Hotărârea nr. 27/2016

Hotãrârea nr. 27 privind aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 27


privind aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Dumitru Cristian, Vîscan Robert Ionuț, Popa Gheorghe precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare;

în baza prevederilor art. 12, alin. (1) si (2) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

Luând în considerare procesul verbal și raportul din data de 22.01.2016 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor Primarului municipiului Ploiești;

Conform prevederilor art. 14 și 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 36, alin. 1, alin. (2), lit c), alin. (5), lit. a), b), art.45, alin. (3) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenurilor prevăzute în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă organizarea licitației publice deschise cu strigare pentru închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare. Lista amplasamentelor constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pe acele amplasamente afectate de sarcini (care nu sunt libere din punct de vedere juridic si/sau fizic) nu se vor organiza licitații decât după clarificarea situației acestora.

Prețul de pornire si garanția de participare se vor modifica în funcție de numărul de amplasamente scoase la licitație.

Art.3 Aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Stabilește că durata închirierii pentru suprafețele de teren scoase la licitație publică prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

Art.5 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea suprafețelor de teren prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

 • - Vîscan Robert Consilier local

 • - Iulian Liviu Teodorescu Consilier local

 • - Radu Socoleanu Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana a Municipiului Ploiești

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești

 • - reprezentant al Direcției Economice a Municipiului Ploiești

Reprezentanții din aparatul de specialitate al primarului - membrii în comisia de licitație și membrii comisiei de contestații vor fi numiți prin dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar.

Art.6 împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

Art.7 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016
MUNICIPIUL PLOIEȘTI ♦DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


VICI CU ATRIBU’ CristiaiV

RAPORT DE SPECIALITATE /L la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării licitațierpublice pentru închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

închirierea se face prin licitație publică, organizată în condițiile legii.”

Potrivit prevederilor art. 12, alin. (1) si (2) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate: „amplasamentele aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale destinate montării mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitație publică organizată în condițiile legii. Licitațiile pentru amplasamentele prevăzute la alin. (1) se organizează pe zone de publicitate sau/și tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în conformitate cu regulamentul local de publicitate.”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 463/25.11.2015 a fost abrogata Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 105/31.03.2010 si a fost aprobat Regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești.

Prin adresa Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, Serviciul Dezvoltare Urbana si Metropolitana nr. 309102/11.01.2016 au fost aduse la cunoștință următoarele:

„In ședința Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local - Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 08.01.2016 a fost avizata documentația cu privire la analizarea si aprobarea amplasamentelor (pentru panouri publicitare) care sunt cuprinse in planurile U2/1 si U2/2 din regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 463/25.11.2015.

Pentru amplasamentele menționate vor putea fi emise Certificate de Urbanism (pentru amplasare panouri publicitare), iar ulterior se va solicita Autorizație de Construire conform legislației in vigoare. Panourile publicitare trebuie sa respecte toate datele tehnice prevăzute in regulamentul mai sus menționat.”

Pe acele amplasamente afectate de sarcini (care nu sunt libere din punct de vedere juridic si/sau fizic) nu se vor organiza licitații decât după clarificarea situației acestora.

Prin răspunsul Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri nr. 309102/14.01.2016, au fost comunicate următoarele:

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica^ 'modificările si completările ulterioare si a Hotărârii de Guvern nr. 548/08 07.1999,'< străzile si trotuarele, spatiile verzi fac parte din domeniul publicul localității \i| figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul publicai municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind.^testarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor orășel^ si comunelor din județul Prahova.

Prețurile de pornire la licitație se calculează pornind de la taxa pentru ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate stabilita prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/05.11.2015.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/05.11.2015, lit. h)-alte taxe locale, Anexa nr.l, tabelul nr. 18, taxa pentru ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate, pentru zona A este de 4 lei/mp/zi. Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30%.

Prețul de adjudecare va deveni chiria lunara in contractul de închiriere se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică -5                                                                                                9

Direcția Județeană de Statistică Prahova. Noul cuantum al chiriei (prețul de adjudecare actualizat cu indicele de inflație) va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.

In cadrul ședinței din data de 22.01.2016 Comisia nr. 2 a Consiliului Local al

9               9

municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a emis aviz favorabil si a propus ca garanția de participare la licitație sa fie prețul de pornire la licitație x 2, prețul caietului de sarcini sa fie de 100 lei, iar taxa de participare la licitație de 200 lei. Pasul de licitație va fi de 100 lei.

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ p.ARHITECT Ș                   p.DIRECTOR ADJUNCT,


Ing. Coca Elena Pafrascu


DIRECȚIA GESȚIUNE g DIRECT

MONIU


Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXȘCLfȚIV, Georgiană P)


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta Craciunoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării licitației pubî'ic^perl&^ închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri pi’4

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

închirierea se face prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Conform prevederilor art. 12, alin. (1) si (2) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate: „amplasamentele aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale destinate montării mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitație publică organizată în condițiile legii. Licitațiile pentru amplasamentele prevăzute la alin. (1) se organizează pe zone de publicitate sau/și tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în conformitate cu regulamentul local de publicitate.”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 463/25.11.2015 a fost abrogata Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 105/31.03.2010 si a fost aprobat Regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești.

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999, străzile si trotuarele, spatiile verzi fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Pentru valorificarea suprafețelor de teren libere în vederea amplasării de panouri publicitare este oportună închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare în condițiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Prețurile de pornire la licitație se calculează pornind de la tarifele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/05.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.

In cadrul ședinței din data de 22.01.2016 Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a emis aviz favorabil si a propus ca garanția de participare la licitație sa fie prețul de pornire la licitație x 2, prețul caietului de sarcini sa fie de 100 lei, iar taxa de participare la licitație de 200 lei. Pasul de licitație va fi de 100 lei.Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privi ministrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotă^st^<în condițiile | ” a„ x 1.1. i 1 • .           i 1                       ,. i                                              y, \'' a..-

competența altor autorități ale administrației publice locale sau cedtfal|.

r *“ *      ’                                     .........

municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunVdate.prip legean competenta altor autorități ale administrației nublice locale sau centrale. *

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării CprișiriuluLLocaL al ipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.                X?

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotarare privind aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare

si a emis:


PREȘEDINTE, Marcian CosmaSECRETAR, Marilenâî Stanciu


Data:     - 0^ '<Q0 I.

