Hotărârea nr. 270/2016

Hotãrârea nr. 270 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 270

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                             9


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești dl Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 5 de Protecție și Asistentă Socială din data de 24.08.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 81/2016 prin care au fost aprobate organigrama și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lit ”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art.l. - Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară iși încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la

9                                                                                                                                           5

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016


Preșe^dinȚe de ședința  Georg^Șoriți Niculae Botez
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                                        9

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.81/2016, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a fost reorganizată și s-au înființat două servicii de specialitate:

 • -  Serviciul “Protecția Copilului și Familiei”

 • -  Serviciul “Tehnic, întreținere Patrimoniu”

cu atribuții, sarcini și responsabilități specifice, astfel incat se impune actualizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, în concordantă cu organigrama aprobată, cu atribuțiile, sarcinile si responsabilitățile stabilite pentru fiecare compartiment/ serviciu.

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,” furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotarăre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege”, astfel că au fost elaborate regulamente proprii de organizare și funcționare cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislațiilor specifice pentru Cantina Socială, Centrul de zi pentru copii preșcolari și Centrul Social de Urgentă, ca fiind anexe la Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției actualizat.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr.307/2002.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.81/2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, la nivelul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești au avut loc o serie de modificări în structură, după cum urmează:

 • 1.5- au infiintat două servicii de specialitate:

 • -  Serviciul “Protecția Copilului și Familiei”

 • -  Serviciul “Tehnic, întreținere Patrimoniu”

 • 2.5- au reorganizat serviciile “Ajutoare Incăzire locuințe gaze, lemne, energie electrică” și “Ajutoare incălzire locuințe energie termică”.

Prin urmare se impune actualizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, în concordantă cu organigrama aprobată, cu atribuțiile, sarcinile si responsabilitățile stabilite pentru fiecare compartiment/ serviciu.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,” furnizorii publici si privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărăre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege”.

Astfel, au fost elaborate regulamente proprii de organizare și funcționare cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislațiilor specifice pentru Cantina Socială, Centrul de zi pentru copii preșcolari și Centrul Social de Urgentă, ca anexe la Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției.

Având in vedere aceste considerente, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.


Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

-Șef Serviciu Juridic, Autoritate

Chiva Daniela Simona

-Șef Serviciu Securitatea Muncii, Situații Urgentă, Resurse

Bălăci Cristian

AVIZAT:


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Popa Georgiana/

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A

SERVICIULUI PUBLIC

„ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE”

Cuprins


Capitolul 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul 2 - STRUCTURA ORGANIZATORICA

Capitolul 3 - ATRIBUȚII SI COMPETENTE

 • 3.1.Competentele directorilor

3.2.Structuri subordonate directorului general

 • 3.2.1. Compartiment Achiziții Publice

3.2.2.Serviciul Locuințe Sociale

3.2.3. Serv ic iul Securitatea Muncii, Situații Urgenta, Resurse Umane,

Registratura

3.2.4.Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara

3.2.5.Serviciul Cabinete Medicale Școlare Stomatologie

3.2.6.Serviciul Cabinete Medicale Școlare Medicina Generala

3.2.7.Serviciul Financiar Contabilitate

3.2.8.Serviciul Administrativ

3.2.9.Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu

3.3.Structuri subordonate directorului general adjunct

3.3.1.Serviciul Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate,

Programe Sociale, Relații cu ONG-uri

 • 3.3.2. Compartimentul Mediatori Sanitari

3.3.3.Serviciul Prestații Sociale

3.3.4.Serviciul Ajutoare încălzire Gaze, Lemne, Energie Electrica

3.3.5.Serviciul Protecția Copilului si Familiei

Capitolul 4 - REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR

Capitolul 5 - DISPOZIȚII FINALE

ANEXE:    - NR.l - Cantina Sociala

NR.2 - Centrul Social de Urgenta

NR.3 - Centrul de zi pentru copii preșcolari


Capitolul 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - In temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica/ Locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 113 alini .(5.) din Legea^ nr. 292/2011 privind asistenta sociala, Consiliul Local al municipiului Ploiești adopta prezentul^ Regulament de organizare si funcționare al Serviciului public ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE.

ART. 2 - Serviciul public de asistenta sociala infiintat prin HCL nr. 307/19 decembrie 2002 este organizat si funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificările si completările ulterioare si ale prezentului Regulament de organizare si funcționare.

Art, 3 - (1) Sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este in municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 46 cu următoarele puncte de lucru: str. Poștei, nr. 6 (sediu secundar), str. Mihai Bravu, nr. 231 (cantina municipala), str.Rasno veni lor, nr. 46 (centru de zi pentru copii preșcolari), str. b-dul Petrolului, nr. 8 (centrul social de urgenta).

 • (2) Pe toate actele emise de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare se va menționa „Consiliul Local al municipiului Ploiești - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare” si sediul serviciului public de interes local.

Art. 4 - (1) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este un serviciu public cu personalitate juridica, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • (2) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare dispune de cod fiscal si cont bancar propriu, de stampila.

 • (3) Durata de funcționare a serviciului public de interes local - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este nelimitata.

 • (4) Obiectul de activitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare il constituie aplicarea legislației ce reglementează materia, precum si realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati profesionalizate, de protejare a persoanelor, grupurilor si comunităților cu probleme speciale aflate in dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal si decent de viata, de asemenea dezvoltarea comunitara prin masuri de prevenire a marginalizarii sociale.

 • (5) Conducătorul serviciului public de interes local - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, actioneaza permanent in vederea îndeplinirii la timp si in mod corespunzător a atribuțiilor ce ii revin din legi, decrete, hotarari, ordine, dispoziții si a sarcinilor ce ii sunt date prin prezentul Regulament.

 • (6) In problemele de specialitate, serviciul public de interes local, întocmește proiecte de hotarari si proiecte de dispoziții insotite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă in vederea supunerii spre aprobare autoritatii locale competente.

 • (7) Legătură intre Consiliul Local al municipiului Ploiești si Serviciul public de interes local -Administrația Serviciilor Sociale Comunitare se face prin primar si conducerea serviciului public.

 • (8) Organigrama, numărul de personal si statul de funcții, pentru personalul din cadrul Serviciului public - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ponderea funcțiilor publice pe categorii, sunt aprobate prin hotarare de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • (9) Serviciul public de interes local - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, poate fi restructurat sau desființat prin hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu votul majorității consilierilor in funcție.

Art. 5 - (1) Finanțarea cheltuielilor curente si de capital ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se asigura din bugetul consiliului local si alte surse.

 • (2) Bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se aproba de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • (3) Directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare are calitate de ordonator tertiar de credite.

 • (4) Ordonatorul tertiar de credite întocmește si prezintă spre proiectul de buget al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

 • (5) Trimestrial, ordonatorul tertiar de credite intocmeste darea execuției bugetare care se depune la compArtimentul de specialitate din Consiliului local al municipiului Ploiești.

Art. 6 - (1) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare poate c surse permise de lege - altele decât cele bugetare.


aprobare Conciliului 'Tocai/


ven ituf • (2) Veniturile extra-bugetare ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se incaseaza, administrează, utilizează si contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art 7 - (1) Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aproba de către ordonatorul tertiar de credite si se efectuează numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozițiilor legale, încadrarea in creditele bugetare aprobate si destinația acestora.

(2) In situația refuzului de viza de control financiar preventiv intern ordonatorul tertiar de credite poate dispune pe propria răspundere angajarea si efectuarea cheltuielilor respective, respectând prevederile legale in vigoare.

Art. 8 - Obiectul de activitate al Serviciului public Administrația Serviciilor Sociale Comunitare consta in:

 • - identificarea si soluționarea problemelor sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si alte persoane aflate in situații de nevoie sociala;

 • - asigurarea aplicării la nivel local a actelor normative privind activitatea de protecție si asistenta sociala;

 • - prestarea serviciilor sociale pentru care a obtinut acreditare in condițiile prevăzute de lege; elaborarea de programe de protecție si asistenta sociala pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • - implementarea programelor de protecție si asistenta sociala aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Capitolul 2 - STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 9 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este este subordonata Consiliului Local, conform Organigramei aprobate prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art 10 - (1) Conducerea operativa a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este asigurata, conform organigramei aprobate, de un director general si un director general adjunct, numiți in condițiile legii.

 • (2) Directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este subordonat Consiliului local al municipiului Ploiești.

 • (3) Directorul general adjunct este subordonat directorului general.

Art. 11 - (1) Structura serviciului public este realizata pe criterii de maxima flexibilitate menita sa garanteze transferul de funcții, programe si obiective prin mai multe servicii, birouri, compartimente.

 • (2) Compartimentul este un mediu organizatoric de baza caruia îi sunt date in componenta un număr restrâns de activitati care nu presupun coordonarea unui sef de birou.

 • (3)  Structura organizatorica a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, aflata in subordinea directorului general este următoarea:

 • I. Directorul general are in subordine următoarele servicii si compartimente;

 • 1. Compartimentul achiziții publice

 • 2. Serviciul locuințe sociale

 • 3. Serviciul securitatea muncii, situații urgenta, resurse umane, registratura

 • 4. Serviciul juridic, autoritate tutelara

 • 5. Serviciul cabinete medicale școlare - stomatologie

 • 6. Serviciul cabinete medicale școlare - medicina generala

 • 7. Serviciul financiar contabilitate

 • 8. Cantina sociala

 • 9. Serviciul administrativ

10.Serviciul tehnic, întreținere patrimoniu

II. Directorul general adjunct are in subordine următoarele servicii si corn part int'enie:;---^^

 • 1. Serviciul protecție persoane aflate in dificultate, programe sociale, relații cu ONG-uri

 • 2. Centrul social de urgenta

 • 3. Compartimentul mediatori sanitari

 • 4. Centrul de zi pentru copii preșcolari

 • 5. Serviciul prestații sociale

 • 6. Serviciul ajutoare încălzire gaze, lemne, energie electrica

 • 7. Serviciul protecția copilului si familiei

 • (4) Serviciile, birourile, compartimentele si celelalte structuri ale serviciului public sunt in sub ord in ea directorului general si a directorului general adjunct; in exercitarea atribuțiilor ce le revin, vor colabora in toate problemele, intre ele, si cu structurile aparatului propriu al Consiliului Local.

Capitolul 3 - ATRIBUȚII SI COMPETENTE

3.1. Competentele directorilor

Art. 12 - Directorul general conduce, organizează si controlează activitatea personalului din cadrul Serviciului public - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, efectuând următoarele:

 • a) Conduce activitatea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare si reprezintă acest serviciu public in relațiile cu alte instituții publice, persoane fizice sau juridice;

 • b) Este ordonator tertiar de credite si decide prioritatea acțiunilor in vederea realizării obiectivelor stabilite;

 • c) Asigura ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite de legislația in vigoare, hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești si dispozițiile Primarului Municipiului Ploiești;

 • d) întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

 • e) Elaborează si propune strategii si masuri de atragere a altor surse de finanțare, altele decât cele din bugetul aprobat;

 • f) Asigura cadrul legal pentru organizarea concursurilor in vederea ocupării posturilor vacante, in limita organigramei aprobate;

 • g) Semnează contractele de munca si actele adiționale la acestea;

 • h) Aproba trecerea personalului angajat in clase, grade, trepte si categorii superioare, conform legislației;

 • i) Angajeaza, sancționează, numește si eliberează din funcție persoanele angajate in condițiile legii;

 • j) Asigura inventarierea anuala a patrimoniului;

 • k) Răspunde de întocmirea programului anual al achizițiilor publice si al documentațiilor pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

 • l) Verifica modul de derulare al contractelor de achiziție publica;

 • m) Întocmește si supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești Regulamentul de Organizare si Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

 • n) întocmește Regulamentul Intern si verifica respectarea acestuia;

 • o) Angajeaza, suspenda sau inceteaza contracte de munca pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si a îngrijitorilor la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente, angajați conform legii;

 • p) Asigura in permanenta mijloacele necesare pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului;

  /r

  q) Colaborează cu direcțiile aparatului propriu de specialitate al Primăriei municipiului PIdi'bsțV si cu celelalte servicii publice din subordinea Consiliul Local al municipiului Ploiești pentru reali'zăfiS' atribuțiilor de serviciu;

  r) Reprezintă serviciul public in relațiile cu tertii si in diferite acțiuni de specialitate;;C.'^brz^.~-^V

  s) Colaborează cu toate instituțiile abilitate de lege in vederea asigurării identificării perggart^^J care necesita protecție si asistenta sociala si propune masuri concrete in funcție de situațiile socio-economice si/sau medicale pe care le prezintă fiecare caz in parte;

  t) Ia masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati;

  u) Ia masuri pentru asigurarea ordinii si disciplinei in cadrul serviciului public;

  • v) In exercitarea atribuțiilor emite decizii in condițiile legii, care sunt obligatorii pentru salariat ii din subordine;

  w) Acorda audienta persoanelor aflate in dificultate inscrise in registrul de audiente la nivel de serviciu public;

  • x) cazul;

  y)

  2)


Participa la ședințele Consiliului local si la ședințele comisiilor de specialitate, când este

Are calitatea de ordonator de credite, calitate in baza careia:

- aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget, cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozițiilor legale, încadrarea in creditele bugetare aprobate si destinația acestora;

 • - asigura întocmirea darii de seama contabila asupra execuției bugetare ;

 • - aproba efectuarea plăților in limita creditelor bugetare primite si in baza vizei de control financiar intern, conform legislației in vigoare;

 • - întocmește si prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de buget al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, cu avizul ordonatorului principal de credite;

 • - fundamentează categoriile de cheltuieli ce se finanteaza din bugetul local pentru activitatile pe care le urmărește si le coordonează;

aa) Participa la elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor locale, a programelor, studiilor, analizelor si statisticilor din domeniul protecției si asistentei sociale;

bb) Asigura informarea permanenta a viceprimarului si a primarului municipiului Ploiești in legătură cu problemele de serviciu;

cc) Prezintă, in scris, materiale informative in legătură cu activitatea serviciului public pe care o conduce când se solicita aceasta de către consiliul local, primar/viceprimar;

dd) Asigura depunerea la organele judecătorești a răspunsurilor la notele de relații solicitate, precum si alte acte de procedura;

ee) Asigura ducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului care au legătură cu activitatea serviciului public si asigura realizarea sarcinilor privind ducerea la îndeplinire de către primar a hotărârilor Consiliului local;

ff) Asigura întocmirea proiectelor de hotarari, dispoziții si referate pentru soluționarea problemelor, cererilor si desfasurarea activitatilor ce cad in sarcina serviciului public;

gg) Aproba fisa postului si evalueaza, anual, performantele profesionale individuale ale salariatilor din subordine;

hh) Aproba programul de efectuare a concediilor de odihna pentru personalul serviciului public;

ii) răspunde de asigurarea pazei punctelor de lucru ale A.S.S.C., de protecția si securitatea muncii si de paza contra incendiilor;

jj) Menține disciplina muncii in cadrul serviciului public.

Art 13 - Directorul general adjunct se subordonează directorului general si il înlocuiește pe acesta pe perioada de absenta, conduce, organizează si controlează activitatea serviciilor din subordine, efectuând in principal următoarele:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

  Conduce activitatea serviciilor aflate in subordinea sa, conform organigramei;

  Este reprezentantul serviciului public in relațiile cu tertii, cu acordul directorului general; Emite note interne in limita competentelor stabilite;

  Participa la întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli;


 • e) Colaborează cu direcțiile aparatului propriu de specialitate al Primăriei mumcipiului’Ploi&tN si cu celelalte servicii publice din subordinea Consiliul Local al municipiului Ploiesftî^/ OyA.7\

 • f) Colaborează cu toate instituțiile abilitate de lege in vederea asigurării identif|'prifti^^^Onelpr*|

care necesita protecție si asistenta sociala si propune masuri concrete in functito^\s’țffi^®ocj4f / economice si/sau medicale pe care le prezintă fiecare caz in parte;                w

 • g) Monitorizează, coordonează si îndruma metodologic dezvoltarea sistei^fftii'^teîvâgî^l managerial intern;

 • h) Propune masuri privind promovarea imbunatatirii securității si sanatatii in munca a salariatilor;

 • i) Asigura ordinea si disciplina in cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

 • j) Repartizează salariatilor, in funcție de competentele fiecăruia, corespondenta primita fie direct prin registratura serviciului public fie repartizata de Directorul general, urmărind ca soluționarea corespondentei sa se faca in termen;

 • k) Fundamentează categoriile de cheltuieli ce se finanteaza din bugetul local pentru activitatile pe care le urmărește si le coordonează;

 • l) Participa la elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor locale, a programelor, studiilor, analizelor si statisticilor din domeniul protecției si asistentei sociale;

 • m) Informează permanent Directorul general in legătură cu problemele de serviciu, prezentând, in scris, materiale informative in legătură cu activitatea compartimentelor din subordine, ori de cate ori se solicita;


 • n) Asigura întocmirea proiectelor de hotarari, dispoziții si referate pentru soluționarea problemelor, cererilor si desfasurarea activitatilor ce cad in sarcina serviciilor din subordine;

 • o) întocmește fisa postului si evalueaza, anual, performantele profesionale individuale ale salariatilor din subordine; atat fisa postului cat si fisa de evaluare se supun aprobării directorului general;

 • p) Vizeaza programul de efectuare a concediilor de odihna pentru personalul serviciilor din subordine supunandu-1 aprobării directorului general;

 • q) Menține disciplina muncii in cadrul serviciilor pe care le coordonează;

 • r) Urmărește respectarea Nomenclatorului arh ivi st ic al Consiliului local si arhivarea documentelor emise in cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

 • s) Verifica modul de acordare a prestațiilor si serviciilor sociale propunând directorului general masurile corespunzătoare.

 • 3.2. Structuri subordonate directorului general

3.2.1. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Art. 14 - (1) Compartimentul achiziții publice aduce la îndeplinire prevederile următoarelor acte normative, precum si alte acte care au legătură cu acestea:

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. nr.395/2016 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Având in principal următoarele atribuții principale:

 • a) întreprinde demersurile necesare pedntru inregistrarea/reinoirea/recuperarea înregistrării autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;

 • b) elaborează si, după caz, actualizeaza, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizițiilor publice;

 • c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire si a documentelor - suport, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • d) indeplineste obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute in lege;

 • e)

 • f)

 • g)


aplica si finalizează procedurile de atribuire;

realizează achizițiile directe;

constituie si pastreaza dosarul achiziției publice.

(2)


Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligația de a spfij inij^activitațe^^^ compartimentului intern specializat in domeniul achizițiilor, in funcție de specificul si^oijipj^xrvgț^a obiectului achiziții.

 • (3) In sensul alin.(2), sprijinirea activitatii compartimentului intern specializat in domeniul achizițiilor publice se realizează, fara ase limita la acestea, după cum urmeaza:

 • a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii si lucrări, valoarea estimata a acestora, precum si informațiile de care dispun, potrivit competentelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

 • b) transmiterea, daca este cazul, a specificațiilor tehnice asa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Lege;

 • c) in funcție de natura si complexitatea necesităților identificate in referatele prevăzute la lit.a), transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesitați, in urma unei cercetări a pieței sau pe baza istorica;

 • d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum si poziția bugetara a acestora;

 • e) informarea justificata cu privire la eventualele modificări intervenite in execuția contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele si oportunitatea modificărilor propuse;

 • f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • (4) Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractante in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitățile de produse, servicii si lucrări identificate, precum si prețul unitar/total al necesităților.

 • (5) Prin excepție de la alin.(4), in cazul in care necesitatea nu este previzibila sau nu poate fi identificata in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesității.

 • (6) Ori de cate ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiții:

 • a) modificarea sa se realizeze înainte de inițierea procedurii de atribuire, cu luarea in considerare, daca este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achizițiilor publice si aprobării acestuia;

 • b) compartimentul intern specializat in domeniul achizițiilor publice sa fie notificat in timp util cu privire la modificarea respectiva, astfel incat sa poata întreprinde toate diligentele necesare realizării achiziției.

