Hotărârea nr. 269/2016

Hotãrârea nr. 269 referitoare la modificarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul scolar 2016-2017

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 269 referitoare Ia modificarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduvă, Marius Dinu Andrei si Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 19.08.2016;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006,

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l Modificarea anexei 1 la Hotărârea 200/2016, conform anexei 1 la prezenta hotarare, privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017.

Art 2 Modificarea anexei 2 la Hotărârea 200/2016, conform anexei 2 la prezenta hotarare, privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017.

Art. 3 Hotărârea 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, se modifică corespunzător.

Art. 4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președinte dte ședința George Șoriji Niculae Botez


.Contrasemnează Secretar, \ Simona Albu


EXPUNERE DE MOTIVEreferitoare la modificarea Hotărârii 200/2016 privind reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în

Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din

unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

Raportul de specialitate evidențiază rolul important al consiliului de administrație, dar si al comisiei de evaluare și asigurare a calității în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în aceste comisii se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea școlii, în baza propunerilor consiliului de administrație. Legătura permanentă dintre școală și Consiliul Local, prin intermediul consilierului local permite elaborarea de hotărâri care să asigure calitatea procesului instructiv-educativ. In acest sens pot fi menționate ca priorități pentru administrația locală, următoarele:

  • - optimizarea finanțării școlilor;

  • - asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație;

  • - dezvoltarea în continuare a culturii digitale;

  • - dezvoltarea rețelei unităților de învățământ preșcolar;

  • - promovarea spiritului de angajare la toate nivelele administrației publice locale.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de

hotărâre alăturat.
Direcția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente


RAPORT DE SPECIALITATE referitoare la modificarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011.

A

In unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri.

Potrivit art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. In exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, la unitățile de învățământ în care consiliul de administrație are in componență 9 membri, se admit doar doi reprezentanți ai consiliului local; prin urmare la școlile gimnaziale “Elena Doamna” și ”Rareș Vodă” din anexa 1 vor fi repartizați doi consilieri locali.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006.

La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

Având în vedere faptul că membrii care fac parte din Consiliul de Administrație al unităților de învățământ nu trebuie să se regăsească și în Comisia, pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, se impune modificarea anexei 2'oentfuJS Colegiul Tehnic „Elie Radu”, prin înlocuirea actualului consilier local.


Centrul Județean de Excelență - Prahova, are misiunea de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile. Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate.

întrucât, Centrul de Excelentă Prahova nu are aceeași structură ca si o unitate de învățământ, la nivelul acestuia nu trebuie să se formeze Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, prin urmare nici repartizarea unui reprezentant.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Direcția Comunicare, RehuîiThiblice

Director Execut!

Alina Istrătesci

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice -

Contracte Director Executiv, Popa Georgiana


întocmit, Consilier


Anexa 1 la HCL nr. U.G3! 2fll£>


TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

I.IHnjh> 1! 1.,-. ;|Țț

hiu i ■ it- ndi'U’iW'

0 » U I .■ ft | 4.   ■ ■■!■        ■           iîh                                   i

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Dinu Marius, Dănescu Ștefan, Neagu Florin

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Botez George Sorin, Tudor Eduard, Ursu Răzvan

3

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"

Trei Ierarhi nr. 10, tel. 0244.525753

Sorescu Alina, Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa

4

COLEGIUL NATIONAL "NICH1TA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Stanciu Marilena, Bolocan Iulian, Mateescu Marius

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel. 0244.5.19688

Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, . Drăgușin Paulicâ

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Botez George Sorin, Băzăvan Larisa, Văduva Sorin

7

COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Văduva Sorin, Drăgușin Paulica, \   ; Dragulea Sanda

8

COLEGIUL TEHNIC "EL1E RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Enache Cristina

_ 9

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU"

- . B-dul Petrolului nr 14, tel 0244.573182

. Vîscan Robert, Văduva Sorin, Tudor Aurelian

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Palaș-Alexandru Paul, Sorescu Alina, Băzăvan Larisa

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N, SOCOLESCU "

Gh. Gr. Cantăcuzino nr. 328, tel . 0244.552251

Stanciu Marilena, Minea Gabriel, Băzăvan Larisa

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Dragulea Sanda, Bolocan Iulian, Botez George Sorin

13

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY"

Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

Mateescu Marius, Văduva Sorin, Șîrbu Șimion Gheorghe;

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Dragulea Sanda, Tudor Eduard, Viscan Robert

11

;nza^LJCEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK"

Mihai Bravu nr. 241, tel. 0244.518710

Sîrbu Simion Gheorghe, Mateescu Mariuș, Vîscan Robert

IgfeEUl/TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII i'J:     "VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Palaș-Alexandru Paul, Tudor Eduard, Drăgușin Paulica