"1


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

ANEXA LA AVIZUL NR. 309102/08.01.2016 AL COMISIEI

AMPLASAMENTELE CARE SUNT CUPRINSE IN PLANURILpaNE«® j ’ REGULAMENTUL PRIVIND PUBLICITATEA STRADALA INWU!^®UI^ PLOIEȘTI, APROBAT PRIN HCL 463/25.11.2015

_


Nr. ctr.

AMPLASAMENT

1

Bdul. București- sp. Verde pod Tatarani

2

Bdul. București- sp. Verde pod Tatarani

3

Bdul București Hipodrom - sp. verde

4

Bdul București statie RATP capat 30 sp. verde

5

B-dul București vis-â-vis de fosta Spălătorie Petrom

6

Bdul București statie RATP U.PG. sp. verde

7

Bdul Bucuresti/str. Petrolului- sp. Verde bl. 12B

8

Bdul Bucuresti/str. Petrolului- sp. Verde bl. 1B

9

Bdul București - bloc 8A in fata magazin Profî

10

Bdul București - bloc 7D - spațiu verde

11

Bdul București - bloc 15B/15C - spațiu verde

12

Bdul București - bloc 7B - spațiu verde

13

Bdul București - bloc 15F- spațiu verde

14

str. Democrației - Parc sp. Verde

15

str. Mihai Bravu scuar -spațiu verde

16

Pta.l Decembrie /sp.verde fantana - in fata statie Coreco

17

str. Domnișori/ str. Frasinet- scuar spațiu verde

18

str. Domnișori / Libertății scuar sp.verde (Gara de Vest)

19

str. Marasesti scuar spațiu verde ( blocuri ANL)

20

str. Marasesti scuar spațiu verde ( bl.25)

21

str. Marasesti scuar spațiu verde ( magazin Profî)

22

str. Marasesti scuar spațiu verde (magazin Profî)

23

str. Marasesti scuar spațiu verde bl.l63C

24

str. Marasesti scuar spațiu verde - magazin- statie RATP

25

str. Marasesti scuar spațiu verde (fata bl.4C)

26

str. Marasesti scuar spațiu verde ( fata UM)

27

str.Ghe. Gr.Cantacuzino-spatiu verde (rezervoare apa)

28

Ieșire Ploiești str.Ghe. Gr.Cantacuzino - spațiu verde - (rezervoare apa)

29

str.Ghe. Gr.Cantacuzino spațiu verde - (Coca Cola)

30

str.Ghe. Gr.Cantacuzino/ Str. Eremia Grigorescu (sediu BRD)

31

str.Ghe. Gr.Cantacuzino/ Str. Eremia Grigorescu (statie RATP)

32

str.Ghe. Gr.Cantacuzino- scuar spațiu verde (Statie RATP)

33

str.Ghe. Gr. Cantacuzino- scuar spațiu verde

34

str.Ghe. Gr. Cantacuzino- scuar spațiu verde

35

str.Ghe. Gr. Cantacuzino- intrare spațiu verde Kaufland

36

str.Ghe. Gr. Cantacuzino- intrare spațiu verde Kaufland

37

str.Ghe. Gr. Cantacuzino- scuar spațiu verde Kaufland

38

Str. Ghe. Gr. Cantacuzino / Sos.Vestului - sp. Verde Kaufland

39

Str. Ghe. Gr. Cantacuzino / Sos.Vestului - sp. Verde Kaufland


40

sos. Vestului spațiu verde - (Liceul de Construcții)

41

str.Ghe. Gr. Cantacuzino/Sos. Vestului- spațiu verde

42

str.Ghe. Gr. Cantacuzino/Sos. Vestului- spațiu verde( bl. 101)

43

str.Ghe. Gr. Cantacuzino/sos. Vestului- spațiu verde( bl. 101) //o^           \

44

str. Ghe.Gr. Cantacuzino,bl. 15 6E - trotuar                                   /

45

str.Ghe. Gr. Cantacuzino - spațiu verde in fata bl.IE

46

str.Ghe. Gr. Cantacuzino - spațiu verde in fata bl.2B                  XX

47

str.Ghe. Gr. Cantacuzino - spațiu verde in fata bl.3Dl

48

str. C.D.Gherea Bl.Unirea- spațiu verde

49

str. C.D.Gherea Bl.Mercur- spațiu verde

50

Bdul. Republicii -Galerii Comerciale

51

Bdul. Republicii -Galerii Comerciale - Spațiu Verde

52

Bdul Republicii - Galeriile Comerciale - Spațiu Verde

53

Bdul. Republicii - Casa Sindicate - rampa

54

Bdul. Republicii - Spațiu verde - parc sindicate

55

Bdul. Republicii - Spațiu verde - parc sindicate

56

B-dul. Republicii - Spațiu verde Parc Sindicate/ Camera de Comerț

57

Grai. Vasile Milea - Spațiu verde parcare bloc 7 etaje

58

str. Ștefan Greceanu / str. Ion Th. Grigorescu

59

str. Ștefan Greceanu sp. Verde fata bl. LI

60

str. Ștefan Greceanu sp. Verde fata bl. L3

61

str. Ghe. Doja/ str. Văleni (laborator Sinevo)

62

str. Ghe. Doja trotuar fata bl. A2 vis a vis - Magazin Afî Palace

63

Benzinărie Mol str. Poștei - spațiu verde

64

str. Poștei statie RATP - spațiu verde

65

str. Poștei statie RATP - spațiu verde

66

str. Poștei- spațiu verde

67

str. Apelor/ str. Ștrandului - spațiu verde

68

Bdul. Republicii spațiu verde scuar

69

Bdul. Republicii bl.31B spațiu verde scuar - str. Ion Maiorescu

70

bdul. Republicii/ str. Luminii bl. 30C

71

bdul. Republicii/ str. Luminii spațiu verde scuar

72

Bdul Republicii/ str. Alexandru Odobescu sp. Verde fata bl.29D

73

Bdul Republicii/ str. Alexandru Odobescu - Scuar Spațiu Verde

74

Bdul. Republicii spațiu verde scuar Credit Europe Bank

75

B-dul Republicii -Spațiu verde scuar - bl.27D - statie RATP Mihai Viteazu

76

Bdul. Republicii-Spatiu verde scuar - bl.27D - statie RATP Mihai Viteazu

77

Bdul. Republicii spațiu verde scuar fata bl.26F

78

Bdul. Republicii - spațiu verde scuar

79

Ghe, Doja - bl.35Dl spațiu verde parc

80

str.Ghe. Doja- trotuar vis a vis str. Negru Vodă

81

Bdul. Republicii/ statie RATP- magazin Mega Image

82

Bdul. Republicii/ bl.9D2 - spațiu verde- scuar

83

Bdul. Republicii/ bl.8Cl - spațiu verde- scuar

84

Bdul. Republicii/ scuar spațiu verde vis a vis Prestij

85

Bdul. Republicii/ scuar spațiu verde statie RATP- 8 Martie

86

Bdul. Republicii/ bl.4Cl - statie RATP-8 Martie

87

Bdul. Republicii/ fata bloc 4D2 - trotuar          -       /XîXXx

88

Bdul. Republicii/ fata bloc 4E - Spațiu verde (scuar)      f

89

Bdul. Republicii/ Cimitir Eroilor - Spațiu verde (scuar) //□

90

Bdul. Republicii/ Str. Zidari - Spațiu verde (scuar)                        1 *

91

Bdul. Republicii- Spațiu verde (scuar) in fata bl. 17                         4

92

Intersecție sos. Vestului/ Bdul. Republicii nr. 197 (bl.5A)