 • 3.2.2. SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

Art 15 - (1) Serviciul locuințe sociale isi desfasoara activitatea in baza următoarelor acte normative, precum si a altor acte care au legătură cu acestea:

Legea nr. 215/2001, republicata a administrației publice locale,

 • -  Legea nr. 114/1996, republicata si actualizata-Legea locuinței,

Legea nr. 359/2009 pentru modificarea Art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448 / 2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

 • -  HG nr. 1275/2000 privind normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuinței,

 • -   OUG nr. 40/1999, actualizata, privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe,

 • -   HCL nr. 107/2013 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spatiile cu destinația de locuințe sociale,

 • -  HCL nr. 106/2013 privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinația de locuințe apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești

 • (2) Serviciul locuințe sociale asigura implementarea cadrului normativ prevăzut la alin. (1), după cum urmeaza:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)

 • i)

 • j)

 • k)consiliază publicul in ceea ce privește legislația referitoare la locuințele social^ cat'srin-. privește pe chiriașii proveniti din imobilele revendicate si restituite foștiloi/piț&priefari,^^ . primește si înregistrează dosarele de locuințe sociale si dosarele de^fpcuinte^ l'iȘMina^ chiriașilor imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății.             1          .. '$/ l

efectuează anchete sociale cu privire la aplicarea legislației specifice.        / ■

completează baza de date referitoare la dosarele pentru locuințele sociale si dosarele/ch’i'rîas evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății.

întocmește corespondenta si răspunde in scris sesizărilor privind situația chiriașilor din imobilele de locuințe sociale.

întocmește proiecte de hotarari si rapoarte de specialitate pe care le supune atenției Comisiei nr. 5 a Consiliului Local Ploiești si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local Ploiești, întocmește repartițiile pentru locuințele sociale, ca urmare a hotărârii Consiliului Local, întocmește si urmărește contractele de inchiriere/acte adiționale pentru locuințele sociale, alcătuiește anual pe baza documentelor justificative lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale, precum si listele privind repartizarea locuințelor chiriașilor proveniti din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății si le prezintă spre analiza Comisiei Speciale constituita la nivelul Consiliului Local si spre aprobare Consiliului Local Ploiești.

tine evidenta chiriașilor din imobilele cu destinația de locuința sociala si a chiriilor practicate asupra acestor spatii si o comunica lunar Serviciului Financiar - Contabilitate.

întocmește somații prin care chiriașii rau-platnici sunt instiintati sa achite debitele la plata chiriei si / sau întreținerii.

 • l)  întocmește referate in vederea emiterii dispozițiilor de evacuare pe cale administrativa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2013 privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinație de locuința apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești.

m) sesizează prin adresa consilierul juridic al instituției in vederea chemării in judecata pentru rezilierea contractului de închiriere, evacuării chiriașilor care n-au respectat prevederile contractului de închiriere si recuperarea debitelor.

n) verifica periodic starea imobilelor aflate in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si modul in care chiriașii inteleg sa respecte prevederile contractului de închiriere.

o) ia măsuri pentru repararea si menținerea in stare corespunzătoare de Întrebuințare a imobilelor de locuințe sociale.

p) întocmește informări, referate, rapoarte si situații cu privire la domeniul de activitate specific.

3.2.3. SERVICIUL SECURITATEA MUNCII, SITUAȚII URGENTA, RESURSE UMANE, REGISTRATURA

Art.16 - (1) - Activitățile privind securitatea muncii, situații urgenta desfășurate in cadrul biroului sunt reglementate in principal de următoarele acte normative:

HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sanatatii in munca nr. 319/2006;

Lege nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca, cu modificările si completările ulterioare:

Lege nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

Ordin MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor.

(2) Atribuții si competente privind securitatea muncii, situat ii de urgenta, PSI:

 • a) întocmește in proiect planul de intervenție pentru stingerea incendiilor si planul de alarmare - evacuare in caz de incendiu si il supune spre aprobare conducerii instituției;

 • b) Elaborează tematica anuala de instruire periodica a personalului angajat, după aprobarea ei executa instructajul cu personalul nou angajat, face propuneri pentru materiale si acțiuni instructiv -

/S'Q O

,    .                         .                                                           /C >>---

educative, pentru prevenirea si stingerea incendiilor si participa la testarea periodica/a^person^j^uK^ asupra regulilor, atribuțiilor, masurilor, sarcinilor ce-i revin pe linie de PSI;           l/gf

 • c) Participa la acțiunile de stingere a incendiilor in instituție silQâ urmărilor avariilor, exploziilor, calamitatilor naturale, la stabilirea masurilor de sMîâtdt^PWce trebuie luate pentru repunerea in funcțiune in cel mai scurt timp;

 • d) Face propuneri pentru sancționarea salariatilor vinovati de nerespectarea reglementarilor PSI;

 • e) Colaborează cu organele de pompieri in domeniul apararii împotriva incendiilor;

 • f) Duce la îndeplinire întocmai si la timp, deciziile si hotărârile date de către conducerea instituției;

 • g) Urmărește realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control;

 • h) Colaborează cu lucratorii si/sau reprezentanții lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protecție, medicul de medicina muncii, in vederea coordonării masurilor de prevenire si protecție;

 • i) Urmărește actualizarea planului de avertizare, a planului de protecție si prevenire si a planului de evacuare;

 • j) Propune clauze privind securitatea si sanatatea in munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alti angajatori;

 • k) întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati;

 • l) Asigura implementarea controlului intern-managerial.


 • (3) In îndeplinirea atribuțiilor colaborează cu:

 • - Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova;

 • - Inspectoratul Situațiilor de Urgenta Prahova.

Art. 17 - (1) Activitățile privind resursele umane desfășurate in cadrul biroului sunt reglementate in principal de următoarele acte normative:

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, (r 2011) cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, (r2 - 2007), cu modificările si completările ulterioare;

HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcționarilor publici;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice, precum si alte acte normative aflate in vigoare;

Lege nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 448/2006 republicata, privind protecția persoanelor cu handicap;


Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010;

HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de munca;

HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare;

Alte acte normative care se refera la reglementarea drepturilor salariale si altor drepturi ale funcționarilor publici si ale personalului contractual din sectorul bugetar;

(2)Atributii si competente:

 • a) Asigura activitatea de personal a serviciului public, in limita competentei stabilita prin hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului municipiului;

 • b) Asigura si răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind funcțiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de munca, modificarea sau încetarea contractelor de munca si celor prin care se reglementează relațiile de munca ale angajatilor;

 • c) Colaborează cu ANFP in vederea transmiterii datelor personale ale fi

precum si funcțiile publice vacante sau modificările intervenite in funcția publica; fi          .   * j

 • d) Creeaza si administrează baza de date cuprinzând evidenta funcțiilor^pufeiice-rșl a> / funcționarilor publici, precum si a celorlalte categorii de angajați;

 • e) întocmește statul de personal pe baza organigramei aprobate de Consiliul Locaksi b'ri de catcZ

  • f) întocmește anual planul de ocupare a funcțiilor publice, urmărind etapele de promovare;

  • g) Elaborează proiecte de strategii si politici sociale locale pe care le supune analizei si aprobării consiliului local, cu aprobarea prealabila a directorului general;

  • h) Întocmește si pune in aplicare dispozitiile/deciziile de numire si eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporara in alta funcție, de modificare a retribuției cu ocazia majorărilor generale de retribuire, deori apar modificări legale;                                                                   ' — promovare, etc.

 • i) Prezintă lunar Serviciului Financiar Contabilitate, situația privind angajările, încetările de contracte de munca, modificări salariale survenite in cursul lunii, certificate medicale si concedii de odihna;

j) Urmărește întocmirea fiselor de post si evaluarea personalului, precum si declarațiile de avere si de interese pentru funcționarii publici;

k) Asigura secretariatul concursurilor/examenelor organizate la nivelul instituției pentru angajare/recrutare, promovare, etc.

 • l) întocmește si tine evidenta legitimațiilor si a ecusoanelor angajatilor Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

 • m) întocmește, la solicitarea șefului ierarhic, statistici, sinteze, analize si informări referitoare Ia mișcarea de personal din instituție;

 • n) întocmește, tine evidenta, pastreaza si completează dosarele profesionale ale funcționarilor publici si ale celorlalte categorii de salariati din cadrul instituției;

 • o) Transmite ori de cate ori este nevoie la ITM-Prahova modificările si adaugarile referitoare la contractele individuale de munca din registrul general de evidenta a salariatilor conform HG 500/2011;

 • p) Răspunde de arhivarea corespondentei din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea;

 • q) întocmește situații pentru ANFP in vederea actualizării bazei de date existente pentru funcționarii publici din cadrul serviciului public;

 • r) Tine evidenta concediilor de odihna, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru îngrijirea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani si alte concedii;

 • s) Asigura implementarea controlului intern-rmanagerial.

De asemenea, se ocupa de consilierea personalului pe probleme de legislația muncii si salarizare, cat si a cetățenilor care solicita informații in domeniu.

(3) Are relații de colaborare cu următoarele instituții:

 • - Agenția Naționala a Funcționarilor Publici;

 • - Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova;

 • - Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova;

 • - Agenția Județeană de Plăti si Inspecție Sociala Prahova;

 • - Casa Județeană de Pensii Prahova;

 • - Institutul National de Statistica;

 • - Direcția de Sanatate Publica Prahova;

 • - Direcția Generala a Finanțelor Publice;

 • - instituții de invatamant.

Art.18 - (1) - Activitatea de registratura organizata la nivelul instituției se desfasoara avand in vedere următoarele acte normative:

 • -  Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • -  OG nr.27/2002 - privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor;

 • -  Alte acte normative emise la nivel local - dispoziții ale primarului.

(2) - Principalele atribuții si competente ale activitatii de registratura:

11

Primește si înregistrează (electronic si in registrele special constituite) corespondent^^6satâg^ instituției si o prezintă directorului general/ directorului general adjunct pentru repar' Ju"'' ’A” soluționare;

Transmite corespondenta repartizata către compartimentele/serviciile 'd^specialftă^^\/ baza de semnătură;                                                          V '1'

Asigura expedierea zilnica a corespondentei adresate altor instituții, persoah&Ti L juridice;

Organizează evidenta documentelor primite, întocmite si transmise la nivelul instituției;


 • a)

  b)


 • c)

(3) In desfasurarea activitatii de registratura se respecta întocmai regulile generale privind circulația documentelor prevăzute in Capitolul 4 la prezentul Regulament de Organizare si Funcționare.

3.2.4. SERVI CIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ

Art.19 - (1) Activitatea juridica - atributiile/responsabilitatile in ceea ce privește activitatea juridica, sunt următoarele :

 • a) asigura reprezentarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești in fata instanțelor judecătorești;


 • b) analizeaza oportunitatea si legalitatea formulării cererilor de chemare in judecata cat si a cailor de atac împotriva hotărârilor pronunțate;

 • c) formulează întâmpinări, invoca excepții, propune probe, depune concluzii scrise, note de ședința in dosarele in care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este citata;

 • d) solicita legalizarea si investirea hotărârilor judecătorești;

 • e)  întocmește dosarele in vederea executării silite;

 • f)  acorda consultanta juridica tuturor compartimentelor din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • g) acorda consultanta juridica reprezentanților legali ai Asociațiilor de Locatari - din imobilele cu statut de locuințe sociale care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești;

 • h) vizeaza pentru legalitate contractele pe care instituția le incheie cu terti;

 • i)  participa la comisii de licitații sau alte comisii, in baza dispozițiilor directorului general;

 • j)   soluționează petițiile, cererile, adresate serviciului;

 • k)  răspunde in scris la notele interne, transmise serviciului.

(2) Autoritatea Tutelara - atributiile/responsabilitatile in ceea ce privește autoritatea tutelara:

 • a) Asigura aplicarea prevederilor Codului Civil, astfel :


- monitorizează si decide cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului si a persoanei puse sub interdicție, prin autorizarea:

 • 1) vanzarii/cumpararii/inchirierii/administrarii de imobile dar si de bunuri mobile ;

 • 2) acceptării donației

 • 3) acceptare succesiune

 • 4) deschidere/lichidare cont

 • 5) ridicare card/pin

 • 6) radiere automobile

 • - inventarierea bunurilor minorilor si a persoanelor puse sub interdicție, pentru care s-a instituit tutela;

 • - verifica modul de îndeplinire a atribuțiilor de către tutore cu privire la bunurile minorului sau a interzisului judecătoresc;

 • - la solicitarea notarului public numește curator special care va asista/ reprezenta minorul, dar si pentru persoane puse sub interdicție la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale;

 • - realizează anchete psihosociale la solicitarea instanței de tutela si a

pentru:

 • 1) exercitarea autorității părintești;

 • 2) stabilirea/modificarea locuinței minorului;

 • 3) stabilirea/majorare/modificare contribuției părinților la întreținerea minorilo

 • 4) stabilirea /modificare a programului de legături personale cu minorii;

 • - realizarea anchetelor sociale in acțiunile de:

 • 5) tagada paternitatii;

 • 6) stabilirea paternitatii;

 • 7) înregistrării tardive a nașterii;

 • 8) punere sub interdicție;

 • 9) ordin de protecție;

 • 10) numire curator;

 • 11) numire/inlocuire tutore;

 • 12) desemnare persoana in vederea delegării drepturilor si îndatoririlor părintești pentru minorii ai căror părinți sunt plecați in străinătate;

 • - intocmeste proiectul de dispoziție primar si referat in vederea desemnării unui curator special pentru reprezentarea in fata instanței de judecata, a persoanei pentru care s-a solicitat punerea sub interdicție.


b) Asigura aplicarea prevederilor Codului Penai si Codului de Procedura Penala, astfel:
 • - asistarea la audierea minorului in varsta de pana la 14 ani, daca părinții, tutorele, persoanele ori reprezentantul instituției careia ii este încredințat minorul spre creștere si educare, au calitatea de suspect, inculpat, persoana vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente ori martor in cauza ori exista suspiciunea rezonabila ca pot influenta declarația minorului

 • - intocmeste anchetele sociale solicitate de instanțele judecătorești, privind solicitările de :

 • a) intrerupere/suspendare/ amanare executare pedeapsa a persoanelor condamnate;

 • b) reabilitare de drept sau judecătoreasca;

 • c) gratiere;

 • d) pentru dosarele penale ce privesc infracțiunile contra persoanei.

 • - intocmeste anchete sociale la cererea unitatii sanitare de specialitate, in vederea expertizarii psihiatrice a minorului.

 • c) Asigura aplicarea Legii nr. 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, in sensul asistării persoanelor vârstnice in fata notarului public la încheierea actelor juridice de vanzare-cumparare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei varsnice.


 • d) Asigura aplicarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2011- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, prin realizarea anchetei sociale in situația in care părinții copilului nu sunt căsătoriți si solicita indemnizație, stimulent de inserție, sprijin lunar.

 • e) Asigura aplicarea Ordinului nr. 1733/2015 - privind aprobarea Procedurii de stabilire si plata a alocației lunare de plasament, prin realizarea trimestriala a raportului de monitorizare a copiilor pentru care s-a instituit tutela, ce va fi transmis Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala Prahova, pana la data de 5 a lunii următoare celei in care s-a realizat raportul.

f) Asigura aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003, actualizata, aprobata - privind dobândirea si schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice, prin încuviințarea schimbării numelui minorului, după caz, daca părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui, va hotari autoritatea tutelara.


Regulament Organizare ți Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare”          Z'xX

jf/** i* ă ’* z'

g) Asigura aplicarea Legii nr. 487/2002, actualizata, - sanatatii mintale <sraj persoanelor cu tulburări pshice, prin                                                                           j

 • - obținerea la solicitarea medicului psihiatru, de date si informații cu privire la existenfaXsvideptitaiea/^ / reprezentantului legal sau convențional al persoanei cu tulburări psihice ;

 • - inițierea procedurilor necesare desemnării unui alt reprezentant al persoanei cu tulbufâri^psihiee^u^" situația in care medicul psihiatric suspectează existenta unor interese contrare intre^p'acierîfsi reprezentantul legal sau convențional.

 • h) Asigura aplicarea Ordinului nr. 1134/C- 255/2000 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale, prin solicitarea de examinare in vederea eliberării certificatelor medico- legale pentru persoanele puse sub tutela.

3.2.5. SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE

Art, 20 - Activitatea serviciului se desfasoara in conformitate cu prevederile:

 • - OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordin comun MECTS si MS nr. 5.298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sanatate a preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sănătos;

 • - Ordinul MSP nr. 653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21 - (1) In cadrul Serviciului cabinete medicale școlare stomatologie in unitățile de invatamant se desfasoara activitati referitoare la prestații medicale individuale ale afecțiunilor orodentare a elevilor.

(2) Atribuții si competente:

 • a) Aplicarea masurilor de igiena orodentara, de profilaxie a cariei dentare si a afecțiunilor orodentare;

 • b) Efectuarea examinărilor periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor, elevilor si studenților si trimiterea la specialist a cazurilor care depasesc competenta cabinetului stomatologic școlar;

 • c) Depistarea activa si dispensarizarea afecțiunilor orodentare;

 • d) Urmărirea dezvoltării armonioase a aparatului dento-maxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare;

 • e) Urmărirea refacerii morfologiei funcționale a dinților temporari si permanenti;

 • f) Asigurarea profilaxiei funcționale de condiționare a obiceiurilor vicioase;

 • g) Examinarea parodontiului in vederea decelării semnelor clinice de debut al unei imbolnaviri cronice;

 • h) Examinarea, stabilirea diagnosticului si efectuarea tratamentului cariilor dentare;

 • i) Efectuarea intervențiilor de mica chirurgie stomatologica (extracții de dinți, incizii de abcese dentare);

 • j) Dispensarizarea, împreuna cu specialiștii stomatologi-parodontologi, a elevilor si studenților care prezintă anomalii dento-m ax ilare si parodontopatii si efectuează tratamentele indicate de aceștia.

3.2.6 SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GEț

Art. 22 - Activitatea serviciului se desfasoara in conformitate cu Drevederile:!-,

 • - OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitatei^ Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu moc^ficari;' completările ulterioare;

 • - HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordin comun MECTS si MS nr. 5.298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sanatate a preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sănătos;

 • - Ordinul MSF nr. 653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23 - (1) Asistenta medicala acordata preșcolarilor, elevilor si studenților pe toata perioada in care se afla in unitățile de invatamant se asigura in cabinetele medicale din instituțiile de invatamant.


 • (2) In legătură cu exercitarea profesiei si in limita competentelor profesionale, medicului nu-i pot fi impuse îngrădiri privind prescripția si recomandările cu caracter medical, avand in vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligația medicului de deosebit respect fata de ființa umana si de loialitate fata de pacientul sau, precum si dreptul medicului de a prescrie si recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.

 • (3) Examinarea si evaluarea stării de sanatate acordate prin asistenta medicala pentru preșcolari si elevi se asigura conform ordinului comun MECTS si MS nr. 5.298/1668/2011, avand următoarele componente:

 • - Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari si/sau elevi -identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivității, gestionarea circuitelor funcționale, verificarea respectării reglementarilor de sanatate publica;

 • - Servicii de menținere a stării de sanatate individuale si colective - imunizări, triaj epidemiologie;

 • - Servicii de examinare a stării de sanatate a elevilor - evaluarea stării de sanatate, monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;

 • - Servicii de asigurare a stării de sanatate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afecțiuni curente, care nu necesita apelarea la serviciul unic de urgenta -112, pana la preluarea copilului de către medicul de familie sau in colaborare cu acesta;

 • - Servicii medicale de asigurare a stării de sanatate - acțiuni medicale curative, acordarea de consultații medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere in regim special si de retete gratuite si acordarea de prim ajutor in caz de urgenta;

 • - Activitati de educație pentru sanatate si de promovare a unui stil de viata sănătos.

 • (4) Asistenta medicala a studenților se asigura in conformitate cu Ordinul MSF nr. 653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților.

Art. 24 - (1) In cadrul Serviciului cabinete medicale școlare medicina generala se desfasoara activitati referitoare la prestații medicale individuale, precum si prestații medicale la nivelul colectivităților.

