Hotărârea nr. 273/2016

Hotãrârea nr. 273 privind transformarea a trei posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

LP.CALZ

ÎNTRU)

Tțfe-ra 1

M.LI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 273


privind transformarea a trei posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului Municipal Ploiești avizat de serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune transformarea unui post vacant de medic rezident medicină de familie în post de asistent medical pentru unitatea de transfuzii, precum și transformarea a două posturi de asistent grad profesional principal în posturi de asistent din secția Medicină Internă, respectiv secția Oncologie din cadrul Spitalului Municipal Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.08.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2016;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. ”a” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transformarea unui post vacant de medic rezident medicină de familie în post de asistent medical pentru unitatea de transfuzii, precum și transformarea a două posturi de asistent grad profesional principal în posturi de asistent din secția Medicină Internă, respectiv secția Oncologie din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, începând cu data de 01.09.2016.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 68/26.02.2015 modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 377/30.10.2015, nr. 65/25.02.2016 și nr. 102/29.03.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind transformarea a trei posturi i vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

In conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Prin adresa nr.4473/2016 managerul Spitalului Municipal Ploiești doamna Iordănescu Maria Mihaela solicită transformarea unui post vacant de medic rezident medicină de familie în post de asistent medical pentru unitatea de transfuzii din cadrul Spitalului Municipal Ploiești având în vedere că angajarea unui asistent medical este impusă de îndeplinirea criteriilor solicitate de procedura de obținere a autorizației de funcționare a unității de transfuzii sanguine a spitalului.

Potrivit prevederilor art.4, alin.5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2006 „programul de lucru al unității de transfuzie sanguină din spital este permanent”.

Acestă modificare se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.41/01.02.2016.

Conform adreselor Spitalului Municipal Ploiești nr.4276/11.07.2016 si nr.4635/28.07.2016 se solicită transformarea a două posturi de asistent grad profesional principal în posturi de asistent din secția Medicină Internă, respectiv secția Oncologie deoarece în urma concursului organizat nu s-au prezentat candidați care să îndeplinească condițiile de ocupare a postului.

Având în vedere cele menționate mai sus, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

priaMr

DOBRE AD


ORINConform deciziei nr.86/10.09.2013, domnului Radu Robert Horia medic rezident în specialitatea medicină de familie i-a încetat contractul individual de muncă începând cu data de 15.10.2013.

Prin procesul verbal din data 23.03.2016 încheiat în timpul ședinței semestriale a comisiei de hemovigilență din cadrul Spitalului Municipal Ploiești s-a luat act de necesitatea angajării unui cadru medical mediu, autorizat pentru a lucra în schimburi cu cadrul medical deja existent.

Conform adreselor Spitalului Municipal Ploiești nr.4276/11.07.2016 si nr.4635/28.07.2016 se solicită transformarea a două posturi de asistent grad profesional principal în post de asistent din secția Medicină Internă, respectiv secția Oncologie deoarece în urma concursului organizat nu s-au prezentat candidați care să îndeplinească condițiile de ocupare a postului.

Astfel propun transformarea unui post vacant de medic rezident medicină de familie în post de asistent medical pentru unitatea de transfuzii, precum și transformarea a două posturi de asistent grad profesional principal în posturi de asistent din secția Medicină Internă, respectiv secția Oncologie din cadrul Spitalului Municipal Ploiești.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.41/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


AVIZAT:


Manager

Spitalul Municipal Ploiești Iordănescu Maria Mihapla


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, ContracteDirector exed'uâv

Popa Georgițide


Compartiment Juridic, Spitalul Municipal Ploiești Sandu Andrei


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ AngelescuAna - DanielaPROCES VERBAL


încheiat azi 23.03.2016 in timpul ședinței semestriale a comisiei de hemovigilenta din cadrul Spitalului Municipal Ploiești.

La aceasta ședința au participat membrii comisiei de hemovigilenta DR.TURCU ALINA, DR.HANGANU GEORGETA, DR. CRĂCIUN RADU, DR. MANDESCU DIANA, AS. NEDELEA GABRIELA.

Se propune următoarea ordine de zi:

lj.Intocmirea documentației pentru acreditarea punctului de transfuzii

 • 2) .Necesitatea angajarii unui cadru medical mediu, autorizat pentru a lucra in schimburi cu cadrul medical deja existent

 • 3) .S-a luat la cunoștința de reorganizarea Comisiei de transfuzie si hemovigilenta

 • 4) .Comisia trebuie sa fie intrunita de doua ori pe an

 • 5) .S-a pus problema gestionarii in sistem informatic a pacientilor ce au adresabilitate pentru punctul de transfuzii

 • 6) .S-a discutat ca stocurile sa fie gestionate informatic

 • 7) .Comisia a fost de acord in unanimitate ca, pe toate planurile, sa fie promovata donarea in rândul populației.

Discuții pe marginea ordinei de zi:

Dr. Hanganu G : A fost mulțumită de felul cum este coordonat punctul de trasfuzii, de dotarea si gestionarea lui. A solicitat cadrelor medicale sa promoveze donarea in rândul populatiei.Dansa a mai propus sa se dea curs solicitării de către Dr. Crăciun Radu de angajare a celui de al doilea cadra medical mediu, astfel vor fi asigurate doua ture si se va creste eficienta la punctul de transfuzii.

Dr. Crăciun Radu: A solicitat ajutor specializat pentru întocmirea documentației necesara acreditării punctului de transfuzii.Este de acord cu sistemul infomatic pentru a avea o eficienta maxima la acest punct de transfuzii.                  y

DR.TURCU ALINA        _.A

DR. HANGANU GB0RGETA.' //l/J

DR.CRACIUN RADU U     /

DR.MANDESCU DIANA

AS. NEDELEA GABRIELA.

; SPSTALUL

i PlLOSES’TK

Nr.       / ..^1:.^..^^


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244523904 , Tel / Fax 0244596276 Cod fiscal 2844227, Cont R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiești


Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SOLICITARE TRANSFORMARE POST

Prin prezenta revenim la adresa noastra nr. 3877/23.06.2016 si va solicitam aprobarea transformării postului vacant de medic rezident medicina de familie existent in statul nostru de funcții la poz. 395 intr-un post de asistent medical principal pentru unitatea de transfuzii a spitalului.

Argumentam solicitarea noastra astfel:

 • 1.  Postul de medic rezident specialitatea “ medicina de familie “ este vacant din anul 2013 , iar aceasta specialitate nu poate fi folosința intr-o unitate medicala spitaliceasca. Medicul care a ocupat acest post a fost repartizat de către Ministerul Sanatatii pentru a efectua rezidențial in unitatea noastra , prin adresa nr. 0293/03.02.2010 si si-a încheiat rezidentiatul la data de 15.10.2013.

 • 2.  In prezent funcționam cu un singur asistent medical încadrat la unitatea de transfuzii al spitalului, fapt care face dificila asigurarea permanentei activitatii si înlocuirea acestuia in perioadele de concedii.

Angajarea a inca unui asistent medical principal la unitatea de transfuzii al spitalului ne este impusa de îndeplinirea criteriilor solicitate in procedura de obținere a autorizației de funcționare a unitatii de transfuzii sanguine a spitalului. Precizam ca Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1224/2006 prevede la art. 4, alin. 3 ca : “ programul de lucru al unitatii de transfuzie sanguina din spital este permanent”, iar art. 10 lit. b) prevede ca : “ autorizarea unitatii de transfuzie sanguina din spital este posibila doar in cazul asigurării următoarelor categorii de personal: b) asistenți medicali”.

 • 3. De asemenea , facem precizarea ca normativul de personal al unitatii noastre, aprobat prin Anexa nr. 2 la HCL nr. 501/2011 , permite angajarea a 2 asistenți medicali la unitatea de transfuzii , iar in privința bugetarii postului , ne încadram in bugetul alocat cheltuielilor de personal pe anul 2016.

MANAGER

Ec. lordanescu Maria Mihaela


Comp. RUNOS

Ec.Costache Antoneta


PLOIEȘTI, Sir.-Ana lpateșcuNr.-59Jel. 0244®^Ț^^ax 0W5962?2z^^^vl\

W ’      Cod IBM RO37TREZ5215O4l^feBoPfolesfi


\ Jg^ ANEXA NR.l pipiului nr;1224/2010


NORMATIVE DE pfentru/asistenta- medicală' 'spitaliceăsta

A.. Medici'si personăl'samhr mediu

Nr. cit.

■Tipul

de activitate medicală

Criteriul de .normare-

Medici sanitar

Personal mediu

1. Asistență la pături

nunar '

(267 pături)din dâre :

pături/ipost

5 115

8 - 12

7

(pe tura}

-

.Normat Ocupat

Normat

Ocupat

- secția med.interna

-- 6(1 paturi

;e         e

24

13,

- cojtip.-.Hema toiag le.

~ 10.. paturi

i .    1

5-      '

4

- cor.ip. cardiologie cronici

- 10' paturi

i     -

5

3

secția reumatologie

= 3.5 paturi

3      2

.15:

10

- secția recuperare’

— .50 paturi

5 1

20'

12

- secția .bncGlogie

=■■ 60 'pâțuri

ț       4-

22

19

- comp.' Radi o terapie'

= 1.7 paturi

■2 2.

