respecta normele de protecție a muncii

 • 15. Toate documentele întocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


16.5. Serviciul ACiiiziȚii p.tJBLicE și contracte

Serviciul Achiziții Publice și Contracte funcționează cu structură de un post de conducere de șef serviciu si 7 posturi de funcție publică de execuție și este subordohaJjliîSOțo'i executiv adjunct.

Atribuțiile Serviciului Achiziții Publice și Contracte sunt:

Organizarea procedurilor de achiziție publica de lucrări si servicii, conform Legii nr. 98 din 27 iunie 2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, prin următoarele activitati:

 • a) Elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente (Serviciul Investiții, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri, Serviciul Dezvoltare, întreținere Unitari Cultura, Invatamant, Sanatate, Birou Autorizare Transport Public Local, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economica, Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii, Serviciul Relații Publice, Serviciul Informatica, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala, O.N.G., Serviciul Managementul Calitatii, a Circulației si Evidentei Documentelor) din cadrul primăriei,

 • b) Elaborarea fisei de date a achiziției si coordonarea activitatii de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza referatelor de necesitate si a caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care solicita achiziția;

Definitivează documentația de atribuire, care se structurează astfel:

 • - caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptiva

 • - clauzele contractuale obligatorii

 • - fisa de date a achiziției

 • - formulare si modele

 • - alte informații cu privire la impozitare, protecția mediului, protecția muncii;

 • c) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege:

 • - transmiterea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire, tip erata către SEAP si JOUE, daca este cazul, a notificărilor pentru încheierea contractelor către ANRMAP

 • - transmiterea in SEAP a documentațiilor de atribuire in vederea validării de către ANRMAP, după aprobarea acestora de către ordonatorul de credite

 • - întocmirea corespondentei cu observatorii desemnați de UCVAP;

 • d) Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire:

 • - întocmirea notelor justificative privind estimarea valorii, alegerea procedurii si criteriului de atribuire, justificării cerințelor minime de calificare, a criteriilor de selecție, a factorilor de evaluare, daca este cazul, in conformitate cu prevederile legale

 • - întocmirea propunerilor de dispoziții cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor

 • - elaborarea clarificărilor, daca este cazul, si a corespondentei cu operatorii economici

 • - participarea in comisiile de evaluare a ofertelor

 • - elaborarea raportului procedurii pe baza hotărârilor comisiilor de evaluare

 • - întocmirea comunicărilor privind rezultatul procedurii si transmiterea acestora către ofertând

 • - elaborarea punctelor de vedere si transmiterea acestora, însorite de copiile dosarelor achizițiilor si ale ofertelor, către CNSC, in cazul depunerii contestațiilor

 • - restituirea garanțiilor de participare in baza solicitărilor primite de la ofertanti

 • - întocmirea contractelor/acordurilor cadru pe baza ofertelor castigatoare si transmiterea copiilor acestora si ale ofertelor castigatoare către compartimentele care urmăresc derularea contractelor/acordurilor cadru

 • - efectuarea achizițiilor directe, conform prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, prin realizare studiilor de piața (prin SEAP, de penis sau prin postarea de invitații de ofertare pe site-ul propriu) si a achizițiilor care se incacj^yPj 2B la ordonanța, potrivit prevederilor art. 16 din acest act normativ;


 • e) Constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice:

 • - constituirea dosarului achiziției publice

 • - pastrarea dosarului achiziției publice pe o perioada de 5 ani de Ia data finali respectiv, iar in cazul anularii procedurii cel puțin 5 ani de la data anulării respectivei p

 • - punerea la dispoziția organelor de control a dosarului achiziției;

 • f) Elaborarea de situații si rapoarte privind achizițiile publice efectuate, către ANRMAP, Camera de Conturi etc.

 • g) Toate documentele intocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Y; 16.6COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI L"

Compartimentul Achiziții Bunuri funcționează cu structură de 3 posturi de funcție publică de execuție și este subordonat Directorului executiv adjunct.

Atribuțiile compartimentului Achiziții Bunuri sunt:

Organizarea procedurilor de achiziție publica de bunuri si servicii pentru uzul curent al autoritatii si de produse, conform LEGII nr. 98 din 27 iunie 2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, prin următoarele activitati:

 • a) înscrierea achizițiilor de bunuri si servicii pentru uzul curent al autoritatii si de produse in programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente funcționale din cadrul primăriei;

 • b) Elaborarea fisei de date a achiziției, a formularului de contract, a altor formulare si modele sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire, in cazul procedurilor de atribuire prevăzute de LEGEA nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, pe baza referatelor de necesitate si a caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care solicita achiziția;

 • c) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență:

 • - transmiterea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire, tip erata către SEAP si JOUE, a notificărilor pentru încheierea contractelor către ANRMAP, daca este cazul;

 • - transmiterea in SEAP a documentațiilor de atribuire in vederea validării de către ANRMAP, după aprobarea acestora de către ordonatorul de credite, pentru procedurile de atribuire la care aceasta obligație este prevăzută de Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare;

 • - intocmirea corespondentei cu observatorii desemnați de UCVAP, daca este cazul;

 • d) Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire:

 • - intocmirea notelor justificative privind estimarea valorii, alegerea procedurii si criteriului de atribuire, justificării cerințelor minime de calificare, a criteriilor de selecție, a factorilor de evaluare, daca este cazul, in conformitate cu prevederile legale

 • - intocmirea propunerilor de dispoziții cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor

 • - elaborarea clarificărilor, daca este cazul, si a corespondentei cu operatorii economici

 • - participarea in comisiile de evaluare a ofertelor

 • - elaborarea raportului procedurii pe baza hotărârilor comisiilor de evaluare

 • - intocmirea comunicărilor privind rezultatul procedurii si transmiterea acestora către ofertanti

 • - restituirea garanțiilor de participare in baza solicitărilor primite de la ofertanti

  - întocmirea contractelor/acordurilor cadru pe baza ofertelor castigatoare si transmiterea urm ...derulareacopiilor acestora si ale ofertelor castigatoare către compartimentele care contractelor/acordurilor cadru

 • - efectuarea achizițiilor directe, conform prevederilor art. 7, alin. 5 din modificările si completările ulterioare, prin realizare studiilor de piața (prin S sau prin postarea de invitații de ofertare pe site-ul propriu) si a achizițiilor caret 2B la ordonanța, potrivit prevederilor art. 16 din acest act normativ;

 • - Înscrierea in sistemul informatic a informațiilor despre achizițiile fMfi^țeSh^©

efectuării plăților de către Direcția Economica;                                           , ; 1v

 • e) Constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice:

 • f) Elaborarea de situații si rapoarte privind achizițiile publice efectuate, către ANRMAP, Camera de Conturi etc.

 • g) Toate documentele întocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

CAPITOLUL VI

/ DISPOZITIIFINALE

ART. 31

în Primăria municipiului Ploiești sunt respectate dispozițiile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ART. 32

Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislație, care privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi pentru angajații din aparatul de specialitate al primarului

ART. 33

Șefii compartimentelor sunt obligați să asigure cunoașterea și respectarea de către întregul personal a actualului regulament.

ART. 34

Prezentul regulament cuprinde atribuțiile principale ale fiecărui compartiment funcțional.

ART. 35

Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitățile legale de organizare și disciplina muncii o solicită.

ART. 36

Personalul Primăriei municipiului Ploiești este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament.


Agenția Națională a Funcționarilor


Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Date fraț^araCătre,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI PRIMAR DOBRE ADRIAN FLORIN

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 12981/2016, înregistrată Ia Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 35196/2016, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 9 august 2016 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Mar ia Paula Dinu, consilier juridic, Instituția Prefectului - județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Ilie Luminița, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova

Cu stimă,

Președinte

Jozsef BIRTALAN

15546

1 1 -U8- ZII16


ANEXA

Anexa 2 B la H.G. nr


RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul8:

 • 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Verificare și Control Documentații Publice

 • 2. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri

 • 3. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și Sănătate

 • 4. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Rețele Edilitare

 • 5. Consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 29.07.2016

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. DĂNCESCU RADU

ADMIS

2. HOLBAN DANIELA

ADMIS

3. NIȚU CARMEN MARIA

ADMIS

4. BALALIA ANIȘOARA

ADMIS

5. CEAPĂ ELENA LUIZA

ADMIS

--

Observații formulate de către membrii comisiei:-----

Informații privind proba scrisa


Data și ora desfășurării probei scrise : 09.08.2016, ora 10.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. DĂNCESCU RADU

78.00p

ADMIS

2. HOLBAN DANIELA

85.00p

ADMIS

3. NIȚU CARMEN MARIA

86.00p

ADMIS

4. BALALIA ANIȘOARA

84.00p

ADMIS

5. CEAPĂ ELENA LUIZA

76.00p

ADMIS


Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: : 09.08.2016, ora 14.00

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. DĂNCESCU RADU

85.00p

ADMIS

2. HOLBAN DANIELA

88.00p

ADMIS

3. NIȚU CARMEN MARIA

89.00p

ADMIS

4. BALALIA ANIȘOARA

86.00p

ADMIS

5. CEAPĂ ELENA LUIZA

88.00p

ADMIS

Rezultatul final al concursului


Funcția publică :

1 .Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Verificare și Control Documentații Publice

 • 2. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri

 • 3. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și Sănătate

 • 4. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Rețele Edilitare

 • 5. Consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

  Numele și prenumele candidatului

  Punctajul final al concursului

  Rezultatul***

  1. DĂNCESCU RADU

  163.00p

  ADMIS

  2. HOLBAN DANIELA

  173.00p

  ADMIS

  3. NIȚU CARMEN MARIA

  175.00p

  ADMIS

  4. BALALIA ANIȘOARA

  170.00p

  ADMIS

  5. CEAPĂ ELENA LUIZA

  164.00p

  ADMIS

  Comisia de concurs

  Semnătura

  1 1

  1. ȘOM SORINA GABRIELA

  2. NEAGU RITA MARCELA

  3. DINU MARIA PAULA

  Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA DANIELA

  Semnătură:            ■

  _

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** ge va compieța cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIUL^ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZ&^X^^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești.
Data:            ’ 2q | £CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA i^EPTIi.

ȘI


LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLA

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești.9

George^orjjn Nilpulae Botez


SECRETAR,

Andrei


Data: 2