(2) Atribuții si competente:

 • a) Inițierea supravegherii epidemiologice a preșcolarilor din grădinițe, a elevilor si a studenților;

 • b) Controlul zilnic privind respectarea condițiilor de igiena din spatiile de invatamant, cazare si alimentație din unitățile de invatamant arondate;

 • c) Vizarea întocmirii meniurilor din grădinițe, cantine școlare si studentesti si efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale;

 • d) Inițierea, desfasurarea si controlarea diverselor activitati de educație

(instruirea grupelor sanitare, lecții de educație pentru sanatate la elevi, lectorate cu consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic si administrativ);              "         *

 • e) Inițierea cursurilor de educație sexuala si de planning familial, precum^p^c^fsurl^p^^ nutriție si stil de viata;

 • f) Urmărirea modului de respectare a normelor de igiena a procesului instructi (teoretic, practic si la orele de educație fizica);

  g) Verificarea efectuării periodice a examinărilor medicale stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii si Familiei, de către personalul didactic si administrațiv-gospodaresc din instituțiile de invatamant arondate.


3.2.7. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Art 25 - (1) Activitățile desfășurate in cadrul serviciului sunt reglementate de următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicata;

 • - OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice si a instrucțiunilor de aplicare a acestuia si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

 • - Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice;

 • - Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Lege nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Lege nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordin MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 • - Ordin MFP nr. 3512/2008 privind documentele fînanciar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Lege nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice.

 • (2) Atribuții si competente:

 • a) Asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;

 • b) Ca activitate specializată in măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, asigura înregistrarea cronologică si sistematică, prelucrarea, publicarea si păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanta financiară si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerințele interne, cat si in relațiile cu alte instituții publice, Direcția de Finanțe, Trezorerie, Case de sigurari, precum si alte persoane fizice si/sau juridice;

 • c) Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul instituției si a bunurilor primite in administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului;

 • d) întocmește lunar, trimestrial, anual balanța de verificare pentru verificarea exactitatii înregistrărilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetică si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare;

 • e) Utilizează sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul instituției prin care se asigura prelucrarea datelor înregistrate in contabilitate, in conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul si păstrarea acestora pe suporturi tehnice;

 • f) Situațiile financiare anuale, stabilite si întocmite potrivit legii, trebuie sâ ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea

  /„<$>/ desfășurată. Pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației p^imonjți.lu'j^j execuției bugetului de venituri si cheltuieli este situația financiara trimestrială si anudlâgl              k.

  • g) Tine evidenta clientilor si furnizorilor, a celorlalte creanțe si obligații pe categorii, precum sC' }

  pe fiecare persoană fizică sau juridică;                                           W;< Xt/

  • h) întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, conform necesitâtilo£urrțefne^ rezultate din notele de fundamentare a servciilor de specialitate, precum si in baza Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurărilor sociale;


 • i) Pentru fundamentarea corespunzătoare a veniturilor si cheltuielilor, propunerile de virări de credite bugetare sunt insotite de justificări, detalieri si necesitați privind execuția, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasiflcatiei bugetare, precum si a programului de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasiflcatiei bugetare si a programului la care se suplimentează prevederile bugetare, pentru flecare rectificare de buget;

 • j) Controlul financiar preventiv propriu se exercita asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale si/sau patrimoniul si este exercitat conform Ordinului 522/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, si are ca obiective:

 • - angajamentele legale si angajamentele bugetare;

 • - deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

 • - modificarea repartizării pe trimestre si pe subdiviziuni a clasiflcatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

 • - ordonantarea cheltuielilor;

 • - constituirea veniturilor publice, in privința autorizării si stabilirii titlurilor de incasare;

 • - alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 • k) Organizează si supraveghează inventarierea, care are ca scop principal, stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale flecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor deținute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a poziției financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercițiu financiar;

 • l) Completează registrele de contabilitate obligatorii Registrul-jurnal, Registrul-inventar si CArtea mare. întocmirea, editarea si păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;

 • m) Monitorizeaza circuitul documentelor in instituție;

 • n) întocmește contul de execuție bugetară, lunar, trimestrial, anual care va cuprinde toate operațiunile financiare din timpul exercițiului financiar cu privire la veniturile încasate si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul;

 • o) Tine evidenta patrimoniului instituției, inclusiv a activelor fixe corporale care se amortizează pe o durata normală de funcționare cuprinsă in cadrul unei plaje de ani (durata minima si maxima), existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare in cadrul acestor durate. Astfel stabilită, durata normala de funcționare a activului fix rămâne neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia;

 • p) Tine evidenta zilnica, lunara, trimestriala, anuala a stocurilor de materiale si obiecte de inventar, prin organizarea evidentei pe grupe si feluri de stocuri;

 • q) Contabilitatea decontărilor cu personalul evidențiază drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizațiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporară de munca, plătite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de instituția publica personalului pentru munca prestată (Drepturi plătite conform legislației privind salarizarea salarîatilor funcționari publici si contractuali existenta in vigoare Ia momentul respectiv);

 • r) Contabilitatea drepturilor de natura sociala evidențiază drepturile salariale, indemnizațiile plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap, indemnizații pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, venitul minim garantat, ajutoare de urgenta si ajutoare de încălzire, legitimații gratuite de transport, plătite din fondul de salarii si din alte fonduri cu destinație sociala; (Drepturi plătite conform legislației existenta in vigoare la momentul respectiv);

 • s) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitatea financiară se păstrează in arhiva instituției timp de 10 ani, cu începere

de la data încheierii exercițiului financiar in cursul câruia au fost întocmite, cu e^gepțjK statei^de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani;                                         fi               . z \

 • t) Depun un exemplar din situațiile financiare trimestriale si anualdU^/organul/jeifafliSA

superior, la termenele stabilite de acesta;                                           I o Si " ’$// L $

 • u) Asigura implementarea controlului intern-managerial.                 \\

 • 3.2.8. SERVICIUL ADMINISTRATIV

Art 26 - Atribuții si competente:
 • a) monitorizează cheltuielile pentru utilitati si propune masuri pentru eficientizarea acestora;

 • b) propune ori de cate ori este cazul executarea lucrărilor de revizii si reparații ale instalațiilor si de igienizare a clădirilor, asigurând întreținerea imobilelor;

 • c) urmărește si răspunde de modul de exploatare si funcționare a mijloacelor de transport din instituție;

 • d) monitorizează ofertele pentru produsele necesare funcționarii instituției;

 • e) lanseaza comenzi către furnizori in baza graficului de aprovizionare;

 • f) efectuează studii de piața si prezintă ofertele in vederea achizițiilor efectuate prin cumpărare directa;


 • g) asigura curățenia, întreținerea si reparația spatiilor in care isi desfasoara activitatea întreaga instituție;

 • h) răspunde de administrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din dotare;

 • i) urmărește si răspunde de modul de exploatare si funcționare a mijloacelor de transport din unitate, verificând consumul de carburanți si intocmeste lunar fisa activitatii zilnice pentru autovehicule;

 • j) Asigura implementarea controlului intern-managerial.

 • 3.2.9. SERVICIUL TEHNIC SI ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

Art.27 - (1) Serviciul Tehnic si întreținere Patrimoniu isi desfasoara activitatea in baza următoarelor acte normative, precum si a altor acte care au legătură cu acestea:

-Legea nr. 215/2001, republicata a administrației publice locale;

-Legea 177/2015 privind calitatea in construcții;

-O.G. 21/2002 privind normele de gospodărire, aprobata prin legea nr. 515/2002;

-Normativele in vigoare domeniul construcțiilor civile, instalațiilor in construcții, energetice.


 • (2) Serviciul Tehnic si întreținere Patrimoniu asigura implementarea cadrului normativ prevăzut la alin. (1), după cum urmeaza:

 • a) -verifica periodic starea imobilelor aflate in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • b) -ia măsuri pentru repararea si menținerea in stare corespunzătoare de funcționare a imobilelor aflate in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • c) ~ia masuri in vederea întreținerii imobilelor de locuințe sociale, repararea, zugrăvirea periodica a acestora;

 • d) -asigura întreținerea in stare corespunzătoare a imobilelor in care isi desfasoara activitatea prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajari si a altor lucrări specifice ;

 • e) -intocmeste informări, referate, rapoarte si situații cu privire la domeniul de activitate specific.

 • f) colaboreaza cu Serviciul Locuințe Sociale si Serviciul de Situații Urgenta in vederea stabilirii masurilor ce se impun in domeniul întreținerii locuințelor sociale si respectiv, menținerea in stare de buna funcționare a instalațiilor ce deservesc sistemele de avertizare si stingere a incendiilor.

 • g)Propune clauze privind utilizarea in exploatare a instalațiilor ce dcserv^c^mdbilcleahă'te^in administrare.                                                                 I! &


■ ) *4

3.3. Structuri subordonate directorului general adjunci


<o’vy

C/

3.3.1. SERVICIUL PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI

Art. 28 - (1) Asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap privind:

 • a) acordarea gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafața și cu metroul pentru persoanele cu handicap grav (Art. 23): pe baza situațiilor lunare privind legitimațiile pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafața transmise de Direcția Județeană de Asistenta Sociala si Protecția Drepturilor Copilului se transmite adresa către SC Transport Calatori Expres in vederea întocmirii facturii, care este verificata si transmisa Serviciului Financiar Contabilitate in vederea efectuării plătii

 • b) efectuarea anchetei sociale pentru eliberarea rovinietei gratuite (scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale) pentru persoanele cu handicap, deținătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum și persoanele care le au în îngrijire - Art. 28 corelat cu Art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • a) plata indemnizației cuvenite persoanei cu handicap pe perioada concediului de odihna al asistentului personal - Art. 37, alin. 3 corelat cu Art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: întocmirea statului de plata pe baza datelor transmise de Biroul securitatea muncii, situații urgenta, resurse si transmiterea acestuia către Serviciul Financiar Contabilitate

 • b) efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali, întocmirea semestriala a unui raport privind activitatea acestora și prezentarea acestuia consiliului local - Art. 40, alin. 2 corelat cu Art. 29 din Hotararea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • c) acordarea indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, respectiv adulților cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav - Art. 42, alin. 4, Art. 43, Art. 44 lit. b corelate cu Art. 30 din Hotararea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (primirea dosarelor, efectuarea anchetei sociale, introducerea si actualizarea informațiilor in baza de date, întocmirea statelor de plata, întocmirea deciziilor de acordare/modificare/incetare, eliberarea adeverințe)

 • d) efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal - Art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap corelata cu Art. 25, alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(2) asigura 'îndeplinirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:

ff ^7

 • a) efectuează ancheta sociala pentru Comisia de Evaluare Medicala/fen^ru •Persoane’ciF :

Handicap Adulte - Art. 6, alin. 4, lit. d                                                       //     ••: '

 • b) întocmește ancheta sociala si dovada necesara depunerii dosarului pentru admiterea in / centru rezidențial prin care se atesta ca nu i s-au putut asigura persoanei cu handicap jproteoția/și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate - Art. 17, lit. g, i

 • c) primește si verifica cererile de admitere in centru rezidențial insotite de documentele doveditoare si le transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura Direcției Județene de Asistenta Sociala si Protecția Copilului - Art. 17, alin 1

 • (3) asigura indeplinirea prevederilor Ordinului 18/26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati și încadrarea într-un grad de handicap:

 • a) efectuează ancheta sociala pentru Comisia pentru Protecția Copilului - anexa III

 • (4) asigura indeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 257/20 mArtie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

 • a) efectuează ancheta sociala la solicitarea Comisiei Teritoriale de Expertiză a capacitatii de Munca - Art. 85


 • (5) asigura indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 6552/13 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea școlara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerințe educaționale speciale:

 • a) efectuează ancheta sociala pentru obținerea certificatului de orientare școlara (profesor de sprijin) - Art. 17

 • (6) asigura indeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 228/ 24 mArtie 2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004:

 • a) efectuează ancheta sociala - punctul 8

 • (7) asigura indeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 1488/9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" modificata si completata:

a) efectuează ancheta sociala - Art. 4, alin. 3,4,5

 • (8) asigura indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 38/9 septembrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind condițiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrica:

a) avizeaza declarația de venituri pentru solicitarea tarifului social pentru energie electrica -Art. 15

 • (9) asigura indeplinirea prevederilor legii nr. 17/2000 privind protecția persoanelor vârstnice republicata privind:

 • a) efectuarea anchetelor sociale cu privire la respectarea clauzelor stipulate in actele juridice de vânzare-cumpărare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice - Art. 34

 • b) întocmirea actelor necesare in vederea înhumării in cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare - Art. 7, alin. 3

 • (10) asigura indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 1134/C/25 mai 2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale, Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si țesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, Hotărârii nr. 451/1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/27 martie 2003 privind:

a) întocmirea documentației necesare înhumării persoanelor neidentificate si a persoanelor identificate nerevendicate al căror deces a survenit pe teritoriul municipiului Ploiești conform procedurii interne aprobate

 • (11) asigura monitorizarea si implementarea protocoalelor de colaborare încheiate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu furnizori acreditați de servicii sociale (ex. Asociația Vasarely Life Care, Unitatea de Asistenta Medico- Sociala Boldești Scaieni, Asociația Sfanțul Nicolae Brebu)

/'Z"1   f'.  -

A

 • (12) indeplineste atribuțiile care ii revin conform clauzelor stipulate in^^ntrateteț^

protocoale, acorduri încheiate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare heu~di feri te p^oap?! fizice sau juridice                                                                          1,

 • (13) monitorizează solicitările persoanelor cu o situație sociala, familiaiă, materială^si^?iu/ medicală deosebită si colaborează cu DGASPC Prahova, Centrul de Sănătate Mintală Âdulțij^j^Jm Județean de Urgență Ploiești, Serviciul de Ambulanță Prahova, Direcția de Sănătate Publică-Plafiova,

  Casa de Asigurări de Sănătate , medicii de familie, Spitalul de Psihiatrie Voila, Casa Județeană de Pensii, unitățile spitalicești, ONG-uri etc. in vederea identificării si implementării masurilor de protecție sociala corespunzătoare;


 • (14)asigură implementarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și a Hotărârii nr.l 149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 116/2002, prin elaborarea unui program social de integrare în societate a tinerilor aflați în dificultate prioritate avand tinerii proveniți din centrele de plasament și centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate și al organismelor private autorizate în domeniul protecției copiilor;

  (15)supune aprobării Consiliului Local proiecte de hotarare în vederea acordării unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară pentru persoanele aflate în situație de extremă dificultate


Art.2 9 - (1) Compartimentul „Asistenți personali” - înființat în subordinea Serviciului Persoane aflate în dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri în scopul menținerii persoanelor aflate în situația de dependență socială în mediul familial.

Sunt angajate persoane fizice (asistenți personali) care acordă supraveghere, asistență, îngrijire la domiciliu, în baza unui program individual de servicii și recuperare, pentru a preveni sau limita degradarea stării de sănătate, autonomiei funcționale, asigurării unei vieți decente si demne, cat și instituționalizarea.

A

(2) In ceea ce privește atribuțiile categoriei de personal sus-menționate, acestea se regăsesc în Fișele de atribuții - anexe la contractul individual de muncă, cat și Procedura pentru buna desfășurare a activității de resurse umane, în ceea ce privește asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav încadrați cu contract individual de munca, în principal fiind:

 • a) realizează activitatea de igiena personală și a camerei și dependințelor persoanei cu dizabilități, de pregătire a hranei și administrarea acesteia, monitorizarea stării de sănătate a acesteia și administrarea medicației prescrise;

 • b) asistă persoana aflata în situația de dependență, în fața autorității, în protecția și exercitarea drepturilor acesteia;

 • c) asigură asistența și îngrijirea sociomedicală la domiciliu a persoanei dependente, categorie vulnerabilă datorită limitării fiziologice, discriminării și excluziunii sociale;

 • d) asigură transportul persoanei asistate în diferite locații;

 • e)  ajută persoana asistată să-și dezvolte și să-și antreneze deprinderile;

 • f)  tratează cu respect, bună credință și înțelegere, nu abuzează fizic, psihic sau moral de starea acesteia și păstrează confidențialitatea diagnosticului persoanei asistate.

3.3,2. COMPARTIMENTUL MEDIATORI SANITARI

Art. 30 - (1) Asistenta medicala comunitara, cuprinde programe, activitati si servicii medicale, furnizate in sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate.

(2) Scopul asistentei medicale comunitare este de a asigura furnizarea de servicii integrate, medicale si sociale, flexibile si adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate in mediul in care aceștia trăiesc prin utilizarea eficienta a serviciilor acordate in cadrul pachetului de baza, punerea accentului pe prevenție si continuitate a serviciilor.

Art. 31 - Asistenta medicala comunitara cuprinde, in principal următoarele activitati:

//

 • a) identificarea problemelor medico-sociale ale comunității;             /

 • b) educația pentru sanatate si profilaxia bolilor, prin promovarea unuide;w;iat^®/rnteTiâ

sanatos; ..      ..                     W0I7

 • c) mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinarC^ontroffi^inp^aft

profilactice etc.;                                                                «ui^y

 • d) promovarea sanatatii reproducerii si planificarea familiala;

 • e) îngrijirea si asistenta medicala la domiciliu, curativa si de recuperare, in vederea reinsertiei sociale;

 • f) acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.

Art. 32 - (1) In cadrul compartimentului mediatori sanitari serviciile sunt asigurate de către mediatorii sanitari.

(2) Mediatorul sanitar are următoarele atribuții:

 • a) Cultiva încrederea reciproca intre autoritatile publice locale si comunitatea de romi din care face pArte;

 • b) Facilitează comunicarea intre membrii comunității de romi si personalul medico-sanitar;

 • c) Catagrafiaza gravidele si lehuzele, in vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale si post-partum; le explica necesitatea si importanta efectuării acestor controale si le insoteste la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;

 • d) Explica noțiunile de baza si avantajele planificării familiale, încadrat in sistemul cultural tradițional al comunității de romi;

 • e) Catagrafiaza populația infantila a comunității de romi;

 • f) Explica noțiunile de baza si importanta asistentei medicale a copilului;

 • g) Promovează alimentația sanatoasa, in special la copii, precum si alimentația la san;

 • h) Urmărește înscrierea nou-nascutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;

 • i) Sprijină personalul medical in urmărirea si înregistrarea efectuării imunizărilor la populația infantila din comunitățile de romi si a examenelor clinice de bilanț la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 7 ani;

 • j) Explica avantajele includerii persoanelor in sistemul asigurărilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;

 • k) Explica avantajele igienei personale, a igienei locuinței si spatiilor comune; popularizează in comunitatea de romi masurile de igiena dispuse de autoritatile competente;

 • l) Facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanta si însoțirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;

 • m) Mobilizeaza si insoteste membrii comunității la acțiunile de sanatate publica: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare si conștientizare din domeniul promovării sanatatii. acțiuni de depistare a bolilor cronice etc.; explica rolul si scopul acestora;

 • n) Participa la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul DSP - Prahova;

 • o) La solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea stricta a acestora, explica rolul tratamentului medicamentos prescris, reacțiile adverse posibile ale acestuia si supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza;

 • p) Insoteste cadrele medico-sanitare in activitatile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice, facilitând implementarea masurilor adecvate, explica membrilor comunității rolul si scopul masurilor de urmărit;

 • q) Semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igiena a apei etc.;

 • r) Semnalează in scris DSP - Prahova privind problemele identificate privind accesul membrilor comunității rome pe care o deservește la următoarele servicii de asistenta medicala primara:

 • s) Imunizări, conform programului național de imunizări;

 • t) Examen de bilanț al copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 7 ani;

 • u) Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului Sanatatii;

 • v) Depistarea activa a cazurilor de TBC;


 • w) Asistenta medicala de urgenta;                                    /z X 7-^

 • x) Informarea asistentului social cu privire la cazurile potențiale de abancj^^rcopii 16r>

3.3.3. SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

Art. 33 - (1) Este integratorul la nivelul organizației al tuturor acțiunilor ce vizcaî rvitati in domeniul protecției si asistentei sociale acordate persoanelor fara venituri sau cu venituri mici, aplicând in principal următoarele acte normative:

 • - Legea 215/2001- Legea administrației publice locale;

 • - Legea 416/ 2001- privind venitul minim garantat;

 • - Legea 292/2011- Legea asistentei sociale;

 • - Legea 277/2010 - privind alocația pentru susținerea familiei;

 • - Legea nr. 61/1993 - privind alocația de stat pentru copii;

