Hotărârea nr. 267/2016

Hotãrârea nr. 267 privind participarea Municipiului Ploiești în calitate de partener alături de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Școala Gimnaziala Anton Pann la proiectul O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 267

privind participarea Municipiului Ploiești în calitate de partener alături de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Școala Gimnaziala Anton Pann la proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune participarea Municipiului Ploiești în calitate de partener alături de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Școala Gimnaziala Anton Pann la proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 29.08.2016;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate si Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, aferente cererii de propuneri de proiecte finanțate din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Luând act de adresa de înaintare nr. 14425/25.07.2016 a Fundației Cadi-Eleutheria prin care invita Municipiul Ploiești sa fie partener in proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”;

în temeiul prevederilor art. 12, art. 36 alin.2 lit e. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă participarea Municipiului Ploiești în calitate de partener, alături de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Școala Gimnaziala Anton Pann la proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”.

Art.2 In condițiile obținerii finanțării proiectului, se aprobă cofmanțarea proiectului „ O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!” valoarea contribuției Municipiului Ploiești fiind de 82.000 lei - repartizata in bugetele anilor 2017-2019 -reprezentând 2% din valoarea eligibilă totală estimata a cheltuielilor in cuantum de 4.100.000 lei, astfel:

 • -  Municipiul Ploiești: 32.000 lei

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare: 14.000 lei

 • -  Școala Gimnaziala Anton Pann: 36.000 lei

Art.3 Direcția Relații Internaționale si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE privind participarea Municipiului Ploiești în calitate de partener alaturi de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Școala Gimnaziala Anton Pann la proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al AP 2014- 2020, acela de a reduce disparitățile de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.

Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Cu intervenții integrate planificate în domeniul ocupării forței de muncă, al incluziunii sociale și educației, POCU va funcționa ca un mijloc de stimulare a creșterii economice și a coeziunii și va susține atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare - competitivitate, infrastructură, administrare și guvemanță -contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020.

In cadrul POCU 2014-2020 au fost deschise 2 linii de finanțare si au aparut ghidurile specifice acestora, respectiv pentru:

• Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație

aparținând minorității roma (acele comunități în care poMatj^a{).âninanJd

’/ */ minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la n * ’ <omunlțățid),


-___

prin implementarea de masuri integrate

• Obiectivul specific 4.2, Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

In urma analizei situației privind comunitățile urbane marginalizate din Municipiul Ploiești, consorțiul format din CĂDI Eleutheria (ONG-Solicitant), Agrafics Communication și Asociația Romana Anti SIDA (ARAS) își propune implementarea unui proiect pe axa 4.2 (comunități marginalizate non-roma), pentru cartierul Bereasca, motiv pentru care a solicitat Municipiului Ploiești să participe în calitate de partener în proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”

Străzile vizate de proiect sunt: Mărgăritarului, Lămâiței, Rozetei, Maghiranului, Ștrandului, Doaga, Nămoloasa, Robănești, Crăițelor, Iasomiei, Leandrului, Trandafirilor, străzi care încorporează 3 zone din Harta Zonelor Umane Marginalizate.

Pentru implementarea proiectului parteneriatul final va fi constituit din: Fundația CĂDI Eleutheria - Solicitant, Agrafics Communication SRL, Asociația Romana Anti-Sida, Asociația Partnet București, Municipiul Ploiești - (condiție obligatorie in Ghid), Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Școala Gimnaziala Anton Pann.

Principalele activități care vor fi realizate prin intermediul proiectului vor cuprinde: Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare; (CĂDI, Asociația Romana Anti-Sida, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare)

Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului si participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate; (Școala Gimnaziala Anton Pann)

Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau menținerea pe piața murgei' (CĂDI^^fics Communication SRL)                                           \' / f/ L

Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului in cadrul comunității, inclusjvr^ar'^c^pârii pe cont-propriu; (CĂDI, Agrafics Communication SRL)

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale); (Asociația Romana Anti-Sida, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare)

Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta; (Municipiul Ploiești)

Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte (acolo unde este cazul); (Municipiul Ploiești)

Activitatea 7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă. (CĂDI, Agrafics Communication SRL).

La finalul proiectului preconizăm următoarele rezultate pentru un grup țintă de 560 de persoane:

Proiectul va oferi pentru fiecare membru al GT intervenții integrate: servicii medicale - 560 membri GT, servicii de educație - 35 de copii, masuri de ocupare - 500 membri GT, servicii sociale - 100 membri GT, servicii medico-sociale - 25 membri GT, servicii in domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit - 25 membri GT; servicii reglementari acte - 100 membri GT.