93

Intersecție sos. Nordului/ str. Cameliei

94

Bdul. Republicii- Spațiu verde- scuar

95

Bdul. Republicii- Spațiu verde- scuar

96

Bdul. Republicii- Spațiu verde- scuar

97

Bdul. Republicii- Spațiu verde- scuar

98

Bdul. Republicii- Spațiu verde parc Biserica

99

Bdul. Republicii- Spațiu verde- vis a vis Cablu Romanesc

100

Bdul.Republicii Spațiu verde - vis a vis Poliserv

101

Bdul.Republicii Spațiu verde

102

Bdul.Republicii Spațiu verde

103

sos. Nordului- langa Compex Mare- spațiu verde

104

sos. Nordului- spațiu verde - Supermarket XXL

105

sos. Nordului- spațiu verde - Supermarket XXL

106

sos. Nordului- spațiu verde intrare parcare XXL

107

sos. Nordului- vis a vis Compex Mic- Spațiu Verde - imediata apropiere statie RATP

108

str. Gageni - spațiu verde langa Terminal RATP

109

str. Gageni - spațiu verde vis a vis Terminal RATP

110

str. Gageni - scuar spațiu verde

111

str. Gageni - scuar spațiu verde in fata bl. 111

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare in vederea inchirierii unor suprafețe de teren din domeniul public/privat al municipiului Ploiești pentru pachete de amplasamente destinate panourilor publicitate

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica

deschisa cu strigare in vederea închirierii unor suprafețe de teren din domeniu al municipiului Ploiești pentru pachete de amplasamente destinate panourilor publicitate

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației: închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a unor suprafețe de teren din domeniul public/privat al municipiului Ploiești in număr de 22 pachete de amplasamente destinate panourilor publicitate

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare prevederile a Legii nr. 185/25 iunie 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate si Hotărârii nr. 463/25.11.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE AMPLASAMENTELE SCOASE LA LICITAȚIE

Amplasamentele scoase la licitație aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, sunt grupate in 22 pachete constând în teren in suprafața de l,5mp/amplasament după cum urmeaza:

 • -  Suprafața amplasament l,5mp

 • -  Pachetele 1-13 si 15-22 cuprind un număr de 5 amplasamente, iar pachetul 14 cuprinde un număr de 6 amplasamente

Pe amplasamentele ce se închiriază conform Caietului de sarcini se vor amplasa mijloace de publicitate în baza și condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în mun. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Ploiești nr. 463/25.11.2015

Pe terenul închiriat, chiriașul poate amplasa numai obiectivul - panouri de publicitate, cu dimensiunile 4 m x 3 m, pe care îl va exploata pe riscul și pe răspunderea sa, în schimbul chiriei.

Contractul de închiriere va fi încheiat și semnat în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data adjudecării licitației.

Predarea - primirea terenului destinat amplasării panourilor de publicitate, se va face în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării Contractului de închiriere, în baza unui Proces verbal de predare-primire.

Realizarea obiectivului se va face pe cheltuiala chiriașului, în conformitate cu prevederile Autorizației de construire emisă, în condițiile legii, de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

Pachetele de amplasamente destinate montării mijloacelor de publicitate neadjudecate, în urma desfășurării licitației publice, se vor supune unor noi licitații până la adjudecare.

La încetarea Contractului, din orice cauză, terenul revine administratorului - liber de sarcini.

Predarea terenului de către chiriaș se face pe baza Procesului verbal de predare -primire a amplasamentelor, după ridicarea panourilor de publicitate și aducerea terenului liber de orice construcție.


în caz de neconformare, eliberarea amplasamentului se realizează administrativă, pe cheltuiala chiriașului (fostului chiriaș).

Se interzice notarea în evidențele de Carte Funciară a panourilor de public pe terenul închiriat

 • 3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIP ARII LA LICITAȚIE S DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa in număr nelimitat orice persoane juridice romane, care îndeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea de publicitate in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă următoarele documente, in funcție forma de organizare:

La licitație pot participa persoane juridice

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație;

 • b) Copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante;

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulte obiectul de activitate si situația societății, societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment

 • d) Dovada ca nu sunt înregistrați in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP);

 • e) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente:

 • 1. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

 • 2. Primăria municipiului Ploiești, Direcția GestiunePatrimoniu

 • 3. Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești, toate valabile la data licitației;

 • f)  Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • g) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma autentica (notariala);

 • h) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie amplasamentele ce se închiriază conform Caietului de sarcini si va amplasa mijloace de publicitate în baza și condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în mun. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Ploiești nr. 463/25.11.2015

 • i)  Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • j)  Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitației va achita toate taxele si impozitele legale in conformitate cu noul cod fiscal, iar mesajul publicitar va avea un conținut decent si va respecta legislația in domeniu.;

 • k) ) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitației va obține autorizațiile de construire in termen de 121uni de la data predării fiecărei suprafețe de teren si va realiza construcțiile cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare si nu va schimba tipul de mobilier avizat;

 • l)  Informații generale despre firma, conform anexei;

 • m) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • n) Dovada achitării taxei de participare Ia licitație;

 • o) Dovada constituirii garanției de participare Ia licitație.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii^ C v?