 • - Legea nr. 116/2002 - privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

 • - Legea nr.248/2015 - privind stimularea participării la invatamantul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

 • - HG nr. 15/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015;


 • - OUG 111/2010- privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor;

 • - OUG 70/2011- privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece;

 • - Toate actele normative de completare, modificare, actualizare si aplicare a legislației enumerate;


(2) Activitati desfășurate si competente:

 • a) Evaluarea si monitorizarea aplicării masurilor de asistenta sociala de care beneficiază persoanele din evidenta, precum si respectarea drepturilor acestora;

 • b) Primirea si instrumentarea dosarelor de asistenta sociala parcurgând toata procedura necesara de la primirea dosarului pana la acordarea drepturilor, urmărind ulterior respectarea condițiilor de menținere in plata;

 • c) Asigurarea aplicării legislației referitoare la combaterea marginalizarii si excluderii sociale;

 • d) Colaborarea cu orice instituție, fundație sau organizație ce ar putea veni in sprijinul persoanelor fara venituri sau cu venituri mici;

 • e) Contribui rea la realizarea si la punerea in aplicare a politicilor, strategiilor si programelor elaborate la nivel local, cu referire la persoanelor fara venituri sau cu venituri mici;

 • f) Primirea, verificarea si înregistrarea cereririlor privind acordarea alocației de stat pentru copii, in baza Legii nr. 61/1993, modificata si completata ulterior, pe care le transmite A.J.P.I.S Prahova;

 • g) Primirea, verificarea si înregistrarea actelor necesare in vederea acordării alocației pentru susținerea familiei acordata in conformitate cu Legea nr.277/2010, pe care le transmite la A.J.P.I.S Prahova;

 • h) Primirea, verificarea si inregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului pentru copii pana la 2 ani, respectiv 3 ani, pe care le transmite A.J.P.I.S. Prahova

 • i) Luarea masurilor pentru soluționarea, in cadrul atribuțiilor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazurile sociale de pe raza municipiului Ploiești;

 • j) Actualizarea bazei de date informatizata a tuturor familiilor si persoanelor beneficiare ale drepturilor gestionate la nivel de serviciu;

 • k) Fundamentarea proiectului de buget al serviciului;

 • l) întocmirea de statistici, rapoarte, situații referitoare in domeniul de activitate ce sunt solicitate in conformitate cu prevederile legale de către conducerea serviciului public, autoritatile locale, precum si alte instituții, fundații sau organizații;  (3)Ac tivita ti le din cadrul Serviciului Prestații Sociale se realizează sub organizarea,


 • m) Primirea, verificarea si înregistrarea cererilor in vederea acordării stii^^ntuJâVeîJiisâti sub forma de tichet social pentru grădiniță in conformitate cu prevederile Legfe^.24^/âcii^priyii stimularea participării in invatamantul preșcolar a copiilor provenind din famili^efavori^te nr. 15/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr n coordonarea si controlul Șefului de Serviciu numit potrivit dispozițiilor legale in vigoare si Organigramei aprobate, funcționar public, ce are in principal următoarele atribuții si competente:

Organizează, coordonează, îndruma, supraveghează si răspunde de activitatea personalului din subordine;

 • b) Elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie si a personalului subordonat;

 • c) Respecta si pune in practica dispozițiile Conducerii ASSC care le sunt aplicabile;

 • d) Informează Conducerea ASSC in legătură cu activitatea pe care o coordonează;

 • e) Asigura climatul necesar bunei desfășurări a activitatii din cadrul Serviciului Prestații Sociale si face propuneri de imbunatatire a activitatii;

 • f) Intocmeste Fisa postului pentru salariatii din subordine si realizează periodic evaluarea activitatii acestora, conform fiselor de evaluare aprobate;

 • g) Inainteaza propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli si, după aprobare, răspund de încadrarea in prevederile acestuia

 • h) Rezolva corespondenta primita si stabilește termene si responsabilități pentru salariatii din subordine;

 • i) Controleaza conduita personalului din subordine in relația cu beneficiarii si solicitantii drepturilor de asistenta sociala, precum si in relațiile specifice cu autoritati, instituții publice si/sau private, alte persoane fizice sau juridice;

 • j) Solutioneaza sesizările si reclamatiile in legătură cu activitatea din cadrul serviciului;

 • k) Asigură respectarea normelor de ordine și disciplină de către salariații din subordine, precum și a Regulamentului Intern;

 • l) Urmăreste și participă la efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârșirii de abateri de la Regulamentul Intern și propun Conducerii ASSC sancțiunile specifice încălcării raporturilor de serviciu;

 • m) Verifică, prin persoana desemnată, dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și reglementările în vigoare privind securitatea și sănătatea în munca.

 • n) Realizează efectiv o parte din lucrările repartizate in cadrul Serviciului;

 • o) Desfasoara activitati menite sa asigure comunicarea eficienta si permanenta atat intre salariatii din cadrul serviciului precum si la nivelul întregului colectiv.

pjlmplementează și aplică controlul managerial intern, urmărește si răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite in acest sens in cadrul Serviciului pe care il coordonează si face propuneri de imbunatatire a eficacității acestuia si a proceselor sale;

 • q) Indeplineste orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de conducere, specifice domeniului de activitate.

 • r) Asigura, pastreaza si răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces.

3.3.4. SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE GAZE, LEMNE, ENERGIE ELECTRICA

Art.34 - Principalul obiectiv de activitate al acestui serviciu il constituie acordarea de ajutoare lunare pentru acoperirea unei parti din cheltuielile aferente încălzirii locuinței in perioada sezonului rece. Acest sprijin se adreseaza persoanelor singure/familiilor, care nu isi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței si ale căror venituri sunt situate in limitele prevăzute de O.U.G. nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea


O.U.G. nr. 70/31.08.201 lsi in conformitate cu Hotararea nr.346/2013 a Consilii privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local in conformi O.U.G. nr.70/31.08.2011;                                                          ’

Art.35 - Activitățile desfășurate in cadrul serviciului sunt reglementatele unn^oar acte normative:

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/31.08.2011 privind masurile de profâfeti^â^a^în perioada sezonului rece cu modificările di completările ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.70/31.08.2011;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.346/11.09.2013 privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.70/31.08.2011;

- Hotararea Guvernului nr. 778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011 fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 11 octombrie 2013.

Art.36 - Atribuții si competente:
 • a) -Punerea la dispoziția solicitantilor a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere, informarea cu privire la acordarea sprijinului si afișarea condițiilor la loc vizibil

 • b) -Primirea, verificarea si înregistrarea cererilor si declarațiilor pe propria răspundere privind ajutorul pentru incalzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne si energie termica in sezonul rece, atat din bugetul de stat cat si din bugetul local, parcurgând toata procedura necesara de Ia primirea dosarului, pana Ia acordarea drepturilor, urmărind ulterior condițiile de menținere in plata;

 • c) -Efectuarea de anchete sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării cererii, in vederea verificării sistemului de încălzire utilizat pentru toti solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuinței cu energie electrica;

 • d) -întocmirea si transmiterea către Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești a tabelelor cu persoanele majore înscrise in cererile de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței pentru verificarea bunurilor deținute;

 • e) -Verificarea datelor primite de la Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești, a bunurilor mobile si imobile deținute de solicitanti pentru conformitate cu datele declarate in cereri, precum si verificarea in Programul de Calcul in vederea stabilirii valorii nete de producție pentru suprafețe de teren, animale si păsări, declarate de solicitanti, pentru a respecta condițiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne si energie termica, conform H.G. nr.778/2013;

 • f)  -Introducerea in sistemul informatic a datelor înscrise in cererile si declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței;

 • g) -Îndeplinirea procedurii de emitere a dispozițiilor de acordare a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne si energie termica, din bugetul de stat si din bugetul local, după caz, care vor conține numele si prenume titularului, cuantumul ajutorului acordat si perioada de acordare, iar in cazul beneficiarilor care utilizează lemne si data efectuării plătii;

 • h) -îndeplinirea procedurii de emitere a dispozițiilor de neacordare a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne si energie termica, din bugetul de stat si din bugetul local, după caz, care vor conține si motivația respingerii cererii;

 • i)  -Transmiterea, in termenul prevăzut de lege, atat in scris cat si in format electronic, către furnizori, către Agenția Teritoriala si către Primăria Municipiului Ploiești a situațiilor centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie, valoarea ajutorului, codul clientului pentru solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuinței cu gaze


  natural, numărul de contract pentru cei care se încălzesc cu agent termic si pentru cei care solicita ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electric^ pentru solicitantii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, ca ni, Zcipmbu'sfibil^ ^1 petrolieri;                                                                                                         '

  -Pe baza situațiilor centralizatoare transmise, respectiv a consumului efe^iv^in^egișț^t^d/ consumatorii vulnerabili, furnizorii calculează cuantumul efectiv al ajutoruliri^pentrii£gdze natural, energie electrica si energie termica;

  -In cazul asociațiilor de proprietari, titulari de contracte de furnizare cu gaze naturale si energie termica se emit borderouri separate cu beneficiarii ajutorului si cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local;

  -Verificarea si certificarea, in termenele prevăzute de lagislatia in vigoare a borderourilor centralizatoare cu beneficiarii de ajutor care vor constitui documente de plata si transmiterea acestora atat către Primăria Municipiului Ploiești, cat si către Agenția Județeană de Prestații Sociale Prahova in vederea decontării;

  m) -Efectuarea de anchete sociale, pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea Agenției Teritoriale, pentru verificarea situațiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda prin solicitarea de informații pe baza de protocol altor institutii/autoritati (Casa de Pensii Prahova, DGASPC, Agenția de Șomaj, SPFL Ploiești, etc.) sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitant!lor, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

  -Colaborarea cu celelalte servicii din cadrul A.S.S.C Ploiești, dar si cu autorități și instituții publice de la nivel local și județean in vederea stabilirii bunurilor deținute de solicitanti, atat pe raza municipiului Ploiești, cat si in alte unitati administrativ-teritoriale;

  -îndeplinește procedura de emitere a dispozițiilor de recuperare a sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței si urmărirea recuperării ajutoarelor;

  -emiterea si transmiterea notificărilor de plata pentru beneficiarii carora Ii

  s-au emis dispoziții de recuperare si care nu au achitat in termenul prevăzut de legislația in vigoare sumele acordate necuvenit, ulterior raportarea acestora către Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești;

  -Punerea la dispoziția organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, precum si ale Agenției Naționale pentru Plăti si Inspecție Sociala a documentelor care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței.


  j)


  k)


  I)


  n)


  o)


  P)

  q)


3.3.5. SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

Art.37 - (1) Serviciul Protecția Copilului si Familiei oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de risc/ vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea sociala pentru familiile cu copii aflate in dificultate, cu domiciliul/ reședința in municipiul Ploiești.

(2) Serviciul aplica in principal următoarele acte normative:

-Legea nr. 272/2004 - privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

-Hotararea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere si îngrijire a copilului cu părinți plecați la munca in străinătate si a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistenta sociala si protecția copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

-Ordinul nr. 219/2006 - privind activitatile de identificare, intervenție si monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada in care aceștia se afla la munca in străinătate;

-Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr. 1252/2012 - privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara;

-Hotararea Guvernului nr. 75/2015 - privind reglementarea prestării de către aopiî de—actmtotL remunerate in domeniile cultural, Artistic, sportive, publicitar si de modeling;

-Legea nr. 217/2003 - pentru prevenirea si combaterea violentei in familie; /foc/

-Hotararea Guvernului nr. 1103/2014 - pentru aprobarea metodologiei jorivind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor si profesioniștilor implica^ in prevenirea si intervenția in cazurile de copii aflati in situație de risc de parasirc 'saii parâiui^’ unitățile sanitare;

-Ordinul nr. 1733/19 august 2015 privind Procedura de stabilire si plata a alocației lunare de plasament.
Art.38 - Serviciul protecția copilului si familiei are următoarele atribuții, după cum urmeaza:

 • (l).Legea nr. 272/2004 - privind protecția si promovarea drepturilor copilului, astfel:

 • - monitorizează si analizeaza situația copiilor din unitatea administrativ teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor relevante, in baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice;

 • - realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • - identifica si evalueaza situațiile care impun acordarea de servicii si prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • - elaborează documentația necesara pentru acordarea si/sau prestațiilor si acorda aceste servicii si/sau prestații, in condițiile legii;

 • - asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in întreținere asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • - asigura si urmărește aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delicvent;

 • - vizitează, periodic, la domiciliu, familiile si copiii care beneficiază de servicii si prestații si urmăresc modul de utilizare a prestațiilor, precum si familiile care au in îngrijire copii cu părinții plecați la munca in străinătate;

 • - inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protecție speciala in condițiile legii;

 • - întocmește planul de servicii in vederea prevenirii abuzului, exploatării si a oricăror forme de violenta asupra copilului sau separarea copilului de familia sa;

 • - urmărește evoluția dezvoltării copilului si modul in care părinții acestuia isi exercita drepturile si obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție speciala si a fost reintegrat in familia sa;

 • - monitorizează relațiile personale cu copilul pentru o perioada de pana la 6 luni, la cererea părintelui la care nu locuiește in mod statornic copilul, in cazul in care părintele la care locuiește copilul împiedica sau afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanța sau convenit de părinți;

 • - obține dispoziția de stabilire a numelui si prenumelui copilului părăsit in unitățile sanitare, in situația in care nu este posibila identificarea mamei;

 • - realizează demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii copilului găsit in familie sau intr-un loc public, in situația in care nașterea acestuia nu a fost înregistrata;

 • - înregistrează notificările părinților care exercita singuri autoritatea părinteasca sau la care locuiește copilul, in cazul in care urmeaza sa plece la munca in străinătate;

 • - colaborează cu Direcția de Asistenta Sociala si Protecția Copilului si transmit acesteia datele solicitate din acest domeniu.

(2). Hotararea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere si îngrijire a copilului cu părinți plecați la munca in străinătate si a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistenta sociala si protecția copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea, astfel:

- urmărește menținerea relațiilor personale ale copiilor cu părinții care sunt plecați la munca in străinătate;


 • - verificarea, prin vizite periodice, respectarea prevederilor dispozițiile nr. 272/2004- privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

 • - întocmește fisa de identificare a riscurilor in maximum 72 de observație, in urma deplasării la domiciliul familiei cu copil/copii;

 • - întocmește planul de servicii, in termen de 30 zile de Ia con prevăzute la art. 5 alin 1-6; • - monitorizează implementarea planului de servicii, prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii trimestrial, semestrial,anual, după caz;

 • - sesizează de indata direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului când se constata situații de abuz, neglijare, exploatare si orice forma de violenta;

 • - infiinteaza si menține un registru de evidenta a copiilor aflati in situație de risc, care va cuprinde cel puțin datele si informațiile care sunt transmise trimestrial direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului;

 • - organizează programe de educație parentala destinate părintelui care se ocupa de creșterea si îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la munca in străinătate, respective persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea si îngrijirea copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate, precum si a celor care au revenit in tara după o perioada de ședere in străinătate alaturî de părinți mai mare de un an;

 • - organizează întâlniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupa de creșterea si îngrijirea copiilor, precum si cu părintele care se ocupa de creșterea si ingrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la munca in străinătate;

 • - facilitează si sprijină menținerea unui contact permanent intre reprezentanții unităților de invatamant pe care o fecventeaza copilul si persoana in grija caruia acesta a fost lasat de părinți;

 • - incurajeaza părintele sau, după caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul si cadrele didactice sa stabilească acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprindă in mod explicit scopurile, așteptările si responsabilitățile ce revin scolii si familiei;

 • - sprijină părintele sau, după caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor etc.


 • (3) . Ordinul nr. 219/2006 - privind activitatile de identificare, intervenție si monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de ingrijirea părinților pe perioada in care aceștia se afla la munca in străinătate, astfel:

 • - efectuează activîtati de identificare, intervenție si monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de ingrijirea părinților pe perioada in care aceștia se afla la munca in străinătate;

 • - întocmește un raport de evaluare inițiala pentru fiecare copil identificat, si daca este cazul întocmește planul de servicii, in vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

- sesizează direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului in cazul in care se impune instituirea unei masuri de protecție speciala asupra copilului;

 • - asigura acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleaca la munca in străinătate, in vederea asigurării protecției fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara;

 • - eliberează DOVEZI către Agențiile de Ocupare a Forței de Munca pentru parintele/parintii care pleaca la munca in străinătate.

 • (4) . Legea nr.119/1996 privind actele de stare civila, cu modificările si completările ulterioare,

 • - efectuează demersurile necesare in vederea înregistrării nașterii copilului găsit;

 • - întocmește referatele si dispozițiilor privind stabilirea de nume si prenume pentru copiii părăsiți sau găsiți si declararea nașterii lor la serviciul de stare civila;

 • - tine legătură cu Direcția Județeană de Asistenta si Protecție a Drepturilor Copilului cu privire la cazurile de copii părăsiți sau găsiți in unitățile sanitare.

 • (5) . Hotararea Guvernului nr. 1252/2012 - privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara, astfel:

- fundamentează si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contribuției parintilor/reprezentantilor legali;

 • - realizează planul de servicii pentru copiii expuși riscului de separare de unitățile de educație anteprescolara;

  ocun !

  fca.a


 • -  realizează evidenta creselor existente in sistemul public si privat si a disponibile;

 • - colaborează permanent cu inspectoratul școlar județean si autoritatea de județului;

 • - comunica trimestrial direcției generale de asistenta sociala si protecția copiluluiTnimarul de crese care funcționează la nivel local si numărul de copii înscriși.

 • (6) .Hotararea Guvernului nr. 75/2015 - privind reglementarea prestării de către copii de activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportive, publicitar si de modeling, astfel:

 • - înregistrează informarea prealabila, insotita de toate documentele prevăzute de legislație, depusa inainte de inceperea efectiva a actîvitatii de către părinții/ reprezentantul legal al minorilor;

 • - înregistrează copia certificata a contractului încheiat intre organizator si părinți/ reprezentantul legal al copilului;

- centralizează si transmite in primele 15 zile ale trimestrului situația copiilor care prestează activitati remunerate in domeniile cultural, Artistic, sportiv, publicitar si de modeling.

 • (7) . Legea nr. 217/2003 - pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, astfel:

 • - include problematica prevenirii si combaterii violentei in familie in strategiile si programele de dezvoltare regional, județeană si locala;

 • - dezvolta programe de prevenire si combatere a violentei in familie;


 • - conlucrează cu organizațiile de cult, organizațiile neguvernamentale, precum si cu oricare alte persoane fizice sau juridice implicate in acțiuni caritabile in ceea ce privește violenta in familie.

(8).Hotararea Guvernului nr. 1103/2014 - pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autoritatilor administrației publice locale, instituțiilor si profesioniștilor implicate in prevenirea si intervenția in cazurile de copii aflati in situație de risc de părăsire sau părinți in unitățile sanitare, astfel:

 • - colaborează cu medicul/ medicii de familie, cu asistenții medicali comunitari sau, după caz, cu mediatorii sanitari din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificării precoce a gravidei in situație de risc social;

 • - verifica daca gravida in situație de risc social este înscrisa pe lista unui medic de families au, după caz, facilitează înscrierea acesteia pe lista unui medic de familie;

 • - sprijină si acompaniaza gravida in situație de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de înregistrare a nașterii si de obținere a actului de identitate;

 • - monitorizează gravida identificata in situație de risc social pe parcursul perioadei de graviditate si efectuează vizite lunare la domiciliul acesteia in ultimele doua luni de sarcina;

 • - colaborează cu asistentul social din unitatea sanitara in care gravida urmeaza sa nasca, pe perioada internării acesteia;


 • - informează gravida si familia acesteia cu privire la drepturile si obligațiile ce le revin in ceea ce privește creșterea si îngrijirea viitorului copil;

 • - informează gravida si familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile disponibile pe plan local;

 • - insoteste, la solicitarea acestuia medicul de familie si/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate pana la împlinirea vârstei de un an al copilului.

(9).Ordinul nr.1733/19 august 2015 privind Procedura de stabilire si plata a alocației lunare de plasament, astfel:

-întocmește raportul de monitorizare prevăzut in anexa 1 pe care il transmite agenției teritoriale trimestrial pana la data de 5 a lunii următoare celei in care s-a realizat raportul.

