Hotărârea nr. 268/2016

Hotãrârea nr. 268 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA Consiliul Local al Municipiului Ploiești

HOTĂRÂREA Nr. 268

privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serv cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor ce se vor percepe in desfasurarea activitatii Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, incepand cu data de 01.09.2016;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data de 29.08.2016;

avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

vazand prevederile Legii nr. 227/2015, titlul IX - Impozite si taxe locale

in baza prevederilor art. 5 lit. a, alin. 1), art. 9, art. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

vazand prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba tarifele ce vor fi percepute pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate al Serviciului „Administrare Parc Municipal Ploiești Vest”, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01.09.2016,

Art.2. Veniturile realizate corespunzător art. 1 reprezintă venituri proprii ale bugetului local al Municipiului Ploiești,

Art.3. Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare stabilirea tarifelor pentru folosirea bum irritoHn prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest

Parcul Municipal Ploiești Vest a fost realizat prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana.

Din punct de vedere al funcțiunilor, parcul este structurat pe doua zone majore: zona de relaxare, recreere si evenimente si zona pentru activitati sportive ale populației.

Componentele principale ale proiectului de investiții, evidențiate pe categorii de funcționalitate sunt:

  • 1. Amenajări decorative pentru contemplare si relaxare

  • 2. Amenajări pentru activitati recreative, culturale si sociale

  • 3. Amenajări pentru activitati sportive

  • 4. Amenajări conexe

Veniturile din exploatare au fost previzionate pe toata perioada de analiza (20 ani).

Veniturile din exploatare sunt reprezentate de venituri din tarifarea accesului cetățenilor în cadrul patinoarului organizat pe parcursul a 3 luni în sezonul rece, de veniturile provenind din accesul în cadrul terenurilor de tenis, handbal, basket și tenis de perete, de veniturile percepute pentru parcări, de veniturile din realizarea de evenimente și totodată de venituri de la Bugetul local necesare funcționarii și întreținerii Parcului Municipal.

Venituri din parcări

In cadrul veniturilor din parcări s-a realizat o previziune a numărului de ore taxate pe fiecare anotimp, în concordanta cu populația care se așteaptă să sosească spre a vizita parcul.

Numărul de locuri de parcare realizate în. parc este în cuantum de 352 de locuri.

Tariful perceput pe ora de parcare s-a previzionat pe baza tarifului perceput actualmente în cadrul municipiului Ploiești - 2 lei/ora de staționare.

Venituri din realizări evenimente

XwoaQk

/Ț      ........-   <■

/ <Ș'*              \

S-a preconizat ca se vor incasa venituri din realizarea de evenimente în cadrul spațiului special amenajat de scena. Astfel, s-a preconizat realizarea unui număr de 48 de evenimente anual și un venit pe eveniment de aproximativ 7000 lei (în primul an de operare).

Venituri din închiriere terenuri

Veniturile din închirierea terenului nu au ca scop producerea de profit ci se dorește recuperarea costurilor de întreținere și operare ale acestora. Astfel, pentru terenurile de baschet, handbal și tenis (10 terenuri) s-a preconizat un număr anual de 788 de ore de închiriere a acestora, în funcție de sezon. Tariful pentru închiriere a fost stabilit ținându-se cont de cheltuielile efectuate cu întreținerea și operarea terenului și atinge valoarea de 18 lei/ora (în primul an de operare). Făcând o analiza comparativa cu alte asemenea obiective, tariful este unul mic, competitiv.

Venituri din acces la patinoar

S-a preconizat o funcționare a terenului destinat patinoarului în medie de 3 luni anual. Numărul de ore preconizate a funcționa patinoarul este de 720 de ore pe sezon (10 ore în week-end și 8 ore în timpul săptămânii). S-a luat în considerare presupunerea conform căreia numărul maxim de persoane ce au acces concomitent în cadrul patinoarului este de 35. A rezultat în urma unor preconizări de ocupare pe ore un număr plătit de ore pentru accesul la patinoar de 11760 de ore pe sezon. Ținând cont de cheltuielile pentru operare și întreținere patinoar, s-a calculat astfel tariful pentru o ora de patinaj în valoare de 10 lei/ora (în primul an de operare).

Tarifele incasate vor duce la majorarea veniturilor prporii, la sporirea interesului vizitatorilor, precum si la imbunatatirea esteticii si funcționalității parcului.

In temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata, Legii nr.273/2003 privind finanțele publice locale, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest.

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest

Parcul Municipal Ploiești Vest a fost realizat prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana.

Proiectul se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al municipiului Ploiești care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltări economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri.

Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

  • -  Asigurarea de zone verzi si spatii de agreement

  • -  Completarea cu toate categoriile de spatii verzi si asigurarea continuității sistemului in teritoriul periurban

  • -  Realizarea de spatii de sport (terenuri de fotbal, tenis, volei, baschet)

  • -  Realizarea in fiecare unitate de spațiu verde a tuturor pârtilor componente, in special arbori

  • -  Modernizarea aleilor pietonale si carosabile.

Veniturile din exploatare au fost previzionate pe toata perioada de analiza (20 ani).

Veniturile din exploatare sunt reprezentate de venituri din tarifarea accesului cetățenilor în cadrul patinoarului organizat pe parcursul a 3 luni în sezonul rece, de veniturile provenind din accesul în cadrul terenurilor de tenis, handbal, basket și tenis de perete, de veniturile percepute pentru parcări, de veniturile din

realizarea de evenimente și totodată de venituri de la Bugeti dMoeăC xieceș^b funcționarii și întreținerii Parcului Municipal.                    ff              \

Venituri din parcări                                     KWI* M )

în cadrul veniturilor din parcări s-a realizat o previziune a taxate pe fiecare anotimp, în concordanta cu populația care se aște^fă^s^S^aScă spre a vizita parcul.

Numărul de locuri de parcare realizate în parc este în cuantum de 352 de locuri.

Tariful perceput pe ora de parcare s-a previzionat pe baza tarifului perceput actualmente în cadrul municipiului Ploiești - 2 lei/ora de staționare.

Venituri din realizări evenimente

S-a preconizat ca se vor incasa venituri din realizarea de evenimente în cadrul spațiului special amenajat de scena. Astfel, s-a preconizat realizarea unui număr de 48 de evenimente anual și un venit pe eveniment de aproximativ 7000 lei (în primul an de operare).

Venituri din închiriere terenuri

Veniturile din închirierea terenului nu au ca scop producerea de profit ci se dorește recuperarea costurilor de întreținere și operare ale acestora. Astfel, pentru terenurile de baschet, handbal și tenis (10 terenuri) s-a preconizat un număr anual de 788 de ore de închiriere a acestora, în funcție de sezon. Tariful pentru închiriere a fost stabilit ținându-se cont de cheltuielile efectuate cu întreținerea și operarea terenului și atinge valoarea de 18 lei/ora (în primul an de operare). Făcând o analiza comparativa cu alte asemenea obiective, tariful este unul mic, competitiv.

Venituri din acces la patinoar

S-a preconizat o funcționare a terenului destinat patinoarului în medie de 3 luni anual. Numărul de ore preconizate a funcționa patinoarul este de 720 de ore pe sezon (10 ore în week-end și 8 ore în timpul săptămânii). S-a luat în considerare presupunerea conform căreia numărul maxim de persoane ce au acces concomitent în cadrul patinoarului este de 35. A rezultat în urma unor preconizări de ocupare pe ore un număr plătit de ore pentru accesul la patinoar de 11760 de ore pe sezon. Ținând cont de cheltuielile pentru operare și întreținere patinoar, s-a calculate astfel tariful pentru o ora de patinaj în valoare de lOlei/ora (în primul an de operare).

Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor prorii, la sporirea interesului vizitatorilor, precum si la imbunatatirea esteticii si funcționalității parcului.

In temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata, Legii nr.273/2003 privind finanțele publice locale, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare


privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestația, serviciilor Al cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești

Pai/c Municipal Ploiești Vest

Milena Perpelea,

Direcția ReJ^HInternaționale

Madalina Crăciun

Direcția Tehnic-Investitii


Serviciul Financiar ContabilitateDirecția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

ANEXA

Nr. Crt.

Denumire tarif

Tarif

1

Parca ri

21ei/ora

2

închirieri terenuri sport

181ei/ora

3

Evenimente

70001ei/eveniment

4

Acces la patinoar

lOlei/ora
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2-4 100066 - Ploiești

TEL: 0244 /516699 ; 0244 /515 982

FAX: 0244 / 513829


!' r H ‘J Mf »•,. ti .«i: ■> < J.

■' <    ' tin.uu ■

ISO S001Către,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTE

Vă facem cunoscut că Proiectul de Hotărâre privind stabilirea pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest a fost transmis Direcției Comunicare, Relații Publice, acestea afișându-se pe site-ul Municipiului Ploiești www.ploiesti.ro, în data de 20.07.2016, evidențiat cu link-ul: http://www.ploiesti .ro/Proiecte%20hotarari/2016/H.CL tarife parc.pdf, respectându-se astfel prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Alina Mihaela Istrătescu

Director executiv;

Direcția ComunioareT^elații Publice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII SI PROGNOZE


RAPORT