------

Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineșfe/pfjm documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

 • 4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

  • 4.1.Prețul de pornire al licitației publice deschise, cu strigare, este de: TABEL NR.l

   Nr. Crt

   Pachet amplasamente

   Preț pachet lei/zi

   Preț pornire licitație lei/luna /pachet

   Pas licitație

   Taxa participare

   Garanție participare

   1

   Pachet nr.l

   28,2

   860,1

   100

   200

   1720

   2

   Pachet nr.2

   27,6

   841,8

   100

   200

   1684

   3

   Pachet nr.3

   27,6

   841,8

   100

   200

   1684

   4

   Pachet nr.4

   28,2

   860,1

   100

   200

   1720

   5

   Pachet nr.5

   28,2

   860,1

   100

   200

   1720

   6

   Pachet nr.6

   28,2

   860,1

   100

   200

   1720

   7

   Pachet nr.7

   27,6

   841,8

   100

   200

   1684

   8

   Pachet nr.8

   29,4

   896,7

   100

   200

   1793

   9

   Pachet nr.9

   27

   823,5

   100

   200

   1647

   10

   Pachet nr.10

   27

   823,5

   100

   200

   1647

   11

   Pachetnr.il

   28,2

   860,1

   100

   200

   1720

   12

   Pachet nr.l 2

   28,2

   860,1

   100

   200

   1720

   13

   Pachet nr.13

   28,2

   860,1

   100

   200

   1720

   14

   Pachet nr.l 4

   33,6

   1024,8

   100

   200

   2050

   15

   Pachet nr.l 5

   27,6

   841,8

   100

   200

   1684

   16

   Pachet nr.l 6

   27,6

   841,8

   100

   200

   1684

   17

   Pachet nr.l 7

   28,2

   860,1

   100

   200

   1720

   18

   Pachet nr.l 8

   27

   823,5

   100

   200

   1647

   19

   Pachet nr.l 9

   28,8

   878,4

   100

   200

   1757

   20

   Pachet nr.20

   27,6

   841,8

   100

   200

   1684

   21

   Pachet nr.21

   27,6

   841,8

   100

   200

   1684

   22

   Pachet nr.22

   27,6

   841,8

   100

   200

   1684

Nota: prețul de pornire la licitație a fost obtinut prin înmulțirea prețului unui pachet pe zi cu 30,5 zile reprezentând media lunara a unui an calendaristic

Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/5.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, conform zonelor fiscale din municipiul Ploiești stabilite prin HCL553/21.12.2011


Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract.

Chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indi<jblg’/luq preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decern anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, încheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești........................................ deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face incepand

cu data încheierii contractului de închiriere.

 • 4.2. Termenul de închiriere al amplasmentelor este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

 • 4.3. Pasul de licitație este de 100 lei.

 • 4.4. Garanția de participare la licitație conform Tabel nr.l(pret de pornire la licitație x

 • 2.

 • 4.5. Taxa de participare la licitație este de 2001ei

 • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei si se achiziționează de la Direcția de Gestiune Patrimoniu (str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 1).

 • 4.7. Chiriașul datorează chirie începând cu data semnării Contractului de închiriere.

 • 4.8. Pentru neplata la termen a chiriei și a indexării, se datorează majorări de întârziere calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 4.9 Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care terenul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nici o formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.

 • 4.10 In cazul in care vicii ascunse nu permit utilizarea suprafeței de teren predate locatorul, prin Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, va asigura pentru amplasarea panoului publicitar alt amplasament, in aceeași zona, incheindu-se un proces verbal cu noua locație ce va constitui anexa la contract.

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in data de....................... ora

...........00, in vederea închirierii unor suprafețe de teren din domeniul public/privat al municipiului Ploiești pentru pachete de amplasamente destinate panourilor publicitate

Licitația va avea loc la sediul Municipiului Ploiești, Direcția de Gestiune Patrimoniu situata la etaj 1, Halele Centrale, cu sediul in strada Emile Zola, nr. 8, județul Prahova.

 • A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa in număr nelimitat de persoane juridice, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, conform legislației in vigoare, in situația in care sunt declarata calificate de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare pachet de amplasamente

  licitat.


 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 60 zile de la data

 • 6. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de sine pierderea garanției de participare.

 • B. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata in vederea inel


teren din domeniul public/privat al municipiului Ploiești pentru pachete de amplasamente destinate panourilor publicitate este conform tabel nr.lfpret de pornire la licitație x 2).

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor pachete, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu pentru care licitează.

 • 2. Garantia de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament in contul Municipiului Ploiești ...................................................., deschis la Trezoreria Ploiești ,CIF 2844855.

3.Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garantia de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești pana la momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației. In momentul încheierii contractului de închiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de închiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

In condițiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu încheie contractul de închiriere in termenul de 15 zile lucratoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

In acest caz, contractul de închiriere se încheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu încheie contractul de închiriere in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, pierde garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 5. Celorlalti ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

 • C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Oferta se depune in plic inclus, sigilat, semnat si stampilat la Registratura

Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pana la data de................................. orele................°°.

 • 2. Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va menționa:

- numele ofertantului si sediul acestuia;

denumirea licitației si a spațiului pentru care depune oferta;

“A nu se deschide inainte de data de....................... orele..........00.”

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depune cel puțin o oferta, procedura licitației publice va continua.

 • 4. Ofertele primite si înregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fara a fi deschise.

 • 5. Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va inscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

0 m ?x, //a a.‘

 • D. Organizarea si desfasurarea licitației                               \


 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti re ei^brii^rnișieî * de licitație, reprezentanții ofertantilor si, după caz, alti specialiști si invitați. S fe^rti6^|t|' . licitație a ofertantilor care au depus documentele de participare in termen&Pst^b^ă^^^e\ k după sine excluderea de la licitație si pierderea garanției de participare la liraa^^B^egfi^ fac cazurile de forța majora invocate, in scris, in termen de 48 ore de la producereC^f

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membriia^ffinat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si va anunța numele ofertantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea conținutului plicurilor si a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor si ofertantii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. In cazul in care exista o singura oferta, care întrunește condițiile prevăzute si este calificata, pachetul de amplasamentul va fi adjudecat ofertantului calificat, iar prețul de adjudecare al pachetului este prețul de pornire al licitației.

_____5.Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație si eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 5. Licitația se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta. Astfel, se pleaca de la prețul de pornire a licitației; președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 6. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, pachetul de amplasamente se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare a spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 7. Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația pentru închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participând.

 • 8. Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 9. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertantilor respectivi.

 • 10.  Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

 • 11.  După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 12. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreuna cu anexele sale reprezintă documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:

 • -  un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei;

- cate un exemplar ofertantilor particîpanti la licitație, la cerere.

il carezultatclex

oîgariizatdBli®

1.........------

la depunerea lor,


 • 13. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea fap raman definitive doar in momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 14.  Rezultatul licitației va fi afișat in termen de 24 ore la sediu acesteia.