Capitolul 4 - REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR

Art. 39 - (1) Activitățile desfășurate in cadrul procesului de circulație a docunfeptelorQiiTc^^ serviciului public se desfasoara conform celor descrise mai jos:                              L °

a) Corespondenta primita prin posta, fax, e-mail, curieri sau direct de la cetateni, precum si toate actele întocmite de compartimentele de activitate proprii, se inregistreaza in Registrul general intrări ieșiri, denumit in continuare „RGIE”. • b)     Fac excepție de la regula prevăzută la lit. a) cererile privind acordarea prestatiilor/serviciilor sociale, care se inregistreaza in Registre speciale de evidenta - denumite in continuare „RSE” gestionate la nivelul structurilor in a căror competenta este soluționarea. Exemple de prestatii/servicii sociale care se inregistreaza in RSE:

- ajutor social;

cantina sociala;

incalzirea locuinței (cate un RSE pentru fiecare tip de încălzire); indemnizație concediu creșterea copilului;

stimulent de inserție;

drepturi cf. Art. 31-32 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor;

alocație de stat pentru copii.

 • c)     Toate actele care privesc aceeași problema, se conexeaza la primul act înregistrat, numărul primului act fiind numărul de baza, care determina locul de arhivare al întregii lucrări.

 • d)     Documentele se inregistreaza cronologic, incepand cu 1 ianuarie si terminând cu 31 decembrie al fiecărui an; primul număr din RGIS se va acorda primului volum al RG1S.

 • e)     Actele care se provin direct de la cetateni, se primesc, se inregistreaza si li se aplica, in coltul din dreapta sus, numărul de înregistrare (stampila”Registratura”) si se comunica pe loc, petiționarului, numărul de înregistrare.

 • f)      Actele care vin prin fax, posta (inclusiv posta electronica) sau curieri se inregistreaza in ordinea sosirii lor.

 • g)     In cazul in care in act nu se menționează adresa emitentului, se anexeaza plicul, daca acesta conține adresa respectiva.

 • h)     Actele adresate greșit se inregistreaza si se expediază in maxim 5 zile de la înregistrare, spre rezolvare instituției competente, comunicandu-se aceasta emitentului, respectiv petiționarului.

 • i)      Petițiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit OG nr. 27/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 • j)     Funcționarii publici si persoanele încadrate cu contract individual de munca sunt obligate sa rezolve numai petițiile care le sunt repartizate, fiindu-le interzis sa le primească direct de la petenti, sa intervină sau sa depună staruinta pentru soluționarea acestora in afara cadrului legal.

 • k)     Documentele de răspuns vor purta numărul de înregistrare al documentului la care se răspunde.

 • l)      Petitia/documentul se soluționează in maxim 30 de zile de Ia data înregistrării petiției, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila; Prin excepție, termenul de soluționare a adeverințelor este maxim 5 zile lucratoare.

 • m)    Pentru cererile la care legislația in vigoare stabilește alt termen de soluționare, se vor respecta acele termene.

 • n)     Răspunsurile se comunica petitionarului/institutiei (postai, pe baza de semnătură, etc.), in maxim 2 zile lucratoare de la data la care documentul a fost predat de către compArtimentul/structura in sarcina caruia/careia a fost soluționarea,

 • o)     După rezolvarea lor, documentele se grupează pe dosare conform nomenclatorului arhivistic si se predau la arhiva in al doilea an după constituire.

 • p)     In cazul documentelor create din oficiu, se parcurge traseul invers: elaborare document, semnare, înregistrare, expediere.


 • q) Este interzisa circulația actelor neinregistrate.

 • (2) Semnarea documentelor:

Persoanele din cadrul serviciului public care întocmesc documentele poar&m^rfe^ asupra datelor si conținutului acestora, iar in cazul inserării unor date sau in^*^ răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii.

Toate documentele întocmite de personalul serviciului public pentru a fi transfrî instituției, vor fi semnate de către director, după caz si de directorul adjunct pentru documentele care emana de la structurile subordonate acestuia, precum si de persoana care soluționat petitia.

In procedurile operaționale privind activitatile desfășurate în cadrul compartimentelor se specifica care sunt documentele care poarta viza de legalitate/control financiar preventiv.

 • (3) Înregistrarea Registrului general intrări ieșiri si a Registrelor speciale de evidenta (RGIS/RSE):

 • a)

 • b)

  Registrele se înregistrează in ordinea deschiderii lor;

  RGIS se deschide in prima zi lucratoare a anului, primul număr din RGIS acordandu-se primului volum al RGIS;

  Ultimul număr dintr-un volum RGIS se acorda următorului volum RGIS;

  RGIS se inchide in ultima zi lucratoare a anului.

  RSE se inregistreaza in RGIS;

  RSE pot fî sezoniere (ex. RSE cereri acordare ajutor incalzirea locuinței pentru sezonul rece), anuale sau multianuale (ex. RSE cereri acordare ajutor social, cantina, s.a.) in funcție de destinație;

  • (4) Circuitul facturilor si celorlalte documente care angajeaza financiar instituția se realizează conform procedurilor privind circuitul documentelor financiar contabile.

  • (5) înregistrarea documentelor, mânuirea si pastrarea sigiliilor care se aplica pe documente, se face numai de către persoane împuternicite de Directorul general.


 • c)

 • d)

 • e)

 • f)


Capitolul 5 - DISPOZIȚII FINALE

Art. 40 - Competentele stabilite prin prezentul regulament nu sunt limitative, compartimentele vor îndeplini si alte sarcini care rezulta din prevederile legii sau sunt dispuse de conducerea instituției.

Art 41 - Prezentul regulament intra in vigoare începând cu data aprobării lui de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art. 42 - Modificarea prezentului regulament se va face numai prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 43 - Atribuțiile si sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat se concretizează in cadrul fiecărui compartiment prin fisa postului, care se întocmește de către șeful serviciului/biroului/compartimentului, iar după aprobare, se comunica salariatului. Sarcinile si atribuțiile de serviciu vor fi completate sau modificate in raport cu schimbările ce survin, fie din cauza reducerii de personal, fie ca urmare a apariției de noi sarcini.

Art. 44 - Cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare si Funcționare si aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activitatii Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este obligatorie pentru toti angajatii instituției.

Art. 45 - La data intrării in vigoare a prezentului regulament, isi încetează aplicabilitatea Regulamentul de Organizare si Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare aprobat prin HCL nr. 337/2014, precum si orice alte dispoziții contrare.

CANTINA SOCIALA PLOIEȘTI

(întocmit in conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)

Art. 1 - Definiție
 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciul             „_____

Sociala”, înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002 privind înființarea Serviciu'iui^pu^llc de interes local denumit Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prezentul regulament stabilește procedura de desfășurare a activitatii cantinei si atribuțiile personalului ei de specialitate, iar prevederile acestui regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social ”Cantina Socială”, cod serviciu social 8899 CPDH-I - înființat și administrat de furnizorul Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 001468 / 23.07.2014.


Art. 3 - Scopul serviciului social
 • (1) Scopul serviciului social " Cantina Socială" îl reprezintă asigurarea pregătirii si distribuirii hranei către beneficiarii Legii nr. 208/1997, Legea cantinelor de ajutor social, cu respectarea prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, in vederea depășirii de către beneficiari a situațiilor de dificultate, pentru prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala, promovarea incluziunii sociale si creșterea calitatii vieții.

Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
 • (1) Serviciul social "Cantina Socială" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 208/1997- Legea Cantinelor de ajutor social, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.


 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Serviciul social Cantina Socială trebuie acreditat conform prevederilor Ordinului nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, respectiv Anexa nr. 9 - Standarde minime de calitate pentru cantina social.

 • (3)  Serviciul social " Cantina Socială" este înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002 privind înființarea serviciului public de interes local denumit Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și funcționează în subordinea acestuia.

Art. 5 - Principiile care stau Ia baza acordării serviciului social
 • (1) Serviciul social "Cantina Socială" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile..

 • (2) Principii generale:

 • a) Principiul solidarității sociale ;

 • b) Principiul universalității;

 • c) Principiul planificării si furnizării serviciilor sociale pe baza datelor concrete;

 • d) Adaptabilitatea serviciilor sociale la nevoile si cerințele concrete ;

 • e) Eficacitate si eficienta;

 • f) Parteneriat;

 • g) Participarea Ia acordarea serviciilor sociale;

 • h) Confidențialitatea.

  (3) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Cantinei Sociale" sunt următoarele:


 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;


 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținânduse cont, după caz. de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei ingrijri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire Ia dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unitatii cu serviciul public de asistenta sociala.

Art. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cantina Socială" sunt:

 • a) copiii în varsta de pana la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii.al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei/luna);

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, pana la terminarea acestora, dar farâ a depăși varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei/luna);

 • d) pensionarii;

 • e) persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii și bolnavii cronici;


 • g) orice persoana care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioada de ce dMt              ț

  an.

  Persoanele îndreptățite sa beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social și care^keâț,


X VI O vunviv 111U1 Mp, lUU IV JL* M HlVXlVlVXjV L4.M JV1 V1V111V VU11L111V1 UV CXJ LX LUI JVV1U1 1^1 VU1V             y —      lype

se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în^^^pj^wtofrea ajutorului social (142 lei/luna), pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor sociS^eL^ăfâ unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a se depăși costul meselor servite, calculat pe aceeași perioada.

 • (2) Condițiile de acces/admitere la serviciile acordate prin Cantina Socială sunt:

 • a) Serviciile cantinei de ajutor social se acordă pe baza de cerere, însoțită de documentele solicitate privind componența familiei, identitatea membrilor familiei, venitul net realizat de fiecare membru al familiei în luna anterioară celei în care se depune cererea, documente medicale și alte acte considerate necesare de către persoanele desemnate să primească cererile;

 • b) Cererea prevăzută la punctul 1 se completează de către persoana singură sau de către unul dintre membrii familiei, desemnat de aceasta, care are capacitate deplină de exercițiu sau, în cazurile prevăzute de lege, de către curatorul sau tutorele persoanei îndreptățite să beneficieze de cantină socială.


 • c) Acordarea sau neacordarea și stabilirea numărului de porții de hrană va avea la bază ancheta socială efectuată la domiciliul solicitanților, iar în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze date sau informații necesare pentru realizarea anchetei sociale se consideră că persoana sau familia nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea de porții de hrană prin Cantina de ajutor social;

 • d) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, se va comunica solicitantului modul de soluționare al acesteia. în cazul în care răspunsul este favorabil, i se va comunica și modul de acordare al cantinei sociale (gratuit sau cu plata contribuției), obligațiile pe care le are, precum și data de la care va beneficia de serviciile cantinei sociale.

Documentele necesare pentru evaluarea solicitării sunt:

 • > Cerere tip

 • > Documente privind identitatea

 • >  Copii c.i. / b.i. / p.c. pentru toți membrii familiei care au, inclusiv

 • > Concubin / concubina

 • >  Copii certificate de naștere pentru toți membrii familiei

 • >  Copie certificat de căsătorie

 • >  Copie certificat de deces soț / soție

 • > Copie hotărâre judecătorească de divorț

 • > Copie act încredințare copil

 • > Documente care atesta starea de sănătate


 • > Copie certificat de încadrare în grad de handicap

 • > Copie decizie asupra capacității de muncă

 • > Adeverința medic de familie, din care să rezulte starea de sănătate pentru toți membrii familiei

 • > Documente privind veniturile nete lunare:

 • > Adeverință de salariu

 • > Adeverință de la casa județeană de pensii

 • > Adeverință de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă

 • >  Certificat fiscal de la serv.public finanțe locale ploiești

 • > Copie cupon/cupoane alocație copil / copiii

 • > Adeverința școală copil / copiii cu mențiunea dacă ia / iau sau nu ia / iau bursă socială

 • > Copie cupon indemnizație de handicap

 • > Copie cupon alocație monoparentală / complementară

 • > Copie cupon/cupoane pensie/pensii

 • >  Sentința pensie de întreținere

> Dosar cu șină

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) la cerere;

 • b) si starea alocațiilor de hrana pentru beneficiarii de hrana gratuita, apti de munca, care nu au prestat cele 7 zile munca/luna/alocatie;

  • c) neplata, conform Angajamentului de plata semnat, a contribuției de 30% din venitul pe membru de familie pentru o alocație lunara de hrana;

  • d) înregistrarea a 3 absente nemotivate consecutive la ridicarea hranei.


 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina Sociala au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) sa fie protejați de letge atat ei, cat si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina Socială au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b)  să anunțe în termen de maxim 5 zile, orice modificare care intervine în ceea ce privește componența familiei sau veniturile realizate de membrii familiei respective;

 • c)  să prezinte toate documentele solicitate conform anexei “Lista documentelor necesare acordării serviciilor Cantinei Sociale”’ din 6 în 6 luni;

 • d) după caz, să completeze și să depună la dosar, formularul “Angajament”, acestă obligație se referă la categoriile de persoane care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social contra cost;

 • e)  să efectueze numărul de zile de muncă în folosul comunității stabilit la data acordării serviciilor de cantină. Beneficiarii de ajutor social vor efectua un număr de zile de muncă în folosul comunității suplimentar față de norma de muncă stabilită conform Legii nr. 416/2001. privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de maximum zilelor lucrătoare ale lunii respective;

 • f) să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 7 - Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Socială’1 sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. întocmirea meniului zilnic pe baza calculului caloric;

 • 3. întocmirea necesarului de alimente pe categorii de produse in vederea achiziționării acestora;

 • 4. asigurarea pregătirii si distribuirii hranei pentru beneficiarii Legii nr. 208/1997, Legea cantinelor de ajutor social.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:


 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reevaluarea periodica a situației asistatilor si analizarea necesității menținerii serviciilor sociale furnizate sau oportunitatea aplicării unor masuri complementare de asistenta sociala;

 • 2. analizarea periodica a impactului pe care il au in comunitate serviciile sociale furnizate;

 • 3. colaborarea cu celelalte instituții publice si cu sectorul O.N.G. in vederea identificării celor mai bune masuri de protecție sociala care se impun pentru fiecare potențial beneficiar;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. standardele de calitate sunt menținute la nivelul optim si datorita efectuării controalelor periodice de către instituțiile abilitate: Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de Sanatate Publica, etc.;

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

  • 1. efectuarea de propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru desfasurarea activitatii;

  • 2. participarea personalului la programe de instruire si perfecționare, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

  • 3. întocmirea fiselor de post cu atribuțiile fiecărui salariat bine definite si clare;

  • 4. întocmirea periodica a fiselor de evaluare a personalului angajat.

  Art. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

  (1) Serviciul social “Cantina Sociala Ploiești” funcționează cu un număr de 14 salariati, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 307/2002, din care:

  • a) personal de conducere: sef serviciu;

  • b) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 13 salariati, dintre care:


  -1 post inspector de specialitate;

  -1 post referent;

  -1 post magaziner;

  -1 post sef formație muncitori;

  -8 posturi muncitor calificat-bucatar;

  -1 post muncitor necalificat.


Instrucțiuni:

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/47.

Art. 9 - Personalul de conducere
 • (1) Personalul de conducere:

-sef serviciu;

 • (2) Atribuțiile șefului de serviciu sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod

/o <5/       \A

corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizarirservieiiloi'^soc'iâlc, codului muncii etc.;                                                                                  / ►]

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social,

obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociai^T

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire ș^p^^sți^ăm;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;


 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k)  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • r) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • s) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.


 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul industriei alimentare, juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul industriei alimentare, juridic, medical, economic sau al științelor administrative.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10 - Personalul de specialitate
 • (1) Personalul de specialitate: 1 - în cadrul Compartimentului monitorizare "Cantina Sociala" din cadrul SPSSMA;

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța ben^fîâaru]ui,'v^îți^;țiî-de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament;                                          ■%''

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;                                      /

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității servicwluijși[’Respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.


Art. 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.:

 • a) referent;

Atribuții referent

Descrierea sarcinilor ce revin postului: referent

 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitarii cetățenilor in fata legii si autoritarilor publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

-pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - tine evidenta permanent in registru a numărului de asistați care beneficiază de alimente de la cantina;

 • - primește pe baza de proces verbal taloanele de confirmare - primire hrana de la Serviciul Prestații Sociale;

-preda pe baza de proces verbal cartelele de masa persoanei desemnate sa tina evidenta acestora pe perioada distribuirii alimentelor către asistatii sociali;

 • - primește procesele verbale cu asistatii care au absentat la ridicarea alimentelor si transmite informațiile către Serviciul Prestații Sociale;

 • - centralizează cel târziu in data de 2 a lunii in curs informațiile cu privire la asistatii care plătesc si care au absentat in conformitate cu talonul de confirmare primire hrana si cu procesele verbale cu absenții, după care transmite cate un exemplar al acestei liste către Serviciul Financiar Contabilitate si către Serviciul Prestații Sociale;

-răspunde de registrul de reclamării si solicitări pus la dispoziția beneficiarilor;

-tine evidenta separata a sistărilor si acordărilor de porții pe parcursul lunii in curs;

-răspunde de depozitarea si pastrarea taloanelor de confirmare primire hrana după utilizarea lor;

 • - in zilele de distribuire a alimentelor răspunde de afișarea vizibila a următoarelor:

 • - meniul saptamanal;

 • - programul de lucru al serviciului.

 • - este direct răspunzător pentru bunurile materiale, obiectele de inventar, mijloacele fixe, alimentele, etc, aflate in gestiunea sa;

-respecta regulile de igiena generala si de protecție igienico - sanitara a alimentelor in cadrul blocului alimentar;

-are obligația sa-si insuseasca si sa-si reîmprospăteze noțiunile fundamentale de igiena necesare activi tatii sale;

-are obligația sa-si declare zilnic, pe baza de semnătură, starea de sanatate;

-<\ VI -răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specifice sectorului de activjtareyin timp util, conform programărilor;                                                 ’i ■ ;'      121

 • - răspunde de modul in care isi depozitează hainele de strada si echipamentul ^de. prot^cti^pprîtoa alimente,de starea lor de curățenie si dezinfectie, precum si de starea de igiena a vestiarului personal;}/

 • - are obligația sa respecte inscripționările de pe ustensilele de curățenie, sa nu le foloseați L^££t^ca sunt in perfecta stare de curățenie, sa nu le schimbe sectorul pentru care sunt inscripționate, iar după folosire sa le spele si sa le dezinfecteze inainte de depozitare;

-răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate atat in timpul in care isi desfasoara activitatea, cat si după parasirea acelui sector ( curățenie la locul de munca);

 • - pe perioada absentei din unitate ( concediu preda inlocuitorului, pe baza de process verbal, toate obiectele de inventor si situația la zi a registrelor din evidenta sa;

 • - respecta normele P.M. si P.S.I.;

 • - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii sau șeful ierarhic.