5

TOTAL :

24    18

98

71

2. Asistența la paturi pentru număr■

specialitățilechirurgicale paturi/lpost  5 - 15

(20 paturi)1

B; - 12

(pe' tura)

2

8

3'. Porturi fixa generale* 2)'   număr-

(267 pațuri) :              pături/ ipost

-■ spitale până' lâ 400

de- păițuri 4in.. care

15 ~30

9-22

(■pe. tura)'

- laborator de-radiologie

3-           2

7

7

- laborator- analiză medicale

.3            2

2

1

- laborator explorări funcționale

-

5

4

- lăboratar radioterapie

3        1

&

5

- sterilizăre

_. -

2

1

-■ transfuzii

-

2

1

- dietetică

.— —

2

1

3'

 • — st a t r-s t' x c*a

 • - informații - fișier

3

3

■TOTAL :

9        5

36

,2'6MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȚAlUL I J’ClPAt str. Avriq nr. 72-74, sect.2, tel.252 79 78                   j        p| CHF9TI

nr. reg. mf 0293 / 03,02.2010Se adeverește prin prezenta că dl dr. Radu M. Robert-Horia pe baza rezultatului obținut la concursul de rezidențial din 15 noiembrie 2009, a ales Joc de rezident în specialitatea madicină cțp familie cu pregătire in centruluniversitar U FfyMZ și încadrare la spitalul[Qdp ,

întocmirea formelor de înc^rare se va face în"/perioa*da 4- 9 februarie 2010.

Repartizarea la stagiul de pregătire și alegerea coordonatorului de pregătire va avea loc la nivelul direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare alese în ziua de 10 februarie 2010, începînd cu orele 9,00 cu excepția centrului universitar București pentru care această repartiție se va face în zilele de 10 și 11 febr. 2010, urmînd ca cei in cauză să se prezinte în str. Bodești nr. 1, sect.2.

îcadrarea și prezentarea la stagiul de pregătire se vor facș^^^|d.%cu data de 15 februarie 2010.

smmjL

HDNICmL

PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272

Cod IBAN: R037TRE25215041XXX000260 Trezoreria Ploiești


DECIZIA NRf^£

Managerul Spitalului Municipal Ploiești, dr. Dumitru Mihaela Carmen, numit prin Dispoziția nr.6865/28.12.2012 a Primarului Municipiului Ploiești;

Având in vedere contractul individual de munca nr. 670/20.02.2013 al d-lui Dr. RADU ROBERT-HORIA- medic rezident pe loc in specialitatea medicina de familie, in cadrul Spitalului Municipal Ploiești, care prevede ca durata acestuia se va desfasura pe perioada determinata, respectiv din data de 15.02.2010 pana la data de 15.10.2013;

Având in vedere prevederile art.56, alin.l, lit.„i” din Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul Regulamentului de organizare si funcționare al Spitalului Municipal Ploiești;

DECIDE :

Art.l. începând cu data de 15.10.2013 d-lui Dr. RADU ROBERT-HORIA-medic rezident pe loc in specialitatea medicina de familie, in cadrul Spitalului Municipal Ploiești, cu contract individual de munca pe perioada determinata, ii încetează contractul individual de munca, conform art. 56, alin.l, lit.„i” din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii.

Art.2. Biroul RUNOS va aduce la îndeplinire prezenta decizie.

Secretariatul spitalului va difuza prezenta decizie persoanei in cauza si Biroului RUNOS.

Data in Ploiești, astazi......2013

MANAGER,

Dr. Dumitru Mihaela Carmen

Prin prezenta, va rugam sa aprobați transformarea postului vacant de asistent medical principal (poz 143) din statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești Secția Oncologie intr-un post de asistent medical in cadrul aceleiași secții a spitalului. Solicitam aceasta întrucât in urma organizării concursului pentru ocuparea postului vacant nu s-a prezentat nici un candidat care sa îndeplinească condițiile de participare la concurs (adeverința grad principal), iar activitatea medicala in secția respectiva se desfasoara cu dificultate fapt ce nu ne mai permite scoaterea la concurs a postului vacant in aceleași condiții.

Menționam faptul ca ne încadram in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Drepturile salariale se vor stabili conform prevederilor legale in vigoare.

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Str. Ana Ipatescu nr. 59, Ploiești


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE

1 A 7 J

ț o J / \

12 -07' Ziiî6


Prin prezenta, va rugam sa aprobați transformarea postului vacant de asistent

medical principal (poz 30) din statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești Secția

Medicina Interna intr-un post de asistent medical in cadrul aceleiași secții a spitalului.

Menționam faptul ca ne incadram in cheltuielile de personal aprobate prin buget.


Cu deosebita considerație,

MANAGER,

Ec. lordanescu Maria Mihaela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

XoȚNx

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

' î ■ . H ■                                                  ■1

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transformarea a trei posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.


PRECEDE

George Sorin N


INTE, ficulae Botez


('


Data: 2 ^ , G* 8 ' QCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transformarea a trei posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.
Data:   9 '0 % ‘ C