 • 15. Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune in organizatorului licitației in termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 16. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

 • 17.  In cazul in care câștigătorul licitației renunța la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 18. Semnarea contractului de inchiriere se va face in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de inchiriere determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

 • 19. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 2. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • 5. In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

fiS-a încheiat prezentul contract de închiriere in baza Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, actualizata, Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, actualizata, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 463/2015, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr...../......... si a Procesului verbal de adjudecare încheiat in data de

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE calitate de locator, pe de o parte,

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin ....................- împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr......................................... sa semneze prezentul contract, in


si

......................., cod de identificare fiscala................, cu sediul in ......................... ,    reprezentat prin ........................... identificat

cu...................., in calitate de locatar (sau chiriaș) pe de alta parte,


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de inchiriere il constituie închirierea suprafețelor de teren identificate conform anexei nr.lce face parte integranta din prezentul contract, in vederea construirii si amplasării de panouri de publicitate..........

Aceste suprafețe de teren fac parte din din domeniul.........al municipiului

Ploiești.

III, DURATA CONTRACTULUIArt. 3 - Termenul de închiriere este de 5 ani cu începere de la data dlhM semnării)............. pana la data de .................., cu drept de prelungire

acordul ambelor parti.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu- si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de.............lei/luna.

Chiria a fost stabilita conform Procesului verbal de adjudecare încheiat in data de.......................si se datoreaza începând cu data semnării prezentului contract.

Chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele anual al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia un act adițional.

Art, 4,1, Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4,2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care terenul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nici o formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.

V. MODALITATI DE PLATA


Art, 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita contract.


Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești ........................................................ deschis la Trezoreria

Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, incepand din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești, ce intervin după incheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obliga :

 • - sa predea suprafețele de teren in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosit si intretinut de către chiriaș terenul inchiriat si sa controleze periodic respectarea obiectivului pentru care a fost Închiriat terenul, stabilit la art. 1 al prezentului contract, respectiv construirea si amplasarea de panouri de publicitate.

 • - in cazul in care vicii ascunse nu permit utilizarea suprafeței de teren predate locatorul va asigura pentru amplasarea panoului publicitar alt amplasament , in aceeași zona, incheindu-se un proces verbal cu noua locație ce va constitui anexa la prezentul contract.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V. A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;


  • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avIMui^Wta® sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termefeJe^rM^ contract;

  • d) sa respecte toate prevederile caietului de sarcini si toate obligatiile'asumate prin participarea la licitație;

  • e) sa respecte prevederile legale in vigoare si regulamentul local privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești;

  • f) sa asigure paza bunului inchiriat;

  • g) sa folosească bunul inchiriat (suprafețele de teren) numai potrivit destinației prevăzute in art. 1, respectiv construirea si amplasarea de panouri de publicitate;

  • h) sa obțină, pe cheltuială proprie, toate autorizațiile și avizele necesare


construirii.............;..................se va prezenta din proprie inițiativă la Primăria

municipiului Ploiești - Direcția Gestiune Patrimoniu cu copie de pe autorizațiile de construire, după obținerea acestora;

 • i) să obțină autorizațiile de construire in termen de 12 luni de la data predării flecarei suprafețe de teren; să realizeze construcțiile cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; sa nu schimbe tipul de mobilier avizat;

j) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

k) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • l) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

m) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

n) locatarul este obligat sa elibereze suprafețele de teren Închiriate, libere de

orice sarcini, la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare, pe cheltuiala locatarului, respectiv a..................................

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a suprafețelor de teren sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

o) sa achite taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești;

£ F Si S II"                     ’iib jf'’ I

 • p) in situația in care chiriașul eliberează suprafețele de teren ue^riu^ej^fiL^m^J de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorm\CTi^3iQ--dter™^ inainte si sa solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii astfel cum au fost calculate.

 • q) are obligația sa permită accesul locatorului la suprafețele de teren Închiriate, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat si starea acestuia;

 • r) la încetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie suprafețele de teren cel puțin in aceeași stare in care au fost primite, in mod gratuit si liber de orice sarcini, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • s) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

ș) sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

 • t)  locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • -  sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • -  sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • -  sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • -  sa permită, in condițiile legii, efecutarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa nu obstructioneze in niciun fel efectuarea

acestora;

 • -  sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • -  sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le


prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecti metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stinge^^ț) sau decontaminare;

 • -  sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • -  sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • -  sa asigure Întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • -  sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • -  sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • -  sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • -  sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • -  sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • -  sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

 • -  sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

 • -  sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • -  sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • -  sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

ț) locatarul se obliga sa afișeze reclame/mesaje publicitare cu conținut decent. Locatarul este singurul răspunzător pentru modul de întocmire a materialului publicitar afișat sub aspectul mesajului publicitar, respectării legislației, moralei si ordinii publice, sub aspectul respectării drepturilor de proprietate intelectuala ale


altor comerciant!, privind grafica reclamei, inregistrarea unei mărci ^^Iții j de auto, răspunzând in nume propriu in fata organelor de control sau^înățâ^fercie ' ] judecata.                                                                          /

Vin, SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA


Art, 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. l.Contractul inceteaza prin:

 • -  expirarea termenului prevăzut in contract;

 • -  acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • - desființarea titlului locatorului asupra tuturor suprafețelor de teren ce fac obiectul acestui contract; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenurilor ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator;

 • -  prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • - in cazul intarzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi Îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

desfiintarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectiv a

Art. 9.2. Indiferent de motivul de incetare a contractului, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării suprafețelor de teren sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Art. 10. GARANȚII

Art. 10.1. Garanția de participare costituita de ofertant va fi transformata in garanție, suma ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la


termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contrac&L\^fjS^|ilia1^ de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La incetarea contractului prin expirarea termenului, z ‘'' M " ° elibera. In cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție.

In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea chiriei.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11.-Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea ........................ de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care ............................................. nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art.7 alin (d),(h),(i),(ț). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea ....................de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 13. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. Orice modificări in statutul juridic, act de infiintare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor Închirierea spatiilor/terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE


Art. 16- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 19 - Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești

Chiriaș,


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU


PACHETUL NR. 1


privind amplasamentele destinate panourilor publicitare


aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr.