 • b) inspector de specialitate;

Atribuții inspector de specialitate

Descrierea sarcinilor ce revin postului: inspector de specialitate

 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțial si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

 • - are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autoritatilor publice;

 • - are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile effectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspect privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

 • - are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

 • - pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - urmărește ca personalul din subordine sa cunoască, sa isi exercite atribuțiile din fisa postului si sa isidesfasoare activitatea conform regulamentului de funcționare;

 • - verifica registrul de evidenta a numărului de asistați care beneficiază de alimentele de la cantina;

 • - verifica si vizeaza procesele verbale cu asistatii care au absentat de la ridicarea produselor;

 • - coordonează activitatea zilnica a Cantinei Sociale;

 • - stabilește sarcini si atribuții pentru personalul din subordine;

 • - răspunde de calitatea serviciilor oferite de Cantina Sociala;

 • - are obligația de a verifica zilnic starea de igiena individuala a personalului din subordine si de a depista persoanele care prezintă febra, diaree sau infecții acute ale nasului, gatului sau pielii si de a nu le primi in unitate decât cu avizul medicului;

 • - supervizează si evalueaza periodic activitatea personalului din subordine;

-întocmește saptamanal meniul orientativ pentru beneficiarii cantinei, respectând principiile unei alimentații sanatoase si necesarul zilnic de calorii pentru aceștia;

 • - pe baza meniului orientativ intocmeste graficul de aprovizionare cu materiile prime alimentare necesare, ținând cont de stocurile existente in magazine si de alocația zilnica de hrana;

 • - calculează economiile sau depășirile de alocație pentru asistatii sociali;

 • - solicita conducerii prin referate necesarul de ustensile de lucru, utilaje, material de curățenie si dezinfectie, etc. pentru buna desfășurare a activitatii;

 • - efectuează controlul din puct de vedere calitativ si cantitativ asupra alimentelor, materiilor prime si hranei preparate care sunt gestionate de către personalul din subordine;

 • - in zilele de distribuire a alimentelor către asistați verifica modul de organizare a produselor ce urmeaza a se distribui si respectarea normelor de igiena pentrua limente, precum si normele de depozitare;

 • - verifica respectarea fluxului alimentelor astfel incat sa se evite intersectarea fazelor salubre cu cele insalubre;


 • - verifica si certifica spre legalitate listele de alimente, foile de fabricație, p alimente in magazie, după procesarea datelor in programul informatic;

 • - verifica si vizeaza procesele verbale de distrugere a produselor care nu pe următoarea zi de distribuire (cu termen de valabilitate scurt);

 • - verifica si vizeaza procesele verbale de retur alimente in bucătărie intocmite de catr^bifeatriririgare au distribuit in funcție de sortimente si de numărul asistatilor care au absentat;

 • - verifica inscripționarea spatiilor si a meselor de lucru;

 • - verifica depozitarea si starea de igiena a ustensilelor de lucru, a veselei, a ustensilelor de curățenie;

 • - verifica starea de igiena, de curățenie a spatiilor frigorifice si a magaziei, precum si modul de depozitare (etichetarea fiecărui produs cu toate informațiile), stocurile de alimente existente la momentul respectiv ( centralizator intocmit de către gestionai*);

 • - verifica registrul in care personalul din subordine isi declara zilnic starea de sanatate sub semnătură;

 • - verifica daca personalul din subordine isi depozitează hainele de strada si echipamentul de protecție pentru alimente corespunzător in vestiare si perfecta stare de curățenie;

 • - verifica monitorizarea temperaturilor la instalațiile frigorifice cu alimente;

 • - respecta normele S.M. si P.S.I.;

-executa instructajul S.M. si P.S.I. pentru salariatii din subordine periodic si in conformitate cu decizia angajatorului;

 • - intocmeste fisa de prezenta zilnica a personalului din subordine si graficul de concedii de odihna;

 • - propune conducerii unitarii, când este cazul, prin referate, sancționarea personalului din subordine: -colaborează, după caz, cu compartimentul de achiziții publice pentru elaborarea caietului de sarcini; -intocmeste referatele de necesitate si documentul de comanda, ca urmare a aprobării referatului de achiziție sau, după caz, a contractului aflat in derulare;

 • - intocmeste propunerea de angajare de cheltuiala globala/ individuala ( după caz);

 • - intocmeste ordonantarea de plata si propunerea de reglare;

 • - monitorizează contractele.


 • c) magaziner

Descrierea sarcinilor ce revin postului: magaziner

- are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice, Legea m*. 208/1997, Legea privind Cantinele sociale si a actelor normative conexe privind masuri de protecție sociala.

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitarii cetățenilor in fata legii si autoritarilor publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitarii;

-este obligat sa semneze contractul de garanție materiala, conform legislației in vigoare;

-răspunde de introducerea corecta si la timp a datelor in baza de date a programului informatic;

 • - inregistreza intrările - ieșirile de alimente pe baza facturilor si a listelor de alimente in baza de date a programului informatic;

 • - este direct răspunzător pentru bunurile materiale, obiectele de inventor, mijloacele fixe si alimentele aflate in gestiunea sa;

-efectuează eliberarea bunurilor si alimentelor din magazie numai pe baza documentelor prevăzute de legislația in vigoare ( liste de alimente, procese verbale, bonuri de consum, de transfer), semnate de cei in drept si avizate de controlul financiar -preventiv;

 • - preda compartimentelor de resort actele de primire si eliberare a alimentelor din magazine la termenele si in condițiile stabilite de dispozițiile legale in vigoare;

 • - efectuează punctajul stocurilor din fisele de magazine cu documentele din comfarfîme^tl^Fi^aqdar -Contabilitate, a căror semnătură certifica stocul cantitativ al fisei de magazine;

 • - urmărește permanent nivelul stocurilor de alimente si aduce la cunostintaHcohduder^wjWiLcand

acestea au atins limitele maxime sau minime;                                           y y

 • - răspunde de consumarea alimentelor inainte de expirarea termenelor de valabilit^^/avaqd^lMjJatia sa

instiinteze in acest sens șeful ierarhic;                                                      c “a

 • - are obligația sa asigure condiții optime de depozitare a alimentelor incredintate si solicita sprijin conducerii unitatii atunci când este cazul pentru a evita deprecierea, degradarea sau distrugerea acestora;

 • - asigura securitatea bunurilor materiale si a alimentelor din gestiune prin depozitarea acestora in spatii sigure, prevăzute cu grilaje, lacate, yale;

 • - are obligația ca zilnic, la începerea si la terminarea programului, sa verifice integritatea spatiilor de depozitare a bunurilor si alimentelor din gestiunea sa, iar in cazul in care constata usi fortate, lacate sparte, etc. anunța imediat conducerea unitatii;

 • - răspunde de corectitudinea preturilor si a stocurilor de alimente pe care le inscrie in listele de alimente sub semnătură;


- respecta regulile de igiena, curățenie si ordine in spatiile de depozitare a alimentelor aflate in gestiunea sa;

 • - pastreza confidențialitatea asupra furnizorilor, precum si asupra preturilor practicate de aceștia;

 • - este singurul răspunzător din punct de vedere juridic de lipsurile sau plusurile din gestiunea sa;

 • - respecta normele S.M. si P.S.I.;

 • - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii.

 • d) sef formație muncitor (coordonează activitatea muncitorilor calificați - bucătari si muncitorilor necalificati)

Atribuțiile șefului de formație muncitori sunt:

 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice precum si prevederilor Legii nr.208/ 1997, Legea privind Cantinele sociale si a actelor normative conexe privind masuri de protecție sociala.

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autoritatilor publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

-pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

-conduce toate lucrările de bucătărie si răspunde de calitatea si cantitatea preparatelor, precum si de distribuirea acestora la timp;

 • - răspunde de modul de organizare a produselor ce urmeaza a se distribui in sectorul de distribuire, de respectarea normelor de igiena pentru alimente, de depozitarea corespunzatoarea a acestora;

 • - urmărește respectarea fluxului alimentelor astfel incat sa se evite intersectarea fazelor salubre cu cele insalubre;

 • - întocmește listele de alimente pentru asistați pe baza meniului pus la dispoziție de șeful de serviciu, respectând gramaj ele conform rețetelor tip;

-întocmește foile de fabricație pentru listele de alimente repartizând materiile prime pentru fiecare preparat in parte;

 • - răspunde de portionarea corecta a materiilor prime, funcție de gramajul stabilit conform rețetelor alaturi de bucătarul care prepara hrana calda;

 • - in zilele de distribuire a alimentelor primește pe baza de proces verbal de retur alimente in bucătărie, intocmit de către persoanele care au distribuit, produsele ce provin de la asistatii care au absentat;


 • - este singurul răspunzător din punct de vedere juridic de lipsurile sau plusurile r£onstalăle4nxg est iunca

sa;                                                               fel *]

 • - este obligat sa semneze contractul de garanție materiala, conform legislației iri^îggâi^j^ A, y

 • - are obligația sa-si insuseasca si sa-si reîmprospăteze noțiunile fundamenîălejde-i^iewmeccsare activitatii sale;

 • - are obligația sa-si declare zilnic, pe baza de semnătură, starea de sanatate;

 • - răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specific sectorului de activitate, in timp util conform programărilor;

 • - răspunde de modul in care isi depozitează hainele de strada si echipamentele de protecție pentru alimente, de starea lor de curățenie si dezinfectie, precum si de starea de igiena a vestiarului personal;

 • - pentru sectorul bucătărie este responsabil de starea de igiena a: instalațiilor frigorifice, meselor de lucru din inox, vaselor si ustensilelor de bucătărie, vestiarelor metalice in care se depozitează vesela, mașinilor de gătit, spatiilor de lucru de la curatare zarzavat pana la produs finit;

 • - urmărește starea de funcționare a instalațiilor electrice si frigorifice din sectorul bucătărie, monitorizând de doua ori pe zi temperature de depozitare( grafice de temperatura);

 • - preia atribuțiile șefului de serviciu pe perioada absentei din unitate;

 • - respecta normele S.M. si P.S .1.

  - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii sau șeful ierarhic.


e) muncitori calificați - bucătari
Descrierea sarcinilor ce revin postului: muncitor calificat.
 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autoritatilor publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

-pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

-asigura pregătirea si distribuirea hranei pentru beneficiarii Legii nr. 208/1997, legea cantinelor de ajutor social;

 • - gestionează alimentele de la eliberarea lor din magazine pana la distribuirea către beneficiari;

 • - participa in mod direct la incarnarea, descărcarea, manipularea si depozitarea alimentelor in magazine si in blocul alimentar;

 • - răspunde de calitatea si cantitatea hranei preparate;

 • - răspunde de portionarea corecta a materiilor prime, funcție de gramajul stabilit conform rețetelor;

 • - răspundere de numărul porții si de modul cum au fost distribuite pentru produsele care nu suferă modificări termice;

 • - este direct răspunzător pentru numărul porții care intra in calculul gramajului mediu;

 • - răspunde de conservarea zarzavaturilor si legumelor atunci când este cazul;

 • - este direct răspunzător pentru bunurile material, obiectele de inventor, mijloace fixe, alimentele, etc. aflate in gestiunea sa;

 • - semnează listele de alimente in momentul in care primește de la gestionar materiile prime ce urmeaza a se distribui sau a se prelucra termic;

 • - este obligat sa semneze contractual de garanție materiala, conform legislației in vigoare:

 • - respecta regulile de igiena generala si de protective igieno-sanitara a alimentelor in cadrul blocului alimentar;

 • - răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specifice sectjoi^Juj^e^ătwlat^ in

timp util conform programărilor;                                                              L z /

 • - răspunde de modul in care isi depozitează hainele de strada si echipamentulM^r^te^iy^^^itru alimente, de starea lor de curățenie si dezinfectie, precum si de starea de igiena a vesmqal^'^q^i^l;

 • - are obligația sa respecte inscripționările de pe ustensilele de curățenie, sa nu le foIoseaifcOecat daca sunt in perfecta stare de curățenie, sa nu le schimbe sectorul pentru care sunt inscripționate, iar după folosire sa le spele sis a le dezinfecteze pentru a le depozita;

 • - răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate atat in timpul in care isi desfasoara activitatea, cat si după parasirea acelui sector (curățenie la locul de munca)

 • - zilnic are obligația sa prezinte șefului de secție sau Înlocuitorului raportul de activitate;

 • - respecta normele S.M. si P.S.I.

f) muncitor necalificat Descrierea sarcinilor ce revin postului: muncitor necalificat.
 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autoritatilor publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

-pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - participa in mod direct la incarnarea, descărcarea, manipularea si depozitarea alimentelor in magazine si in blocul alimentar;

 • - in zilele de distribuire a alimentelor poate sa intre Ia distribuirea anumitor produse atunci când este cazul (perioada concediilor);

 • - are obligația ca in momentul in care sesizează produse alimentare impropri ( ambalaj deteriorate, bombat, strivit, mucegăit, termen de valabilitate deposit, culoare sau miros necorespunzator, urme de insect sau rozătoare) sa nu le distribuie asistatilor sociali sis a aduca la cunoștința imediat șefului de serviciu, bucătarului - sef sau gestionarului in vedrea scoaterii din consum pe baza unui proces verbal de distrugere;

 • - răspunde de starea de curățenie si de igiena in următoarele sectoare: birouri, vestiar, spălătorie, grupuri sanitare pentru femei si barbate, holuri de la intra in cantina pana la ieșirea din spatele cantinei, curtea interioara si spațiul pentru depozitarea pubelelor de gunoi;

-are obligația sa respecte inscripționările de pe ustensilele de curățenie, sa nu la folosească decât daca sunt in stare perfecta de curățenie, sa nu la schimbe sectorul pentru care sunt inscripționate, iar după folosire sa le spele si sa le dezinfecteze pentru ale depozita;

 • - asigura securitatea bunurilor menționate mai sus;

 • - este singurul răspunzător din punct de vedere juridic de lipsurile sau plusurile din gestiunea sa;

 • - are obligația sa isi declare zilnic starea de sanatate sub semnătură in registrul de evidenta;

 • - isi depozitează hainele de strada si echipamentul de protecție pentru alimente corespunzător in vestiar si in perfecta stare de curățenie;

 • - răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specific sectorului de activitate, in timp util conform programărilor;

 • - răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate, atat in timpul in care isi desfasoara activitatea, cat si după parasirea acelui sector (curățenie la locul de munca);

 • - respecta normele S.M. si P.S.I.;

 • - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii.


  • (2) Personalul are statutul de personal contractual iar încadrarea, salarizarea, saij^țion^e^și?îni

  contractului de muncă, se fac în conformitate cu prevederile Codului Muncii și fr^gislâție.h^fertt personalul din sectorul bugetar.                                                   11°,^\             )b.

  • (3) Repartizarea sarcinilor de muncă concrete se face de către coordonatorul c^p^lui^pâjt^ salariat, prin fișa postului completată și/sau reactualizată ori de câte ori este cWpf !și dumei decizii emise de directorul general.


 • (4) Fișa postului cuprinde în mod detaliat și concret sarcinile, competențele și responsabilitățile postului, reieșite din legislație și din prezentul regulament.

 • (5) Fișele posturilor se aprobă de către directorul general la data înființării postului și se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcție de dispozițiile legale intervenite ulterior.

 • (6) Personalul centrului este obligat să cunoască atribuțiile și responsabilitățile ce le revin și să le îndeplinească întocmai.


Art. 12 - Finanțarea centrului
 • (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local;

 • b) bugetul de stat;

 • c) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


DISPOZIȚII FINALE

Art. 13 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală după caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 14 - Personalul centrului are obligația cunoașterii și executării prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare. în acest scop personalul de conducere al serviciului va lua toate măsurile de prelucrare a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare cu personalul din subordine, sub semnătură, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare.

Art. 15 - Atribuțiile, competențele și responsabilitățile cuprinse în prezentul regulament nu sunt limitative, acestea completându-se cu cele prevăzute de legislația în vigoare, manualul de proceduri specifice, precum și cu alte acte emise de către conducerea instituției.


CENTRUL SOCIAL DE URGENTA - PENTRU PERSOANE FAR

(întocmit in conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)

Art.l - Definiție
 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/10.07.2006, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, servicii oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații adăpostului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.


Art.2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost, cod serviciu social 8790CR-PFA-II este înființat și administrat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001468/23.07.2014. Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara adapost funcționează in Ploiești, Bd. Petrolului nr. 8A.

Art. 3 - Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social "Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost " este de a furniza servicii de găzduire temporară pe timp de noapte, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere si reinserție socială a persoanelor fără adăpost din municipiul Ploiești, în concordanță cu nevoile individuale identificate în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.


Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
 • (1) Serviciul social "Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost " funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte aprobate prin Anexa nr. 5 la Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost, serviciu social fără personalitate juridică este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 168/10.07.2006 și funcționează în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art.5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în


legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalf'e^acte^ige materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate ag^6ab(^^^

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în\\e^

de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egâ          , e și

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, republicată).

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare dea trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

Art.6 - Beneficiarii serviciilor sociale
 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost sunt persoane lipsite, temporar sau definitiv, de posibilitatea asigurării unei locuințe, care, din punct de vedere medical sunt apte de a sta în colectivitate, nu necesită supraveghere medicală permanentă sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente (hrănire, deplasare, igienă personală).

 • (2) Condițiile de acces/admitere în Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • - act de identitate;

 • - in cazul persoanelor fara acte de identitate, identificarea se realizează de către organele de politie;

 • - dovezi venit: adeverința salariat, cupon șomaj, cupon pensie etc.;

 • - acte medicale unde este cazul.

 • b) Condiții pentru acordarea serviciilor:


ANEXA NR.2 la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare”'^

f ~

 • - beneficiarul trebuie sa fie apt din punct de vedere medical pentru a sta în colectivjtaiUși.nu- necesită supraveghere medicală permanenta si/sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologic^cur^w|| F

 • - persoanele aflate sub influenta băuturilor alcoolice si/sau a substanțelor halucinogenede serviciile oferite în cadrul centrului;

 • - persoanele diagnosticate cu afecțiuni psihice nu pot beneficia de serviciile oferite îmc^ruî^^rului, cazurile fiind redirectionate către Spitalul Județean de Urgenta Ploiești - secția Psihiatrie ;

 • - persoanele care nu au domiciliul/resedinta în municipiul Ploiești au dreptul sa beneficieze de serviciile centrului social de urgenta, 7 zile calendaristice consecutive ;

 • - persoanele care au domiciliul/resedinta în municipiul Ploiești au dreptul sa beneficieze de serviciile centrului pentru o perioada de 60 zile consecutive; în cazuri excepționale, directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești poate aproba prelungirea acestui termen ;

 • - acordarea serviciilor din cadrul centrului se realizează în baza unui contract de furnizare servicii, încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și beneficiar în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților.


 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - la cererea beneficiarului;

 • - expirarea termenului prevăzut in contractul de furnizare a serviciilor;

 • - nerespectarea clauzelor contractual;

 • - decesul beneficiarului;

 • - forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, încetarea activitatii adăpostului, etc.);

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Social de Urgenta pentru Persoane Adulte fara Adăpost Ploiești, au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplica;

 • c) să le fie luate în considerare, în limita posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în centru;

 • d) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • e) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu handicap;

 • f) să beneficieze de serviciile medicale și sociale oferite de către centru;

 • g) să folosească baza tehnico-materială a centrului, în condițiile prezentului Regulament;

 • h) să li se asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal;

 • i) dreptul la liberă exprimare, în condițiile prezentului Regulament;

 • j) dreptul la corespondență pe perioada cazării în centru;

 • k) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • l) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • m) să fie protejați de lege atât beneficiarii, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • n) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost Ploiești, au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • c) să respecte prevederile prezentului Regulament de funcționare și regulile de ordine interioară;


 • d) să întreprindă demersurile necesare, pentru obținerea unui loc de muncă (pentru cei' apți. (lre\m^n^ă^\șă

nu refuze nejustificat un loc de muncă, o locuință, alte prestații și servicii sol                 putea

beneficia în condițiile legii;                                                          \                  fy1

 • e) să răspundă pentru pagubele produse centrului din vină proprie;                       n

 • f) să participe activ și responsabil la activitățile centrului, atât educative, cât și go^odăreștif'atât în centru cât și în afara acestuia;

 • g) să accepte investigațiile și tratamentul medical prescris de medicul curant, sub sancțiunea excluderii din centru;

 • h) să mențină curățenia în centru și să manifeste respect și comportament decent față de personalul centrului și față de ceilalți beneficiari;

 • i) să nu incite și să nu participe sub nicio formă la acte de indisciplină, tulburarea ordinii și liniștii, atât în centru, cât și în afara acestuia;

 • j) să respecte programul și ora limită de acces în centru, cu excepția cazurilor justificate prin orarul locului de muncă sau alte cazuri speciale.