La finalul proiectului aproximativ 150 de persoane vor avea un loc de munca astfel:

80 de locuri de munca nou create si subvenționate;

30 de stagii de ucenicie;

20 de firme nou înființare;

20 de persoane plasate la angajatori din municipiu.


I J

Bugetul estimativ al proiectului „ O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul vS               '''y j

tău!” va fi de 4.100.000 lei, suma de 82.000 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă totală estimata a cheltuielilor ce vor fi angajate de Municipiul Ploiești, în condițiile obținerii finanțării proiectului, astfel:

 • -  Municipiul Ploiești: 32.000 lei

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare: 14.000 lei

 • -  Școala Gimnaziala Anton Pann: 36.000 lei

Fata de cele menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Relații Internationale Director executiv, Daniela Croitoru

Direcția Economică, Director executiv,

Nicoleta Craciunoiu


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Georgiana Popa


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind participarea Municipiului Ploiești în calitate de partener alaturi de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Școala Gimnaziala Anton Pann la proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al AP 2014- 2020, acela de a reduce disparitățile de dezvoltare economică și socială dintre România și SM ale UE.

In cadrul POCU 2014-2020 au fost deschise 2 linii de finanțare si au aparut ghidurile specifice acestora, respectiv pentru:

 • • Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate

 • • Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

In urma analizei situației privind comunitățile urbane marginalizate din Municipiul Ploiești, consorțiul format din CĂDI Eleutheria (ONG-Solicitant), Agrafics Communication și Asociația Romana Anti SIDA (ARAS) își propune implementarea unui proiect pe axa 4.2 (comunități marginalizate non-roma), pentru cartierul Bereasca, motiv pentru care a solicitat Municipiului Ploiești sa participe in calitate de partener alături de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Școala Gimnaziala Anton Pann în proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”


1


reglementari acte - 100 membri GT.

La finalul proiectului aproximativ 150 de persoane vor avea un loc de munca astfel:

80 de locuri de munca nou create si subvenționate;

30 de stagii de ucenicie;

20 de firme nou infiintare;

20 de persoane plasate la angajatori din municipiu.

Bugetul estimativ al proiectului „ O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!” va fi de 4.100.000 lei, suma de 82.000 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă totală estimata a cheltuielilor ce vor fi angajate de Municipiul Ploiești.

Ca urmare a adresei de înaintare nr. 14425/25.07.2016 a Fundației Cadi-Eleutheria prin care invită Municipiul Ploiești sa fie partener în acest proiect, supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


C ADI


■’O .'Wil $$

NR^24/25.072016B%/


Primăria-Municipiului Ploiești,

Domnului Primar Adrian Dobre                             ,

UNICI pi UL


PLOIEȘTI ]

ÎNREGISTRARE I 'M425 I

2 5 -07- 2055


i

i

Stimate Domnule Primar,

Asa după cum probabil cunoașteți, s-au deschis linii de finanțare si au aparut ghiduri specifice pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axele prioritare 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate, in care exista populație apartinand minorității rome, prin implementarea de masuri integrate" si 4.2 "Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate".

In urma analizei situației privind comunitățile urbane marginalizate din municipiul Ploiești s-au identificat un număr de 2 zone urbane marginalizate in cadrul carora pot fî implementate proiecte finanțate din POCU 2014-2020.

Centrul de Analiza si Dezvoltare Instituționala (CĂDI) Eleutheria, in parteneriat cu SC Agrafics, Communication SRL, intenționează sa aplice pe una din cele doua linii de finanțare, motiv pentru care va rugam sa fiți de acord ca Primăria Municipiului Ploiești sa devină partenerul nostru in cadrul viitorului proiect.

Menționam faptul ca fundația noastra are o vasta experiența in promovarea culturii antreprenoriale în rândul populației, a implementat numeroase proiecte cu finanțare nerambursabila, atat din Fondul Social European, cat si din alte fonduri europene si îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru a deveni Solicitant In cadrul proiectelor.-

Partenerul nostru, SC Agrafics Communication SRL, are o vasta experiența in formarea profesionala a adultîlor (fiind furnizor de formare profesionala autorizat ANC), in informarea, consilierea profesionala si medierea pe piața muncii (autorizat de MMFPSPV), precum si in organizarea de campanii/evenimente.

Principalele activitati care vor fi realizate prin intermediul proiectului vor cuprinde:

 • •  Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare;

 • •   Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului si participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-prescolar si preșcolar), invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea părăsirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate;

 • •  Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau menținerea pe piața muncii;

 • •   Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului in cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

Str. Jean-Louis Calderon, nr. 59, mezanin, ap 5, sector 2, cp 020034, București, România

Tel 0040213160252 Fax 0040213160251 www.cadi.ro oftice (acadi.ro         '


In cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, s-au deschis linii’de-finari.țafe^j pentru axele prioritare 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie ste^Gluziune-^z^ sociala din comunitățile marginalizate, in care exista populație apartinand minorității implementarea de masuri integrate" si 4.2 "Reducerea numărului de persoane aflate in risc desa racle si excluziune sociala din comunitățile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate".

In urma analizei situației privind comunitățile urbane marginalizate din municipiul Ploiești, consorțiul format din CĂDI Eleutheria (ONG-Solicitant), Agrafics Communication si Asociația Romana Anti SIDA (ARAS) isi propun implementarea unui proiect pe axa 4.2 (comunități marginalizate non-roma), pentru cartierul Bereasca:


Străzile vizate de proiect sunt: Margaritrului, Lamaitei, Rozetei, Maghiranului, Ștrandului, Doaga, Namoloasa, Robanesti, Crăițelor, Iasomiei, Leandrului, Trandafirilor, străzi care incorporează 3 zone din Harta Zonelor Urmane Marginalizate.

Pentru implementarea proiectului parteneriatul final ar trebui sa fie constituit din: CĂDI Eleutheria - Solicitant, Agrafics Communication - Partener 1, ARAS - Partener 2, Primăria Ploiești -Partener 3 (condiție obligatorie in Ghid), Direcția de Asistenta Sociala Ploiești - Partener 4 si o școala gimnaziala din comunitate-Partener 5. (Obligatoriu)

Principalele activitati care vor fi realizate prin intermediul proiectului vor cuprinde:

Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare; (CĂDI, ARAS, DAS)


Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului si participării la educație: educația t               }

ante-prescolar si preșcolar), invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa sifrecfticerea parasirife? & Hp ț \ H 'l» 7/ «V 3^411 AȘ* WZț timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate; (Școala)

WX ~  O#


Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau menținerea pe piața muncii; (CĂDI, Agrafics)

Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului in cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu; (CĂDI, Agrafics)

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-socîale); (ARAS, DAS)

Activitatea 5. Activitati de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta; (Primăria)

Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte (acolo unde este cazul); (Primăria)

Activitatea 7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă. (CĂDI, Agrafics).

In urma implementării proiectului preconizam următoarele rezultate, pentru un grup tinta de

560 persoane:

Proiectul va oferi pentru fiecare membru al GT intervenții integrate: servicii medicale - 560 membri GT, servicii de educație - 35 de copii, masuri de ocupare - 500 membri GT, servicii sociale -100 membri GT, servicii medico-sociale - 25 membri GT, servicii in domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit - 25 membri GT; servicii reglementari acte -100 membri GT.

La finalul proiectului aproximativ 150 de persoane vor avea un loc de munca astfel:

80 de locuri de munca nou create si subvenționate;

30 de stagii de ucenicie;

20 de firme nou înființare;

20 de persoane plasate la angajatori din municipiu.

Bugetul estimativ pentru implementarea proiectului este de 4.000.000 Euro din care:

CĂDI -1.400.000 Euro, Agrafics - 1.300.000 Euro, ARAS - 700.000 Euro, Primăria - 400.000 Euro, DAS -150.000 Euro, Școala 300.000 Euro.

Cofinantarea pentru instituriile publice (Primăria, DAS, Școala) este de 15% din bugetul estimat pentru activitatile fiecărui partener. 13% din aceasta suma se va rambursa de la bugetul de stat, astfel incat confinantarea fiecărui partener instituție publica va fi in final de 2%.

Având in vedere ca data limita de depunere a proiectului este 15 septembrie si ca cercetarea preliminară dureaza aproximativ 3 saptamini, iar incarcarea proiectului in sistemul My SMIS aste 2 saptamani, va adresam respectos rugămintea de a ne comunica decizia dumneavoastră pana cel târziu joi, 11.08. Amanarea unei decizii din partea dumneavoastră ne va pune in imposibilitatea de a putea depune proiectul in cele mai bune condiții si vor scadea sansele de aprobare a acestuia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


f      ^7/ j       !!

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORTPREȘEDINTE,

Paul Palas /

s

AndLei


RETAR, eorghe