Amplasament

AMPLASAMENT

NR. PLAN DE SITUAȚIE

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ lei/mp/zi

TOTAL (lei/zi)

101

B- dul Republicii spațiu verde

52

1/5

3,6

5,4

81

Bulevardul Republîcii/statie RATP magazin Mega Image

44

1,5

4

6

16

Piața IDecembrie, spațiu verde fantana -in fata statie Coreco

10

1/5

3/6

5,4

5

Bulevardul București vis a vis fosta spălătorie Petrom

3

1,5

3,6

5,4

78

Bulevardul Republicii spațiu verde scuar

41

1/5

4

6

TOTAL PACHET NR.'l

28,2

DIRECTOR Florin I


:XECIJT!V trăchePloieștiDIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                      ANEXA 2 LA CAIETUL DE SARCINI

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR. 2 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. Amplasament

AMPLASAMENT

NR. PLAN DE

SITUAȚIE

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ lei/mp/zi

TOTAL (lei/zi)

11

B-dul București bloc 15B,

15c spațiu verde

6

1,5

3,6

5,4

52

B-dul Republicii Galeriile

Comerciale spațiu verde

31

1/5

4

6

66

Str. Poștei spațiu verde

36

1/5

3,6

5,4

41

Gheorghe Grigore Cantacuzino / Șoseaua Vestului spațiu verde

24

1,5

3,6

5,4

92

Șoseaua Vestului/Bulevardul

Republicii nr.197 sbloc 5A

49

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET NR.2

27,6


Casa de Cultura a Sindicatelor


B-o/ul BUCUREȘTIDIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                      ANEXA nr. 3 LA CAIETUL DE SAR0TNb£>

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR. 3 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (leî/zi)

18

Str. Domnișori/ Str.Libertatii scuar, spațiu verde Gara de Vest

12

1,5

3,6

5,4

2

B-du! București,spațiu verde pod Tata răni

1

1,5

3,2

4,8

23

Str. Marasesti, scuar Spațiu verde, bloc 163 C

16

1,5

3,6

5,4

83

B-dul Republicii, bloc 8Cl-spatiu verde scuar

45

1,5

4

6

60

str. Ștefan G recea nu spațiu verde fata bloc L3

33

1,5

4

6

TOTAL PACHET 3

27,6DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                     ANEXA nr. 4 LA CAIETUL DE SARCJNf^ RO 4?

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR. 4 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare^^, aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr.

AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

104

Șoseaua Nordului- spațiu verde-supermarchet XXL

56

1.5

3.6

5.4

59

Str. Ștefan Greceanu- spațiu verde fata bloc LI

33

1.5

4

6

109

Str. Gageni, spațiu verde vis a vis terminal RATP

57

1.5

3.6

5.4

108

B-dul Republicii spațiu verde scuar Credit Europe Bank

40

1.5

4

6

45

Gheorghe Grîgore Cantacuzino spațiu verde in fata blocului IE

26

1.5

3.6

5.4

TOTAL PACHET4

28.2

DIRECTOR EXECUȚI^ Florin Petcache
DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                ANEXA nr. 5 LA CAIETUL DE SARCINI

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU


PACHETUL NR. 5 privind amplasamentele destinate panourilor publicitate aprobate prin HCL 463/25.11.2015Nr.

AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

106

Șoseaua Nordului- spațiu verde-intrare parcare XXL

56

1,5

3,6

5,4

54

B-dul Republicii spațiu verde parc Sindicate

31

1,5

4

6

43

Georghe Grigore Cantacuzino Șoseaua vestului spațiu verde bloc 101

24

1,5

3,6

5,4

108

Str. Gageni, spațiu verde langa terminal RATP

57

1,5

3,6

5,4

57

General Vasile Milea spațiu verde parcare bloc 7 Etaje

32

1,5

4

6

TOTAL PACHET 5

28,2
C.o.r'DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                 ANEXA nr.6 LA CAIETUL DE SARCIN

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR. 6 privind amplasamentele destinate panourilor publicitar^ aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

89

Bulevardul Republicii Cimitir Eroilor spațiu verde scuar

47

1/5

4

6

102

Bulevardul Republicii spațiu verde

53

1/5

3,6

5/4

13

B-dul București, bloc 15 E -spațiu verde

7

1,5

3,6

5/4

55

Bulevardul Republicii spațiu verde parc Sindicate

31

1,5

4

6

38

str. Gheorghe Grigore cantacuzino/ Șoseaua Vestului -spațiu verde Kaufland

24

1/5

3,6

5/4

TOTAL PACHET 6

28,2

DIRECTC

Flori


EXECUTIV jetrache

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                        ANEXA nr.7 LA CAIETUL DE S

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR. 7 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr.

AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL țlei/zi)

24

str. Marasesti scuar spațiu verde magazin sta ti e RATP

17

1,5

3,6

5,4

64

str. Poștei statie RATP-spatiu verde

36

1,5

3,6

5,4

15

str. Mihai Bravu scuar spațiu verde

9

1,5

3,6

5,4

80

str. Gheorghe Dojatrotuar vis a vis de str. Negru vodă

43

1,5

4

6

103

Șoseaua Nordului langa complex Mare spațiu verde

54

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 7

27,6
DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                  ANEXA nr.8 LA CAIETUL DE SARCINA

COMPARTIMENT PUBLICITATE,VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.8 privind amplasamentele destinate panourilor publicita aprobate prin HCL 463/25.11.2015


Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ

(leî/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

86

Bulevardul Republicii bloc45 1 statie RATP -8 martie

46

1,5

4

6

8

B-dulBucuresti str. Petrolului spațiu verde bloc 1B

5

1/5

3,6

5,4

14

str. Democrației -parc spațiu verde

8

1/5

4

6

70

Bulevardul Republicii/str. Luminii bloc 30C

38

1/5

4

6

58

str. Ștefan Greceanu/l Th Grigorescu

33

1,5

4

6

TOTAL PACHET 8

29,4

TIVdul BUCUREȘTIDIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                    ANEXA nr.9 LA CAIETUL DE^ÂgClNI^

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.9 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

107

Șoseaua Nordului vis a vis Complex mic -spațiu verde - imediata apropiere statie RATP

56

1,5

3,6

5,4

98

Bulevardul republicii spațiu verde parc Biserica

52

1,5

3,6

5,4

63

Benzinărie Mol strada Poștei -spațiu verde

36

1,5

3,6

5,4

39

str. GH. Gr. Cantacuzino/Soseaua Vestului -spațiu verde Kaufland

24

1,5

3,6

5,4

25

Str. Marasesti scuar spațiu verde fata bloc 4C

17

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 9

27


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                  ANEXA nr.

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIUPACHETUL NR.10 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

7

bulevardul Bucuresti/str. Petrolului -spațiu verde bloc 12 B

5

1,5

3,6

5,4

51

Bulevardul Republicii Galeriile Comerciale spațiu verde

30

1,5

4

6

27

str. GH. Gr. Cantacuzino-spatiu verde rezervoare apa

19

1,5

3,2

4,8

17

str. Domnisori/str. Frasinet scuar spațiu verde

11

1,5

3,6

5,4

44

str. GH. Gr. Cantacuzino-bloc 156 E-trotuar

25

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 9

27

DIRECTOR EXECUTIV Florin Penrache


H

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                  ANEXA nr. 11 LA CAIETUL DE SAR

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.ll privind amplasamentele destinate panourilor publici aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

6

B-dul Bucurestistatie RATP -UPG spațiu verde

4

1,5

3,6

5,4

21

str. Marasesti scuar spațiu verde magazin Profi

15

1,5

3,6

5,4

34

str. Gheorghe Grigore Cantacuzino scuar spațiu verde

23

1,5

3,6

5,4

79

str. Gheorghe Doja bloc 35 Dl spațiu verde parc

42

1,5

4

6

72

B-dul Republicii / str. Alexandru Odobescu spațiu verde fata bloc 29 D

39

1,5

4

6

TOTAL PACHET 11

28,2Blocll


--

Tb

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                    ANEXA nr. 12 LA CAIETUL DE SARCINI

COMPARTIMENT PUBLICITATE,VALORIFICARE PATRIMONIU


PACHETUL NR.12 privind amplasamentele destinate panou^bp^ul^licjtare - \ aprobate prin HCL 463/25.11.2015

1°         ->7                ;     ■;

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

w

SUPRAFAȚA/3 (mp)

/..PRET<F Jle^ng^

V v/TOTAL

(lei/zi)

3

B-dul București Hiopodrom spațiu verde

2

1,5

3,6

5,4

99

B-dul Republicii spațiu verde vis a vis Cablu Romanesc

52

1,5

3,6

5,4

50

B-dul Republicii Galerii Comerciale

29

1,5

4

6

71

B-dul Republiciistr. Luminii -spațiu verde scuar

38

1,5

4

6

97

B-dul republicii spațiu verde scuar

51

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 12

28,2


Cmv

fetracheDIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                 ANEXA nr. 13 LA CAIETUL DE SARCI

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.13 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr.

AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zl)

12

B-dul București bloc 7B-spatiu verde

7

1,5

3,6

5,4

33

str. Gheorghe Grigore Cantacuzino scuar spațiu verde

22

1,5

3,6

5,4

53

Bulevardul Republicii Casa Sindicate -rampa

31

1,5

4

6

85

B-dul Republicii -scuar spațiu verde statie RATP - str. 8 Martie

46

1,5

4

6

94

B-dul Republicii -scuar spațiu verde

50

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 13

28,2

DIRECTOR EXECUTIV

Florin deVrache

racla GH GR CANTACUZINU

--5*DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                      ANEXA nr. 14 LA CAIETUL DE^CINI

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.14 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare^ aprobate prin HCL463/25.11.2015

Nr.

AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

35

str. Gheorghe Grigore Cantacuzino intrare spațiu verde Kaufland

23

1/5

3,6

5/4

36

str. Gheorghe Grigore Cantacuzino spațiu verde Kaufland

23

1,5

3,6

5/4

56

Bulevardul Republicii -spațiu verde

31

1/5

4

6

75

Bulevardul Republicii -spațiu verde scuar -bloc 27 D- statie RATP Mihai Viteazu

40

1/5

4

6

87

Bulevardul Republiciifata bloc 4D2 trotuar

47

1/5

4

6

28

Ieșire Ploiești str. Gheorghe Grigore Cantacuzino spațiu verde - rezervoare apa

19

1/5

3,2

4,8

TOTAL PACHET 14

33,6

DIRECTOREXECUTIV FloriiifPetrache


Bascula

Strada GH GR CANTACUZINU

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                      ANEXA nr. 15 LA CAIETUL DE

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU


PACHETUL NR.15 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

1

B-dul București spațiu verde pod Tata răni

1

1,5

3,2

4,8

48

str. CD Gherea bloc Unirea spațiu verde

28

1/5

4

6

100

B-dul Republicii- spațiu verde-vis a vis de Poliserv

52

1,5

3,6

5,4

76

B-dul Republicii- spațiu verde-scuar bloc

27 D

40

1,5

4

6

37

Sstr. Gheorghe Grigore Cantacuzino scuar spațiu verde Kaufland

23

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 15

27,6

DIRECTi Floi


EXECUTIV *etracheBasculaDIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                ANEXA nr. 16 LA CAIETUL DE SARCINI

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.16 privind amplasamentele destinate panourilor publicitar aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr.

AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (iei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

111

str. Gageni scuar spațiu verde in fata blocului 111

59

1,5

3,6

5,4

88

B-dul Republicii/ fata bloc 4E -spațiu verde scuar

47

1,5

4

6

68

B-dul Republicii-spatiu verde scuar

37

1,5

4

6

26

str. Marasesti -scuar spațiu verde fata UM

18

1,5

3,2

4,8

65

str. Poștei statie RATP spațiu verde

36

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 16

27,6


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                   ANEXA nr. 17 LA CAIETUL DE SAR

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU


PACHETUL NR.17 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (iei/mp/zi)

TOTAL (leî/zi)

30

str. Gh Gr. Cantacuzino/Eremia Grigorescu sediu BRD

21

1,5

3,6

5,4

9

B-dul Bucurestibloc 8 A in fata magazin Profi

6

1,5

3,6

5,4

73

Bdul Republicii/str. Alexandru odobescu scuar spațiu verde -

39

1,5

4

6

82

Bdul Republicii/ bl.9D2 - scuar spațiu verde

44

1,5

4

6

47

str. Gh Gr. Cantacuzino spațiu verde in fata bloc 3D1

27

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 17

28,2

DIRECTOR DCECl/nV Florin Pjarache

2D

Bloc

A9

15D

2CBloc 15C

A8


2B


Bloc 15BB-dul BUCUREȘTIPA

Bloc 5H

A9

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                     ANEXA nr. 18 LA CAIETUL DE S

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.18 privind amplasamentele destinate panourilor publicitari aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (LEI/zi)

19

str. Marasesti scuar spațiu verde blocuri ANL

13

1,5

3,6

5,4

93

Intersecție soseaua nordului str Cameliei

49

1,5

3,6

5,4

62

str. Gheorghe Doja trotuar fata bloc A2 vis a vis de Afi Palace

35

1,5

3,6

5,4

40

Soseaua Vestului spațiu verde Liceul de Construcții

24

1,5

3,6

5,4

95

B-du iRepublicii spațiu verde scuar

58

1/5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 18

27

DIRECTOR EXECUTIV Florin PfflWcheStrac/a GHEERGHE DEJA

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                  ANEXA nr. 19 LA CAIETUL DE SA

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIUj

PACHETUL NR.19 privind amplasamentele destinate panourilor publicita aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zî)

TOTAL (leî/zi)

91

Bdul Republicii -spațiu verde-scuar in fata blocului 17

48

1,5

4

6

49

str. CD Gherea bloc Mercur spațiu verde

28

1,5

4

6

10

B-dul București bloc 7D-spatiu verde scuar

6

1,5

3,6

5,4

32

str. Gh. GR. Cantacuzino scuar sopatiu verde RATP

21

1,5

3,6

5,4

84

B-dul Republicii scuar spațiu verde vis a vis PRESTIJ

45

1,5

4

6

TOTAL PACHET 19

28,8


DIRECTORfkEXECUTIV

Florirache

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                      ANEXA nr. 20 LA CAIETUL DE SA^CI®|'

COMPARTIMENT PUBLICITATE,VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.20 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ lei/mp/zi)

TOTAL (lei/mp)

4

B-dul București statie RATP capat 30 spațiu verde

2

1,5

3,6

5,4

20

str. Marasesti scuar spațiu verde bloc 25

14

1/5

3,6

5,4

42

Gh. Gr. Cantacuzino/ Șoseaua Vestului spațiu verde bloc 101

24

1/5

3,6

5,4

77

Bdul Republicii- spațiu verde scuar-fata bloc 26 F

41

1,5

4

6

96

B-dul Republicii spațiu verde scuar

51

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 20

27,6

DIRECTOR EXECUTIV FlorlrtP'etrache


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU              ANEXA nr. 21 LA CAIETUL DE SARCINI

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PACHETUL NR.21 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11.2015

Nr. AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zî)

31

str Gh. Gr. Cantacuzino- Eremia Grigorescu statie RATP

21

1,5

3,6

5,4

46

str Gh. Gr. Cantacuzino- spațiu verde in fata bloc 2B

26

1,5

3,6

5,4

67

str. Apelor/ str. Strandului-spatiu verde

36

1,5

3,6

5,4

69

B-dul Republicii bloc 31 B spațiu verde scuar- str. Ion Maiorescu

38

1,5

4

6

110

str. Gageni scuar spațiu verde

58

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 21

27,6DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU             ANEXA nr. 22 LA CAIETUL DE SARC1n££

COMPARTIMENT PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU                    \

PACHETUL NR.22 privind amplasamentele destinate panourilor publicitare aprobate prin HCL 463/25.11,2015

Nr.

AMPLASAMENT

AMPLASAMENT

Nr. Plan de situație

SUPRAFAȚA (mp)

PREȚ (lei/mp/zi)

TOTAL (lei/zi)

24

str. Marasesti scuar spațiu verde- magazin- statie RATP

17

1,5

3,6

5,4

29

Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino -spațiu verde Coca Cola

20

1,5

3,2

4,8

61

str. Gheorghe Doja /str. Văleni laborator Sinevo

34

1,5

4

6

90

B-dul Republicii /str. Zidari spațiu verde scuar

48

1,5

4

6

105

Șoseaua Nordului spațiu verde Supermarchet XXL

55

1,5

3,6

5,4

TOTAL PACHET 22

27,6Strada GH GR CANTACUZING


bl 33N2

ZÎFÂ te

'*/{ MM zc /WRfț

AvA?'să o(c<X-

AAhovA

AAk)


m

lin ■h Jul


1

i</>

W


Bloc7


A4


yZg


/SKlub SA gnăna


Ax

<r

A

/ /


FN


/A'

FkZ


/z>>

Az/

a//

O-/ /


Interex


Ml


IXCQ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 22.01.2016

Comisia este compusa din domnii consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Pană George, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CAPITOLUL I - COMPARTIMENTUL PUBLICITATE. VALORIFICARE PATRIMONIU

1. Proiect de hotar are privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință — spatii comerciale

, COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Cosma Marcian

Z

\

L       H /7

Stanciu Marilena

z

\

\

Pana George

\

' /

Dumitru Cristian

z

\

Vîscan Robert

z

\

Popa Gheorghe

\

........-

Rezultat

h

\

\

2. Proiect de hotarare privind organizarea de licitație publică pentru

închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință — cabinet medicale

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ.

Abținere

Precizări

Cosma Marcian

Z

& V P..           n n

Stanciu Marilena

z

Pana George

\

Dumitru Cristian

z

\

Vîscan Robert

\

Popa Gheorghe

\

Rezultat

//

1

C--—-     '


3. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării licitației p

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizar         \- »

rsl        ffl. fe I

Cosma Marcian

<

Stanciu Marilena

1

Pana George

\

i--------------

Dumitru Cristian

r

\

\

Vîscan Robert

\

? /

Popa Gheorghe

/

\

Rezultat

\


CAPITOLUL II - SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

1. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Cosma Marcian

/

Stanciu Marilena

/

\

\

Pana George

\

\

Dumitru Cristian

z

1

A

Vîscan Robert

/

\

\

Popa Gheorghe

z

\

Rezultat

5

\

2. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii care sa analizeze oportunitatea achiziționării imobilului situat in Ploiești, str. Oborului nr.27

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

,                  t>                           A            t

Cosma Marcian

z

\

Jhd-i dfatoaW          .

Stanciu Marilena

/

Pana George

n

Dumitru Cristian

Z

\

\

îld-tye/Ltâ Ut

Vîscan Robert

\

Popa Gheorghe

z

\

\

Rezultat

.f

\

sistemului de iluminat public al municipiului Ploiești. Pana in prezentsța®^hontat 17 bucăți corpuri de iluminat public, 17 bucăți stâlpi de beton, 17z^feat^reluâgji^ trafic greu. Dintre aceștia pot fi refolositi si amplasați in si^wi^uț^J^umipa^ public doar cei 17 stâlpi de beton si cele 17 bucăți prelungite Itra^^Kr cu constata ca unele componente nu mai pot fi reamplasate, si^a^um^^tal^ilf^ iluminat public, cablurile aeriene si subterane.                      '        x

Urmare celor prezentate se impune promovarea unui proiecf'dodiotarare de scoatere din inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești a bunurilor menționate mai sus.


întocmit: Holban Daniela

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Cosma Marcian

Stanciu Marilena

Pana George

Dumitru Cristian

Vîscan Robert

Popa Gheorghe

Rezultat

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Popa Gheorghe