Art. 7. Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social „Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost Ploiești sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. primirea și găzduirea persoanelor fără adăpost cu domiciliul pe raza municipiului Ploiești, pentru o perioadă determinată de maximum 60 zile, cu posibilitatea prelungirii în situații bine întemeiate;

 • 2. primirea și găzduirea persoanelor fără adăpost care nu au domiciliul pe raza municipiului Ploiești, pentru o perioadă de maximum 7 zile, cu posibilitatea prelungirii în situații bine întemeiate;

 • 3. asigurarea condițiilor pentru efectuarea igienei individuale, deparazitarea dacă este cazul, precum și spălarea lenjeriei beneficarilor;

 • 4. consiliere, suport emoțional în vederea integrării sociale;

 • 5. consiliere și informare a beneficiarilor cu privire la drepturile sociale pe care le au, facilitarea accesului la alte prestații și/sau servicii sociale;

 • 6. sprijin pentru obținerea actelor de identitate și/sau a documentelor de stare civilă;

 • 7. sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și înscrierea la cursuri de calificare/recalificare;

 • 8. sprijin pentru găsirea unei locuințe, precum și sprijin în completarea dosarului pentru obținerea unei locuințe;

 • 9. facilitarea accesului la asistență medicală și educație pentru sănătate, în scopul prevenirii îmbolnăvirii sau acutizării maladiilor preexistente, precum și a bolilor cu transmitere sexuală;

 • 10. asigurarea unei mese calde zilnic;

 • 11. educație formală și nonformală în vederea asimilării cunoștințelor și deprinderilor necesare integrării sociale;

 • 12. socializarea și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea, familia, acolo unde este cazul.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. campanii de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii marginalizării si excluziunii sociale;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate, informări;

 • 3. colaborarea cu mass-media centrală și locală (articole în ziare și reviste, publicații on-line, emisiuni radio-TV, comunicate de presă, etc.);

Z/A

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini po£i$ve a^âce'șt^ra^

promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațifl§r dtf          -în

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane^*©                k

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. asigurarea condițiilor minime de viață pentru persoanele fără adăpost;

 • 2. consiliere, suport emoțional în vederea integrării sociale;

 • 3. consiliere și informare a beneficiarilor cu privire la drepturile sociale pe care le au, facilitarea accesului la alte prestații și/sau servicii sociale ;

 • 4. obținerea unor drepturi sociale în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 5. îmbunătățirea stării de sănătate fizică și psihică prin facilitarea accesului la servicii medicale;

 • 6. accesarea unor cursuri de calificare și recalificare;

 • 7. reintegrarea socială prin: identificarea unui loc de muncă, identificarea unei locuințe, întocmirea dosarului pentru obținerea unei locuințe sociale, obținerea actelor de identitate și a documentelor de stare civilă;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;


 • 3. aplicarea de chestionare de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor față de serviciile acordate;

5. analizarea aspectelor consemnate în Registrul de sesizări/reclamații, în vederea identificării unor soluții de optimizare a serviciilor ;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea și înaintarea referatelor de necesitate privind necesarul de resurse umane si materiale;

 • 2. asigurarea personalului și a resurselor materiale necesare funcționării centrului, prin bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Art,8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Serviciul social “Centrul Social de Urgenta pentru Persoane Adulte fără Adăpost” funcționează cu un număr total de 8 persoane, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 81/25 februarie 2016 privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, din care:

 • - personal de conducere - șef serviciu: lpost;

 • - personal de specialitate - inspector specialitate (asistent social): 1 post;

 • - personal cu funcții administrative: 6 posturi - 1 muncitor calificat (instalator), 5 muncitori necalificati; Raportul angajat/beneficiar este de 8/44

Art. 9 - Personalul de conducere este:
 • (1) - șef serviciu.

 • (2) - Atribuțiile personalului de conducere sunt următoarele:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) întocmește raportul anual de activitate, elaborează rapoarte, informări privind activitatea centrului;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

fj- (v\

 • e) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului; .< '■■■;$/ j *j

 • f) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;                  /§■ !

 • g) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, refenfo^r^fa^îi^^tJări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • h) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului șfdTspune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • i) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • k) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • l) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a coordonatorului centrului se face în condițiile legii.

Art. 10 Personalul de specialitate
 • (1) asistent social (263501);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) primește cererile prin care se solicită acordarea de servicii în cadrul Centrului Social de Urgență pentru Persoane Adulte fara Adăpost;

 • b) informează și instruiește cetățenii pentru cunoașterea drepturilor și îndatoririlor pe care le au precum și a documentelor necesare pentru întocmirea dosarelor;

 • c) participă la identificarea beneficiarilor împreună cu Poliția și celelalte instituții implicate în această activitate;

 • d)  întocmește fișele de evaluare inițială si verifica legalitatea actelor prezentate de către solicitant/beneficiar;

 • e) efectuează anchetele sociale în baza cărora se va propune acceptarea sau excluderea solicitantului din centru;

 • f) întocmește Planul individualizat de asistență și îngrijire în cadrul căruia vor fi prevăzute și planificate serviciile acordate fiecărui beneficiar și se asigura ca beneficiarul semnează contractul de acordare a serviciilor;

 • g) monitorizează implementarea Planul individualizat de asistență și îngrijire;

 • h) prezintă beneficiarilor Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului;

 • i) aplică beneficiarilor chestionare privind gradul de satisfacție față de serviciile acordate;

 • j) realizează demersuri pe lângă serviciile competente pentru obținerea drepturilor prevăzute de lege (acte de identitate, venit minim garantat, înscrierea la medicul de familie, luarea în evidență ca șomeri, înscrierea la cursuri de calificare/recalificare, obținerea actelor de studii, a carnetelor de muncă, înaintarea dosarului în vederea obținerii unei locuințe, etc.);

 • k) mediază conflictele dintre beneficiari;

 • l) colaborează cu personalul de îngrijire în ceea ce privește distribuția beneficiarilor în dormitoare potrivit nevoilor specifice ale acestora;

  m) prezintă informări despre activitatea desfășurată și rezultatele obținute în implemehtdrea-pfaff de asistență și îngrijire;

  n) participă la elaborarea de măsuri și strategii privind desfășurarea activității în cadpâ'terffntîj^^

  o) respectă normele de protecția muncii și acționează pentru prevenirea producerii aejiejmi

  negative.                                                                         V’

  Art.ll - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire


 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social:

 • a) muncitor calificat - 1 post

 • b) muncitor necalificat - 5 posturi

 • (2) Atributii:

 • 1. primește zilnic beneficiarii in centrul social de urgenta, asigurând respectarea regulilor de intrare si ieșire din centru;

 • 2. asigura curățenia in centul social de urgenta si buna funcționare a echipamentelor;

 • 3. asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/bunurilor existente;

 • 4. aduce la cunoștința șefului ierarhic orice conflict existent intre beneficiarii centrului, intre aceștia si personalul centrului;

 • 5. cunoaște si aplica normele de protecția muncii si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor, a regulilor de igiena a muncii;

 • 6. îndeplinește orice alte sarcini dispuse de șeful ierarhic si de conducerea instituției publice;

 • (3) Personalul are statutul de personal contractual iar încadrarea, salarizarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă se fac în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a legislației referitoare la personalul din sectorul bugetar.

 • (4) Repartizarea sarcinilor de muncă concrete se va face de către coordonatorul centrului, pentru fiecare salariat, prin fișa postului completată și/sau reactualizată ori de câte ori este cazul și după caz, prin decizii emise de directorul Direcției.

 • (5)  Fișa postului va cuprinde în mod detaliat și concret sarcinile, competențele și responsabilitățile postului, reieșite din legislație și din prezentul regulament.

 • (6) Fișele posturilor se aprobă de către directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești la data înființării postului și se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcție de dispozițiile legale intervenite ulterior.

 • (7) Personalul centrului este obligat să cunoască atribuțiile și responsabilitățile ce le revin și să le îndeplinească întocmai.

 • (8) Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului și evaluarea anuală a performanțelor profesionale, se vor face de către șeful ierarhic superior și vor fi aprobate de directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art. 12 - Finanțarea centrului
 • (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor se asigură în condițiile legii din următoarele surse:

 • a) bugetul de stat;

 • b) bugetul local;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară/străinătate;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


ANEXA NR.3 Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare” y?

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI.

(întocmit in conformitate cu prevederile HG nr.867/2015) L

Art. 1 - Definiție


Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de zi pentru copii preșcolari", înființat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 190/2002, privind înființarea “Centrului de zi pentru copii preșcolari’ in Municipiul Ploiești, modificata si completata de Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2002, in vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.


Art. 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari’ cod serviciu social CAEN 8891, înființat și administrat de Administrația Serviciilor sociale Comunitare, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001468/23.07.2014.

Art. 3 - Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" este asigurarea unui mediu securizat si armonios de dezvoltare a copiilor ajutandu-i pe părinții beneficiarilor in depășirea problemelor de risc social.

Contribuie la imbunatatirea calitatii vieții persoanelor din punct de vedere personal, economic, social, cultural prin consolidarea coeziunii sociale, a dialogului si a integrării in societate a grupurilor marginalizate sau vulnerabile. De asemenea oferă de asistenta pentru familiile aflate in dificultate avand un caracter deschis către comunitate prin colaborarea cu alte instituții si servicii. Este o veriga de legătură intre copil-familie-comunitate si stimulează responsabilizarea părinților in ceea ce privește creșterea, educația, stimularea generala a copiilor, fara insa a inlocui familia.

Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
 • (1)  Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

 • (3) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari’ este înființat prin: Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 190/2002, privind înființarea “Centrului de zi pentru copii preșcolari” in Municipiul Ploiești, modificata si completata de Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2002.

Art. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
 • (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în

convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale^în /^ateSțiȘ \sF\4are România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile, r-d >

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale înxdj^il pentru copii preșcolari" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;^__

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • e) deschiderea către comunitate;

 • f) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • g) respectarea demnității copilului;

 • h) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social;

 • i) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • j) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • k) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) responsabili zarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • p) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta Ia un moment dat;

r) primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

s) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență social;

 • t) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • u) asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;

 • v) asigurarea dreptului de a alege.

Art. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale
 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari’sunt:

 • a) copii preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 6 ani, părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării de copii;

 • b) copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

 • c) copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

 • d) copii aflați în situație de risc (proveniți din familii numeroase/monoparentale/dezorganizate/cu un nivel scăzut de cultură și educație), existând posibilitatea de abandon școlar și familial;

 • e) alte categorii de persoane cu situații similare propuse de instituțiile colaboratoare.

 • (2) Condițiile de acces/admitere a potențialilor beneficiari în centru sunt următoarele:

 • a) familiile să fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se întreține și pentru a-și asigura necesarul de trai zilnic;

 • b) să existe riscul instituționalizării copiilor;

/«W A îsre^ievpre.d^/mășuri' de ite\îfftrAnivelul resurselor vC v                O’ 'v/


 • c) să se afle în situație cu risc de abandon familial și școlar;

 • d) să existe o situație de vulnerabilitate/dificultate, pentru depășirea căreia < suport și asistență din partea comunității locale (existența unei disproporții văd financiare/materiale și nevoile reale ale familiei; situații medicale grave în fî

afectează capacitatea de munca a reprezentanților legali ai acestuia; posibilitatea agfavării'-pîoblemelor familiale de natură locatică, etc.);

 • e) imposibilitatea de a-si ajuta copiii (din motive independente sau nu de voința lor) deoarece aceștia au cerințe educative speciale.

Acte necesare:

 • a) cerere către Centrul de zi pentru copii preșcolari ;

 • b) anchetă socială întocmită la domiciliul copilului potențial beneficiar de către personalul de specialitate din cadrul Centrul de zi pentru copii preșcolari care cuprinde informații privind părinții sau reprezentanții legali ai copilului, componența familiei, felul și dotarea locuinței, situația materială, aspecte privind condițiile de viață și sănătate ale membrilor familiei;

 • c) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și recomandarea medicului de specialitate atunci când este cazul;

 • d) aviz epidemiologie;

 • e) copii după actele de identitate - copil / părinți / reprezentanți legali;

 • f) adeverință de venit sau după caz, cupon pensie ori declarație venit;

 • g) certificat de căsătorie, sentință de divorț/ copie, certificat de deces (în funcție de caz).

Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenție;

 • b) când se constată, în urma desfășurării anchetei sociale, depășirea situației de nevoie sociala care a stat la baza furnizării serviciilor sociale specializate;

 • c) când absentează 30 zile cumulate neanuntat;

 • d) la solicitarea scrisă a părintelui/reprezentantului legal;

 • e) când nu sunt respectate de către beneficiar obligațiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale și in Regulamentului de Ordine Interioară.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari" au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să respecte regulamentul de ordine interioară din instituție;

 • c) să participe la activitățile organizate de instituție;

 • d) să respecte programul Centrului de zi pentru copii preșcolari;

 • e) să aibă o comportare civilizată;

 • f) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personala;

 • g) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • h) să stabilească o relație de colaborare cu personalul centrului în acordarea serviciilor sociale, în interesul superior al copilului;

 • i) să respecte clauzele și termenele menționate în contractul de furnizare a serviciilor sociale încheiat cu Centrul de zi pentru copii preșcolari;

 • j) să respecte ora de sosire și de plecare în și din incinta centrului;

 • k) părinții au obligația de a participa la ședințele stabilite de comun acord cu personalul centrului în vederea interesului superior al copilului;

  1) să anunțe din timp centrul în situația în care copilul este în imposibilitatea frecventării programul centrului mai mult de o zi.


Art. 7 - Activități și funcții

O-


Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

In activitatea centrului se respectă structura anului școlar

Programul zilnic al Centrului de zi pentru copii preșcolari este:

08.00-08.30: - Primirea copiilor;

08.30-09.00: - Micul dejun;

09.00-10.30: - Activitati la alegere;

 • 10.30- 11.30: - Activitati obligatorii;

 • 11.30- 12.00: - Activitati recreative; Jocuri in aer liber;

12.00-13.00: - Prânzul;

13.00-15.00: - Program de somn;

15.00-16.00: - Plecarea copiilor;

Accesul în grădiniță al părinților (in afara programului de consiliere) se realizează după cum urmează:

-dimineața între orele 7.30-8.00;

-la prânz, la ora 12.30;

-după-amiază între orelelâ.00-16.00

-in situații speciale (starea sănătății, activități extrașcolare ale copiilor sau alte situații) copiii pot pleca însoțiți de aparținători după servirea mesei de prânz.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora;

 • - colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (scoli, unitati sanitare, biserica, politia, etc.) in vederea posibililor beneficiari;

 • - inițierea si organizarea de acțiuni de informare a comunității in ceea ce privește serviciile oferite, rolul sau in comunitate,precum si despre importanta existentei acestor servicii pentru copiii din comunitate si familiile acestora;

 • - clientii se pot adresa direct acestui serviciu sau prin referire din partea autoritatilor locale, organismelor private sau a altor instituții relevante in vederea prevenirii abandonului școlar si familial.

 • c) elaborarea de rapoarte de activitate saptamanale si anuale vizate de către furnizorul d

 • d) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acest , x r        ,t

drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultat&i^^ff®/^^ categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit^        " ' tuia,


prin asigurarea următoarelor activități:

e) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;


 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • f) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

  Operațiunile și acțiunile centrului se derulează in conformitatea cu Ordinul 24/2004 privind Standardele minime obligatorii pentru centrele de zi.


Art. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" funcționează cu un număr de 7 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 81 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei si statului de funcții al AS SC Ploiești, din care:

 • a) personal de conducere: șef de centru -1 post


 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar - 6 posturi;

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 7/24.

Art. 9 - Personalul de conducere
 • (1) Personalul de conducere este:

- șef de centru:

 • (2) - Atribuții sef centru:

Organizează campanii de informare a comunității in ceea ce privește serviciile oferite de centru, prin întocmirea materialelor promotionale si distribuirea lor in diverse instituții, in colaborare cu echipa

 • 1. Efectuează anchete sociale, in colaborare cu echipa pluridisciplinara, după caz, in vederea integrării copiilor cu risc social in centrul de zi;

 • 2. Vizeaza primirea in unitate a copiilor aflati in Centrul de zi;

 • 3. Răspunde de buna funcționare a Centrului la parametrii proiectați fiind responsabil de buna desfășurare a programului Centrului urmărind scopul, obiectivele și sarcinile realizate de echipa;

 • 4. Urmărește obținerea rezultatelor scontate pe plan local;

 • 5. întocmește documentele necesare bunei funcționari a centrului si instiinteaza beneficiarii despre activitatatile centrului afisandu-le pe hol (misiunea, viziunea centrului de zi, carta drepturilor copilului, programul zilnic);

 • 6. Stabilește principii de funcționare optima in relația cu copiii si familiile lor privind codul de conduita, aducand la cunoștința personalului si beneficiarilor, conținutul acestuia;

 • 7. întocmește condițiile prevăzute de funcționare interioara printr-un angajament, pe care-1 aduce la cunoștința beneficiarilor;

 • 8. Stabilește responsabilitățile fiecărui membru al echipei și urmărește modul în care acesta își îndeplinește sarcinile;

 • 9. întocmește planul anual de acțiune, in colaborare cu echipa. Acordă asistență pe tot parcursul programului, lucrează direct cu echipa și se implică în rezolvarea dificultăților coordonând calitatea serviciilor de sanatate, educație, consiliere, terapie, îngrijire, hrana, petrecere a timpului liber si a altor activitati de socializare, care determina dezvoltarea armonioasa a personalității copiilor;

 • 10. Cunoaște programul, obiectivele, activitățile, rezultatele scontate, metodologia, indicatorii ce trebuie urmăriți și instrumentele de monitorizare, evaluare și raportare;

 • 11. Informează toți membrii echipei în legătură cu modificările aparute in program


 • 12. Vizeaza Planul Personalizat de Intervenție (PPI) tuturor copiilor si se aplicare a obiectivelor si de veridicitatea datelor consemnate in conținuturile lor;

 • 13. Verifică și asigură respectarea planului calendaristic al proiecului perso

 • 14. Organizează sistemul de monitorizare și raportare interna;

 • 15. Ține ședințe de lucru ori de câte ori este nevoie cu toată echipa interdisciplinară;

  • 16. Realizează monitorizarea și evaluarea ppi pe baza indicatorilor stabiliți, culege datele de la membrii echipei cărora le solicită rapoartele lunare;


 • 17. Răspunde și participă la toate acțiunile publice, ședințele pe plan local;

 • 18. Supervizează si evalueaza periodic activitatea personalului de specialitate din subordine;

 • 19. Urmărește si se asigura de calitatea modului de igienizare in spațiul centrului, verificând dezinfectia veselei si spalarea optima a lenjeriilor de pe partiturile copiilor;

 • 20. Controlează respectarea programului zilnic de ingrijire, hrana, educație, consiliere,terapie din unitate;


 • 21. Realizează rapoarte de activitate ale Centrului de zi ori de cate ori este solicitat;

 • 22. Controlează prezenta zilnica a personalului din subordine si intocmeste graficul de concedii de odihna;

 • 23. Propune conducerii unitatii, când este cazul, prin referate scrise, sancționarea personalului din subordine;

 • 24. întocmește note interne in vederea desfășurării activitatii de control;

 • 25. Se asigura de respectarea celor cuprinse in angajamentul semnat de beneficiarii centrului prin interacțiunea cu ei, atentionandu-i in privința obligațiilor asumate, in cadrul ședințelor organizate;

 • 26. Participa la întâlnirile periodice dintre parinti/educatori/psihologi, când este cazul;

 • 27. întocmește referate de necesitate in vederea achiziționării de bunuri materiale, rechizite si echipamente necesare pentru derularera activitatilor educaționale specifice centrului;

Se asigura de respectarea prevederilor protocolului de colaborare cu Grădiniță 23 in ceea ce privește asigurarea hranei copiilor din centru, prin transmiterea zilnica către aceasta instituție a situației cu numărul de copii beneficiari, in intervalul 8.20-8.30, conform prezentei copiilor din evidenta noastra;

Semnează zilnic listele de alimente in colaborare cu asistentul medical, bucătarul si reprezentantul Grădiniței;

Vizeaza situația lunara emisa de Grădiniță 23 in ceea ce privește asigurarea preparării hranei copiilor din centru;

Acorda viza de certificare in privința realitatii, regularității si legalității pe referate si facturi;

Executa instructajul S.S.M. si P.S.I.;

Răspunde de administrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din dotare;

Utilizează în modul cel mai eficient resursele locale (umane, financiare, materiale);

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10 - Personalul de specialitate de îngrijire și asistență*9). Personal de specialitate și auxiliar
 • (1) Personalul de specialitate:

 • a) educator-puericultor (234203): - 2 posturi

 • b) psiholog (263411): -2 posturi

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării că^u^ifo^fȘțenti fiorii de resurse;                                                                                   C:r                **


 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d)  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;


 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.