^^l&âL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL

APOSTOL ANDREI"

:----------------------------------------------------------------------------------------------

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Stanciu Marilena, Bolocan Iulian, Ursu Răzvan

18^“

“***^ ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STAN IAN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Popa Gheorghe, Vîscan Robert, Neagu Puiu Daniel

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "TQMA CARAGIU"

Minerva nn 4, tel. 0244.555460

Drăgușin Paulica, Stanciu Marilena, Neagu Florin Daniel

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Bolocan Iulian, Tudor Aurelian

21

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39; tel. 0244.521286

Miriea Ga’briel, Sîrbu Simion Gheorghe, Tudor Aurelian

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Hodorog Bogdan, Ursu Răzvan, Tudor Aurelian

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RARES VODĂ"

Vornicul Boldur nr. 3., tel, 0244.575021

Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Neagu Puiu Daniel, Andrei Gheorghe

25

SCOALAGIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Neagu PUiu Daniel, Drăgușin Paulica, Stanciu Marilena

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Sîrbu Simion Gheorghe, Botez George Sorin, Dragulea Sanda

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Vîscan Robert, Neagu Puiu Daniel, Hodorog Bogdan

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Sîrbu Gheorghe, Văduva Sorin

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "l’OAN GRIGORESCU"

3 Izvoare nr. 81, tel. 0244.572676 .

Tudor Eduard, Hodorog. Bogdan

30

SCOALAGIMNAZIALA "SFANTAVINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Minea Gabriel, Tudor Aurelian, Stanciu Marilena

:     31

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel, 0244.532460

Popa Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul

32

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Bolocan Iulian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe

33

. ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Enache Cristina, Vîscan Robert

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Vîscan Robert, Băzăvan Larisa, Hodorog Bogdan

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Minea Gabriel, Drăgușin Paulica, Băzăvan Lansa.

36

SG^S^^NAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Stanciu Marilena, Staicu Zoia, Enache Cristina

g&V

l^^^^^SIMNAZIALA LA. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.552109

Sorescu Alina, Neagu Florin, : Tudor Aurelian

f             CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII

, •«WhANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL"

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Dragulea Sanda

39

^^RAWFTA CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"'

Mircea cel Batran nr. 97, țel. 0244.572486

Botez George Sorin

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Enache Cristina

41

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tel. 0244.563208

Enache Cristina ,

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Staicu Zoia

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 .

B-dul București nr.25A, tel. 0244.572609

Dragulea Sanda

44

GRĂDINIȚĂ I CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Tudor Eduard

45

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr, 5, tel. 0244.532725

Andrei Gheorghe

46

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Băzăvan Larisa

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193 ;

Dinu Marius Andrei

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Drăgușin Paulica

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

. Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Sîrbu Simion Gheorghe

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Văduva Sorin

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI NORMAL "CRAI NOU"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Băzăvan Larisa

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Neagu Florin

53

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

. Bolocan Iulian

54

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Stanciu Marilena

55

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel.Mare nr., 5, tei, 0244.526602

Andrei Gheorghe

56

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Ursu Răzvan

57

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE CEL MARE"

; B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Dinu Marius Andrei

58

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA IONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Popa Gheorghe

59

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE ROMANIA"

Sos, Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Dinu Marius Andrei

60

LICEUL ECONOMIC "MIHAIL MANOILESCU"

B-dul Patrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Tudor Aurelian

61

ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA"

Dr. Toma Ion eseu nr.27, tel. 0344267599

Văduva Sorin

62

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Văduva Sorin

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Mjnerva nr. 2, tel. 0244.582,520 .

Drăgușin Pa.ulica.

—GRĂDINIȚĂ "HAPPY KIDS”

. Ivan Miciurin nr. 6A, tel. 0734333254

Tudor Aurelian

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"

Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894 r:

Neagu Puiu Daniel

Leehs

.•£ Jl     GRĂDINIȚĂ "P1SCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Botez George Sorin

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK" .

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Vîcan Robert

foț5^Ș^61NITA "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Sîrbu Simion Gheorghe

GRĂDINIȚĂ "CASUTA CU POVESTI"

Petre Negulescu nr. 14, 0724493257

Stanciu Marilena

70

GRĂDINIȚĂ "TODA"

. Trotus nr. 4, tel. 0723385590

Ursu Razvan

71

GRĂDINIȚĂ "SOPHIA1

Ana ipatescu nr. 56, tel. .0722210907

Tudor Eduard <

72

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Bazavan Larisa

73

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

. Marasesti nr. 239, tel... 0244.596146

Sorescu Alina; Băzăvăn Larisa

74

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Neagu Puiu Daniel

75

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552027

Stanciu Marilena

76

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Dragulea Sanda

Anexa 2 la HCL nr. £C51 2 01 £TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI

Emisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de

^ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

Adresa și numărul de telefon

Unitatea de învățământ

Nume consilier local

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Sîrbu Simion Gheorghe

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Enache Cristina

3

COLEGIUL NATIONAL "AL.LCUZA"

Trei Ierarhi nr.1O, tel. 0244.525753

Stanciu Marilena

4

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Hodorog Bogdan

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel. 0244.519688

Tudor Eduard

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Bolocan Iulian

7

COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Stanciu Marilena

8

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Neagu Puiu Daniel

9

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU"

B-dul Petrolului nr. 14, tel 0244.573182

Neagu Puiu Daniel

10

COLEGIUL ECONOMIC "V1RGIL MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Stanciu Marilena

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU "

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552251

Tudor Aurelian

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Drăgușin Paulica

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SAL1GNY”

Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

Dănescu Ștefan

14

LICEUL TEHNOLOGICI MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Stanciu Marilena

15

LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK"

Mihai Bravu nr. 241, tel. 0244.518710

Dragulea Sanda

16

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Vîscan Robert

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Andrei Gheorghe

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Sîrbu Simion Gheorghe

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CARAGIU"

Minerva nr. 4, tel. 0244.555460

Băzăvan Larisa

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Tudor Eduard

21

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286

Popa Gheorghe

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Stanciu Marilena

23

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ"

Vornicul Boldurnr. 3, tel. 0244.575021

Ursu Răzvan

24

SCOALAGIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Vîscan Robert

25

SCOALAGIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Băzăvan Larisa

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Andrei Gheorghe

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Văduva Sorin

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Neagu Puiu Daniel

Ar29

’^WOALA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

Izvoare nr. 81, tel. 0244.572676

Sîrbu Simion Gheorghe

//«(300

\OC0ALA GIMNAZIALA "SFANTA VINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Enache Cristina

'jqbALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

Bolocan Iulian

'' /Școala GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Băzăvan Larisa

jTvtSXCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Popa Gheorghe

3<M=

â^SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Stanciu Marilena

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Hodorog Bogdan

36

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Dragulea Sanda

37

ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.552109

Drăgușin Paulica

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL"

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Neagu Puiu Daniel

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Sîrbu Simion Gheorghe

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Staicu Zoia

41

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tel. 0244.563208

Dragulea Sanda

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Sorescu Alina

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-dul București nr.25A, tel. 0244.572609

Vîscan Robert

44

GRĂDINIȚĂ l CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Sorescu Alina

45

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel. 0244.532725

Popa Gheorghe

46

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Ursu Răzvan

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Dănescu Ștefan

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Băzăvan Larisa

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Tudor Eduard

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Drăgușin Paulica

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI NORMAL "CRAI NOU"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Dragulea Sanda

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Hodorog Bogdan

53

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

Andrei Gheorghe

54

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Dragulea Sanda

55

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Stanciu Marilena

56

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Neagu Florin

57  _

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VAS1LE CEL

B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Stanciu Marilena

MARE"

/5tf-

A POSTLICEALA SANITARA "TOMA IONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Staicu Zoia

^POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE |          ROMANIA"

Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Băzăvan Larisa

■wrS

J^UL ECONOMIC "MIHAIL MANOILESCU"

B-dul Patrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Vîscan Robert

wrz

/ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0344267599

Dragulea Sanda

X?* X

)E^V^/

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Dragulea Sanda

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Minerva nr. 2, tel. 0244.582520

Băzăvan Larisa

64

GRĂDINIȚĂ "HAPPY KIDS"

. Ivan Miciurin nr. 6A, tel. 0734333254

Băzăvan Larisa

65

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"

Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894

Staicu Zoia

66

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Stanciu Marilena

67

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Stanciu Marilena

68

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Mateescu Marius

69

GRĂDINIȚĂ "CASUTACU POVESTI"

Petre Negulescu nr. 14, 0724493257

Dragulea Sanda

70

GRĂDINIȚĂ "TODA"

. Trotus nr. 4, tel. 0723385590

Dănescu Ștefan

71

GRĂDINIȚĂ "SOPHIA'

Ana Ipatescu nr. 56, tel. 0722210907

Văduva Sorin

72

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

. Marasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Stanciu Marilena

73

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Băzăvan Larisa

74

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552027

Văduva Sorin

75

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Neagu Puiu Daniel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ,

CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

și a emis:


PREȘEDINTE,

MaPilenâ .Stanciu

SECRETAR, Laitisa Băzăvan