Hotărârea nr. 274/2016

Hotãrârea nr. 274 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 274

privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești avizat de serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, ca urmare a transformării unui post de medic rezident în post de medic specialist din cadrul Laboratorului de Analize Medicale și Ambulator având în vedere obținerea certificatului de medic specialist, precum și transformarea unor posturi vacante de medic din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.08.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2016;

în conformitate cu prevederile art.15, lit. ”a” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2016.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 64/25.02.2016, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

A

In conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.744/17.06.2016 pe baza examenului susținut în sesiunea martie 2016 a fost eliberat certificatul de medic specialist cu nr.29088.

Astfel propun aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unui post de medic rezident în post de medic specialist din cadrul Laboratorului de Analize Medicale și Ambulator având în vedere obținerea certificatului de medic specialist, precum și transformarea unor posturi după cum urmează :

 • 1. un post de Medic rezident în post de Medic specialist din cadrul Laboratorului de Analize Medicale și Ambulator,

 • 2. un post vacant de Medic rezident în post de Medic specialist din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală,

 • 3. un post vacant de Medic primar în post de Medic specialist din cadrul Cabinetului de Oftalmologie - Ambulatoriul Integrat,

 • 4. un post vacant de Medic primar Șef Laborator Analize Medicale, in Șef Laborator Analize Medicale și Ambulator.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Potrivit certificatului de medic specialist Seria SI nr.029757 eliberat de Ministerul Sănătății, pe baza examenului susținut în sesiunea martie 2016 domnul Crețu Marius Lucian este confirmat medic specialist în specialitatea Medicină de Laborator, iar prin certificatul de membru nr. 1645/28.06.2016 Colegiul Medicilor Prahova autorizează pe domnul Crețu Marius Lucian să practice profesiunea de medic - specialitatea Medicină de Laborator menționând că titularul certificatului a depus jurământul în data de 28.06.2016.

Având în vedere prevederile art.15, lit.„a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, prin adresa nr.5822/12.08.2016 Spitalul de Pediatrie Ploiești propune și transformarea următoarelor posturi :

 • 1.    un post de Medic rezident în post de Medic specialist din cadrul Laboratorului de Analize Medicale și Ambulator,

 • 2.    un post vacant de Medic rezident în post de Medic specialist din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală,

 • 3.    un post vacant de Medic primar în post de Medic specialist din cadrul Cabinetului de Oftalmologie - Ambulatoriul Integrat,

 • 4.    un post vacant de Medic primar Șef Laborator Analize Medicale, în post de Șef Laborator Analize Medicale și Ambulator .

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.42/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Manager Spitalul de Pediatrie PJjQÎe Vișean CătăliAVIZAT:

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Popa G


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare șLAdministrativ  Angelescu Ana - Daniela

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Anexa la H.C.L. nr

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

Comitet director

1

Manager

S

2

Director medical

S

3

Director financiar -contabil

S

L SECȚIA PEDIATRIE I- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 57

Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

S

5

1

medic primar

S

6

2

medic primar

S

7

3

medic primar

S

8

4

medic primar

S

9

5

medic primar

S

10

6

medic primar

S

11

7

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

12

2

asistent medical principal sef

PL

13

8

asistent medical principal

PL

14

9

asistent medical principal

PL

15

10

asistent medical principal

PL

16

11

asistent medical principal

PL

17

12

asistent medical principal

PL

18

13

asistent medical principal     ...

PL

19

14

asistent medical principali ~

r ' A

PL

20

15

asistent medical principat- / / >,

PL

21

16

asistent medical prinqțpâl/ 4^5

^7    \

PL

22

17

asistent medical principali //Pf^

4? JJX'

PL

23

18

asistent medical principali

4/ /£/

PL

24

19

asistent medical princiCpl^s^^

PL

25

20

asistent medical principalVTl

PL

26

21

asistent medical principal

PL

27

22

asistent medical principal

PL

28

23

asistent medical principal

PL

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

Nivelul studiilor

29

24

asistent medical

PL

30

25

asistent medical

PL

31

26

asistent medical

PL

32

27

asistent medical debutant

PL

33

28

asistent medical debutant

PL

34

29

asistent medical debutant

PL

35

30

asistent medical debutant

PL

36

31

sora medicala principala

M

Personal auxiliar= infirmiere

37

32

infirmiera

G

38

33

infirmiera

G

39

34

infirmiera

G

40

35

infirmiera

G

41

36

infirmiera

G

42

37

infirmiera

G

43

38

infirmiera

G

44

39

infirmiera

G

45

40

infirmiera

G

46

41

infirmiera

G

47

42

infirmiera

G

48

43

infirmiera

G

49

44

infirmiera

G

Personal auxiliar^ inqrijitorî curățenie

50

45

îngrijitor

G

51

46

îngrijitor

G

52

47

îngrijitor

G

53

48

îngrijitor

G

54

49

îngrijitor

G

II. SECȚIA

PEDIATRIE II- AMBULATOR INTEGRAT

Nr. Paturi

= 45

Personal medical superior

55

1

medic primar -sef secție

S

56

1

medic primar          ^7^^.

S

57

2

medic primar

s

58

3

medic primar

s

59

4

med ic p rimar            / Zs •:

s

60

5

medic primar        $   ‘      /

•..Q

s

61

6

medic rezident          \

s

Personal mediu sanitar

62

2

asistent medical principal sef

"Mg,

PL

63

7

asistent medical principal

PL

FUNCȚIA DF

Funcția publica

Funcția contractuala

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

DEMNITATE PUBLICA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

Nivelul studiilor

64

8

asistent medical principal

PL

65

9

asistent medical principal

PL

66

10

asistent medical principal

PL

67

11

asistent medical principal

PL

68

12

asistent medical principal

PL

69

13

asistent medical principal

PL

70

14

asistent medical principal

PL

71

15

asistent medical principal

PL

72

16

asistent medical principal

PL

73

17

asistent medical principal

PL

74

18

asistent medical principal

PL

75

19

asistent medical

PL

76

20

asistent medical debutant

PL

77

21

asistent medical debutant

PL

78

22

sora medicala principala

M

Personal auxiliar^ infirmiere

79

23

infirmiera

G

80

24

infirmiera

G

81

25

infirmiera

G

82

26

infirmiera

G

83

27

infirmiera

G

84

28

infirmiera

G

85

29

infirmiera

G

86

30

infirmiera

G

87

31

infirmiera

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

88

32

îngrijitor

G

89

33

îngrijitor

G

90

34

îngrijitor

G

91

35

îngrijitor

G

III. SECȚIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA + AMBULATOR INTEGRAT

Nr. Paturi = 25

Personal medical superior

92

1

medic primar - sef secție

•—*“ Z

S

93

1

medic specialist             X

/X W’

1 s

94

2

medic primar               X

=3 \   \^‘

1 S

95

3

medic primar           flej <(f

-

□li S

96

4

medic primar          V. k

V/ s

97

5

medic primar         V XX

1 s

98

6

medic rezident           XX 7 7

rxxxx

s

Personal mediu sanitar

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

NR.

CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

Nivelul studiilor

99

2

asistent medical principal sef

PL

100

7

asistent medical principal

PL

101

8

asistent medical principal

PL

102

9

asistent medical principal

PL

103

10

asistent medical principal

PL

104

11

asistent medical principal

PL

105

12

asistent medical principal

PL

106

13

asistent medical principal

PL

107

14

asistent medical principal

PL

108

15

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

109

16

infirmiera

G

110

17

infirmiera

G

111

18

infirmiera

G

112

19

infirmiera

G

113

20

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

114

21

îngrijitor

G

115

22

îngrijitor

G

116

23

îngrijitor

G

117

24

îngrijitor

G

IV. COMPARTIMENT ATI Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

118

1

medic primar - sef secție

S

119

1

medic primar

s

120

2

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

121

2

asistent medical principal sef

PL

122

3

asistent medical principal

PL

123

4

asistent medical principal

1V* I

PL

124

5

asistent medical principal

\ PL

125

6

asistent medical principal O/ .

iJlPL

126

7

asistent medical principal II

bi*4>L

127

8

asistent medical principal

/

•oK

128

9

asistent medical principal %

wj

V/PL

129

10

asistent medical

/PL

130

11

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

.......

131

12

I

“   7

I

1

I

|

[

| infirmiera                              |

"1

G

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

132

13

infirmiera

G

133

14

infirmiera

G

134

15

infirmiera

G

135

16

infirmiera

G

Personal auxiliar^ îngrijitori curățenie

136

17

îngrijitor

G

137

18

îngrijitor

G

V. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE (CPU) Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

138

1

medic primar - sef secție

S

139

1

medic primar

S

140

2

medic primar

S

141

3

medic specialist

S

142

4

medic specialist

S

143

5

medic specialist

S

144

6

medic rezident

S

145

7

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

146

2

asistent medical principal sef

PL

147

8

asistent medical principal

PL

148

9

asistent medical principal

PL

149

10

asistent medical principal

PL

150

11

asistent medical principal

PL

151

12

asistent medical principal

PL

152

13

asistent medical principal

PL

153

14

asistent medica! principal

PL

154

15

asistent medical principal

PL

155

16

asistent medical principal

PL

156

17

asistent medical principal

PL

157

18

asistent medical principal

PL

158

19

asistent medical principal

PL

159

20

asistent medical

PL

160

21

asistent medical debutant- Xi—f

"i \ A

PL

161

22

asistent medica! debutant-/

PL

162

23

asistent medical debutant^

Mii h j

PL

163

24

asistent medical debutâ'nt/2X

PL

164

25

asistent medical debutanVAX/'

PL

165

26

registrator medical       "Kz

M

166

27

registrator medical

—-rr-*

M

167

28

registrator medical

M

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

Nivelul studiilor

Pers<

□nai £

iuxiliar= infirmiere

168

29

infirmiera

G

169

30

infirmiera

G

170

31

infirmiera

G

171

32

infirmiera

G

172

33

infirmiera

G

173

34

infirmiera

G

174

35

infirmiera

G

Perse

anal auxiliar^ îngrijitori curățenie

175

36

îngrijitor

G

176

37

îngrijitor

G

177

38

îngrijitor

G

178

39

îngrijitor

G

179

40

îngrijitor

G

Personal auxiliar= brancadteri

180

41

brancadier

G

181

42

brancadier

G

VI. SPITALIZARE DE ZI NR. Paturi = 8

VII. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

VIII. POSTURI FIXE GENERALE

1. FARMACIE

Alt personal

182

1

i

farmacist primar - sef

I

S

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

183

1

asistent medical farmacie principal

PL

184

2

asistent medical farmacie principal

PL

185

3

asistent medical farmacie debutant

PL

2. STERILIZARE (DIETETIC)

Personal mediu sanitar

186

1

asistent medical principal

x PL

187

2

asistent medical principal       /

®PL

188

3

asistent medical principal // 3/

ta® ^7x

®pl

189

4

asistent medical debutant ficSI

r- PL

190

5

asistent medical debutant        ri

PL

3. BLOC OPERATOR

Personal mediu sanitar

_

FUNCȚIA DF

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

DEMNITATE PUBLICA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

191

1

asistent medical principal sef

PL

192

1

asistent medical principal

PL

193

2

asistent medical principal

PL

194

3

asistent medical principal

PL

195

4

asistent medical principal

PL

196

5

asistent medical principal

PL

197

6

asistent medical debutant

PL

198

7

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

199

8

infirmiera

G

200

9

infirmiera

G

201

10

infirmiera

G

4. LABORATOR ANALIZE MEDICALE + AMBULATOR

Personal medical superior

202

1

sef laborator

S

203

1

medic specialist

S

Alt personal

204

2

chimist principal cu gestiune

s

205

3

biolog specialist

s

Personal mediu sanitar

206

1

asistent medical lab.principal sef

PL

207

4

asistent medical lab,principal

PL

208

5

asistent medical lab,principal

PL

209

6

asistent medical lab,principal

PL

210

7

asistent medical lab,principal

PL

211

8

asistent medical lab.princîpal

PL

212

9

asistent medical lab,principal

PL

213

10

asistent medical lab,principal

PL

214

11

registrator medical principal

M

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie laborator

215

12

|

I

_

I

I

I

I

îngrijitor

«oai

G

5. LABORATOR RADIOLOGIE

, IMAGISTICA MEDICALA

Z\'O

Personal medical superior

216

1

medic specialist sef laborator

irac®

s

217

1

medic specialist

s

218

2

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

FUNCȚIA DF

Funcția publica

Funcția contractuala

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

DEMNITATE PUBLICA

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

219

1

asistent medical lab.principal sef

PL

220

3

asistent medical lab,principal

PL

221

4

asistent medical lab.principal

PL

222

5

asistent medical lab.principal

PL

223

6

asistent medical lab.principal

PL

224

7

asistent medical lab.principal

PL

225

8

asistent medical lab.principal

PL

226

9

asistent medical lab.principal

PL

227

10

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie laborator

228

11

I

| îngrijitor

G

6. LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Personal medical superior

229

1

medic specialist

S

230

2

medic rezident

S

Alt personal

231

3

profesor principal

SSD

232

4

profesor principal

SSD

Personal mediu sanitar

233

5

asistent medical principal

PL

234

6

asistent medical principal

PL

235

7

asistent medical principal

PL

236

8

asistent medical debutant

PL

7. CENTRU SANATATE MINTALA COPII (CSM)

Personal medical superior

237

1

medic primar sef

S

238

1

medic specialist

S

Alt personal

239

2

psiholog principal

S

240

3

psiholog

S

241

4

psihopedagog

S

242

5

psihopedagog

s

243

6

kinetoterapeut

244

7

kinetoterapeut           /^/ <

245

8

asistent social             b-S| i

246

9

asistent social

Personal mediu sanitar

247

10

asistent medical principal %£

PL

248

11

asistent medical principal

PL

249

12

asistent medical principal

PL

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR.

CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

250

13

asistent medical debutant

PL

251

14

asistent medical debutant

PL

252

15

registrator medical

M

Personal auxiliar^ infirmiere

253

16

infirmiera

G

254

17

infirmiera

G

Personal auxiiiar= ingriiitori curățenie

255

18

îngrijitor

G

256

19

îngrijitor

G

257

20

îngrijitor

G

8. COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE

Personal medical superior

258

1

....

____________________

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

259

2

[asistent medical principal

PL

9. COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA

260

1

asistent medical statistica

PL

261

2

statistician principal

M

262

3

statistician principal

M

263

4

statistician

M

10. CABINET MEDICINA DENTARA (asigura si urgentele)

Personal medical superior

264

1

medic

S

265

2

medic

S

Personal mediu sanitar

266

3

asistent medical

PL

267

4

asistent medical debutant

PL

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE

1. CABINET PEDIATRIE

Personal mediu sanitar

268

1

asistent medical debutant

PL

269

2

asistent medical debutant

PL

2. CABINET OFTALMOLOGIE

Personal medical superior

270

1

medic specialist

S

271

2

medic specialist

A s

Personal mediu sanitar

272

3

asistent medical debutant |- ~ z

z \\ j

SțPL

273

4

sora medicala principala ' : r

3. CABINET ENDOCRINOLOGIE

z

Personal medical superior

FUNCȚIA DE

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

DEMNITATE PUBLICA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

274

1

medic primar

S

275

2

medic specialist

S

Pers

onal r

nediu sanitar

276

3

asistent medical principal

S

277

4

asistent medical debutant

PL

4. CABINET O.R.L.

Perși

onal r

nedical superior

278

1

medic primar

S

279

2

medic specialist

S

Perși

onal r

nediu sanitar

280

3

asistent medical principal

PL

281

4

asistent medical

M

5. CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE INFANTILA

Personal mediu sanitar

282

1

asistent medical principal

PL

283

2

asistent medical debutant

PL

6. CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Personal medical superior

284

1

medic specialist

S

285

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

286

3

asistent medical principal

PL

287

4

asistent medical debutant

PL

7. CABINET ORTOPTICA

Personal medical superior

288

1

medic specialist

S

289

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

290

3

asistent medical principal

PL

291

4

asistent medical debutant

PL

8. CABINET CARDIOLOGIE

Personal medical superior

292

1

medic specialist

S

293

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

294

3

asistent medical principal     fa.

o

’XPL

295

4

asistent medical debutant /°.<£

^W,L

9. CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

.7^/

Personal medical superior

i 1

296

1

medic specialist            \

«gr

297

2

medic specialist              \ / ',t

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

Personal mediu sanitar

298

3

asistent medical principal

PL

299

4

asistent medical debutant

PL

10. CABINET NEUROLOGIE PEDIATRICA

Personal medical superior

300

1

medic specialist

S

301

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

302

3

asistent medical principal

PL

303

4

asistent medical debutant

PL

PERSONAL DIN APARATUL FUNCȚIONAL

Compartiment Financiar - Contabilitate

304

1

economist

grad IA

S

305

2

contabil

treapta IA

M

306

3

contabil

treapta IA

M

Compartiment Achiziții Publice, Contractare

307

1

economist

grad IA

s

Compartiment Juridic

......

308

1

(consilier juridic

grad IA

s

Compartiment Tehnic

309

1

linginer

grad II

s

Compartiment Securitatea muncii, P.S.I.,

protecție civila si situații de urgenta

310

1

Isubinginer

grad I

SSD

Compartiment Informatica

311

1

....

(inspector de specialitate

grad l

s

Compartiment Management a

Calitatii Serviciilor Medicale

312

1

economist

grad I A

s

313

2

inspector de specialitate

grad I

s

314

3

inspector de specialitate

debutant

s

BIROUL RUNOS - Administrativ

315

1

economist IA sef birou

s

316

1

economist

grad IA

s

317

2

economist

gradJA

s

318

3

referent

treaptâiTA

M

319

4

referent

treaptă ,1^

M

320

5

arhivar              h &

i \

M

Compartiment Aprovizionare,

transport

i -

1

321

1

casier                 \! A

IVI

322

2

magaziner

IVI

PERSONA

L DESERVIRE

FUNCȚIA DE

Funcția publica

Funcția contractuala

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

DEMNITATE PUBLICA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

i leapia profesionala/ grad

Nivelul studiilor

Pers

onal c

ie deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa, lumina si încălzire

323

1

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta III

G

324

2

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta IV

G

325

3

muncitor electrician

treapta II

G

Personal de deservire - posturi fixe- statiicentrale de oxiqen

326

4

muncitor calif.- instalator

treapta 11

G

327

5

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

328

6

muncitor calif.- instalator

treapta IV

G

329

7

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta II

G

330

8

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta IV

G

Personal de deservire - post fix - centrala telefonica

331

9

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

332

10

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

Personal de deservire - confecționare, re

parare, intretinere inventar moale

- lenjerie

333

11

[muncitor calif.- lenjereasa

[treapta IV

G

Personal de deservire - aprovizionare,manipulare,depozitare si deservire mijloace de transport

334

12

[muncitor calif.

[treapta IV

G

3ersonal c

e deservire - post fix - mijloc de transport

335

13

muncitor calificat - șofer

treapta II

G

336

14

muncitor calificat - șofer

treapta 11

G

Personal de deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

337

15

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

338

16

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

339

17

muncitor calificat - bucatar

treapta III

G

340

18

muncitor calificat - bucatar

treapta IV

G

341

19

muncitor necalificat

G

342

20

muncitor necalificat

G

343

21

muncitor necalificat

G

Alt personal auxiliar

Spălătorese

344

22

spalatoreasa          Z

1 A

G

345

23

spalatoreasa

G

346

24

spalatoreasa         /*o7

G

Personal auxiliar^ inqrijitori curățenie

Jl hi/

,i

1^3

347

25

îngrijitor                   \

ten

n li

G

348

26

îngrijitor                 V /

G

349

27

îngrijitor                Zz

G

350

28

îngrijitor

Zzl

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

351

29

îngrijitor

G

352

30

îngrijitor

G

353

31

îngrijitor

G

354

32

îngrijitor

G

355

33

îngrijitor

G

356

34

îngrijitor

G

357

35

îngrijitor

G

358

36

îngrijitor

G

Brancardieri

359

37

brancadier

G

360

38

brancadier

G

361

39

brancadier

G

Garderobier

362

40

I

I

I

I

_

|garderobier

i

G

Prin prezentul, va rugam sa ne aprobați transformarea unor posturi după cum urmează :

 • 1. un post de Medic rezident, ocupat, în post de Medic specialist din cadrul Laboratorului de Analize Medicale, ca urmare a promovării examenului de medic specialist,

Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.744/ 17.06.2016 pe baza examenului susținut în sesiunea martie 2016 a fost eliberat certificatul de medic specialist cu nr.29088 Seria SI.

 • 2. un post vacant de Medic rezident în post de Medic specialist din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală,

Acest post a fost vacantat de un medic rezident, care după ce și-a dat examenul de specialitate, nu a mai rămas in unitatea noastră.

Deoarece Spitalul de Pediatrie are nevoie urgentă de un medic specialist radiolog și un medic rezident ar ocupa acest post timp de patru ani după care exista posibilitatea ca acesta sa nu mai revină la post, așa cum s-a mai intamplat, propun transformarea unui post vacant de medic rezident în post de medic specialist, din cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală, pentru ocuparea cât mai curând posibil prin concurs deoarece avem medici specialiști care se interesează de post.

 • 3. un post vacant de Medic primar în post de Medic specialist din cadrul Cabinetului de Oftalmologie - Ambulatoriul Integrat,,

Deoarece Spitalul de Pediatrie are nevoie urgentă de un medic specialist oftalmolog , propun transformarea unui post vacant de medic primar, în post de medic specialist, din cadrul Cabinetului de Oftalmologie - Ambulatoriul Integrat, pentru ocuparea cât mai curând posibil prin concurs deoarece avem medici specialiști care se interesează de post.

 • 4. Un post vacant de Medic primar Șef Laborator Analize Medicale, in Șef Laborator Analize Medicale,

Propunem aceasta transformare, pentru ca unitatea sanitară a avea posibilitatea,

conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.1406 art.2,punctul categoria profesională medici/biologi/biochimisti/chimisti.
Sef Birou RUNOS ADMINISTRATIV,


ec.VOICILA SIEVANConsilier Juridic,Tord^che Iulia


întocmit RUNOS-Administrativ, ec.Vlad BiancaROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


CERTIFICAT


Seeste confirmară).....“S’.1.?.................șpăSi®îis|^|Șep§B

prin Ordinul Ministrului Sănătății...............

pe baza examenului susținut în sesiunea

Eliberat la data de                              |


SșMsrtWi....

WWW ■"B

MEDICINA DE LABORATOR


.........., din ................................

și promovat cu media generală


Prezentul certificat s-a eliberătîn o^formitate cu prevederile legale.


DIRECTOR GENERAL,

IONUT SEBASTlA^^O^i

l                             V*v                                \ ££' ?--7

i AzMCONSILIER,

GABRIELAGHELBA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.

Data:        ' 2oiQ______