Psihologii:
 • 1) Elaborează materiale informative si desfasoara activitati de informare la nivelul comunității, in ceea ce privește serviciile oferite si benefiiciile acestora, pentru copil si familie, împreuna cu echipa;

 • 2) întocmește chestionare pentru părinți si interviuri observationale comportamentale, in scopul identificării nevoilor beneficiarilor;

 • 3) Studiază climatul familial si analizeaza problemele psiho-socio-familiale in scopul intervenției terapeutice, pentru realizarea echilibrului copil/familie;

 • 4) Observa si efectuează împreuna cu celalalt specialist si in colaborare cu educatorii specializați, evaluarea dezvoltării copiilor din punct de vedere psihologic, in vederea identificării capacitatilor, dificultăților de comunicare/invatare/adaptare cu scopul stabilirii etapelor de intervenție, funcție de caracteristicile psiho-individuale si comportamentale specifice fiecărui copil;

 • 5) Stabilește diagnosticul copiilor cu probleme de relationare si adaptare pe fondul tulburărilor de limbaj (precizează dificultățile întâmpinate de copil, apreciaza posibilitățile de comunicare de care dispune copilul);

 • 6) Oferă consultanta psihologica părinților, in scopul stabilirii corecte, realiste a problemelor descoperite in dezvoltarea/adaptarea copiilor;

 • 7) Completează fisele de evaluare initiala/periodica pe toate ariile de dezvoltare,consemnând progresele/ regrele/stagnarile copiilor, împreuna cu celalalt specialist;

 • 8) Interpretează datele obținute si elaborează recomandările pe care le considera necesare, stabilind tipurile de dificultăți întâmpinate;

 • 9) Desfasoara activitati de încadrare a copiilor in programul terapeutic si educațional, individual sau pe grupe de copii, in funcție de varsta, de dificultățile întâmpinate si de potențialul fiecărui copil, facand o predictie a direcțiilor de evoluție care sa faciliteze progresul in sfera dezvoltării psiho-individuale, in colaborare cu echipa;

 • 10) Stabilește formele de stimulare/ recuperare psihopedagogica, in funcție de nevoi si resurse, in colaborare cu echipa;

 • 11) Contribuie, alaturi de educatori, la orientarea școlara a copilului;

 • 12) Elaborează si implementează programul personalizat de intervenție, axat pe caracteristicile psihice, afectiv-volitive, cognitive si psihomotrice ale fiecărui copil, colaborând cu ceilalți specialiști din centru;

 • 13) Stabilește obiectivele generale in funcție de nevoi si posibilități reale, precum si metodele si tehnicile de intervenție;

 • 14) Informează părinții asupra conținutului programului, propunând planuri de intervenție comuna, implicandu-i totodată, in stabilirea obiectivelor si-n realizarea lor;

 • 15) Stabilește programul educațional si terapeutic de stimulare al copiilor, de recuperare a copiilor cu dificultăți de dezvoltare/adaptare/relationare pe arii diferite de intervenție, in funcție de obiectivele propuse in PPI si adaptate potențialului copiilor, in lucru cu echipa;^7^7 VA k *;<,<> l •

16) Derulează activitati terapeutice indi viduale/grup, in vederea dezvoltări^ copiii or l'pe/ toațe i palierele vieții psihice, pregătind copilul pentru viata si motivandu-1 pentru scoalaW^a^L|;eQ^hi^e,/ ludoterapie, terapii ocupationale si psihoterapie de expresie, terapie psihomotrica si a 71’ i^Ximjiiata. terapii socio-afective si comportamentale, terapie de prevenire/corectare a limbaj ului ^si'^cdmumccU'ii precum si a tulburărilor asociate, in funcție de caz);


 • 17) Ajuta la proiectarea programului de socializare si integrare sociala a copiilor in microgrupuri sau macrogrupuri sociale, in colaborare cu echipa, coordonând activitatea zilnica a educatorilor si implicând, după caz, părinții ai căror copii intampina dificultăți de adaptare si relationare;

 • 18) Reevaluează periodic dezvoltarea psihica si situația educaționala (progres/regres/stagnare) in vederea orientării școlare a copilului, Împreuna cu ceilalți specialiști;

 • 19) Oferă consiliere/terapie suportiva părinților ai căror copii intampina dificultăți de adaptare pe fondul tulburărilor de limbaj si al altor tulburări socio-afective si comportamentale, in vederea asigurării unor relații adecvate cu copilul, realizării unui echilibru stabil copilului si realizării echilibrului intre copil si familie, prevenind apariția unor disfunctii in relația parinte/copil;

 • 20) Stabilește o planificare a ședințelor de consiliere/terapie cu părinții, in funcție de nevoi:

 • - organizarea de Întâlniri periodice cu părinții copiilor pentru a le aduce la cunoștința evoluția acestora,

 • - informarea in legătură cu schimbările de orice natura aparute in mediul familial,

 • - elaborarea de fise terapeutice pentru părinți in vederea completării programului terapeutic acasa,

 • - consiliere prin tehnici comportamentale, terapii de scurta durata focalizate pe problema, prevenție terțiara, reeducare individuala/de familie, terapii suportive, terapii sugestive, in funcție de nevoi,

 • 21) Tine un jurnal de observații privind evoluția copilului, relațiile interpersonale copil-copil, copil-adult, participarea lui la viata de grup sau familie;

  centrului


  22) Desfasoara activitati de promovare a dezvoltării sanatatii mentale in rândul beneficiarilor


Asigura un climat propice dezvoltării armonioase a copilului oferind securitate si afectivitate, coordonare, sprijin si consultanta psihologica personalului de ingrijire si de educație;

23) Colaborează cu alti factori medico-sociali si educaționali si cu societatea civila pentru soluționarea cazurilor dificile, prevenind abandonul si efectuează anchete psiho-sociale, după caz, împreuna cu șeful de centru.


Programul terapeutic

Activitatea terapeutica, in cadrul centrului, este complexa si cuprinde mai multe module ce se desfasoara individual sau pe grupe de copii in funcție de varsta. nevoile, particularitățile psihice individualele nivelul propriu de dezvoltare, avand ca scop principal facilitarea integrarii/reintegrarii optime a copiilor in comunitatea sociala.

Terapeutul, alaturi de personalul centrului, urmărește integrarea optima a copiilor in familie, in sistemul de invatamant si in societate prin menținerea echilibrului psihic si fizic, necesar dezvoltării lor armonioase.

Activitățile sunt diversificate, si se desfasoara in mare parte sub forma de joc (in special la grupele mici si mijlocii) si cuprind atat acțiuni obișnuite - comune copiilor cat si activitati de îmbogățire a cunoștințelor ajutand in dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.

Programul terapeutic se derulează in urma evaluării dezvoltării copilului, in colaborare cu echipa pluridisciplinara si in urma discuțiilor purtate cu părinții copiilor beneficiari prin care li se aduce la cunoștința situația reala a copilului cuprinsa in PPL

Părinții sunt angajați in identificarea nevoilor copilului si in stabilirea obiectivelor de lucru ce il vor ajuta pe copil in dezvoltare sau recuperare, prin participarea la program sau prin gasirea strategiilor comune de realizare a maturitatii psiho-sociale a fiecărui copil, in funcție de caz.

Consilierea psihologica

Activitatea de consiliere se desfasoara in scopul funcționarii psihosociale optime a persoanei.

Intervenția consilierului vizeaza prevenția in planul intelectual-cognitiv prih^euu^re^cfopSl,or, prin informare/formarea părinților, familiilor, personalului educațional cu privire lîa ^estfefbățGopiilrir m plan psihologic, pentru rezolvarea problemelor emoționale si comportamental£^’limina.re^/ris|iri'lor in dezvoltarea copiilor si a defavorizării școlare si sociale. De asemenea intervei&^5jțrfo^&^^^elor de consiliere urmărește rezolvarea unor situații de criza/probleme/conflicte prin p^&i^are^^Mdinte de consiliere individuala sau de grup, întâlniri cu părinții, membrii familiei, resursehHrmane din centru, activitati speciale.

Prin procesul de consiliere sunt promovate valori si atitudini precum respectul de sine, si promovarea propriei persoane, responsabilitatea sociala si relationarea pozitiva cu ceilalți.

Consilierea preșcolarilor se realizează doar in urma discuțiilor cu părinții, pe baza unui acord reciproc de reguli comune.


Educatorii
 • 1) Elaborează materiale informaționale si desfasoara activitati de informare la nivelul comunității in ceea ce privește serviciile oferite si benefiiciile acestora, pentru copil si familie, împreuna cu echipa;

 • 2) Se informează cu privire la istoricul copilului prin consultarea anchetei sociale, prin colaborarea cu familia beneficiarului si cu echipa;

 • 3) Asigura prin propria activitate, respectarea drepturilor copilului;

 • 4) Asigura supravegherea permanenta a copiilor;

 • 5) Se preocupa permanent de starea de sanatate a copiilor luând masuri adecvate, in colaborare cu personalul medical din instituție, pentru prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 6) Lucrează cu grupa de copii din centru, după programul stabilit in funcție de necesitățile copiilor din grup;

 • 7) Cunoaște si aplica modalitati practice de evaluare, realizare si valorificare a potențialului copilului, alaturi de psihologi;

 • 8) Cunoaște situația familiala a fiecărui copil, prin colaborarea cu echipa si se implica in rezolvarea problemelor care împiedica dezvoltarea normala a copiilor;

 • 9) Participa la întocmirea, organizarea si aplicarea Planului Individualizat de Intervenție, alaturi de echipa;

 • 10) Realizează programul educațional pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si răspunde de aplicarea lui in conformitate cu sarcinilie ce-i revin;

 • 11) Ajuta la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire;

 • 12) Urmărește si asigura pregătirea pentru școala si societate a fiecărui copil din grupa si completează in Planul Personalizat de Intervenție aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare copil;

 • 13) Discuta cu copilul intr-un climat de încredere si respect;

 • 14) Contribuie, alaturi de psiholog, la orientarea școlara a copilului;

 • 15) Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa;

 • 16) Insoteste copii in deplasări efectuate in afara centrului (vizite, excursii);

 • 17) Răspunde pentru securitatea copiilor încredințați pe timpul zilei si informează șeful centrului, respectiv asistentul medical, in cazul in care apar modificări ale stării de sanatate a acestora;

 • 18) Organizează spațiul educațional;

 • 19) Insoteste si supraveghează copii la masa, baie si ajuta la alimentatare;

 • 20) Participa la întâlnirile cu părinții organizate in unitate;

 • 21) Realizează obiectivele legate de educația intelectuala, moral- civica, estetica si fizica a copiilor prin activitatile educaționale desfășurate zilnic;

 • 22) Informează familia cu privire la evoluția copiilor si a eventualelor modificări comportamentale incercand împreuna cu aceștia soluționarea problemelor;

 • 23) Elaborează programul activitatilor recreative si de socializare, in colaborare cu echipăținând cont de preferințele si particularitățile fiecărui copil;

 • 24) Participa împreuna cu personalul de îngrijire la formarea abilităților de autoingrijire, încurajând in toate momentele autonomia copilului;

 • 25) Desfasoara cu copii, activitati educațive/recreative/socializare, adaptate vârstei lor si potențialului lor de dezvoltare, individual sau in grupuri de copii;

 • 26) îndruma părinții si copiii unde este cazul, la consiliere;

 • 27) Abordează relațiile cu copiii sau grupul de copii in mod nediscriminator, evita sa judece sau sa eticheteze copilul;

 • 28) Observa atitudinile copiilor si incurajeaza toate aspectele pozitive ale comportamentelor, formandu-le simțul responsabilității si stabilind limite in relația cu ei;

 • 29) Colaborează cu alti factori educaționali si cu societatea civila pentru soluționarea cazurilor sociale si efectuează anchete sociale, după caz, împreuna cu setul de centru.

Programul educațional

Metodele educaționale utilizate în centru, strategiile aplicate valorizează copilul, îl diferențiază și îl individualizează în vederea sprijinirii dezvoltării săle potrivit ritmului propriu.


In demersul educațional este interzisă discriminarea copilului după criterii care vin în contradicție cu drepturile sale.

In demersul educațional se respectă dreptul copilului la joc (jocul reprezintă activitatea/forma fundamentală de învățare, mijlocul de realizare și metoda de stimulare a capacității și creativității copilului, ca un drept al acestuia și ca o deschidere spre libertatatea de a alege, potrivit trebuințelor proprii).

Activitățile desfășurate de educatorul specializat cu copiii care se încadrează la nivelul 3-5 ani se recomandă a fi gândite și organizate din perspectiva orientării spre socializare si dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala, pe când activitățile desfășurate cu copiii care se încadrează la nivelul 5-6 ani vor fi gândite și organizate din perspectiva pregătirii pentru școală.

întreaga activitate desfășurată de educatorii specialzati cu copiii la grupă se realizează pe baza cunoașterii temeinice și respectării obiectivelor specificate in PPI, aceștia fiind preocupați de crearea unui mediu educațional favorabil dezvoltării, bogat si adecvat, prin stimularea continua a invatarii temeinice, favorizând procesul integrării copilului in ciclu primar, de invatamant si in societate.

Art. 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.:


 • a) muncitor necalificat.(ingrijitor)2 posturi

 • b) bucatar : -1 post

îngrijitorul

 • 1) Desfasoara activitati de informare la nivelul comunității in ceea ce privește serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copil si familie, alaturi de echipa;

 • 2) Asigură zilnic curățenia și aerisirea spațiilor centrului, în condiții corespunzătoare, respectând normele igienico-sâni tare în vigoare;

 • 3) Transportă pe circuitul stabilit gunoiul și reziduurile alimentare în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăță și dezinfectează pubelele în care se păstrează și se transportă acestea;

 • 4) Asigură îngrijirea corespunzătoare a copiilor din instituție;

 • 5) Participa efectiv alaturi de educatori la formarea deprinderilor elementare de igiena la copii, la programele de stimulare afectiva, după caz;

 • 6) Ajuta la hranirea copiilor care necesita acest lucru;

 • 7) Insoteste copiii alaturi de educatoare la plimbare, excursii;

 • 8) Ajuta la imbracatul/dezbracatul copiilor, ajuta copiii la toaleta pcntrp/i'gipna-cQi-po^aliî^cand este cazul si răspunde de securitatea lor;

 • 9) Duce, spala si calea lenjeria copiilor;

 • 10) Spala si dezinfectează vesela copiilor beneficiari ai centrului;

 • 11) Efectuează curățenia si dezinfectarea mobilierului si a altror suprafete^^Oț!

 • 12) Se îngrijește și răspunde de obiectele de inventai* și materialele din încaperi-le.pe care le are în grijă

 • 13) Respectă normativele în vigoare, în procesul tehnologic de curățenie și igienizare;

 • 14) Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecțiuni apărute, șefului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;

 • 15) Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune;

 • 16) Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor in fața organelor de control sanitar;

 • 17) Iși însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția copilului și legislația specifică activității proprii;

 • 18) Efectueaza_zilnic curățenia si aerisirea spatiilor centrului si răspunde de starea de igiena a unitatii: dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare etc.;

 • 19) Respecta confidențialitatea asupra activitatilor din centru;

 • 20) Participa la informarile/sedintele/organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv cunoașterea si respectarea procedurilor legate de protecția muncii, securizarea si igienizarea spațiului;

 • 21) Abordează lucrul in echipa si colaborează cu restul angajați lor pentru bunul mers al activitatii;

 • 22) Intervine in sprijinirea copilului in diverse probleme legate de adaptare si dezvoltare, in colaborare cu echipa;

 • 23) Asigura un climat de securitate fizica si afectiva pentru copii, alaturi de echipa pluridisciplinara;

 • 24) Dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

 • 25) Ia masuri privind respectarea condițiilor igienico-sanitare din centru si participa activ la efectuarea acestora, atunci când este solicitat sau situația o impune(holuri acces, anexe sanitare, dormitor);

 • 26) Colaborează cu echipa, in vederea participării la intocmirea si implementarea PIP;

 • 27) Ajuta după caz, la adaptarea copiilor in centru;

 • 28) Pregătește si strânge paturile copiilor;

 • 29) Utilizează corect echipamentele de munca;

 • 30) Respecta si apara drepturile beneficiarilor

 • 31) îngrijitoarele deschid și închid grădinița și, în general, au grijă de clădirea unității.

Are responsabilitatea să asigure securitatea clădirii, a proprietății și a anexelor acesteia, îndatoririle postului:

 • a) fac zilnic curățenia și în zonele exterioare din perimetrul grădiniței;

 • b) îngrijesc și răspund de obiectele de inventar și materialele din unitate;

 • c) ajută la transportul alimentelor (când este nevoie);

 • d) însoțesc copii la toaletă, la spălător;

 • e) dă ajutor copiilor la masă;

 • f) dă ajutor copiilor la dezbrăcat, îmbrăcat;

 • g) periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor;

 • h) au un comportament etic cu copiii, cu colegele și părinții;

 • i) în situații “problemă” (urgențe), situații neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea copiilor;

 • j) pregătesc și strâng paturile copiilor.

  „ i                                                 0

  ANEXA NR.3 ia Regulament Organizare și Funcționare ..Administrația Serviciilor Sociale Cont imitare

  u &

  \ :zi


Bucătarul:
 • 1) Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI;

 • 2) Respecta Regulamentul intern;

 • 3) Efectuează controale medicale periodice;

 • 4) Răspunde de ordinea și curățenia din bucătărie;

 • 5) Pregătește echipamentul de bucătărie pentru a fi folosit;

 • 6) Răspunde de întreținerea suprafețelor și ariilor de lucru;

 • 7) Asigură curățirea echipamentului de bucătărie și respectarea normativelor igienico-sanitare în vigoare;

 • 8) Asigură servirea mesei beneficiarilor în condiții corespunzătoare de igienă și de securitatea bunurilor;

 • 9) Răspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • 10) Contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor și al resturilor alimentare, precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

 • 11) întocmește în colaborare cu asistenta medicală a grădiniței 23, și administratorul grădiniței 23, meniul saptamânal;

 • 12) Pregătește hrana la timp, de buna calitate si conform ratei alimentare stabilite;

 • 13) Participa la cantarirea si apoi primește alimentele de la administrator conform foii de alimente

 • 14) Semnează foaia zilnica de alimente;

 • 15) Asigura respectarea regulilor de igiena in folosirea alimentelor si in timpul cat servește masa copiilor;

 • 16) Urmărește zilnic termenele de valabilitate a alimentelor primite si semnalează prompt orice neregula, conform condițiilor prevăzute de organele sanitare;

 • 17) Aduce la cunoștința șefului orice disfunctionalitati aparute in bucătărie;

 • 18) Primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică, în limita competențelor.

Alte sarcini:

-pregătește hrana la timp și în bune condiții;

-semnează foaia de alimente;

-dispune de cantitatea și calitatea hranei copiilor, potrivit rației de alimente. In acest scop este obligat să cunoască rațiile, gramajul la alimente și regulile principale de pregătire a mâncării pentru copii;

-răspunde de starea de curățenie a bucătăriei, a veselei și inventarul pe care îl are în primire;

-zarzavatul va fi curățat numai în camera destinată acestui scop;

-vasele vor fi spălate în camera destinată acestui scop;

-este obligat să respecte igiena la locul de muncă și atunci când se serve ște masa;

-este interzisă intrarea în bucătărie a altor persoane care nu fac parte din acest sector;

-are un comportament etic cu copiii, cu colegele și părinți;

-programul de lucru este 8.00-16.00;

-respectă normele Regulamentului de ordine interioară.

Art 12 - Finanțarea centrului
 • (1)  In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv zt ^gHele Aobale ale sectoarelor municipiului București;


 • c) bugetul de stat;                                                                     k '       \ J*'|

 • d) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după Cc

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice oriwS^lîee^dih^arătși^din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 13 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală după caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 14 - Personalul centrului are obligația cunoașterii și executării prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare. în acest scop personalul de conducere al DAPS va lua toate măsurile de prelucrare a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare cu personalul din subordine, sub semnătură, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare.


Art. 15 - Atribuțiile, competențele și responsabilitățile cuprinse în prezentul regulament nu sunt limitative, acestea completându-se cu cele prevăzute de legislația în vigoare, manualul de proceduri specifice, precum și cu alte acte emise de către conducerea DAPS.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALARAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea

Regulamentului de organizare si funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești