Hotărârea nr. 272/2016

Hotãrârea nr. 272 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 272


privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești Pană George și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești avizat de serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru transformarea gradului profesional al unui post pentru funcționarul public care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.08.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.08.2016;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art. 125, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, începând cu data de 01.09.2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.09.2016.

Art.3.Aprobă îndreptarea erorii materiale, respectiv înlocuirea denumirii „Administrativ - întreținere” cu „Administrativ - Secretariat” în tot cuprinsul anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 167/30.05.2016.

Art.4.începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 167/30.05.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.5.Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6.Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


Ia hotărârea privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Prevederile art.36 alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului statul de funcții ale acestora.

Potrivit prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradului profesional din principal în superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor, urmare declarării „admis” a funcționarului public la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final atașat.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

PANĂ GE?ORGE

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla hotărârea privind aprobarea statului de funcții

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și stat sau administrația publică locală prin autoritățile administrative autonome. Scopul legii îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor.

Promovarea funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transforma în consecință, în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții :

5

  • • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează ;

  • • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

  • • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a transformării gradului profesional din principal în superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor, ca urmare a declarării „admis” a funcționarului public la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final atașat.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice de execuție.

Acestă modificare se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.34/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Serviciul Public Local Comunitar

AVIZAT:


Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice și Contracte Director executiv

Popa Georgiana

de Evidența Persoanelor Ploiești Director executivȘef Serviciu Res Organiz

Angel


se Umane, ministrativ daniela


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A


Anexa la H.C.L.


STAT DE FUNCȚII


Nr. Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

T reapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

1

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

2

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

3

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

4

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

principal

s

5

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

6

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

7

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

l

superior

s

8

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

s

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

MAGAZINER

M

10

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

CURIER

11

SERVICIUL STARE CIVILA

SEF SERVICIU .

I

s

12

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

l

superior

s

13

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

15

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

16

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

17

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

18

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

19

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

20

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

21

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

22

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

principal

s

23

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

asistent

s

24

SERVICIUL STARE CIVILA

REFERENT.

III

superior

M

25

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

SEF SERVICIU

I

s

26

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

27

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

28

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

sNr. Crt

Structura

I     Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

29

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

30

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

l

superior

S

31

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

32

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

S

33

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

34

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

35

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

36

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

37

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

asistent

s

38

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT.

III

superior

M

39

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT.

III

superior

M

40

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

asistent

M

41

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

42

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT.

II

M

43

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT.

II

M


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRâl^|BA

______Agenția Națională a Funcționarilor           jg*

Operator de date cu caracter personal, fnregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu^^

| Nr. 35^/2016 i

Către,

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV GÎDIUȚĂ CRISTINA

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 56149/2016, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 35428/2016, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 9 august 2016 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Oblu Lucica, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Vasile Vădan Trandafir, consilier juridic, Instituția Prefectului - județul Prahova

Observații: cu respectarea prevederilor art, 127 și art. 156 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008.

Cu stimă,

Președinte

Jozsef BIRT AL AN

spasme


UwS&iB____________________

conform legii 455/2001

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI


Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursu

1. Promovare în grad profesional - consilier din I principal (3) în I superior (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 29.07.2016

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. BUCUR AURA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 09.08.2016 ora IO.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. BUCUR AURA

95.00 pct.

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritarii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 09.08.2016 ora 13.00

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. BUCUR AURA

90.00 pct

ADMIS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești.PREȘEDINT George Sorin ryicu lae B


SECRETAR,  Andr^JJheorgheCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești.
Data:    î £ * 2^ /